UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015"

Transkript

1

2 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat. Gransherad skole har også som utgangspunkt Handlingsplan mot mobbing av 2013 og ikke minst skolens eget arbeid med skoleutvikling. Notoddenprosjektet, Regnekartet, Vurdering for læring og Skriving i alle fag vil ha en sentral plass dette skoleåret. 1.1 Samfunnsutviklingen. Skolen skal mer enn noen gang tidligere forberede elevene til et samfunn i rask endring. Aldri har det vært produsert mer kunnskap enn nå, og aldri har strømmen av informasjon vært større. Det vi faktisk vet om verden i form av konkret kunnskap, er fremdeles svært viktig. Kunnskapsamfunnet opnar mange vegar, men stiller nye krav til den enkelte. Grunnleggjande dugleikar i bruk av språket, i rekning og talforståing og bruk av digitale hjelpemiddel er nødvendig for å møte utfordringar i samfunnet. Dei grunnleggjande dugleikane kjem ikkje av seg sjølv, dei er resultat av læring og innsats. Derfor må elevane oppmuntras til aktiv deltaking i sitt og andres læringsarbeid. Ei sentral oppgåve for skolen er å lære elevane å omgåast kvarandre med respekt i ein skole som er tufta på demokratiske verdiar ( L-06.) Gode evner til samarbeid og samhandling blir krevd av alle yrkestakere i stadig større grad. Samtidig er det viktig å ha en sterk og trygg basis i å kjenne seg selv, kjenne til hvilken utvikling samfunnet har hatt, og å vite hva man står for og hva man vil med livet sitt, i en verden som flyter så raskt av sted. 2

3 1.2 Overordnede mål for seksjon for oppvekst Samfunn Mål: Etablere og videreutvikle skolebasert lærerutdanning og øvingsskoler i samarbeid med HIT. Resultatambisjoner: Skolen skal være en attraktiv arbeidsplass for studenter ved HIT. Vi vil bidra til å utdanne dyktige pedagoger gjennom å skape gode praksisplasser. Skolens mål Tiltak Ansvar Tidsfrister/evaluering Gi relevant praksis og være med på å utdanne fremtidens lærere Gi god informasjon om organisasjonen vår og godt samarbeide med HIT Rektor og praksislærere Følgje tidsskjema fra HIT. Hver praksisperiode vurderes Følge møteplan til HIT. Følge med på post/mail Gode samarbeisrutiner. Følge opp kurs og møter Rektor og praksislærere Ivareta studentene på en god måte Inkludere Alle Brukere: Mål: Pedagogiske hovedmål: Barn og unge i Notodden kommune skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter gjennom tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger. Organisatoriske hovedmål: Skolene og barnehagene i Notodden kommune har etablert ny kollektiv praksis og høy kompetanse basert på felles rutiner for kartlegging, konkrete erfaringer, aktiv utprøving og systematisk erfaringsdeling. 3

4 Resultatambisjoner: 1. Virksomhetene har god forståelse for hva tilpasset opplæring betyr for egen praksis. Det er utviklet verktøy og rutiner som ivaretar dette på en god måte. Elevene presterer på landssnitt eller bedre på nasjonale prøver. 2. Barn og unge i Notodden får økt grad av tilpasset og differensiert opplæring som synliggjøres i virksomhetenes styringsdokumenter og praksis. God praksis bekreftes gjennom brukerundersøkelsene. Skolens mål Tiltak Ansvar Tidsfrist/ evaluering Tilpasset opplæring Rektor,kontaktlærer, alle. Gode rutiner for kartlegging Gode rutiner for vurdering og følge årshjul for kartlegging Rektor, kontaktlærer. Se tidshjul for kartlegging i matte og norsk Arbeidsplaner/ukeplaner tilpasset den enkelte både i forhold til mengde og vanskelighetsgrad. Gjelder s-og m-trinn. Kontaktlærer/faglærer utarbeider planer av en ukes varighet. Læringsmålene skal være tydeliggjort. Lærere Mandag hver uke. Lærerne skal bruke IKT som verktøy. Bruke den kommunale IKT-plan IKT-ansvarlig, lærere Utvikle gode leseferdigheter Notoddenprosjektet og lesekurs Rektor/pedagogiske ledere, faglærere Tidshjul Utvikle gode ferdigheter i regning Tidlig innsats, kartlegging, tilpasset opplæring Bruke Regnekartet Rektor, teamledere, faglærere Årshjul til regnekartet Bedre elevenes sosiale kompetanse Timeplanfestet opplæring i sosialkompetanse U-trinn har inkludert sosialkompetanse i skolefagene, klassens time, turer og fester. Følge planen for 9A Kontaktlærer, alle En time i uka. U-trinn har en fagplanplan over emner de skal være gjennom i løpet av hvert år. Tidlig innsats s trinn Overgangsmøte barnehage/skole.etablere samarbeid med foresatte til barn som ikke går i barnehage. Rektor, teamleder på s-trinn. Mars Gode resultater på nasjonale prøver og eksamen Bruke kartlegging til raskt å sette inn tiltak der det er mangler i elevens kompetanse. Kontaktlærer/faglærer Hele året 4

5 Bedre resultat på elevundersøkelsen enn landsgjennomsnittet Sosialkompetanse og regelmessige undersøkelser av skolemiljøet. Plan for det psykososiale miljøet. Aktivisere elevrådet. Analysere og oppfølging av resultatene Rektor/teamleder kontaktlærer. Siste fredagen i hver mnd. Bedre resultat på foreldreundersøkelsen enn landssnittet God informasjon til hjemmet. Godt samarbeid med FAU, SU og skolemiljøutvalget. Analysere og oppfølging av resultat. Alle Mobbefri skole Se tiltak til elevundersøkelsen Alle Hele året Organisasjon og medarbeidere: Mål: 1. Skolene benytter erfaringsdeling planmessig 2. Felles innsats for at alle virksomhetene har tilstrekkelig og rett kompetanse 3. Nå målet for nærvær. Resultatambisjoner: Seksjonen har laget planer for erfaringsdeling relatert til utviklingsprosjekter. Dette er nettverk med faglig ledelse knyttet til aktiv utprøving og refleksjon. Virksomhetslederne arbeider målrettet for å sikre best mulig kvalitet ved å rekruttere, utvikle og beholde de riktige medarbeiderne innenfor de fagområdene de er sett til å lede. Skolens mål Tiltak Ansvar Tidsfrist/ evaluering Intern erfaringsdeling Gjennomføre treffpunkt Rektor/teamledere Ved behov Erfaringsdeling på tvers av skoler Følge oppsatt plan for erfaringsdeling Rektorer, nettverk Tidsplan Kompetansen utnyttes Kartlegging av kompetansen. Rektor Skriving som grunnleggende ferdighet Følge oppsatt plan Rektor/teamledere God trivsel på arbeidsplassen Ros Positiv tone Alle Hele tiden Prosjektet: Vurdering for læring Se den kommunale- og skolens plan Lederteam Egen tidsplan Opprettholde høyt nærvær Alle ser alle. Fokus på trivsel Alle Hele tiden 5

6 Økonomi Mål: God oversikt over egne rammer og utnytte handlingsrommet til fulle Resultatambisjoner: Det er etablert en ressursmodell for skolene som gir større handlefrihet. Virksomhetene må kunne redegjøre for ressursbruken i forhold til de oppgavene de skal løse. Skolens mål Tiltak Ansvar Tidsfrist/evaluering Rektor skal ha oversikt over økonomien Følge oppsatt budsjett Rektor Hver mnd. Rektor skal utnytte ressursene på en god måte. Drøfte i plenum hvordan ressursene skal nyttes Rektor 1.3 Læreplanen for grunnskolen L-06 (Kunnskapsløftet) Målet for opplæringen er å ruste barn, unge og voksne til å møte de ulike oppgavene i livet og mestre utfordringer sammen med andre. Opplæringas mål er å utvide barn, unge og vaksne sine evner til erkjenning og oppleving, til innleving, utfolding og deltaking. L-06 s. 3 Samfunnets ansvar er å se til at lik rett til utdanning blir reell. Målet for opplæringen er å utvide barn, unge og voksnes evner til erkjenning og opplevelse til innlevelse, utfoldelse og deltagelse. (Mål i denne sammenhengen a) Noe man arbeider mot. b) Noe man kan vite om man nærmer seg eller ikke.) Opplæringen skal møte barn, unge og voksne på deres egne forutsetninger og samtidig føre de inn i grenseland der de kan lære nytt ved åpne sinn og prøve evner. God læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og gjennomføre et arbeid. Elevens yteevne blir tydelig påvirket av arbeidsvaner de venner seg til på et tidlig skoletrinn. 6

7 Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner. Sluttmålet for opplæringen er å spore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode og fostre dem til gode mennesker for et samfunn i utvikling. 1.4 Ulike handlingsplaner: Plan for kulturformidling Dette er en plan som er et vedtak frå av Utvalg for oppvekst og kultur. Planen har som mål at alle elever I Notodden kommune skal få en tilnærmet ensartet kulturopplevelse/ kontakt med kulturen i den tiden de går i grunnskolen Handlingsplan mot mobbing av 2010 Gransherad skole har en plan der hovedmålet er: Alle barn og elever på Gransherad skole og i SFO skal føle seg trygge på skolen og skoleveien Plan for Det psykososiale miljøet Notoddenprosjektet av Regnekartet Vurdering for læring Plan for overgang barnehage/skole Mål: skolen skal arbeide med organisatoriske og pedagogiske tiltak som kan bidra til at barnehagen og skolen kan gi barn gode og trygge overganger. 2. SATSINGSOMRÅDE 2.1 Hovedmål Gransherad skole skal arbeide slik at utviklingsarbeidet på skolen vil gi hver enkelt elev et best mulig tilpasset opplæringstilbud og maksimalt utbytte av læring. Gransherad skole skal jobbe aktivt for et godt skolemiljø.. Gransherad skole ønsker å forsette og videreutvikle det gode samarbeidet med FAU. 7

8 2.2 Delmål. På Gransherad skole skal vi sammen arbeide og ta ansvar for at: Elevene skal være trygge sammen med medelever. Elevene skal behandle hverandre med respekt Elevene skal kjenne at de får ansvar for og innvirkning på egen opplæring Elevene skal merke at opplæringen er i samsvar med egne behov Elevene skal lære å sette krav til eget arbeid og egen læring. Elevene skal få trening i å vurdere hvordan de lærer og hva de har lært Elevene skal kjenne at de aktivt tar del i et demokratisk skolemiljø Skolen skal nytte seg av lokalmiljøet og ressurspersoner omkring skolen aktivt i undervisningen Skolen skal være tydelig ovenfor foreldrene om måten det undervises på og hva som fører til god læring De voksne skal være tilstede og lett synlige i friminuttene, gul vest skal benyttes Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring handler om å ha blikk for den enkelte - alle de enkelte. Alle elevene skal bli sett, både faglig og sosialt. Hver elev skal oppleve at han/hun blir møtt i forhold til sin egen utvikling. Metodevalg skal være ut fra den enkelte elevs forutsetninger. Arbeidsplanmetodikk er vedtatt som Gransherad skoles hovedarbeidsmåte på barnetrinne Elever med behov for spesialundervisning trenger i mange tilfelle tilrettelagt undervisning utover de to ordinære veivalgene. Dette er særlig viktig for at alle elever skal få tilpasset opplæring. Elever med IOP skal, som hovedarbeidsform på lik linje med de andre, løse sine arbeidsoppgaver på de samme arenaer som de andre i klassen. Elevene må få tydelig informasjon om kompetansemålene og grundig informasjon om hvordan de ligger an i forhold til disse målene. 8

9 2.2.2 Vurdering Notodden kommune deltar i Utdanningsdirektoratet sin satsing Vurdering for læring Mål for prosjektet i Notodden: Elevene får læringsmål som fører til at de forstår hva de skal lære. Elevene er med på å utvikle kriterier for oppnåelse av læringsmålemne. Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet de gjør, og hvordan de kan forbedre seg Elevene skal vurdere eget medelevers arbeid. Gransherad skole har egen plan for arbeidet med Vurdering for læring Læringssamtaler Elevsamtaler Alle elever på skal ha flere årlige forberedte samtaler med sin lærer. Her skal faglig framgang, evaluering og trivsel være blant tingene som skal tas opp. Dette vil gjøre det mulig for hver enkelt elev å kunne være med å påvirke, samtidig som det er en arena for utveksling av opplysninger og erfaringer. Samtalen må være uforstyrret Elev og lærer skal være forberedte Ende opp med en avtale mellom lærer og elev Lærer skriver referat IKT digital kompetanse Bruker planen til Notodden kommune 3 Tiltak. Dersom forholdene ligger til rette for det, når det mellom annet gjelder personalressurser, vil vi: klasse Alle faglærerne utarbeider halvårsplaner/ årsplaner for skoleåret Gransherad skole er en fådelt skole, og har derfor naturlig aldersblanding i ulike fag. I tillegg skal elevene i prosjektperioder og på uteskolen få erfaring med aldersblanding Alle elever skal få erfaring med læringsarenaer utenfor eget klasserom Småtrinnet opprettholder uteskolen 3 t/uka. (Fag: kroppsøving,naturfag og mat og helse.) Vi fortsetter arbeidet med opplæring av sosial kompetanse, og bruker bl.a.steg for steg og Det er ditt valg. Timeplanfester til 1t/u Alle elevene får opplæring i bruk av data minimum 1 t/u Småtrinnet har hovedfokus på alle basisfagene. I norsk arbeider vi videre med det vi lærte i Notoddenprosjektet. Engelskfaget er styrket slik at alle har 2 t/u. 9

10 klasse Mellomtrinnet utarbeider tematiserte årsplaner for skoleåret Gransherad skole er en fådelt skole, og har derfor naturlig aldersblanding i ulike fag. I tillegg skal alle elever i prosjektperioder få erfaring med aldersblandet undervisning Vi vil arbeide for at alle elever på mellomtrinnet skal få erfaring med læringsarenaer utafor eget klasserom Fokus på praktisk matematikk 7. Kl klasse Alle klasser/trinn skal utarbeide planer i alle fag og prøve å samkjøre disse på en god måte på tvers av fag og klassetrinn Elevene får tilpasset arbeidsplaner for to uker om gangen Gransherad skole er en fådelt skole, og har derfor naturlig aldersblanding i flere fag. I tillegg har vi også aldersblanding i prosjektperioder På ungdomssteget vil vi arbeide for et godt sosialt miljø. Hvert klassetrinn skal gå gjennom ulike emner og leksjoner fra verket, Det er mitt valg. Vi vil også arrangere en overnattingstur høst og vår samt juleball for elevene. 3.3 Felles for skolen Gransherad skole skal være en uteskofri skole på barnetrinnet Systematiske læringssamtaler Gransherad skole skal ha felles avslutning til jul med ulike musiske innslag Gransherad skole skal ha felles avslutning av skoleåret Det skal være presentasjon av nye bøker lett tilgjengelig på skolebiblioteket Gransherad skole skal bruke skolens nærmiljø på alle klassetrinn. Småtrinnet fortsetter med uteskole Skolen skal ha en felles uteaktivitetsdag om våren Lærere ved skolen deltar på kurs som skolen vurderer som nyttige Pedagogiske undervisningsmetoder/læringsmetoder skal skolen synliggjøre og forklare for de foresatte Elevrådet arrangerer en humanitær aksjon hver vår. 4 EVALUERING AV TILTAKENE I DENNE PLANEN. Alle skolens rådsorgan skal delta i evalueringen av tiltakene i punkt 3. Rektor skal på bakgrunn av dette lage en evalueringsrapport, innen 1. mai, som danner grunnlaget for neste års utviklingsplan. 10

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning...

Faglig veiledning... 33 Arbeidsro... 36 Fravær... 37 Kapittel 4. Tilpasset opplæring... 38 Tilpasset opplæring... 39 Praksisnær undervisning... 0 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 4 Kapittel 1. Kvalitet i ledelse og kompetanseutvikling... 5 Medarbeidertilfredshet... 5 Generelt... 5 Medarbeiderne... 5 Resultatenhetslederne... 6 Sykefravær...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer