ÅRSPLAN BODØSJØEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN BODØSJØEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN BODØSJØEN BARNEHAGE

2 1.0 INNLEDNING PEDAGOGISK GRUNNSYN INNHOLD SYV FAGOMRÅDER SOSIAL KOMPETANSE LEK SAMLINGSSTUND STEG FOR STEG STRAKS SPRÅKSPRELL TRAS ALDERSINNDELTE TURGRUPPER TURER - DE MINSTE BARNA BARNS MEDVIRKNING MOBBING OVERGANG BARNEHAGE SKOLE KOSTHOLD ÅRETS RYTME/FASTE TRADISJONER ULIK OPPHOLDSTID I BARNEHAGEN GIR VARIERT TILBUD FØDSELSDAGSFEIRING TRAFIKKSIKKERHET BARN VI BEKYMRER OSS FOR EVALUERING OG VURDERING FORELDRESAMARBEID INFORMASJON MELLOM HJEM OG BARNEHAGE UFORMELT SAMARBEID FORMELT SAMARBEID SAMARBEIDSUTVALGET 2012 / BARNEGRUPPA PERSONALGRUPPA VIKARORDNING POLITIATTEST TAUSHETSPLIKT TILLITSVALGT / VERV PRAKTISK OPPLYSNINGER ÅPNINGSTIDER PLANLEGGINGSDAGER FERIEAVVIKLING OPPSIGELSE AV PLASS ØVINGSBARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR BODØSJØEN BARNEHAGE...17 VEDLEGG HANDLINGSPLAN FOR STRAKS 2

3 1.0 INNLEDNING Vi ønsker at årsplanen skal formidle vårt arbeide med barna, og hvordan dagene er i Bodøsjøen barnehage. Noe av innholdet vil være spesielt for inneværende år, mens noe er fast og går igjen fra år til år. Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte og et bindeledd mellom barnehagen og foreldre/samfunn. Uforutsette hendelser kan oppstå i løpet av barnehageåret, og vi må derfor ta forbehold om at endringer kan bli nødvendige i forhold til barnegruppa, personalet, organisering og innhold i planen. Årsplanen bygger på: - Lov om barnehager - Rammeplan for barnehager - Lokal handlingsplan for trafikksikkerhet i Bodø kommune (pkt ) - Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen (Sosial- og Helsedirektoratet) - Oppvekstplan for Bodø kommune - Standard for kvalitet i kommunale barnehager (i Bodø) Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen. Årsplanen kan også finnes på vår hjemmeside: Bodøsjøen barnehage er en kommunal barnehage, og startet opp i august Tiriltoppen ble overtatt av Bodø kommune i april Det er tre avdelinger, Labbetuss og Knerten i et hus, og Tiriltoppen i et eget hus ved siden av. Bodøsjøen barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Bodøsjøen skole og Lille Frøbel barnehage er nærmeste naboer. Det er gangavstand til Nordland Kultursenter m/friluftsområder og fjæra. Nærmiljøet egner seg godt til naturopplevelser med et rikt utvalg av blomster, trær og dyr. Det er gode bussforbindelser til sentrum som tar ca.10 til 15 minutter. Barnehagens telefonnr. og e-post: Kontoret: Labbetuss: Knerten: Tiriltoppen: e-post: bodo.kommune.no Hjemmeside: 3

4 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN Pedagogisk grunnsyn Vårt pedagogisk grunnsyn beskriver de verdier og holdninger vi bygger på i arbeidet vårt med barna. Det skal være et arbeidsredskap vi bruker når vi planlegger og evaluerer det vi gjør, og det skal vise en sammenheng mellom det vi tror på og det vi foretar oss i det daglige. Vi har formulert vårt grunnsyn slik: Hvert enkelt barn skal utvikle et positivt syn på seg selv og føle seg trygg i barnehagen I et miljø preget av trygghet og omsorg, hvor lek, læring og danning står sentralt, vil vi la humoren stå i fokus i hverdagen, og rette vår oppmerksomhet på barnas positive atferd Vi ønsker å gi barna grobunn til å bli den beste utgaven av seg selv. 3.0 INNHOLD I 1996 ble Rammeplan for barnehager innført. Rammeplanen gir oss en forpliktende ramme å arbeide etter i planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens innhold. Ny rammeplan ble utformet i mars Denne Rammeplanen vektlegger bl.a. barnas rett til medvirkning, samarbeid med barnas hjem, tydelige og kompetente voksne og syv fagområder. 3.1 SYV FAGOMRÅDER Fagområdene kommer til uttrykk både i formelle og uformelle situasjoner, og de går inn i hverandre i de daglige aktiviteter. Vi vil arbeide med fagområdene på følgene måte: Kommunikasjon, språk og tekst: Barna lærer språk i alle daglige situasjoner. Språket står sentralt i utveksling av opplevelser, tanker og følelser. De voksne må være bevisst sin rolle som modell for barnas språklige utvikling, og å vektlegge samtale og dialog i kommunikasjon med barna. Vi ønsker å gi barna utfordringer i forhold til alder og modenhet: Lesing/se i billedbøker/fortelle eventyr/flanellograf/rim og regler/dikt/sang/rollespill/lek/bruke språket i forskjellige spill. Straks ABC, TRAS og Språksprell 4

5 Kropp, bevegelse og helse: Sammenhengen mellom et godt kosthold, fysisk aktivitet og hvile er viktig for barnas utvikling. Gjennom fysisk aktivitet utvikler barna utholdenhet, styrke og kunnskap om egen kropp. I uteleken og på turer får barna gode muligheter til å springe, hoppe, klatre, herje, sykle, balansere, rulle o.a. I tillegg får de mye frisk luft. Et godt inneklima og gode hygieneregler er bra for barnas helse. Kunst, kultur og kreativitet: Formidling av kunst og kultur gir barna en grunnleggende tilhørighet og forståelse for egen og andres kultur. Kultur er også bindeledd mellom generasjoner samtidig som vi tar i bruk dagens barnekultur. Vi vil bruke drama, musikk og bevegelse, sanger og sangleker, rim og regler. Forming i forskjellige uttrykk. Natur, miljø og teknikk: Barna skal ha muligheter til å oppleve naturen: årets rytme og forandringer i naturen. Gå på turer og utforske innsekter, dyr, fugler, planter og livet i fjæra. Naturvern er en naturlig del av dette. Barna får se/ta del i bruken av for eksempel datamaskin, kopieringsmaskin, mikrobølgeovn, miksmaster, fotoapparat, CD-spiller og radio. Etikk, religion og filosofi: I barnehagen lærer barna at vi er forskjellige, og må respektere hverandres forutsetninger og egenart. Vi ønsker at barna skal lære god folkeskikk, og voksne skal være positive modeller i hvordan vi forholder oss til hverandre. I hverdagen vektlegges verdier og holdninger, nestekjærlighet og empati som er i tråd med de grunnverdier vi har i samfunnet. Vi jobber med Steg for Steg. Markerer høytider og tradisjoner. Nærmiljø og samfunn: Barnas medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt til innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vektlegge kunnskap og tilknytning til nærmiljø, lokalsamfunn, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Fagområdet omfatter også medienes betydning i barnas hverdag. Antall, rom og form: Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter lærer barna matematiske ferdigheter. Barnehagen skal gi barna tilgang til materiell som spill, tallmateriell, klosser og leker til utforsking av tall og telling, rom og form, mønster, størrelser, vekt, volum, tid osv. Bruke det som finnes i naturen former, mengde, størrelse o.s.v. Vi ønsker å styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. 5

6 3.2 SOSIAL KOMPETANSE I barnehagen vektlegges arbeidet med utvikling av sosial kompetanse. Kort sagt våre evner til å omgås andre mennesker. I dette arbeidet er det viktig at barna har en trygg barnehage med gode venner og trygge voksne. Voksne som er tilstede for barna, og støtter dem i de ulike situasjoner de opplever gjennom dagen. Sosial kompetanse utvikler seg best i hverdagslige handlinger i barnehagen, som måltid, garderobesituasjon, lek, samlingsstund, turer og utelek. Barna oppmuntres til å hilse på hverandre, vente på tur, lytte til hverandre, hjelpe hverandre, takke for maten, og til å løse konflikter på en positiv måte. Samtale og dialog er viktig i dette arbeidet. Barna øver seg på å sette ord på det de opplever og tenker - oppleve likeverdighet i dialog med voksne. Vi voksne er modeller for barna. Det vi gjør betyr ofte mer enn det vi sier. Ved å respektere hverandres ulikheter, bidrar vi til å utvikle barnas evne til å bry seg om hverandre, ha toleranse, og å vise omsorg for andre. Jfr. STEG for STEG. 3.3 LEK Barn lærer gjennom lek. De lærer å skille mellom lek og alvor, fantasi og virkelighet. Barna prøver ut forskjellige roller, og gjennom leken lærer de seg selv å kjenne i samspill med andre barn og voksne. I leken utvikles språket, og barna lærer både å formidle og å ta og gi. I leken lærer barna å konsentrere seg og de lærer å utvikle sine kreative evner. Voksne deltar ved å være veiledere og støttespillere. 3.4 SAMLINGSSTUND Vi har samlingsstund nesten hver dag. Vi gjør noe sammen som styrker fellesskapsfølelsen. Samlingsstunden kan inneholde sang, sangleker, rim og regler, lesing, flanellograf, leker, drama og samtaler. Barna lærer å lytte til andre, vente på tur, meddele seg i ei stor gruppe og å konsentrere seg om noe felles. Noen ganger deler vi barna i grupper. De største i ei gruppe, og de minste for seg. Barnegruppen blir ikke for stor, og det blir lettere å nå det enkelte barn. Det gir også større mulighet for å kunne tilrettelegge samlingsstunder til barnas alder og modenhet. Vi har også samlingsstunder med hele barnegruppen. 3.5 STEG FOR STEG STEG for STEG har til hensikt å fremme barnas sosial kompetanse. Målsettingen er å forebygge atferdsproblemer, forebygge konflikter, styrke barns evne til empati, lære å mestre sinne, og å øve evnen til problemløsning. Det grunnleggende i dette er å bygge videre på det positive barna gjør. Steg for Steg er i tre deler: Del 1: Empati Del 11: Mestring av sinne Del 111: Problemløsning Temaer i Steg for Steg tar barna ofte med seg, og bruker det i de daglige situasjoner. 6

7 For de minste fokuseres det på følelser ved å se på ulike ansiktsuttrykk som glad, lei seg, sint, redd og overrasket. 3.6 STRAKS STRAKS setter fokus på språk, språkutvikling og mattematikkforståelse. STRAKS står for: Språklig bevissthet Tidlig hjelp - (forebygging) tilpasset opplæring Rett hjelp individuelt tilpasset Anerkjennelse positivt selvbilde Kompetanseheving for alle Systemgjennomgripende samarbeid STRAKS ABC I barnehagen skal vi både forebygge og avhjelpe lese- og skrivevansker. Vi skal være bevisst på hvordan vi kan gi barna et godt grunnlag for lese og skriveopplæring. Grunntanken er tidlig hjelp er god hjelp. Vi har faste aktiviteter som skal sikre barna et miljø for bevissthet omkring dette temaet: Synge, rim og regler, lese, fortelle fra bøker og bruke flanellograf. Snakke med barna og benytte alle dagliglivets aktiviteter. Samtaler i grupper og alene med en voksen. Legge til rette for sosialt samspill i grupper, lek og rollelek. Vektlegge muntlig fortelling. Legge til rette for lekeskriving og lekelesing og bokstaver. Legge til rette for lek med språket. Bruke SPRÅKSPRELL. Vedlegg barnehagens Handlingsplan for STRAKS. STRAKS Målet er at barna skal utvikle en forståelse for antall, rom, og form. Det handler om å ufarliggjøre matematikk, og å stimulere interessen for aktiviteter som har med matematikk å gjøre. Vi ser på tall, geometriske figurer, former som kvadrat, rektangel, sirkel, trekant etc. Vi ønsker også bevisstgjøring om at vi holder på med matematikk hele tiden i spill, i sanger, i leker etc. Også når vi tegner, klipper og lignende. På turer vil vi også tilrettelegge for bruk av matematiske begreper. 3.7 SPRÅKSPRELL Er metodisk språkleker for 4 6 åringer. Opplegget er delt inn i 28 dager, dvs. 28 aktiviteter. Formålet med lekene er å stimulere barnas språklige bevissthet. Dette er med på å gi barna en felles språklig plattform, og mer like forutsetninger når de tar fatt på veien inn i skriftspråkets verden ved skolestart. Språksprell består av fire språklige områder: Oppmerksomhet for lyd Rim og regler Stavelsesdeling eks.: klappe rytmen i navnet sitt - Gre - te Forlydsanalyse eks.: i-lyden i-ndianer 7

8 3.8 TRAS Står for tidlig registrering av språkutvikling. Det handler om språk og kommunikasjon. TRAS skjemaet brukes for registrering av språkutviklingen hos barna. Målgruppen er barn i alder 2 5 år. Registrering hvert halvår. Målet er tidlig å fange opp eventuelle områder der barnet trenger ekstra stimulering og oppfølging. TRAS gjennomgås i foreldresamtaler. TRAS skjemaet sendes fra barnehagen til skolen barnet skal begynne hvis foreldrene samtykker. 3.9 ALDERSINNDELTE TURGRUPPER Gruppene er inndelt etter alder med barn fra Tiriltoppen og Knerten. Hver gruppe har en plan for de ulike aktiviteter. Innholdet i gruppene vil variere etter barnas alder. Gruppene vil for det meste bruke naturområder i nærmiljøet, friluftsområder i Bodøsjøen, Kanon, Kultursenteret, lekeplassen v/blokkene, lekeplassen i Per Helgesens vei, Alstadfjæra m.m. Det vil også bli noen litt lengre turer, bl.a. Maskinisten, flymuseet og byen. Blå gruppa vil også jobbe med Tarkus, som er et systematisk opplegg i opplæring av trafikksikkerhet. Mål for gruppene: - få naturopplevelser, og å oppleve forandringer i naturen etter årstid - oppøve motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse - bli kjent med barnehagens nærmiljø - styrke fellesskapsfølelsen ved å oppleve noe sammen - Øke forståelse for trafikksikkerhet I tillegg har avdelingene egne turer. Barnehagen har gapahuk med bålplass og ei grillhytte. Disse benyttes til grilling, matlaging, samlingsstunder, fruktstunder og andre aktiviteter. Vi har en del turutstyr, som presenning, stormkjøkken, klatretau, kniver og tegnebrett. Dette blir brukt på turer. Gruppene er: Blågruppa: Barn født i 2007 tilsammen 14 barn.. Gulgruppa: Barn født 2008 teller 8 barn. Det utarbeides periodeplan for gruppene. Planen gis til foreldre som har barn i de aktuelle grupper. 8

9 3.10 TURER - DE MINSTE BARNA De minste barna vil bruke skogen innenfor barnehagens område, og de vil ta turer i barnehagens nærmiljø. Vi vil se og samtale om ting vi treffer på. Det kan være fugler, trær, steiner, blader, blomster osv. På turer får barna øvelse i å gå i ulent terreng, øve opp utholdenhet og trening i å bruke kroppen sin. Opplevelsen av turen er viktig for de minste barna. De minste barna vil også bruke gapahuken og grillhytta til ulike aktiviteter BARNS MEDVIRKNING Barna har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal jevnlig ha mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av sin egen hverdag i barnehagen. Barnas synspunkter skal vektlegges i samsvar med alder og modenhet. I praksis betyr det at voksne skal lytte til og se barnet, fange opp hva barnet uttrykker både verbalt og med kroppsspråk. Gi barna muligheter til å ta egne valg, påvirke virksomheten og bli tatt på alvor. Voksne skal hjelpe barna til å finne muligheter innenfor de gitte rammer. Barns medvirkning i barnehagens hverdag kan være: - I samlingsstunder kan barna få være med å bestemme sanger, leker, fortelle vitser etc. - Få velge klær når det er flere muligheter, for eksempel hvilke votter, hvilken lue de vil ha på. - Bestemme hva de vil leke, og hvem de vil leke med. - Velge bok i lesestund. - Være med å planlegge turer, bestemme turmål, mat/drikke som skal være med på turen. - I måltidene får barna bestemme hvilke pålegg de vil ha på brødskiven. Oppleve respekt for om de er sulten eller mett. - Barna kan komme med forslag til innkjøp av leker. - Være lydhør overfor barna i konfliktsituasjoner MOBBING Fra sentralt hold er det satt i verk en aktiv innsats mot mobbing. I barnehagen har alle voksne plikt til å gjøre det de kan for at mobbing ikke skal forekomme. Vi skal forebygge, og vi skal gripe inn så tidlig som mulig. Vilkårlig erting, enkelttilfeller av slossing og utestegning er ikke mobbing. Mobbing er når et barn gjentatte ganger, og over tid blir utsatt for plaging og trakassering. Mobbing blant småbarn kan forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trivsel og på samværsmønstret i barnegruppen. Mobbing i barnehagen kan stoppes av aktivt deltagende voksne som griper inn når det er nødvendig. Vi er blitt stadig mer oppmerksomme på hvor viktig barnas sosial kompetanse er for å bli verdsatt av venner. Derfor er arbeidet med å fremme barnas sosial kompetanse viktig i arbeidet mot mobbing. I barnehagen skal ingen barn utsettes for mobbing uten at voksne griper inn og hjelper barna både den som mobber og den som blir mobbet. 9

10 3.13 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeid mellom barnehage og skole i forbindelse med skolestart. Rutiner er bl.a.: Informasjonskveld om skolestart. Arr. grunnskolekontoret og barnehagekontoret. Samtale barnehage foreldre med tema skolestart. Kontakt mellom barnehage og skole for å gi nødvendig informasjon om barna slik at overgangen skal bli best mulig. Skolen inviterer til førskoledag og foreldremøte KOSTHOLD Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kosthold. Barnehagen skal legge til rette for ernæringsmessige fullverdige måltider, som gir matglede, bidrar til god matlyst, skaper godt felleskap og trivsel. Barna som skal spise frokost i barnehagen tar med matpakke. Til formiddagsmat har vi grovt brød og pålegg. Barna får velge pålegg selv, og etterhvert som de blir store nok får de smøre maten sin selv. Til ettermiddagsmåltidet har vi frukt, knekkebrød, brød og lignende. Annenhver uke har vi et varmt måltid. Det kan være fiskekaker, suppe, kjøttkaker, fisk og lignende. Barna er med på tilberedningen så mye de klarer. Til måltidene får barna melk eller vann ÅRETS RYTME/FASTE TRADISJONER HØSTFEST Festen holdes i Tiriltoppen / Glasshuset grønnsaksuppe eller lapskaus. Blågruppa har ansvar. September BRANNVERN Brannvernuke. Brannøvelse og bevisstgjøring med barna. September INTERNASJONAL UKE I forbindelse med Internasjonal uke har vi kunstkafe til inntekt for fjernadopsjon SOS barnebyer. Inntekten går til fadderbarnet vårt Qyinkansola Anuoluwapo, som er født Hun bor i barnebyen Isolo i Nigeria. Vi skal samle inn kr pr. år til henne. Barna vil stille ut kunst de selv har laget, og foreldrene kan betale et frivillig beløp for kunsten som deres eget barn har laget. Det vil også bli salg av pølser og kaker. Oktober ADVENTSTID/JUL Adventstund, juleforberedelser, kirkebesøk, Lucia, nissefest, bytur, kinobesøk for de største, er noe av det som skjer i førjulstiden. SOLFEST Markering av solas tilbakekomst. Spiser gul gele, og synger sanger om solen. Januar 10

11 FASTELAVN Vi lager fastelavnsboller. Februar. KARNEVAL Fest i barnehagen, leker, dans, utkledning, katta i sekken. Februar. SAMISK UKE februar AKTIVITETSDAG UTE Felles for alle i barnehagen i nærmiljøet. Mars/april. PÅSKEHØYTIDEN Påskefrokost påskepynt. Mars / april BARNEHAGEDAGEN i regi av Utdanningsforbundet / Fagforbundet. Mars OPPRYDDING Opprydding på lekeplassen og i nærmiljøet før 17. mai barna og personalet. 17. MAI Foreldrene deltar sammen med barna i 17. mai tog med barnehagens fane. SOMMERFEST / DUGNAD Vi arrangerer fest, og vi har dugnad på lekeplassen for barna og foreldre juni AVSLUTNING AV TURGRUPPER Blågruppa og Gulgruppa Mai/juni 3.16 ULIK OPPHOLDSTID I BARNEHAGEN GIR VARIERT TILBUD De fleste barna har hel plass i barnehagen, men vi har også noen som har redusert plass. Barn som går på delt plass rekker ikke å delta på alt som skjer i barnehagen. Først og fremst tenker vi på arrangementer og tradisjoner som foregår på enkelt dager. Vi vil prøve å legge arrangementer på dager der de fleste barna får delta, og vi vil variere på uker/ukedager for at flest barn får være med på noe FØDSELSDAGSFEIRING Alle fødselsdager markeres i barnehagen med flagg, sang, krone og med litt ekstra å spise. De voksne kan dramatisere et eventyr, ha sangleker eller lignende for barna. Tradisjonen har vært at barna tar med noe å spise. I den senere tid er det satt fokus på sunne bursdagsfeiringer. Vi oppfordrer foreldrene til å tenke alternativt som frukt og grønnsaker. Det barna spiser skal ikke være i fokus. Vi ønsker å sette fødselsdagsbarnet i sentrum på en positiv måte, styrke barnets identitetsfølelse og gleden ved å være i sentrum for alles oppmerksomhet. 11

12 4.0 TRAFIKKSIKKERHET Trafikksikkerhet og trafikkoppdragelse er integrert i barnehagens arbeid. Tiltak som det satses spesielt på i barnehagen er trening i å gå i trafikken - refleksbruk (Jf. lokal handlingsplan for trafikksikkerhet i Bodø kommune punkt Opplæring). Vi ønsker at barna skal innarbeide gode vaner i trafikken. Det kan vi gjøre ved: - Å bruke refleks/refleksvest på tur - Refleksjakt - Innøve gode vaner når vi venter på / går av bussen - Øve på å gå langs vei uten fortau. Øve på å gå i gangfelt - Tarkus et systematisk opplegg i trafikksikkerhet 5.0 BARN VI BEKYMRER OSS FOR tidlige tiltak/tverrfaglig samarbeid Vi jobber systematisk i forhold til alle barn i barnehagen. Barnehagen har rutiner som sikrer at barn vi bekymrer oss for får tidlig hjelp og at det handles i samarbeid med foreldrene. Tverrfaglig team: er en tilrettelagt arena med ulike fagpersoner som gir rom og mulighet for drøftinger om barn vi bekymrer oss for. I Tverrfaglig team kan foreldre og barnehage diskutere ulike problemstillinger og få hjelp, innspill og vurderinger fra ulike fagperspektiver. Foreldre kan melde saker gjennom barnehagens styrer eller gjennom helsesøster på barnets helsestasjon. Barnehagen har også andre aktuelle samarbeidsinstanser som PPT, BUP, Spesialpedagogisk senter i Nordland. sykehus, helsestasjon, barnehagekontorets fagteam, barnevern etc. 6.0 EVALUERING Gjennom barnehageåret evaluerer personalet innholdet i det arbeidet som gjøres i barnehagen, bl.a.: - Organisering av det daglige arbeidet - Rutiner - Aktiviteter, som for eksempel kunstkafe, lucia, nissefest, karneval, aktivitetsdag, turgrupper og lignende. - Personalsamarbeid og foreldresamarbeid Evaluering skjer på: - Ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. Foreldre kan evaluere i: - Den daglige kontakten, foreldresamtaler, foreldremøter, møter i Samarbeidsutvalget (SU), og brukerundersøkelse Evaluering vil være utgangspunkt for det videre arbeidet, de endringer og forbedringer vi gjør. 12

13 7.0 FORELDRESAMARBEID Jfr. Lov om barnehager 1. Formål. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 7.1 INFORMASJON MELLOM HJEM OG BARNEHAGE - Årsplan - Introduksjonssamtale med nye foreldre - Foreldresamtaler - Månedsplan - den enkelte avdeling - Periodeplaner for turgruppene - Periodeevaluering den enkelte avdeling - Evaluering turgrupper - Barnehagens hjemmeside - Brukerundersøkelse 7.2 UFORMELT SAMARBEID Barnehagen har rutiner for å ivareta den daglige kontakten med foreldre / foresatte. I tillegg har barnehagen foreldresamtaler og felles foreldremøter. Vi ser på den daglige kontakten med foreldrene som en viktig del av foreldresamarbeidet. Telefonkontakt kan også benyttes for å formidle beskjeder og for å gjøre avtaler. 7.3 FORMELT SAMARBEID For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre / foresatte til alle barna i barnehagen, og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. (Jf. Lov om barnehager 4). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. (Jf. Lov om barnehager 4). 13

14 8.0 SAMARBEIDSUTVALGET 2012 / 2013 Valgt av foreldrene i foreldrerådsmøte den , og av personalet på planleggingsdag Foreldrerepresentanter: Nils Petter Michaelsen, leder Lasse Solhaug Tarald Sæstad Vara: Rune Njål Larsen Bente Bakkemo Steinar Nohr Personalrepresentanter: Tonje I. Fjordtun Vivianne S. Holmstrøm Diddi Lekang Vara: Wenche Walsøe Randi Myrbakk Grete Ditlefsen - far til Malin og Frida på Knerten - far til Fredrik på Tiriltoppen og Kristina på Labbetuss - far til Mathea på Labbetuss - far til Knut på Knerten - mor til Børge på Tiriltoppen - far til Hedda på Labbetuss - pedagogisk leder på Knerten - pedagogisk leder på Labbetuss - pedagogisk leder Tiriltoppen - assistent på Knerten - assistent på Labbetuss - assistent Tiriltoppen Styrer Inger Schjølberg har møte, tale og forslagsrett i SU. Styrer har i samarbeid med leder ansvar for innkalling til møter. Styrer har også ansvar for å skrive referat fra møtene. 9.0 BARNEGRUPPA Bodøsjøen barnehage har tre avdelinger fordelt på to hus, Knerten og Labbetuss i et hus, og Tiriltoppen i huset ved siden av. Labbetuss har barn i alderen 0 3 år. Knerten har barn fra 3 6 år. Tiriltoppen har barn i alderen 2 6 år. Barnehagen har 54 plasser. Barn under 3 år teller to plasser. Noen få barn har delte plasser. I år har vi tilsammen 44 barn fordelt på alle tre avdelinger. Vi har 6 søskenpar i barnehagen. Noen er på samme avdeling, andre har sine søsken på de andre avdelinger. Barnas alder fordeler seg slik: Født 2007: 14 barn: 9 gutter og 5 jenter Født 2008: 7 barn: 6 gutter og 1 jente Født 2009: 12 barn: 4 gutter og 8 jenter Født 2010: 7 barn: 1 gutt og 6 jenter Født 2011: 4 barn: 1 gutt og 3 jenter Barna kommer fra områder i Bodøsjøen, Alstad, Jensvoll, Grønnåsen, Hunstad, Hunstadmoen, og Mørkved. 14

15 TIRILTOPPEN Anna Isabell Linnea Leah Danina Henrik Benjamin Stina Vilja Børge Noah Julie Fredrik Nataniel Marie Even Edvard Jeremia LABBETUSS Kristina Ella Markus Eilen Hedda William Sigrid Mathea Eline KNERTEN Simon Fredrik Leah Frida Elias Knut Malin Marie Lise Oddvar Ærlend Ola Liv Helena Katharina Karl Martin Egil Efe Markus Emma 10.0 PERSONALGRUPPA TIRILTOPPEN Stilling Stilling str. LABBETUSS Stilling Stilling str. Diddi Lekang Ped.leder 100 % Vivianne Stavnes Holmstrøm Grete Ditlefsen Assistent / 100 % Tone Breivik Assistent / Stedfortreder Stedfortreder Ped.leder 100 % Tonje Iversen Fjordtun 100 % Wenche Walsøe KNERTEN Stilling Stilling str. Ped.leder 100 % Fagarbeider / Stedfortreder 100 % Marita Winther Barne- og ungdomsarbeider 100 % Randi Myrbakk Assistent 90 % Jenny Reyes de Molland Assistent 100 % 15

16 Styrer: Inger Schjølberg Styrers stedfortreder: Tonje I. Fjordtun 10.1 VIKARORDNING Ved sykdom, ferie og annet fravær må vi ofte benytte oss av vikarer som kan steppe inn på kort varsel. Vi har to vikarer som vi bruker fast. Ellers leier vi inn vikarer fra Manpower AS, ISS Personalhuset og PVS AS (pedagogisk vikarsentral). Bodø kommune har innkjøpsavtale med disse. Det skjer at vi må omrokere på det faste personalet for å få kjente voksne på alle avdelinger. Når vikarer er blitt kjent med barna og rutiner vil de også gå tidlig- og seinvakter. De økonomiske rammer som er satt til vikarbruk tilsier at vi ikke kan ta inn vikarer ved ethvert fravær. Det er også en av grunnene til at vi i forkant av sommer, jul, påske, høst og vinterferier etterspør hvem av barna som vil benytte seg av barnehagetilbudet POLITIATTEST Alle som arbeider i barnehage må framlegge tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Ingen som har en slik dom får arbeide i barnehage TAUSHETSPLIKT For virksomheter etter denne lov, gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13f tilsvarende TILLITSVALGT / VERV Verneombud: Tone Breivik Fagforbundet: Wenche Walsøe Brannvernleder: Wenche Walsøe Utdanningsforbundet: Tonje Fjordtun 12.0 PRAKTISKE OPPLYSNINGER 12.1 ÅPNINGSTIDER Daglig: kl Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag: kl

17 12.2 PLANLEGGINGSDAGER Kommunale barnehager har 5 dager i året til planlegging, tilrettelegging og kurs for personalet. Barnehagen er stengt disse dager. 3 planleggingsdager legges til mandag, tirsdag og onsdag i uke 33: 13., 14., og , og FERIEAVVIKLING Det betales for 11 måneder i året når barnet har 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. 14 feriedager skal være sammenhengende. Avvikling av sommerferie skal varsles tidligst mulig, og senest innen 01. mai. Ferie i løpet av året meldes til barnehagen minst 1 uke på forhånd. Viser forøvrig til vedtektene OPPSIGELSE AV PLASS Det er 2 måneder oppsigelsesfrist. Oppsigelsen skal være skriftlig og stiles til barnehagen. Det betales for oppsigelsestiden ØVINGSBARNEHAGE Barnehagen er tilknyttet Universitetet i Bodø som praksisbarnehage. Vi har i perioder studenter fra førskolelærerutdanningen i praksis. Dette barnehageåret skal Labbetuss og Knerten ha studenter BEREDSKAPSPLAN FOR BODØSJØEN BARNEHAGE Uforutsette ting kan hende, og barnehagen må evakuere. Hvis Labbetuss og Knerten må evakuere samles barna i Tiriltoppen. Dersom Tiriltoppen må evakuere samles barna på Labbetuss og Knerten. Må alle tre avdelinger i barnehagen evakuere vil vi samle alle barna på Bodøsjøen skole telf Vi vil underrette foreldrene, og barna skal hentes der. Det er viktig at vi til enhver tid kjenner til foreldrenes adresse, arbeidssted og telefonnummer. Meld i fra til barnehagen hvis det er forandringer på adresse eller telefon. Barnehagen har fortiden ingen fast plass å være hvis vi må stenge for en lengre periode ved f.eks. brann og lignende. Ordninger må etableres hvis en slik situasjon skulle oppstå. 17

18 BODØSJØEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN STRAKS Oppdatert august 2012 Barnehagen som system FORVENTET RESULTAT DETTE GJØR VI KVALITETSIKRING ANSVAR NÅR FORELDRENE: *God foreldremedvirkning *Kunnskap om lese- og skriveutvikling og generell språkutvikling PERSONALET: *Alle i barnehagen har kunnskaper og ferdigheter om språk og lese- og skrivestimulering. Systematisk kompetanseheving. * Foreldremøte: Informasjon om STRAKS og TRAS og om hva vi gjør i barnehagen av språkfremmede aktiviteter * I samtaler med foreldre * Foreldresamtaler: Ha fokus på språk. Gjennomgang av TRAS. Veilede og motivere til språkstimulerende aktiviteter hjemme. Oppfordre til høytlesing. * Informasjon i peiodeevaluering, månedsplaner og årsplan. * Evaluere foreldresamarbeid- og foreldremedvirkning * STRAKS-kontakt * Kurs i.h.t. STRAKS *Gode rutiner for erfaringsutveksling og veiledning om TRAS og lese/skriveopplæring *Sak på foreldremøte *Godt foreldresamarbeid *Foreldresamtaler som dokumenteres og følges opp *Innarbeide gode evalueringsrutiner *Veiledning og info. *Melde behov for kurs til Bhg. kontoret *Tema på ped.leder- og avd.møter, personalmøter og pl.l.dager * Styrer og ped.ledere * Ped.ledere og assistenter *styrer/ped.ledere/ assistenter *STRAKS - kontakt *Styrer og ped.ledere * Foreldremøte om høsten * Hente/bringe situasjon * Samtaler 1-2 ganger i året og ved behov *Foreldreevaluering og barnehagens øvrige evalueringsrutiner *Kursbehov meldes fortløpende * Barnehagens møter 18

19 BODØSJØEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN STRAKS Barnehagen som system FORVENTET RESULTAT DETTE GJØR VI KVALITETSIKRING ANSVAR NÅR BARNA: *Alle barn blir lest for. Stimulere barnas språk og interesser for lesing og skriving. ANDRE SAMARBEIDS- PARTNERE *Faste rutiner for overgang barnehage/skole *Faste rutiner når et barn flytter til annen barnehage *Godt samarbeid med helsestasjon, fagteam, barnevern, PPT og andre *De minste barna: Prate og peke på dagligdagse ting, lese og fortelle fra billedbøker, pekebøker, lotto og lignende *Rim, regler, sang og flanellograf *Gjenfortelle fra turer og lignende vedbruk av fotografi. *Lego, tall og bokstaver *TRAS-kartlegging av barnas språkutvikling (over 2 år). *Oppfølging av barn med språkvansker. * Språksprell barn fra 4 år *Kontakt/møte med skolen ang. skolebegynnere. Barn det må søkes ressurser til. *Rutiner for overgang barnehage og skole i Bodø kommune. *TRAS-skjema følger barnet etter foreldrenes samtykke *Bruke Tverrfaglig team *Årsplan, månedsplan og Periodeevaluering *Dokumentasjon TRAS- Skjema *Foreldre må skriftlig gi sitt samtykke. *Sikre at rutiner for overgang barnehage/skole blir fulgt. *Sikre registrering TRASskjema hvert halvår *Etablere et godt samarbeid med aktuelle instanser * Styrer, ped.ledere og Assistenter *Styrer *Styrer/Ped.ledere *Daglig, *Bruke hverdagsaktiviteter som måltid, stell, garderobe og lignende *Samlingsstunder i hel eller delt gruppe *Hvert halvår *I samlingsstund *Avtale med skolen *Overgang skole / barnehage *Ved behov 19

20 BODØSJØEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN STRAKS BARNEGRUPPA ALDER FORVENTNINGER DET VI GJØR KVALITETSSIKRING ANSVAR NÅR SKAL DET SKJE HVA GJØR VI NÅR BARN TRENGER EKSTRA STØTTE I SPRÅKUTVIKLING 1 2 Daglig Barnet forstår enkle instruksjoner og meninger. Reagerer på navnet sitt. Lager lyder - ordforrådet vokser, og barnet kan benevne vanlige aktiviteter. Sier mamma og pappa. Bruker enkeltord, verb og substantiv. Barnet forstår og følger enkle instruksjoner. Bruker 2-3 ord setninger. Sier navnet sitt. Gjentar og hermer ord og lyder. Barnet forstår enkle fortellinger, sier sin mening, spør, bruker noen småord. Husker noen regler. Forstår tre til fire fargenavn. Kan være i dialog med andre over kort tid. Lese og fortelle fra pekebøker, billedbøker. Fortelle og dramatisere eventyr. bruke flanellograf. Sanger, rim og regler. Bevegelses sanger Rim, vers og samtale ved stell og av/ påkledning. Bruke hverdagsaktiviteter. Samtale om hva vi gjør. Være i dialog med barnet, og gi respons på det barnet sier. Samtale barn/voksen i alle dagliglivets aktiviteter Høytlesning/lesestund/ lesekrok Tilrettelegging for utvikling av sosial kompetanse, lek og vennskap Rutiner for at alle barn blir lest og sunget for. Observasjoner ved behov. Kartlegging TRAS hvert halvår (2-5 år). Tilbakemelding til foreldre i foreldresamtaler. Årsplan, månedsplaner Rutiner som sikrer at lesestunder, språksprell og lignende blir gjennomført. Bruke foto Dokumentere det vi gjør. Evaluering i barnehagens møter og planleggingsdager. Styrer Pedagogisk ledere og assistenter har ansvar for at opplegg blir gjennomført. I samlingsstund, i små grupper og individuelt Kartlegging TRAS Samarbeide med foreldrene Registering TRAS Sette i gang tiltak. Tiltaksplaner ILP og halvårsrapporter. Språkgruppe, Musikkgruppe og Samspillsgruppe Ber om veiledning fra kollegaer og fra fagteamet. Melder til PPT 20

21 BODØSJØEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN STRAKS BARNEGRUPPA ALDER FORVENTNINGER DET VI GJØR KVALITETSSIKRING ANSVAR NÅR SKAL DET SKJE Språket ligner mye den voksne. Barnet bruker setninger på inntil 4 ord i riktig rekkefølge. Gjør seg lett forståelig. Kan rime Kan lekeskrive Stavelsesdeling Forlydsanalyse Kan skrive sitt eget navn Kjenner igjen bokstaver Kan fortelle en historie med sammenheng. Språksprell (4-6 år) Tilrettelegging for lek med lekeskriving og lekelesing: Lese/skrivekrok, henge opp bokstaver og tall på vegg og lignende Lotto, memoryspill, og andre typer spill som passer den aktuelle alder. Samtale og benevne det som er på bilder og om spillets regler. Kartlegging språksprell fra 4 år Styrer Ped.ledere Språksprell / samlingsstund Daglig HVA GJØR VI NÅR BARN TRENGER EKSTRA STØTTE I SPRÅKUTVIKLING Ordbilder, henge opp rim og regler på veggen, fotomontasje, helgesamtaler, lage historie/gjennfortelle Samtaleskjema for skolebegynnere Setter av tid i siste foreldresamtale før skolestart. Hver vår 21