Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker"

Transkript

1 Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker

2

3 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVE Formål Barns medvirkning Skavli barnehages verdigrunnlag. 3. BARNEHAGEN INNHOLD Omsorg og danning i vår barnehage Lek i vår barnehage Læring i vår barnehage Sosial kompetanse i vår barnehage Språklig kompetanse i vår barnehage Barnehagen som kulturarena Solidaritetsarbeid Fagområder 4. PLANLEGGE, DOKUMENTASJON OG VURDERING Planlegging og vurderingsarbeid Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Arbeidsmetoder 5. KOMPETANSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING Kompetanseplaner Organisasjonsutvikling 6. SAMARBEID Samarbeid med barnas hjem. Samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole Samarbeid med andre instanser 7. SATSNINGSOMRÅDER FOR BARNEHAGEÅRET

4 1 Innledning Hvorfor har vi en årsplan Kunnskapsdepartementet har, med hjemmel i Lov om barnehager 2, fastsatt forskrift om Rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet blir understreket i rammeplanen. Den enkelte barnehages arbeid skal konkretiseres og nedfelles i en årsplan som fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen. Hva er en årsplan - arbeidsredskap for barnehagens personale, for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning - utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen - grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen -informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte(rp 2011: 55). Vurdering av fjorårets årsplan Foreldrenes vurdering: Foreldrene har i foreldresamtaler på høst/vår mulighet til å gi tilbakemelding på barnehagens innhold. Vi har fått tilbakemeldinger fra foreldre at de er fornøyde med at mye foregår ute, at de er fornøyde med det pedagogiske innholdet, at de føler at deres barn blir sett, er trygg og lærer mye i barnehagen, at de får gode tilbakemeldinger ved henting, at det er bra med fokus på kosthold og at de ser resultater av arbeidet vårt med sosial kompetanse og vennskap. Personalets vurdering: Barnehagen har brukt Steg for Steg* på alle avdelinger og har gode erfaringer med dette. Vi ønsker å bruke dette videre i hverdagssituasjoner og planlagte samlinger. Turer i små grupper har vært positivt og fungert bra på alle avdelinger. Målsetting for turene har vært å utvikle likeverd, opprette vennskap på tvers av alder, kjønn, interesser. Dette vil fortsette. Teddy, Ekko og Eigust (bamser som er med barna hjem) er fine tiltak som får frem omsorg og følelser hos barna, og vil fortsette neste år. Vi har lagt til rette for konstruksjonslek, fysisk lek og rollelek gjennom funksjonsrom, prosjekter og i hverdagsaktiviteter. Lek og dens betydning bør komme tydeligere frem i våre planer, spesielt i prosjektene. * Steg for Steg er et pedagogisk materiell som handler om å bli kjent med egne følelser, mestring av sinne og konflikthåndtering.

5 I forhold til barns medvirkning på stor avdeling, ser vi at faste grupper på tvers av avdelingene fører til at barna blir tryggere på hverandre og på voksne. Ved at vi skaper arenaer hvor alle barn blir sett og hørt, gir vi barna større rom og mulighet for deltakelse og medvirkning. Grupper på tvers av store avdelinger vil fortsette neste år. Nytt for året vil bli en utegruppe i tillegg til de tre som allerede er. På småbarnsavdelingene vil vi jobbe avdelingsvis med prosjekter. Samarbeide på tvers vil fortsette i lek og små turgrupper. Fagområdene ble jobbet med etter årshjulet. Vi har brukt barnehagens figurer og deres positive, sosiale egenskaper som gjennomgangsteama. Alle figurene har blitt presenter for barna etter årshjulet. Neste år fjernes årshjulet og blir erstattet av en periodeoversikt, med tilhørende mål og fagområde. Rammer for barnehagedriften. Lov om barnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vedtekter for kommunale barnehager. Kommunal plan for sammenheng barnehage, hjem og skole. Kommunal plan for språkstimulering og språkmiljø i barnehagene. Kommunal kompetanseplan

6 2. BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Lov om barnehager 1) Barns medvirkning Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning må integreres i arbeidet med barnehagens innholdsområder. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. (KD 2011) I Skavli barnehage blir barns rett til medvirkning og ytringsfrihet ivaretatt ved at de blir spurt, kommer med forslag, blir hørt og tar valg. Dette skjer gjennom hele dagen i uformelle og formelle situasjoner. For oss er det viktig at barna er aktive deltakere i eget liv og erfarer at egne handlinger får konsekvenser og påvirker seg selv og andre.

7 Skavli barnehages verdigrunnlag. Vi i Skavli barnehage har fokus på individets danning. Danning handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte og foregår i samspill med omgivelsene, det legger grunnlaget for barnets allsidige utvikling. I denne prosessen legger vi i Skavli bhg vekt på mangfold, likeverd og at barna lærer å bygge gode relasjoner. Vi er opptatte av og skape trygghet og tilhørighet i barnehagen så alle føler seg som en del av fellesskapet. Ved å gi barna følelsen av mestring, gode opplevelser og erfaringer i samspill med andre ønsker vi å styrke barnas selvfølelse. Vi mener en god selvfølelse styrker evnen til omsorg og empati og gir bedre forutsetninger for godt samspill og medvirkning i eget liv. Rammeplanen 2011 sier barnehagens samfunnsmandat bla er: å ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal forebygge diskriminering og mobbing. Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

8 3. BARNEHAGENS INNHOLD Omsorg og danning i vår barnehage Vi jobber med å være bevisst våre valg og roller i barnas liv. Barna blir møtt av trygge og omsorgsfulle voksne som er til stede i alle aspekter av barnas hverdag. Vi vil støtte og veilede barna i deres utvikling. I vår barnehage gir vi rom for etiske samtaler, undring og utforsking i formelle og uformelle situasjoner, og oppfordrer barn til å ta etisk begrunnede valg. Lek i vår barnehage I vår barnehage legger vi til rette for god og variert lek. Barna har tilgang på ulikt pedagogisk lekemateriell. Barna får ulike opplevelser og erfaringer gjennom aktiviteter som igjen gir de felles plattform, impulser og forståelse av leken. Voksne er rollemodeller, veiledere, og støtte for de som trenger det. Vi danner lekegrupper etter behov. I vår barnehage gir vi barna tid og rom for egen lek. Her er voksne deltakere, tilretteleggere og observerende etter behov. Læring i vår barnehage Vi tilrettelegger for gode læringsarenaer i små og store grupper. Vi legger opp til formelle læringssituasjoner hvor vi bevisst leder barna i aktiviteter og samlinger. Disse situasjonene tar utgangspunkt i mål nedfelt i rammeplanen. I Skavli barnehage jobber vi for å være lyttende, observerende og tilstedeværende voksne i de uformelle læringssituasjonene, da mye av barns læring skjer her. Sosial kompetanse Vi fremmer sosial kompetanse i både små og store grupper. Dette kan være lekegrupper, turgrupper, språkgrupper eller prosjektgrupper. Å tilegne seg sosial kompetanse, vil si å lære ulike regler for hvordan man skal være sammen med andre på en positiv måte. Vi gjør barna oppmerksomme på deres væremåte i hverdagen. Vi bruker Steg for Steg som metode på alle avdelinger. Voksne er gode rollemodeller og legger til rette for varierte møteplasser som stimulerer til positiv samhandling og god lek.

9 Språklig kompetanse I vår barnehage jobber vi med å gi barna tidlig og god språkstimulering. For å gi barna dette er det en forutsetning og ha et variert og godt språkmiljø. I det daglige handler det om å oppmuntre til å lytte, samtale, lese, leke med lyd, rim, rytme ved hjelp av språk og sang. Vi er bevisste på og opptatt av å være gode språklige forbilder. Barn lærer språk gjennom møte med andre. Vi har dagens ord, ukens dikt, vi bruker bilder og øver ord, vi har språkgrupper, leser bøker, bruker sang, dans, rim, regler og eventyr. Vi bruker også egne språkstimulerings materiell som ; Språksprell, Snakkepakken, Skattekista, Fonoserien og digitale verktøy. Barnehagen som kulturarena I vår barnehage ivaretar vi tradisjoner, formidler kjente bøker og sanger, arbeider med de kreative fagområdene, tar vare på lokale og nasjonale kulturverdier og ivareta barnas egen kulturskaping. I Skavli barnehage har vi våre egne tradisjoner. Våre avdelinger har navn etter Astrid Lindgrens figurer. Disse har hver sin periode og fest. I tillegg velger vi å markere noen av de offisielle merkedagene i samfunnet. Fn-dagen feires med Madikkens basar. Barna lager produkter som selges til inntekt for vår vennskapsbarnehage i Albania. Jul i desember. Vi har ulike tradisjonelle aktiviteter for å formidle den kristne høytiden og skape glede og forventning. Vi har adventssamlinger hvor vi tenner lys, synger julesanger og forteller julehistorier. Juleverksted for hele familien, den første lørdagen i desember kl Luciafeiring med frokost for familien. Emils julebord for barna. Ski og akedag. Barnehagen arrangerer vinterleker og Fau en felles ski og akedag. Pippis spunk -fest. Karneval. Påske. Vi snakker om påskens innhold, lager påskepynt og inviterer til påskefrokost for familien. 17.mai; feires med barnehagetog i Horten rett før 17.mai. Ronjas natursti. Her skal vi alle ut i skogen å teste farligheter og tilrettelagte hinderløyper. Brødrene Løvehjertes styrkeprøve. Barnehagen samles til kamp. Sommerfest. Dette er en avslutning på det programmerte barnehageåret. Familien og personalet samles til felles koldtbord. Avskjed med de barna som skal slutte.

10 Solidaritetsarbeid Barnehagen samarbeider med Norsk Nødhjelp som formidler penger og gaver videre til vennskapsbarnehagen vår i Skhoder, Albania. Barna får på denne måten kjennskap til barn i andre land, ser hvordan andre har det, viser solidaritet og utvider vår forståelse for kulturelle likheter og forskjeller. Vi selger produkter som barna har laget på FN-dagen. Vi har adventskalender hvor barna tar med seg en pakke med avlagte klær/leker og gjerne litt tørrmat. Når deres pakke er trukket henger de et hjerte med navnet sitt på Pippis-gavetre. Gavene kommer Pippi og henter før jul.

11 Fagområdene Vi jobber med fagområdene i prosjekt og på avdelingene. Med dette sikrer vi at alle fagområdene blir jobbet med i løpet av året. Detaljerte planer for aktiviteter kommer på ukeplaner og periodeplaner.

12 4. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Planlegging og vurderingsarbeid For å synliggjøre vårt pedagogiske arbeid i hverdagen lager vi periodeplaner og ukeplaner som finnes på foreldretavlene på den enkelte avdeling eller tilsendes på mail. Vi driver kontinuerlig planlegging og vurderingsarbeid. Dette blir gjort på planleggingsdager, personalmøter, ukentlige avdeling og prosjektmøter og i hverdagen sammen med barna. Årsplanen er et utgangspunkt for vårt arbeid og detaljerte periodeplaner og ukeplaner lager vi underveis. For personalet er det avsatt fem planleggingsdager per år til kurs, etterutdanning og planlegging. Noen av dagene legges i tilknytning til skolens planleggingsdager. Barnehagen gjennomfører årlig en brukerundersøkelse hvor foresatte har mulighet til å vurdere barnehagen i sin helhet. Vi tilbyr minimum to foreldresamtaler i året, hvor foreldre blir oppmuntret til å gi tilbakemeldinger på barnehagens oppgaver og innhold. De oppmuntres også til å komme med tilbakemeldinger i hverdagen. Andre muligheter til påvirkning er gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring i vår barnehage Vi bruker Pedagogisk dokumentasjon til å synliggjøre innholdet i barnehagen. Vi dokumenterer prosesser og situasjoner i hverdagen, som brukes som utgangspunkt for både barn og voksne til å reflektere over og utvikle vår pedagogiske praksis. Dokumentasjon finner man i barnehagen og på vår hjemmeside

13 Arbeidsmetoder Skavli barnehage ligger nær et skogsområde og deler av uteområdet er naturlekeplass. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter som gir store muligheter for lek og læring. Vi bruker naturen i vårt pedagogiske arbeid og vektlegger at barna får en positiv selvoppfattning gjennom kroppslig mestring. I naturen finner vi mange nivåer for kroppslige utfordringer og vi ønsker å utvikle gleden ved å bruke naturen som forskningsarena. IKT har en fremtredende plass i vår barnehage. Vi har mange digitale verktøy som barna bruker, slik at de er en del av barnas hverdag. De digitale verktøyene brukes til å dokumentere prosesser og opplevelser i hverdagen, til lek, som språkstimulerende trening, til å utvikle vennskap og kunnskap og som hjelpemiddel i prosjekt. Vi jobber med prosjekt som arbeidsmetode. Prosjektene kan være store eller små, men felles for prosjektene er at de av består av flere ulike prosesser for å nå et overordnet mål. Prosjektene tar utgangspunkt i barnas interesser eller barnegruppens behov og har et faglig utgangspunkt. Gjennom kreative prosesser i prosjektene, får barn gitt uttrykk for sine erfaringer og opplevelser. Vi vil gi barna et mangfold av disse opplevelser gjennom estetiske fag.

14 5. KOMPETANSEUTVIKLING OG ORGANISASJONSUTVIKLING Kompetanseplaner Horten kommune har en overordnet kompetanseplan for barnehagene, som stiller krav til kompetanseutvikling, både for personalet og for barnehageområdet som helhet. Vår barnehage har en egen kompetanseplan, som bygger på kommunens overordnede plan. I denne er følgende satsningsområder valgt dette året: Likeverd og mangfold Sosial kompetanse Språk Ikt Disse er sammenfallende med den overordnede planen.

15 6. SAMARBEID Samarbeid med barnas hjem. I Skavli har vi følgene plan for samarbeidet dette året: Foreldremøte og foreldrerådsmøte i august og mars. Gjennomføre to foreldresamtaler i året, høst og vår. Arrangementer som motiverer til kontakt hjem -barnehage. (se tradisjoner) Planleggingsdager : 16/8-12, 1/11-12, 2/1-13,7/3-13 og 30/5-13

16 Samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole Kommunen har en overordnet plan for samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole. Planen omfatter alle barn, foreldre, barnehager og skoler i Horten. (Se Horten kommunes hjemside for egen plan.) Skolestartergruppen i Skavli barnehage møtes tre ganger per uke på tvers av avdelingene. Vi jobber prosjekt basert med fagområdene, hvor barnas ideer og innspill er med på å styre prosessen. Vi har en egen plan for samarbeid skole- barnehage. Samarbeid med andre instanser Dette året har vi inngått samarbeid med; Orerønningen u-skole: lån av gymsal, praksisplasser for skole elever. PPT, BUPA, Helsetjenesten for barn og unge, Familiehuset, tverrfaglig team og barnevernet ved behov for oppfølging av enkelt barn. Høgskolen i Vestfold; partnerbarnehage

17 7. SATSNINGSOMRÅDER FOR BARNEHAGEÅRET Vårt hovedmål for er at alle barn skal oppleve:

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer