Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014"

Transkript

1 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom et personale som er lyttende, engasjert og kunnskapsrikt vil vi at barn, foreldre og personale skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet på Oterhaugen barnehage. 1

2 Årsplan Forord Gjennom barnehageloven og rammeplan for barnehager er pålagt å lage en årsplan. Årsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markeringen av lokale kultur- begivenheter bør nedfelles i planen, samt planer for barns overgang fra barnehage til skole. Årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldrene må gis mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold. Spørsmål om innhold og prioriteringer må drøftes i foreldrerådet. Det er viktig å legge opp til en drøfting med foreldrene om hva de ønsker å medvirke i og på hvilke måter. Styreren har det faglige ansvaret for årsplanens innhold. Vi ønsker at årsplanen skal være et verktøy i det pedagogiske arbeidet som blir gjort i barnehagen. Vi ønsker at både foreldre og ansatte skal ha lik kjennskap til barnehagens pedagogiske arbeid. Årsplanen er gjennomgått og godkjent av samarbeidsutvalget. Grete Anita Lefstad Enhetsleder/Styrer 2

3 Innhold: Forord Innledning Omsorg, lek og læring Barns medvirkning Dokumentasjon Sosial kompetanse Pedagogiske verktøy Rammeplanens fagområder Oterklubben Overgangen fra småbarnsavdeling til storavdeling Overgangen fra barnehage til skole Tradisjoner/merkedager SU og FAU Samarbeidspartnere 3

4 Innledning er en 8-avdelings barnehage som startet opp 1. januar Vi ligger flott til på Havenget i Buvika, hvor vi har mange muligheter til bruk av både fjæra og skogen. Lokalene våre er lyse og trivelige, og utelekeplassen er utfordrende og artig. Vi har et hovedhus med en kortfløy med to avdelinger og en langfløy med 4 avdelinger. I tillegg har vi en paviljong med 2 avdelinger, som ble startet opp i august På kortfløya i hovedhuset holder 2 av avdelingene med de minste barna til. Dette er Lia og Lykkja, begge avdelinger tilrettelagt for barn i alderen 0-3 år. På langfløya har vi Stugarn, Kvello og Kammen, som er avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Her har vi også Skjæret, som er en avdeling for barn i alderen 2-4 år. I paviljongen har vi avdelingene Hammerdalen og Haugarommet, som begge er avdelinger med barn i alderen 0-3 år. I hovedhuset er alle avdelingene like store, og de er bygd for at vi skal ha muligheten til å være fleksible i forhold til hvordan vi setter sammen barnegruppene. Dette betyr at de tradisjonelle gruppesammensetningene kan endres avhengig av hvilke barn vi tar inn. Her på Oterhaugen jobber vi to og to avdelinger sammen innenfor en base. Base rød består av Skjæret og Kammen, base grønn består av Kvello og Stugarn og base blå består av Lia og Lykkja. Paviljongen er base gul, som består av Hammerdalen og Haugarommet. Innenfor basene legger vi stor vekt på samarbeid og felles aktiviteter. Barna har også felles lekerom hvor de velger fritt på sin base hvor de vil leke. I hjørnet av hovedhuset har vi Fellesen. Dette rommet er et stort og flott rom, hvor vi har felles sangstunder og felles aktiviteter. Dette er et svært populært rom, hvor det er plass og lekeutstyr til mer motorisk og høylytt lek. Årsplanen gjelder for 2 år. Informasjon om oss finnes også på hjemmesiden vår under Skaun kommunes hjemmesider. Vi håper at dere alle får en god hverdag sammen med oss her på barnehagen. Vi vil gjøre vårt beste for å gi alle barn og foreldre et kvalitativt godt tilbud. 4

5 Omsorg, lek og læring: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål) Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Alle barn har krav på å bli møtt som den de er (Rammeplanen s29). Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og skal komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg: Å ta på et barn varme votter, bytte en bleie, undre seg over livet i en maurtue eller kikke nysgjerrig og musestille på en liten spurv Å gi en klem, sitte på fanget, bli trøstet, le sammen Alle disse møtene gjenspeiler omsorg. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom barna og personalet og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen sier at omsorg har verdi i seg selv. Lek: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2) Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Læring: Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 1) Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Leken er et viktig område av barns læring, nemlig at barn lærer sammen og dessuten lærer hverandre. Barna lærer igjennom å diskutere, argumentere og utforske hverandres ideer og tankemåter. Det er derfor vesentlig at personalet har et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Personalet må 5

6 undre seg sammen med barna, dele av sin kunnskap, utvise engasjement og oppfinnsomhet for å vekke interesse. Personalet skal vektlegge en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. Barns medvirkning: Lov og rammeplan for barnehager fastslår at barna skal ha rett til medvirkning på sin barnehagehverdag. Dette innebærer at barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. I ønsker vi å legge vekt på at barna skal være aktive i utformingen av sin hverdag. Dette krever at de som er voksne i barnehagen ser barna der de er, at de voksne har nærhet til barna i deres hverdag og at de voksne snakker samme språk som barna. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Rammeplan) Barnehagen vil ta utgangspunkt i barnas egne uttrykksmåter. Personalet i barnehagen må lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. Det handler om å sette seg inn i barnas her og nå situasjon. Det er morgen i barnehagen, og Ida står i hade-vinduet og vinker til mamma. Hun synes det var fint å komme til barnehagen. Ida har mange venner i barnehagen, og leker masse i løpet av en dag. Men da mamma satte seg inn i bilen for å kjøre, kjente Ida at hun ble litt trist inni seg. Hun skulle så gjerne ha sagt hade til mamma en gang til Ida vet at mamma skal på jobb og at hun kommer og henter henne etterpå, for det sa mamma før hun dro. Men bare en liten hadekos til Ida kjenner at en stor klump begynner å vokse inni magen hennes. Jo mer hun tenker på den siste hadekosen, jo mer kjenner hun at klumpen vokser seg oppover i halsen. Til slutt vil ikke klumpen være inni henne lenger, og hun begynner å gråte. Hvordan skal Ida bli møtt i denne situasjonen? Det kan være lett for en voksen å komme bort til henne for å få henne til og ikke være lei seg lenger ved å finne på noe som avleder Ida sin følelse. Kom så går vi og leker med dukker. Intensjonen er god. Den voksne ser at Ida er lei seg og ønsker å hjelpe henne til å glemme situasjonen ved å finne på noe som de vet Ida liker å holde på med. Men vi må ikke glemme at det er lov å være lei seg også. Å ta et barn på fanget å si: det er lov å være trist når mamma drar fra barnehagen, du kan få sitte i fanget mitt Å snakke sammen med Ida om situasjonen, i stede for å finne på ting for å få henne til å glemme situasjonen, er en måte å møte Ida på der hun er. Samtidig forteller vi Ida at det er helt greit å være lei seg. Å vise følelser er en del av hverdagen det og. Dette tror vi er med på å skape en trygg hverdag for barna. Eksemplet er en måte å vise hvordan vi i barnehagen ønsker å jobbe med barns medvirkning i hverdagen. Rammeplan for barnehager sier at barns medvirkning krever tid og rom. Vi ønsker å legge til rette i barnehagen for at det skal settes av tid og rom for barns medvirkning. Det å lytte til hva barna har og si blir en viktig del av dette arbeidet. Slik kan barn bli motivert til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn må støttes til å undre seg og å stille spørsmål. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen og enkeltbarnet. Hva er målet med barns medvirkning? 6

7 At barna skal utvikle selvstendighet At barna skal utvikle tro på seg selv Å kunne kommunisere med andre i alle situasjoner Å kunne bidra og hjelpe hverandre Å lære av hverandre Signalisere til barnet at vi voksne har tro på dem 7

8 Dokumentasjon: Rammeplanen om dokumentasjon: Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling Hva betyr det å dokumentere? Å dokumentere er å forstå verden på ulike måter. Ved hjelp av dokumentasjon kan vi synliggjøre dette. Dokumentasjonsarbeidet stiller krav til oss og inspirerer oss til å reflektere sammen. I vår barnehage ønsker vi at dette etter hvert skal bli et utgangspunkt for hvordan vi driver de pedagogiske prosessene framover. Målet er at etter hvert vil refleksjon over dokumentasjon bli en del av hverdagen vår, en del av oss, og det kan hjelpe oss til å synliggjøre det lyttende, og dermed også gi oss mulighet til å skape en virksomhet som bygger på at alle er delaktige. Målet er også at dette arbeidet skal hjelpe oss til å finne ut av hva det er barn prøver å forstå, og hvordan barn lærer. Ut fra dette kan vi som jobber i barnehagen skape og tilrettelegge for sammenhenger som utfordrer barns tanker, og som gir inspirasjon til å søke ny kunnskap sammen. Sosial kompetanse Rammeplanen sier følgende om sosial kompetanse: Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Alle barn i barnehagen må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Det å styrke barna i utviklingen av sin sosiale kompetanse innebærer blant annet å dyktiggjøre barna i og omgås hverandre på en god måte, lære å ha omsorg for hverandre og ta vare på hverandre, og ta hensyn til hvordan andre har det. Det er i hverdagens mange små og store hendelser vi kan gjøre det beste og største arbeidet på barnehagen. Ved å ta tak i her-og-nå-situasjoner sammen med barna vil vi lære barna mye om seg selv og andre. Det kan være konflikt-situasjoner, hvor vi snakker med barna om hvordan det andre barnet reagerte, om hva som er rett og galt, og om hvordan barna på ulike måter kan løse ulike konflikter. Det kan også være å ta tak i de positive situasjonene som skjer, for eksempel de gangene et barn hjelper et annet eller et barn mestrer noe nytt. Dette er viktige situasjoner å trekke fram, slik at barna kan se omsorg og hjelpsomhet i praksis, og lære seg å dele gleden og opplevelsen av mestring. På denne måten bidrar vi til å styrke barnas utvikling av sin sosiale kompetanse. Mobbing i barnehagen: Barns etikk utvikles allerede i de første leveårene, og den læres gjennom barnas samspill med andre, både voksne og barn. Vi ser hvor viktig det er at voksne er tilstede og våkne i samspillet mellom barna, at en stiller spørsmål ved og veileder små barn i deres samspill med hverandre. Er voksne bevisste i dette arbeidet allerede fra første stund, vil kanskje mobbing i enkelte tilfeller kunne avverges. 8

9 Pedagogiske arbeidsverktøy Steg for steg Barnehagen har i flere år hatt Steg for steg programmet som et verktøy i forbindelse med sosial kompetanse. Steg for steg er et opplegg som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Den grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barna gjør i stedet for å fokusere på det negative (positiv forsterkning). Steg for steg serien inneholder i hovedsak leksjoner for barn fra tre til seks år, men det er også en del for barn fra ett til tre år. Et viktig fokus i barnehagen er å gi barna mulighet til å trene på ferdigheter som gjør dem rustet til å takle utfordringer senere i livet. Dette er ferdigheter som fordrer sosial kompetanse. At barna utvikler sin evne til å kommunisere, og å omgås andre på en positiv måte står sentralt i Steg for steg. Det er ikke bare barnegruppas behov som blir ivaretatt, også barnets individuelle utvikling er avhengig av hvordan barnet fungerer sosialt. Steg for steg består av plansjer, plakater og hånddukker. MÅL FOR OPPLEGGET: (3 6 år) 1. Øke evnen til å a. Kjenne igjen tegn på følelser, slik at det er lettere å forstå hva en selv og andre føler b. Sette seg i andres sted c. Vise medfølelse og omtanke for andre 2. Utvikle evnen til å kjenne igjen og moderere sinnereaksjoner ved å: a. Legge merke til hvordan sinne føles b. Legge merke til hva som gjør en sint c. Trene på å bruke teknikker for å dempe sinnet 3. Gi alternative måter å handle på når vi skal løse et problem ved å: a. Bruke en metode for problemløsning i sosiale situasjoner b. Trene på sosiale ferdigheter (1 3 år) Øke evnen til å: a. Kjenne igjen og sette ord på ulike følelser b. Vise medfølelse og omtanke for andre Etter hver leksjon blir plansjene hengt opp på avdelingen, slik at det kan arbeides videre med ferdighetene i etterkant av leksjonen. Da kan barna selv være med på å reflektere rundt fotoet på plansjen. Det kan også være aktuelt å bruke plansjen i en konflikt mellom noen av barna. Da kan vi for eksempel si husker dere da vi snakket om disse her på bildet her. Hvordan ville vi at de skulle løse denne situasjonen. Slik kan plansjen få overført betydning i hverdagen. Det er Nasjonalforeningen for folkehelse som står for bearbeiding av den norske utgaven. 9

10 TRAS tidlig registrering av språkutvikling Årsplan 2012/2014 Å utvikle et språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språket gir ikke bare identitet og tilhørighet i et fellesskap. Ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg selv og omverdenen, noe som er avgjørende for barnets videre utvikling (TRAS-håndbok). TRAS er en metode som hjelper oss til å få oversikt over barnas utvikling, med spesielt fokus på språk og språkforståelse. Det er et godt arbeidsdokument for oss som en hjelp til hvordan vi kan støtte barnas utvikling på en best mulig måte. I TRAS har vi et skjema som vi bruker i forhold til alle barna fra 2-6 år. Skjemaet brukes på alle barnehagene i kommunen, og det brukes som et utgangspunkt i foreldresamtaler i barnehagetiden og i samtalene med skolen i forbindelse med at barna skal begynne der. Mer informasjon om TRAS kan dere få ved å spørre pedagogisk leder på avdelingen til deres barn. Veiledning For personalet i barnehagen er det viktig at vi har god kunnskap om det vi gjør. Kunnskap kan vi skaffe oss på ulike måter, både gjennom teori og praksis. Det er svært viktig at vi reflekterer over det vi gjør, slik at vi vet at vi tar vare på barna på en best mulig måte. For å kunne utvikle oss i arbeidet vårt trenger vi tid til refleksjon og til å få tilbakemeldinger på arbeidet vårt. Dette får vi gode muligheter til gjennom veiledning. Veiledning utfordrer oss til å tenke over hva vi gjør i de ulike situasjonene vi opplever i løpet av dagen, og hvorfor vi gjør det vi gjør. Dette skaper utvikling i personalet, og vi klarer gjennom det å gi barna en god barnehagehverdag. Primærkontaktmetoden Vi på er opptatt av å skape et godt foreldresamarbeid, og et trygt og nært forhold til barna. En metode for å ivareta dette er et system med primærkontakt og sekundærkontakt for hvert barn og familie. Den går ut på at hvert enkelt barn og familie får en fast voksenperson fra avdelingspersonalet som vil ta seg av barnet i rutinesituasjoner, lek og andre aktiviteter gjennom dagen. Primærkontakten vil også ta seg av den daglige foreldrekontakten (innenfor sin arbeidstid ). Ved primærkontakts fravær vil sekundærkontakt ta over primærkontakts oppgaver, så langt det er mulig. Med denne ordningen mener vi at vi klarer å ivareta barnas og foreldrenes behov best mulig. Denne metoden finner dere mer informasjon om i velkomstkonvolutten dere får når barnet starter i barnehagen. 10

11 Fagområdene: Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. Aktiviteter i forhold til fagområdene vil komme fram i avdelingenes månedsplaner. 1. Kommunikasjon, tekst og språk. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Barnehagen skal gi barna varierte og rike erfaringer, slik at dette kan være med og bygge opp under språkutviklingen til barna. Vi skal også stimulere til nysgjerrighet rundt det skriftlige språket. I dette arbeidet kan barnehagen bruke fortellinger, eventyr, dikt, rim, regler og sanger. 2. Kropp, bevegelse og helse. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. 3. Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom at barn får egne erfaringer og opplevelser skaper de sin egen kultur. Arbeidsmetoder innenfor dette fagområdet kan være dans, drama, litteratur, film, billedkunst og kunsthåndverk. 4. Natur, miljø og teknikk. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en kjærlighet til og forståelse for naturen. Barna skal få kjennskap til planter, dyr, landskap, årstider og vær. 5. Etikk, religion og filosofi. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Barnehagen skal støtte opp under verdier og holdninger som toleranse, respekt og likeverd. 6. Nærmiljø og samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi skal gi barna kjennskap til og erfaring med et demokratisk samfunn gjennom å gi barna medvirkning i deres egen hverdag i barnehagen. Vi skal også gi barna muligheter til å bli kjent med sitt eget nærmiljø. 7. Antall, rom og form. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen skal oppmuntre og stimulere til nysgjerrighet og utforskning, slik at barna skal få erfaringer og opplevelser som er med på å utvikle barnas matematiske kompetanse. Mer info om hvert fagområde finnes i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (www.regjeringen.no) 11

12 Oterklubben Oterklubben er en egen klubb for alle barna siste året i barnehagen, før de skal over i skolen. Her er vi sammen på tvers av avdelingene, og det veksles mellom skolerelaterte aktiviteter og turer utenfor barnehagens område. Klubben skal være noe spesielt for de største, og det skal være en dag barna gleder seg til. Et av målene er at alle skolestarterne skal bli godt kjent med hverandre, og at de skal få mange felles opplevelser og erfaringer slik at de blir trygge på hverandre før overgangen til skolen. Før skolestarten vil vi dra på besøk til både skole og SFO for å bli bedre kjent med både inne- og utearealet de har der. Overgangen fra småbarnsavdeling til storavdeling Det året barna fyller 3 år skal de gå over fra småbarnsavdeling til storavdeling. For å gjøre denne overgangen så god som mulig har vi utarbeidet rutiner for en tilvenningsperiode. I denne tilvenningsperioden skal 3-åringene besøke sin nye avdeling en dag pr. uke. Det vil være med en voksen fra småbarnsavdelingen på disse tilvenningsdagene. Overflytting fra småbarnsavdeling til storavdeling skjer som regel fra august, men noen ganger vil denne overflyttingen skje allerede i løpet av våren. Foreldrene vil få utdelt skriftlig informasjon om denne tilvenningsperioden. Overgangen fra barnehage til skole Skaun kommune ønsker å sikre en god overgang mellom barnehage og skole for kommunens barn. Det er også nedfelt i Rammeplan for barnehager at det skal legges til rette for denne overgangen. Det er utarbeidet en plan for denne overgangen som er retningsgivende for hvordan dette arbeidet skal skje i vår kommune. I denne planen står det beskrevet gjennom hele året hva som skal skje for å sikre at overgangen fra barnehage til skole skal bli så god som mulig for skolestarterne. Hvis dere ønsker å vite mer om denne planen kan dere ta kontakt med styrer. Tradisjoner og merkedager I den perioden vi nå har vært i drift har vi markert og feiret ulike dager i barnehagen. Vi har valgt å følge en del tradisjoner i barnehagesammenheng, og funnet egne dager som vi ønsker å markere. Så for tiden er det følgende dager og tradisjoner vi markerer i vår barnehage: Høstuke med høstfest for barna Aksjonsdag Julefrokost for barn og foreldre Lucia-markering av Oterklubben, hvor foreldrene til Oterklubb-barna blir spesielt invitert Nissefest for barna Karneval for barna Nasjonal barnehagedag Aktivitetsdag på vinter og sommer for barna Påskelunsj for barna Avslutningstur for Oterklubben Sommerfest for barn, foreldre og personale, i samarbeid med FAU. Her markeres avslutningen for Oterklubb-barna Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget er et organ som består av like mange foreldrerepresentanter og personalrepresentanter. I tillegg er styrer med, og en politiker, som arbeidsgiverrepresentant. Dette organet skal være et bindeledd mellom foreldrene og barnehagen i forhold til driften av barnehagen. SU skal godkjenne barnehagens årsplan. Representantene i SU blir valgt for 1 år av gangen. Oversikt over hvem som sitter i SU henger opp på avdelingenes informasjonstavler. 12

13 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldrene/foresatte. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrenes arbeidsutvalg er et organ valgt av foreldrerådet for lettere å ivareta dette arbeidet. FAU består av en representant og en vararepresentant fra hver avdeling. Dette er et rent foreldreorgan, hvor det ikke sitter noen fra verken personalet eller arbeidsgiver. FAU er et fritt organ som blant annet planlegger og gjennomfører eventuelle sosiale arrangementer for barn, foreldre og personale. FAU har et tett samarbeid med barnehagen, spesielt i forbindelse med sommerfesten. Oversikt over hvem som sitter i FAU henger opp på avdelingenes informasjonstavler. Samarbeidspartnere I barnehagen samarbeider vi med ulike andre instanser. Dette gjør vi for å ivareta alle barnas ulike behov og for å heve kompetansen i personalgruppa. Vi har jevnlige møter i hjelpeteam. Dette består av helsesøster, en fra PP-tjenesten og en fra barnevernet. I hjelpeteam får vi gode råd og veiledning på ulike utfordringer vi møter i hverdagen, vi får samkjørt ulike hjelpetiltak og vi finner ut hva slags type hjelp vi skal gi i ulike situasjoner. Dere foreldre er også velkommen til å bruke dette teamet, hvis dere har behov for noen å snakke med om deres barn. Andre samarbeidspartnere vi bruker er Melhus videregående skole. Vi tar imot studenter som holder på å utdanne seg til å jobbe i barnehagen. Det hender også at vi tar imot elever fra Skaun ungdomsskole, som ønsker å se om det og jobbe i barnehagen kan være noe for dem. Buvik skole har vi et tett samarbeid med i forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole. Fysioterapeut, logoped og Tronsletten habiliteringssenter er andre vi i varierende grad samarbeider med. Vi opplever det som svært viktig å ha et godt samarbeid med disse ulike instansene. På denne måten får vi ivaretatt barnas behov på en best mulig måte. Vi samarbeider også med Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning. 13

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEKKFARET BARNEHAGE 2016

ÅRSPLAN FOR BEKKFARET BARNEHAGE 2016 ÅRSPLAN FOR BEKKFARET BARNEHAGE 2016 Innholdsfortegnelse Forord 1. Visjon for Bekkfaret barnehage 2. Lov og rammeplan 2.1 Barns medvirkning 2.2 Lek og læring 2.3 Omsorg 2.4 Danning 2.5 Rammeplanes fagområder

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no Årsplan Rustadskogen barnehage 2010 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no innhold: 1. Informasjon om Rustadskogen barnehage 2. Årsplanen 3. Pedagogisk plattform 4. Barns medvirkning

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Årsplan Hammerdalen barnehage

Årsplan Hammerdalen barnehage Årsplan Hammerdalen barnehage Forord 2015/2016 Alle barnehager skal utarbeide en årsplan, og den har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager Ilabekken barnehager Årsplan del 1 Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Innhold Reggio Emilia. Vår inspirasjon. 4 Omsorg 5 Danning 5 Lek 6 Læring 6 Barns medvirkning 7 Progresjon

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO

ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet

Detaljer