SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN SKOLE"

Transkript

1 SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR LØKEN SKOLE «Felles erfaringer og opplevelser

2 er grunnlaget for godt felleskap!» DETTE JOBBER VI MED FOR Å FREMME POSITIVT SKOLEMILJØ Trivselsregler 2 Ordensreglement 3 -Konsekvenser ved brudd på reglene 4 Opplæring i sosiale ferdigheter 5 - Steg for steg 6 Det er mitt valg Trivselsledere Trivselstiltak 8 Tydelig klasseledelse og relasjonsbygging 9 Elevmedvirkning 11 Foreldre-/foresattkontakt 12 Handlingsplan mot mobbing Vedlegg 9a -3 «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet

3 og sosial tilhørighet.» (Opplæringsloven) TRIVSELSREGLER Vi vil at alle skal trives og ha det godt på Løken skole. Vi vil at alle skal ha venner og bry seg om hverandre. Vi vil at alle skal si fra hvis noen blir plaget. Vi vil at alle skal samarbeide og være hjelpsomme. Vi har lov til å bli sinte, men ikke slå eller si stygge ting til hverandre. Vi vil at alle skal føle seg trygge på skoleveien.

4 ORDENSREGLEMENT 1. På skolen skal alle ha det bra. Dette er alles ansvar. Derfor tar vi hensyn til hverandre og viser omsorg. Vi kommer ikke med rasistiske og krenkende utspill eller opptrer slik at andre skades, plages eller mobbes. 2. Vi møter presis til timene og stiller opp i skolegården når det ringer inn. Vi leverer og gjør avtalt arbeid til rett tid. 3. Det skal leveres skriftlig melding i meldingsbok fra foresatte om årsak ved: fravær behov for å forlate skolens område i skoletiden fritak fra undervisningen 4. Vi har ansvar for at alt som hører skolen eller andre til skal behandles ordentlig. Ødelegger du noe, har du ansvar for å si i fra og eventuelt erstatte med inntil kr.5000,- (Lov om skadeerstatning 1).Dersom du har med deg verdisaker er dette på eget ansvar. 5. All bruk og oppbevaring av tobakk, snus og rusmidler er forbudt. 6. Vi sier NEI til: å ha med kniv og andre farlige gjenstander kasting av stein, snøball og lignende tyveri, hærverk eller andre former for vandalisme mobiltelefon godteri og tyggegummi stygg språkbruk sykling og rulleskøyter på skolens område lekeslossing Vedtatt i SU 2009.

5 KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ SKOLENS REGLER Muntlig eller skriftlig påtale/ anmerkning. Samtale med lærer eller annen ansvarlig voksen. Kontakte foresatte (muntlig, skriftlig, pr.tlf.), og ved behov andre hjelpeinstanser. Etter avtale med skolen og foresatte kan eleven holdes igjen etter skoletid eller i friminuttene, eventuelt møte opp tidligere på skolen. Overflyttes til annen klasse/ gruppe for timer eller dager. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler. (Rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging m.m.) Inndragelse av ulovlig utstyr, tobakk og andre rusmidler. Utvisning fra skolen for resten av dagen. Midlertidig/ permanent bytte av klasse. Midlertidig/ permanent bytte av skole. Ved alvorlige overtredelser av ordensreglementet kontaktes politiet.

6 OPPLÆRING I SOSIAL KOMPETANSE «Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, er en forutsetning for sosial mestring, og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap.» Ogden, 2001 Skolens mål: Vi forebygger mobbing ved å arbeide for trivsel. Skolens rutiner bl.a. Ukenes trivselsundersøkelser og elevsamtaler skal avdekke om mobbing foregår. Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer. Skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldrene om barnas sosiale utvikling. Våre arbeidsredskap er Sosial handlingsplan for Løken skole, Handlingsplan mot mobbing, Beredskapsplan ved kriser i skole, opplæringsopplegg Steg for steg og Det er mitt valg og Trivselsprogrammet «TL-Trivselsledere». Sosial kompetanse består av ulike sosiale ferdigheter. Ved vår skole ønsker vi å fremheve og utvikle disse sosiale ferdighetene hos elevene: Empati, evne til å sette seg inn i andres følelser Ansvar evne til å følge skolens normer og regler Samarbeid evne til å «gi og ta»i et fellesskap Selvhevdelse evne til å si hva en mener Selvkontroll evne til å ikke la følelsene ta overhånd Humor og glede evne til å kunne glede seg over ting i hverdagen

7 Læreren må legge vekt på å utvikle et fellesskap der elevene kjenner seg trygge og aksepterte. ARBEIDSMÅTER Klassemøter ( elevene må lytte til hverandre og respektere andres meninger) Trekke frem positive eksempler i klassen hver dag/hver uke og rose Sosiale aktiviteter som klassefest, turer,elevkvelder o.l. Trene på samhandling i ulike gruppesammenhenger, f.eks. med gruppearbeid,prosjektarbeid eller lek. Trene på høflighet mot hverandre f.eks. til å gi og ta imot komplimenter, spørre om å få låne, takke o.s.v. Bruke litteratur/ film som inspirasjon til diskusjon Fordele felles ansvarsområder, f.eks. ordensoppgaver i klasserommet. Nettverk/ Familiegrupper Steg for steg er et undervisningsopplegg hvor elevene utvikler evne til empati, selvkontroll og konfliktløsning. Vi bruker dette undervisningsopplegget på småskoletrinnet, trinn. Det er mitt valg brukes på mellomtrinnet, trinn Det er mitt valg er et metodisk verktøy for utvikling av klassemiljø som ledd i det forebyggende arbeidet. Trivselsleder brukes på skolen. Ressurselever fra kl velges for et halvt år av gangen, og setter i gang lek og aktivitet i storefri. Nettsider:

8 Alle klassetrinn hvert år: HVA HVORDAN NÅR ANSVAR Presentasjon av Sosial handlingsplan Valg av klassekontakt Lage handlingsplan plan for trivseltiltak og samarbeid heim-skole på årstrinn Myk start på skoleåret Elevundersøkelse På foreldremøte. Innen 30.september. Kontaktlærer På foreldremøte/ Hyggekveld Møte mellom kontaktlærere og klassekontakter. Bygge sos. relasjoner. Utdanningsdirektoratet Trivselsundersøkelse Gjennomføre fast undersøkelse Elevsamtaler Samtaler med hver elev på tomannshånd. Trivsel/mobbing og faglig tema Samtaletimer hjem/skole Samtale lærer /elev /foreldre. Trivsel, faglig og sosial utv. faste punkt. Velkomst nye elever. Elev/foreldre inviteres til skolen omvisning m.m. Foreldremøte/hyggekveld i vårhalvåret. Før Planen legges fram på foreldremøte. Første skoledag og minst en dag i tillegg. Vår Kontaktlærer og avgående klassekontakter. FAU/ Rektor kaller inn til fellesmøte. Kontaktlærer og teamansvarlig Underv.inspektør og kontaktlærer 1 gang i uka Kontaktlærer Minimum to samtaler skal gjennomføres hvert år To obligatoriske. Innen høstferien og innen vinterferien Ved tilflytting Kontaktlærer Kontaktlærer Rektor og kontaktlærer

9 TRIVSELSTILTAK Tiltak Hvordan Når Ansvarlig Fadder-ordning 6. kl fadder for 1. kl Klassefaddere for nye elever Hele året Kontaktlærere 1. og 6. Kontaktlærere Trivsel-ledere i friminutt (TL) Elever fra kl organiserer og setter i gang aktivitet i friminuttene Hele året Miljøarbeider FYSAK Organisert fysisk aktivitet for kl Storefri hele året Skoleassistent Jo Øystein Lie Turneringer Friminuttkamper mellom klasser 2 ganger i året Fysak-ansvarlig og elevråd Kantine Elevene tilbys enkel kantinemat i gymsalen. Det er rullering mellom alle klassene og det er elever som lager til samen med miljøarbeider. Rullerende. Hver klasse får tilbud ca en gange i mnd. Assistent Leirskole 7.trinn drar en uke på leirskole Høsten Kontaktlærere 7. trinn Sykkeltur til Halsnes 6.trinn sykler til Halsnes og overnatter i telt Mai/juni Kontaktlærere 6. trinn Løken skole Grand Prix kl bidrar med underholdning, hele skolen ser på og stemmer. Siste dag før påskeferie Komite Europakveld 6.trinn Foreldrekveld etter prosjekt om Europa Kontaktlærere 6. trinn FN-dagen Skolejoggen i samarbeid med FAU, og markering i salen. Ca 24.okt Komite Idrettsdag Hvert team har idrettsdag på våren hvor de eldste har mulighet til å ta idrettsmerker. Komiteer Balldag Balldag med fotball, håndball og stikkball i samarbeid med Bråte skole September Kontaktlærer og KRØ-lærer på 5.trinn Skogdager Det arrangeres felles skogturer for hele skolen Høst og vår Turkomite valgt på team

10 Tine-stafetten 6. og 7. kl reiser med buss til Bjørkelangen for å løpe stafett mot de andre skolene i området. Juni Kontaktlærere 6. og 7. kl Skolepatrulje - 7.trinn Sklepatrulie bestående av 7. kl elever står og passer på at alle elever kommer seg trygt over hovedveiene ved skolen før og etter skolen. Hver dag. Elevene godkjennes av politiet før sommeren Ola oss Vold Juleverksted Alle klassetrinn har forskjellige oppgaver. Dette rullerer, og planen som er utarbeidet gjelder år etter år. To dager i desember Anne Nordgård og Kine Sørheim, Tonje Garnaas Komite Ryddeuken Hver klasse har ryddeansvar på skolen ei uke av gangen. Dette rullerer, og lista henger på skapet ved inngangen til administrasjonen. Liste henges opp før skolestart Inspektør og kontaktlærere Gullrikprisen - ryddekampanje Gullrik er en statuett som deles ut til kasser som har vært spesielt flinke til å holde orden i klasserommene når kampanjene pågår. 4 ganger i året Inspektør og renholdere

11 TYDELIG KLASSELEDELSE og RELASJONSBYGGING «Gode relasjoner mellom lærer og elev fremmer læring, positiv adferd og gode holdninger til skolen.» Thomas Nordahl SKOLENIVÅ Lærere som modell for elevenes oppførsel: skal være bevisste sin voksenrolle og vise dette med sin adferd og sine holdninger i alt samvær med elever. Læreren er tydelig klasseleder: klassemiljøet påvirkes av at lærer er en tydelig klasseromsleder. Vi følger skolens felles rutiner for oppstart av timer, avslutning av timer etc. Elevene stiller opp ute Lærer håndhilser på alle elevene i døra til klasserommet Timen starter presis og holdes ut i sammen 45 min Elevene står ved pulten i starten timene: bøker og nødvendig utstyr ligger klar på pulten Ingen vandring i klassen under timen Elevene får oversikt over dagen på tavla Elevene skal vite hva som er målet for timen Elevene avslutter dagen med å stå ved pulten og si «ha det» Avslutning av skoledagen: I de laveste klassene har lærerne ansvar for at beskjeder om fravær og sykdom overføres til personalet på SFO

12 KLASSENIVÅ Alle ansatte/vikarer ved skolen skal gjennomføre rutinene som er vedtatt på skolenivå. Klasseregler for klassen utarbeides i samarbeid mellom kontaktlærer og elever. Aktiv oppfølging av klassereglene. Kontaktlærer gjennomføre 2 klassemøter i mnd med fokus på klassemiljø. Kontaktlærer arbeider bevisst med den sosiale opplæringen «Steg for steg» eller «Det er mitt valg» INDIVIDNIVÅ Læreren/assistent presiserer det elevene skal gjøre, ikke hva de ikke skal gjøre Læreren ser enkelteleven, bryr deg om det elever lærer og føler og viser omsorg. Læreren legger til rette for at alle elevene i klassen har noe å bidra med til fellesskapet. Læreren korrigerer uønsket atferd Læreren bruker øyekontakt, smil alt som kan signalisere «jeg ser deg/ jeg legger merke til deg/ jeg liker deg» Læreren/assistent møter elevenes initiativ med anerkjennelse. Læreren fremhever elevens positive trekk mens andre hører på. Læreren må holde det han/hun lover

13 ELEVMEDVIRKNING Elevmedvirkning påvirker blant annet selvstendighet, konsentrasjon og evne til samarbeid. Mål: Elevene deltar aktivt i både planlegging, gjennomføring og vurdering på skolen. Klasseråd og elevråd Faste møter mellom elevråd og skolens ledelse Elevdeltagelse i skolens Miljøsamarbeidsutvalg Elevene får ansvar for undervisning av og til Vurdering av egne og andres arbeid Skoleavis Elevene har medansvar for drift av kantina Ressurselever/ Trivselselever Elevene er med og lager klasseregler Planlegger og gjennomfører opplegg for andre elever.

14 FORELDRE/FORESATT- KONTAKT Psykososiale vansker i klassen kan forebygges ved god kontakt med foreldrene/foresatte 1. Det legges til rette for et godt samarbeid med foreldrene om den enkelte eleven. Foreldremøter 2 ganger i året Skriftlig halvårsvurdering i orden og oppførsel Hjemmeside og annen informasjon fra skolen Klassekontaktforum Meldingsbok Foreldre i skolegården på dagtid Sosiale aktiviteter for elever, foresatte og lærere (aktivitetsdager høst/vår) Telefonisk kontakt Kontakt på It`s learning 2.Foreldrene skal brukes som en reell ressurs. FAU/ skolens Samarbeidsutvalg Foreldreundersøkelse 4.-7.trinn Kartlegging av hva foreldre/foresatte kan bidra med Foreldrebesøk i klassen

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Trivselsplan Østbyen skole

Trivselsplan Østbyen skole Forebyggende tiltaksplan i forhold til psykososialt miljø Trivselsplan Østbyen skole 1. Innledning 2. Visjon 3. Trivselsregler 4. «Huset» - modell for gradvis utvikling av sosial kompetanse 4.1 Sosial

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer