VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og sammen med andre. Oppgaven krever kvalitet i alle ledd for å oppnå best mulige resultat. Otta skole forholder seg til en rekke nasjonale og lokale styringsdokumenter. Virksomhetsplanen er skolens svar på hvilke valg vi ønsker å ta på veien mot målet om kvalitet, mer og bedre læring. 1.1 Bakgrunn for virksomhetsplanen. Sel kommune har vedtatt kvalitetsplanen Sammen om Sel-skolen for mer og bedre læring. Kvalitetsplanen tar utgangpunkt i krav og mål i ulike nasjonale styringsdokumenter: Opplæringsloven og forskrift. Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen som gir oss nasjonale mål for kvaliteten i grunnopplæringen. Kunnskapsløftet (2006) med læreplan for alle fag, prinsipper for opplæringen og den generelle delen som utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Udir 2012). I tillegg til kvalitetsplanen Sammen om Sel-skolen for mer og bedre læring, har Sel kommune og Otta skole ulike lokale styringsdokumenter som gir oss et utgangspunkt for å utvikle en lokal virksomhetsplan: Styringsdokumenter, Sel kommune Folkehelseplanen. Pedagogisk IKT-plan. Plan for Lese- og skriveopplæringen i Sel kommune. Felles ordensreglement for skolene i Sel. Plan og prosedyrer for mottak av minoritetsspråklige elever. Kjennetegn på god vurderingspraksis i Sel. Styringsdokumenter, Otta skole Handlingsplan mot krenkende adferd. Årshjul skolemiljø. Ordensreglement. Rutiner for friminutt. Årshjul for kartlegging. Beredskapsplan.

2 1.2 Verdigrunnlag I Stortingsmelding 31. (Kvalitet i skolen) heter det «Alle elever ( ) skal inkluderes og oppleve mestring». Dette skal være utgangspunkt for alt læringsarbeid ved Otta skole. Vi ønsker å møte elevene der de er og gjennom et inkluderende læringsarbeid og gi alle opplevelse av mestring, læring og utvikling. Som det påpekes i den generelle delen av Kunnskapsløftet, må vi se og utvikle hele mennesket: «Det meningssøkende mennesket», «Det skapende mennesket», «Det arbeidende mennesket», «Det allmenndannende menneske», «Det samarbeidende menneske», «Det miljøbevisste menneske» og «Det integrerte menneske». Kvalitetsplanen understreker hva som kan ha effekt på elevenes læring, og planen retter fokuset mot fire satsingsområder: Bedre grunnleggende ferdigheter Å mestre de grunnleggende ferdighetene er en forutsetning for læring og utvikling i skolefag, arbeid og samfunnsliv. Avhengig av kompetansemål og hvordan ferdighetene er forstått i faget, skal alle som jobber med læringsarbeid på Otta skole hjelpe elevene å utvikle bedre grunnleggende ferdigheter Bedre samarbeid hjem-skole Et forpliktende samarbeid mellom skolen og hjemmet er et grunnleggende prinsipp for opplæringen. Det er i hovedsak skolen, som den profesjonelle parten i samarbeidet, som skal legge til rette for et godt samarbeid Bedre vurderingspraksis Otta skole er innforstått med at vi må utvikle en vurderingspraksis og tilbakemeldingskultur som fremmer, og ikke hemmer, læring og utvikling blant elever og personalet Bedre læringsmiljø Et godt og inkluderende læringsmiljø for elever og personalet på Otta skole skal fremme god fysisk og psykisk helse, trygghet, trivsel og læring. 1.3 Fokusområdene i planperioden( ) Otta skole ønsker å være en lærende organisasjon som utvikler en god, felles praksis for alle fokusområdene. Dette er et krevende og omfattende arbeid som vil kreve god ledelse, forpliktende og målrettet arbeid i personalgruppa. Det må settes av tid til dette skoleutviklingsarbeidet i arbeidsplanfestet tid. Otta skole vil bygge utviklingsarbeidet på de områdene vi allerede er i gang med, som lesing som grunnleggende ferdighet (ALU) og vurdering (VfL). Vi vil lage årlige planer for arbeidet som skal evalueres før nye planer utvikles. 2. Skolens visjon Otta skole en skole for læring, utvikling og trivsel.

3 3. Skolens arbeid med de fire fokusområdene - Tiltaksplan skoleåret Bedre grunnleggende ferdigheter MÅL Sel kommune: Skolene i Sel skal gjennom opplæringen gi elevene mulighet til å utvikle de fem grunnleggende ferdighetene slik at elevene har redskaper for læring i alle fag og samtidig gi elevene forutsetninger for å kunne vise sin kompetanse i fag. Otta skole skal gjennom læringsarbeidet hjelpe elevene å utvikle de fem grunnleggende ferdighetene, men vil i skoleåret 2014/2015 prioritere arbeidet med to av ferdighetene: Å kunne lese Å kunne regne Å kunne lese Alle lærere på Otta skole er leselærere, og sørger for kontinuerlig leseopplæring fra 1. til 7. klasse. Alle elever skal gjennom prinsippene fra Vurdering for Læring (VfL) være kjent med sin egen lesekompetanse og hvordan utvikle denne. På Otta skole kartlegger vi elevenes leseferdigheter og tilpasser leseopplæringen etter dette. SKOLENS RESULTATMÅL Nasjonale prøver i lesing: Andel elever på mestringsnivå 1: Færre enn 25% Andel elever på mestringsnivå 2: 50% eller flere Andel elever på mestringsnivå 3: 25% eller flere Den første leseopplæringen, klasse: Personalet i første og andre klasse skal følge den kommunale lese- og skriveopplæringsplanen. Leseveiledere for klasse: Otta skole setter av 16 uketimer fordelt på to leseveiledere som tok videreutdanning som lese- og skriveveiledere i 2014/2015. Leseveilederne skal veilede kolleger, utvikle lokale planer og drifte ulike lesekurs for elever, både intensive lesekurs og klasselesekurs. Skolen skal i perioder før oppstart av lesekurs bruke arbeidsplanfestet tid til planlegging og utvikling. Etterhvert som personalet har fått opplæring og faglig trygghet, kan lesekursarbeid/-utvikling legges til det ordinære for- og etterarbeidet. Lesekurs gjennomføres f.o.m 3. klasse.

4 Faglesing: Alle lærere på Otta skole er leselærere. Vi hjelper elevene til å velge hensiktsmessige lesestrategier for å utvikle funksjonell leseferdighet i alle fag. Med utgangspunkt i prinsippene i ALU hjelper vi elevene å gjøre seg trygge på ulike leseog læringsstrategier som for eksempel BISON, VØL, to-kolonnenotat, begreps-kart og tankekart. Gjennomføring av kartlegging og oppfølging av kartleggingsresultater: Otta skole følger kommunens plan for kartlegging. Otta skole vil i etterkant av kartleggingen hente ut informasjon om den enkelte elev sitt ståsted og resultatene til hele trinnet. Dette drøftes på trinn, i team, i fellesmøter og med foreldre for å kunne tilpasse videre leseopplæring Å kunne regne Alle lærere på Otta skole er regnelærere, og sørger for at elevene bruker regning der det er naturlig og hensiktsmessig i ulike fag. Alle elever skal gjennom prinsippene fra Vurdering for Læring (VfL) være kjent med sin egen regnekompetanse og hvordan utvikle denne. På Otta skole kartlegger vi elevenes regneferdigheter og tilpasser regneopplæringen etter dette. SKOLENS RESULTATMÅL Nasjonale prøver i lesing: Andel elever på mestringsnivå 1: Færre enn 25 % Andel elever på mestringsnivå 2: 50 % eller flere Andel elever på mestringsnivå 3: 25 % eller flere Mattelyst: Otta skole deltar på etterutdanningsprosjektet «Mattelyst». Skolen har to prosjektgrupper (1.-4. klasse/5.-7. klasse) som får timeplanfesta tid til prosjektarbeidet. Skole legger til rette for refleksjon, erfaringsdeling og kunnskapsbasert læring i personalgruppa for økt kompetanse og lik praksis. Videreutdanning i matematikk: For å øke matematikk-kompetansen i personalet, vil to lærere delta på videreutdanning i matematikk skoleåret Gjennomføring av kartlegging og oppfølging av kartleggingsresultater: Otta skole følger kommunens årshjul for kartlegging i ulike fag og på ulike trinn. Otta skole vil i etterkant av kartleggingen hente ut informasjon om den enkelte elev sitt ståsted og resultatene til hele trinnet. Dette drøftes på trinn, i team, i fellesmøter og med foreldre for å kunne tilpasse videre regneopplæring.

5 3.2.2 Bedre samarbeid hjem-skole MÅL Å videreføre og utvikle et godt samarbeid mellom foreldre og skole som gir gode læringsvilkår for elevene og et godt læringsmiljø for alle på Otta skole. Å legge til rette for at formelle rådsorgan etableres for å sikre dialog og medvirkning. Otta skole skal i øke svarprosenten på foreldreundersøkelsen. Skolen gjør foreldrene kjent med skolens innhold og mål for læringsarbeidet. Skolen gjør hjemmet kjent med skolens forventninger til elever og foreldre. Skolen hjelper og veileder foreldre om hvordan de kan støtte sitt barn i læringsarbeidet. Skolen informerer om foreldreundersøkelsen på kontaktmøter, skolens nettside, Facebook-side og skriv med hjem. Skolen legger til rette for at foreldre kan svare på foreldreundersøkelsen på kontaktmøter om våren. Skolen legger rette for en dialog med foreldre som medspillere og samarbeidspartnere i arbeidet med å hjelpe eleven med læring og utvikling. Skolen legger til rette for at skolens rådsorgan etableres hvert år. SKOLENS RESULTATMÅL 2013/2014: Foreldreundersøkelsen Mål (Høyeste score:5. Laveste score: 1) Informasjon til og fra skolen Dialog og medvirkning Kjennskap og forventing Lærerundersøkelsen Hjem- skole samarbeid Mål Foreldremøter: Skolen inviterer til minst to foreldremøter i året. Skolen samarbeider med klassekontaktene om aktuelle tema. Kontaktmøter: Otta skole inviterer til minst to forberedte kontaktmøter per skoleår. Klassekontakter: Alle klasser har klassekontakter som kan være et bindeledd mellom foreldre og kontaktlærer. Rådsorgan: FAU og SMU etableres hver høst. Det velges representanter til KFU. Informasjon: Otta skole benytter informasjonsmateriell fra Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG). Otta skole legger ut aktuell informasjon på skolens nettside og Facebook-side. Otta skole bruker læringsplattformen It s learning i lærings- og informasjonsarbeidet: Otta skole har uke-/arbeidsplaner som gir informasjon om det ukentlige læringsarbeidet. Halvårsvurderinger: Otta skole har skriftlige halvårsvurderinger etter høst- og vårsemesteret, med mulighet for tilbakemelding fra foreldre. Halvårsvurderingen er utgangspunktet for samtale om elevens utvikling på kontaktmøter.

6 Kontaktlærertid: Otta skole gir ekstra kontaktlærertid til kontaktlærere med store grupper for å følge opp elevene individuelt og kontakten med hjemmet. Alle kontaktlærere har arbeidsplanfesta kontaktlærertid der de kan være tilgjengelige for foreldre Bedre vurderingspraksis MÅL Å utvikle en vurderingspraksis som fremmer læring (Vurdering for læring, VfL) slik at elever forstår hva de skal lære og hva de må gjøre for å utvikle seg i faget. Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Elevene får tilbakemelding som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg. Elevene er involvert i læringsarbeidet blant annet ved å vurdere eget og andres arbeid. Foreldre er orientert om elevens faglige utvikling Foreldre og skole har dialog om forventinger. Skolen legger til rette for å videreutvikle vurderingspraksis gjennom refleksjon, erfaringsdeling, utprøving og resultatmål. SKOLENS RESULTATMÅL 2013/2014: Elevundersøkelsen 7. trinn Faglig veiledning Lærerundersøkelsen Læring Vurdering Veiledning Mål Mål Elevsamtaler med fokus på forventninger, tilbakemeldinger, råd og veiledning. Egenvurdering og medvirkning: Skolen legger til rette for situasjoner der elever vurderer sitt eget og andres arbeid som en naturlig del av læringsarbeidet. Dette kan foregå i samtale med lærer, som kameratvurdering og på egne skjema. Halvårsvurderinger: Otta skole har skriftlige halvårsvurderinger etter høst- og vårsemesteret, med mulighet for tilbakemelding fra foreldre. Halvårsvurderingen er utgangspunktet for samtale om elevens utvikling på kontaktmøter. Vurderingsportefølje på It s learning: Skolen prøver ut mulighetene for vurderinger og tilbakemeldinger på It s learning. Refleksjon, vurderingspraksis: Skolen setter av tid i fellesmøter, på team, trinn og mellom kolleger for erfaringsutveksling og refleksjon over egen vurderingspraksis.

7 Medarbeidersamtaler: Personalet får tilbakemelding på utført arbeid gjennom årlige medarbeidersamtaler, og gjennom andre typer samtaler og møter Bedre læringsmiljø MÅL Å fremme og sikre et godt læringsmiljø for alle på Otta skole. Null-toleranse for mobbing og annen krenkende adferd. Elever som opplever trivsel, trygghet og mestring. Lærere som aktivt bygger gode relasjoner med enkeltelever, er trygge, tydelige klasseledere og har en felles forståelse og praksis av skolens rutiner og regler. Skolen har planer og rutiner som fremmer et godt læringsmiljø. SKOLENS RESULTATMÅL 2013/2014: Elevundersøkelsen 7. klasse: Mål: Sosial trivsel: 4,5 Mobbing: 0 Mestring: 4,0 Trivselsundersøkelse 1.-4./5.-6. klasse: Mål: Ikke etablert en kvalitetsmessig sikker undersøkelse som vi kan benytte dette skoleåret. Foreldreundersøkelsen: Mål: Foreldrenes syn på: Trivsel, læring og utvikling: 4,5 Foreldrenes syn på: Læringsforholdene på skolen: 4,5 Lærerundersøkelsen: Mål: Lærernes syn på: Elevenes trivsel: 4,5 Lærernes syn på: Mobbing 4,5 Lærernes syn på: Retningslinjer for håndtering av mobbing: 5,0 Medarbeiderundersøkelsen: Blir ikke gjennomført i Plan/rutiner for overganger: Sel kommune har overgangsplan barnehage-skole, Otta skole og Otta su-skole har rutiner og samarbeid om overgang fra barneskole til ungdomsskole. I tillegg har skolen rutiner for overgangen fra 4. til 5. klasse siden elevene bytter avdeling. Utvikle sosial kompetanse: Det er mitt valg klasse. Fadderordning 1. og 4. klasse. Fadderordningen starter i september hver høst, når skolen er blitt kjent med de nye førsteklassingene og kan sette sammen best mulig fadderpar. Fadderaktiviteter gjennom hele året. Utvikle sosial kompetanse: Det er mitt valg klasse. Skolen ønsker å gjennomføre kurs for lærere på mellomtrinnet i løpet av 2014 (Kommunal kursing i samarbeid med Lions). Arbeid med sosial kompetanse ut fra andre, kjente program som Steg for Steg.

8 MOT-samarbeid med u-skolen. Planlagte besøk for 7. trinn, våren Ordensreglement drøftes i skolen rådsorgan og gjøres kjent blant elever og foreldre. Handlingsplan mot krenkende adferd drøftes i skolens rådsorgan og gjøres kjent blant elever og foreldre. Personalet drøfter årlig hvordan vi forstår krenkende adferd. Skolen har rutiner for å takle krenkende adferd. Skoleplakat for trivsel, trygghet og vennskap. Alle klasser har Klasseregler i tillegg til skoleplakaten som ble utviklet i Klasseledelse: Drøfting og erfaringsutveksling på trinn, team og i fellesmøter om hvordan utføre god klasseledelse som fremmer et godt læringsmiljø. Friminutt: Otta skole har rutiner og regler for friminutt for å sikre trivsel og trygghet. Skolen må sikre tilstrekkelig bemanning i friminutt. Temaet drøftes jevnlig på fellesmøter. Elevråd klasse: Sette av tid til kontaktlærer for elevrådet og sørge for jevnlig aktivitet i klasse- og elevråd. Elevsamtaler: Otta skole vil utarbeide forslag til struktur for elevsamtaler for å sikre felles praksis. Klassetrivsel.no: Prøve ut abonnement på Klassetrivsel.no som kartlegger elevtrivsel i klasser og på skolen. Trivselsskapende tiltak/ tiltak for å forebygge mobbing: o Nasjonal aksjonsuke uke 36 «Manifest mot mobbing» o Arrangement i klasser, på tvers av klasser og trinn o Turer, aktivitetsdager o Skolelunsj o BlimE-dans(okt. -14)

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019

Saksframlegg. Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Søgne kommune Arkiv: A00 Saksmappe: 2013/3223-5913/2015 Saksbehandler: Tor Johan Haugland Dato: 13.02.2015 Saksframlegg Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune

Del 1. Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune Del 1 Kvalitetsplan for grunnopplæringen i Molde kommune For perioden 2013-2016 1. Innledning... 4 1.1. Nasjonale krav... 4 1.2. Kommunal oppfølging... 4 2. Ansvar og forventninger til oppfølging for ulike

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune. Rådmannen. Tilstandsrapport. Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Levanger kommune, mars 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Levanger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer