HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE"

Transkript

1 Kvaløya barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE BARNS TRIVSEL ER VOKSNES ANSVAR Kjosen barnehage Eidhaugen barnehage Storvollen barnehage Kvaløysletta barnehage Slettaelva barnehage

2 Innhold Hovedmål for arbeidet mot mobbing i barnehager i Tromsø kommune Hovedmål for Kvaløya barnehager... 3 For å få til dette, skal alle ansatte vite at barns trivsel er personalets ansvar Hva er mobbing?... 3 Vi har gode ressurser på nett... 3 Forebygging av digital mobbing i barnehagen... 4 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?... 4 Slik jobber vi i Kvaløya barnehager for et godt læringsmiljø, sosial kompetanse og forebygging av mobbing Tiltak for et godt læringsmiljø og forebygging av mobbing i barnehagen... 5 Vi skal samarbeide med hjemmet... 6 Plan for å styrke barns sosiale kompetanse... 7 Plan for å avdekke mobbeepisoder... 9 Hva gjør vi når mobbing har oppstått Vurdering av denne planen og arbeidet mot mobbing Denne handlingsplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra barnehagene i Kvaløya barnehager og enhetsleder. Forslag til plan har vært på høring i personalgrupper og samarbeidsutvalg i alle barnehagene i enheten i mai Innspill fra høringen er i stor grad tatt til følge og tatt med i endelig plan. Takk til alle som har bidratt til planen. Nå begynner den viktigste jobben for barnehagepersonalet og foreldrene. Sammen skal vi jobbe for en mobbefri hverdag i våre barnehager. Lykke til! Hans Julius Nilsen Enhetsleder Kvaløya barnehager Juli

3 Hovedmål for arbeidet mot mobbing i barnehager i Tromsø kommune. Tromsø kommune har i 2014 vedtatt «Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler» med hovedmålsettingen; «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.» Hovedmål for Kvaløya barnehager «Alle ansatte i Kvaløya barnehager skal være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen.» For å få til dette, skal alle ansatte vite at barns trivsel er personalets ansvar. Vi skal derfor jobbe med: Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing Hva er mobbing? «Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.» (Fra Tromsø kommunes Strategiplan mot mobbing, Roland 2007, s 25) For å kunne jobbe godt med mobbeproblematikk i barnehagen er det viktig at personalet og foreldrene er oppmerksomme på at mobbing defineres og forstås på forskjellige måter. I Kvaløya barnehager er vi opptatt av å skape forståelse hos personalet og foreldrene for at mobbing blir til gjennom sosiale prosesser i alminnelige grupper. For de som ønsker å sette seg inn i de ulike definisjonene av mobbebegrepet, er boken «Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen» av Mai Brit Helgesen (red.) 1 anbefalt lesing. Vi har gode ressurser på nett For de som ønsker å lese mer om Tromsø kommunes satsing på nulltoleranse mot mobbing: Verktøykassen er ment å være et hjelpemiddel i kampen mot mobbing. Den blir oppdatert kontinuerlig slik at den sammen med strategiplanen og lokale handlingsplaner blir det viktigste hjelpemidlet i arbeidet for mobbefrie barnehager og skoler i Tromsø kommune. Her finnes veiledere, informasjon, maler, litteraturforslag(«bibliotek») og nyttige lenker. 1 Universitetsforlaget 2014, ISBN:

4 Forebygging av digital mobbing i barnehagen Bruk av datamaskiner og håndholdte enheter koblet til internett, er en naturlig del av livet til de fleste barn, allerede fra de er svært unge. Barnehagen har derfor en medvirkende rolle i å lære barna gode vaner for bruk av slikt utstyr fra tidlig alder i samarbeid med barnas hjem. Personalet skal hjelpe barna til å utvikle nettvett 2 og gode brukervaner slik at bruk av digitalt verktøy blir lærerikt, utviklende, spennende og mobbefritt. Skriftlig samtykke fra foresatte må foreligge før bilder publiseres på nett (Eget skjema skal brukes) Etiske- og kvalitetsvurderinger gjøres før bilder og tekst av barn publiseres på nett/skrives ut Barn skal lære at man spør om lov før man tar bilde Foreldre og personalet er forbilder- bevissthet på hva som legges ut og hvordan man kommenterer andre mennesker skriftlig og muntlig ovenfor barna. Vi skal vise andre respekt også på internett Personalet skal være deltakende og på nett sammen med barna i barnehagen. Foreldrene oppfordres til det samme i hjemmet Personalet skal snakke sammen med barna om hva som er godt nettvett, foreldrene oppfordres til det samme i hjemmet Nettvett kan være tema på foreldremøte Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Anerkjennende og tilstedeværende personale som ser hvert enkelt barn Personale med kompetanse i å lede barnegrupper og pedagogiske prosesser Gode relasjoner mellom barn og personale Samspillet skal være preget av vennskap, inkludering og trygghet Godt samarbeid mellom barnehage og hjem Slik jobber vi i Kvaløya barnehager for et godt læringsmiljø, sosial kompetanse og forebygging av mobbing. Personalet skal kjenne til og bruke barnehagens handlingsplan mot mobbing Personalet skal være tydelige rollemodeller og bevisst på eget ansvar som rollemodeller og delta i arbeid mot mobbing blant personalet, jfr. HMS rutiner Personalet skal legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage Personalet skal skape positive relasjoner mellom personalet og barn Personalet skal legge til rette for trivselsfremmende tiltak Personalet skal ha bevissthet rundt digital mobbing Personalet skal legge til rette for å styrke barnas sosiale kompetanse 2 Nettvett er et innarbeidet begrep som skal beskrive hva som er god oppførsel og tilstrekkelig forsiktighet når man bruker internett. Digitale ressurser om nettvett: reddbarna.no og dubestemmer.no 4

5 LEDERE OG FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE Tiltak for et godt læringsmiljø og forebygging av mobbing i barnehagen Hva skal vi Tiltak Ansvar Når Vi skal ha tilstedeværende, bevisste, spørrende og anerkjennende personale. Vi skal ha systemer og rutiner for å sikre at personalet til enhver tid har oversikt over alle steder der barna oppholder seg. Vi skal ha diskusjoner i personalgruppa om hva som forventes av personalet og fokus på personalets holdninger og verdier. Menneskers forskjellighet og barns følelser må anerkjennes. Vi skal ha personale som er tydelige rollemodeller. Vi skal skape gode relasjoner mellom barn og personale. Personalet må være tydelige og empatiske og sette grenser for uakseptabel atferd som erting, utestenging mm. Personalet skal snakke positivt og inkluderende om hverandre og vi har et felles ansvar for å stoppe de som ikke gjør det. Personalet skal oppføre seg slik at barn og ansatte opplever at de blir møtt med respekt Personalet skal synliggjøre egne grenser for barn og ansatte. Ved oppstart skal det alltid finnes en primær tilknytning til personale på en avdeling eller base. Barn og foreldre skal vite hvem som er denne/disse personene. Alle barn i barnehagen må få mulighet til å bli kjent med alle ansatte, og oppleve dem som trygge voksne. Personalet har ansvar for alle barn i barnehagen. Vi skal se barn og deres behov for oppfølging og hjelp til å klare barnehagelivet på en god måte. Ved behov skal systematisk observasjon av enkeltbarn og barnegrupper iverksettes av pedagog. Personalet skal i samspillet med barn ta et barneperspektiv for å forsøke å forstå hva barn trenger. I samarbeid med foreldre kan man ta i bruk ulike kartleggingsverktøy som for eksempel TRAS eller Alle med 3. Ved behov kan pedagogisk leder ta en sak opp i barnehagens ressursteam 4. 3 TRAS er et pedagogisk kartleggingsverktøy for observasjon av språkutviklingen til barn i alderen 2-5 år. Alle Med observasjonsskjema gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Se: 4 Lokalt ressursteam er første steg i arbeidet med å nå målet om tidlig helhetlig innsats for barn som trenger det. 5

6 FORELDRE LEDERE OG OG ETTER MØTEPLANER ENHETSLED ER, FAGLEDERE OG PEDAGOGIS KE LEDERE ÅRLIG REVISJON AV ÅRSPLAN FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE SE MØTEPLANER ENHETSLEDER, FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE SE MØTEPLANER Tiltak for et godt læringsmiljø og forebygging av mobbing i barnehagen Hva skal vi Tiltak Ansvar Når Vi skal jevnlig ha mobbeproblematikk som tema på møter for personale og foreldre. Avdelings- og basemøter, lederteam, personalmøter, fagdager, foreldremøter, foreldresamtaler og enhetsteam skal også kunne brukes til diskusjoner, deling av erfaringer og kompetanseheving. Vi skal ha årlig gjennomgang av denne handlingsplanen Personalmøte hver høst og etter behov brukes til å ha fokus på innholdet i handlingsplanen. Foreldremøter og møter i SU skal også hver høst brukes til å informere om innholdet i handlingsplanen. Barnehagenes planer skal synliggjøre at vi jobber med å forebygge mobbing og styrke barns sosiale kompetanse. Vi vil bruke barnehagenes årsplaner og enhetens virksomhetsplan til å orientere om at denne handlingsplanen er et verktøy i arbeidet med mobbeproblematikk. Vi skal samarbeide med hjemmet For å nå målene våre i arbeidet med å lage et godt læringsmiljø, er vi avhengige av et godt samarbeid med foreldre og foresatte Hva skal vi/ forventer vi Tiltak Ansvar Når Vi skal bidra til å skape en god relasjon til barnets hjem. Personalet skal i daglig kontakt informere foreldre og foresatte om barnets trivsel og aktiviteter. Personalet skal opptre imøtekommende og anerkjennende til ytringer fra foreldre og foresatte. Barnehagen skal invitere til foreldremøter og samtaler om barnets trivsel og utvikling. Når barn og foreldre er nye i barnehagen skal personalet invitere til startsamtale. Foreldre inviteres til arrangementer i barnehagen og oppfordres til å delta. Årsplanen skal inneholde trivselsfremmende aktiviteter som involverer hjemmet Vi har forventninger. Personalet forventer å få nok informasjon om barnet og barnets hjem som et utgangspunkt for et gjensidig tillitsforhold og samarbeid. Barnehagen skal ikke brukes til å distribuere invitasjoner til fødselsdager om ikke alle barn, eller alle gutter/jenter på base/avdeling er invitert. 6

7 LEDERE OG LEDERE OG VED OPPSTART OG KONTINUER LIG PEDAGOSKE LEDERE OG KONTINUER LIG LEDERE OG FORELDRE FORELDRE Hva forventer vi Vi ber om konstruktive tilbakemeldinger fra foreldre som ønsker å medvirke til et godt læringsmiljø. Vi har forventninger til at foreldre er bevisste på hvordan andre barn, foreldre, barnehagen og dens ansatte omtales. Vi skal samarbeide med hjemmet Tiltak Vi forventer at alle foreldre svarer på brukerundersøkelsen. Vi ber om at foreldre raskt tar kontakt med barnehagen ved pedagogisk leder, fagleder eller enhetsleder om det er forhold ved driften som man ønsker å ta opp. Barnehagen må gis mulighet til å rette på det som ikke er bra nok. Vi forventer at foreldre og foresatte bidrar til å inkludere andre barn, og er gode forbilder i forhold til hvordan andre mennesker omtales. Vi forventer at barnehagen og personalet omtales med respekt, og personalet og barnehagen får direkte tilbakemeldinger om det er behov for det. Ansv ar Når Hva skal vi Vi skal jobbe aktivt for å styrke barnas sosiale kompetanse. Vi skal jobbe for at barna skal skjønne verdien av gode relasjoner til andre mennesker. Vi kan ta i bruk verktøy for å jobbe med barns sosiale kompetanse. Det jobbes med ulike verktøy i våre barnehager. Vi skal gjennomføre temaarbeid i barnegruppene om vennskap, empati, sosial kompetanse og mobbing. Vi skal etablere faste møteplasser mellom personale og barn. Plan for å styrke barns sosiale kompetanse Tiltak Faste aktiviteter knyttet til tema vennskap, for eksempel vennskapsgrupper for de som skal begynne på skolen. Ha fokus på ønsket atferd, gi oppmerksomhet på ønsket atferd og snakk med barn om følelser. Veilede barna til å dele, vente på tur, inkludere andre i lek og samvær, til å løse konflikter og til å ta kontakt på en positiv måte. Eksempler: Kari Lamer Du og jeg og vi to, samtaler, rollespill, bøker med mer, De utrolige årene (Webster-Stratton), Steg for steg m.fl. Flere forslag finnes i: Barna skal inviteres med til å lage konkrete regler for hvordan vi skal ha det i samspillet med hverandre, og reglene og begrepene som brukes, skal gjøres meningsfulle for barn I tillegg til planlagt og systematisk observasjon gjennomføres planlagte og systematiske barnesamtaler med hvert enkelt barn minimum to ganger pr år. Skjema: Barnesamtalen 5 Det skal avholdes barnemøter og samtaler med barna i små grupper om hvordan de har det i barnehagen. Ansv ar Når 5 Skjema for barnesamtale finnes i verktøy kasse mot mobbing som er tilgjengelig for alle under Maler: lokale planer/ Skjemaer- Lokal handlingsplan: 7

8 KONTINU -ERLIG KONTINU -ERLIG KONTINUER LIG ENHETSLEDER, FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE OG Plan for å styrke barns sosiale kompetanse Hva skal vi Tiltak Ansvar Når Vi skal legge til rette for at alle barn skal sikres lekemuligheter inne og ute. Vi skal legge til rette for lek. Det betyr at det skal settes av tid i planer og legges fysisk til rette. Lekebetingelsene skal inspirere til lek uansett alder og kjønn. Lekegrupper skal alltid vurderes etablert for å sikre Vi skal ved behov hjelpe barn med å etablere vennskap. Vi skal ved behov hjelpe barn med konfliktløsning. Vi skal ha fokus på mestring og selvfølelse hos barn. inkludering. Personalet må kjenne barna og relasjonene mellom barn. I samarbeid med barn som opplever å ikke ha venner, skal man hjelpe dem med relasjoner slik at de opplever å ha en venn eller flere. Personalet skal være gode rollemodeller ved å opptre spørrende, inkluderende og forståelsesfulle. Personalet skal undersøke, og i samarbeid med barn finne løsninger på uenighet og konflikt. Personalet skal legge til rette for en barnehagedag der alle barn skal oppleve mestring. Personalet skal vite at barn trenger utfordringer, mestring og bekreftelse. 8

9 LEDERE OG KONTINU- ERLIG LEDERE OG KONTINU- ERLIG FORELDR E, LEDERE OG KONTINU -ERLIG LEDER E OG ANSAT TE KONTI NU- ERLIG LEDER E OG ANSAT TE KONTI NUERL IG Plan for å avdekke mobbeepisoder Hva skal vi gjøre Tiltak Ansvar Når Vi skal være obs på endringer i barns atferd. Personalet skal være til stede der barn er. Observasjon usystematisk (hver dag) og Vi skal samarbeide tett med hjemmet. Vi skal snakke med barn. Vi skal ha personale som er lyttende og tilstedeværende. Vi skal kartlegge miljøet i barnegrupper og barnehagens læringsmiljø. systematisk (planlagt, mal, skjema). Daglig dialog. Pedagogisk samtale med hjemmet. Bekymringer fra foreldre skal alltid undersøkes. Barnesamtaler gjennomføres jevnlig. Mobbing og vennskap skal også være tema i samtalene. Personalet skal være lydhøre og undersøkende når barn tar kontakt. Personalet skal være aktive og gjøre det de kan for å forstå situasjonen til enkeltbarn og barns samspill. Personalet skal alltid ha et blikk for relasjoner. Se denne planen og delen som handler om «Plan for å styrke barns sosiale kompetanse». Kartlegging skjer i samsvar med tidligere nevnte punkter. Kartleggingsverktøy finnes på nett i: 9

10 FORELDRE OG FORELDRE OG Hva gjør vi når mobbing har oppstått Mobbing skal meldes Foreldre kan melde i fra om mobbing til alle i personalet Personalet kan melde i fra om mobbing til sin nærmeste leder Fagleder skal alltid informeres og være med i saken videre Det kan gis skriftlig melding til barnehagen ved mobbing eller bekymring for at mobbing foregår Tre viktige prinsipper når mobbesaker skal håndteres Personalet skal formidle til barn som blir utsatt for det de opplever som mobbing at de kan stole på de som jobber i barnehagen Utfordringer skal løses så raskt som mulig Alle involverte barns perspektiv skal tas på alvor Hva skal vi gjøre for Tiltak Ansvar Når Involverte barn Mobbeepisoder som blir observert av personale og foreldre (Vi) stoppes. Vi må ta barn som melder i fra om mobbing og andres uakseptable oppførsel på alvor og undersøke. Vi må forstå og beskrive hendelsen, og det må overfor de involverte settes ord på at det er uakseptabelt med slike handlinger. Vi skal tydeliggjøre at det er handlingen som ansees som uakseptabel, ikke at noen er «dum». Vi skal synliggjøre hva som var konsekvensen av en uakseptabel handling eller mobbeepisode. Vi skal hjelpe barn til andre handlingsalternativer. Dersom vi ikke reagerer og stopper en handling som blir oppfattet som mobbing, kan vi være med å akseptere mobbing. Alle barn i barnehagen Vi skal lære barn å reagere når andre blir plaget, eller utsatt for urett. Voksne skal være gode forbilder. Barn skal vite at det er nulltoleranse for uakseptabel adferd. Vi skal uttale dette klart og tydelig. Bruk av litteratur og dramatisering kan være et verktøy der målet er: o Barn kan kjenne seg igjen i mobbesituasjonen o Få satt i gang egne tanker om mobbing. o Bearbeide disse tankene og følelsene gjennom rollespill, dramatisering, lek, tegning osv. o Identifisere seg med positive rollefigurer og de figurene der sympatien ligger. 10

11 LEDERE OG FAGLEDERE OG PEDAGOGIS KE LEDERE VED BEHOV FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE SE MØTEPLANER FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE VED BEHOV Hva gjør vi når mobbing har oppstått Hva skal vi gjøre for Tiltak Ansvar Når Foreldre til involverte barn Separate foreldresamtaler med foreldre til involverte barn der personalet; o Forklarer grunnen til møtet o Spør hvordan foreldre oppfatter den aktuelle situasjonen, og finn ut hvor mye foreldre vet o Marker at barnehagen og foreldre har et felles ansvar o Avklare hva som skal gjøres videre o Skrive referat og tiltaksplan. Personalet i barnehagen Foreldre til andre barn i barnehagen Praktiske tiltak skal vurderes. o Avtale eventuelt nytt møte/tidspunkt Personalet skal informeres og tas med på å drøfte enkeltepisoder i barnehagen. Oppsatte møter kan brukes. Det skal legges vekt på å beskrive hva man har lært av nylige erfaringer. Ved behov kan nærmeste leder veilede og følge opp den eller de ansatte som er direkte involvert. Praktiske øvelser og rollespill der personalet øver på å håndtere lignende episoder. Riktig og nok informasjon til rett tid Mobbing kan være et generelt tema på foreldremøte, uten at det henvises til en konkret hendelse. Det skal tas hensyn at involverte parter i konkrete hendelser har krav på personvern. Rutiner og systemer for å sikre fysisk tilstedeværelse av personale der barn oppholder seg, skal følges og om nødvendig innskjerpes. Den enkelte må vurdere om man kan være mer til stede der barn er. Det skal være systemer for å sikre tilstedeværelse av personale i overgangsfaser. (For eksempel når man går ut) Man kan sørge for at personalet rullerer med tanke på å observere/ se samspill mellom barn med et annet perspektiv enn de som vanligvis jobber med barna. Det kan legges til rette for at barn fra andre baser eller avdelinger møtes i nye grupper for å styrke vennskap og samhold. Vurdering av denne planen og arbeidet mot mobbing. Spørsmål som det skal svares på i barnehagene april - mai hvert år: Brukes planen? Hva fungerer godt med planen? Hva kan endres i planen? Er planen tatt med i det daglige arbeidet i barnehagen? Disse punktene skal besvares av personalet, ledere, foreldre (SU) og arbeidsgruppe (enhet) mot mobbing. Ledere i barnehagen og enheten har ansvar for at det blir gjennomført årlig. 11

12 Tegninger av barn i Kvaløysletta barnehage: Forside tegnet av Magnus, side 8 tegnet av Emma, side 9 tegnet av Tiril og side 12 tegnet av Frida. Redigert HJN 12

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø?

Hva kan barnehagen og foreldrene gjøre for et inkluderende miljø? Bakgrunn for manifestet. Målet for barnehagene i Sigdal er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. I et inkluderende miljø, hvor alle har nulltoleranse for mobbing. Mobbing foregår også i barnehagen.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE VISJON: HOMPETITTEN BARNEHAGE - ET GODT BARNDOMSMINNE! «Mauren» Liten? Jeg? Langt ifra Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING å skape et inkluderende miljø i barnehagen 1 PRIVATE OG KOMMUNALE BARNEHAGER HARSTAD KOMMUNE INNHOLD Innledning s. 3 Definisjon av mobbing s. 4 Målsetting s. 4 Forslag til forebyggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Søgne kommunes barnehager 2013-2014 Vi er ikke like, men like verdifulle Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet,

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGEN. -EN PLAN FOR HVORDAN MAN FOREBYGGER, OG SETTER I GANG TILTAK. 1 Definisjon på mobbing: 1. «mobbing er når en person gjentatte ganger over en viss tid blir utsatt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing

Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing Handlingsplan mot mobbing - forebyggende tiltak og rutiner ved mobbing 1 Innhold Arbeidsgruppens sammensetning og arbeidsform... 3 Formål... 3 Mobbing definisjon... 3 Lovverk... 3 Forebyggende tiltak...

Detaljer

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing MOBBEPLAN Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. HVA ER MOBBING? Mobbing

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage

HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage HOVEDMÅL: Vi har nulltoleranse mot mobbing i Grimsby barnehage DELMÅL: Alle ansatte i barnehagen skal arbeide for å få en mobbefri barnehage og legge til rette for at barna får en god og trygg barndom

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å FÅ TRYGGE BARN / MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN FOR Å FÅ TRYGGE BARN / MOT MOBBING HANDLINGSPLAN FOR Å FÅ TRYGGE BARN / MOT MOBBING FYSISK AKTIVITET LEK VENNSKAP Gjennom systemrettet arbeid vil vi skape en trygg barnehage for alle barn FORORD Våre fokusområder under arbeidet med å skape

Detaljer

PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016

PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016 PLAN FOR HELSEFREMMENDE BARNEHAGER HATTFJELLDAL KOMMUNE MAI 2016 MÅL NATUROPPLEVELSER Barna skal bli glade i å være i naturen. Å gi barna varierte erfaringer med natur og friluftsliv til ulike årstider,

Detaljer

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 OPPVEKST Askeladden barnehage PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 Askeladden barnehage 2012, Einat Larsen Side 1 Innledning På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Alle barn opplever å lykkes hver dag! Det er ikke viktig å ha veldig mange venner, det er viktig at barna har èn god venn 01.10.12 Innledning Songdalen kommune har

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen Foreldremøte 26.09.13 Velkommen Årsplan Halvårsplan Praktisk informasjon Å skape vennskap Å SKAPE VENNSKAP FILM Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier: At barnehagen skal tilby barna et omsorgs-

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VENNESLABARNEHAGENE

OVERORDNET HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VENNESLABARNEHAGENE OVERORDNET HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VENNESLABARNEHAGENE VENNESLA KOMMUNE INNHOLD Hovedmål...3 Definisjon hva er mobbing?...3 Forebygge og forhindre mobbing...3 Hvordan oppdage mobbing og tendens til

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER INNLEDNING: På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Barneombudet

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Årsplan. Skjelnan barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Skjelnan barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Skjelnan barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings og danningsarena... 4 BTI... 4 Kost og ernæring...

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse

STEG FOR STEG. Sosial kompetanse STEG FOR STEG Sosial kompetanse De kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon mennesker trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, eller som de trolig kommer til å ta kontakt med,

Detaljer

HANbLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE

HANbLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE HANbLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGENEI GAMVIK KOMMUNE Utarbeidet vår 2012 Godkjent i Samarbeidsutvalget Mehamn barnehage 1.04.12. Handlingsplanmot mobbingfor barnehagene i Gamvik kommune. Hovedmal:

Detaljer

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3 MOBBING I BARNEHAGEN...4 Vi kan skille mellom direkte(fysisk)

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Elvestrand barnehage 2016/2017 tromso.kommune.no Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 Lokal kvalitetsplan...

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

«VÆRE SAMMEN» Handlingsplan mot mobbing, for vennskap FLÅKLYPA BARNEHAGE

«VÆRE SAMMEN» Handlingsplan mot mobbing, for vennskap FLÅKLYPA BARNEHAGE «VÆRE SAMMEN» Handlingsplan mot mobbing, for vennskap FLÅKLYPA BARNEHAGE Flåklypa barnehage 2016 Innhold Innledning... 2 Hva er mobbing... 3 Være sammen- handlingsplan mot mobbing, for vennskap... 3 Forebygging:

Detaljer

«Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene»

«Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene» «Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene» Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Hva er mobbing? Mobbing er en systematisk handling, der en eller

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Ta tak i arbeidet mot mobbing!

Ta tak i arbeidet mot mobbing! Ta tak i arbeidet mot mobbing! Utdanningsforbundet mot mobbing i barnehage og skole Trygghet åpenhet respekt tillit medbestemmelse Økt trivsel og ansvarsfølelse reduserer faren for konflikter og mobbing

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing

Naturbarnehagene AS. «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing Naturbarnehagene AS «Jeg vil være sammen med deg!» Manifeste Mot Mobbing I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig å forebygging

Detaljer

Årsplan. Tomasjordneset barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Tomasjordneset barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Tomasjordneset barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som dannings- og læringsarena... 4 Kvalitetsplanen...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015

Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015 Handlingsplan mot mobbing for Læringsverkstedet Erkleiv 2015 Det du tror om meg Slik er du mot meg Hvordan du ser på meg Hva du gjør mot meg SLIK BLIR JEG M.Jennes 1. INNLEDNING De siste årene har det

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

STORVOLLEN BARNEHAGE

STORVOLLEN BARNEHAGE STORVOLLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2018 [Skriv inn tekst] En god start for resten av livet En god start for resten av livet Innhold 1.0 INTENSJON MED ÅRSPLAN OG DENS FUNKSJON... 3 1.1 MÅL... 3 1.2 MENNESKELIGE

Detaljer

Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage

Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage Årsplan 2014 Eidhaugen barnehage Eidhaugen barnehage - 1 - Innhold 1. Innledning 2. Rammer / forutsetninger..3 Omdømmeplattform 3 Rammer og forutsetninger 3 Menneskelige...4 Beliggenhet og nærmiljø...4

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

MOBBING VASSHUS GARDSBARNEHAGE

MOBBING VASSHUS GARDSBARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR VASSHUS GARDSBARNEHAGE 0 INNLEDNING: De siste årene har det vært økt fokus på mobbing som et betydelig samfunnsproblem i Norge. Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Årsplan 2015. Eidhaugen barnehage

Årsplan 2015. Eidhaugen barnehage Årsplan 2015 Eidhaugen barnehage 1 Innhold 1. Innledning 2. Rammer / forutsetninger 3 Omdømmeplattform.. 3 Rammer og forutsetninger.. 3 Menneskelige... 4 Beliggenhet og nærmiljø... 4 Fysisk miljø... 5

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 20.03.2015 SANDNES KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BARNEHAGEN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE Brueland barnehage, Ganddal barnehage, Hommersåk barnehage, Sandved barnehage, Stangeland barnehage, Stangelandsforen

Detaljer

«Sammen i barnehagen»

«Sammen i barnehagen» «Sammen i barnehagen» Plan mot utestenging og mobbing Barnehagene i Hallingdal 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 4 Definisjon... 5 Mål... 5 Kjennetegn og ulike former for mobbing... 6 Forebygging...

Detaljer

HelART i Ulåsen barnehage

HelART i Ulåsen barnehage HelART i Ulåsen barnehage 2015 / 2016 Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-2016 Symra barnehage

HANDLINGSPLAN 2014-2016 Symra barnehage HANDLINGSPLAN 2014-2016 Symra barnehage Bakgrunn for handlingsplanen: Symra barnehage ble med i et prosjekt kalt Atten tusen timer, høsten 2014. Det er Østfold Fylkeskommune som driver prosjektet. Prosjektet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE

ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 VINTERBRO BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Plan for vurderingsarbeidet i Vinterbro barnehage... 3 Vurdering av foreldresamarbeidet... 4 Plan for foreldresamarbeid Vinterbro barnehage... 5 Ordinær

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid!

Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Hva er mobbing? Mobbing er en systematisk handling, der en eller flere går mot en eller en liten gruppe. Denne handlingen som gjentas

Detaljer