HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE"

Transkript

1 Kvaløya barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG FOR STYRKING AV SOSIAL KOMPETANSE BARNS TRIVSEL ER VOKSNES ANSVAR Kjosen barnehage Eidhaugen barnehage Storvollen barnehage Kvaløysletta barnehage Slettaelva barnehage

2 Innhold Hovedmål for arbeidet mot mobbing i barnehager i Tromsø kommune Hovedmål for Kvaløya barnehager... 3 For å få til dette, skal alle ansatte vite at barns trivsel er personalets ansvar Hva er mobbing?... 3 Vi har gode ressurser på nett... 3 Forebygging av digital mobbing i barnehagen... 4 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?... 4 Slik jobber vi i Kvaløya barnehager for et godt læringsmiljø, sosial kompetanse og forebygging av mobbing Tiltak for et godt læringsmiljø og forebygging av mobbing i barnehagen... 5 Vi skal samarbeide med hjemmet... 6 Plan for å styrke barns sosiale kompetanse... 7 Plan for å avdekke mobbeepisoder... 9 Hva gjør vi når mobbing har oppstått Vurdering av denne planen og arbeidet mot mobbing Denne handlingsplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra barnehagene i Kvaløya barnehager og enhetsleder. Forslag til plan har vært på høring i personalgrupper og samarbeidsutvalg i alle barnehagene i enheten i mai Innspill fra høringen er i stor grad tatt til følge og tatt med i endelig plan. Takk til alle som har bidratt til planen. Nå begynner den viktigste jobben for barnehagepersonalet og foreldrene. Sammen skal vi jobbe for en mobbefri hverdag i våre barnehager. Lykke til! Hans Julius Nilsen Enhetsleder Kvaløya barnehager Juli

3 Hovedmål for arbeidet mot mobbing i barnehager i Tromsø kommune. Tromsø kommune har i 2014 vedtatt «Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler» med hovedmålsettingen; «Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Ingen barn og unge skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra andre barn, medelever, personalet eller lærere.» Hovedmål for Kvaløya barnehager «Alle ansatte i Kvaløya barnehager skal være aktive i arbeidet for å skape og opprettholde et godt og mobbefritt læringsmiljø i barnehagen.» For å få til dette, skal alle ansatte vite at barns trivsel er personalets ansvar. Vi skal derfor jobbe med: Vektlegging av personalets ansvar for å være aktive, undersøkende og tydelige i sin yrkesutøvelse Målbevisst arbeid med sosial kompetanse i barnegruppene og i personalgruppene Å øke de ansattes kunnskap om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing Å få til et godt samarbeid med foreldre i forebygging, avdekking og håndtering av mobbing Hva er mobbing? «Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.» (Fra Tromsø kommunes Strategiplan mot mobbing, Roland 2007, s 25) For å kunne jobbe godt med mobbeproblematikk i barnehagen er det viktig at personalet og foreldrene er oppmerksomme på at mobbing defineres og forstås på forskjellige måter. I Kvaløya barnehager er vi opptatt av å skape forståelse hos personalet og foreldrene for at mobbing blir til gjennom sosiale prosesser i alminnelige grupper. For de som ønsker å sette seg inn i de ulike definisjonene av mobbebegrepet, er boken «Mobbing i barnehagen, et sosialt fenomen» av Mai Brit Helgesen (red.) 1 anbefalt lesing. Vi har gode ressurser på nett For de som ønsker å lese mer om Tromsø kommunes satsing på nulltoleranse mot mobbing: Verktøykassen er ment å være et hjelpemiddel i kampen mot mobbing. Den blir oppdatert kontinuerlig slik at den sammen med strategiplanen og lokale handlingsplaner blir det viktigste hjelpemidlet i arbeidet for mobbefrie barnehager og skoler i Tromsø kommune. Her finnes veiledere, informasjon, maler, litteraturforslag(«bibliotek») og nyttige lenker. 1 Universitetsforlaget 2014, ISBN:

4 Forebygging av digital mobbing i barnehagen Bruk av datamaskiner og håndholdte enheter koblet til internett, er en naturlig del av livet til de fleste barn, allerede fra de er svært unge. Barnehagen har derfor en medvirkende rolle i å lære barna gode vaner for bruk av slikt utstyr fra tidlig alder i samarbeid med barnas hjem. Personalet skal hjelpe barna til å utvikle nettvett 2 og gode brukervaner slik at bruk av digitalt verktøy blir lærerikt, utviklende, spennende og mobbefritt. Skriftlig samtykke fra foresatte må foreligge før bilder publiseres på nett (Eget skjema skal brukes) Etiske- og kvalitetsvurderinger gjøres før bilder og tekst av barn publiseres på nett/skrives ut Barn skal lære at man spør om lov før man tar bilde Foreldre og personalet er forbilder- bevissthet på hva som legges ut og hvordan man kommenterer andre mennesker skriftlig og muntlig ovenfor barna. Vi skal vise andre respekt også på internett Personalet skal være deltakende og på nett sammen med barna i barnehagen. Foreldrene oppfordres til det samme i hjemmet Personalet skal snakke sammen med barna om hva som er godt nettvett, foreldrene oppfordres til det samme i hjemmet Nettvett kan være tema på foreldremøte Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Anerkjennende og tilstedeværende personale som ser hvert enkelt barn Personale med kompetanse i å lede barnegrupper og pedagogiske prosesser Gode relasjoner mellom barn og personale Samspillet skal være preget av vennskap, inkludering og trygghet Godt samarbeid mellom barnehage og hjem Slik jobber vi i Kvaløya barnehager for et godt læringsmiljø, sosial kompetanse og forebygging av mobbing. Personalet skal kjenne til og bruke barnehagens handlingsplan mot mobbing Personalet skal være tydelige rollemodeller og bevisst på eget ansvar som rollemodeller og delta i arbeid mot mobbing blant personalet, jfr. HMS rutiner Personalet skal legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage Personalet skal skape positive relasjoner mellom personalet og barn Personalet skal legge til rette for trivselsfremmende tiltak Personalet skal ha bevissthet rundt digital mobbing Personalet skal legge til rette for å styrke barnas sosiale kompetanse 2 Nettvett er et innarbeidet begrep som skal beskrive hva som er god oppførsel og tilstrekkelig forsiktighet når man bruker internett. Digitale ressurser om nettvett: reddbarna.no og dubestemmer.no 4

5 LEDERE OG FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE Tiltak for et godt læringsmiljø og forebygging av mobbing i barnehagen Hva skal vi Tiltak Ansvar Når Vi skal ha tilstedeværende, bevisste, spørrende og anerkjennende personale. Vi skal ha systemer og rutiner for å sikre at personalet til enhver tid har oversikt over alle steder der barna oppholder seg. Vi skal ha diskusjoner i personalgruppa om hva som forventes av personalet og fokus på personalets holdninger og verdier. Menneskers forskjellighet og barns følelser må anerkjennes. Vi skal ha personale som er tydelige rollemodeller. Vi skal skape gode relasjoner mellom barn og personale. Personalet må være tydelige og empatiske og sette grenser for uakseptabel atferd som erting, utestenging mm. Personalet skal snakke positivt og inkluderende om hverandre og vi har et felles ansvar for å stoppe de som ikke gjør det. Personalet skal oppføre seg slik at barn og ansatte opplever at de blir møtt med respekt Personalet skal synliggjøre egne grenser for barn og ansatte. Ved oppstart skal det alltid finnes en primær tilknytning til personale på en avdeling eller base. Barn og foreldre skal vite hvem som er denne/disse personene. Alle barn i barnehagen må få mulighet til å bli kjent med alle ansatte, og oppleve dem som trygge voksne. Personalet har ansvar for alle barn i barnehagen. Vi skal se barn og deres behov for oppfølging og hjelp til å klare barnehagelivet på en god måte. Ved behov skal systematisk observasjon av enkeltbarn og barnegrupper iverksettes av pedagog. Personalet skal i samspillet med barn ta et barneperspektiv for å forsøke å forstå hva barn trenger. I samarbeid med foreldre kan man ta i bruk ulike kartleggingsverktøy som for eksempel TRAS eller Alle med 3. Ved behov kan pedagogisk leder ta en sak opp i barnehagens ressursteam 4. 3 TRAS er et pedagogisk kartleggingsverktøy for observasjon av språkutviklingen til barn i alderen 2-5 år. Alle Med observasjonsskjema gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Se: 4 Lokalt ressursteam er første steg i arbeidet med å nå målet om tidlig helhetlig innsats for barn som trenger det. 5

6 FORELDRE LEDERE OG OG ETTER MØTEPLANER ENHETSLED ER, FAGLEDERE OG PEDAGOGIS KE LEDERE ÅRLIG REVISJON AV ÅRSPLAN FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE SE MØTEPLANER ENHETSLEDER, FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE SE MØTEPLANER Tiltak for et godt læringsmiljø og forebygging av mobbing i barnehagen Hva skal vi Tiltak Ansvar Når Vi skal jevnlig ha mobbeproblematikk som tema på møter for personale og foreldre. Avdelings- og basemøter, lederteam, personalmøter, fagdager, foreldremøter, foreldresamtaler og enhetsteam skal også kunne brukes til diskusjoner, deling av erfaringer og kompetanseheving. Vi skal ha årlig gjennomgang av denne handlingsplanen Personalmøte hver høst og etter behov brukes til å ha fokus på innholdet i handlingsplanen. Foreldremøter og møter i SU skal også hver høst brukes til å informere om innholdet i handlingsplanen. Barnehagenes planer skal synliggjøre at vi jobber med å forebygge mobbing og styrke barns sosiale kompetanse. Vi vil bruke barnehagenes årsplaner og enhetens virksomhetsplan til å orientere om at denne handlingsplanen er et verktøy i arbeidet med mobbeproblematikk. Vi skal samarbeide med hjemmet For å nå målene våre i arbeidet med å lage et godt læringsmiljø, er vi avhengige av et godt samarbeid med foreldre og foresatte Hva skal vi/ forventer vi Tiltak Ansvar Når Vi skal bidra til å skape en god relasjon til barnets hjem. Personalet skal i daglig kontakt informere foreldre og foresatte om barnets trivsel og aktiviteter. Personalet skal opptre imøtekommende og anerkjennende til ytringer fra foreldre og foresatte. Barnehagen skal invitere til foreldremøter og samtaler om barnets trivsel og utvikling. Når barn og foreldre er nye i barnehagen skal personalet invitere til startsamtale. Foreldre inviteres til arrangementer i barnehagen og oppfordres til å delta. Årsplanen skal inneholde trivselsfremmende aktiviteter som involverer hjemmet Vi har forventninger. Personalet forventer å få nok informasjon om barnet og barnets hjem som et utgangspunkt for et gjensidig tillitsforhold og samarbeid. Barnehagen skal ikke brukes til å distribuere invitasjoner til fødselsdager om ikke alle barn, eller alle gutter/jenter på base/avdeling er invitert. 6

7 LEDERE OG LEDERE OG VED OPPSTART OG KONTINUER LIG PEDAGOSKE LEDERE OG KONTINUER LIG LEDERE OG FORELDRE FORELDRE Hva forventer vi Vi ber om konstruktive tilbakemeldinger fra foreldre som ønsker å medvirke til et godt læringsmiljø. Vi har forventninger til at foreldre er bevisste på hvordan andre barn, foreldre, barnehagen og dens ansatte omtales. Vi skal samarbeide med hjemmet Tiltak Vi forventer at alle foreldre svarer på brukerundersøkelsen. Vi ber om at foreldre raskt tar kontakt med barnehagen ved pedagogisk leder, fagleder eller enhetsleder om det er forhold ved driften som man ønsker å ta opp. Barnehagen må gis mulighet til å rette på det som ikke er bra nok. Vi forventer at foreldre og foresatte bidrar til å inkludere andre barn, og er gode forbilder i forhold til hvordan andre mennesker omtales. Vi forventer at barnehagen og personalet omtales med respekt, og personalet og barnehagen får direkte tilbakemeldinger om det er behov for det. Ansv ar Når Hva skal vi Vi skal jobbe aktivt for å styrke barnas sosiale kompetanse. Vi skal jobbe for at barna skal skjønne verdien av gode relasjoner til andre mennesker. Vi kan ta i bruk verktøy for å jobbe med barns sosiale kompetanse. Det jobbes med ulike verktøy i våre barnehager. Vi skal gjennomføre temaarbeid i barnegruppene om vennskap, empati, sosial kompetanse og mobbing. Vi skal etablere faste møteplasser mellom personale og barn. Plan for å styrke barns sosiale kompetanse Tiltak Faste aktiviteter knyttet til tema vennskap, for eksempel vennskapsgrupper for de som skal begynne på skolen. Ha fokus på ønsket atferd, gi oppmerksomhet på ønsket atferd og snakk med barn om følelser. Veilede barna til å dele, vente på tur, inkludere andre i lek og samvær, til å løse konflikter og til å ta kontakt på en positiv måte. Eksempler: Kari Lamer Du og jeg og vi to, samtaler, rollespill, bøker med mer, De utrolige årene (Webster-Stratton), Steg for steg m.fl. Flere forslag finnes i: Barna skal inviteres med til å lage konkrete regler for hvordan vi skal ha det i samspillet med hverandre, og reglene og begrepene som brukes, skal gjøres meningsfulle for barn I tillegg til planlagt og systematisk observasjon gjennomføres planlagte og systematiske barnesamtaler med hvert enkelt barn minimum to ganger pr år. Skjema: Barnesamtalen 5 Det skal avholdes barnemøter og samtaler med barna i små grupper om hvordan de har det i barnehagen. Ansv ar Når 5 Skjema for barnesamtale finnes i verktøy kasse mot mobbing som er tilgjengelig for alle under Maler: lokale planer/ Skjemaer- Lokal handlingsplan: 7

8 KONTINU -ERLIG KONTINU -ERLIG KONTINUER LIG ENHETSLEDER, FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE OG Plan for å styrke barns sosiale kompetanse Hva skal vi Tiltak Ansvar Når Vi skal legge til rette for at alle barn skal sikres lekemuligheter inne og ute. Vi skal legge til rette for lek. Det betyr at det skal settes av tid i planer og legges fysisk til rette. Lekebetingelsene skal inspirere til lek uansett alder og kjønn. Lekegrupper skal alltid vurderes etablert for å sikre Vi skal ved behov hjelpe barn med å etablere vennskap. Vi skal ved behov hjelpe barn med konfliktløsning. Vi skal ha fokus på mestring og selvfølelse hos barn. inkludering. Personalet må kjenne barna og relasjonene mellom barn. I samarbeid med barn som opplever å ikke ha venner, skal man hjelpe dem med relasjoner slik at de opplever å ha en venn eller flere. Personalet skal være gode rollemodeller ved å opptre spørrende, inkluderende og forståelsesfulle. Personalet skal undersøke, og i samarbeid med barn finne løsninger på uenighet og konflikt. Personalet skal legge til rette for en barnehagedag der alle barn skal oppleve mestring. Personalet skal vite at barn trenger utfordringer, mestring og bekreftelse. 8

9 LEDERE OG KONTINU- ERLIG LEDERE OG KONTINU- ERLIG FORELDR E, LEDERE OG KONTINU -ERLIG LEDER E OG ANSAT TE KONTI NU- ERLIG LEDER E OG ANSAT TE KONTI NUERL IG Plan for å avdekke mobbeepisoder Hva skal vi gjøre Tiltak Ansvar Når Vi skal være obs på endringer i barns atferd. Personalet skal være til stede der barn er. Observasjon usystematisk (hver dag) og Vi skal samarbeide tett med hjemmet. Vi skal snakke med barn. Vi skal ha personale som er lyttende og tilstedeværende. Vi skal kartlegge miljøet i barnegrupper og barnehagens læringsmiljø. systematisk (planlagt, mal, skjema). Daglig dialog. Pedagogisk samtale med hjemmet. Bekymringer fra foreldre skal alltid undersøkes. Barnesamtaler gjennomføres jevnlig. Mobbing og vennskap skal også være tema i samtalene. Personalet skal være lydhøre og undersøkende når barn tar kontakt. Personalet skal være aktive og gjøre det de kan for å forstå situasjonen til enkeltbarn og barns samspill. Personalet skal alltid ha et blikk for relasjoner. Se denne planen og delen som handler om «Plan for å styrke barns sosiale kompetanse». Kartlegging skjer i samsvar med tidligere nevnte punkter. Kartleggingsverktøy finnes på nett i: 9

10 FORELDRE OG FORELDRE OG Hva gjør vi når mobbing har oppstått Mobbing skal meldes Foreldre kan melde i fra om mobbing til alle i personalet Personalet kan melde i fra om mobbing til sin nærmeste leder Fagleder skal alltid informeres og være med i saken videre Det kan gis skriftlig melding til barnehagen ved mobbing eller bekymring for at mobbing foregår Tre viktige prinsipper når mobbesaker skal håndteres Personalet skal formidle til barn som blir utsatt for det de opplever som mobbing at de kan stole på de som jobber i barnehagen Utfordringer skal løses så raskt som mulig Alle involverte barns perspektiv skal tas på alvor Hva skal vi gjøre for Tiltak Ansvar Når Involverte barn Mobbeepisoder som blir observert av personale og foreldre (Vi) stoppes. Vi må ta barn som melder i fra om mobbing og andres uakseptable oppførsel på alvor og undersøke. Vi må forstå og beskrive hendelsen, og det må overfor de involverte settes ord på at det er uakseptabelt med slike handlinger. Vi skal tydeliggjøre at det er handlingen som ansees som uakseptabel, ikke at noen er «dum». Vi skal synliggjøre hva som var konsekvensen av en uakseptabel handling eller mobbeepisode. Vi skal hjelpe barn til andre handlingsalternativer. Dersom vi ikke reagerer og stopper en handling som blir oppfattet som mobbing, kan vi være med å akseptere mobbing. Alle barn i barnehagen Vi skal lære barn å reagere når andre blir plaget, eller utsatt for urett. Voksne skal være gode forbilder. Barn skal vite at det er nulltoleranse for uakseptabel adferd. Vi skal uttale dette klart og tydelig. Bruk av litteratur og dramatisering kan være et verktøy der målet er: o Barn kan kjenne seg igjen i mobbesituasjonen o Få satt i gang egne tanker om mobbing. o Bearbeide disse tankene og følelsene gjennom rollespill, dramatisering, lek, tegning osv. o Identifisere seg med positive rollefigurer og de figurene der sympatien ligger. 10

11 LEDERE OG FAGLEDERE OG PEDAGOGIS KE LEDERE VED BEHOV FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE SE MØTEPLANER FAGLEDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE VED BEHOV Hva gjør vi når mobbing har oppstått Hva skal vi gjøre for Tiltak Ansvar Når Foreldre til involverte barn Separate foreldresamtaler med foreldre til involverte barn der personalet; o Forklarer grunnen til møtet o Spør hvordan foreldre oppfatter den aktuelle situasjonen, og finn ut hvor mye foreldre vet o Marker at barnehagen og foreldre har et felles ansvar o Avklare hva som skal gjøres videre o Skrive referat og tiltaksplan. Personalet i barnehagen Foreldre til andre barn i barnehagen Praktiske tiltak skal vurderes. o Avtale eventuelt nytt møte/tidspunkt Personalet skal informeres og tas med på å drøfte enkeltepisoder i barnehagen. Oppsatte møter kan brukes. Det skal legges vekt på å beskrive hva man har lært av nylige erfaringer. Ved behov kan nærmeste leder veilede og følge opp den eller de ansatte som er direkte involvert. Praktiske øvelser og rollespill der personalet øver på å håndtere lignende episoder. Riktig og nok informasjon til rett tid Mobbing kan være et generelt tema på foreldremøte, uten at det henvises til en konkret hendelse. Det skal tas hensyn at involverte parter i konkrete hendelser har krav på personvern. Rutiner og systemer for å sikre fysisk tilstedeværelse av personale der barn oppholder seg, skal følges og om nødvendig innskjerpes. Den enkelte må vurdere om man kan være mer til stede der barn er. Det skal være systemer for å sikre tilstedeværelse av personale i overgangsfaser. (For eksempel når man går ut) Man kan sørge for at personalet rullerer med tanke på å observere/ se samspill mellom barn med et annet perspektiv enn de som vanligvis jobber med barna. Det kan legges til rette for at barn fra andre baser eller avdelinger møtes i nye grupper for å styrke vennskap og samhold. Vurdering av denne planen og arbeidet mot mobbing. Spørsmål som det skal svares på i barnehagene april - mai hvert år: Brukes planen? Hva fungerer godt med planen? Hva kan endres i planen? Er planen tatt med i det daglige arbeidet i barnehagen? Disse punktene skal besvares av personalet, ledere, foreldre (SU) og arbeidsgruppe (enhet) mot mobbing. Ledere i barnehagen og enheten har ansvar for at det blir gjennomført årlig. 11

12 Tegninger av barn i Kvaløysletta barnehage: Forside tegnet av Magnus, side 8 tegnet av Emma, side 9 tegnet av Tiril og side 12 tegnet av Frida. Redigert HJN 12

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det ÅRSPLAN Auglend barnehage 2015-2020 Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 4 Presentasjon av Auglend barnehage. s. 5 Vurdering s. 6 Pedagogisk del 1.1 Auglend

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer