ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST."

Transkript

1 1 Innhold: 0. Visjonen: En åpen og inkluderende kirke. S Statistikk for Gudstjenester og kirkelige handlinger. S Dåpsopplæring. Konfirmantarbeid og kirkelig undervisning. S Kirkemusikk. S Diakoni. S Misjon og økumenikk. S Menighetsrådets arbeid. S Personell. S Kirkebygg. S Ledelse og administrasjon. S Økonomi. S Kirkespeilet. S Rønvik menighetsbarnehage. S. 9 Vedlegg: Noen spesielle gudstjenester i Rønvik kirke i S. 10. Noen spesielle konserter i Rønvik kirke i S. 10 Ansatte i Rønvik og Kjerringøy menighet S. 11 Oversikt over Rønvik menighetsråd og deres utvalg. S. 12 1

2 2 ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST. 0. VISJONEN: EN ÅPEN OG INKLUDERENDE KIRKE. Vi ønsker at Rønvik kirke skal være åpen og inkluderende. I visjonen for arbeidet har vi formulert et mål om at mennesker av ulik alder, i ulike livssituasjoner og fra ulike miljøer skal kjenne seg hjemme i kirken. I år 2001 hadde vi i hele prestegjeldet 107 konfirmanter, 82 begravelser og 94 dåp. Disse tallene representerer svært ulike livssituasjoner. Hver enkelt har et særlig behov for å bli møtt og sett. I tillegg til disse er et stort antall barn og voksne hver uke i Rønvik kirke til gudstjenester, konserter og ulike aktiviteter. Vi har i år 2001 startet barnegospel. Hver mandag ettermiddag møtes barn mellom 5 og 8 år i kjelleren for å synge og leke og være sammen. Det er en stor rikdom å ha barn i kirken som synger. De betyr også mye for fellesskapet i gudstjenesten ved sitt nærvær. Konfirmantene har vært synlige i gudstjenesten også dette året. Ikke alle søndagene greier de å sitte stille og konsentrert. Som menighet må vi øve oss på å tåle det. En familie i menigheten opplevde at deres fireåring var redd for at de skulle komme for sent til gudstjenesten: Vi må være der og se når ungdomman går inn, sa hun. For fireåringen var det et høydepunkt å se konfirmantene bære inn korset i prosesjonen og tente lysene på alteret. Basis kafe, den kommunale ungdomsklubben for psykisk utviklingshemmede, har fra januar 2002 sine klubbkvelder i kirkekjelleren hver onsdag kveld. Det er en gruppe som vi hittil har sett lite i kirken vår. En viktig målsetting for året som ligger foran må være at de som kommer til Basis kafe kan kjenne seg hjemme i kirken. 14. oktober feiret vi en annerledes gudstjeneste sammen med trekkspillklubben og folkedanslaget. For mange av oss var det uvant å se mennesker danse i midtgangen og høre hambo-rytmer i gudstjenesten. Vi møtte en ny side av livet i kirken. Nye mennesker var deltakere med det som de er flinke til, folkemusikk og dans. I en tid da mange gikk og var redde for terror og krig, hjalp de oss til å kjenne gleden over livet. Vi fikk hjelp til å lovsynge og takke Gud for alt godt vi har fått. Mange har sagt at de var glade for denne gudstjenesten, og at den hjalp dem til å føle seg hjemme i kirken. Det er krevende å arbeide med tilhørighet og fellesskap. Spørsmålene henger sammen med grunnleggende forhold i vårt samfunn, og med menneskers situasjon i familie og arbeidsliv. Vi vet at vi har mye å arbeide videre med. Noen enslige forteller at de strever med å kjenne tilhørighet i Rønvik menighet. Å se at andre har en tilhørighet og en omgangskrets i kirken, kan forsterke opplevelsen av selv å være utenfor og fremmed. Vi har ikke lyktes med å få til en fast ordning med et møtested etter gudstjenesten omkring en enkel kirkekaffe. Vi ønsker at onsdagsandaktene i kirken og treffene etterpå skal ha en lav terskel og være åpne mot nye mennesker. Visjonen for arbeidet i Rønvik menighet sier at vi ønsker å tenke at menneskene som kommer til kirken er deltakere og meda rbeidere. Dette er en stadig utfordring til vår måte å tenke på og å planlegge arbeidet i menigheten på. Også dette året har vi sett hvor begrenset de ressursene er som er knyttet til de ansatte. Vi er helt avhengig av frivillige medarbeidere på alle plan og i de ulike delene av menighetens arbeid. I oktober var det valg til nytt menighetsråd. Et nytt menighetsråd er nå konstituert og har begynt sitt arbeid. Det gleder vi oss over. Samtidig vil vi takke det avtroppende menighetsrådet for innsatsen og for samarbeidet i den perioden som er gått. 2

3 3 1. STATISTIKK FOR GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER Antall gudstjenester. Antallet hovedgudstjenester i Rønvik sokn har vært 75 i år Dette er en reduksjon i forhold til år 2000 som hadde 82 gudstjenester. Det har i 2001 vært 4 messefall. Denne reduksjon skyldes innføring av ny fritidsavtale for prestene. Reduksjonen i antall gudstjenester har særlig rammet Kløkstad menighetshus. Flere gudstjenester enn tidligere år er på Kløkstad og Festvåg lagt til søndag ettermiddag. Antallet andre gudstjeneste er også noe redusert i forhold til år 2000, 120 mot 129. Fortsatt er det samlede gudstjenestetallet for Rønvik sokn meget høyt: 195. Med tallene for Kjerringøy sokn blir det totale antall gudstjenester i prestegjeldet 218, eller litt over 4 i gjennomsnitt pr. uke. 46 av 75 hovedgudstjenester i soknet har vært høymesse med nattverd. Nedgangen i forhold til året før skyldes reduksjon av antall gudstjenester med nattverd på Kløkstad og i Festvåg. Antallet familiegudstjenester totalt er redusert fra 24 til 18 i forhold til året før. 12 av disse er hovedgudstjenester på søndag Antall deltakere ved gudstjeneste i soknet i Mens antallet gudstjenester i soknet er redusert, er antallet deltakere ved søndagens hovedgudstjenester økt. I Rønvik kirke er antallet deltakere fordelt på 64 gudstjenester. Dette gir et gjennomsnitt på 157 pr. gudstjeneste. Tar vi hensyn til reduksjonen i antall gudstjenester og antall døpte, er oppslutningen om hovedgudstjenestene økt med ca. 10%. På familiegudstjenestene varierer antallet deltakere fra 94 til 230 med et gjennomsnitt pr. familiegudstjeneste på 150. Antall deltakere på andre gudstjenester/møter viser en nedgang både i antall gudstjenester og antall deltakere. Tabellen nedenfor viser antall deltakere på hovedgudstjenestene i Rønvik kirke i Antall deltakere Antall gudstjenester Kommentarer Under 80 deltakere 22 Sommer (5), påske (4), jan. -feb. (5) deltakere deltakere deltakere 3 Konf.present, konf., folkedansm. Over 500 deltakere 5 Julaften (2), konfirmasjon (3) Tabellen nedenfor viser antall nattverdgjester ved hovedgudstjenestene i Rønvik i Antall nattverdgjester Antall gudstjenester Kommentarer Under Over Folkedansm. (250) Innsettelse ny kap. (170) Konf.pres. (170 og 150), allehelgen (150), musikalhelg konf (150 og 100), 1.3. Gudstjenesteplanlegging. Også i år har vi hatt fastegudstjenester hver onsdag kveld i fastetiden. Oppslutningen om disse gudstjenestene er ikke så stor. Vi har ikke greid å utvikle disse slik vi hadde tenkt til solidaritetsgudstjenester i samarbeid med ulike miljøer i byen. 3

4 4 Noen søndagskvelder i høst hatt åpen kirke søndag kveld fra kl til stillhet og bønn. Frivillige medarbeidere er ansvarlig for dette. Oppslutningen har ikke vært så stor, men vi ønsker å fortsetter ordningen også i 2002 som et forsøk. Antallet dåp innført med nummer og antall døpte bosatt i soknet er vesentlig lavere i 2001 enn året før (-23%). Av statistikken ser det ut som om tallene for 2000 var uvanlig høye, og at tallene for 2001 er på nivå med årene før. Det har vært dåp ved 31 av hovedgudstjenestene i Rønvik kirke. I tillegg har det vært 5 egne dåpsgudstjenester. 4 personer har meldt seg inn i kirken det siste året, mens bare 3 har meldt seg ut. Tallet på utmeldte er vesentlig lavere enn tidligere år. Vi er i en kontinuerlig prosess når det gjelder arbeidet med gudstjenesten. Dette året har vi lagt vekt på å tydeliggjøre symbolhandlingene ved gudstjenestens begynnelse og slutt. Som regel er det konfirmantene som bærer inn korset og som tenner alterlysene, og som blåser dem ut ved gudstjenestens slutt. Vi ønsker nå å arbeide spesielt med symbolhandlingene knyttet til offertorieprosesjonen og nattverden. Det er et mål at vanlige gudstjenestedeltakere og flere barn mer kan være synlige i gudstjenesten. Konfirmantene er en viktig ressurs i Rønvik kirkes gudstjenesteliv. Som det framgår av tabellene ovenfor er flere av gudstjenestene med flest deltakere og nattverdgjester knyttet til konfirmantarbeidet Vielser og begravelser. I Rønvik kirke har det bare vært 7 ekteskapsinngåelser det siste året, og i Kjerringøy 4. Dette er om lag halvparten av året før. Det er vanskelig å forklare denne markerte reduksjonen. Den forventede økning som følge av kronprinsbryllupet, har vi hos oss ikke sett noe til enda. Vi er urolige for at avgiften som er satt ved vielser utenom soknet, også kan bli en terskel for mennesker som tenker å gifte seg. Antall gravferder i 2001 har vært 73 i Rønvik sokn og 9 i Kjerringøy sokn, i alt 82. Vi har ikke tidligere registrert så mange gravferder på ett år. Vi har i løpet av høsten tatt i bruk deler av det nye forslaget til ny gravferdsliturgi Onsdagsandaktene. Ordningen med onsdagsandaktene har fungert godt i år Andakten er knyttet opp mot Sanitetsforeningen og Pensjonistgruppens treff. På grunn av arbeid i kirkerommet har andaktene i perioder vært lagt til Kirkestua. Etter at styret for pensjonistgruppen trakk seg i vår, har diakonen hjulpet til med å videreføre arbeidet. Vi trenger flere frivillige til dette arbeidet. 2. DÅPSOPPLÆRING. KONFIRMANTARBEID OG KIRKELIG UNDERVISNING Undervisningsutvalget. Undervisningsutvalget har hatt to møter våren 2001, men ingen i høst. Hovedsakene dette året har vært plan for samarbeidet kirke -skole og arbeidet med ny plan for konfirmasjonstiden i Rønvik Konfirmantundervisning. Våren 2001 ble 105 unge konfirmert i Rønvik kirke og 2 i Kjerringøy kirke. I år har vi 95 konfirmanter i Rønvik sokn og 2 i Kjerringøy sokn. Prosentvis er antall unge som velger kirkelig konfirmasjon ikke redusert sammenlignet med tidligere år. Vi har utarbeidet ny plan for konfirmasjonstiden. Vi har lagt mye ressurser i oppstartsfasen med 4

5 5 informasjon/innskriving, individuelle samtaler med hver enkelt konfirmant og eget gudstjenestekurs. Vi synes presentasjonsgudstjenesten og foreldrenes medvirkning i den fungerer godt. Vi prøver dette skoleåret å legge en større del av undervisningen til søndag morgen og knytte den sterkere til gudstjenesten. Samtidig har vi satset mer på miljøkvelder i kirken noen tirsdagskvelder, og på interessegrupper med blant annet filmgrupper som et nytt tilbud. Vi ønsker oss frivillige medarbeidere som kan være med i interessegruppene og på miljøkveldene Barne- og ungdomsarbeid. Søndagsskolen har gitt et regelmessig tilbud til barna under gudstjenestene gje nnom hele året. Kateketen og kapellanen har invitert barnefamilier til en samling i kirken om barn og nattverd. I tillegg til en åpen samtale ble det gjennomført en enkel nattverdgudstjeneste med vekt på å inkludere barna i nattverdfeiringen. Etter utdelingen av barnas kirkebok har kateketen invitert til en ekstra samling i kirken. Begge disse samlingene har fungert godt. Vi gleder oss også over Rønvik barnegospel som startet opp i høst. Linn Kathrin Ilstad og Kristin Pedersen leder dette arbeidet. Ved årsskiftet er har koret 38 medlemmer. Ca. 20 møter på hver øvelse. Vi håper dette arbeidet kan få fortsette den positive utviklingen i tiden framover. KFUK- og KFUM- speiderne har hatt et aktivt år. Blant guttene er det behov for flere voksenledere. Det er gle delig at det siste året er startet en meisegruppe på Kløkstad med 13 meiser og 3 ledere. Astrid Hareide som i mange år har ledet speiderarbeidet flytter nå til Kristiansand. Vi er takknemlige for den tjenesten hun og Bjørn har gjort i vår menighet Samarbeid med skolene og barnehagene. Alle 5. klassingene har fått utdelt Godt nytt ved begynnelsen av året. På Kløkstad fikk elevene Godt nytt ved en gudstjeneste på menighetshuset. 3. og 6. klasse ved Løpsmarka skole har også i år gjennomført pilegrimsvandring over fjellet til Rønvik kirke. Et godt resultat for elevene er avhengig av et godt samarbeid med lærerne, særlig i planleggingsfasen. I august inviterte vi 1.klassingene ved Rønvik skole og deres familier til en gudstjeneste. Rektor hadde en hilsen under gudstjenesten, og hver klasse fikk en globus i gave. Oppslutningen var ikke så stor, men vi vil forsøke å utvikle dette tiltaket videre og samarbeide med flere av skolene. I august inviterte vi også personalet ved Rønvik skole til lunsj og en liten konsert i kirken. Dette ble tatt godt imot, og vi fikk anledning til å bli bedre kjent med lærerne. Antall skolegudstjenester er lavere i 2001 enn tidligere år. Det skyldes i hovedsak at kirken ble stengt etter pinse på grunn av utskifting av golvfliser. Ved skolegudstjenestene før jul opplevde vi at deltakelsen fra skolene og elevene var meget god. Kontakten med barnehagene, særlig i adventstiden øker for hvert år. I år var 9 av barnehagene på samlinger i kirken før jul. To av barnehagene kom også til påskevandring i kirka. 3. KIRKEMUSIKK Musikk i gudstjenesten. Denne sektoren av arbeidet i Rønvik menighet har hatt en god utvikling i år Det har vært ekstra musikalsk medvirkning ved en stor del av gudstjenestene i Rønvik kirke. Dette er en berikelse for menighetens gudstjenesteliv. Den musikalske medvirkning har vært variert i uttrykket og holder gjennomgående høyt nivå. Rønvik vokal har deltatt ved 4 gudstjenester, 1. pinsedag framførte de Bachs pinsekantate og allehelgensdag Hovlands allehelgensmesse. I gudstjenestene har vi i større grad enn tidligere tatt i bruk bibelske salmer og nordnorske 5

6 6 folketoner som alternativ til melodiene i salmeboken. Dette vil vi fortsette med i tiden framover. Vi ser fram til nye muligheter med nytt stort kirkeorgel. Vi gleder oss over at planlegging og montering så langt ser ut til å gå bra. Orgelfasaden er nå ferdig malt, og vi ser at orgelet på en fin måte blir en del av helheten i kirkerommet. Marit Nergård er tilsatt som fast vikar i hele fellesrådsområdet. Hun har vært en viktig ressurs for oss som vikar dette året Korarbeid. Rønvik vokal hadde sin debutkonsert Konserten var meget vellykket. Koret har også sunget inn egen CD-plate med salmer og gudstjenesteledd til konfirmantene. Det er en glede at vi med egne ressurser kan produsere materiell til undervisningen i menigheten. Oppstart av barnegospel er nevnt ovenfor. Vi gleder oss over denne tilveksten til det kirkemusikalske miljøet i menigheten Konserter og salmekvelder m.m. Menigheten skal samle inn til det nye orgelet. Det er blitt laget egen innsamlingsbrosjyre som er delt ut gjennom Kirkespeilet til alle husstandene, og som dessuten er sendt til næringslivet i byen. Så langt har vi fått inn knapt En egen støttekonsert med musikere og sangere i byen til inntekt for det nye orgelet, fikk ikke den forventede respons. Vi håper på ekstra respons i forbindelse med innvielse og konserter utover våren. Det har vært en økning av antall konserter i forhold til tidligere år. Ved enkelte konserter har oppslutningen vært meget god. Men fortsatt har vi et stykke igjen med å markedsføre Rønvik kirke som et godt sted for musikk og å skaffe økte økonomiske ressurser til dette arbeidet. For å kunne utvikle kirkemusikken i Rønvik trenges økte ressurser. Dette arbeidet må prioriteres i tiden framover. 4. DIAKONI 4.1. Diakoniutvalget. Diakoniutvalget er nå snart ved avslutningen av sin periode på 8 år med de samme medlemmene. Utvalget hadde 6 møter i Medlemmene i utvalget har ulike tjenester i det frivillige diakonale arbeidet. I tillegg har de planlagt og gjennomført Eldres dag i samarbeid med staben og en rekke andre frivillige Sorggruppe og besøkstjeneste. Sorggruppa har ikke vært i funksjon i Deltakelsen avtok merkbart høsten 2000 og diakonen valgte å gi gruppa en pause for å vurdere om det ville være mer tjenlig med andre former for sorgstøttetiltak. Det har ikke vært prøvd andre former for tiltak. Besøkstjenesten har fungert med minimal oppfølging av diakonen i De 4 faste besøkerne har fulgt opp sine avtaler, men gruppa har bare møttes til ett møte i løpet av året. Et av besøksforholdene er avsluttet etter avtale med diakon. Det har ikke vært arbeidet med rekruttering av nye besøkere eller oppretting av nye besøksavtaler det siste året Kirkelig betjening av syke- og aldershjemmene. For å bedre kontinuiteten har prestene fra høsten 2001 ansvaret for hvert sitt sykehjem. Kapellanen har ansvaret for Volden sykehjem og soknepresten for Trollåsen. Andakter og nattverdgudstjenester videreføres etter samme mønster som tidligere. Bodin sykehjem ble nedlagt i mai 2001, og beboerne har flyttet til andre sykehjem i byen. Behovet for egen prest med ansvar for institusjonene i Bodø og for kirkens arbeid blant eldre, er fortsatt stort. 6

7 Lekestua. Lekestua har vært i gang hele det siste året med jevnt god oppslutning. Klokkervikar Liv Juul var leder til hun sluttet midt i februar. Etter det har diakon og kateket ledet sangstund og formingsaktivitet, mens de tre frivillige har tatt ansvar for alt det praktiske Arbeid rettet mot mennesker med psykisk utviklingshemming. Diakonene i prostiet arrangerte gudstjenesteverksted/gudstjeneste i Bodin ei helg på våren, hvor også utviklingshemmede fra Rønvik deltok. I tillegg arrangerte de et dagskurs om sorg og sorgarbeid rettet mot denne målgruppen 6. juni i Rønvik kirke, med Morten Svendsen som foredragsholder Internasjonal diakoni. Fasteaksjonen. Det ble også sist år gjennomført dør-til-dør-innsamling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Denne gangen var det konfirmantene og KFUK-speiderne med en del foreldre som var bøssebærere. Vi prøvde å rekruttere flere voksne fra menigheten, men det viste seg vanskelig. Resultatet ble kr ,50 (År 2000: Kr ,-). Vi tror nedgangen skyldes færre voksne bøssebærere, men synes likevel det er et bra resultat Eldrearbeid. Onsdagsandaktene. Rønvik sanitetsforening har hatt sine treff annenhver uke gjennom vår- og høstsemesteret. De har god oppslutning om sine treff, som er et viktig sosialt møtested for mange eldre i menigheten. Rønvik pensjonistgruppe fikk problemer med å rekruttere nytt styre våren 2001 og lederen gjennom 25 år, Edith Winsnes Torkelsen, sluttet. Staben v/diakonen gikk inn og det ble dannet ei arbeidsgruppe som skulle prøve å videreføre pensjonisttreffene annenhver uke. Programdelen ble delt på medlemmene i arbeidsgruppa, slik at de hadde ansvaret for hver sine treff. Dette har gått bra, men det er behov for en som tar ansvar for koordineringen og flere som kan dele på de andre oppgavene. Kjøkkengruppene har fortsatt og fungere godt. Begge treffene deltar på onsdagsandaktene som en del av sitt program Kirkeskyssen. Etter et rekrutteringsframstøt sommeren 2001 fikk vi to nye sjåfører. I alt har 10 frivillige sjåfører vært med på skyssordningen, som fungerer de fleste søndagene i året. Skyssen administreres av sekretær og diakon. 5. MISJON OG ØKUMENIKK Misjonsavtalen med Nordmisjon er reforhandlet det siste året. Menigheten har nå misjonsavtaler både med NMS og Nordmisjon. Misjonsutvalget arrangerte misjonsfest i januar 2001 i samarbeid med Det norske misjonsselskap. I Bodø er det et økumenisk samarbeid om bønneuka og kvinnenes internasjonale bønnedag. 1. nyttårsdag ble det feiret økumenisk gudstjeneste om kvelden i Rønvik kirke. 2. pinsedag er nå godt innarbeidet med økumenisk gudstjeneste i Bodin kirke. 6. MENIGHETSRÅDETS ARBEID Menighetsrådet hadde i sitt siste funksjonsår 11 møter og behandlet 94 saker. Leder i 2001 var Kirsti Løseth Hagen og nestleder Knut Steinar Pedersen. Etter at kirka fikk tilgang til å bruke e-post, har kontakten ut til menighetsrådsmedlemmene blitt enklere. Viktige saker dette året har vært orgelsaken, med innsamlingsaksjoner og oppbygging av orgelet i kirka i desember. 7

8 8 Valg av nytt menighetsråd har også hatt mye fokus det siste året, men takket være egen nominasjonskomite og valgkomite, ble det ikke så stor arbeidsbelastning på rådet som helhet. Andre viktige saker har vært tilrettelegging for barn i gudstjenesten, flytting av Rønvik menighetsbarnehage nærmere kirka og ny konfirmantplan. Rådet har invitert ansatte og utvalg etter oppsatt turnus. 7. PERSONELL Året 2001 var et mer stabilt år på personellsiden enn året før. Renholder var sykemeldt fram til oktober. Vi hadde vaskebyrå som vikarer hele tida og det fungerte stort sett greit. Kapellan Anne Berger Jørgensen startet i sin stilling i slutten av januar. Liv Juul sluttet i klokkervikariatet midt i februar. Klokker har utvidet morspermisjon fram til april Etter februar har vi ikke hatt noen inne i vikariatet. Mikael Rønnberg ble fast tilsatt som kantor fra Kantor Marit Nergaard ble administrert fra Rønvik fram til sommeren Etter det gikk hun inn i 50% stilling i Bodin og flyttet kontor og administrasjon dit. I løpet av våren vedtok fellesrådet å opprette stilling som adminsistrasjonsleder i Rønvik. Det betyr at vi får tilbake den hele diakonstillingen og i tillegg får full adm.lederstilling. Dette er vi svært takknemlige for, og har jobbet me d tilsetting av ny diakon i høst. Vi var kommet til tilsetting og oppstart nå i januar for ny diakon, men vedkommende valgte dessverre å si opp sin stilling helt i starten. Så nå må vi starte på nytt. Kari Grethe Eidner har vært i aktiv sykemelding hos os s og arbeidet som ekstrahjelp med kontorbetjening og praktiske oppgaver 1-2 dager pr. uke. Vi har opplevd mest underbemanning på den administrative sida. Årsaken til dette er nok at det har skjedd svært mye nytt på dette området med innføring av nye datasystem, arkivsystem og regnskapssystem. Når dette skal innarbeides ved siden av en fra før travel arbeidssituasjon, kjennes det litt voldsomt. Arkiv - og regnskapsomleggingen skjer ikke før fra nyttår, men har vært forberedt gjennom opplæring. Soknepresten har vært praksisveileder for prestestudent fra KUN. Soknepresten har fullført sin videreutdanning om antikken ved Teologisk fakultet i Oslo. Kapellan følger videreutdanning i veiledning og er veileder for 1 veiland. Kantor har fulgt desentralisert kantorutdanning ved KUN. Renholder holder på med fagbrev i renhold. 8. KIRKEBYGG 8.1. Rønvik kirke. Huskomiteen har hatt 9 møter i De viktigste sakene har vært - mindre justeringer av lydanlegget i kirkerommet - innhenting av tilbud på lyssetting i kirkeromme t - innvielse av begge alterdukene og lysestaker på sidealteret - forberedelse til installering av befuktningsanlegg i kirka nå når nyorgelet er på plass - bygging av hyller på storlageret i kjelleren - oppfølging av 3-årsbefaringen med utskifting av gulvfliser, tetting av sprekker i vegger og montering av plexi-glass utenpå de vertikale nisjene med glassbyggestein som det viktigste. Når det gjelder tetting av lekkasjene i de liggende lysnisjene, ligger saken hos kirkevergen. Menighetsrådet har bedt kirkevergen ta initiativ til å støpe igjen lysgravene for å stoppe lekkasjene, men kirkevergen har valgt å gå en ekstra runde for å finne alternative løsninger. - Det arbeides fortsatt med: 8

9 9 - tiltak som kan gjøre kirkestua varmere og mer helhetlig - salmehyller på bakveggen i kirka i stedet for salmetrallene - bedre skilting til kirka - bygging av redskapshus/søppelhus mot nord - oppslagstavler utvendig - nytt tuntre - kirketekstilene, som er noe forsinket Kløkstad menighetshus. Her har det ikke vært noen utvikling i planene om nytt kirkebygg på Kløkstad. I januar 2002 er de gamle stolene byttet ut med stoler fra Saltstraumen kirke. 9. LEDELSE OG ADMINISTRASJON Regnskapet gikk helt uten problemer i Klokker førte regnskapet i sin 30% stilling og samarbeidet med revisor var gått seg bra til etter det første året. Menighetsrådet kunne ta sine beslutninger på bakgrunn av regelmessige regnskapsrapporter. Nå er det nye forandringer på gang med innføring av ny kontoplan og sentralisering av regnskapsføringen på kirkekontoret. Nå skal bare bilagsbehandling og kontering skje hos oss, men det er likevel en del arbeid. Aministrasjonsleder er sekretær og saksbehandler for menighetsrådet. Det siste året har adm.leder også vært sekretær for nominasjonskomite og valgkomite i forbindelse med menighetsrådsvalget, som har tatt ganske mye tid. Sekretærfunksjon for huskomiteen tillegger også adm.leder, men dette arbeidet har vært noe nedtonet det siste året pga. andre saker. Adm.leder sitter i felles lederforum med kirkeverge, personalkonsulent og de øvrige lederne. Det er fortsatt stort behov for oppfølging rundt de nye rutinene med arkiv, data, regnskap m.m. Vi har også sett behov for møter mellom lederforum hos kirkevergen og sokneprestene, slik at det fra 2002 vil bli regelmessige felles møter. Adm.leder har hatt medarbeidersamtaler med alle fellesrådstilsatte og soknepresten med kapellanen. Adm.leder har sin medarbeidersamtale med kirkevergen og soknepresten med prosten. Staben har bare hatt 5 plandager i planleggingsdager hvor vi reiste til Kjerringøy for å arbeide konsentrert og samtidig være sammen i andre omgivelser. En slik stabstur betyr svært mye for samarbeid og samhold i staben og vil være høyt prioritert også neste år. Vi forsøker å få til en månedlig plandag, men de t har altså vært svært vanskelig det siste året. Det ble arrangert tre ulike medarbeidersamlinger, ei åpen for alle, ei for menighetsbladombærerne og ei for alle gudstjenestemedarbeiderne. Menighetsrådet har arbeidet litt med oppfølging av frivillige medarbeidere, men det er behov for større fokus på dette. I tillegg må vi legge ned mer arbeid i rekruttering av nye/flere frivillige, slik at flere tiltak kan fungere med mindre ansatteressurser. Datanettverket med bl.a. tilgang til bruk av e-post, som ble installert høsten 2000, er blitt til stor hjelp. Det er blitt mye lettere å få tak i tak i folk uten å sitte med telefonen halve dagen. Rønvik kirke er fortsatt svært attraktivt på utleiemarkedet. Nå har fellesrådet vedtatt utleiereglementet for utleie av alle sine kirker og andre lokaler. Rønvik var innarbeidet med vårt foreløpige reglement, slik at det bare har skjedd mindre endringer for vår del. Det 9

10 10 fungerer stort sett greit, men er til tider arbeidskrevende og stressende når det blir tett med arrangementer. Vi har mulighet til å styre, men det er ikke alltid like lett å se egen aktivitet og andre forespørsler sammen i god tid på forhånd. Den store nye leietakeren er Basis kafe som flytter sin klubb fra kommunens lokaler til oss fra nyttår. Da skal de fungere samtidig med KFUK-speiderne deler av tida. Dette byr på en del utfordringer som det blir spennende å følge. Det er inngått leiekontrakt med Basis, med 6 mnd. gjensidig oppsigelsestid. 10. ØKONOMI Givertjenesten har hatt en ytterligere nedgang fra ,- kr. i 1999 til ,- kr i 2000 til ,- kr i I løpet av fjoråret overtok Knut Karstensen som ny kontaktperson for givertjenesten. Han sendte ut påminningsbrev til de faste giverne seint på høsten og et utfordringsbrev til potensielle nye givere rundt nyttår. Vi får håpe det vil gi seg utslag for Høstinnsamlingen 2001 ble vedtatt gitt til innsamlingsaksjonen for orgelet, hvor menigheten har påtatt seg å samle inn kr ,- i løpet av 2001 og Ved årets utgang var det kommet inn kr ,- brutto og kr ,- i netto inntekt. Den store utgiften var trykking av innsamlingsbrosjyre som skal gå ut til alle husstander i to runder. Til Kirkespeilet er det kommet inn kr ,- i gaveinntekter. For øvrig er det kommet inn kr ,- i generelle gaver. Fra i høst gikk vi over til en generell gavegiro, som ikke bare skal gå til Kirkespeilet. Julesalget fikk inn ca ,- kr brutto og ,- kr netto. Resultatet er omtrent som året før og et solid bidrag til utstyrskontoen. Kirkeforeningen har det siste året betalt dåpssymbolet over døpefonten (kr ,-), nye festduker (kr ,-) og lysestaker til hovedalteret (kr ,-). Det samlede regnskapet er ennå ikke avsluttet, så resultatet er ikke klart. 11. KIRKESPEILET Menighetsbladet kom ut med 5 nummer i Kapellan Anne Berger Jørgensen gikk inn i redaksjonen fra sommeren av. Ellers er redaksjonen uforandret. Fortsatt er det frivillige i alle ledd av menighetsbladet, fra redaksjon, via pakking til utbæ ring. Bladet har lagt om til større skrift før å gjøre det lettere tilgjengelig, men det reduserer samtidig spalteplassen. 12. RØNVIK MENIGHETSBARNEHAGE Se egen årsmelding. Anna Helene Kristiansen Leder i menighetsrådet Svein Malmbekk sokneprest 10

11 11 VEDLEGG. Noen spesielle gudstjenester i Rønvik kirke i Innsettelse av kapellan Anne B. Jørgensen Menighetens årsmøte Påskenattsmesse Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Innvielse av nye alterduker og lysestaker til sidealteret Konfirmasjonsgudstjenester Konfirmasjonsgudstjenester Gudstjeneste med Nyholmen skandses kompani. (Flyttet hit på grunn av dårlig vær.) Eldres dag Pinsedag. Høytidsgudstjeneste. Bachs pinsekantate. Rønvik vokal og B.A.Drage Kretsmøte Indre sjømannsmisjon Konfirmantpresentasjon Konfirmantpresentasjon Takkesang for livet. Folkedans-messe E. Hovlands allehelgensmesse. Dåp av 3 unge i gudstjenesten. Noen spesielle konserter i Rønvik kirke i Tensing Norway Musicalhelg for konfirmanter. Konsert/show Stabat Mater. Con brio og MIN Rønvik vokal. Pasjonskonsert Kristin og Dimitrisk Kostopoulos. Klaver og sang Bystämman og Bodø-oktetten. Gospelkonsert Konsert. Frauenliebe und leben Jubileumskonsert trekkspillklubben, folkedanslaget og Gildeskålkoret Artistgalla. Støttekonsert for nytt orgel Bodø sinfonietta. Konsert mørketidsfestivalen Con brio. St. Nicolas. 11

12 12 Ansatte i Rønvik og Kjerringøy menighet Else Kletteng, sekretær (75 % stilling) Jorunn Dagsloth, admin. leder (hel stilling) Wench Lind Løkken, klokker (30%, 70% morspermisjon) Tor Solheim, kirketjener (hel stilling) Mikael Rønnberg, kirkemusiker (hel stilling) Sølvi Malmbekk, kateket (hel stilling) Soknediakonstilling, vakant (hel stilling) Gro Vian, renholder (70% stilling) Anne Berger Jørgensen, kapellan (hel stilling) Svein Malmbekk, sokneprest (hel stilling) Ansatte i Kjerringøy sokn: Stein A. Fagerland, kirketjener Per M. Bendiksen, organist Ansvarlig for Kjerringøy prestegård: Vakant. 12

13 13 Oversikt over Rønvik menighetsråd og deres utvalg i Rønvik menighetsråd Anna Helene Kristiansen, leder Leif Aronsen Knut Steinar Pedersen Bevy A. Rist Heidi Vibeke Hansen Kjellrun Øines Thor A. Nesje John Sjøvoll Soknepresten 1.vara: Sissel C. Tverli 2. vara: Arne M. Eilertsen 3. vara: Ragnar Christensen Undervisningsutvalget: Hanne Antonsen Fritz Utz Kjellrun Gunnes Texmo Kateketen Kulturutvalget: Kirsti Løseth Hagen Knut Steinar Pedersen Kantoren Kirkespeilet: Åsmund Ringholm Inger Marie Berg Inger Johanne Holm Anne B. Jørgensen Misjonsutvalget: Inger Johanne Holm Jorun Moe Ruth Tverbakk Huskomiteen: Reidar Berg Marit Elvik Odd Grønmo Kåre Olsen Daglig leder Sokneprest Kirketekstilkomite: Ellen Kjellmo, leder Liv Marta Dundas Sigrid Sellæg Soknepresten Økonomiutvalget: Randi Nilsen Edvin Berg Knut Karstensen Diakoniutvalget: Aud Løseth Margit Solvang Synnøve Albertsen Janny Christensen Soknediakonen 13

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Denne planen er delt opp i fire hoveddeler som beskriver de viktigste oppgavene som man har tenkt til Diakoni i Bodø.

Denne planen er delt opp i fire hoveddeler som beskriver de viktigste oppgavene som man har tenkt til Diakoni i Bodø. Årsrapport for DIAKONI I BODØ 2009 Innledning. Diakoni i Bodø har en egen diakoniplan som er planleggings og styringsverktøyet for virksomheten/prosjektet. Planen vektlegger felles diakonale utfordringer

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll

Rønvik menighetsråd Møteprotokoll DEN NORSKE KIRKE Rønvik menighet Rønvik menighetsråd Møteprotokoll Dato: torsdag 3. november Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Benedikte

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkluderende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket Godkjent august 2009 1 Fungerende tiltak Inkluderende fellesskap

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009

VIRKSOMHETSPLAN 2009 . VIRKSOMHETSPLAN 2009 Fjell menighet www.fjellkirke.no Virksomhetsplan for Den norske kirke på Fjell 2009 side 1 av 8 Visjon for Fjell menighet Fjell kirke er et hellig sted som er åpent for alle. Et

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Søndag 26. april var det årsmøte for Vinje menighet i Vinje bedehus. Der ble årsmelding og regnskap lagt fram. Etterpå var tid for kaffe og noe godt å spise

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 16.03.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2005

ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2005 ÅRSMELDING FOR VADSØ MENIGHET 2005 Administrative forhold Menighetsrådet har i 2005 vært sammensatt av: Anne Karlsen Benum leder Rønnaug Evjen Solsvik nestleder Medlemmer:May Berg, Asbjørn Stock, Ingrid

Detaljer

Kirkemusikk i Ålgård menighet

Kirkemusikk i Ålgård menighet Kirkemusikk i Ålgård menighet - Lokal plan- vedtatt av Ålgård Menighetsråd, oktober 2015 INNHOLD: 1. Innledning. s. 2 2. Ulike ansvarsnivå s. 2 3. Tverrgående perspektiv. s. 3 4. Hovedmål. s. 3 4.1 Gudstjenester

Detaljer

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Januar Møtedato: Møtetidspunkt: Kl Frammøtte:

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Januar Møtedato: Møtetidspunkt: Kl Frammøtte: RISSA MENIGHETSRÅD Referat Januar 2014 Møtedato: 14.01.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Inger Mat: Inger Frammøtte: Rose Ramsø, Finn Yngvar Benestad, Solveig Brørs, Narve Langmo, Ingunn

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Kirkestuen Møtedato: TIRSDAG 170913 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 07/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Nils Bondevik Haga, Stig Olav Skeie, Kristi Marie

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

KONFIRMASJON 2018 Blaker, Frogner og Sørum PROGRAMBROSJYRE

KONFIRMASJON 2018 Blaker, Frogner og Sørum PROGRAMBROSJYRE KONFIRMASJON 2018 Blaker, Frogner og Sørum PROGRAMBROSJYRE Registrering av oppmøte på gudstjenester, Loved PLAY og FUF 2017/2018 Dette arket tilhører (fullt navn): GUDSTJENESTER: 1: Dato: 2: Dato: 3: Dato:

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret.

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Møtedato: Tirsdag 02.02.16 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 02/2016 Tilstede: (1.vara) Sokneprest

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl

PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: kl PROTOKOLL MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD Sted: Menighetskontoret Dato: 04.04.17 kl. 18.00-20.00 Til stede: Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Innstilling Bodin menighetsråd sender søknad om deling av soknet til Sør-Hålogaland bispedømmeråd. VEDLEGG TIL BKF SAK 23/2014 2014/40 Deling av Bodin sokn Utredning Spørsmålet om deling av Bodin sokn har pågått i mange år. og menighetsmøtet har senest behandlet saken i 2014. Søknad fra menighetsrådet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 13.12.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Sola kirke TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn Gjørøy

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

KM 6.1/06. Plan for kirkemusikk DEN NORSKE KIRKE. Kirkemøtet. Sammendrag. Forslag til vedtak. Saksorientering

KM 6.1/06. Plan for kirkemusikk DEN NORSKE KIRKE. Kirkemøtet. Sammendrag. Forslag til vedtak. Saksorientering DEN NORSKE KIRKE KM 6.1/06 Kirkemøtet Saksorientering Plan for kirkemusikk Sammendrag Kirkemøtekomiteen som behandlet sak KM 07/04 Tenesteordningar for diakon, kantor og kateket ba Kirkerådet å starte

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer