ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST."

Transkript

1 1 Innhold: 0. Visjonen: En åpen og inkluderende kirke. S Statistikk for Gudstjenester og kirkelige handlinger. S Dåpsopplæring. Konfirmantarbeid og kirkelig undervisning. S Kirkemusikk. S Diakoni. S Misjon og økumenikk. S Menighetsrådets arbeid. S Personell. S Kirkebygg. S Ledelse og administrasjon. S Økonomi. S Kirkespeilet. S Rønvik menighetsbarnehage. S. 9 Vedlegg: Noen spesielle gudstjenester i Rønvik kirke i S. 10. Noen spesielle konserter i Rønvik kirke i S. 10 Ansatte i Rønvik og Kjerringøy menighet S. 11 Oversikt over Rønvik menighetsråd og deres utvalg. S. 12 1

2 2 ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST. 0. VISJONEN: EN ÅPEN OG INKLUDERENDE KIRKE. Vi ønsker at Rønvik kirke skal være åpen og inkluderende. I visjonen for arbeidet har vi formulert et mål om at mennesker av ulik alder, i ulike livssituasjoner og fra ulike miljøer skal kjenne seg hjemme i kirken. I år 2001 hadde vi i hele prestegjeldet 107 konfirmanter, 82 begravelser og 94 dåp. Disse tallene representerer svært ulike livssituasjoner. Hver enkelt har et særlig behov for å bli møtt og sett. I tillegg til disse er et stort antall barn og voksne hver uke i Rønvik kirke til gudstjenester, konserter og ulike aktiviteter. Vi har i år 2001 startet barnegospel. Hver mandag ettermiddag møtes barn mellom 5 og 8 år i kjelleren for å synge og leke og være sammen. Det er en stor rikdom å ha barn i kirken som synger. De betyr også mye for fellesskapet i gudstjenesten ved sitt nærvær. Konfirmantene har vært synlige i gudstjenesten også dette året. Ikke alle søndagene greier de å sitte stille og konsentrert. Som menighet må vi øve oss på å tåle det. En familie i menigheten opplevde at deres fireåring var redd for at de skulle komme for sent til gudstjenesten: Vi må være der og se når ungdomman går inn, sa hun. For fireåringen var det et høydepunkt å se konfirmantene bære inn korset i prosesjonen og tente lysene på alteret. Basis kafe, den kommunale ungdomsklubben for psykisk utviklingshemmede, har fra januar 2002 sine klubbkvelder i kirkekjelleren hver onsdag kveld. Det er en gruppe som vi hittil har sett lite i kirken vår. En viktig målsetting for året som ligger foran må være at de som kommer til Basis kafe kan kjenne seg hjemme i kirken. 14. oktober feiret vi en annerledes gudstjeneste sammen med trekkspillklubben og folkedanslaget. For mange av oss var det uvant å se mennesker danse i midtgangen og høre hambo-rytmer i gudstjenesten. Vi møtte en ny side av livet i kirken. Nye mennesker var deltakere med det som de er flinke til, folkemusikk og dans. I en tid da mange gikk og var redde for terror og krig, hjalp de oss til å kjenne gleden over livet. Vi fikk hjelp til å lovsynge og takke Gud for alt godt vi har fått. Mange har sagt at de var glade for denne gudstjenesten, og at den hjalp dem til å føle seg hjemme i kirken. Det er krevende å arbeide med tilhørighet og fellesskap. Spørsmålene henger sammen med grunnleggende forhold i vårt samfunn, og med menneskers situasjon i familie og arbeidsliv. Vi vet at vi har mye å arbeide videre med. Noen enslige forteller at de strever med å kjenne tilhørighet i Rønvik menighet. Å se at andre har en tilhørighet og en omgangskrets i kirken, kan forsterke opplevelsen av selv å være utenfor og fremmed. Vi har ikke lyktes med å få til en fast ordning med et møtested etter gudstjenesten omkring en enkel kirkekaffe. Vi ønsker at onsdagsandaktene i kirken og treffene etterpå skal ha en lav terskel og være åpne mot nye mennesker. Visjonen for arbeidet i Rønvik menighet sier at vi ønsker å tenke at menneskene som kommer til kirken er deltakere og meda rbeidere. Dette er en stadig utfordring til vår måte å tenke på og å planlegge arbeidet i menigheten på. Også dette året har vi sett hvor begrenset de ressursene er som er knyttet til de ansatte. Vi er helt avhengig av frivillige medarbeidere på alle plan og i de ulike delene av menighetens arbeid. I oktober var det valg til nytt menighetsråd. Et nytt menighetsråd er nå konstituert og har begynt sitt arbeid. Det gleder vi oss over. Samtidig vil vi takke det avtroppende menighetsrådet for innsatsen og for samarbeidet i den perioden som er gått. 2

3 3 1. STATISTIKK FOR GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER Antall gudstjenester. Antallet hovedgudstjenester i Rønvik sokn har vært 75 i år Dette er en reduksjon i forhold til år 2000 som hadde 82 gudstjenester. Det har i 2001 vært 4 messefall. Denne reduksjon skyldes innføring av ny fritidsavtale for prestene. Reduksjonen i antall gudstjenester har særlig rammet Kløkstad menighetshus. Flere gudstjenester enn tidligere år er på Kløkstad og Festvåg lagt til søndag ettermiddag. Antallet andre gudstjeneste er også noe redusert i forhold til år 2000, 120 mot 129. Fortsatt er det samlede gudstjenestetallet for Rønvik sokn meget høyt: 195. Med tallene for Kjerringøy sokn blir det totale antall gudstjenester i prestegjeldet 218, eller litt over 4 i gjennomsnitt pr. uke. 46 av 75 hovedgudstjenester i soknet har vært høymesse med nattverd. Nedgangen i forhold til året før skyldes reduksjon av antall gudstjenester med nattverd på Kløkstad og i Festvåg. Antallet familiegudstjenester totalt er redusert fra 24 til 18 i forhold til året før. 12 av disse er hovedgudstjenester på søndag Antall deltakere ved gudstjeneste i soknet i Mens antallet gudstjenester i soknet er redusert, er antallet deltakere ved søndagens hovedgudstjenester økt. I Rønvik kirke er antallet deltakere fordelt på 64 gudstjenester. Dette gir et gjennomsnitt på 157 pr. gudstjeneste. Tar vi hensyn til reduksjonen i antall gudstjenester og antall døpte, er oppslutningen om hovedgudstjenestene økt med ca. 10%. På familiegudstjenestene varierer antallet deltakere fra 94 til 230 med et gjennomsnitt pr. familiegudstjeneste på 150. Antall deltakere på andre gudstjenester/møter viser en nedgang både i antall gudstjenester og antall deltakere. Tabellen nedenfor viser antall deltakere på hovedgudstjenestene i Rønvik kirke i Antall deltakere Antall gudstjenester Kommentarer Under 80 deltakere 22 Sommer (5), påske (4), jan. -feb. (5) deltakere deltakere deltakere 3 Konf.present, konf., folkedansm. Over 500 deltakere 5 Julaften (2), konfirmasjon (3) Tabellen nedenfor viser antall nattverdgjester ved hovedgudstjenestene i Rønvik i Antall nattverdgjester Antall gudstjenester Kommentarer Under Over Folkedansm. (250) Innsettelse ny kap. (170) Konf.pres. (170 og 150), allehelgen (150), musikalhelg konf (150 og 100), 1.3. Gudstjenesteplanlegging. Også i år har vi hatt fastegudstjenester hver onsdag kveld i fastetiden. Oppslutningen om disse gudstjenestene er ikke så stor. Vi har ikke greid å utvikle disse slik vi hadde tenkt til solidaritetsgudstjenester i samarbeid med ulike miljøer i byen. 3

4 4 Noen søndagskvelder i høst hatt åpen kirke søndag kveld fra kl til stillhet og bønn. Frivillige medarbeidere er ansvarlig for dette. Oppslutningen har ikke vært så stor, men vi ønsker å fortsetter ordningen også i 2002 som et forsøk. Antallet dåp innført med nummer og antall døpte bosatt i soknet er vesentlig lavere i 2001 enn året før (-23%). Av statistikken ser det ut som om tallene for 2000 var uvanlig høye, og at tallene for 2001 er på nivå med årene før. Det har vært dåp ved 31 av hovedgudstjenestene i Rønvik kirke. I tillegg har det vært 5 egne dåpsgudstjenester. 4 personer har meldt seg inn i kirken det siste året, mens bare 3 har meldt seg ut. Tallet på utmeldte er vesentlig lavere enn tidligere år. Vi er i en kontinuerlig prosess når det gjelder arbeidet med gudstjenesten. Dette året har vi lagt vekt på å tydeliggjøre symbolhandlingene ved gudstjenestens begynnelse og slutt. Som regel er det konfirmantene som bærer inn korset og som tenner alterlysene, og som blåser dem ut ved gudstjenestens slutt. Vi ønsker nå å arbeide spesielt med symbolhandlingene knyttet til offertorieprosesjonen og nattverden. Det er et mål at vanlige gudstjenestedeltakere og flere barn mer kan være synlige i gudstjenesten. Konfirmantene er en viktig ressurs i Rønvik kirkes gudstjenesteliv. Som det framgår av tabellene ovenfor er flere av gudstjenestene med flest deltakere og nattverdgjester knyttet til konfirmantarbeidet Vielser og begravelser. I Rønvik kirke har det bare vært 7 ekteskapsinngåelser det siste året, og i Kjerringøy 4. Dette er om lag halvparten av året før. Det er vanskelig å forklare denne markerte reduksjonen. Den forventede økning som følge av kronprinsbryllupet, har vi hos oss ikke sett noe til enda. Vi er urolige for at avgiften som er satt ved vielser utenom soknet, også kan bli en terskel for mennesker som tenker å gifte seg. Antall gravferder i 2001 har vært 73 i Rønvik sokn og 9 i Kjerringøy sokn, i alt 82. Vi har ikke tidligere registrert så mange gravferder på ett år. Vi har i løpet av høsten tatt i bruk deler av det nye forslaget til ny gravferdsliturgi Onsdagsandaktene. Ordningen med onsdagsandaktene har fungert godt i år Andakten er knyttet opp mot Sanitetsforeningen og Pensjonistgruppens treff. På grunn av arbeid i kirkerommet har andaktene i perioder vært lagt til Kirkestua. Etter at styret for pensjonistgruppen trakk seg i vår, har diakonen hjulpet til med å videreføre arbeidet. Vi trenger flere frivillige til dette arbeidet. 2. DÅPSOPPLÆRING. KONFIRMANTARBEID OG KIRKELIG UNDERVISNING Undervisningsutvalget. Undervisningsutvalget har hatt to møter våren 2001, men ingen i høst. Hovedsakene dette året har vært plan for samarbeidet kirke -skole og arbeidet med ny plan for konfirmasjonstiden i Rønvik Konfirmantundervisning. Våren 2001 ble 105 unge konfirmert i Rønvik kirke og 2 i Kjerringøy kirke. I år har vi 95 konfirmanter i Rønvik sokn og 2 i Kjerringøy sokn. Prosentvis er antall unge som velger kirkelig konfirmasjon ikke redusert sammenlignet med tidligere år. Vi har utarbeidet ny plan for konfirmasjonstiden. Vi har lagt mye ressurser i oppstartsfasen med 4

5 5 informasjon/innskriving, individuelle samtaler med hver enkelt konfirmant og eget gudstjenestekurs. Vi synes presentasjonsgudstjenesten og foreldrenes medvirkning i den fungerer godt. Vi prøver dette skoleåret å legge en større del av undervisningen til søndag morgen og knytte den sterkere til gudstjenesten. Samtidig har vi satset mer på miljøkvelder i kirken noen tirsdagskvelder, og på interessegrupper med blant annet filmgrupper som et nytt tilbud. Vi ønsker oss frivillige medarbeidere som kan være med i interessegruppene og på miljøkveldene Barne- og ungdomsarbeid. Søndagsskolen har gitt et regelmessig tilbud til barna under gudstjenestene gje nnom hele året. Kateketen og kapellanen har invitert barnefamilier til en samling i kirken om barn og nattverd. I tillegg til en åpen samtale ble det gjennomført en enkel nattverdgudstjeneste med vekt på å inkludere barna i nattverdfeiringen. Etter utdelingen av barnas kirkebok har kateketen invitert til en ekstra samling i kirken. Begge disse samlingene har fungert godt. Vi gleder oss også over Rønvik barnegospel som startet opp i høst. Linn Kathrin Ilstad og Kristin Pedersen leder dette arbeidet. Ved årsskiftet er har koret 38 medlemmer. Ca. 20 møter på hver øvelse. Vi håper dette arbeidet kan få fortsette den positive utviklingen i tiden framover. KFUK- og KFUM- speiderne har hatt et aktivt år. Blant guttene er det behov for flere voksenledere. Det er gle delig at det siste året er startet en meisegruppe på Kløkstad med 13 meiser og 3 ledere. Astrid Hareide som i mange år har ledet speiderarbeidet flytter nå til Kristiansand. Vi er takknemlige for den tjenesten hun og Bjørn har gjort i vår menighet Samarbeid med skolene og barnehagene. Alle 5. klassingene har fått utdelt Godt nytt ved begynnelsen av året. På Kløkstad fikk elevene Godt nytt ved en gudstjeneste på menighetshuset. 3. og 6. klasse ved Løpsmarka skole har også i år gjennomført pilegrimsvandring over fjellet til Rønvik kirke. Et godt resultat for elevene er avhengig av et godt samarbeid med lærerne, særlig i planleggingsfasen. I august inviterte vi 1.klassingene ved Rønvik skole og deres familier til en gudstjeneste. Rektor hadde en hilsen under gudstjenesten, og hver klasse fikk en globus i gave. Oppslutningen var ikke så stor, men vi vil forsøke å utvikle dette tiltaket videre og samarbeide med flere av skolene. I august inviterte vi også personalet ved Rønvik skole til lunsj og en liten konsert i kirken. Dette ble tatt godt imot, og vi fikk anledning til å bli bedre kjent med lærerne. Antall skolegudstjenester er lavere i 2001 enn tidligere år. Det skyldes i hovedsak at kirken ble stengt etter pinse på grunn av utskifting av golvfliser. Ved skolegudstjenestene før jul opplevde vi at deltakelsen fra skolene og elevene var meget god. Kontakten med barnehagene, særlig i adventstiden øker for hvert år. I år var 9 av barnehagene på samlinger i kirken før jul. To av barnehagene kom også til påskevandring i kirka. 3. KIRKEMUSIKK Musikk i gudstjenesten. Denne sektoren av arbeidet i Rønvik menighet har hatt en god utvikling i år Det har vært ekstra musikalsk medvirkning ved en stor del av gudstjenestene i Rønvik kirke. Dette er en berikelse for menighetens gudstjenesteliv. Den musikalske medvirkning har vært variert i uttrykket og holder gjennomgående høyt nivå. Rønvik vokal har deltatt ved 4 gudstjenester, 1. pinsedag framførte de Bachs pinsekantate og allehelgensdag Hovlands allehelgensmesse. I gudstjenestene har vi i større grad enn tidligere tatt i bruk bibelske salmer og nordnorske 5

6 6 folketoner som alternativ til melodiene i salmeboken. Dette vil vi fortsette med i tiden framover. Vi ser fram til nye muligheter med nytt stort kirkeorgel. Vi gleder oss over at planlegging og montering så langt ser ut til å gå bra. Orgelfasaden er nå ferdig malt, og vi ser at orgelet på en fin måte blir en del av helheten i kirkerommet. Marit Nergård er tilsatt som fast vikar i hele fellesrådsområdet. Hun har vært en viktig ressurs for oss som vikar dette året Korarbeid. Rønvik vokal hadde sin debutkonsert Konserten var meget vellykket. Koret har også sunget inn egen CD-plate med salmer og gudstjenesteledd til konfirmantene. Det er en glede at vi med egne ressurser kan produsere materiell til undervisningen i menigheten. Oppstart av barnegospel er nevnt ovenfor. Vi gleder oss over denne tilveksten til det kirkemusikalske miljøet i menigheten Konserter og salmekvelder m.m. Menigheten skal samle inn til det nye orgelet. Det er blitt laget egen innsamlingsbrosjyre som er delt ut gjennom Kirkespeilet til alle husstandene, og som dessuten er sendt til næringslivet i byen. Så langt har vi fått inn knapt En egen støttekonsert med musikere og sangere i byen til inntekt for det nye orgelet, fikk ikke den forventede respons. Vi håper på ekstra respons i forbindelse med innvielse og konserter utover våren. Det har vært en økning av antall konserter i forhold til tidligere år. Ved enkelte konserter har oppslutningen vært meget god. Men fortsatt har vi et stykke igjen med å markedsføre Rønvik kirke som et godt sted for musikk og å skaffe økte økonomiske ressurser til dette arbeidet. For å kunne utvikle kirkemusikken i Rønvik trenges økte ressurser. Dette arbeidet må prioriteres i tiden framover. 4. DIAKONI 4.1. Diakoniutvalget. Diakoniutvalget er nå snart ved avslutningen av sin periode på 8 år med de samme medlemmene. Utvalget hadde 6 møter i Medlemmene i utvalget har ulike tjenester i det frivillige diakonale arbeidet. I tillegg har de planlagt og gjennomført Eldres dag i samarbeid med staben og en rekke andre frivillige Sorggruppe og besøkstjeneste. Sorggruppa har ikke vært i funksjon i Deltakelsen avtok merkbart høsten 2000 og diakonen valgte å gi gruppa en pause for å vurdere om det ville være mer tjenlig med andre former for sorgstøttetiltak. Det har ikke vært prøvd andre former for tiltak. Besøkstjenesten har fungert med minimal oppfølging av diakonen i De 4 faste besøkerne har fulgt opp sine avtaler, men gruppa har bare møttes til ett møte i løpet av året. Et av besøksforholdene er avsluttet etter avtale med diakon. Det har ikke vært arbeidet med rekruttering av nye besøkere eller oppretting av nye besøksavtaler det siste året Kirkelig betjening av syke- og aldershjemmene. For å bedre kontinuiteten har prestene fra høsten 2001 ansvaret for hvert sitt sykehjem. Kapellanen har ansvaret for Volden sykehjem og soknepresten for Trollåsen. Andakter og nattverdgudstjenester videreføres etter samme mønster som tidligere. Bodin sykehjem ble nedlagt i mai 2001, og beboerne har flyttet til andre sykehjem i byen. Behovet for egen prest med ansvar for institusjonene i Bodø og for kirkens arbeid blant eldre, er fortsatt stort. 6

7 Lekestua. Lekestua har vært i gang hele det siste året med jevnt god oppslutning. Klokkervikar Liv Juul var leder til hun sluttet midt i februar. Etter det har diakon og kateket ledet sangstund og formingsaktivitet, mens de tre frivillige har tatt ansvar for alt det praktiske Arbeid rettet mot mennesker med psykisk utviklingshemming. Diakonene i prostiet arrangerte gudstjenesteverksted/gudstjeneste i Bodin ei helg på våren, hvor også utviklingshemmede fra Rønvik deltok. I tillegg arrangerte de et dagskurs om sorg og sorgarbeid rettet mot denne målgruppen 6. juni i Rønvik kirke, med Morten Svendsen som foredragsholder Internasjonal diakoni. Fasteaksjonen. Det ble også sist år gjennomført dør-til-dør-innsamling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Denne gangen var det konfirmantene og KFUK-speiderne med en del foreldre som var bøssebærere. Vi prøvde å rekruttere flere voksne fra menigheten, men det viste seg vanskelig. Resultatet ble kr ,50 (År 2000: Kr ,-). Vi tror nedgangen skyldes færre voksne bøssebærere, men synes likevel det er et bra resultat Eldrearbeid. Onsdagsandaktene. Rønvik sanitetsforening har hatt sine treff annenhver uke gjennom vår- og høstsemesteret. De har god oppslutning om sine treff, som er et viktig sosialt møtested for mange eldre i menigheten. Rønvik pensjonistgruppe fikk problemer med å rekruttere nytt styre våren 2001 og lederen gjennom 25 år, Edith Winsnes Torkelsen, sluttet. Staben v/diakonen gikk inn og det ble dannet ei arbeidsgruppe som skulle prøve å videreføre pensjonisttreffene annenhver uke. Programdelen ble delt på medlemmene i arbeidsgruppa, slik at de hadde ansvaret for hver sine treff. Dette har gått bra, men det er behov for en som tar ansvar for koordineringen og flere som kan dele på de andre oppgavene. Kjøkkengruppene har fortsatt og fungere godt. Begge treffene deltar på onsdagsandaktene som en del av sitt program Kirkeskyssen. Etter et rekrutteringsframstøt sommeren 2001 fikk vi to nye sjåfører. I alt har 10 frivillige sjåfører vært med på skyssordningen, som fungerer de fleste søndagene i året. Skyssen administreres av sekretær og diakon. 5. MISJON OG ØKUMENIKK Misjonsavtalen med Nordmisjon er reforhandlet det siste året. Menigheten har nå misjonsavtaler både med NMS og Nordmisjon. Misjonsutvalget arrangerte misjonsfest i januar 2001 i samarbeid med Det norske misjonsselskap. I Bodø er det et økumenisk samarbeid om bønneuka og kvinnenes internasjonale bønnedag. 1. nyttårsdag ble det feiret økumenisk gudstjeneste om kvelden i Rønvik kirke. 2. pinsedag er nå godt innarbeidet med økumenisk gudstjeneste i Bodin kirke. 6. MENIGHETSRÅDETS ARBEID Menighetsrådet hadde i sitt siste funksjonsår 11 møter og behandlet 94 saker. Leder i 2001 var Kirsti Løseth Hagen og nestleder Knut Steinar Pedersen. Etter at kirka fikk tilgang til å bruke e-post, har kontakten ut til menighetsrådsmedlemmene blitt enklere. Viktige saker dette året har vært orgelsaken, med innsamlingsaksjoner og oppbygging av orgelet i kirka i desember. 7

8 8 Valg av nytt menighetsråd har også hatt mye fokus det siste året, men takket være egen nominasjonskomite og valgkomite, ble det ikke så stor arbeidsbelastning på rådet som helhet. Andre viktige saker har vært tilrettelegging for barn i gudstjenesten, flytting av Rønvik menighetsbarnehage nærmere kirka og ny konfirmantplan. Rådet har invitert ansatte og utvalg etter oppsatt turnus. 7. PERSONELL Året 2001 var et mer stabilt år på personellsiden enn året før. Renholder var sykemeldt fram til oktober. Vi hadde vaskebyrå som vikarer hele tida og det fungerte stort sett greit. Kapellan Anne Berger Jørgensen startet i sin stilling i slutten av januar. Liv Juul sluttet i klokkervikariatet midt i februar. Klokker har utvidet morspermisjon fram til april Etter februar har vi ikke hatt noen inne i vikariatet. Mikael Rønnberg ble fast tilsatt som kantor fra Kantor Marit Nergaard ble administrert fra Rønvik fram til sommeren Etter det gikk hun inn i 50% stilling i Bodin og flyttet kontor og administrasjon dit. I løpet av våren vedtok fellesrådet å opprette stilling som adminsistrasjonsleder i Rønvik. Det betyr at vi får tilbake den hele diakonstillingen og i tillegg får full adm.lederstilling. Dette er vi svært takknemlige for, og har jobbet me d tilsetting av ny diakon i høst. Vi var kommet til tilsetting og oppstart nå i januar for ny diakon, men vedkommende valgte dessverre å si opp sin stilling helt i starten. Så nå må vi starte på nytt. Kari Grethe Eidner har vært i aktiv sykemelding hos os s og arbeidet som ekstrahjelp med kontorbetjening og praktiske oppgaver 1-2 dager pr. uke. Vi har opplevd mest underbemanning på den administrative sida. Årsaken til dette er nok at det har skjedd svært mye nytt på dette området med innføring av nye datasystem, arkivsystem og regnskapssystem. Når dette skal innarbeides ved siden av en fra før travel arbeidssituasjon, kjennes det litt voldsomt. Arkiv - og regnskapsomleggingen skjer ikke før fra nyttår, men har vært forberedt gjennom opplæring. Soknepresten har vært praksisveileder for prestestudent fra KUN. Soknepresten har fullført sin videreutdanning om antikken ved Teologisk fakultet i Oslo. Kapellan følger videreutdanning i veiledning og er veileder for 1 veiland. Kantor har fulgt desentralisert kantorutdanning ved KUN. Renholder holder på med fagbrev i renhold. 8. KIRKEBYGG 8.1. Rønvik kirke. Huskomiteen har hatt 9 møter i De viktigste sakene har vært - mindre justeringer av lydanlegget i kirkerommet - innhenting av tilbud på lyssetting i kirkeromme t - innvielse av begge alterdukene og lysestaker på sidealteret - forberedelse til installering av befuktningsanlegg i kirka nå når nyorgelet er på plass - bygging av hyller på storlageret i kjelleren - oppfølging av 3-årsbefaringen med utskifting av gulvfliser, tetting av sprekker i vegger og montering av plexi-glass utenpå de vertikale nisjene med glassbyggestein som det viktigste. Når det gjelder tetting av lekkasjene i de liggende lysnisjene, ligger saken hos kirkevergen. Menighetsrådet har bedt kirkevergen ta initiativ til å støpe igjen lysgravene for å stoppe lekkasjene, men kirkevergen har valgt å gå en ekstra runde for å finne alternative løsninger. - Det arbeides fortsatt med: 8

9 9 - tiltak som kan gjøre kirkestua varmere og mer helhetlig - salmehyller på bakveggen i kirka i stedet for salmetrallene - bedre skilting til kirka - bygging av redskapshus/søppelhus mot nord - oppslagstavler utvendig - nytt tuntre - kirketekstilene, som er noe forsinket Kløkstad menighetshus. Her har det ikke vært noen utvikling i planene om nytt kirkebygg på Kløkstad. I januar 2002 er de gamle stolene byttet ut med stoler fra Saltstraumen kirke. 9. LEDELSE OG ADMINISTRASJON Regnskapet gikk helt uten problemer i Klokker førte regnskapet i sin 30% stilling og samarbeidet med revisor var gått seg bra til etter det første året. Menighetsrådet kunne ta sine beslutninger på bakgrunn av regelmessige regnskapsrapporter. Nå er det nye forandringer på gang med innføring av ny kontoplan og sentralisering av regnskapsføringen på kirkekontoret. Nå skal bare bilagsbehandling og kontering skje hos oss, men det er likevel en del arbeid. Aministrasjonsleder er sekretær og saksbehandler for menighetsrådet. Det siste året har adm.leder også vært sekretær for nominasjonskomite og valgkomite i forbindelse med menighetsrådsvalget, som har tatt ganske mye tid. Sekretærfunksjon for huskomiteen tillegger også adm.leder, men dette arbeidet har vært noe nedtonet det siste året pga. andre saker. Adm.leder sitter i felles lederforum med kirkeverge, personalkonsulent og de øvrige lederne. Det er fortsatt stort behov for oppfølging rundt de nye rutinene med arkiv, data, regnskap m.m. Vi har også sett behov for møter mellom lederforum hos kirkevergen og sokneprestene, slik at det fra 2002 vil bli regelmessige felles møter. Adm.leder har hatt medarbeidersamtaler med alle fellesrådstilsatte og soknepresten med kapellanen. Adm.leder har sin medarbeidersamtale med kirkevergen og soknepresten med prosten. Staben har bare hatt 5 plandager i planleggingsdager hvor vi reiste til Kjerringøy for å arbeide konsentrert og samtidig være sammen i andre omgivelser. En slik stabstur betyr svært mye for samarbeid og samhold i staben og vil være høyt prioritert også neste år. Vi forsøker å få til en månedlig plandag, men de t har altså vært svært vanskelig det siste året. Det ble arrangert tre ulike medarbeidersamlinger, ei åpen for alle, ei for menighetsbladombærerne og ei for alle gudstjenestemedarbeiderne. Menighetsrådet har arbeidet litt med oppfølging av frivillige medarbeidere, men det er behov for større fokus på dette. I tillegg må vi legge ned mer arbeid i rekruttering av nye/flere frivillige, slik at flere tiltak kan fungere med mindre ansatteressurser. Datanettverket med bl.a. tilgang til bruk av e-post, som ble installert høsten 2000, er blitt til stor hjelp. Det er blitt mye lettere å få tak i tak i folk uten å sitte med telefonen halve dagen. Rønvik kirke er fortsatt svært attraktivt på utleiemarkedet. Nå har fellesrådet vedtatt utleiereglementet for utleie av alle sine kirker og andre lokaler. Rønvik var innarbeidet med vårt foreløpige reglement, slik at det bare har skjedd mindre endringer for vår del. Det 9

10 10 fungerer stort sett greit, men er til tider arbeidskrevende og stressende når det blir tett med arrangementer. Vi har mulighet til å styre, men det er ikke alltid like lett å se egen aktivitet og andre forespørsler sammen i god tid på forhånd. Den store nye leietakeren er Basis kafe som flytter sin klubb fra kommunens lokaler til oss fra nyttår. Da skal de fungere samtidig med KFUK-speiderne deler av tida. Dette byr på en del utfordringer som det blir spennende å følge. Det er inngått leiekontrakt med Basis, med 6 mnd. gjensidig oppsigelsestid. 10. ØKONOMI Givertjenesten har hatt en ytterligere nedgang fra ,- kr. i 1999 til ,- kr i 2000 til ,- kr i I løpet av fjoråret overtok Knut Karstensen som ny kontaktperson for givertjenesten. Han sendte ut påminningsbrev til de faste giverne seint på høsten og et utfordringsbrev til potensielle nye givere rundt nyttår. Vi får håpe det vil gi seg utslag for Høstinnsamlingen 2001 ble vedtatt gitt til innsamlingsaksjonen for orgelet, hvor menigheten har påtatt seg å samle inn kr ,- i løpet av 2001 og Ved årets utgang var det kommet inn kr ,- brutto og kr ,- i netto inntekt. Den store utgiften var trykking av innsamlingsbrosjyre som skal gå ut til alle husstander i to runder. Til Kirkespeilet er det kommet inn kr ,- i gaveinntekter. For øvrig er det kommet inn kr ,- i generelle gaver. Fra i høst gikk vi over til en generell gavegiro, som ikke bare skal gå til Kirkespeilet. Julesalget fikk inn ca ,- kr brutto og ,- kr netto. Resultatet er omtrent som året før og et solid bidrag til utstyrskontoen. Kirkeforeningen har det siste året betalt dåpssymbolet over døpefonten (kr ,-), nye festduker (kr ,-) og lysestaker til hovedalteret (kr ,-). Det samlede regnskapet er ennå ikke avsluttet, så resultatet er ikke klart. 11. KIRKESPEILET Menighetsbladet kom ut med 5 nummer i Kapellan Anne Berger Jørgensen gikk inn i redaksjonen fra sommeren av. Ellers er redaksjonen uforandret. Fortsatt er det frivillige i alle ledd av menighetsbladet, fra redaksjon, via pakking til utbæ ring. Bladet har lagt om til større skrift før å gjøre det lettere tilgjengelig, men det reduserer samtidig spalteplassen. 12. RØNVIK MENIGHETSBARNEHAGE Se egen årsmelding. Anna Helene Kristiansen Leder i menighetsrådet Svein Malmbekk sokneprest 10

11 11 VEDLEGG. Noen spesielle gudstjenester i Rønvik kirke i Innsettelse av kapellan Anne B. Jørgensen Menighetens årsmøte Påskenattsmesse Påskedag. Høytidsgudstjeneste. Innvielse av nye alterduker og lysestaker til sidealteret Konfirmasjonsgudstjenester Konfirmasjonsgudstjenester Gudstjeneste med Nyholmen skandses kompani. (Flyttet hit på grunn av dårlig vær.) Eldres dag Pinsedag. Høytidsgudstjeneste. Bachs pinsekantate. Rønvik vokal og B.A.Drage Kretsmøte Indre sjømannsmisjon Konfirmantpresentasjon Konfirmantpresentasjon Takkesang for livet. Folkedans-messe E. Hovlands allehelgensmesse. Dåp av 3 unge i gudstjenesten. Noen spesielle konserter i Rønvik kirke i Tensing Norway Musicalhelg for konfirmanter. Konsert/show Stabat Mater. Con brio og MIN Rønvik vokal. Pasjonskonsert Kristin og Dimitrisk Kostopoulos. Klaver og sang Bystämman og Bodø-oktetten. Gospelkonsert Konsert. Frauenliebe und leben Jubileumskonsert trekkspillklubben, folkedanslaget og Gildeskålkoret Artistgalla. Støttekonsert for nytt orgel Bodø sinfonietta. Konsert mørketidsfestivalen Con brio. St. Nicolas. 11

12 12 Ansatte i Rønvik og Kjerringøy menighet Else Kletteng, sekretær (75 % stilling) Jorunn Dagsloth, admin. leder (hel stilling) Wench Lind Løkken, klokker (30%, 70% morspermisjon) Tor Solheim, kirketjener (hel stilling) Mikael Rønnberg, kirkemusiker (hel stilling) Sølvi Malmbekk, kateket (hel stilling) Soknediakonstilling, vakant (hel stilling) Gro Vian, renholder (70% stilling) Anne Berger Jørgensen, kapellan (hel stilling) Svein Malmbekk, sokneprest (hel stilling) Ansatte i Kjerringøy sokn: Stein A. Fagerland, kirketjener Per M. Bendiksen, organist Ansvarlig for Kjerringøy prestegård: Vakant. 12

13 13 Oversikt over Rønvik menighetsråd og deres utvalg i Rønvik menighetsråd Anna Helene Kristiansen, leder Leif Aronsen Knut Steinar Pedersen Bevy A. Rist Heidi Vibeke Hansen Kjellrun Øines Thor A. Nesje John Sjøvoll Soknepresten 1.vara: Sissel C. Tverli 2. vara: Arne M. Eilertsen 3. vara: Ragnar Christensen Undervisningsutvalget: Hanne Antonsen Fritz Utz Kjellrun Gunnes Texmo Kateketen Kulturutvalget: Kirsti Løseth Hagen Knut Steinar Pedersen Kantoren Kirkespeilet: Åsmund Ringholm Inger Marie Berg Inger Johanne Holm Anne B. Jørgensen Misjonsutvalget: Inger Johanne Holm Jorun Moe Ruth Tverbakk Huskomiteen: Reidar Berg Marit Elvik Odd Grønmo Kåre Olsen Daglig leder Sokneprest Kirketekstilkomite: Ellen Kjellmo, leder Liv Marta Dundas Sigrid Sellæg Soknepresten Økonomiutvalget: Randi Nilsen Edvin Berg Knut Karstensen Diakoniutvalget: Aud Løseth Margit Solvang Synnøve Albertsen Janny Christensen Soknediakonen 13

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012

ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012 Torød kirke Innhold ÅRSMELDINGER 2012 ÅRSMELDINGER FOR DEN NORSKE KIRKE PÅ NØTTERØY 2012... 1 ANSATTE I NØTTERØY PRESTEGJELD 31.12.2012... 3 ÅRSMELDING

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

Årsmelding for Ask menighet 2012

Årsmelding for Ask menighet 2012 Årsmelding for Ask menighet 2012 Ask menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2012: Leder: Nestleder: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Sokneprest medlem: 1. varamedlem: Anja Helen Nilsen 2. varamedlem:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1

ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G. St. Johannes menighet - Årsmelding 2014 1 ST. JOHANNES MENIGHET Å R S M E L D I N G 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Navn Nr. Årsmeld. nr. sidenr. Barne- og Ungdomsutvalget.. 2.1 6 Babysang 2.2 7 Bibelgruppe 4.6 14 Diakoniutvalget.. 3.1 11 Fredagsklubben..

Detaljer