KOMPETANSE FOR UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSE FOR UTVIKLING"

Transkript

1 NORSK LÆRERAKADEMI NLA Lærerhøgskolen Olav Bjordalsvei Breistein KOMPETANSE FOR UTVIKLING Kurs, etter- og videreutdanning knyttet til Kunnskapsløftet Telefon: Telefaks: E-post: NLA Bachelor- og masterstudier Amalie Skramsvei Sandviken - BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Norsk Lærerakademi

2 Side 2 Side 31 Norsk Lærerakademi Praktisk informasjon Norsk Lærerakademi (NLA) er en privat høgskole. Høgskolen har to undervisningssteder: NLA Lærerhøgskolen, Breistein i Åsane For utfyllende informasjon angående kurs og oppdrag, etter- og videreutdanning ved NLA BM kan dere kontakte Kurs- og studieavdelingen. Pedagogisk konsulent Arne Bygstad Tlf: E-post: Undervisningsleder, pedagogikkfaget Margareth Eilifsen Tlf: E-post: NLA Bachelor- og masterstudier, Sandviken i Bergen Undervisningsleder, kristendomsfaget Egil Reindal Tlf: E-post: Undervisningsleder, interkulturell forståelse Egil R. Opsal Tlf: NLA har i mange år tilbudt etter- og videreutdanning til lærere, førskolelærere og andre pedagogiske yrkesgrupper, og er blitt dyktige på dette. Vi ønsker å tilpasse oss brukernes behov, og strekker oss langt for å skreddersy opplegg som er tilpasset den enkelte student, skole, barnehage, kommune eller region. NLA som kursarrangør: I tillegg til å være faglig arrangør av kurs kan NLA Bachelor- og masterstudier også stille som praktisk kursarrangør ved utleie av kurslokaler, servering av lunsj, etc.

3 NORSK LÆRERAKADEMI Side 30 Side 3 Nettbasert undervisning Kristendomskunnskap Bibelen: Det gamle og Det nye testamente Kristendommens historie Kristen tro og livstolkning Religion og livssyn Etikk og filosofi Kirkesamfunnene og kirkens ene tro Kristen opplæring i hjem og menighet Kirke og hjem som læringsmiljø Kristologi Ekklesiologi Kirke, stat og samfunn Misjonsvitenskap Levende religioner Ulike emnekombinasjoner er mulige. Innholdsfortegnelse Norsk Lærerakademi (NLA) 2 Kompetanse for utvikling 4 Mentorvirksomhet 5 NLA Lærerhøgskolen 6 Hvordan møte behovet i skolen? 7 Veiledning 8 Ledelse i skolen 9 Pedagogikk 10 Grunnleggende lese-, skrive- og 11 matematikkopplæring Estetiske fag 12 Kroppsøving 14 IKT 15 KRL 16 Matematikk 17 Naturfag 18 Norsk 19 Samfunnsfag 20 Praktisk informasjon 21 NLA Bachelor- og masterstudier 22 Skoleutvikling på skolens egne premisser 23 Pedagogikk 24 Spesialpedagogikk 27 Interkulturelle studier 28 Andre tilbud 29 Nettbasert undervisning (FLUT) 30 Praktisk informasjon 31

4 NORSK LÆRERAKADEMI Side 4 Side 29 Kompetanse for utvikling Andre kurs, etter- og videreutdanningstilbud ved NLA BM Vi er inne i en periode der det satses på skolen! Med økt kompetanse skal skolen videreutvikles og gjøres enda bedre. I regioner, kommuner og ved den enkelte skole drives det et målrettet kompetanseutviklingsarbeid knyttet til Kunnskapsløftet. Norsk Lærerakademi er pr. i dag en sentral aktør i dette arbeidet. Med utgangspunkt i Kultur for læring - St.meld. nr. 30, Kompetanse for utvikling - Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen og Læreplanen av Kunnskapsløftet, skisserer vi i denne brosjyren ulike tilbud om kurs, etterutdanning og videreutdanning ved Norsk Lærerakademi, NLA.. Kristendomskunnskap: Emner innen KRL-faget Innføring i KRL-fagets bakgrunn og ideologi og en oversikt over innholdet Metodisk tilrettelegging av faget, med fokus på bruk av kirkekunst i undervisningen Presentasjon av ikke-kristne religioner, med fokus på islam Vurdering av faget i forhold til foreldreretten Presentasjon av en brukerundersøkelse og evaluering av faget Menighetspedagogikk og Trosopplæring Ulike emner med fokus på menighetenes kateketiske oppdrag. Gjennom Vestnorsk kompetansesenter for trosopplæring (VKT) tilbys det moduler og kurs med fokus på trosopplæring og samarbeid mellom menighet og skole. Emner: Teologisk tenkning omkring barn, dåp og oppfølging Menighetspedagogisk teori og metode Menighet og menneskesyn Kirke - skolesamarbeid Trosopplæringsreformen Presentasjon av relevant forskning Evaluering og mentorarbeid

5 NORSK LÆRERAKADEMI Side 28 Side 5 Interkulturelle studier Mentorvirksomhet Kultur religion kommunikasjon Bred forståelse av kultur og kulturbegrepet Drøfting av norsk kultur i et internasjonalt perspektiv Refleksjon omkring religiøsitet i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng Menneskerettighetene i ulike kulturelle kontekster Innsikt i menneskerettighetserklæringens kulturelle bakgrunn Kjennskap til diskusjonen om erklæringens universelle gyldighet Kunnskap og innsikt i menneskerettighetserklæringen i møte med konkrete politiske og kulturelle utfordringer Skole og utdanning i den tredje verden Innsikt i utdanningens betydning for økonomisk utvikling i u-land Innsikt i utdanningens betydning for likestilling og likeverd Innsikt i norsk bistandspolitikk vedrørende utdanning i den tredje verden Migrasjonspedagogikk Fokus på det flerkulturelle Norge Fokus på skolens utfordringer Fokus på morsmålsundervisning og tospråklig undervisning Fokus på antirasistisk arbeid i skolen Fokus på enkeltmennesket og fellesskapsetikken Tenkingen omkring vårt mentorarbeid tar utgangspunkt i Odyssevs ønske om at hans huslærer, Mentor, skulle tre inn i hans sted og beskytte, veilede og oppdra hans åtte år gamle sønn. Målet for vårt mentorarbeid er at de som søker veiledning og hjelp opplever at de er underveis, og at de arbeider for å hente frem det beste i seg selv. Ved å legge til rette for at mentor kan bidra i utviklings- og endringsprosesser ved den enkelte skole, ser vi at skolen får utvikle seg videre som en lærende organisasjon. Mentor kan være veileder for enkeltlærere som ønsker det, eller knyttes til skolens team, plangruppe, prosjektgruppe, hele personalet eller rektor. Vi bygger vår mentorvirksomhet på prinsippet om frivillighet noe som er grunnleggende i all veiledning og kommunikasjon. Samarbeid, dialog og fokus på at skolen eier og driver prosessen med hjelp, støtte og ufordring fra mentor er sentralt for oss. Skolens verdigrunnlag, pedagogiske plattform og ønske om utvikling gir felles opplevelser av å være underveis mot samme mål. Bare den som selv har erfart, og erkjent, hvilken kraft som ligger i det å bli støttet fram til tro på egne evner, er virkelig i stand til å legge til rette for slike opplevelser hos andre. (Garbo, 2003) Mentors rolle og oppgave avklares i dialog med den enkelte skole og kan handle om tilpasset opplæring, det å sette ord på skolehverdagen, øke bevisstheten om egen praksis og/eller å gi personlig veiledning. Mentor kan bidra både med faglige innspill og på et mer generelt grunnlag.

6 NORSK LÆRERAKADEMI Side 6 Side 27 NLA Lærerhøgskolen Spesialpedagogikk Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen ønsker: i samarbeid med skoleledere og skoleeiere å gi lærere mulighet til faglig videreutvikling å bruke DIALOGEN aktivt i møte med lærere, skoleledere, skoleeiere, kommuner og kursregioner, for å møte deres behov gjennom et tilrettelagte fagtilbud fra oss Spesialpedagogisk kompetanse som grunnlagstenkning i tilpasset opplæring gir hjelp til å tilrettelegge undervisning i en inkluderende skole ved å gi kunnskap om: mangfoldet av elever undervisning når mangfoldet blir stort hvordan inkludere denne undervisningen i det vanlige undervisningsopplegget hvordan se dette i et familie-, skole- og samfunnsperspektiv å bygge opp en god mentortjeneste som kan gi lærere og skoler mulighet til kunnskapsheving i egen arbeidshverdag, samt bistå i utviklings og endringsprosesser å være en samarbeidspartner i utvikling av kompetanseplan og kompetansekartlegging i kommuner og kursregioner å være opptatt av hva den enkelte lærer opplever som behov, og se det i sammenheng med skolens, kommunens eller regionens kompetanseplan for å være endringsvillig i møte med nye behov

7 NORSK LÆRERAKADEMI Side 26 Side 7 Pedagogikk Hvordan møte behovet i skolen? Filosofi og ledelse del 1-4 Studiet gir kjennskap til oppfatninger om hva ledelse er fortolkningslære organisasjonslære klassisk hellensk filosofi og samfunnsliv renessansens betydning for virkelighetsoppfatning og menneskesyn renessansens innvirkning på filosofi og ledelsestenkning ideer og styreformer som har ledet fram til dagens velferdsstat utfordringer til dagens ledere ideer om organisasjonsutvikling og viktigheten av en felles organisasjonskultur hvordan menneskelige ressurser kan utvikles og ivaretas i en organisasjon Den siste delen/modulen kan inneholde en studiereise. NLA Lærerhøgskolen ønsker å møte behovet i skolen ved å tilby mentorvirksomhet, kurs, etterutdanning og videreutdanning. Vi har mulighet til å utvikle kurs og kursrekker, både tverrfaglig og innenfor det enkelte fag. Dette skjer i dialog med den enkelte kunde. Mentorvirksomhet NLA Lærerhøgskolen tilbyr mentorer som kan bistå skoler i utviklings og endringsprosesser, eller fungere som veiledere for enkeltlærere, team, plangrupper, prosjektgrupper eller rektorer. Kurs Kortere kurs innen ulike fagområder, tilpasset den enkelte skole. Etterutdanning Kursrekker eller kursmoduler innen gitte fagfelt, tilpasset den enkelte region, kommune, skole eller flere skoler sammen. Kursmoduler vil også kunne videreføres innenfor videreutdanningsenheter. Dette betyr at kursmoduler kan gå inn som en del av en formelt kompetansegivende videreutdanning. Videreutdanning Modul- og nettbaserte studier som gir formell kompetanse og studiepoeng. For mer informasjon om våre videreutdanningsenheter, viser vi til vår studie- og kurskatalog Etter og videreutdanning. Vi tar forbehold om igangsetting av videreutdanningsstudier og endringer i studieplaner.

8 NORSK LÆRERAKADEMI Side 8 Side 25 Veiledning Pedagogikk Å være lærer handler i stor grad om å være veileder. Vi tilbyr modulbaserte kursrekker innenfor veiledning. Eksempler på slike kurs kan være: Kurs i veiledning: Modul 1 - Læreren som veileder Tenkning og prinsipper omkring veiledning Egentrening - deg selv som veileder Kurs i veiledning: Modul 2 - Utdannings og yrkesrådgiving Krav: Må ha gjennomført Modul 1 i veiledning før man kan begynne på denne. Disse ulike kursrekkene kan ha en varighet på 4 kursdager, med teorisamlinger 2 dager om høsten og 2 dager i vårsemesteret. I mellomtiden er deltakerne knyttet til en basisgruppe som møtes og tar utgangspunkt i deltakernes egen veiledningspraksis/lærerpraksis. Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring Samfunnsutvikling og skoleutvikling Norsk og internasjonal skoleutvikling Organisasjonsteori Læreplanarbeid, forholdet mellom generell del og fagplandel Organisasjonskulturen som faktor i skoleutviklingen Skolevurdering og kvalitet Lærende organisasjoner og profesjonskunnskap Hva er en lærende organisasjon? Hvordan videreutvikle skolen til å bli en lærende organisasjon? Visjonsarbeid og teambygging Læringsteori Den profesjonelle skole- og gruppeleder NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenhetene: Pedagogisk veiledning 1, 30 studiepoeng Pedagogisk veiledning 2, 30 studiepoeng Aksjonslæring, forskende partnerskap i skolen Yrkesetikk

9 NORSK LÆRERAKADEMI Side 24 Side 9 Pedagogikk Ledelse i skolen Tilpasset opplæring Læringsstiler og MI-pedagogikk (Howard Gardner) Sosiokulturell læringsteori knyttet til praksis Pedagogiske planleggingsmodeller Grunnlagstenkning i tilpasset opplæring En inkluderende skole for alle Selvbilde og skoleprestasjoner Verdibasert ledelse Målet er å styrke deltakernes personlige, pedagogiske og yrkesetiske kompetanse for å fremme skoleutvikling. Sentrale temaer vil være: Virkelighetsoppfatning, kommunikasjon og dialog Yrkesetisk kompetanse og etiske dilemmaer Menneskesyn og selvforståelse Pedagogisk credo, lederidentiteter og skolekultur Lederstiler, relasjonsledelse og emosjonell intelligens Kollegaveiledning og emosjonell intelligens Løsningsorientert skoleutvikling (LØFT) Fagområdet Ledelse i skolen setter fokus på skolen som organisasjon, læreren som yrkesutøver og eleven som primærbruker. Målet for kurs innenfor dette området er å utruste lærere og skoleledere til arbeid med kvalitet, vurdering og fornyelse. Perspektiver på og utfordringer relatert til så vel ledelse av skolen som ledelse i skolen, vil være sentrale. Aktuelle temaer for kurs og kursrekker: Fra klasser til grupper en ny lærerrolle? Fra pedagogiske visjoner til praksis i skolen Å lede barn i læring Å være leder i en inkluderende skole Kan organisasjoner lære? Helhetstenkning i skoleutviklingen Om selvforståelse og lederatferd Deltaker i læring Ledercredo og yrkesetikk Relasjonell ledelse Personalarbeid Foreldresamarbeid Kan læring planlegges? Innovasjon og kvalitetsutvikling Skolevurdering utvikling og profesjonalitet Veiledning som lærings- og utviklingsverktøy Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget Ledelse i skolen. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: Ledelse i skolen, 30 studiepoeng

10 NORSK LÆRERAKADEMI Side 10 Side 23 Pedagogikk Skoleutvikling på skolens egne premisser Innenfor faget pedagogikk kan vi tilby kurs og kursrekker med sikte på å arbeide med: Læreplankunnskap Hvordan lærer barn? Elev, læring og kunnskap. Læringsstiler, læringsstrategier og læringskultur Mål, målforståelse og måloppnåelse Samarbeid hjem skole Elevsamtalen Barn med sosiale og emosjonelle vansker Vi kan også tilby kurs og kursrekker innenfor følgende emner: Tilpasset opplæring Moduliserte kursrekker som gir god kunnskap om tilpasset opplæring. Ved å tilpasse kursrekker innenfor dette emnet, ønsker vi å gi lærere kunnskap som styrker deres arbeid med individuell tilrettelegging for hver elev. Vi tenker tilpasset opplæring både konkret innenfor ulike fagområder, samt pedagogiske problemstillinger en lærer kan møte i dette arbeidet. Siden skoler er forskjellige og har ulike behov og prioriteringer, har NLA BM lagt vekt på å utvikle etter- og videreutdanningsprogram for skoleledere/lærere i samarbeid med den enkelte skolen/ kommunen. Gjennom skreddersøm har vi kunnet ta fatt der skolen er og knytte programmet til skolens egen utviklingsplan. Vårt samarbeid med skolene/kommunene har vanligvis startet med en etterutdanningspakke som, for de som ønsker det, lar seg integrere i et studium som fører fram til eksamen og studiepoeng. (Noen benytter seg også av muligheten til å la denne bli et første skritt på veien mot en mastergrad i pedagogikk med vekt på skoleledelse.) Når etterutdanningsprogrammet er på kommunenivå, har vi flere ganger i etterkant arbeidet videre med hele kollegier ved enkeltskoler i kommunen gjennom etterutdanningsopplegg eller ved mentorvirksomhet. På denne måten har vi kommet lederes ønsker i møte om at tema som har vært gjennomgått på lederkurset, har kommet hele skolen til del. Etterutdanningen og mentorvirksomheten er et ledd i den systematiske og helhetlige skoleutviklingen som den enkelte skole er inne i. Overgangsproblematikk Fokus på utfordringer som kan oppstå i overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn, og ungdomstrinn og videregående trinn. Arbeide tett med lærere for å tilrettelegge for god faglig utvikling for elevene, uavhengig av klassetrinnstilhørighet - jfr. innføring av programfag på ungdomstrinnet.

11 NORSK LÆRERAKADEMI Side 22 Side 11 Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier NLA Bachelor- og masterstudier har gjennom nærmere 40 år arbeidet for faglig og pedagogisk utvikling og fornyelse i skolen og andre arenaer for undervisning og danning. NLA BM ønsker å: samarbeide med kommuner og skoleeiere i å gi lærere og ledere på ulike plan mulighet til faglig fornyelse og videreutvikling tilby et bredt spekter av moduler innenfor fagområdene pedagogikk, kristendomskunnskap og interkulturell forståelse tilby kurs og etter- og videreutdanning med solid faglig innhold tilrettelegge kurs og etter- og videreutdanning etter brukernes behov og være endringsvillig i møte med nye utfordringer utvikle fleksible modeller for samarbeid med lærere, skoleeiere og kommuner ha en åpen dialog med brukerne under gjennomføringen av hvert enkelt kurs og etter- og videreutdanningstilbud GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Med utgangspunkt i faget GLSM kan vi tilby kurs og kursrekker innen ett eller flere av følgende emner: Å ta utgangspunkt i barns uttrykksformer Tverrfaglig arbeid på småtrinnet - Storyline Å starte lese-, skrive og matematikkopplæring i skolen Forebygging av lese-, skrive og matematikkvansker Å skrive seg til lesing Flerkulturelle elever og begynneropplæringen Tilpasset opplæring Kartlegging og nasjonale prøver hjelpe kommuner og kursregioner med kartlegging av kompetanse og utvikling av kompetanseplaner være opptatt av hva den enkelte lærer opplever som behov, og se det i sammenheng med skolens, kommunens eller regionens kompetanseplan for

12 NORSK LÆRERAKADEMI Side 12 Side 21 Estetiske fag Praktisk informasjon De estetiske fagene er en naturlig del av elevenes helhetlige utvikling og læring. Vi tilbyr kursdager, kursrekker og videreutdanning innenfor de estetiske fagområdene kunst og håndverk, musikk og drama. Vi kan tilby følgende tverrfaglige kurs: Dukker og figurteater Kunst og kulturformidling Rytme og bevegelse med koster og spann En skapende reise i musikk, bilde og drama Den estetiske dimensjonen i klasserommet Har du spørsmål angående kurs, oppdrag, etter- og videreutdanning ved NLA Lærerhøgskolen, kan du kontakte Etter- og videreutdanningsavdelingen (EVU): Fung. EVU-leder Astrid Ljones Fjærestad E-post: Pedagogisk konsulent Gunnvi Sæle Jokstad Tlf: E-post: Vi kan også tilby kurs og kursrekker innenfor det enkelte fag: Kunst og håndverk: Vi ønsker å sette fokus på kunst og håndverksfaget i en ny tid, med fornying og inspirasjon som viktige stikkord. Vi kan blant annet tilby følgende kurs: Uteverksted : Skulpturelt arbeid i rått tre Billedskaping i det fri Enkle brennemetoder i keramikk Bruk av 12-volts utesmie Pedagogisk konsulent Kari Sæle Tlf: E-post: NLA Lærerhøgskolen som kursarrangør: I tillegg til å være faglig arrangør av kurs kan NLA Lærerhøgskolen også stille som praktisk kursarrangør ved utleie av kurslokaler, servering av lunsj, etc. Kursene kan gjennomføres ved NLA Lærerhøgskolen eller ved den enkelte skole, for skolens personale og gjerne sammen med elevgrupper.

13 NORSK LÆRERAKADEMI Side 20 Side 13 Samfunnsfag Vi kan tilby tilrettelagte kurs og kursrekker innenfor emnene: Lokalhistorie i skolen Menneskerettigheter Musikk: Musikk er viktig, både som eget fagområde og som allmenndannende fag. Vi ønsker å bidra til å heve lærernes kompetanse i å bruke musikk i hele skolehverdagen, så vel som i musikkundervisningen. Vi kan tilby følgende kurs: Gitarkurs Skapende stemmebruk Bruk av instrumenter Norge som flerkulturelt samfunn Globalisering Nord/Sør-samarbeid Drama: Kunstfaget Drama handler om å gi barn estetiske opplevelser og erfaringer. Det handler om å igangsette leken i oss selv ved å aktivere evnen til fortelling og improvisasjon, og ved å lære om og kjenne til dramatiske uttrykksformer. Formålet med kursene er å gi deg som pedagog lyst og evne til å bruke drama og det kreative som et målrettet redskap i ditt pedagogiske arbeid. Vi går gjerne i dialog mht. å utarbeide kurs og kursrekker knyttet til ulike emner i den nye læreplanen. Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne. Fridtjof Nansen Vi kan vi tilby kurs i: NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: Samfunnsfag 1, 30 studiepoeng Improvisasjon Muntlig fortelling Lekende læring og lærende lek Teaterproduksjon NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: Estetiske fag, 30 studiepoeng

14 NORSK LÆRERAKADEMI Side 14 Side 19 Kroppsøving Norsk Innen faget Kroppsøving kan vi tilby følgende kurs: Norsk grunnkurs i førstehjelp Førstehjelpskurs for elever Livredningsprøven for skole- og barnehagepersonale Forutsetter tilgang til basseng Grunnkurs eller instruktørkurs i bakketeknikker Snøbrett, alpint og telemark Dans Turn Grunnleggende matte- og trampettøvelser Dagskurs: Kanopadling, orientering og klatring Vi kan tilby kurs og kursrekker innenfor emner som: Sansemotorikk Barns psykomotoriske utvikling Lek og fysisk fostring Kroppssyn Læringsteori Naturlekeplass Daglig fysisk aktivitet og læring Vi kan tilby kurs og kursrekker innen følgende emner: Språkutvikling Lese og skriveopplæring Bilde og fagbøker Lesing og lesestimulering, litteratur og litteraturformidling, litteraturdidaktikk Elevtekstanalyse Muntlige/skriftlige sjangre Sosiolingvistiske emner - Språkbruk og språklig variasjon Norsk som andrespråk Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget Norsk 2. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget Kroppsøving 2. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: Norsk 2, 30 studiepoeng

15 NORSK LÆRERAKADEMI Side 18 Side 15 Naturfag IKT Vi kan tilby følgende kurs/prosjekt: Fuglekasseprosjekt Et praktisk kurs der en setter opp ulike typer fuglekasser, og følger livet i disse utover våren. Det didaktiske perspektivet vil stå sentralt. Det legges opp til følgende: 1 fagdag med teori og praktisk informasjon 2-3 skolebesøk i løpet av våren. Fagperson fra NLA LH kommer til den enkelte skole og fungerer som veileder for lærerne. Forskerspiren Gjennom Forskerspiren vil kompetansemålene bli belyst gjennom praktisk arbeid, forelesninger og samtaler. Dette er i stor grad et praktisk kurs med forsøk, verksted og feltarbeid. Den enkelte skole/kommune/region velger hovedfokus og årstrinn. Vi tilbyr også kurs innenfor områdene: Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi og design. Samarbeid med matematikk og kunst & håndverk Vi kan også tilby modul og nettbaserte kursrekker innenfor fagene Natur og miljøfag 1 og Natur og miljøfag 2. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenhetene: Natur og miljøfag 1, 30 studiepoeng Natur og miljøfag 2, 30 studiepoeng Program for digital kompetanse fremhever nødvendigheten av å integrere IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i læringsarbeidet. Grunnleggende ferdigheter innen IKT vektlegges i den nye læreplanen. IKT er i dag et viktig hjelpemiddel for lærere i deres daglige arbeid med planlegging, administrasjon og evaluering. NLA Lærerhøgskolen har lang erfaring i å tilby kurs og kursrekker innenfor IKT. Vi tilbyr kurs blant annet innenfor følgende områder: Internettbaserte læringsverktøy Grunnleggende og videregående kurs i bruk av It s:learning Effektiv internettbruk Ulike søketeknikker og bruk av tjenester på Internett Digitale medier Kurs i billedbehandling Dynamiske internettsider Innføring i teknologi for å utvikle dynamiske nettsider Tekstbehandleren Bruk av tekstbehandler i skrivetrening hos elever Regneark Grunnleggende og videregående kurs i bruk av Excel Office-produkter Eksempelvis kurs i PowerPoint, Access og FrontPage Pedagogisk programvare Innføring i og analyse av pedagogisk programvare Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget IT for lærere. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: IT for lærere, 30 studiepoeng

16 NORSK LÆRERAKADEMI Side 16 Side 17 KRL Matematikk Innenfor faget Kristendom, religion og livssyn kan vi tilby ulike kurs og kursmoduler. Ett eller flere emner kan tilbys samtidig. Noen av emnene kan i tillegg være nettbasert. Aktuelle emner til kurs og kursmoduler kan være: Ny læreplan i KRL i grunnskolen; hvilke konsekvenser får den? Tilpasset opplæring i KRL-faget Bibelen og kristen tro Høytider i kristendommen og andre religioner Religiøse uttrykk i kunst, bilder og musikk Jødedommen Islam Buddhismen Hinduismen Sekulære livssyn Filosofi i skolen Etikk i skolehverdagen Moralsk og religiøs utvikling hos barn og unge Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget KRL 2. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr påbyggingsenheten: KRL valgenhet, 10 studiepoeng NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: KRL 2, 30 studiepoeng Kurs om Matematikkdelen av Læreplanen fra 2006 Tverrfaglig kurs: Teknologi og design Samarbeid med naturfag og kunst & håndverk Digital kompetanse i matematikk Algebraisk tenkning og prealgebra på mellomtrinnet Didaktikk for algebra og funksjoner på ungdomstrinnet eller videregående skole Bruk av dataprogrammer i geometri Dynamiske geometriprogrammer som Cabri vil vektlegges. Bruk av regneark i matematikken Problemløsning i matematikken Det kan utarbeides kurs og kursrekker innenfor ett eller flere emner. Når ikke spesielle trinn er nevnt, kan kursene tilpasses alle trinn i grunnskolen og de to første årene på videregående skole. Det legges opp til utprøving i egen klasse. Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor fagene Matematikk 1 og Matematikk 3. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenhetene: Matematikk 1, 30 studiepoeng Matematikk 3, 30 studiepoeng

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ

Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ Kvalitet og kompetanse i skoleverket i Vadsø kommune 2004-2005 Handlingsplan Skolen er god når den er god for hvert enkelt individ 1 Innholdsfortegnelse: FORORD.... 3 1. NASJONALE SATSINGSOMRÅDER FOR KVALITET

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer