KOMPETANSE FOR UTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSE FOR UTVIKLING"

Transkript

1 NORSK LÆRERAKADEMI NLA Lærerhøgskolen Olav Bjordalsvei Breistein KOMPETANSE FOR UTVIKLING Kurs, etter- og videreutdanning knyttet til Kunnskapsløftet Telefon: Telefaks: E-post: NLA Bachelor- og masterstudier Amalie Skramsvei Sandviken - BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Norsk Lærerakademi

2 Side 2 Side 31 Norsk Lærerakademi Praktisk informasjon Norsk Lærerakademi (NLA) er en privat høgskole. Høgskolen har to undervisningssteder: NLA Lærerhøgskolen, Breistein i Åsane For utfyllende informasjon angående kurs og oppdrag, etter- og videreutdanning ved NLA BM kan dere kontakte Kurs- og studieavdelingen. Pedagogisk konsulent Arne Bygstad Tlf: E-post: Undervisningsleder, pedagogikkfaget Margareth Eilifsen Tlf: E-post: NLA Bachelor- og masterstudier, Sandviken i Bergen Undervisningsleder, kristendomsfaget Egil Reindal Tlf: E-post: Undervisningsleder, interkulturell forståelse Egil R. Opsal Tlf: NLA har i mange år tilbudt etter- og videreutdanning til lærere, førskolelærere og andre pedagogiske yrkesgrupper, og er blitt dyktige på dette. Vi ønsker å tilpasse oss brukernes behov, og strekker oss langt for å skreddersy opplegg som er tilpasset den enkelte student, skole, barnehage, kommune eller region. NLA som kursarrangør: I tillegg til å være faglig arrangør av kurs kan NLA Bachelor- og masterstudier også stille som praktisk kursarrangør ved utleie av kurslokaler, servering av lunsj, etc.

3 NORSK LÆRERAKADEMI Side 30 Side 3 Nettbasert undervisning Kristendomskunnskap Bibelen: Det gamle og Det nye testamente Kristendommens historie Kristen tro og livstolkning Religion og livssyn Etikk og filosofi Kirkesamfunnene og kirkens ene tro Kristen opplæring i hjem og menighet Kirke og hjem som læringsmiljø Kristologi Ekklesiologi Kirke, stat og samfunn Misjonsvitenskap Levende religioner Ulike emnekombinasjoner er mulige. Innholdsfortegnelse Norsk Lærerakademi (NLA) 2 Kompetanse for utvikling 4 Mentorvirksomhet 5 NLA Lærerhøgskolen 6 Hvordan møte behovet i skolen? 7 Veiledning 8 Ledelse i skolen 9 Pedagogikk 10 Grunnleggende lese-, skrive- og 11 matematikkopplæring Estetiske fag 12 Kroppsøving 14 IKT 15 KRL 16 Matematikk 17 Naturfag 18 Norsk 19 Samfunnsfag 20 Praktisk informasjon 21 NLA Bachelor- og masterstudier 22 Skoleutvikling på skolens egne premisser 23 Pedagogikk 24 Spesialpedagogikk 27 Interkulturelle studier 28 Andre tilbud 29 Nettbasert undervisning (FLUT) 30 Praktisk informasjon 31

4 NORSK LÆRERAKADEMI Side 4 Side 29 Kompetanse for utvikling Andre kurs, etter- og videreutdanningstilbud ved NLA BM Vi er inne i en periode der det satses på skolen! Med økt kompetanse skal skolen videreutvikles og gjøres enda bedre. I regioner, kommuner og ved den enkelte skole drives det et målrettet kompetanseutviklingsarbeid knyttet til Kunnskapsløftet. Norsk Lærerakademi er pr. i dag en sentral aktør i dette arbeidet. Med utgangspunkt i Kultur for læring - St.meld. nr. 30, Kompetanse for utvikling - Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen og Læreplanen av Kunnskapsløftet, skisserer vi i denne brosjyren ulike tilbud om kurs, etterutdanning og videreutdanning ved Norsk Lærerakademi, NLA.. Kristendomskunnskap: Emner innen KRL-faget Innføring i KRL-fagets bakgrunn og ideologi og en oversikt over innholdet Metodisk tilrettelegging av faget, med fokus på bruk av kirkekunst i undervisningen Presentasjon av ikke-kristne religioner, med fokus på islam Vurdering av faget i forhold til foreldreretten Presentasjon av en brukerundersøkelse og evaluering av faget Menighetspedagogikk og Trosopplæring Ulike emner med fokus på menighetenes kateketiske oppdrag. Gjennom Vestnorsk kompetansesenter for trosopplæring (VKT) tilbys det moduler og kurs med fokus på trosopplæring og samarbeid mellom menighet og skole. Emner: Teologisk tenkning omkring barn, dåp og oppfølging Menighetspedagogisk teori og metode Menighet og menneskesyn Kirke - skolesamarbeid Trosopplæringsreformen Presentasjon av relevant forskning Evaluering og mentorarbeid

5 NORSK LÆRERAKADEMI Side 28 Side 5 Interkulturelle studier Mentorvirksomhet Kultur religion kommunikasjon Bred forståelse av kultur og kulturbegrepet Drøfting av norsk kultur i et internasjonalt perspektiv Refleksjon omkring religiøsitet i en kulturell og samfunnsmessig sammenheng Menneskerettighetene i ulike kulturelle kontekster Innsikt i menneskerettighetserklæringens kulturelle bakgrunn Kjennskap til diskusjonen om erklæringens universelle gyldighet Kunnskap og innsikt i menneskerettighetserklæringen i møte med konkrete politiske og kulturelle utfordringer Skole og utdanning i den tredje verden Innsikt i utdanningens betydning for økonomisk utvikling i u-land Innsikt i utdanningens betydning for likestilling og likeverd Innsikt i norsk bistandspolitikk vedrørende utdanning i den tredje verden Migrasjonspedagogikk Fokus på det flerkulturelle Norge Fokus på skolens utfordringer Fokus på morsmålsundervisning og tospråklig undervisning Fokus på antirasistisk arbeid i skolen Fokus på enkeltmennesket og fellesskapsetikken Tenkingen omkring vårt mentorarbeid tar utgangspunkt i Odyssevs ønske om at hans huslærer, Mentor, skulle tre inn i hans sted og beskytte, veilede og oppdra hans åtte år gamle sønn. Målet for vårt mentorarbeid er at de som søker veiledning og hjelp opplever at de er underveis, og at de arbeider for å hente frem det beste i seg selv. Ved å legge til rette for at mentor kan bidra i utviklings- og endringsprosesser ved den enkelte skole, ser vi at skolen får utvikle seg videre som en lærende organisasjon. Mentor kan være veileder for enkeltlærere som ønsker det, eller knyttes til skolens team, plangruppe, prosjektgruppe, hele personalet eller rektor. Vi bygger vår mentorvirksomhet på prinsippet om frivillighet noe som er grunnleggende i all veiledning og kommunikasjon. Samarbeid, dialog og fokus på at skolen eier og driver prosessen med hjelp, støtte og ufordring fra mentor er sentralt for oss. Skolens verdigrunnlag, pedagogiske plattform og ønske om utvikling gir felles opplevelser av å være underveis mot samme mål. Bare den som selv har erfart, og erkjent, hvilken kraft som ligger i det å bli støttet fram til tro på egne evner, er virkelig i stand til å legge til rette for slike opplevelser hos andre. (Garbo, 2003) Mentors rolle og oppgave avklares i dialog med den enkelte skole og kan handle om tilpasset opplæring, det å sette ord på skolehverdagen, øke bevisstheten om egen praksis og/eller å gi personlig veiledning. Mentor kan bidra både med faglige innspill og på et mer generelt grunnlag.

6 NORSK LÆRERAKADEMI Side 6 Side 27 NLA Lærerhøgskolen Spesialpedagogikk Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen ønsker: i samarbeid med skoleledere og skoleeiere å gi lærere mulighet til faglig videreutvikling å bruke DIALOGEN aktivt i møte med lærere, skoleledere, skoleeiere, kommuner og kursregioner, for å møte deres behov gjennom et tilrettelagte fagtilbud fra oss Spesialpedagogisk kompetanse som grunnlagstenkning i tilpasset opplæring gir hjelp til å tilrettelegge undervisning i en inkluderende skole ved å gi kunnskap om: mangfoldet av elever undervisning når mangfoldet blir stort hvordan inkludere denne undervisningen i det vanlige undervisningsopplegget hvordan se dette i et familie-, skole- og samfunnsperspektiv å bygge opp en god mentortjeneste som kan gi lærere og skoler mulighet til kunnskapsheving i egen arbeidshverdag, samt bistå i utviklings og endringsprosesser å være en samarbeidspartner i utvikling av kompetanseplan og kompetansekartlegging i kommuner og kursregioner å være opptatt av hva den enkelte lærer opplever som behov, og se det i sammenheng med skolens, kommunens eller regionens kompetanseplan for å være endringsvillig i møte med nye behov

7 NORSK LÆRERAKADEMI Side 26 Side 7 Pedagogikk Hvordan møte behovet i skolen? Filosofi og ledelse del 1-4 Studiet gir kjennskap til oppfatninger om hva ledelse er fortolkningslære organisasjonslære klassisk hellensk filosofi og samfunnsliv renessansens betydning for virkelighetsoppfatning og menneskesyn renessansens innvirkning på filosofi og ledelsestenkning ideer og styreformer som har ledet fram til dagens velferdsstat utfordringer til dagens ledere ideer om organisasjonsutvikling og viktigheten av en felles organisasjonskultur hvordan menneskelige ressurser kan utvikles og ivaretas i en organisasjon Den siste delen/modulen kan inneholde en studiereise. NLA Lærerhøgskolen ønsker å møte behovet i skolen ved å tilby mentorvirksomhet, kurs, etterutdanning og videreutdanning. Vi har mulighet til å utvikle kurs og kursrekker, både tverrfaglig og innenfor det enkelte fag. Dette skjer i dialog med den enkelte kunde. Mentorvirksomhet NLA Lærerhøgskolen tilbyr mentorer som kan bistå skoler i utviklings og endringsprosesser, eller fungere som veiledere for enkeltlærere, team, plangrupper, prosjektgrupper eller rektorer. Kurs Kortere kurs innen ulike fagområder, tilpasset den enkelte skole. Etterutdanning Kursrekker eller kursmoduler innen gitte fagfelt, tilpasset den enkelte region, kommune, skole eller flere skoler sammen. Kursmoduler vil også kunne videreføres innenfor videreutdanningsenheter. Dette betyr at kursmoduler kan gå inn som en del av en formelt kompetansegivende videreutdanning. Videreutdanning Modul- og nettbaserte studier som gir formell kompetanse og studiepoeng. For mer informasjon om våre videreutdanningsenheter, viser vi til vår studie- og kurskatalog Etter og videreutdanning. Vi tar forbehold om igangsetting av videreutdanningsstudier og endringer i studieplaner.

8 NORSK LÆRERAKADEMI Side 8 Side 25 Veiledning Pedagogikk Å være lærer handler i stor grad om å være veileder. Vi tilbyr modulbaserte kursrekker innenfor veiledning. Eksempler på slike kurs kan være: Kurs i veiledning: Modul 1 - Læreren som veileder Tenkning og prinsipper omkring veiledning Egentrening - deg selv som veileder Kurs i veiledning: Modul 2 - Utdannings og yrkesrådgiving Krav: Må ha gjennomført Modul 1 i veiledning før man kan begynne på denne. Disse ulike kursrekkene kan ha en varighet på 4 kursdager, med teorisamlinger 2 dager om høsten og 2 dager i vårsemesteret. I mellomtiden er deltakerne knyttet til en basisgruppe som møtes og tar utgangspunkt i deltakernes egen veiledningspraksis/lærerpraksis. Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring Samfunnsutvikling og skoleutvikling Norsk og internasjonal skoleutvikling Organisasjonsteori Læreplanarbeid, forholdet mellom generell del og fagplandel Organisasjonskulturen som faktor i skoleutviklingen Skolevurdering og kvalitet Lærende organisasjoner og profesjonskunnskap Hva er en lærende organisasjon? Hvordan videreutvikle skolen til å bli en lærende organisasjon? Visjonsarbeid og teambygging Læringsteori Den profesjonelle skole- og gruppeleder NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenhetene: Pedagogisk veiledning 1, 30 studiepoeng Pedagogisk veiledning 2, 30 studiepoeng Aksjonslæring, forskende partnerskap i skolen Yrkesetikk

9 NORSK LÆRERAKADEMI Side 24 Side 9 Pedagogikk Ledelse i skolen Tilpasset opplæring Læringsstiler og MI-pedagogikk (Howard Gardner) Sosiokulturell læringsteori knyttet til praksis Pedagogiske planleggingsmodeller Grunnlagstenkning i tilpasset opplæring En inkluderende skole for alle Selvbilde og skoleprestasjoner Verdibasert ledelse Målet er å styrke deltakernes personlige, pedagogiske og yrkesetiske kompetanse for å fremme skoleutvikling. Sentrale temaer vil være: Virkelighetsoppfatning, kommunikasjon og dialog Yrkesetisk kompetanse og etiske dilemmaer Menneskesyn og selvforståelse Pedagogisk credo, lederidentiteter og skolekultur Lederstiler, relasjonsledelse og emosjonell intelligens Kollegaveiledning og emosjonell intelligens Løsningsorientert skoleutvikling (LØFT) Fagområdet Ledelse i skolen setter fokus på skolen som organisasjon, læreren som yrkesutøver og eleven som primærbruker. Målet for kurs innenfor dette området er å utruste lærere og skoleledere til arbeid med kvalitet, vurdering og fornyelse. Perspektiver på og utfordringer relatert til så vel ledelse av skolen som ledelse i skolen, vil være sentrale. Aktuelle temaer for kurs og kursrekker: Fra klasser til grupper en ny lærerrolle? Fra pedagogiske visjoner til praksis i skolen Å lede barn i læring Å være leder i en inkluderende skole Kan organisasjoner lære? Helhetstenkning i skoleutviklingen Om selvforståelse og lederatferd Deltaker i læring Ledercredo og yrkesetikk Relasjonell ledelse Personalarbeid Foreldresamarbeid Kan læring planlegges? Innovasjon og kvalitetsutvikling Skolevurdering utvikling og profesjonalitet Veiledning som lærings- og utviklingsverktøy Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget Ledelse i skolen. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: Ledelse i skolen, 30 studiepoeng

10 NORSK LÆRERAKADEMI Side 10 Side 23 Pedagogikk Skoleutvikling på skolens egne premisser Innenfor faget pedagogikk kan vi tilby kurs og kursrekker med sikte på å arbeide med: Læreplankunnskap Hvordan lærer barn? Elev, læring og kunnskap. Læringsstiler, læringsstrategier og læringskultur Mål, målforståelse og måloppnåelse Samarbeid hjem skole Elevsamtalen Barn med sosiale og emosjonelle vansker Vi kan også tilby kurs og kursrekker innenfor følgende emner: Tilpasset opplæring Moduliserte kursrekker som gir god kunnskap om tilpasset opplæring. Ved å tilpasse kursrekker innenfor dette emnet, ønsker vi å gi lærere kunnskap som styrker deres arbeid med individuell tilrettelegging for hver elev. Vi tenker tilpasset opplæring både konkret innenfor ulike fagområder, samt pedagogiske problemstillinger en lærer kan møte i dette arbeidet. Siden skoler er forskjellige og har ulike behov og prioriteringer, har NLA BM lagt vekt på å utvikle etter- og videreutdanningsprogram for skoleledere/lærere i samarbeid med den enkelte skolen/ kommunen. Gjennom skreddersøm har vi kunnet ta fatt der skolen er og knytte programmet til skolens egen utviklingsplan. Vårt samarbeid med skolene/kommunene har vanligvis startet med en etterutdanningspakke som, for de som ønsker det, lar seg integrere i et studium som fører fram til eksamen og studiepoeng. (Noen benytter seg også av muligheten til å la denne bli et første skritt på veien mot en mastergrad i pedagogikk med vekt på skoleledelse.) Når etterutdanningsprogrammet er på kommunenivå, har vi flere ganger i etterkant arbeidet videre med hele kollegier ved enkeltskoler i kommunen gjennom etterutdanningsopplegg eller ved mentorvirksomhet. På denne måten har vi kommet lederes ønsker i møte om at tema som har vært gjennomgått på lederkurset, har kommet hele skolen til del. Etterutdanningen og mentorvirksomheten er et ledd i den systematiske og helhetlige skoleutviklingen som den enkelte skole er inne i. Overgangsproblematikk Fokus på utfordringer som kan oppstå i overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn, og ungdomstrinn og videregående trinn. Arbeide tett med lærere for å tilrettelegge for god faglig utvikling for elevene, uavhengig av klassetrinnstilhørighet - jfr. innføring av programfag på ungdomstrinnet.

11 NORSK LÆRERAKADEMI Side 22 Side 11 Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier NLA Bachelor- og masterstudier har gjennom nærmere 40 år arbeidet for faglig og pedagogisk utvikling og fornyelse i skolen og andre arenaer for undervisning og danning. NLA BM ønsker å: samarbeide med kommuner og skoleeiere i å gi lærere og ledere på ulike plan mulighet til faglig fornyelse og videreutvikling tilby et bredt spekter av moduler innenfor fagområdene pedagogikk, kristendomskunnskap og interkulturell forståelse tilby kurs og etter- og videreutdanning med solid faglig innhold tilrettelegge kurs og etter- og videreutdanning etter brukernes behov og være endringsvillig i møte med nye utfordringer utvikle fleksible modeller for samarbeid med lærere, skoleeiere og kommuner ha en åpen dialog med brukerne under gjennomføringen av hvert enkelt kurs og etter- og videreutdanningstilbud GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Med utgangspunkt i faget GLSM kan vi tilby kurs og kursrekker innen ett eller flere av følgende emner: Å ta utgangspunkt i barns uttrykksformer Tverrfaglig arbeid på småtrinnet - Storyline Å starte lese-, skrive og matematikkopplæring i skolen Forebygging av lese-, skrive og matematikkvansker Å skrive seg til lesing Flerkulturelle elever og begynneropplæringen Tilpasset opplæring Kartlegging og nasjonale prøver hjelpe kommuner og kursregioner med kartlegging av kompetanse og utvikling av kompetanseplaner være opptatt av hva den enkelte lærer opplever som behov, og se det i sammenheng med skolens, kommunens eller regionens kompetanseplan for

12 NORSK LÆRERAKADEMI Side 12 Side 21 Estetiske fag Praktisk informasjon De estetiske fagene er en naturlig del av elevenes helhetlige utvikling og læring. Vi tilbyr kursdager, kursrekker og videreutdanning innenfor de estetiske fagområdene kunst og håndverk, musikk og drama. Vi kan tilby følgende tverrfaglige kurs: Dukker og figurteater Kunst og kulturformidling Rytme og bevegelse med koster og spann En skapende reise i musikk, bilde og drama Den estetiske dimensjonen i klasserommet Har du spørsmål angående kurs, oppdrag, etter- og videreutdanning ved NLA Lærerhøgskolen, kan du kontakte Etter- og videreutdanningsavdelingen (EVU): Fung. EVU-leder Astrid Ljones Fjærestad E-post: Pedagogisk konsulent Gunnvi Sæle Jokstad Tlf: E-post: Vi kan også tilby kurs og kursrekker innenfor det enkelte fag: Kunst og håndverk: Vi ønsker å sette fokus på kunst og håndverksfaget i en ny tid, med fornying og inspirasjon som viktige stikkord. Vi kan blant annet tilby følgende kurs: Uteverksted : Skulpturelt arbeid i rått tre Billedskaping i det fri Enkle brennemetoder i keramikk Bruk av 12-volts utesmie Pedagogisk konsulent Kari Sæle Tlf: E-post: NLA Lærerhøgskolen som kursarrangør: I tillegg til å være faglig arrangør av kurs kan NLA Lærerhøgskolen også stille som praktisk kursarrangør ved utleie av kurslokaler, servering av lunsj, etc. Kursene kan gjennomføres ved NLA Lærerhøgskolen eller ved den enkelte skole, for skolens personale og gjerne sammen med elevgrupper.

13 NORSK LÆRERAKADEMI Side 20 Side 13 Samfunnsfag Vi kan tilby tilrettelagte kurs og kursrekker innenfor emnene: Lokalhistorie i skolen Menneskerettigheter Musikk: Musikk er viktig, både som eget fagområde og som allmenndannende fag. Vi ønsker å bidra til å heve lærernes kompetanse i å bruke musikk i hele skolehverdagen, så vel som i musikkundervisningen. Vi kan tilby følgende kurs: Gitarkurs Skapende stemmebruk Bruk av instrumenter Norge som flerkulturelt samfunn Globalisering Nord/Sør-samarbeid Drama: Kunstfaget Drama handler om å gi barn estetiske opplevelser og erfaringer. Det handler om å igangsette leken i oss selv ved å aktivere evnen til fortelling og improvisasjon, og ved å lære om og kjenne til dramatiske uttrykksformer. Formålet med kursene er å gi deg som pedagog lyst og evne til å bruke drama og det kreative som et målrettet redskap i ditt pedagogiske arbeid. Vi går gjerne i dialog mht. å utarbeide kurs og kursrekker knyttet til ulike emner i den nye læreplanen. Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne. Fridtjof Nansen Vi kan vi tilby kurs i: NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: Samfunnsfag 1, 30 studiepoeng Improvisasjon Muntlig fortelling Lekende læring og lærende lek Teaterproduksjon NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: Estetiske fag, 30 studiepoeng

14 NORSK LÆRERAKADEMI Side 14 Side 19 Kroppsøving Norsk Innen faget Kroppsøving kan vi tilby følgende kurs: Norsk grunnkurs i førstehjelp Førstehjelpskurs for elever Livredningsprøven for skole- og barnehagepersonale Forutsetter tilgang til basseng Grunnkurs eller instruktørkurs i bakketeknikker Snøbrett, alpint og telemark Dans Turn Grunnleggende matte- og trampettøvelser Dagskurs: Kanopadling, orientering og klatring Vi kan tilby kurs og kursrekker innenfor emner som: Sansemotorikk Barns psykomotoriske utvikling Lek og fysisk fostring Kroppssyn Læringsteori Naturlekeplass Daglig fysisk aktivitet og læring Vi kan tilby kurs og kursrekker innen følgende emner: Språkutvikling Lese og skriveopplæring Bilde og fagbøker Lesing og lesestimulering, litteratur og litteraturformidling, litteraturdidaktikk Elevtekstanalyse Muntlige/skriftlige sjangre Sosiolingvistiske emner - Språkbruk og språklig variasjon Norsk som andrespråk Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget Norsk 2. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget Kroppsøving 2. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: Norsk 2, 30 studiepoeng

15 NORSK LÆRERAKADEMI Side 18 Side 15 Naturfag IKT Vi kan tilby følgende kurs/prosjekt: Fuglekasseprosjekt Et praktisk kurs der en setter opp ulike typer fuglekasser, og følger livet i disse utover våren. Det didaktiske perspektivet vil stå sentralt. Det legges opp til følgende: 1 fagdag med teori og praktisk informasjon 2-3 skolebesøk i løpet av våren. Fagperson fra NLA LH kommer til den enkelte skole og fungerer som veileder for lærerne. Forskerspiren Gjennom Forskerspiren vil kompetansemålene bli belyst gjennom praktisk arbeid, forelesninger og samtaler. Dette er i stor grad et praktisk kurs med forsøk, verksted og feltarbeid. Den enkelte skole/kommune/region velger hovedfokus og årstrinn. Vi tilbyr også kurs innenfor områdene: Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi og design. Samarbeid med matematikk og kunst & håndverk Vi kan også tilby modul og nettbaserte kursrekker innenfor fagene Natur og miljøfag 1 og Natur og miljøfag 2. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenhetene: Natur og miljøfag 1, 30 studiepoeng Natur og miljøfag 2, 30 studiepoeng Program for digital kompetanse fremhever nødvendigheten av å integrere IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i læringsarbeidet. Grunnleggende ferdigheter innen IKT vektlegges i den nye læreplanen. IKT er i dag et viktig hjelpemiddel for lærere i deres daglige arbeid med planlegging, administrasjon og evaluering. NLA Lærerhøgskolen har lang erfaring i å tilby kurs og kursrekker innenfor IKT. Vi tilbyr kurs blant annet innenfor følgende områder: Internettbaserte læringsverktøy Grunnleggende og videregående kurs i bruk av It s:learning Effektiv internettbruk Ulike søketeknikker og bruk av tjenester på Internett Digitale medier Kurs i billedbehandling Dynamiske internettsider Innføring i teknologi for å utvikle dynamiske nettsider Tekstbehandleren Bruk av tekstbehandler i skrivetrening hos elever Regneark Grunnleggende og videregående kurs i bruk av Excel Office-produkter Eksempelvis kurs i PowerPoint, Access og FrontPage Pedagogisk programvare Innføring i og analyse av pedagogisk programvare Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget IT for lærere. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: IT for lærere, 30 studiepoeng

16 NORSK LÆRERAKADEMI Side 16 Side 17 KRL Matematikk Innenfor faget Kristendom, religion og livssyn kan vi tilby ulike kurs og kursmoduler. Ett eller flere emner kan tilbys samtidig. Noen av emnene kan i tillegg være nettbasert. Aktuelle emner til kurs og kursmoduler kan være: Ny læreplan i KRL i grunnskolen; hvilke konsekvenser får den? Tilpasset opplæring i KRL-faget Bibelen og kristen tro Høytider i kristendommen og andre religioner Religiøse uttrykk i kunst, bilder og musikk Jødedommen Islam Buddhismen Hinduismen Sekulære livssyn Filosofi i skolen Etikk i skolehverdagen Moralsk og religiøs utvikling hos barn og unge Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor faget KRL 2. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr påbyggingsenheten: KRL valgenhet, 10 studiepoeng NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenheten: KRL 2, 30 studiepoeng Kurs om Matematikkdelen av Læreplanen fra 2006 Tverrfaglig kurs: Teknologi og design Samarbeid med naturfag og kunst & håndverk Digital kompetanse i matematikk Algebraisk tenkning og prealgebra på mellomtrinnet Didaktikk for algebra og funksjoner på ungdomstrinnet eller videregående skole Bruk av dataprogrammer i geometri Dynamiske geometriprogrammer som Cabri vil vektlegges. Bruk av regneark i matematikken Problemløsning i matematikken Det kan utarbeides kurs og kursrekker innenfor ett eller flere emner. Når ikke spesielle trinn er nevnt, kan kursene tilpasses alle trinn i grunnskolen og de to første årene på videregående skole. Det legges opp til utprøving i egen klasse. Vi kan også tilby modul- og nettbaserte kursrekker innenfor fagene Matematikk 1 og Matematikk 3. Slike kursrekker kan inngå i en formelt kompetansegivende videreutdanning. NLA Lærerhøgskolen tilbyr videreutdanningsenhetene: Matematikk 1, 30 studiepoeng Matematikk 3, 30 studiepoeng

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.3 i rammeplanen til allmennlærerutdanningen. Endringene er merket med kursiv.

Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.3 i rammeplanen til allmennlærerutdanningen. Endringene er merket med kursiv. Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.3 i rammeplanen til allmennlærerutdanningen. Endringene er merket med kursiv. 2.2 Oppbygning og organisering Allmennlærerutdanning er en fireårig yrkesutdanning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)

2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 2KRLFB12N Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Emnekode: 2KRLFB12N Studiepoeng: 10+5 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse Læringsutbytte

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling!

GFU-skolen: språk og flerkultur. Velkommen til første samling! GFU-skolen: språk og flerkultur Velkommen til første samling! 10.10.2014 Program 9. okt. 2014, kl. 08.30-11.15 08.30: Introduksjon v/ Jannike Hegdal Nilssen og kort om kulturelt mangfold, språk og læring

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL)

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL) Fordypningsenhet i religion og etikk, 10 vekttall, er en videreføring av og en fordypning i det faglig-pedagogiske

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) Det kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato 15.10.2015 Vår ref.: 15/06781-1 Høringssvar NOU 2015:8 Fremtidens skole fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL010) studieåret 2004-2005 Fag: KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP Kode: KRL010 Studiepoeng:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet VEDLEGG: I Organisering av Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) Dybde forståelse Dybde Pedagogikk og elevkunnskap: GLU/NGLU/NGLUSS 5-10 (PEL 501, 502 og 503) - studieåret 2015-2016 forståelse DIDAKTIKK DIDAKTIKK

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Skolen idag... i Bergen. Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011

Skolen idag... i Bergen. Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011 Skolen idag... i Bergen Seminar for formidlernettverket i Bergen, mars 2011 Kulturbilletten samarbeidsavtale med Skyss, vi benytter ledig kapasitet Monica.hakansson@bergen.kommune.no Harde fakta 91 kommunale

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Kompetansemål Læringsmål Hovedomr/tema Læremidler Vurdering. Koranen De fem søyler Etikk Lover og regler Sjia- og sunniislam

Kompetansemål Læringsmål Hovedomr/tema Læremidler Vurdering. Koranen De fem søyler Etikk Lover og regler Sjia- og sunniislam LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED VARDÅSEN SKOLE FAG: krle TRINN: 7. klasse Timefordeling på trinnet: 2 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Læringsmål for

Detaljer

Matematikk - veilednings- og støttemateriell

Matematikk - veilednings- og støttemateriell Matematikk - veilednings- og Veilednings-/ Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Veiledning 16.08. 21.08. 0,- Lærer på videregående Veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan lærer kan

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk

2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk 2RLE171-1 RLE 1, emne 1: Religion, livssyn og fagdidaktikk Emnekode: 2RLE171-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Religion, livssyn og etikk (RLE) er

Detaljer

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Felles mål for faget: Noen av hovedmomenter for klassetrinnet: Henvises til læreplanen i Religion, livssyn og etikk og kompetansemålen etter

Detaljer

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14

Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Tilbud om etter- og videreutdanning 2013-14 Etter- og videreutdanninger 2013-2014 Skolen er i stadig endring. Tilbudene til etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE.

HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. HELHETLIG PLAN I REGNING VED OLSVIK SKOLE. Prinsipper og strategier ved Olsvik skole. FORORD Olsvik skole har utarbeidet en helhetlig plan i regning som viser hvilke mål og arbeidsmåter som er forventet

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012

Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 Årsplan 4. TRINN SKOLEÅRET 2011-2012 INNLEDNING Vel møtt til et nytt og spennende skoleår! Dette skoleåret blir det viktig å få en god lesehastighet og mestre det grunnleggende i de fire regneartene før

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MAI 2005 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av

Detaljer

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn

Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplan for grunnskolelærerutdanning, 1. 7. trinn Programplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan Hellen skole

Strategisk plan Hellen skole sk plan 2012-2016 - Hellen skole 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommune sin visjon for skole: «Kompetanse for alle i mulighetens skole» Hellen skole sin visjon for skole: «Hjem og skole - sterke bånd.

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 4

2MA Matematikk: Emne 4 2MA5101-4 Matematikk: Emne 4 Emnekode: 2MA5101-4 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole

ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011. Breivikbotn skole ÅRSPLAN I RLE 1. OG 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning for trinn

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket

Matematikk. 5.- 7.trinn. 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Mobil Matematikk 5.- 7.trinn 12 uker I skolen Hele kollegiet Lokalt praksisfelt Stockholm Universitet Studiesenteret.no Skoleverket Her er matematikk dreiefaget for tverrfaglig tilnærming i skolens helhelige

Detaljer

Årsplan KRLE 7. trinn. 2016/2017 Grunnleggende ferdigheter (GRF) Overordnet plan for fagene. Generell del (GD)

Årsplan KRLE 7. trinn. 2016/2017 Grunnleggende ferdigheter (GRF) Overordnet plan for fagene. Generell del (GD) Grunnleggende ferdigheter (GRF) Generell del (GD) a) Å kunne uttrykke seg muntlig b) Å kunne uttrykke seg skriftlig c) Å kunne lese d) Å kunne regne e) Å kunne bruke digitale verktøy 1) Det meningssøkende

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer