Annen avdeling PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg, Tyskland Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 24. november 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket BIOMEGA ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes fullmektiger samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 31. mai 2006 med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Klasse 29: Klasse 31: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. Proteiner og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett. Dyre- og fiskefôr. Merket ble besluttet registrert den 11. desember 2006, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 51/2006, med publiseringsdato mandag den 18. desember Innsigelse innkom den 19. februar 2007, innen innsigelsesperiodens utløp.

2 Annen avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket BIOMEGA er egnet til å forveksles med internasjonal varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket OMEGA, registrert for nærmere angitte varer i klassene 29 og 32 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og internasjonal varemerkeregistreringer nr ( ), ordmerket OMEGA, registrert for nærmere angitte varer i klasse 29 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at det registrerte ordmerket BIOMEGA således er blitt innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd og 50. Varefortegnelse for internasjonal varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 29: Klasse 32: Meat, fish, meat extracts, fish pastes, canned fruit, vegetables, meat and fish, meat, fish, fruit and vegetable jellies, marinated fish, sardines in oil, caviar, crustaceans and canned crustaceans. Fruit juices. Varefortegnelse for internasjonal varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 29: Meat, fish, poultry, game; fresh and preserved shellfish, in processed or frozen form; preserved, cooked, dried and frozen fruit and vegetables. Med hensyn til partenes argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og

3 Annen avd. sak nr hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av 2. avdelings avgjørelser nr (Handi) og nr (Kea!). Når det gjelder varene det søkte merket søkes registrert for, vil det være noe likeartethet mellom næringsmidler for spedbarn i klasse 5 og mat- og drikkevarene i innsigers varefortegnelser. For de øvrige varene det søkte merket ønskes registrert for i klasse 5, anses det ikke å være varelikhet mellom disse varene og varene innsigers merke gjelder for. I klasse 29 omfatter søkerens varefortegnelse videre for det første "proteiner og kostholdstilskudd for ernæringsformål". Disse varene er ikke dekket av innsigerens matvarer, men det er snakk om dagligvarer som vil selges i de samme forretninger. Likevel er det ikke vanlig at kosttilskudd på den ene siden og fisk-, kjøtt-, frukt- og grønnsaksprodukter produseres sammen og har samme kommersielle opprinnelse. Vi anser derfor at det kun foreligger en svak varelikeartethet på dette punktet. Når det gjelder resten av søkerens varer i klasse 29, spiselige oljer og fett, vil disse i større grad kunne produseres sammen med innsigerens varer, og det vil kunne være likeartethet med varer som meat extracts, fish pastaes, meat jellies, fish jellies, og sardines in oil. Mellom søkerens varer "dyre- og fiskefôr" i klasse 31 og innsigers varer anses det ikke å foreligge noen varelikhet. Det foreligger en varierende grad av varelikeartethet. Graden av merkelikhet samt merkenes distinktive karakter blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsigers fullmektig har anført at innsigers merke i sin helhet er inkorporert i det søkte merket, og at den eneste forskjellen BI bare er et tobokstavstillegg som tilfører liten forskjell og distinktivitet. Merket vil kunne bli uttalt som bi- omega og dermed oppfattes som biprodukter, dvs. tilskudd til innsigers produkter med merket OMEGA. Søkers fullmektig har på sin side anført at det for de aktuelle varene er et stort antall sameksisterende registreringer hvor OMEGA inngår som merkeelement, og at dette beror på at OMEGA vil oppfattes som den generiske betegnelsen "omega 3", en fellesbetegnelse på fettsyrer som utvinnes hovedsakelig fra fisk, og som inneholder de essensielle fettsyrene EPA og DHA. Dette er gjennomsnittsforbrukeren etter søkers fullmektigs mening godt kjent med, og det vil derfor være svært lite sannsynlig at det vil trekkes slutninger om felles kommersiell opprinnelse ut fra at et merket for slike varer inneholder ordet OMEGA. Patentstyret har følgende kommentarer til kjennetegnslikheten. Innsigerens to ordmerker er identiske og består av teksten OMEGA. OMEGA er navnet på den siste bokstaven i det greske alfabetet, og brukes dessuten som en kortform for omega 3-fettsyrer. Det søkte merket er også et

4 Annen avd. sak nr rent ordmerke og består av teksten BIOMEGA. BIOMEGA tar i sin helhet opp i seg innsigerens merker. På den andre siden skal merket vurderes som helhet. Merkene skilles ved de to første bokstavene BI i det søkte merket, og dette er etter Patentstyrets mening tilstrekkelig til at merkene fremstår som visuelt forskjellige. Det anses heller ikke å være noen fonetisk likhet mellom merkene, på grunn av at søkers merke får en annen begynnelse med bokstavene BI, og det dessuten ikke er gitt hvilken vokal/stavelse som vil betones ved uttale av søkers merke. BIOMEGA har videre ingen betydning og fremstår etter Patentstyrets mening som en fantasibetegnelse, eventuelt som et teleskopord sammensatt av "bio" og elementet "omega", hvor O'en er felles for ordet BIO og OMEGA, og det vil i så fall oppfattes som "biologisk omega 3". Merket kan muligens også ses som en sammenstilling av "bio" og "mega", men i lys av at en del av varene gjelder produkter som typisk vil kunne være tilsatt omega 3 fettsyrer, antar Patentstyret at merket heller vil oppfattes som en suggestiv henspilling på dette og en assosiasjon til omega 3 enn til innsigerens merker. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil normalt være en vanlig forbruker, og betegnelsen omega 3 anses godt kjent for norske forbrukere som en kvalitet eller ren opplysning om at varene inneholder slike helsegunstige fettsyrer. Vi viser også til avgjørelse T-28/05 fra Førsteinstansretten i EU, hvor det uttales at omega 3 for slike varer er rent beskrivende. OMEGA uten 3-tallet vil for varene det gjelder skape samme forestillinger, og dette merkeelementet må derfor anses svakt hvis det brukes for varer som kan være tilsatt eller inneholde omega 3-fettsyrer. Vi finner uansett ikke å kunne legge vekt på anførselen fra innsigers fullmektig om at det er sannsynlig å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil se merket som en sammensetning av "bi" og "omega", siden merket antas å ville oppfattes som et fantasiord eller et teleskopord. Patentstyret anser derfor at merkene er tilstrekkelig ulike både visuelt og fonetisk og at forestillings-bildene som måtte dannes ikke gir noen assosiasjon om felles kommersiell opprinnelse. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med internasjonale registreringer nr , ordmerket OMEGA, og nr , ordmerket OMEGA, og merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Forskjellen i helhetsinntrykket medfører at gjennomsnittsforbruker ikke vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. I denne vurderingen er det lagt vekt på at de visuelle, fonetiske og innholdsmessige forskjellene som foreligger, overskygger likhetene i de to merkene. Det er videre lagt vekt på at innsigers merke består av ett svakt merkeelement, som derfor ikke kan begrunne et særlig omfattende verneområde. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 26. januar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 16. februar Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig:

5 Annen avd. sak nr "Under henvisning til Varemerkelovens 22 tillater vi oss å bringe Patentstyrets Første avdelings avgjørelse vedrørende ovennevnte varemerkeregistrering inn for Patentstyrets Annen avdeling. Første avdelings meddelelse av avgjørelsen ble oversendt 24. november 2008, og da 24. januar 2009 falt på en lørdag, er klagen rettidig. Sakens faktiske forhold Marine Bioproducts AS, Storebø innleverte søknad om registrering av sitt ordmerke BIOMEGA den 31. mai Merket ble registrert den 11. desember 2006 for nærmere angitte varer i klassene 5, 29 og 31, og registreringen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende den 18. desember Vedlegg 1: Kopi av registrering nr I innsigelsesperioden ble det innlevert innsigelse fra MARKANT Handels- und Service GmbH, Offenburg, Tyskland med Onsagers AS, Oslo som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at det foreløpig registrerte merket iht. Varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, er egnet til å forveksles med innsigers nedennevnte internasjonale registreringer som er gjeldende i Norge. Internasjonal registrering nr for ordmerket Omega. Internasjonal registrering nr for ordmerket OMEGA. Vedlegg 2: Utskrift av internasjonal registrering nr og nr Patentstyrets Første avdeling forkastet innsigelsen etter å ha kommet til at det foreløpig registrerte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigeres registreringer. Klagens juridiske grunnlag Innsiger mener at Patentstyrets Første avdelings avgjørelse må overprøves i Annen avdeling da man er av den oppfatning at Første avdelings avgjørelse er uriktig. Innsiger mener at merket BIOMEGA er egnet til å forveksles med innsigers tidligere registrerte varemerkerettigheter iht. Varemerkelovens 14, første ledd, nr. 8. Spørsmålet om to merker er forvekselbare skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikhet og kjennetegnslikhet blir vektlagt. Vareslagslikhet Merket BIOMEGA er foreløpig registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. Klasse 29: Proteiner og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett. Klasse 31: Dyre- og fiskefôr. Innsigers internasjonale registrering nr Omega er gjeldende i Norge med følgende varefortegnelse:

6 Annen avd. sak nr Klasse 29: Meat, fish, meat extracts, fish pastes, canned fruit, vegetables, meat and fish, meat, fish, fruit and vegetable jellies, marinated fish, sardines in oil, caviar, crustaceans and canned crustaceans. Klasse 32: Fruit juices. Innsigers internasjonale registrering nr OMEGA er gjeldende i Norge med følgende varefortegnelse: Klasse 29: Meat, fish, poultry, game; fresh and preserved shellfish, in processed or frozen form; preserved, cooked, dried and frozen fruit and vegetables. Patentstyrets Første avdeling legger til grunn at det foreligger en varierende grad av varelikeartethet. Det stemmer for så vidt, men det skal hevdes at det også foreligger ren vareoverlapping (vareidentitet). I relasjon til de omsøkte varer i klassene 5 og 31, foreligger det bare likeartethet da innsigers registreringer ikke omfatter disse klasser. Imidlertid forligger det til dels ren vareidentitet i klasse 29. Innsigers registreringer omfatter meat extracts, fish pastes, samt meat, fish, fruit and vegetable jellies, og det foreligger ingen påfølgende begrensning av typen:, the aforementioned goods not being nutritional supplements. Dette innebærer at innsigers varer også omfatter meat extracts, fish pastes, samt meat, fish, fruit and vegetable jellies til salgs som kosttilskudd. Det er et faktum at for eksempel kjøttekstrakter vil være svært proteinrike, og at derfor kan forhandles som kosttilskudd for eldre, svake og syke personer. Hvalkjøttekstrakter vil også være rike på Omega 3 fettsyrer. Tilsvarende vil også fish pastes og meat, fish, fruit and vegetable jellies kunne være kosttilskudd. De sistnevnte varer vil for eksempel ofte kunne være svært vitaminrike. For øvrig vil for eksempel spiselige oljer og fett kunne ha samme kommersielle opprinnelse som meat extracts, fish pastes, meat, fish, fruit and vegetable jellies og sardines in oil. Flere av de omsøkte produkter og innsigers produkter vil dessuten bli forhandlet i dagligvarebutikker hvor sluttbrukeren vil kunne påtreffe dem i umiddelbar nærhet med hverandre eller side om side i butikkhyllene. Grunnet det stigende fokus på helsekost de senere år, må også det påregnes at den stadig tiltagende grad av salg av kosttilskudd i dagligvarebutikkene vil fortsette. Kjennetegnslikhet Siden det i tillegg til klar varelikeartethet også foreligger en viss vareidentitet, skal det foretas en strengere kjennetegnsforvekselbarhetsvurdering. Det må kreves en klar forskjell mellom kjennetegnene dersom den foreløpige registrering av det søkte merket skal opprettholdes. Innsigers to ordmerker er tilnærmet identiske og består av teksten OMEGA / Omega. (De vil i det følgende bli omtalt som innsigers merke.) Det søkte merket er også et rent ordmerke og består av teksten BIOMEGA. Innsigers merke er i sin helhet inkorporert i det søkte merket, og det eneste som skiller merkene er således elementet BI i det søkte merket. Patentstyrets Første avdeling resonnerer som følger i sin avgjørelse: Patentstyret har følgende kommentarer til kjennetegnslikheten. Innsigerens to ordmerker er identiske og består av teksten OMEGA. OMEGA er navnet på den siste bokstaven i det greske alfabetet, og brukes dessuten som kortform for omega 3 fettsyrer*. [Fotnote: Våre understrekninger.]

7 Annen avd. sak nr Det søkte merket er også et rent ordmerke og består av teksten BIOMEGA. BIOMEGA tar i sin helhet opp i seg innsigerens merker. På den andre siden skal merket vurderes som helhet. Merkene skilles ved de to første bokstavene BI i det søkte merket, og dette er etter Patentstyrets mening tilstrekkelig til at merkene fremstår som visuelt forskjellige. Det anses heller ikke å være noen fonetisk likhet mellom merkene på grunn av at søkers merke får en annen begynnelse med bokstavene BI, og det dessuten ikke er gitt* [Fotnote: Våre understrekninger] hvilken vokal/stavelse som vil betones ved uttale av søkers merke. Patentstyret uttaler at OMEGA er en kortform for omega-3 fettsyrer. Denne påstand kan vi ikke se at det er dekning for. Det faktum i seg selv, at omega-3 fettsyrer innledes av ordet OMEGA, innebærer ikke automatisk at OMEGA er en kortform for omega-3 fettsyrer. All sannsynlighet taler også mot at OMEGA vil bli etablert som en slik kortform. Omega-3 er en så lettuttalt og veletablert betegnelse på den angjeldende type produkter at det rett og slett ikke vil være behov for noen forkortelse. Videre assosieres OMEGA med den greske bokstav, mens angivelsen omega-3 kun forbindes med omega-3 fettsyrer. Den videre uttalelse om at det ikke er gitt hvilken vokal/stavelse som betones ved uttale av søkers merke, medfører vel for så vidt riktighet, men uansett hvilken uttale som velges, biomega, biomega eller biomega, så vil merket OMEGA kunne uttales tilsvarende: omega eller omega. Første avdelings oppfatning om at det ikke foreligger fonetisk likhet mellom merkene faller etter vår oppfatning på sin egen urimelighet. For øvrig kan det heller ikke være tvil om at den visuelle utformingen av ordet OMEGA straks vil bli gjenkjent i det søkte merket BIOMEGA. Tross alt inngår innsigers merke i sin helhet med sine fem bokstaver, i det foreløpig registrerte syvbokstavsmerket. Etter vårt skjønn taler sannsynligheten for at gjennomsnittsforbrukeren enten vil oppfatte BIOMEGA som et teleskopord for BIOLOGISK OMEGA eller som BI-OMEGA. I det første tilfelle vil det altså oppfattes som en biologisk variant av OMEGA, og i det siste tilfelle som en bivariant av OMEGA. I begge tilfeller vil ordet OMEGA klart oppfattes, og en vare påført varemerket BIOMEGA, vil lett kunne oppfattes som en produktvariant av innsigers identiske eller likeartede vare, solgt under varemerket OMEGA. Vi vil ikke benekte at omega-3 er allment kjent som kortform for omega-3 fettsyrer, og at produkter påført omega-3 vil bli oppfattet å inneholde omega-3 fettsyrer. Imidlertid er omsetningskretsen så vant til at det er kortformen omega-3 som benyttes for disse fettsyrer, at sannsynligheten taler for at ordet OMEGA i merket BIOMEGA, på samme måte som i innsigers merke, snarere vil bli assosiert med den greske bokstav, og at merkene vil bli assosiert med hverandre. Under enhver omstendighet vil en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen eller gjennomsnittsforbrukeren lett kunne trekke den feilaktige slutning at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Vi henviser for øvrig til Høyesteretts avgjørelse av 2. oktober 2008 SØTT + SALT dommen. Dommen gjaldt en inngreps- og ugyldighetssak mot bruk og registrering av varemerket PASCAL søtt & salt, basert på tidligere registrering av merket søtt + salt, begge som vist nedenfor.

8 Annen avd. sak nr Flertallet fant at det forelå indirekte forvekslingsfare mellom merkene selv om PASCAL ble ansett for det dominerende merkeelement. I dommen henvises til EF-domstolens sak C120/04 Thomson Lifepremiss 32-37, hvor det ble fremholdt at et eldre merke ikke kan frarøves vern ved at det settes sammen med et mer dominerende merkeelement i et yngre, sammensatt merke, såfremt det eldre merket fortsatt har en uavhengig og særpreget rolle i det yngre, sammensatte merket. Høyesterett uttaler på denne bakgrunn at selv om det er den andre del av merket her pascal som utgjør det dominerende trekket, så vil forvekslingsfare kunne foreligge dersom den andre delen på grunn av sitt særpreg likevel kan gi forbrukeren grunn til å tro at det består en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene. Ovennevnte høyesterettssak er ikke helt analog med herværende sak, men uttalelsene i dommen må ha tilsvarende relevans for vurderingen av forvekselbarhet mellom merkene OMEGA og BIOMEGA, hvor innsigers merke er i sin helhet tatt opp i søkers merke. Vedlegg 3: Høyesteretts avgjørelse av 2.oktober Oppsummering Samlet sett skal det hevdes, basert på det ovenstående og våre innlegg til Patentstyrets Første avdeling, at ordmerket OMEGA er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med innsigers merke BIOMEGA, iht. Varemerkelovens 14, første ledd nr. 8. Idet vi til slutt tar forbehold om innsendelse av ytterligere anførsler i saken, ber vi om at Første avdelings avgjørelse oppheves, og at det søkte merket blir nektet vern i Norge." I sin imøtegåelse av 23. mars 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til annen avdelings oversendelse av klage datert 3. februar 2009, med tilsvarsfrist 3. april 2009, og vil på vegne av søkeren få anføre følgende: Søkeren er enig i den konklusjonen som trekkes i Patentstyrets avgjørelse av 24. november Etter en helhetsvurdering fremstår søkerens BIOMEGA og innsigerens tidligere registrerte merker OMEGA ikke som egnet til å bli forvekslet i den alminnelige omsetning. Sett i lys av den faktiske situasjonen på registeret fremsår innsigerens argumentasjon som lite overbevisende. Som fremhold under første avdelings behandling av saken så foreligger det ett hundre og fire og førti sameksisterende registreringer hvor merkedelen OMEGA inngår som en del av merket. i det Norske varemerkeregisteret. Majoriteten av disse registreringene dekker varer i kl. 5 og 29. Det store antallet sameksisterende registreringer beror selvsagt på det forholdet at Omega-3 er et rent generisk ord i relasjon til Omega-3 fettsyre som finnes i en rekke matprodukter da særlig sjømat og fisk samt oljer fra fisk, skjell og sjøpattedyr.

9 Annen avd. sak nr Det er også en kjensgjerning at matprodukter og preparater inneholdende Omega-3 fettsyrer har vært gjenstand for en massiv markedsføring de senere årene på grunn av sin dokumenterte helsebringende effekt i relasjon til å forebygge hjerte-/karsykdommer samt andre lidelser. I relasjon til søkerens varer er det derfor rimelig å legge til grunn at omsetningskretsen vil være kjent med denne betydningen og derfor oppfatte Omega som en referanse til en egenskap ved varen, nemlig OMEGA3 fettsyrer. Vi fastholder på dette grunnlag vår tidligere påstand om at innsigerens registreringer kun kan ha krav på et meget begrenset verneområde og på ingen måte vil hindre registrering av parallelle merker hvor OMEGA utgjør en del av merket. Patentstyrets egen registreringspraksis gir også en meget klar indikasjon på at dette er tilfellet da det allerede før og etter registrering av innsigerens merke har blitt tillatt registrert en rekke merker hvor OMEGA inngår. Som eksempler fra nyere registreringspraksis kan vi nevne reg. nr , COROMEGA for varer i kl. 29, reg. nr , ASTAOMEGA for varer i kl. 29, reg. nr , MAXOMEGA for varer i kl. 29, reg. nr , MYOMEGA i kl. 29 og reg. nr , G-OMEGA også for varer i kl. 29. Det skal også nevnes at innsigerens merke ble tillatt registrert på tross av at det foreligger en tidligere registrering under reg. nr for figurmerket HJERTE MED OMEGA. På grunn av det store antallet sameksisterende merker hvor omega inngår er merkeelementet OMEGA er i liten grad egnet til å angi varens kommersielle opprinnelse. Ved vurderingen av hvorvidt det foreligger forvekselbar likhet mellom søkeren BIOMEGA og innsigeren OMEGA er dette et moment som må tillegges adskillig vekt. I relasjon til de varer hvor innsigerens og søkerens varer tangerer hverandre er det svært lite sannsynlig at den gjennomsnittlige forbruker vil tro at det nødvendigvis er noen kommersiell sammenheng mellom produktene. Visuelt og fonetisk kan det heller ikke sies å foreligge noen større grad av likhet mellom søkerens BIOMEGA og innsigerens OMEGA enn hva tilfelle er med de registreringer det er vist til ovenfor. At et merke i sin helhet er opptatt i et annet medfører ikke automatisk at det foreligger noen fare for forveksling det er alltid det helhetsinntrykket merket etterlater som er utslagsgivende for forvekslbarhetsvurderingen. Rent visuelt er det uproblematisk å holde BIOMEGA og OMEGA fra hverandre da de på tross av det fellese merkeelement OMEGA allikevel danner svært forskjellige ordbilder. Vi finner det usannsynelig at den alminnelig oppmerksomme gjennomsnittsforbruker skulle ha problemer med å skille de to. Heller ikke fonetisk foreligger det noen utpreget likhet mellom de to merkene uansett hvor trykket legges. Innsigeren fremholder at OMEGA ikke er kortform for OMEGA 3og at det i relasjon til søkerens og innsigerens merker først og fremst vil bli oppfattet som en assosiasjon til den siste bokstaven i det greske alfabet. I relasjon til søkerens merke BIOMEGA og søkerens varer finner vi dette svært lite trolig. Søkerens merke er et bevisst ordspill fra søkerens side der man henspiller både på forstavelsen BIO for biologisk MEGA for stor/god samt at merket også inneholder en referanse til Omega.

10 Annen avd. sak nr At omsetningskretsen vil dele søkerens merke opp i forstavelsen BI- med tillegget OMEGA og derved legge til grunn at søkerens merke er et bi-tillegg til hovedproduktet Omega slik motparten forsøker å argumentere for finner vi svært lite sannsynlig. Når det gjelder de rettsavgjørelser innsigeren viser til i sitt innlegg kan vi vanskelig se at disse har noen relevans i relasjon til nærværende sak. Innsigerens merke sameksisterer allerede med en rekke registreringer der Omega utgjør en del av merket. Registreringen av søkerens merke kan derfor neppe sies å medføre noen forringelse av de rettigheter innsiger er tildelt ved den tidligere registreringen av sitt merke. Sett hen til det totale visuell og fonetisk forskjellen mellom merkene, forskjellen mellom varene og det faktum at innsigerens merke må ha krav på et snevert beskyttelsesomfang, ber vi Patentstyrets annen avdeling om å stadfeste Patentstyrets tidligere avgjørelse i saken ved å avvise innsigelsen som grunnløs." I tilsvar av 6. juli 2009 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings brev av 25. mars 2009 vedlagt tilsvar fra søkers fullmektig. Det skal ikke bestrides at det i det norske varemerkeregisteret foreligger et stort antall varemerker inneholdende elementet OMEGA i de 45 vare- og tjenesteklassene. En del av disse gjelder naturlig nok merker som har andre dominerende ord- eller figurelementer i tillegg til den generiske betegnelsen Omega 3. Innsiger har selvfølgelig aldri vært av den oppfatning at dennes registreringer for ordmerket OMEGA/Omega er til generelt hinder for andres registrering av merker hvori OMEGA inngår som element. Spørsmålet er imidlertid hvor tett opp til innsigers tross alt distinktive ordmerke OMEGA andre næringsdrivende skal kunne tillates å legge sine varemerker for identiske og likeartede varer. Søkers fullmektig henviser til registreringene for merkene COROMEGA, ASTAOMEGA, MAXOMEGA. MYOMEGA og G-OMEGA. Vi vil påpeke at merkene COROMEGA og ASTAOMEGA innehar foranstilte distinktive elementer som i betydelig større grad påvirker helhetsinntrykket av merkene, enn det innledende element BI- eller BIO- i det søkte merket gjør. Dette innebærer at ulikheten mellom merkene COROMEGA og ASTAOMEGA og innsigers OMEGA merker er større enn det som er tilfellet mellom BIOMEGA og OMEGA. Når det gjelder MAXOMEGA, et det et kombinertmerke med klart distinktivt figurelement i tillegg til ytterligere tekst. Helhetsinntrykket av dette merket påvirkes av disse forhold og bidrar til at forvekslingsfaren med innsigers merker nok ikke er fullt så stor som forvekslingsfaren mellom de to ordmerkene BIOMEGA og OMEGA. Merket G OMEGA vil, i motsetning til de andre merkene, oppfattes som et enhetlig ord, og merket har også et klart suggestivt preg, idet det indikerer at de angjeldende varer har god smak. Disse forhold bidrar til forminsket forvekslingsfare.

11 Annen avd. sak nr Det foreligger for øvrig fortsatt ikke noen endelig avgjørelse med hensyn til merket MYOMEGA. Vi fastholder at det søkte merket BIOMEGA lett vil oppfattes som en variant av innsigers merke OMEGA. Det faktum at innsigers merke i sin helhet er opptatt i det søkte merket, at innsigers merke utgjør 5 av de 7 bokstavene i det søkte merket, eller 3 av de 4 stavelsene i dette merket, at begge merker er rene ordmerker, og at det ikke er naturlig å uttale -OMEGA elementet i det søkte merket på noen annen måte enn innsigers merke OMEGA, innebærer etter vårt skjønn at merkenes visuelle og fonetiske likheter blir slående. Det faktum at elementet BI- eller BIO- i det søkte merket naturlig vil oppfattes som en beskrivende prefiks til -OMEGA, bidrar også til at merkene lett vil forveksles med hverandre i den alminnelige omsetning, spesielt når de benyttes på forbruksvarer som påtreffes side om side i butikkhyllene. Den felles omsetningskrets ville for eksempel lett kunne trekke den forfeilede slutning at BIOMEGA produktet er en ny og sunnere variant av OMEGA produktet. Vi fastholder altså at Varemerkelovens 14, første ledd, nr. 8 er til hinder for registrering av det søkte merket." I et siste innlegg av 3. september 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings oversendelse av 6 juli 2009 vedlag innsigers tilsvar av samme dato. På vegne av søker vil vi fastholde at merkene BIOMEGA og OMEGA ikke er forvekslbare og vi viser i all hovedsak til tidligere anførsler Når det gjelder de registrerte merkene det var vist til i vårt forrige innlegg er det fortsatt vår oppfatning at disse klart illustrerer at innsigeren tidligere registrerte merke OMEGA er et særdeles svakt merke som kun kan ha krav på en marginal beskyttelsessfære. Når det gjelder de varene hvor innsigers og søkerens varer tangerer hverandre er det et åpenbart faktum at OMEGA 3 er et generisk ord og at betydningen av dette er alminnelig kjent for den gjennomsnittlige forbruker. Vi er inneforstått med det faktum at så lenge merket er gyldig registrert så har innsiger en enerett som hindrer bruk og registrering av identisk eller forvekslbare merker. Poenget her er imidlertid at når man velger et merke som tenderer mot det deskriptive må man nødvendigvis tåle at andre legger seg svært tett opp til. Som nok et illustrerende eksempel vil vi vise til registrering nr OMEGA figur som også dekker identisk varer i klasse 29. Patentstyret har her på tross av innsigerens tidligere registrering godtatt registreringen av et merke som består av ordet OMEGA i vanlige blokkbokstaver omkranset av en hjertefigur, I en slik kontekst må merkene BIOMEGA og OMEGA kunne karakteriseres som svært forskjellige både visuelt og fonetisk og vi finner det utenkelig at det her skulle foreligge noen fare for hverken direkte eller indirekte forveksling. I den grad søkerens merke BIOMEGA vil

12 Annen avd. sak nr vekke noen assosiasjoner hos forbrukere vil det være til det generiske navnet omega 3 og ikke innsigerens varemerke. Avslutningsvis skal det nevnes at de registreringen det var vist til i vårt forrige kun var et tilfeldig utvalg for å illustrere hva som sameksisterer med innsigerens MEGA merker i varemerkeregisteret allerede. Det er imidlertid en rikholdig mengde andre eksempler som like gjerne kunne være trukket frem. Poenget var å vise at det foreligger en mengde registreringer for OMEGA i kombinasjon med andre merk eller mindre suggestive prefiks. Søkerens merke BIOMEGA kan således ikke betegnes som å ligge spesielt tett opp mot innsigerens tidligere merke en hva tilfelle er med en rekke av de merkene som allerede sameksisterer. Som ytterligere eksempler kan vi vise ti IR VIOMEGA, SANOMEGA, OMEGA PRO og TRIOMEGA. Å statuere forvekslingsfare mellom søkeren BIOMEGA og innsigeres MEGA ville etter omstendighetene etter vår oppfatning fremtre som vilkårlig. Vi ber derfor om at annen avdeling stadfester Patentstyrets tidligere avgjørelse slik at innsigelsen avvises som grunnløs og tidligere registreringsbeslutning blir stående." I et siste innlegg av 29. januar 2010 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, herunder til Patentstyrets Annen Avdelings brev av 25. september 2009 vedlagt tilsvar fra søkers fullmektig. Det fastholdes at merkene BIOMEGA og OMEGA er egnet til å forveksles iht. varemerkelovens 14, første ledd, nr. 8. Når det gjelder merkelikheten er det visuelt sett et ubestridelig faktum (1) at hele innsigers merke er inkorporert i innsigers, (2) at tre av fire stavelser i det søkte merket er identiske med de tre stavelser i innsigers merke, og (3) at fem av syv bokstaver i det søkte merket er identiske med de fem bokstavene i innsigers merke. Det fastholdes at ordet OMEGA uten noe tilleggselement i form av tallet 3 og eventuelt fettsyrer, ikke er en betegnelse for, eller en forkortelse for omega-3 eller omega-3 fettsyrer. Vi fastholder også at formodningen taler mot at omega-3 eller noen annen form for umettet fettsyre i fremtiden kun vil bli omtalt som OMEGA. Følgelig er OMEGA i egentlig forstand hverken beskrivende for umettede fettsyrer spesielt, eller for de angjeldende varer generelt. Da ordet i realiteten kun er en betegnelse på den siste greske bokstav, må det anses å ha tilnærmet normal distinktiv evne for de angjeldende varer. Når det gjelder elementet BIO i det søkte merket, er det en etablert og velkjent forkortelse for biologisk, og dermed et klart beskrivende element i dette merket.

13 Annen avd. sak nr Søkers fullmektig viser til at OMEGA sameksisterer med andre merker hvori OMEGA inngår som element. Vi fastholder at disse øvrige merker skiller seg mer fra innsigers merke enn det søkte merket gjør. Imidlertid skal det anføres at sameksistensen av flere varemerkeregistreringer hvori OMEGA er inkorporert, uansett ikke er tilstrekkelig per se til å konkludere at innsigers merke OMEGA har fått en redusert distinktiv evne, eller vil oppfattes som svakt. At det foreligger flere registreringer i varemerkeregisteret inneholdende elementet OMEGA er ingen dokumentasjon for hyppig bruk i markedet, og det ville eventuelt være sameksistens gjennom hyppig bruk i markedet som måtte til for at den distinktive evne til ordet OMEGA skulle oppfattes redusert. Dette er ikke dokumentert. Vi viser i denne sammenheng til for eksempel følgende avgjørelse av OHIM s ankeinstans: R 851/ MAGIC / MAGIC BOX, se vedlagte utskrift. Her uttales følgende under avsnitt 30 på side 10: The fact that various trade marks with an identical element coexist on the register does not necessarily reflect the actual market situation. The appellant did not submit any evidence of a peaceful coexistence with cited trade marks and the earlier trade mark Furthermore, even if peaceful coexistence between the various trade marks had been proven, this would not necessarily have meant that there is no likelihood of confusion in the present case. Tilsvarende resonnementer uttales for eksempel også av OHIM s ankeinstans i sak R 0001/ (side 5, avsnitt 22/23), og i sak R 360/ NO LIMITS / LIMMITS (side 4, avsnitt 13), se vedlagte utskrifter. Idet vi ellers viser til alle våre tidligere anførsler, ber vi Patentstyrets Annen avdeling oppheve registreringen av merket BIOMEGA helt eller delvis." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til Første avdelings begrunnelse. Selv om det søkte merket tar opp i seg hele det tidligere registrerte merket, er BIOMEGA visuelt, begrepsmessig og fonetisk forskjellig fra OMEGA, slik at det ikke foreligger fare for forveksling. Dette må gjelde selv om det skulle foreligge en viss vareidentitet. Annen avdeling legger i denne forbindelse også vekt på at OMEGA må anses som et svakt merkeelement for de vareslag som BIOMEGA er registrert for, jf. Høyesteretts avgjørelse i sak Rt s. 641

14 Annen avd. sak nr (SUPERLEK). Det vises også til Annen avdelings avgjørelse i sak 7885 om merket MYOMEGA og OMEGA av 30. april Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen:

PROTOKOLL. Ved søknadens innlevering den 2. april 2003 inngikk følgende varer i varefortegnelsen: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7711 Varemerkesøknad nr. 2003 03176 Søker: Nikken International Inc., Irvine, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. juli 2013 Sak VM 13/028 Klager: SEB Kort AB Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Margrethe Lunde og Tove

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7895 Int. reg. nr. 871 741 Nasj. ref. nr. 2006 00160 Innehaver: Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l, Perugia, Italia WIPO fullmektig: Marietti, Gilson e Trupiano

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7889 Reg.nr. 230 014 Søknadsnr. 2005 01930 Søker / innehaver: Helge Dykesten, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Olaer Industries S.A., Colombes,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom rettidig til Patentstyret den 30. oktober 2006. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8044 og 8045 Reg. nr. 234489 Søknadsnr. 200600631 Søker / innehaver: Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 Rena Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7906 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 059 Begjæringen gjelder: Aker PR AS, c/o Lynx Communications AS, Bryggegata 5, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 940 252 675

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870)

PROTOKOLL. Reg. nr. 254088 (200910870) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8194 Reg. nr. 254088 Søknad nr. 200910870 Innehaver: Jan Christian Warloe, Blekenberg 55, 5055 Bergen Innsiger: Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7912 Int. reg. nr. 0855965 Nasj. ref. nr. 200508317 Innehaver: Wella AG, Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS,

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8102 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 029 Begjæringen gjelder: Entera Driftspartner AS (tidl. Entera AS), Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad Foretakets org. nr.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7658 Int. reg. nr. 772 933 Nasj. ref. nr. 2002 01536 Innehaver: Quick Sports International BV, Ge Strijen, Nederland Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer