1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING ml emulsjon inneholder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. LEGEMIDLETS NAVN. Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml emulsjon inneholder:"

Transkript

1 PREPARATOMTALE 1

2 1. LEGEMIDLETS NAVN Lipidem 200 mg/ml infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml emulsjon inneholder: Triglyserider av middels kjedelengde Soyaolje, renset Omega-3-syretriglyserider Innhold av essensielle fettsyrer pr. liter: Linolsyre (omega-6) Alfalinolensyre (omega-3) Eikosapentaensyre (omega-3) og Dokosaheksaensyre (omega-3) 100,0 g 80,0 g 20,0 g 38,4-46,4 g 4,0-8,8 g 8,6-17,2 g 200 mg/ml (20 %) refererer til totalt innhold av triglyserider. Totalt energiinnhold pr. liter 7900 kj 1910 kcal Hjelpestoffer: 1000 ml emulsjon inneholder 2,6 mmol natrium (som natriumhydroksid og natriumoleat). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt LEGEMIDDELFORM Infusjonsvæske, emulsjon. Hvit, homogen emulsjon Osmolalitet ca. 410 mosm/kg Titrering (til ph 7,4) mindre enn 0,5 mmol/l NaOH eller HCl ph 6,5-8,5 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Tilførsel av fett, inkludert essensielle omega-6-fettsyrer og omega-3-fettsyrer, som del av et parenteralt ernæringsregime til voksne når oral eller enteral ernæring ikke er mulig, er utilstrekkelig eller kontraindisert. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Voksne: Doseringen bør tilpasses den enkelte pasients behov. Anbefalt dosering: 1-2 g fett pr. kg kroppsvekt pr. dag, tilsvarende: ml Lipidem 200 mg/ml pr. kg kroppsvekt pr. dag. 2

3 Infusjonshastighet: Infusjonen bør foregå ved lavest mulige hastighet. Infusjonshastigheten i de første 15 minuttene bør kun være 50 % av den fastsatte maksimale infusjonshastigheten. Maksimal infusjonshastighet: Inntil 0,15 g lipider pr. kg kroppsvekt pr. time, tilsvarende: - inntil 0,75 ml Lipidem 200 mg/ml pr. kg kroppsvekt pr. time. Infusjonshastigheten bør reduseres hos underernærte pasienter. Klinisk erfaring med langtidsbehandling med Lipidem er begrenset og preparatet bør derfor ikke administreres i mer enn én uke. Kun ved uttalt behov kan emulsjonen administreres i en lengre periode, og da under nøye metabolsk overvåking. Lipidem kan gis både som sentral og perifer intravenøs infusjon. Pediatriske pasienter: Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom er ikke klarlagt. 4.3 Kontraindikasjoner Lipidem må ikke brukes ved følgende tilstander: Alvorlig hyperlipidemi Alvorlige blodkoagulasjonsforstyrrelser Intrahepatisk kolestase Alvorlig leversvikt Alvorlig nyresvikt uten tilgang til hemofiltrering eller dialyse Akutte faser av hjerteinfarkt eller slag Akutt tromboembolisk sykdom, fettemboli Overfølsomhet overfor egg-, fiske- eller soyaprotein eller overfor noen av virkestoffene eller hjelpestoffene Følgende tilstander er generelle kontraindikasjoner for infusjonsbehandling: Ustabil sirkulasjonsstatus med kompromitterede vitalfunksjoner (tilstand med kollaps og sjokk) Ustabile metabolske tilstander (f. eks. alvorlige posttraumatiske tilstander, ukompensert diabetes mellitus, alvorlig sepsis, acidose) Akutt lungeødem Hyperhydrering Dekompensert hjertesvikt Hypoton dehydrering Hypokalemi 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Under infusjonen med Lipidem bør triglyseridnivået i serum kontrolleres. Hos pasienter med mistenkt forstyrrelse i lipidmetabolismen bør fastende lipemi utelukkes før infusjonen startes. Hypertriglyseridemi 12 timer etter lipidtilførsel tyder også på en forstyrrelse i lipidmetabolismen. Forbigående hypertriglyseridemi eller forhøyet blodglukosenivå kan oppstå, avhengig av pasientens metabolske tilstand. Dersom konsentrasjonen av triglyserider i plasma stiger til mer enn 3 mmol/liter under administrering av lipidemulsjonen, anbefales det å redusere infusjonshastigheten. Hvis konsentrasjonen av triglyserider i plasma forblir høyere enn 3 mmol/liter, bør infusjonen stoppes inntil konsentrasjonen av plasmatriglyserider er normalisert. 3

4 Elektrolytter, væskebalanse eller kroppsvekt, syre-basebalanse, blodglukoseverdier bør kontrolleres. Ved langvarig administrering bør i tillegg totalt blodcelletall, koagulasjonsstatus og leverfunksjon kontrolleres. Infusjon av Lipidem bør opphøre dersom det er noen som helst tegn til allergiske reaksjoner, f. eks. feber, skjelving, utslett, dyspné. Overdosering kan føre til fat overload -syndrom, se pkt. 4.8 og 4.9. Klinisk erfaring med bruk av Lipidem til barn og ungdom mangler foreløpig, og det er kun begrenset erfaring med bruk til pasienter med diabetes mellitus eller nyresvikt. Det er foreløpig begrenset erfaring med bruk av Lipidem i mer enn syv dager. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med sykdommer som er forbundet med forstyrret fettmetabolisme; som nyresvikt, diabetes mellitus, pankreatitt, leverinsuffisiens, hypotyreoidisme (ved forekomst av hypertriglyseridemi), lungesykdom, samt sepsis. Lipider kan påvirke visse laboratorieprøver (som bilirubin, laktatdehydrogenase, oksygenmetning, hemoglobin), dersom blodprøven tas før lipidene er eliminert fra blodet. Hos de fleste pasienter vil lipidene være eliminert 5-6 timer etter avsluttet infusjon. Energitilførsel med lipidemulsjoner alene kan føre til metabolsk acidose. Dette kan unngås ved samtidig administrering av karbohydrater. Det anbefales derfor å tilføre tilstrekkelig mengde karbohydrater intravenøst eller aminosyreoppløsninger som inneholder karbohydrater sammen med Lipidemulsjonen. Vitamin E kan påvirke effekten av vitamin K i syntesen av koagulasjonsfaktorer. Dette bør tas i betraktning hos pasienter med blodkoagulasjonsforstyrrelser eller mistenkt vitamin K-mangel. Lipidem inneholder 2,6 mmol/liter natrium. Dette bør tas hensyn til hos pasienter på kontrollert natriumdiett (saltdiett). 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Ingen interaksjonsstudier er blitt utført. Heparin induserer en forbigående frigivelse av lipoproteinlipase til blodbanen. Dette kan innledningsvis føre til økt plasmalipolyse, etterfulgt av en forbigående reduksjon i triglyseridclearance. Soyaolje har et naturlig innhold av vitamin K1. Innholdet i Lipidem er imidlertid så lavt at det ikke forventes noen betydelig grad av påvirkning på koagulasjonsprosessen hos pasienter som behandles med kumarinderivater. Koagulasjonsstatus bør likevel kontrolleres hos pasienter som samtidig behandles med antikoagulantia. 4.6 Graviditet og amming Graviditet Det foreligger ikke data på bruk av Lipidem hos gravide kvinner. I en reproduksjonsstudie ble det ikke vist embryotoksisitet eller teratogenisitet (se pkt. 5.3). Parenteral ernæring kan bli nødvendig under graviditet. Lipidem bør bare gis til gravide kvinner etter grundig vurdering. Amming Det er ingen erfaring med bruk av Lipidem hos ammende mødre. Det er ikke kjent om Lipidem skilles ut i brystmelk hos kvinner. Det er ikke undersøkt om Lipidem 4

5 skilles ut i morsmelk hos dyr. Generelt anbefales det ikke at mødre ammer når de får parenteral ernæring. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner Ikke relevant. 4.8 Bivirkninger Bivirkninger er angitt under i henhold til organklasse og frekvens. Alle bivirkningene med emulsjonen er svært sjeldne (<1/10 000). Sykdommer i blod og lymfatiske organer Forstyrrelser i immunsystemet Hyperkoagulasjon Allergiske reaksjoner Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Hyperlipidemi, hyperglykemi, metabolsk acidose, ketoacidose Bivirkningsfrekvensen som listes her er imidlertid doseavhengig. De vil sannsynligvis oppstå som symptomer på absolutt eller relativ overdose. Frekvensen som er angitt ovenfor gjelder ved riktig bruk mht. doseringsoppfølging og forsiktighetsregler. Nevrologiske sykdommer Karsykdommer Døsighet Hypertensjon eller hypotensjon Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Dyspné, cyanose Gastrointestinale sykdommer Kvalme, oppkast Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Hodepine, flushing/erytem, økt kroppstemperatur, svetting, frysninger, bryst- og ryggsmerter, fat overload -syndrom (se under). Hvis slike bivirkninger forekommer eller dersom nivået av triglyserider blir høyere enn 3 mmol/liter under infusjonen, bør infusjonen med Lipidem stoppes, eller hvis nødvendig, fortsette med redusert dose. Dersom infusjonen gjenopptas, bør pasienten overvåkes nøye, særlig i starten, og serumtriglyseridkonsentrasjonen bør kontrolleres med korte intervaller. Triglyserider, som inneholder omega-3-fettsyrer kan forlenge blødningstid og hemme blodplateaggregasjon. Hos pasienter med acetylsalisylsyreutløst astma kan også lungefunksjonen forverres. Lipidem bør alltid være en del av en fullstendig parenteral ernæringsbehandling som inkluderer aminosyrer og glukose. Kvalme, oppkast, nedsatt appetitt og hyperglykemi er symptomer som er relatert til tilstander som krever parenteral ernæring og kan noen ganger assosieres med parenteral ernæring. Fat overload -syndrom Svekket kapasitet til å eliminere triglyserider kan føre til fat overload -syndrom som kan være forårsaket av overdose. Mulige tegn på metabolsk overbelastning må observeres. Årsaken kan være 5

6 genetisk (individuelt forskjellig metabolisme) eller fettmetabolismen kan være påvirket av pågående eller tidligere sykdom. Dette syndromet kan også opptre ved alvorlig hypertriglyseridemi, selv ved anbefalt infusjonshastighet, og i forbindelse med plutselig forandring i pasientens kliniske tilstand, slik som nedsatt nyrefunksjon eller infeksjon. Fat overload -syndromet er karakterisert ved hyperlipemi, feber, fettinfiltrasjon, hepatomegali med eller uten ikterus, splenomegali, anemi, leukopeni, trombocytopeni, koagulasjonsforstyrrelser, hemolyse og retikulocytose, unormale leverfunksjonstester og koma. Symptomene er vanligvis reversible hvis infusjon av fettemulsjon opphører. Dersom tegn på fat overload -syndrom oppstår bør infusjon med Lipidem opphøre umiddelbart. Melding av mistenkte bivirkninger Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: Field Cod 4.9 Overdosering Overdosering som fører til fat overload -syndrom kan oppstå på grunn av for høy infusjonshastighet eller kronisk ved anbefalte infusjonshastigheter i kombinasjon med endring av pasientens kliniske tilstand, f. eks. redusert nyrefunksjon eller infeksjon. Overdosering kan føre til bivirkninger (se pkt. 4.8). Massiv overdosering med en fettemulsjon som inneholder triglyserider av middels kjedelengde kan føre til metabolsk acidose, særlig dersom det ikke samtidig gis karbohydrater. Behandling: Ved overdosering skal infusjonen stoppes umiddelbart. Øvrige terapeutiske tiltak avhenger av pasientens konkrete symptomer og deres alvorlighetsgrad. Dersom infusjonen gjenopptas når symptomene er avtatt, bør infusjonshastigheten økes gradvis under nøye overvåkning. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Oppløsninger for parenteral ernæring, fettemulsjoner ATC-kode: B05B A02 Lipidem er beregnet å tilføre energi og flerumettede ( essensielle ) omega-6- og omega-3-fettsyrer som del av et parenteralt ernæringsregime. Lipidem inneholder derfor triglyserider av middels kjedelengde, soyaolje (triglyserider av middels kjedelengde), og triglyserider som inneholder omega- 3-fettsyrer (langkjedede triglyserider). Triglyserider av middels kjedelengde hydrolyseres, elimineres fra blodbanen og oksideres hurtigere enn langkjedede triglyserider. Kun de langkjedede omega-6- og omega-3-triglyseridene tilfører flerumettede fettsyrer. De er hovedsaklig beregnet som profylakse og behandling av mangel på essensielle fettsyrer, men også som energikilde. Lipidem tilfører essensielle omega-6-fettsyrer, hovedsaklig som linolsyre, og omega-3- fettsyrer, som alfalinolensyre, eikosapentaensyre samt dokosaheksaensyre. Forholdet mellom omega-6- og omega-3-fettsyrene i Lipidem er ca. 3: Farmakokinetiske egenskaper Dosen, infusjonshastigheten, pasientens metabolske status og andre individuelle faktorer (f. eks. fastenivået) bør tas i betraktning når den maksimale serumkonsentrasjonen av triglyserider skal bestemmes. Triglyserider av middels kjedelengde har lavere affinitet for albumin enn langkjedede fettsyrer. Ved administrering ifølge doseringsveiledningene er imidlertid plasmaalbuminbindingen av begge typer 6

7 fettsyrer nesten 100 %. Når doseringsveiledningene overholdes passerer verken middels langkjedede eller langkjedede fettsyrer over blod-hjernebarrieren eller over i cerebrospinalvæsken. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Prekliniske studier med en versjon av Lipidem under utvikling (som inneholder dobbelt mengde av omega-3-triglyserider som det endelige preparatet og en tilsvarende mindre mengde langkjedede triglyserider) viste ingen andre effekter enn de som kunne forventes etter administrering av høye doser lipider. Det ble ikke vist embryotoksiske eller teratogene effekter ved doser på 2 g lipid/kg kroppsvekt/dag i 12 dager i en reproduksjonsstudie med kaniner. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Lecitin, egg Glyserol Natriumoleat Askorbylpalmitat Tokoferol, helracemisk, α- Natriumhydroksid til justering av ph Vann til injeksjonsvæsker 6.2 Uforlikeligheter Forlikelighetsstudier mangler og dette legemidlet må derfor ikke blandes med andre legemidler. 6.3 Holdbarhet Uåpnet: 2 år Preparatet bør anvendes umiddelbart etter anbrudd. 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. 6.5 Emballasje (type og innhold) Emulsjonen er pakket i glassflasker type II med butylgummipropp eller i en myk plastpose med beskyttende ytterpose. Oksygenabsorberende materiale er plassert mellom inner- og ytterposen. Inneremballasjen består av 3-lags plastlaminat med et ytre lag av polyamid og polypropylen. Injeksjons- og tilsetningsportene av butylgummi er selvlukkende. Pakningsstørrelser: Glassflaske Plastpose 10 x 100 ml 1 x 250 ml 1 x 250 ml 10 x 250 ml 10 x 250 ml 1 x 500 ml 1 x 500 ml 10 x 500 ml 10 x 500 ml 1 x 1000 ml 1 x 1000 ml 6 x 1000 ml 10 x 1000 ml Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført. 7

8 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering Brukes kun hvis emulsjonen er homogen fra uskadet pakning. Sjekk emulsjonen med hensyn til synlige tegn på faseseparasjon før administrering. Kun til engangsbruk. Ubrukt emulsjon bør kastes. Preparater som har vært frosset bør kastes. Før infusjon av lipidemulsjoner sammen med andre oppløsninger via et Y-sett eller bypass-sett, bør blandbarheten av disse væskene kontrolleres, spesielt ved samtidig administrering av bæreroppløsninger hvor legemidler er tilsatt. Spesiell forsiktighet bør utvises ved samtidig infusjon av oppløsninger som inneholder toverdige elektrolytter (slik som kalsium). Emulsjonen bør alltid være romtemperert før infusjon. Dersom filtre benyttes, må disse være lipidpermeable. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse Melsungen Tyskland Postadresse: Melsungen Tyskland 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE / OPPDATERINGSDATO

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring

Klinisk ernæring. Hurtigguide. Klinisk ernæring. Klinisk ernæring Hurtigguide B. Braun Medical AS 3142 Vestskogen Telefon: 33 35 18 00 Telefax: 33 35 18 90 Officemail.bbmn@bbraun.com www.bbraun.no Innledning Underernæring er hyppig forekommende hos hospitaliserte pasienter.

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon.

Administreres intravenøst som langsomme enkeltdoser eller som infusjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Anexate 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flumazenil 0,1 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat.

1000 ml inneholder: Aminosyrer: 114 g, hvorav 51,6 g er essensielle (inkludert cystein og tyrosin). Nitrogen: 18 g. Elektrolytter: Ca 110 mmol acetat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml Vamin 18 g N/l Elektrolyttfri inneholder: Alanin Arginin Aspartinsyre Cystein

Detaljer

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter.

Korttidsbehandling av postoperative smerter. Akutte ureterstensmerter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Toradol 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketorolac 30 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

PREPARATOMTALE. 40,00 mg 0,01 mg 0,018 mg) 1,00 mg 0,50 mg

PREPARATOMTALE. 40,00 mg 0,01 mg 0,018 mg) 1,00 mg 0,50 mg PREPARATOMTALE PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Loncarti 40 mg/ml + 0,01 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Articainhydroklorid/adrenalin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske,

Detaljer

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Preparatomtale. Eldre Den normale dosen for voksne kan brukes med mindre nyrefunksjon er nedsatt (se pkt. 4.3 og 4.4). Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Asacol 500 mg, stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver stikkpille inneholder: mesalazin 500 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Ventoline 0,4 mg/ml mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder salbutamolsulfat tilsvarende 0,4 mg salbutamol. For fullstendig liste over

Detaljer

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann.

Smeltetabletten skal plasseres under tungen hvor den løses opp uten behov for vann. 1. LEGEMIDLETS NAVN MINIRIN 60 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 120 mikrogram smeltetabletter MINIRIN 240 mikrogram smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver smeltetablett inneholder

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon)

væskeerstatning (f.eks etter brannskader, hodeskader, brudd, infeksjoner og peritoneal irritasjon) 1. LEGEMIDLETS NAVN Plasmalyte infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumklorid... Kaliumklorid... Magnesiumkloridheksahydrat... Natriumacetattrihydrat... Natriumglukonat...

Detaljer

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml.

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Tobramycin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tobramycin

Detaljer

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer.

Dersom full intravenøs dose (15 mg) ikke tolereres, innledes den perorale behandling med en lavere dose, f.eks. 25 mg hver 6. time i 48 timer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Seloken injeksjonsvæske, oppløsning 1 mg/ml. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske, oppløsning inneholder: 1 mg metoprololtartrat For fullstendig liste over

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon.

Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Imodium Comp tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder loperamidhydroklorid 2 mg og simetikon tilsvarende 125 mg dimetikon. For fullstendig liste

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett Side 1 av 11 1. LEGEMIDLETS NAVN Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder

Detaljer

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l.

Maksimal dosering av kalium til voksne er 20 mmol/time. Infusjonen kan ha en konsentrasjon på opptil 40 mmol/l. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Kaliumklorid 74,5 mg Elektrolyttinnhold pr.

Detaljer

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat.

1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zofran 0,8 mg/ml, mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,8 mg Ondansetron som ondansetron hydroklorid dihydrat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 22,26 mg dorzolamidhydroklorid tilsvarende 20 mg dorzolamid og 6,83 mg timololmaleat tilsvarende 5 mg timolol. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning med konserveringsmiddel Cosopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, oppløsning uten konserveringsmiddel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre.

Hvite eller nesten hvite, runde, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på ca. 5,5 mm, merket med D på den ene siden og 75 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azalia 75 mikrogram tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mikrogram desogestrel. Hjelpestoff med kjent effekt: 52,34

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden.

[50 mg]: Hvite, runde, filmdrasjerte tabletter med 7 mm diameter, merket med Grünenthal logo på den ene siden og H6 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Palexia 50 mg tablett, filmdrasjert Palexia 75 mg tablett, filmdrasjert Palexia 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Angiox 250 mg pulver til konsentrat til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN CANCIDAS 70 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 70 mg caspofungin (som acetat). Hjelpestoffer

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende).

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN STAMARIL Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte. Vaksine mot gulfeber (levende). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Etter rekonstituering

Detaljer