Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse."

Transkript

1 Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte våren og høsten 2009 en spørreundersøkelse blant pasienter som hadde hatt et døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Undersøkelsen var en pilotundersøkelse og inngikk i utviklingen av et spørreskjema og et innsamlingsopplegg for å måle pasientenes erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling. Det er første gangen en pilotundersøkelse av denne typen gjennomføres ved flere slike institusjoner i Norge. Dette notatet presenterer resultatene fra pilotundersøkelsen. Omfang: Deltakerne kom fra 14 institusjoner eller underinstitusjoner som ligger under to ulike helseregioner, og som her omtales som Helse Sør-Øst RHF og Rusbehandling Midt-Norge HF. Resultat: Det er gjennomgående høye prosenter for de ulike institusjonene, mellom 67 og 100 prosent. Det er store ulikheter i pasientsammensetningen ved de ulike institusjonene. Forskjeller i pasientenes vurderinger av institusjonen kan derfor skyldes egenskaper ved pasientene. Tallene i dette notatet er derfor lite egnet til å sammenligne en (fortsetter på baksiden)

2 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St. Olavs plass N-0130 Oslo (+47) ISBN: februar 2011 (fortsettelsen fra forsiden) institusjon med en annen. Noen spørsmål gikk igjen med store andeler negative : Det gjaldt spørsmål 19, om de hadde hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog, der over 50 prosent i begge helseregionene te negativt. Det gjaldt også spørsmål 31, om de hadde opplevd at behandlerne/ personalet hadde samarbeidet godt med de pårørende, der over 30 prosent i begge regionene te negativt. Andre spørsmål som en del institusjoner fikk dårlige tilbakemeldinger på, var om de hadde fått hjelp med henholdsvis fysiske plager/sykdom eller psykiske plager. som gikk igjen med store andeler positive, var spørsmål 10 om i hvilken grad de hadde blitt møtt med høflighet og respekt, og spørsmål 21, om de hadde følt seg trygge ved institusjonen. Begge spørsmålene fikk over 80 prosent positive i begge regionene. En stor andel av dem som tidligere hadde vært innlagt, var ikke fornøyd med oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen. I begge regionene te over 65 prosent at de ikke i det hele tatt eller i liten grad var tilfreds med oppfølgingen/ettervernet etter en tidligere innleggelse.

3 Tittel Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Anlig John Arne Røttingen, direktør Forfattere Kari Dahle, forsker (prosjektleder), Kunnskapssenteret ISBN Prosjektnummer 442 Rapporttype Notat sider 49 (56 med vedlegg) Oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF Sitering Dahle K. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret, Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til gode beslutninger slik at brukerne får best mulig helsetjenester. Senteret er formelt et forvaltningsorgan under Helsedirektoratet, uten myndighetsfunksjoner. Kunnskapssenteret kan ikke instrueres i faglige spørsmål. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Oslo, februar 2011

4 Sammendrag Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte våren og høsten 2009 en spørreundersøkelse blant pasienter som hadde hatt et døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Deltakerne kom fra 14 institusjoner som ligger under to ulike helseregioner, og som her omtales som Helse Sør- Øst RHF og Rusbehandling Midt-Norge HF. Undersøkelsen var en pilotundersøkelse og inngikk i utviklingen av et spørreskjema og et innsamlingsopplegg for å måle pasientenes erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er første gangen en pilotundersøkelse av denne typen gjennomføres ved flere slike institusjoner i Norge. I dette notatet presenterer vi resultatene fra pilotundersøkelsen. Det er gjennomgående høye prosenter for de ulike institusjonene, mellom 67 og 100 prosent. Det er store ulikheter i pasientsammensetningen ved de ulike institusjonene. Eventuelle forskjeller i pasientenes vurderinger av institusjonen kan derfor skyldes egenskaper ved pasientene, og tallene i dette notatet er derfor lite egnet til å sammenligne en institusjon med en annen. Noen spørsmål gikk igjen med store andeler negative. Det gjaldt spørsmål 19, om de hadde hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog, der over 50 prosent i begge helseregionene te negativt. Det gjaldt også spørsmål 31, om de hadde opplevd at behandlerne/personalet hadde samarbeidet godt med pårørende, der over 30 prosent i begge regionene te negativt. Andre spørsmål som en del institusjoner fikk dårlige tilbakemeldinger på, var om de hadde fått hjelp med henholdsvis fysiske plager/sykdom eller psykiske plager. som gikk igjen med store andeler positive, var spørsmål 10 om i hvilken grad de hadde blitt møtt med høflighet og respekt, og spørsmål 21, om de hadde følt seg trygge ved institusjonen. Begge spørsmålene fikk over 80 prosent positive i begge regionene. En stor andel av dem som tidligere hadde vært innlagt, var ikke fornøyd med oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen. I begge regionene te over 65 prosent at de ikke i det hele tatt eller i liten grad var tilfreds med oppfølgingen/ettervernet etter en tidligere innleggelse. 3

5 Innhold 1 INNLEDNING 4 Formål med notatet 4 Organisering av pilotundersøkelsen 5 Oppbygging av notatet 6 2 METODE 8 Gjennomføring 8 Svarprosent 9 Spørreskjema 9 3 RESULTATER PÅ ERFARINGSSPØRSMÅL FOR DE ENKELTE INSTITUSJONENE 11 Lade behandlingssenter 12 Vestmo behandlingssenter 14 Veksthuset Molde samlet 16 Nidarosklinikken 18 Ungdomsklinikken 20 Klosteret 22 Østfoldklinikken- Seksjon for utredning og behandling 24 Seksjon for langtidsbehandling- Sykehuset Østfold 26 Hov - Skjermet enhet for gravide 28 Hov - Familieenheten 30 Incognito Klinikk 32 Loland behandlingssenter 34 Gruppebehandling i Arendal- ARA 36 Basispost i Kristiansand- ARA 38 4 RESULTATER PÅ ERFARINGSSPØRSMÅL FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HELSE SØR-ØST RHF 40 Rusbehandling Midt-Norge HF 41 Helse Sør-Øst RHF 43 5 RESULTATER PÅ BAKGRUNNSSPØRSMÅL FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HELSE SØR-ØST RHF 45 Rusbehandling Midt-Norge HF 46 Helse Sør-Øst RHF 48 6 VEDLEGG: SPØRRESKJEMA 50 LITTERATURLISTE 56 3

6 1 Innledning En litteraturgjennomgang fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) i 2007 konkluderte med at det ikke finnes noen internasjonale validerte spørreskjema om pasienterfaringer som kan anvendes direkte på norske forhold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (1). Dette medførte at Kunnskapssenteret fikk en formell bestilling fra daværende Helse Sør RHF i januar 2007 som gikk ut på å utarbeide og validere et spørreskjema for å kunne måle pasienterfaringer innen slik behandling. I begrunnelsen for bestillingen fremheves det at det finnes lite systematisk kunnskap om pasientenes opplevelser av rusbehandling både regionalt og nasjonalt. Det er stor variasjon i hvordan pasienterfaringer måles innenfor denne pasientgruppen, og i tillegg er dette et viktig tema og av allmenn interesse. Hovedmålet med utviklingsprosjektet har vært å utvikle et spørreskjema og datainnsamlingsopplegg som kan brukes til å måle pasienterfaringer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Prosjektet skulle også utrede mulighetene for ulike former for innsamlingsopplegg og komme med forslag til hvordan slike undersøkelser best kan gjennomføres. Det er tenkt at dette utviklingsprosjektet skal legge et grunnlag for lokale målinger og mulige framtidige nasjonale undersøkelser, og anbefalingene fra utviklingsprosjektet er beskrevet i en rapport fra Kunnskapssenteret (2). FORMÅL MED NOTATET Kunnskapssenteret gjennomførte en pilotundersøkelse ved 14 institusjoner i to faser for å teste ut egenskaper ved spørreskjemaet og to ulike innsamlingsmåter. Formålet med dette notatet er å presentere deskriptiv statistikk fra pilotundersøkelsen. Resultatene for de to fasene presenteres samlet. Notatet tar ikke sikte på å rangere eller på annen måte stille institusjonene opp mot hverandre. Det er store forskjeller i pasientgruppene mellom institusjonene. En gyldig sammenligning mellom institusjonene ville krevd en grundig gjennomgang av variabler for justering. I dette notatet presenteres ujusterte og uvektede tall for den enkelte institusjon. 4

7 ORGANISERING AV PILOTUNDERSØKELSEN Forsker Kari Aanjesen Dahle har vært prosjektleder for utviklingsprosjektet, inkludert pilotundersøkelsen. Prosjektkoordinator Marit Skarpaas har vært anlig for koordineringen av prosjektet og prosjektsekretær Saga Høgheim har hatt an for pakking av skjema, utsending av skjema til institusjonene og mottak og scanning av spørreskjemaer. Hilde Iversen har vært metodisk veileder i prosjektet og Øyvind Andresen Bjertnæs prosjektanlig. Disse institusjonene deltok i undersøkelsen: Navn Navn i tabellene Helse Midt-Norge RHF Rusbehandling Midt-Norge Rusbehandling Midt-Norge HF: HF: Lade behandlingssenter Lade behandlingssenter Vestmo Behandlingssenter Vestmo Behandlingssenter Veksthuset Molde Veksthuset Molde Samlet* Nidarosklinikken Nidarosklinikken Ungdomsklinikken Ungdomsklinikken Helse Sør-Øst RHF: Helse Sør-Øst RHF: Klosteret, Akershus universitetssykehus Klosteret Seksjon for utredning og behandling Østfoldklinikken- Seksjon for utredning og behandling - Østfoldklinikken, Sykehuset Østfold Seksjon for langtidsbehandling Seksjon for langtidsbehandling- - Rus og Psykisk Helse, Sykehuset Østfold Sykehuset Østfold Hov, Skjermet Enhet for gravide, Hov, Skjermet Enhet for gravide Sykehuset innlandet Hov, Familieenheten Hov, Familieenheten Sykehuset innlandet Incognito Klinikk Incognito Klinikk Loland behandlingssenter Loland behandlingssenter Borgestadklinikken BA Gruppebehandling i Arendal Gruppebehandling i Arendal - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus ARA Basispost i Kristiansand Basispost i Kristiansand- ARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehuset *Veksthuset Molde deltok både med fase 1 og fase 2(to geografiske steder) I dette notatet blir resultatene presentert samlet for de to stedene og kalles Veksthuset Molde samlet. 5

8 Til sammen deltok 14 institusjoner innen tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling, både offentlige institusjoner og private institusjoner med avtaler med RHF-ene. Alle institusjonene er organisert under Helse Midt-Norge RHF eller Helse Sør-Øst RHF. I Helse Midt-Norge RHF er alle institusjonene organisert under et eget helseforetak. Navnet på helseforetaket, Rusbehandling Midt-Norge HF, brukes derfor i tabellene istedenfor regionhelseforetaksnavnet. Det var bare døgnenhetene ved institusjonene og voksne pasienter fra og med 16 år og oppover som ble inkludert i undersøkelsen. Rene avrusningsenheter ble ekskludert. Pilotundersøkelsen var en helt anonym undersøkelse, et kvalitetssikringsprosjekt der institusjonene selv var anlige for datainnsamlingen. Institusjonene laget ikke noe register over deltakende pasienter. Kunnskapssenteret som sto for databehandlingen opprettet en anonym fil uten noen personopplysninger, slik at ingen kunne identifiseres verken direkte eller indirekte. Det ble inngått en avtale mellom hver institusjon og Kunnskapssenteret som avklarte oppgaver og roller i forbindelse med gjennomføring av undersøkelsen. For å kunne gjennomføre undersøkelsen ble det opprettet en kontaktperson per institusjon. Disse kontaktpersonene hadde anet for å være bindeledd mellom Kunnskapssenteret og institusjonene. Kontaktpersonen hadde også anet for at skjemaene ble delt ut ved institusjonen, og for utfylling av tabeller med oversikt over antall deltakere og antall utleverte skjema. Vi takker kontaktpersoner og andre ansatte ved institusjonene for et godt samarbeid og stor velvilje! OPPBYGGING AV NOTATET Notatet er bygd opp på følgende måte: - Kapittel 2 gir en kort beskrivelse av metoden som er benyttet i undersøkelsen. - Resultatene på erfaringsspørsmål for hver enkelt institusjon blir presentert i kapittel 3. Resultatene presenteres i tabellform med antall, gjennomsnitt og andel negative, nøytrale og positive per spørsmål. - I kapittel 4 presenteres samlete resultater på erfaringsspørsmål for de to deltakende regionene, dvs. for deltakende institusjoner fra Rusbehandling Midt-Norge HF samlet og for deltakende institusjoner fra Helse Sør-Øst RHF samlet. - I kapittel 5 presenteres resultater på bakgrunnsspørsmål for de to deltakende regionene; Rusbehandling Midt-Norge HF og Helse Sør-Øst RHF. 6

9 Resultatene på erfaringsspørsmål som presenteres for hver institusjon er delt inn i følgende temaer: 1. Mottakelse 2. Behandlerne/personalet 3. Behandlingen 4. Miljøet og aktivitetstilbudet 5. Forberedelse til tiden etter utskrivning 6. Andre vurderinger Det er store ulikheter i pasientsammensetningen ved de ulike institusjonene. Eventuelle forskjeller i pasientenes vurderinger av institusjonen kan derfor skyldes egenskaper ved pasientene, og tallene i dette notatet er derfor lite egnet til å sammenligne en institusjon med en annen. Med få per enkeltspørsmål er det også stor usikkerhet i estimatene. Den statistiske usikkerheten i undersøkelser av denne typen øker når antall er lavt (3). 7

10 2 Metode Utviklingen av prosjektet i sin helhet vil bli beskrevet i en egen rapport fra Kunnskapssenteret (2). Vi skal her gå kort gjennom de viktigste elementene i pilotundersøkelsen. GJENNOMFØRING I motsetning til andre pasient- og brukererfaringsundersøkelser gjennomført ved Kunnskapssenteret (4, 5, 6,7) ble ikke denne undersøkelsen gjennomført postalt, men ved utlevering og innlevering ved institusjonen, noe som tidligere er testet ut blant brukere med døgnopphold i psykisk helsevern (8). Den foreliggende pilotundersøkelsen ble gjennomført i to faser for å teste ut to ulike innsamlingsmetoder. Felles for begge fasene var at de ansatte leverte ut og samlet inn skjemaene. Faglig anlig ved institusjonen hadde mulighet for å ekskludere enkeltpasienter av menneskelige hensyn, og pasientene ble informert om undersøkelsen ved plakat, brosjyre og ved muntlig informasjon ved utlevering av skjemaet. De ansatte holdt også kontroll med hvor mange som fikk utdelt skjemaet og hvor mange som potensielt kunne ha fått skjemaet. De samme 14 institusjonene deltok i begge fasene. I fase 1 av prosjektet skulle alle pasienter som ble skrevet ut i perioden 20. april til og med 05. juli 2009 få utlevert skjemaet fra de ansatte en av de siste dagene før utskrivning. De ansatte samlet inn skjemaene i forseglet konvolutt som ble sendt direkte til Kunnskapssenteret. Både de som hadde planlagt utskrivning og de som hadde uplanlagt utskrivning skulle, hvis mulig, få utlevert skjemaet. De som hadde uplanlagt utskrivning fikk skjemaer merket med UP (uplanlagte utskrivninger), så de kunne skilles ut i analysene. De som hadde uplanlagte utskrivninger er ikke tatt med i resultatene i dette notatet. Undersøkelsens fase 2 ble gjennomført på en avtalt dag i september. Alle pasienter som var innlagt på institusjonen den gjeldende dagen skulle få utdelt skjemaet av de ansatte, fylle det ut og levere det inn samme dag. 8

11 SVARPROSENT I undersøkelsen ble til sammen 355 personer tilbudt skjemaet totalt i begge fasene, når de med uplanlagt utskrivning utelates. I alt te 304 pasienter på skjemaet, noe som gir en samlet prosent på 86. Tabell 1: Svarprosent for de deltakende institusjonene, samlet for begge fasene. Kun pasienter med planlagt utskrivning i fase 1 er inkludert. Institusjon Svarprosent Lade behandlingssenter 86 Vestmo Behandlingssenter 80 Veksthuset Molde Samlet 96 Nidarosklinikken 84 Ungdomsklinikken 89 Samlet for institusjoner under Rusbehandling 84 Midt-Norge HF Klosteret 100 Østfoldklinikken - Seksjon for utredning og behandling 70 Seksjon for langtidsbehandling - Sykehuset Østfold 90 Hov, Skjermet Enhet for gravide 100 Hov, Familieenheten 67 Incognito Klinikk 83 Loland behandlingssenter 94 Gruppebehandling i Arendal - ARA 92 Basispost i Kristiansand- ARA 92 Samlet for institusjoner under Helse Sør-Øst 87 SPØRRESKJEMA Et omfattende utviklingsarbeid ble gjennomført i forkant av pilotundersøkelsen for å utvikle et spørreskjema med de temaene som er relevante for pasientene. Det ble gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang for å se om det fantes reliable og valide skjema som kunne brukes på norske forhold i forkant av prosjektet og en ny oppdatert gjennomgang i startfasen av selve utviklingsprosjektet. Det ble ikke funnet 9

12 noen skjema som kunne brukes direkte på norske forhold, men noen skjema var likevel relevante i forhold til hvilke emner som er viktige for denne pasientgruppa. Vi samlet også inn norske skjemaer som har blitt brukt lokalt for å identifisere viktige tema, og vurderte ulike validerte skjema brukt innen psykisk helsevern. Spørreskjemaet ble utviklet i samarbeid med en referansegruppe bestående av ulike fagpersoner innen rusfeltet. Skjemaets innhold og utforming bygger både på arbeidet i referansegruppa, intervjuer med pasienter og emner identifisert i litteraturgjennomgangen og i ulike relevante skjema. Vi har også fått tilbakemelding på skjemaet fra ulike klinikere underveis, og testet det ved intervju av pasienter. Skjemaet ble konstruert for å fange opp ulike sider av tilbudet ved institusjonene. Det fullstendige spørreskjemaet som ble brukt i pilotundersøkelsen finnes vedlagt. Resultatene i dette notatet er organisert etter overskriftene og rekkefølgen på spørsmålene i spørreskjemaet. 10

13 3 Resultater på erfaringsspørsmål for de enkelte institusjonene I dette kapittelet presenterer vi resultatene på erfaringsspørsmålene for de enkelte institusjonene. Vi oppgir antall per spørsmål og gjennomsnittsskåre på en skala fra 1 til 5 der 5 er best. I tilegg oppgis prosentandel som har t på de to negative alternativene, andel som har t på det midterste alternativet (andel nøytral), og andel som har t på de to mest positive alternativene. For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av anonymitetshensyn. Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad- I noen grad- I stor grad- I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. For to spørsmål (32 og 33) vil et Ikke i det hele tatt representere en positiv vurdering. For disse spørsmålene med motsatt ladning for kategoriene er det kategoriene Ikke i det hele tatt og I liten grad som regnes som positive. Tolkningen av resultatene for disse spørsmålene er derfor den samme som for de andre spørsmålene. For fullstendig spørsmålstekst, se vedlegg 1 med spørreskjemaet som er brukt i undersøkelsen. 11

14 LADE BEHANDLINGSSENTER Resultater på erfaringsspørsmål for Lade behandlingssenter., gjennomsnittsskåre (skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive 1 2. Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse 3 Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? 30 4, Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen 30 4, Behandlerne/personalet 6 Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? 30 3, Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? 30 4, Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? 30 4, Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? 30 4, I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? 30 4, Behandlingen 12-1 Utbytte av behandling i gruppe? 29 4, Utbytte av samtaler med én behandler? 30 4, Utbytte av behandling med medisiner? 15 3, Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 28 4, Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 30 3, Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 29 3, Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 29 3, Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 24 3, Har du fått hjelp med psykiske plager? 24 3, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 25 3, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 28 3, Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 30 4, Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 30 4, Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 30 3, Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytt e- En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 2 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 12

15 Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral 24 Har måltidene ved institusjonen vært 30 3, Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 30 3, Forberedelse til tiden etter utskrivning Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? positiv 30 3, , , , , , , ,

16 VESTMO BEHANDLINGSSENTER Resultater på erfaringsspørsmål for Vestmo behandlingssenter., gjennomsnittsskåre (skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive 3 4. Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse 3 Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? 66 3, Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen 66 3, Behandlerne/personalet 6 Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? 66 3, Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? 66 4, Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? 66 3, Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? 66 4, I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? 66 4, Behandlingen 12-1 Utbytte av behandling i gruppe? 65 3, Utbytte av samtaler med én behandler? 66 3, Utbytte av behandling med medisiner? 48 2, Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 65 3, Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 63 3, Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 66 3, Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 66 3, Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 52 2, Har du fått hjelp med psykiske plager? 52 2, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 47 2, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 62 2, Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 66 4, Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 66 4, Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 66 3, Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbyt e- Stort utbytte - Svært stort utbytte. 4 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 14

17 Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral 24 Har måltidene ved institusjonen vært 66 4, Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 66 3, Forberedelse til tiden etter utskrivning Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? positiv 63 3, , , , , , , ,

18 VEKSTHUSET MOLDE SAMLET Resultater på erfaringsspørsmål for Veksthuset Molde samlet., gjennomsnittsskåre (skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive 5 6. Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse 3 Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? 27 3, Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen 27 3, Behandlerne/personalet 6 Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? 27 3, Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? 27 3, Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? 27 3, Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? 27 3, I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? 27 3, Behandlingen 12-1 Utbytte av behandling i gruppe? 25 3, Utbytte av samtaler med én behandler? 25 3, Utbytte av behandling med medisiner? 8 1,8 13 Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 24 4, Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 27 3, Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 27 3, Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 26 3, Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 20 2, Har du fått hjelp med psykiske plager? 23 3, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 24 3, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 25 3, Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 27 4, Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 27 4, Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 27 2, Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 6 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 16

19 Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral 24 Har måltidene ved institusjonen vært 27 3, Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 27 1, Forberedelse til tiden etter utskrivning Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? positiv 22 3, , , , , , , ,

20 NIDAROSKLINIKKEN Resultater på erfaringsspørsmål for Nidarosklinikken., gjennomsnittsskåre (skala 1 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive 7 8. Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse 3 Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? 16 3, Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen 16 3, Behandlerne/personalet 6 Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? 16 3, Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? 16 3, Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? 16 3, Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? 15 3, I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? 16 4, Behandlingen 12-1 Utbytte av behandling i gruppe? 16 2, Utbytte av samtaler med én behandler? 15 3, Utbytte av behandling med medisiner? 9 3,3 13 Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 16 3, Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 16 3, Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 16 3, Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 16 3, Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 9 2,4 18 Har du fått hjelp med psykiske plager? 12 2, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 16 2, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 14 2, Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 16 3, Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 16 3, Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 16 3, Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 8 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 18

21 Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv 24 Har måltidene ved institusjonen vært 16 3, Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 16 2, Forberedelse til tiden etter utskrivning Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 12 2, , , , , , , ,

22 UNGDOMSKLINIKKEN Resultater på erfaringsspørsmål for Ungdomsklinikken., gjennomsnittsskåre(skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen Behandlerne/personalet Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? Behandlingen 8 3,3 8 3,1 8 3,4 8 3,4 8 3,4 8 3,9 8 3, Utbytte av behandling i gruppe? 8 2, Utbytte av samtaler med én behandler? 8 3, Utbytte av behandling med medisiner? 7 3,6 13 Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 8 3,1 14 Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 8 3,1 15 Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 8 3,4 16 Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 8 2,9 17 Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 5 3,4 18 Har du fått hjelp med psykiske plager? 8 3,1 19 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 8 3,0 20 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 7 2,7 Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 8 4,0 22 Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 8 3,6 23 Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 8 2,8 9 Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 10 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 20

23 Spm. Gjennomsnitt 24 Har måltidene ved institusjonen vært 8 3,0 25 Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 8 2,8 Forberedelse til tiden etter utskrivning negativ nøytral positiv Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger 8 2,3 7 2,9 6 2,0 8 2, Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 8 3,3 8 2,5 8 3,4 8 3,5 21

24 KLOSTERET Resultater på erfaringsspørsmål for Klosteret., gjennomsnittsskåre (skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse 3 Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? 13 3, Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen 13 4, Behandlerne/personalet 6 Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? 13 3, Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? 13 4, Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? 13 4, Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? 13 3, I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? 13 4, Behandlingen 12-1 Utbytte av behandling i gruppe? 13 4, Utbytte av samtaler med én behandler? 8 4, Utbytte av behandling med medisiner? 8 4, Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 13 4, Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 13 4, Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 13 3, Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 13 3, Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 9 3, Har du fått hjelp med psykiske plager? 10 3, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 11 2, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 13 4, Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 13 4, Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 13 4, Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 13 4, Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 12 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 22

25 Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv 24 Har måltidene ved institusjonen vært 13 3, Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 13 4, Forberedelse til tiden etter utskrivning Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 13 3, , , , , , , ,

26 ØSTFOLDKLINIKKEN- SEKSJON FOR UTREDNING OG BE- HANDLING Resultater på erfaringsspørsmål for Østfoldklinikken- Seksjon for utredning og behandling., gjennomsnittsskåre (skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse 3 Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? 16 3, Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen 16 4, Behandlerne/personalet 6 Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? 16 3, Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? 16 4, Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? 16 3, Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? 16 4, I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? 16 4, Behandlingen 12-1 Utbytte av behandling i gruppe? 16 3, Utbytte av samtaler med én behandler? 16 3, Utbytte av behandling med medisiner? 13 3, Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 16 3, Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 16 3, Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 16 3, Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 16 3, Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 14 2, Har du fått hjelp med psykiske plager? 15 3, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 16 3, Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 16 3, Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 16 4, Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 16 4, Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 14 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 24

27 Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv 23 Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 16 3, Har måltidene ved institusjonen vært 16 4, Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 16 3, Forberedelse til tiden etter utskrivning Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 15 3, , , , , , , ,

28 SEKSJON FOR LANGTIDSBEHANDLING - SYKEHUSET ØST- FOLD Resultater på erfaringsspørsmål for Seksjon for langtidsbehandling - Sykehuset Østfold., gjennomsnittsskåre (skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen Behandlerne/personalet Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? Behandlingen 9 3,2 9 4,2 9 3,7 9 3,7 9 3,8 9 4,2 9 4, Utbytte av behandling i gruppe? 8 3, Utbytte av samtaler med én behandler? 9 3, Utbytte av behandling med medisiner? 8 2,1 13 Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 9 3,6 14 Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 9 3,3 15 Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 9 3,8 16 Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 8 3,3 17 Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 8 3,5 18 Har du fått hjelp med psykiske plager? 9 3,0 19 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 9 3,2 20 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 9 3,3 Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 9 4,1 22 Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 9 4,0 15 Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 16 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 26

29 Spm. Gjennomsnitt 23 Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 9 2,8 24 Har måltidene ved institusjonen vært 9 3,0 25 Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 9 2,8 Forberedelse til tiden etter utskrivning negativ nøytral positiv Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger 6 2,8 6 3,2 6 2,8 6 3, Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 9 3,6 8 2,9 9 2,7 9 3,4 27

30 HOV SKJERMET ENHET FOR GRAVIDE Resultater på erfaringsspørsmål for Hov Skjermet enhet for gravide., gjennomsnittsskåre (skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen Behandlerne/personalet Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? Behandlingen 6 4,0 6 4,3 6 4,0 6 4,0 6 3,5 6 3,8 6 4, Utbytte av behandling i gruppe? Utbytte av samtaler med én behandler? 6 2, Utbytte av behandling med medisiner? 4 4,0 13 Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 6 3,5 14 Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 6 3,5 15 Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 6 3,8 16 Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 6 3,5 17 Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 4 3,5 18 Har du fått hjelp med psykiske plager? 1 19 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 5 3,4 20 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 6 3,8 Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 5 4,4 22 Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 6 3,8 23 Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 6 3,0 17 Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 18 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 28

31 Spm. Gjennomsnitt 24 Har måltidene ved institusjonen vært 6 4,3 25 Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 6 3,2 Forberedelse til tiden etter utskrivning negativ nøytral positiv Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger 5 2,8 4 2,8 5 2,8 5 3, Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 6 3,8 4 2,0 6 2,8 6 4,7 29

32 HOV - FAMILIEENHETEN Resultater på erfaringsspørsmål for Hov- Familieenheten., gjennomsnittsskåre (skala 1 5 der 5 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive Spm. Gjennomsnitt negativ nøytral positiv Mottakelse Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen Behandlerne/personalet Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet? Opplever du at behandlerne/personalet har forstått din situasjon? Har du hatt tillit til behandlernes/personalets faglige dyktighet? Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedan for deg? I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? Behandlingen 10 3,1 10 3,7 10 3,9 10 3,6 10 3,6 10 3,9 10 4, Utbytte av behandling i gruppe? 10 3, Utbytte av samtaler med én behandler? 10 4, Utbytte av behandling med medisiner? 5 4,6 13 Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? 10 4,3 14 Har informasjonen du har fått om behandlingen din vært 10 3,6 15 Har du hatt innflytelse på behandlingen din? 10 4,1 16 Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? 10 3,4 17 Har du fått hjelp med fysiske plager eller sykdom? 2 3,0 18 Har du fått hjelp med psykiske plager? 8 3,5 19 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog? 9 2,3 20 Har du hatt tilfredsstillende tilgang til lege? 10 3,5 Miljøet og aktivitetstilbudet 21 Har du følt deg trygg ved institusjonen? 10 3,8 22 Har du trivdes med kontakten med medpasienter? 10 3,3 23 Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært 10 2,5 19 Alle spørsmålene, med unntak av fire spørsmål om utbytte, hadde alternativene: Ikke i det hele tatt - I liten grad - I noen grad - I stor grad - I svært stor grad. De fire spørsmålene om utbytte (12-1,12-2,12-3 og 13) hadde alternativene: Ikke noe utbytte - Lite utbytte - En del utbytte - Stort utbytte - Svært stort utbytte. 20 For spørsmål med ti eller mindre oppgis bare gjennomsnittsskåren av hensyn til statistisk usikkerhet og anonymitet. 30

33 Spm. Gjennomsnitt 24 Har måltidene ved institusjonen vært 9 4,6 25 Har du vært tilfreds med muligheten for privatliv? 10 4,4 Forberedelse til tiden etter utskrivning negativ nøytral positiv Opplever du at behandlerne/personalet har forberedt deg på tiden etter utskrivning? med praktiske løsninger for tiden etter utskrivning (for eksempel bolig, økonomi, arbeid/skole) Opplever du at behandlerne/personalet har tilrettelagt for videre behandling for tiden etter utskrivning? slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? Andre vurderinger 10 3,3 7 2,3 7 3,0 8 3, Alt i alt, er hjelpen og behandlingen du har fått ved institusjonen Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? I hvilken grad følte du deg presset/tvunget av andre til å legge deg inn? Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)? 10 4,2 5 2,6 10 4,4 9 4,4 31

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Oslo universitetssykehus HF: Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SRA), Avdeling avhengighetsbehandling

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Blå Kors Sør, Borgestadklinikken avdeling Skien: Behandlingsenhet PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Blå Kors, Lade Behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Familiepoliklinikken, Kristiansand Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Ringerike sykehus, voksenpsykiatrisk poliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for DPS Aust-Agder Øst Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport) Tittel

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Sykehuset Telemark, tidlig intervensjonspoliklinikk Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Nordre Vestfold DPS, Tønsberg Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 6-2008 (PasOpp-rapport)

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007 Institusjonsvise resultater Resultater for Rikshospitalet, avdeling for nevropsykiatri og psykosomatis Rapport fra Kunnskapssenteret

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i Resultater for Indre Sogn DPS. PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i Resultater for Indre Sogn DPS. PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Resultater for Indre Sogn DPS PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske sentre i 2008

Detaljer

Resultater for Senter for psykisk helse Ofoten

Resultater for Senter for psykisk helse Ofoten Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 Resultater for Senter for psykisk helse Ofoten PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret nr 3-2009 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspykiatriske

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret

Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret Tittel Pasienters erfaringer med rehabiliteringsinstitusjoner Resultater fra en pilotundersøkelse

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 101. Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen

PasOpp-rapport 2016: 101. Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen PasOpp-rapport 2016: 101 Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 54. Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland

PasOpp-rapport 2016: 54. Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp-rapport 2016: 54 Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater

Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater Brukererfaringer med norske legevakter: resultater fra en spørreskjemaundersøkelse ved Vakttårn-legevaktene Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport 2 2012 fra Kunnskapssenteret Tittel Institusjon Anlig

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 90. Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn

PasOpp-rapport 2016: 90. Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn PasOpp-rapport 2016: 90 Akershus universitetssykehus HF, Avdeling rus og avhengighet, ARA Elvestad døgn Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse Lærdal sjukehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) 1 Tittel Institusjon

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 67. Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika

PasOpp-rapport 2016: 67. Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika PasOpp-rapport 2016: 67 Helse Bergen HF, Avdeling for rusmedisin, Seksjon Askøy, Døgnklinikk, Mannspost narkotika Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 137. Blå Kors Lade Behandlingssenter

PasOpp-rapport 2016: 137. Blå Kors Lade Behandlingssenter PasOpp-rapport 2016: 137 Blå Kors Lade Behandlingssenter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2016 Hilde Hestad Iversen, seniorforsker Brukeropplevd kvalitet Økende oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 117. Helse Sør-Øst RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 117. Helse Sør-Øst RHF, private PasOpp-rapport 2016: 117 Helse Sør-Øst RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse

Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse Pasienterfaringer blant somatiske pasienter ved Akershus universitetssykehus. Oppsummerte resultater fra pilotundersøkelse våren 2006 Notat fra Kunnskapssenteret September 2006 Om notatet: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 127. Blå Kors Sør, Borgestadklinikken

PasOpp-rapport 2016: 127. Blå Kors Sør, Borgestadklinikken PasOpp-rapport 2016: 127 Blå Kors Sør, Borgestadklinikken Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse

Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus Resultater fra en pilotundersøkelse Notat fra Kunnskapssenteret februar 2008 Bakgrunn: I 2006 var det 24 488 nye krefttilfeller i Norge. Én av

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 129. Riisby behandlingssenter

PasOpp-rapport 2016: 129. Riisby behandlingssenter PasOpp-rapport 2016: 129 Riisby behandlingssenter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 126. Helse Nord RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 126. Helse Nord RHF, private PasOpp-rapport 2016: 126 Helse Nord RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 124. Helse Midt-Norge RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 124. Helse Midt-Norge RHF, private PasOpp-rapport 2016: 124 Helse Midt-Norge RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 138. Sigma Nord

PasOpp-rapport 2016: 138. Sigma Nord PasOpp-rapport 2016: 138 Sigma Nord Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med døgnopphold

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 134. Haugaland A-senter

PasOpp-rapport 2016: 134. Haugaland A-senter PasOpp-rapport 2016: 134 Haugaland A-senter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 135. Stiftelsen Bergensklinikkene

PasOpp-rapport 2016: 135. Stiftelsen Bergensklinikkene PasOpp-rapport 2016: 135 Stiftelsen Bergensklinikkene Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 119. Helse Førde HF

PasOpp-rapport 2016: 119. Helse Førde HF PasOpp-rapport 2016: 119 Helse Førde HF Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med døgnopphold

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 131. Stiftelsen Fossumkollektivet

PasOpp-rapport 2016: 131. Stiftelsen Fossumkollektivet PasOpp-rapport 2016: 131 Stiftelsen Fossumkollektivet Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Borgestadklinikken, Loland, Langtid

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Borgestadklinikken, Loland, Langtid 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 329 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Borgestadklinikken, Loland, Langtid Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 130. Stiftelsen Kirkens Bymisjon

PasOpp-rapport 2016: 130. Stiftelsen Kirkens Bymisjon PasOpp-rapport 2016: 130 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014 Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfatter Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 143. Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 143. Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 143 Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter

Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 378 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter Utgitt

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Floen

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Floen 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 412 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Bergen, Floen Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. UNN, ReStart

BRUKEROPPLEVD KVALITET. UNN, ReStart 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 387 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 UNN, ReStart Utgitt av Folkehelseinstituttet, Område

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 73

PasOpp-rapport 2016: 73 PasOpp-rapport 2016: 73 Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling, Ålesund Behandlingssenter, Seksjon for behandling/utredning Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 139. Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 139. Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 139 Helse Sør-Øst RHF, offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Karmsund ABR-Senter

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Karmsund ABR-Senter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 398 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Karmsund ABR-Senter Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 368 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter Utgitt av

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 371 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Bergen, Askøy, Kvinnepost Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer