Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Side 1 av 14 Godkjent dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Side 1 av 14 Godkjent dato:"

Transkript

1 Foretaksnivå Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 14 Gyldig til: Oversikt over nivåer og fullmakter med beløpsgrenser. Gjelder enkelthendelser (godkjenning av bestilling og anvisning av faktura) Alle fullmakter gjelder innenfor vedtatt budsjett. Fargekoden angir fullmaktsnivå. Nivå Benevnelse Kostnadssteder/Prosjekt Beløpsgrense Rapporterer til 1 Administrerende direktør Alle Innen vedtatt budsjett Styret 2 Egne Administrerende direktør 3 Egne Seksjonsleder 1 Egne Enhetsledere Egne /seksjonsleder ØK Økonomidirektør 2 Alle Administrerende direktør FAG Fagdirektør Egne Administrerende direktør ORG Egne Administrerende direktør TEH Teknologidirektør Egne Administrerende direktør INN Innkjøpssjef Alle Økonomidirektør PRO Prosjektleder Egne Iht. godkjent investeringssøknad Prosjekteier BUD Andre med budsjettdisponeringsmyndighet Egne Enhetsleder Fullmaktene kan ikke delegeres til lavere nivå enn det som er spesifikt angitt i dette dokumentet. Innskjerping av fullmakter og grenser kan gjøres i stillingsbeskrivelse/driftsavtale. Administrerende direktør kan delegere fullmakt til enkeltpersoner/-roller ut over fullmakter og grenser i dette dokumentet. 1 Innen sitt ansvarsområde har seksjonsleder samme fullmakt som avdelingssjef. 2 ØK, FAG, ORG og TEH er stabsavdelinger og ledes av stabsdirektører.

2 Side: 2 Fullmaktene på de følgende sidene er delt inn i disse hovedkategoriene: Overordnede fullmakter heriblant forlik, erstatning, anmeldelse Økonomi heriblant investeringer, salg/kassasjon av utstyr, vedta og omdisponere budsjett, gaver Anskaffelse innkjøp heriblant anskaffelsesprosesser, forhandlinger, bestillinger, mottaksprosedyre HR - Personal heriblant ansettelse, lønnsfastsettelse, individuelle avtaler, suspensjon og avskjed, telefoni Overordnede fullmakter i Signatur 3 Prokura Inngå vesentlige avtaler, som inngår i den daglige ledelsen, av økonomisk art, utenom anskaffelsesområdet Inngå utenomrettslig forlik Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på helseforetakets vegne i forretningsforhold. Signaturretten er i utgangspunktet ikke underlagt de begrensninger som er satt for prokura. Begrensninger i signaturretten kan ikke registreres i Foretaksregisteret. Fullmakt til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av det, men har ikke uten uttrykkelig gitt fullmakt rett til å selge/pantsette fast eiendom eller opptre på dets vegne i søksmål. Kan være av prinsipiell, politisk karakter/angå HF omdømme. For eksempel avtaler om samarbeid, strategi, oppgavefordeling mellom HF, flerårige avtaler. Fullmakt til å inngå utenomrettslig forlik med økonomisk konsekvens for helseforetaket 3 Dette punktet mangler i HSØ-malen men er hensiktsmessig å ha med i tillegg til prokura. 4 Det er hensiktsmessig at org. direktør har fullmakt til å inngå utenomrettslige forlik i personalsaker på inntil Signaturretten er registrert i Foretaksregisteret. Signaturretten kan meddeles navngitte personer eller innehavere av stillinger. Hvis flere enn en person er tildelt signaturrett, skal det presiseres om dette er alene eller i fellesskap. Lov om helseforetak fastsetter at signaturretten tilligger styret, men kan delegeres til daglig leder. Kan gis hver for seg eller i fellesskap Fullmaktene ligger i SSHF hos styreleder Fullmakten ligger hos adm. direktør Styret skal orienteres om alle vesentlige saker I personalsaker kan organisasjonsdirektør inngå utenomrettslig forlik om beløp inntil kr Styreleder SSHF og adm.direktør har signatur hver for seg. Org.direktør 4

3 Side: 3 Overordnede fullmakter i Inngå rettslig forlik Godkjenne utbetaling av erstatning i et kontraktsforhold Utbetale erstatning/oppreisning utenfor kontraktsforhold Ta ut stevning/anke Anmelde straffbare forhold Fullmakt til å inngå rettslig forlik med økonomisk konsekvens for helseforetaket. Fullmakt til å godkjenne utbetaling av erstatning i tråd med kontraktsforpliktelser Fullmakt til å godkjenne utbetaling av erstatning, uten at dette har utgangspunkt i kontrakt Fullmakt til å ta ut stevning på helseforetakets vegne og eventuelt anke Fullmakt til å anmelde straffbare forhold begått mot helseforetaket eller dets ansatte Styret skal orienteres om alle vesentlige saker I personalsaker kan organisasjonsdirektør inngå Org.direktør 5 rettslig forlik om beløp inntil kr Innenfor generell fullmakt Økonomidirektør 6 Innenfor generell fullmakt Økonomidirektør 7 Styret skal informeres om alle stevninger av prinsipiell, omdømmemessig eller annen vesentlig karakter. Styret skal informeres om alle anmeldelser en gang pr år. Fullmakt til anmeldelse (innbrudd, tyveri, skadeverk, vold og trusler, mm) er delegert til klinikkdirektørene, teknologidirektør og sikkerhetssjefen, jf I Straffbare forhold på SSHF`s område Prosessfullmakt Opptre som part/lovlig stedfortreder i en rettslig prosess Fullmakt kan delegeres fra. i konkrete saker, eksempelvis til foretakets jurister. Delegering skal skje skriftlig. Delegert fullmakt kan ikke delegeres videre. 8 Teknologidirektør Sikkerhetssjef 5 Org. direktør har fullmakt til å inngå rettslige forlik i personalsaker på inntil SSHF ønsker dette sentralt i stedet for budsjettansvarlig som HSØ-malen. 7 SSHF ønsker dette sentralt i stedet for hos budsjettansvarlig som HSØ-malen. 8 SSHF ønsker at kun sentrale og definerte stillinger skal ha fullmakten i stedet for budsjettansvarlig som HSØ-malen.

4 Side: 4 Overordnede fullmakter i Oppstart salg av varer og tjenester innenfor eksisterende virksomhet Fullmakt til å beslutte oppstart salg av ulike varer, tjenester og rettigheter Inngå innovasjonsavtaler Fullmakt til å inngå kommersielle innovasjonsavtaler. Avtaler om rettigheter til ideer. 9 Økonomiområdet Investeringer Fullmakt til å beslutte investeringer For gjennomføring vises til eget dokument: I Fullmaktsstruktur i investeringer 10 Salg (og utrangering) av utstyr 11 Opprette, endre eller slette bankkonti Avgjøre hvem som skal ha utbetalingsfullmakt på bankkonti Innlevere tilbud (ved salg) Fullmakt til å beslutte salg eller utrangering av utstyr og til å fastsette pris ved salg. Fullmakten må utøves innenfor fastsatt reglement for kassasjon. Det forutsettes at det finnes, eller blir utarbeidet, slikt reglement for det enkelte helseforetak, basert på statens kassasjonsreglement. Fullmakt til å opprette bankkonti hos foretakets bankforbindelse Fullmakt til å avgjøre hvem som skal ha utbetalingsfullmakt på bankkonti. Fullmakt til å innlevere tilbud der helseforetaket konkurrerer om å være leverandør Markedsverdi (antatt): Adm. dir: Teknologidirektør: Kassasjonsreglement utarbeides. har slik fullmakt i kraft av å være foretakets prokura. Det kan gis fullmakt fra adm. direktør i enkeltsaker. Teknologidirektør Økonomidirektør 12 Stabsdirektør 9 Mangler i HSØ-malen. SSHF ønsker å synliggjøre det i dette dokumentet med lenke til detaljert reglement. 10 Mangler i HSØ-malen. SSHF ønsker å synliggjøre det i dette dokumentet med lenke til detaljert reglement. 11 HSØ har ulike beløpsgrenser på de ulike nivåene. 12 HSØ har adm.dir. SSHF mener økonomidirektør er hensiktsmessig nivå.

5 Side: 5 Økonomiområdet Avskrive fordringer Godkjenne særskilte oppdrag Godkjenne regnskap for øremerkede midler Vedta budsjett Disponere budsjett Fullmakt til å avskrive uerholdelige fordringer. Kan først gjøres etter at ordinære purre- og inkassorutiner er fulgt og har vært formålsløst. Fullmakt til å godkjenne oppstart av særskilte prosjekter, der det følger med særskilte midler, men som også medfører kapasitetsutnyttelse utenfor primæroppgaver for enheten. Fullmakt til å undertegne særregnskap for bruk av øremerkede midler mottatt fra utenforstående (i hovedsak departement) Fullmakt til å fastsette detaljert årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak. Budsjettet skal settes opp etter fastsatt mal. Fullmakt til å benytte budsjettmidler innenfor eget ansvarsområde og vedtatt budsjett : Innenfor budsjett Økonomidirektør: : : Eksempelvis forskningsprosjekter, Raskere tilbake, m.v. : Alle : Stabsdirektør: II..ØK.Regn Økonomistyring av øremerkede midler Prosjektleder får delegert fullmaktsnivå iht. godkjent investeringssøknad. Ref: I Fullmaktsstruktur i investeringer Økonomidirektør Adm.direktør Stabsdirektør BUD Omdisponere budsjett Fullmakt til å endre vedtatt budsjett innenfor gitt ansvarsområde. Spesielle begrensninger i forhold til: Omdisponering til investeringsformål Mellom ordinær drift og lønnskonti Mellom prosjekter Omdisponering utenom unntakene angitt ovenfor HSØ har fullmakten på nivå 3 mens SSHF ønsker å ha det på klinikknivå.

6 Side: 6 Økonomiområdet Motta pengegaver/ donasjoner Fullmakt til å motta gaver på vegne av helseforetaket i henhold til etiske retningslinjer. Fullmakten gjelder kun i de tilfeller det ikke er bindinger tilknyttet gaven. : : Bindinger kan være forpliktelser ift giver eller merkostnader slik som personellressurser, varekostnader eller andre kostnader som påløper for foretaket. Ved bindinger skal gaven godkjennes av adm.direktør. I Mottak og forvaltning av gaver SSHF Adm. Direktør Anskaffelsesområdet Starte en anskaffelsesprosess Velge anskaffelsesprosedyre Godkjenne tilbudsforespørsler som skal sendes markedet Fullmakt til å beslutte at man skal starte en anskaffelsesprosess. Omfatter oppstart av anskaffelsesprosess både med sikte på å etablere rammeavtale og ved enkeltstående kjøp Fullmakt til å velge anskaffelsesform innenfor lovbestemte krav (spesielt lov om offentlige anskaffelser, m/forskrifter) Fullmakt til å godkjenne tilbudsforespørsel som sendes til markedet, enten dette er til enkelte tilbydere eller til offentlig beløpsgrenser side 1 denne prosedyre. beløpsgrenser s 1 denne prosedyre. beløpsgrenser s 1 denne prosedyre. 14 Prosjektleder 15 Innkjøpssjef 16 Innkjøpssjef HSØ har beløpsgrenser for ulike nivå. 15 Prosjektleder iht. godkjent investeringssøknad. 16 HSØ har nivå 3. Innkjøpssjef har fagkunnskap og avgjøre i samråd med leder på aktuelt nivå. 17 HSØ har nivå 3. Innkjøpssjef har fagkunnskap og avgjøre i samråd med leder på aktuelt nivå.

7 Side: 7 Anskaffelsesområdet Beslutte å avvise tilbud Fullmakt til å avgjøre avvisning av tilbud med henvisning til bestemmelser i lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter. beløpsgrenser s 1 denne prosedyre. Innkjøpssjef 18 Foreta valg av hvem man skal forhandle med Gjennomføre forhandlinger Beslutte å avlyse konkurranse Fullmakt til å avgjøre hvem man skal forhandle med når valgt anskaffelsesprosedyre er konkurranse med forhandlinger og det er bestemt at man skal forhandle med færre tilbydere enn de som har levert godkjente tilbud Fullmakt til å opptre på vegne av RHF/HF i forhandlinger når valgt anskaffelsesprosedyre er konkurranse med forhandlinger Fullmakt til å stanse en konkurranse etter at man har gått ut i markedet for å innhente tilbud beløpsgrenser s 1 denne prosedyre. Ref. overordnet fullmaktsmatrise på s.1 når det gjelder beløpsgrenser. beløpsgrenser s 1 denne prosedyre. Innkjøpssjef 19 Innkjøpssjef 20 Avgjøre leverandørvalg Signere kontrakt Fullmakt til å beslutte hvilken leverandør man skal tegne kontrakt med etter gjennomført konkurranse i henhold til lovmessige krav (spesielt lov om offentlige anskaffelser, m/forskrifter) Fullmakt til å signere kontrakt etter gjennomført konkurranse i henhold til lovmessige krav (spesielt lov om offentlige anskaffelser, m/forskrifter) beløpsgrenser s 1 denne prosedyre. Innenfor budsjettåret: Adm. dir.: Innenfor budsjett Klinikkdir.: Avd.sjef: Seksjonsleder: Innkjøpssjef 21 Avd.sjef 18 HSØ har nivå 3. Innkjøpssjef har fagkunnskap og avgjøre i samråd med leder på aktuelt nivå. 19 HSØ har nivå 3. Innkjøpssjef har fagkunnskap og avgjøre i samråd med leder på aktuelt nivå. 20 HSØ har nivå 3. Innkjøpssjef har fagkunnskap og avgjøre i samråd med leder på aktuelt nivå. 21 HSØ har nivå 3. Innkjøpssjef har fagkunnskap og avgjøre i samråd med leder på aktuelt nivå.

8 Side: 8 Anskaffelsesområdet Utarbeide bestilling, der det finnes rammeavtale Fullmakt til å utarbeide bestillinger i de tilfeller det finnes rammeavtale. Tilsvarer å attestere kostnader. Utenfor budsjettår Adm.dir.: Rekvirent i Clockwork Se under HR for innleie fra vikarbyrå Budsjettansvarlig utnevner rekvirenter Godkjenne bestilling, der det finnes rammeavtale Fullmakt til å godkjenne bestillinger i de tilfeller det finnes rammeavtale. beløpsgrenser s 1 denne prosedyre. Budsjettansvarlig Godkjenne varemottak Attestere Anvise Tilsvarer å anvise kostnader. Fullmakt til å signere for kontroll av at mottatte varer er i henhold til følgeseddel. Fullmakt til å signere for utført kontroll av at varen eller tjenesten er mottatt med riktig kvantum og kvalitet, med de priser og betingelser som er avtalt og vedrører virksomheten og det enkelte kostnadssted. Det skal også kontrolleres at det foreligger originalbilag og korrekt kontering. I elektroniske bestillingssystem vil mottatte fakturaer gå direkte til utbetaling dersom det er samsvar mellom bestilt, mottatt og fakturert. Kontroll tilsvarende attestasjon vil da ligge hos den som utarbeider bestilling. Fullmakt til å godkjenne at en kostnad skal utbetales. Ved anvisning skal det kontrolleres at det er dekning for kostnaden i budsjettet, er relevant for virksomheten og er økonomisk forsvarlig. Det skal videre kontrolleres at kostnaden er attestert av bemyndiget person og godkjenne kontering. beløpsgrenser s. 1 denne prosedyre. I Anvisning Utnevnes av budsjettansvarlig el. i form av stilling Utnevnes av budsjettansvarlig Budsjettansvarlig

9 Side: 9 Anskaffelsesområdet I elektroniske bestillingssystem vil mottatte fakturaer gå direkte til utbetaling dersom det er samsvar mellom bestilt, mottatt og fakturert. Kontroll tilsvarende anvisning vil da ligge hos den som godkjenner bestilling. Utbetalingsfullmakt bank Fullmakt til å foreta utbetaling fra bank. Skal ikke kombineres med tilgang til å bokføre og oppdatere leverandørregisteret Bokføre Oppdatere leverandørregister Tilgang til å oppdatere regnskapet/leverandørreskontro (systemtilgang). Tilgang til å opprette, endre og slette leverandører i økonomisystemet (systemtilgang), herunder innkjøpssystemene. Skal ikke kombineres med utbetalingsfullmakt bank og tilgang til å oppdatere leverandørregisteret Skal ikke kombineres med utbetalingsfullmakt bank og bokføringstilgang. Anskaffelse av IKTutstyr Anskaffelse av IKT-utstyr Alt IKT-utstyr ved Sørlandet sykehus skal anskaffes gjennom Sykehuspartner. Bestilling av IKT-utstyr kan kun gjøres gjennom på forhånd definerte bestillere, jf I IKT: Bestilling av IKT-utstyr. Begrensning: Innkjøp av nye PCer (som innebærer en utvidelse av antallet PCer i bruk i SSHF) skal godkjennes av. Utnevnt av Adm. direktør I form av funksjon I form av funksjon Godkjente IKTbestillere 22 Mangler i HSØ. SSHF ønsker å ha det med i oversikten.

10 Side: 10 HR-området Beslutte å opprette ny stilling, herunder opprette engasjementstilling Beslutte å besette eksisterende stilling, Fullmakt til å beslutte at det skal opprettes ny stilling, herunder opprette engasjementstilling Fullmakt til å beslutte at ubesatt stilling skal lyses ut for ansettelse Opprette ny stilling: Bemanningsutvalget (ledergruppen SSHF) skal godkjenne alle nyopprettede stillinger. og engasjementer, jf I Bemanningskontroll og ansettelsesstopp i SSHF Beslutte å utlyse ledig stilling: I Bemanningskontroll og ansettelsesstopp i SSHF NB: Fullmakten er begrenset til stillinger godkjent i budsjett. 23 Beslutte å ta inn vikar Fullmakt til å beslutte at det skal tas inn vikar i stilling Beslutte at det skal tas inn vikar: Enhetsleder 24 Innleie fra vikarbyrå Innleie fra vikarbyrå skal skje i henhold til gjeldende rammeavtaler. Seksjonsleder NB: Innleie av medarbeidere via enkeltmannsforetak må skje innenfor rammene av innkjøpsavtalene i Helse Sør-Øst (avtale om innleie av helsepersonell, ev. avtale om konsulentkjøp). Beslutte ansettelse Fullmakt til å beslutte hvem som skal ansettes Beslutte hvem som skal ansettes: Fullmakten er delegert til avdelingssjef. Fullmakten til å ansette vikar kan delegeres videre til enhetsleder. Slik delegasjon skal foreligge skriftlig og registreres hos administrativt hovedarkiv HSØ har nivå 2. SSHF legger fullmakten til adm. direktør. 24 HSØ har nivå 3. Enhetsleder kan ta inn vikar i ledige stillinger i SSHF. 25 HSØ har budsjettdisponeringsmyndighet.

11 Side: 11 HR-området Fastsette lønnsramme, lønnsplassering og lønnsendring Gjelder alle stillinger (faste, engasjementer, vikariater), og både ved ansettelse og ved annen lønnsendring : Lønnsfastsettelse innenfor overenskomst, og i tråd med I Lønnspolitikk - prinsipper og veiledning Begrensning: Når ansatte går over i ny stilling med samme type ansvar og stillingsinnhold internt i SSHF, er det ikke anledning til å øke lønnsnivået. Seksjonsleder 26 Lønnsfastsettelse ut over overenskomst, begrenset til nye ansettelser. Klinikksjef Telefoni/mobiltelefoni 27 Lønnsfastsettelse ut over reglene i I Lønnspolitikk - prinsipper og veiledning. I Telefonreglement SSHF - mobiltelefoner Anskaffelse av mobiltelefoner og vedtak i henhold til telefonreglementet. Org.direktør Personalansvar, inkludert å kunne godkjenne lønnsog personalrelaterte kostnader Fullmakt til å ivareta personalansvar av ansatte. Fullmakten omfatter, men er ikke begrenset til, fastsetting av arbeidsplaner/turnus og ferielister, pålegging av overtid, innvilge avtalefestede permisjoner, godkjenne kurs og tilleggs-/etterutdanning innenfor budsjettåret. Fullmakt til å ivareta personalledelse vil også omfatte godkjenning av variabellønnslister for utbetaling (som time-/overtidslister/turnusplaner og reise-/bilgodtgjørelse). Skattepliktig telefongodtgjørelse (inntil kr 1 500/år) til bruk av egen telefon for medarbeidere med begrenset bruk for telefon i tjenesten. Fullmakt til å ivareta personalansvar: Nærmeste leder i henhold til de linjeledernivåer som er beskrevet i klinikkens organisasjonskart. Utbetaling av variabel lønn: Fullmakter delegeres og forvaltes i Personalportalen: I Personalportalen - registrering, godkjenning og kontroll SSHF Enhetsleder 26 HSØ har budsjettdisponeringsmyndighet. 27 Mangler hos HSØ.

12 Side: 12 HR-området Godkjenne bierverv Fullmakt til å godkjenne bierverv. Alle bierverv skal innrapporteres: I Bierverv og privat virksomhet - SSHF Godkjenne individuelle Fullmakt til, innenfor rammer/retningslinjer ved Individuell tilrettelegging innenfor rammene av arbeidstidsordninger Helseforetaket, å godkjenne individuelle arbeidsavtalen, og som ikke utløser økonomiske innenfor fastsatt ramme arbeidstidsendringer konsekvenser Individuell tilrettelegging innenfor rammene av arbeidsavtalen, som utløser økonomiske konsekvenser Endringer i arbeidstid ut over standard arbeidsavtale. Godkjenne ferielister Fullmakt til å godkjenne ferielister Ferieloven stiller krav om at ferie skal være satt opp 2 mnd før ferien avvikles Suspendere ansatte Fullmakt til å beslutte at ansatte skal suspenderes fra sitt arbeid. Vedta oppsigelse/avskjed Fullmakt til å si opp ansatte på bakgrunn av uønskede hendelser Godkjenne sluttpakke ved Fullmakt til å godkjenne sluttpakke i forbindelse med at Sluttpakke kan bare gis i forbindelse med oppsigelse ansatte slutter overtallighet knyttet til nedbemanning, når en medarbeider selv sier opp og sier fra seg fortrinnsrett til å komme tilbake til stilling i SSHF. avgjør om det skal gis tilbud om sluttpakke, studiestønad eller andre virkemidler, etter grundig individuell vurdering, og innenfor en beløpsgrense på kr. Seksjonsleder 28 Enhetsleder Org.direktør Enhetsleder 29 Org.direktør 30 Org.direktør 31 Org.direktør HSØ har nivå adm. direktør men SSHF mener skal håndteres av avdelingssjef/seksjonsleder. 29 HSØ har nivå avd.sjef. Nærmeste leder må ha ansvar for ferielister i samråd med avdelingssjef/seksjonsleder. 30 Org.direktør har fullmakt i tillegg til adm. direktør 31 Org.direktør har fullmakt i tillegg til adm. direktør. 32 en har delegert fullmakt fra adm.dir. inntil kr.

13 Side: 13 HR-området Vedta omplassering av ansatte Godkjenne pensjonsordninger Omgjøring av stilling Jf: I Omstillingsveileder SSHF. Ut over denne beløpsgrensen ligger fullmakten hos administrerende direktør. Fullmakt til å beslutte omplassering av ansatte. Innenfor avdeling Fullmakt til å innvilge spesielle pensjonsordninger for ansatte i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold Fullmakt til å vedta omgjøring av eksisterende stilling. Omfatter både inndragning av stilling og endring av eksisterende stilling. Mellom organisatoriske enheter Det er ikke anledning til å fremforhandle særskilte pensjonsordninger. 33 Fullmakten gjelder kun innenfor tildelt budsjettramme. : Ledere av berørte enheter 33 HSØ angir at det skal behandles av HR-funksjonen. SSHF kan ikke avtale ut over reglene for pensjonsordningene.

14 Side: 14 Referanser I I I I I I I I I I I I I I I I I II..ØK.Regn-5 II..ØK.Regn II..ØK.INK.IKJ Stillingsbeskrivelse klinikkdirektør SSHF Stillingsbeskrivelse avdelingssjef SSHF Stillingsbeskrivelse organisasjonsdirektør SSHF Delegering av adm.direktørs fullmakter SSHF Fullmaktsstruktur i investeringer Registrering og arkivering av dokumenter knyttet til anskaffelsesprosesser i SSHF Bierverv og privat virksomhet - SSHF Telefonreglement SSHF - mobiltelefoner Bemanningskontroll og ansettelsesstopp i SSHF Lønnspolitikk - prinsipper og veiledning Omstillingsveileder SSHF Stillingsbeskrivelse - mal SSHF Attestasjon og anvisning Mottak og forvaltning av gaver SSHF Personalportalen - registrering, godkjenning og kontroll SSHF IKT: Bestilling av IKT-utstyr Straffbare forhold på SSHF`s område Avsetning tap på fordringer Økonomistyring av øremerkede midler Innkjøpshåndbok i Punktet om Driftsavtale med RHF-et er ikke lenger aktuell. Oppdrag og bestilling fastsettes i foretaksmøtet og er ikke en avtale mellom to parter.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat.

Organisasjonskartet skal til enhver tid gjenspeile den organisering som er beskrevet i rolle og fullmaktnotat. Rollefordeling og fullmakter 1. INNLEDNING Sunnaas sykehus HF er et helseforetak under Helse Sør - Øst RHF. Den norske stat er eier av foretaket, og Helse Sør - Øst RHF har på vegne av eier styringsansvaret

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF - nivåer og fullmakter Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per B Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 079-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Revisjon av Fullmaktsstyring i SSHF

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak

Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak Fullmaktstruktur i Vestre Viken Helseforetak Fastsatt av administrerende x. februar 2012 INNHOLD Innledning Generelt 1 Definisjoner og begrepsbruk 1 Fullmaktstyper 2 Generelt om økonomifullmakter 3 Generelt

Detaljer

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Fullmakt Signatur Fullmaktens innhold Avgrensning Fullmaktshaver Prinsipp delegering OVERORDNEDE FULLMAKTER Alene I fellesskap Styrets

Detaljer

Fullmakter i Helse Sør-Øst. Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter

Fullmakter i Helse Sør-Øst. Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter Fullmakter i Helse Sør-Øst Del 1 Retningslinjer Del 2 Vedlegg Begreper, Oversikt nivåer og Fullmakter Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 HVORFOR FULLMAKTER?...3 1.2 OMFANG OG AVGRENSNING...3 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE

Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - VEDLEGG TIL FULLMAKTSDOKUMENT FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF - FULLMAKTSMATRISE Øko - Fullmaktsdokument for Sykehusapotekene HF, Fullmaktsmatrise - Vedlegg Forfatter: Jan Rune Amundsen Versjon: 1.0 Godkjent av: Jan Rune Amundsen ID: 8656 Gyldig fra: 29.05.2015 Revisjonsfrist: 28.05.2018

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen.

VEDTAK. 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i saksfremstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.12.14 SAK NR 103 2014 FULLMAKTER FOR SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK 1. Styret vedtar fullmakter for 2015 i henhold til saksframstillingen og matrisene i

Detaljer

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF 1. Fullmaktsstrukturen i Sykehusapotekene HF 1.1 Det rettslige grunnlaget Det rettslige grunnlaget for fullmaktsfordelingen mellom de ledende organene er styrende

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 3 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 5 1.4.

Detaljer

Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF

Fullmaktsdelegasjon i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 29.11.2016 Saksnummer 106/2016 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef Møtedato: 7.

Detaljer

H e l s e S t a v a n g e r H F

H e l s e S t a v a n g e r H F Økonomi Utarbeide og detaljere budsjett for egen enhet innenfor gitt ramme Omfordele godkjent budsjett for egen divisjon/klinikk Iverksette koordinerende tiltak innenfor egne budsjettrammer Opprette, omgjøre

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 0.00 Utarbeidet av: Godkjent av [] Gjelder fra: [] Side 1 av 19 1. Hensikt og omfang Sykehuset Innlandet HF (SI) er gitt fullmakter og rammer med retningslinjer fra

Detaljer

Administrerende direktør tilrår derfor at styret godkjenner dokumentet administrerende direktørs fullmakter jf. Vedlegg 2.

Administrerende direktør tilrår derfor at styret godkjenner dokumentet administrerende direktørs fullmakter jf. Vedlegg 2. Saksredegjørelse Om revidert fullmaktshefte Det førende prinsippet for revideringsarbeidet har vært administrerende direktørs ønske om at det skal være samsvar mellom ansvar og myndighet i organisasjonen,

Detaljer

Instruks for leder nivå 2 i Helse Stavanger HF

Instruks for leder nivå 2 i Helse Stavanger HF 1. 1.1 Divisjonsdirektørs oppgaver og kompetanse 1.2 vil i det følgende videredelegere de fullmakter som er nødvendige for at leder nivå 2 skal kunne påta seg sitt resultatansvar 1.2.1 Pasientbehandling,

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 4 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 6 1.4.

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF

Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Ansvar og fullmakter i Undervisningsbygg Oslo KF Innhold 1. Formål med dokumentet og foretakets rammebetingelser... 3 2. Del I - Beslutningsnivåene i virksomheten... 3 Ansvar medfører plikt... 3 Undervisningsbygg

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Fullmakter for Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 84-2015 Økonomidirektør Tom Helge Vedtak 16.12.15 Rønning Trykte

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2016 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 4 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 6 1.4.

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 2.03 Utarbeidet av: Avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild Hammer Godkjent av [] Gjelder fra: [1.1.2017] Side 1 av 18 1. Hensikt og omfang Sykehuset Innlandet HF

Detaljer

Fullmakter Sykehus Innlandet HF

Fullmakter Sykehus Innlandet HF Beskrivelse av virksomheten Utgave: 2.04 Utarbeidet av: Avdelingssjef virksomhetsstyring Borghild Hammer Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard Gjelder fra: [1.1.2018] Side 1 av 21 1. Hensikt og

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Fullmaktsstruktur i Eidsiva

Fullmaktsstruktur i Eidsiva Fullmaktsstruktur i Eidsiva Gjeldende fra 9. februar 2017 1 Innhold 1 Fullmaktsstruktur i Eidsiva... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Eidsivas fullmaktskategorier... 3 1.3 Tildeling av fullmakter... 4 1.4 Delegering

Detaljer

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF.

Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF. Dokument ID: 64254 Versjon: 0 Status: Godkjent Retningslinje Retningslinje for virksomhet (oppgaver) med særskilt finansiering Dokumentansvarlig: Anne Karlsen OUS Nivå 1 / Økonomi Godkjent av: Morten Reymert

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard

Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard VEDLEGG 3 Beskrivelse av virksomheten Utgave: 3.00 Utarbeidet av: Avdelingssjef Borghild Hammer Godkjent av Adm.dir. Alice Beathe Andersgaard Gjelder fra: 03.01.2017 Side 1 av 18 Hensikt og omfang Sykehuset

Detaljer

.'-- Medinnova SAMARBEIDSA VTALE. mellom. Medinnova AS. og Sørlandet sykehus HF

.'-- Medinnova SAMARBEIDSA VTALE. mellom. Medinnova AS. og Sørlandet sykehus HF .'-- Medinnova SAMARBEIDSA VTALE mellom Medinnova AS og Sørlandet sykehus HF J ...J INNHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. BAKGRUNN" 3 OVERORDNET FORUTSETNING FOR SAMARBEIDET 3 AVTALENSRAMMER

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF

Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Fullmaktsstrukturen ved Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport nr 10/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Retningslinjer for anskaffelser

Retningslinjer for anskaffelser Retningslinjer for anskaffelser 1 Definisjon/avgrensning Anskaffelsesområdet omfatter følgende aktiviteter: avdekke og spesifisere behov søke i leverandørmarkedet kostnadsramme og budsjettmessig dekning

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 SAK NR 003-2010 REVIDERING AV INSTRUKSER OG FULLMAKTER Forslag til vedtak: 1. Revidert styreinstruks godkjennes. 2.

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 49/08. Styresak Internrevisjonsrapport 08/08. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/824. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Direktøren Styresak 49/08 Styresak Internrevisjonsrapport 08/08 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Internrevisjonsrapport nr 08/08 Saksbehandlers kommentar : Saksnr.: 2008/824

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Fullmaktsmatrisen i Oslo universitetssykehus SAK 44/2015 FULLMAKTER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat

Prosjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat Side: 1 / 5 Mandatet kan justeres underveis i prosjektet helt frem til prosjektgjennomføringsfasen, men da med godkjenning fra prosjekteier og prosessgruppen. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 008 2017 RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AV FINANSIELL LEASING Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner at finansiell leasing kan benyttes som finansieringskilde

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF

Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF Fullmaktsstrukturen ved Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 11/08 02.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak XX/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274

Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 Styresaknr. 25/04 REF: 2004/000274 PROKURA Saksbehandler: Rolf Jensen/Svein Utne Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: utdrag av firmaatest for Nordlandssykehuset HF, Lov om prokura.(lov 1985-06-21 nr. 80)

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154, St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4005-11.07.2016 Søknad om unntak fra regelverket for økonomistyring i staten - Statens vegvesens kjøp

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE INSTRUKS FOR INNKJØP FOLLDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Denne instruksen er utarbeidet med grunnlag i kommunens vedtatte innkjøpsreglement samt gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret av Guvernørrådet 19. februar 2005, utgår Nytt reglement er vedtatt av Guvernørrådet 1/6-2007 med ikrafttreden fra samme dato Ajourført

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09.

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09. REVISJONER 2007-8 Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Innkjøp rapportert 2007 handlingsplan 2008 Dato: 16.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Aker År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke

Detaljer

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE RETTSINSTRUKS FOR TROMSØ KOMMUNE 1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Rettsinstruksens formål er å bidra til at Tromsø kommune sikrer riktig og effektiv myndighets- og tjenesteutøvelse, at enkeltmenneskers lov- eller

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

1.Prosjektinformasjon

1.Prosjektinformasjon PROSJEKTKONTRAKT KLINISK KORTTIDSSTIPEND NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer}

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Nedenfor er en skjematisk kategorisering av de tre fullmaktstypene som anvendes i virksomheten:

Nedenfor er en skjematisk kategorisering av de tre fullmaktstypene som anvendes i virksomheten: Dokument ID: 26 Versjon: 9 Status: Godkjent Dokumentansvarlig: Jørgen Jansen Instruks Fullmaktsstruktur OUS Nivå 1 / Styringssystem og ledelse / Virksomhetsbeskrivelse Godkjent av: Godkjent fra: Bjørn

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF

Instruks for administrerende direktør. Sykehuspartner HF Instruks for administrerende direktør Sykehuspartner HF Vedtatt i styremøte 11. november 2015 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune

Trondheim kommunerevisjon Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune Trondheim kommunerevisjon Januar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen av lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune.

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester

Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Møtedato: 1. juni 2017 Arkiv nr. Saksbehandler Dato 2017/72-6 Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF Bodø, 1. februar 2017 Styresak 005-2017 Beslutningsgang for IT infrastruktur og basistjenester Helse Nord IKT

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF

STIFTELSESPROTOKOLL HELSE NORD IKT HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR HELSE NORD IKT HF Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 139/2016, å stifte Helse Nord IKT HF som et helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 1. Opprette

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014

REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Deres ref: Vår ref: 524515v1 20. november 2014 REGLEMENT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET I VESTFOLD IDRETTSKRETS Revidert 19.01.2012, sist revidert på styremøte 11.11.2014 Generelt: Reglementet for delegering

Detaljer