BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: Tidspunkt: 10:00 15:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 15:30"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Bopro AS Dato: Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Morten Melå Medlem AP Bernt Aanonsen Medlem KRF Gørill H Hongset Medlem FRP Eirik Sivertsen Varamedlem AP Kirsten Hasvoll Siri Vasshaug Varamedlem AP Ingrid Lien Knut Hernes Varamedlem FRP Tom Cato Karlsen Terje Cruickshank Varamedlem V Ole Henrik Hjartøy Svein Olsen Varamedlem R Eva Leivseth Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Svein Blix Rådmann Henrik Brækkan Kommunaldirektør tekn.avd. Jann Aakre Kommunaldirektør HS-avd Arne Øvsthus Kommunaldirektør OK-avd. Karin Bjune Sveen Thor Arne Tobiassen Økonomisjef Eiendomssjef Innkalling, saksliste med tilleggsaker og møteprotokoll fra ble godkjent. Sak PS 08/110 utsatt i påvente av avklaring av krysningsløsninger. Omdelt: Tilleggsaker PS 08/128 Skjenkebevilling i Da Carlo Bodø AS. PS 08/129 Skjenkebevilling i Rock Cafe Bodø AS. PS 08/130 Orientering om økonomiplanprosessen PS 08/131 Tilleggsfinansiering ved kjøp av gjennomgangsboliger på Nedre Hunstadmoen. PS 08/132 Frivillighetssentralen i Bodø søknad om ekstra driftstilskudd.

2 RS 08/19 Levekårsundersøkelsen. Norges beste kommuner å bo i. Rapport medarbeiderkartlegging Rapport Barents Days okt Orienteringer: - Bodø Science Park v/ Tomas Norvoll og Per Arild Konradsen. - Regionalt senter for kirkemusikk v/ragnhild Strauman og Kyrre Kolvik. - Medarbeiderkartlegging 2008 v/personal og organisasjonssjef Liss Eberg. - Budsjett 2009 v/økonomisjef Karin Bjune Sveen. Jfr. sak PS 08/ Asylmottak i Bodø v/ordføreren Spørsmål: Morten Melå (AP): Viser til sak i bystyret hvor det ble bevilget øremerkede midler til kunstgresspakken og spør hva skjer i saken? Arne Øvsthus svarer at det arbeides med å realisere disse planene i h.h.t. prioritering. Tiltaket sees imidlertid også i sammenheng med at Bodø kommune skal redusere sine utgifter med mill. Knut Hernes (FRP): Hvilke offentlige tjenester er det som er ute på anbud? Jann Aakre svarer at det er innleie av vikarer som er ute på anbud. Karin Bjune Sveen presiserer at dette er innleie av vikarer ut over kommunens egen vikartjeneste og at dette også er nødvendig i henhold til lov om offentlige anskaffelser og de terskelverdier som er bestemt der. Terje Cruickshank (V): Kan kommunen gjøre en henvendelse til Statens Vegvesen vedr. intervallet på det nye lyskrysset Kirkeveien/Reinslettveien? Rådmannen undersøker saken. 2

3 Saksliste: Saksnr PS 08/105 PS 08/106 PS 08/107 PS 08/108 PS 08/109 PS 08/110 PS 08/111 PS 08/112 PS 08/113 PS 08/114 PS 08/115 PS 08/116 PS 08/117 PS 08/118 Innhold Futelva Bru, Gammelveien og fortau Børtindgata - Tilleggsfinansiering. Frikjøp for manglende leke- og utearealer- Opprettelse av fond. Søknad om garanti/tilskudd til landbruksvikarordning Øveråsan boligfelt, Hunstad Sør - utbyggingsavtale City Nord - utbyggingsavtale Sjøgata 41, 43, 45 og 47 - utbyggingsavtale Bodøsjøen B4 - utbyggingsavtale Saltvern skole - overdragelse av tomt for utvidelse av tannklinikken Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet - høring på sektorvise utredninger av konsekvenser Skjenkebevilling i losjer og restaurant på Aspmyra stadion Skjenkebevilling i Misværmarka gjestegård Misværmarka gjestegård - Søknad om fritak for bevillingsgebyr Årnesheimen borettslag - søknad om bidrag til rassikring Bodø kommunale boligstiftelse. Endring av vedtekter PS 08/119 EM i fotball til Bodø i 2016 PS 08/120 Sinus - framtidig drift PS 08/121 Søknad om tilskudd - "Velkommen til Bodø 2008" PS 08/122 PS 08/123 PS 08/124 PS 08/125 PS 08/126 Kreftomsorg Nordland - søknad om etableringsstøtte Søknad om støtte til byste av Roald Amundsen YESS' kvinnekongress søknad om økonomisk støtte. Søknad om disp. motorisert ferdsel fra Trygve Johansen,ang. transport av materiell til hytte Salgsbevilling PS 08/132 Referatsaker RS 08/13 Ingen økning i ressurser til jordmortjenesten - konsekvenser RS 08/14 Barnevernet - orientering RS 08/15 Årsberetning 2007 Bodø overformynderi RS 08/16 Årsregnskap og årsberetning Bodø kommunale boligstiftelse RS 08/17 Skjerstad Asvo as - regnskap og årsberetning 2007 RS 08/18 Tilskudd til styrking av oppfølgingstjenester til personer i legemiddelassistert rehabilitering -Reduksjon i statlig tilskudd. 3

4 Tilleggsaker PS 08/128 Skjenkebevilling i Da Carlo Bodø AS. PS 08/129 Skjenkebevilling i Rock Cafe Bodø AS PS 08/130 Orientering om økonomiplanprosessen PS 08/131 Tilleggsfinansiering ved kjøp av gjennomgangsboliger på Nedre Hunstadmoen. PS 08/132 Frivillighetssentralen i Bodø søknad om ekstra driftstilskudd. RS 08/19 Levekårsundersøkelsen. Norges beste kommuner å bo i. Bodø, 2. september 2008 Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord Formannskapssekretær PS 08/105 Futelva Bru, Gammelveien og fortau Børtindgata - Tilleggsfinansiering. : Formannskapet vedtar i medhold av delegasjonsreglementet pkt å endre kostnadsrammen for følgende prosjekter: 1. Futelva bru fullfinansieres med kr ,- ved omdisponering av tidligere bevilgning til havnepromenaden med kr ,-. 2. Fortau Børtindgata fullfinansieres med kr ,- ved overføring av kr ,- fra bevilgning til opprusting av sentrumsgater. Formannskapet vedtar i medhold av delegasjonsreglementet pkt å endre kostnadsrammen for følgende prosjekter: 1. Futelva bru fullfinansieres med kr ,- ved omdisponering av tidligere bevilgning til havnepromenaden med kr ,-. 2. Fortau Børtindgata fullfinansieres med kr ,- ved overføring av kr ,- fra bevilgning til opprusting av sentrumsgater. 4

5 PS 08/106 Frikjøp for manglende leke- og utearealer- Opprettelse av fond. Forslag til innstilling 1. Bystyret oppretter et bundet investeringsfond for frikjøp av manglende leke- og utearealer til etablering, opprusting og utvikling av lekeplasser, parker og byrom. 2. Regler for Bodø kommunes fond for uteareal, datert , vedtas. 3. Satsen for frikjøp settes til kr pr kvadratmeter manglende uteareal. Satsen reguleres årlig pr. 1. januar ut fra endring i SSB indeks for Byggekostnadsindeks for boliger, første gang pr Bruk av fondet skjer ved bevilgning i årsbudsjettet. 5. Formannskapet gis myndighet til å iverksette mindre tiltak i offentlige parker og byrom innenfor vedtatt bevilgning. Forslag Forslag 1 fra Svein E. Olsen (R): Endring i pkt. 6 siste setning: kommunen erstattes med bystyret slik at reglenes pkt. 6 siste setning blir: Lokaliseringen og tidspunkt for utførelsen av slike anlegg avgjøres av bystyret. Forslag 2 fra Svein E. Olsen (R): 1. Det utarbeides en utviklingsplan for grøntområder, leke og utearealer for sentrumsområder. 2. Pkt. 4 i reglene: 3. setning utgår. Forslag fra Eirik Sivertsen (AP): Fondet skal brukes slik at det kommer barn og unge i sone 1 til gode. Forslag 1 fra Olsen (R)ble enstemmig tiltrådt. Forslag 2 fra Olsen (R) pkt. 1 ble enstemmig tiltrådt. Forslag 2 fra Olsen (R) pkt. 2 fikk 1 stemme (R) og falt. Forslag Sivertsen (AP) ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bystyret oppretter et bundet investeringsfond for frikjøp av manglende leke- og utearealer til etablering, opprusting og utvikling av lekeplasser, parker og byrom. Fondet skal brukes slik at det kommer barn og unge i sone 1 til gode. Det utarbeides en utviklingsplan for grøntområder, leke og utearealer for sentrumsområder. 2. Regler for Bodø kommunes fond for uteareal, datert , vedtas. 3. Satsen for frikjøp settes til kr pr kvadratmeter manglende uteareal. Satsen reguleres årlig pr. 1. januar ut fra endring i SSB indeks for Byggekostnadsindeks for boliger, første gang pr Bruk av fondet skjer ved bevilgning i årsbudsjettet. 5. Formannskapet gis myndighet til å iverksette mindre tiltak i offentlige parker og byrom innenfor vedtatt bevilgning. 5

6 Reglenes pkt. 6, 2. setning endres til: Lokaliseringen og tidspunkt for utførelsen av slike anlegg avgjøres av bystyret. PS 08/107 Søknad om garanti/tilskudd til landbruksvikarordning Bodø kommune innvilger et årlig tilskudd på kr ,- til Landbrukstjenester Salten. Tilskuddet innvilges fra og med 2009 og dekkes over landbrukskontorets budsjett gjennom bruk av deler av tidligere budsjettposter for landbruksvikarvirksomheten i kommunen. Tilskuddet skal benyttes til å opprettholde landbruksvikarstillingen i 100 %, samt opprette beredskapsstillinger i de deler av kommunene som ikke dekkes av landbruksvikaren. En årlig støtte til Landbrukstjenester Salten på kr ,- vil gi en årlig innsparing på ca.kr ,- i forhold til dagens situasjon jfr. vurdering og konklusjon. Det årlige tilskuddet trekkes tilbake dersom Landbrukstjenester Salten ikke opprettholder landbruksvikarstillingen i 100% og oppretter beredskapsstillinger i de deler av kommunen som ikke dekkes av landbruksvikaren. En forutsetning for tilskuddet er at utøverne i primærnæringa med husdyrdrift innenfor hele kommunen kan gjøre seg nytte av denne nye ordninga. Bodø kommune innvilger et årlig tilskudd på kr ,- til Landbrukstjenester Salten. Tilskuddet innvilges fra og med 2009 og dekkes over landbrukskontorets budsjett gjennom bruk av deler av tidligere budsjettposter for landbruksvikarvirksomheten i kommunen. Tilskuddet skal benyttes til å opprettholde landbruksvikarstillingen i 100 %, samt opprette beredskapsstillinger i de deler av kommunene som ikke dekkes av landbruksvikaren. En årlig støtte til Landbrukstjenester Salten på kr ,- vil gi en årlig innsparing på ca.kr ,- i forhold til dagens situasjon jfr. vurdering og konklusjon. Det årlige tilskuddet trekkes tilbake dersom Landbrukstjenester Salten ikke opprettholder landbruksvikarstillingen i 100% og oppretter beredskapsstillinger i de deler av kommunen som ikke dekkes av landbruksvikaren. En forutsetning for tilskuddet er at utøverne i primærnæringa med husdyrdrift innenfor hele kommunen kan gjøre seg nytte av denne nye ordninga. 6

7 PS 08/108 Øveråsan boligfelt, Hunstad Sør - utbyggingsavtale 1. Utbyggingsavtale for Øveråsan, vedtas 2. Kommunen kan åpne for en høyere utbyggingstakt dersom skolesituasjonen i området tilsier at dette er forsvarlig. Åpning for en høyere utbyggingstakt avklares i ny reguleringsplan for Hunstad Sør. Antall bolig pr. år i utbyggingsavtalen justeres i samsvar med bystyrets vedtak. 1. Utbyggingsavtale for Øveråsan, vedtas 2. Kommunen kan åpne for en høyere utbyggingstakt dersom skolesituasjonen i området tilsier at dette er forsvarlig. Åpning for en høyere utbyggingstakt avklares i ny reguleringsplan for Hunstad Sør. Antall bolig pr. år i utbyggingsavtalen justeres i samsvar med bystyrets vedtak. PS 08/109 City Nord - utbyggingsavtale Med grunnlag i delegasjonsreglement kap. 2.5 anbefales formannskapet til å gjøre følgende 1. Utbyggingsavtale med COOP Sambo BA om utbygging av City Nord, vedtas. 2. Finansiering av kommunens andel 5 mill kr i ombygging av Gamle riksvei, legges fram for bystyret samtidig med behandling av økonomiplanen for Innstillingen vedtatt mot 1 stemme (R). 3. Utbyggingsavtale med COOP Sambo BA om utbygging av City Nord, vedtas. 4. Finansiering av kommunens andel 5 mill kr i ombygging av Gamle riksvei, legges fram for bystyret samtidig med behandling av økonomiplanen for

8 PS 08/110 Sjøgata 41, 43, 45 og 47 - utbyggingsavtale Saken ble utsatt ifbm. konstitueringen av møtet. PS 08/111 Bodøsjøen B4 - utbyggingsavtale Med grunnlag i delegasjonsreglement kap. 2.5 anbefales formannskapet til å gjøre følgende 1. Utbyggingsavtale mellom Pitch Eiendom AS og Bodø kommune, vedtas. Utbyggingsavtale mellom Pitch Eiendom AS og Bodø kommune, vedtas. PS 08/112 Saltvern skole - overdragelse av tomt for utvidelse av tannklinikken 1. Nordland fylkeskommune får kjøpe nødvendig areal for utvidelse av Saltvern tannklinikk som vist på vedlagte kartkopi. 2. Prisen settes til kr 425,- pr. m². Kostnader forbundet med overdragelsen kommer i tillegg. 3. Nordland fylkeskommune må oppføre ny beplantning eller annen avskjerming mellom tilbygget og Reinslettveien. Svein E. Olsen (R) reiste spørsmål om egen habilitet. Han ble erklært habil. 1. Nordland fylkeskommune får kjøpe nødvendig areal for utvidelse av Saltvern tannklinikk som vist på vedlagte kartkopi. 2. Prisen settes til kr 425,- pr. m². Kostnader forbundet med overdragelsen kommer i tillegg. 3. Nordland fylkeskommune må oppføre ny beplantning eller annen avskjerming mellom tilbygget og Reinslettveien. 8

9 PS 08/113 Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet - høring på sektorvise utredninger av konsekvenser 1. Bodø kommune er positiv til at det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. 2. Formannskapet anbefaler at det må utarbeides en tilleggsutredning for de kystnære områdene utenfor fylket, herunder Vestfjorden. Tilleggsutredningen må ta for seg de sektorvise konsekvenser som for selve Norskehavet. 3. Utredningen har tatt sikte på å kartlegge bruk og ressurser av olje og gass i området. Dette må utvikles videre til studier som tar for seg ulike scenarier hvor dette potesialet utnyttes. Med tanke på verdiskapning er det viktig å få klarlagt hvor eventuelle resurser finnes. Når oljeaktiviteten nå trekker nordover er det viktig at eventuelle funn ilandføres. Ilandføring må bli en del av vurderingene i forvaltningsplanen. For å oppnå ringvirkninger i Nordland som har 25 % av den norske kystlinjen, er det nødvendig å legge driftsorganisasjoner til fylket. Fokus må rettes på de muligheter som utbygging kan føre til av samfunns-, miljø- og næringsmessige ringvirkninger. 4. Formannskapet anbefaler at det utvikles og etableres forutsigbare og tjenlige økonomiske erstartninger ved arealkonflikt, areal- og ressurstap, uhell og ulykker. Det bør etableres et fond som dekker eventuelle tap innenfor nevnte områder. 5. Bodø kommune er inneforstått med at seismikkskyting er grunnlaget for å påvise olje- og gassressurser. All aktivitet knyttet til seismikk må skje i dialog og forståelse med fiskerinæringen. I spesielt viktige tidsperioder for fiskeriene må fiskeriinteressene prioriteres. 6. Formannskapet støtter Nordland fylkeskommunes anbefaling om at Nordland velges som et nasjonalt case i forhold til å identifisere og spesifisere hvilke krav som må oppfylles for at en kan si at beredskapen og oljevernet er akseptabelt. 7. Når det gjelder offshore vindkraft anbefales at det må foretas nærmere utredninger av lokale konsekvenser for konkrete anlegg med fokus på å minimalisere arealkonflikt med andre naturressurser. Dagens kunnskap er heller ikke tilfredsstillende når det gjelder påvirkning på fiske, sjøfugl og pattedyr. 8. Mangelfull kunnskap om bl.a. samspillet i økosystemet må tas på alvor. Det må iverksettes tiltak som høyner kompetansenivået for å kunne ivareta de fremtidige utfordringene. Kunnskapsutfordringen innen det marine miljøet må utvikles parallelt med en evt fremtidig petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Det er viktig at det settes inn tiltak som bidrar til en styrking av kysttorskbestandene. Eventuelle negative effekter fra akvakultur, spesielt for torsk, må uredes nærmere. 9

10 9. For Nordland vil det også være av spesiell interesse å få utredet hvordan mulige klimaendringer vil kunne påvirke ulike deler av kysten med hensyn til for eksempel egnethet for akvakultur og fiskerienes sårbarhet for endringer. 10. På alle nivå har Nordland gjennom flere år hatt et engasjement rundt anlegget i Sellafield. Det er svært positivt at virksomheten ved anlegget har fått særskilt fokus i utredningen. 11. Betegnelser som brukes på arealer/områder i Norskehavet må gjennomgås og korrigeres slik at vi unngår at Haltenbanken og Trøndelagsterassen strekker seg langt oppover kysten av Nordland. Nordlandssokkelen kan eksempelvis være en god betegnelse for områdene utenfor Nordland. Det vises til bruk av betegnelsene Nordland I VII. Forslag Saken legges også frem for bystyret til behandling. Innstillingen tiltrådt mot 2 stemmer (R, V). Formannskapets innstilling 1. Bodø kommune er positiv til at det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. 2. Formannskapet anbefaler at det må utarbeides en tilleggsutredning for de kystnære områdene utenfor fylket, herunder Vestfjorden. Tilleggsutredningen må ta for seg de sektorvise konsekvenser som for selve Norskehavet. 3. Utredningen har tatt sikte på å kartlegge bruk og ressurser av olje og gass i området. Dette må utvikles videre til studier som tar for seg ulike scenarier hvor dette potesialet utnyttes. Med tanke på verdiskapning er det viktig å få klarlagt hvor eventuelle resurser finnes. Når oljeaktiviteten nå trekker nordover er det viktig at eventuelle funn ilandføres. Ilandføring må bli en del av vurderingene i forvaltningsplanen. For å oppnå ringvirkninger i Nordland som har 25 % av den norske kystlinjen, er det nødvendig å legge driftsorganisasjoner til fylket. Fokus må rettes på de muligheter som utbygging kan føre til av samfunns-, miljø- og næringsmessige ringvirkninger. 4. Formannskapet anbefaler at det utvikles og etableres forutsigbare og tjenlige økonomiske erstartninger ved arealkonflikt, areal- og ressurstap, uhell og ulykker. Det bør etableres et fond som dekker eventuelle tap innenfor nevnte områder. 5. Bodø kommune er inneforstått med at seismikkskyting er grunnlaget for å påvise olje- og gassressurser. All aktivitet knyttet til seismikk må skje i dialog og forståelse med fiskerinæringen. I spesielt viktige tidsperioder for fiskeriene må fiskeriinteressene prioriteres. 10

11 6. Formannskapet støtter Nordland fylkeskommunes anbefaling om at Nordland velges som et nasjonalt case i forhold til å identifisere og spesifisere hvilke krav som må oppfylles for at en kan si at beredskapen og oljevernet er akseptabelt. 7. Når det gjelder offshore vindkraft anbefales at det må foretas nærmere utredninger av lokale konsekvenser for konkrete anlegg med fokus på å minimalisere arealkonflikt med andre naturressurser. Dagens kunnskap er heller ikke tilfredsstillende når det gjelder påvirkning på fiske, sjøfugl og pattedyr. 8. Mangelfull kunnskap om bl.a. samspillet i økosystemet må tas på alvor. Det må iverksettes tiltak som høyner kompetansenivået for å kunne ivareta de fremtidige utfordringene. Kunnskapsutfordringen innen det marine miljøet må utvikles parallelt med en evt fremtidig petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Det er viktig at det settes inn tiltak som bidrar til en styrking av kysttorskbestandene. Eventuelle negative effekter fra akvakultur, spesielt for torsk, må uredes nærmere. 9. For Nordland vil det også være av spesiell interesse å få utredet hvordan mulige klimaendringer vil kunne påvirke ulike deler av kysten med hensyn til for eksempel egnethet for akvakultur og fiskerienes sårbarhet for endringer. 10. På alle nivå har Nordland gjennom flere år hatt et engasjement rundt anlegget i Sellafield. Det er svært positivt at virksomheten ved anlegget har fått særskilt fokus i utredningen. 11. Betegnelser som brukes på arealer/områder i Norskehavet må gjennomgås og korrigeres slik at vi unngår at Haltenbanken og Trøndelagsterassen strekker seg langt oppover kysten av Nordland. Nordlandssokkelen kan eksempelvis være en god betegnelse for områdene utenfor Nordland. Det vises til bruk av betegnelsene Nordland I VII. PS 08/114 Skjenkebevilling i losjer og restaurant på Aspmyra stadion 1. FK Bodø/Glimt tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i losjer og restaurant i 3. etasje på ASspmyra stadion. 2. Nicolay Kristiansen godkjennes som styrer. 3. Fredric Persson godkjennes som stedfortreder. 4. Alkoholskjenkingen skal stoppe senest 1 time før fotballkamp eller andre idrettsarrangementer tar til. 5. Det fastsettes bevillingsgebyr med kr 3.500,-. Pkt. 1 vedtatt mot 2 stemmer (KRF, R) Pkt. 2-3 enstemmig vedtatt. 11

12 Pkt. 4 vedtatt mot 2 stemmer (FRP) Pkt. 5 enstemmig vedtatt. 1. FK Bodø/Glimt tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i losjer og restaurant i 3. etasje på ASspmyra stadion. 2. Nicolay Kristiansen godkjennes som styrer. 3. Fredric Persson godkjennes som stedfortreder. 4. Alkoholskjenkingen skal stoppe senest 1 time før fotballkamp eller andre idrettsarrangementer tar til. 5. Det fastsettes bevillingsgebyr med kr 3.500,-. PS 08/115 Skjenkebevilling i Misværmarka gjestegård 1. Misværmarka gjestegård tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskaper. 2. Hilde Nilsen Brekke godkjennes som styrer. 3. Kåre Johs Brekke godkjennes som stedfortreder. 4. Det fastsettes bevillingsgebyr med kr 3.500,- for inneværende bevillingsår. 5. Bevillingen som ble tildelt Misværmarka gjestegård den anses med dette bortfalt. Pkt. 1 vedtatt mot 1 stemme (KRF). Pkt. 2-5 enstemmig vedtatt. 1. Misværmarka gjestegård tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 til sluttede selskaper. 2. Hilde Nilsen Brekke godkjennes som styrer. 3. Kåre Johs Brekke godkjennes som stedfortreder. 4. Det fastsettes bevillingsgebyr med kr 3.500,- for inneværende bevillingsår. 5. Bevillingen som ble tildelt Misværmarka gjestegård den anses med dette bortfalt. PS 08/116 Misværmarka gjestegård - Søknad om fritak for bevillingsgebyr Med hjemmel i alkoholforskriften 6-2 siste ledd fastsettes bevillingsgebyret for Misværmarka gjestegård til kr 1.750,- for hvert av årene 2006 og

13 Med hjemmel i alkoholforskriften 6-2 siste ledd fastsettes bevillingsgebyret for Misværmarka gjestegård til kr 1.750,- for hvert av årene 2006 og PS 08/117 Årnesheimen borettslag - søknad om bidrag til rassikring Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar å delfinansiere inntil 50% av kostnadene begrenset til kr ,- til rassikring av boliger i Årnesveien 14. Utgiften dekkes av ubrukte lånemidler til prosjekt Knut Hamsuns vei. Innstillingen vedtatt mot 1 stemme (V). Formannskapets innstilling Bodø bystyre vedtar å delfinansiere inntil 50% av kostnadene begrenset til kr ,- til rassikring av boliger i Årnesveien 14. Utgiften dekkes av ubrukte lånemidler til prosjekt Knut Hamsuns vei. PS 08/118 Bodø kommunale boiligstiftelse. Endring av vedtekter Bodø formannskap tar de nye vedtektene for Bodø kommunale boligstiftelse til orientering. Bodø formannskap tar de nye vedtektene for Bodø kommunale boligstiftelse til orientering. PS 08/119 EM i fotball til Bodø i 2016 Forslag til innstilling Bodø kommune ser det lite realistisk at kommunen kan være arramgørby for gruppespill i Europamesterskapet i fotball 2016 med de krav som kan forventes til både infrastruktur og stadionanlegg. Kommunen vil derfor ikke delta i et forporsjekt som har som formål fremme Bodø som arrangementsby for EM i

14 Forslag Odd-Tore Fygle (AP) tar opp administrasjonens alternative innstilling. Forslag fra Bernt Aanonsen (KRF): Pkt. 1 endres til følgende: 1. Bodø kommune ønsker å utarbeide et grunnlag for å kunne beslutte om byen kan fremme sitt kandidatur som vertsby for større arrangement og spesielt EM i fotball Det foreslås å gjennomføre et forprosjekt med oppstart nå og med ferdigstillelse i løpet av november i år. Nytt pkt. 5: 5. Miljømessige konsekvenser av et slikt arrangement skal også utredes. Rådmannens innstilling fikk 2 stemmer (R, V) og falt. Forslag fra Fygle (AP) og Aanonsen (KRF) pkt. 1-4 ble vedtatt mot 2 stemmer (R, V). Forslag til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 1. Bodø kommune ønsker å utarbeide et grunnlag for å kunne beslutte om byen kan fremme sitt kandidatur som vertsby for større arrangement og spesielt EM i fotball Det foreslås å gjennomføre et forprosjekt med oppstart nå og med ferdigstillelse i løpet av november i år. 2. Forprosjektet foreslås organisert med Bodø kommune som prosjekteier og med Bodø Glimt, Landsdelsutvalget, Nordland fylkeskommune og Bodø Næringsforum som prosjektdeltagere. 3. Ressursinnsatsen begrenses til kr , hvorav innen i kjøpte tjenester. Forprosjektet foreslås finansiert gjennom egeninnsats + DA tilskudd på kr Det søkes om DA-midler til forprosjektet. 4. Bodø kommunes engasjement i saken meddeles Norges Fotballforbund. 5. Miljømessige konsekvenser av et slikt arrangement skal også utredes. PS 08/120 Sinus - framtidig drift Forslag til innstilling Alternativ A 1. Bodø kommune ønsker å videreføre driften av Sinus for resten av 2008 med et ekstraordinært driftstilskudd begrenset oppad til kr ,-. Bevilges fra Formannskapets disposisjonskonto. 2. Forutsatt økning av det årlige driftstilskuddet med kr ,- fra 1. januar 2009, som skissert av Bodø Kulturhus KF 3. Ny husleieavtale forhandles fram mellom Storgata 7 Bodø AS og Bodø kommune. 4. Det bevilges inntil kr ,- til andel av oppussing av Sinuslokala. Kommunens andel kan enten være en engangsbevilgning eller forhandles fram som en del av husleieavtalen. 5. Ny sak legges fram for Formannskapet etter forhandlinger med Storgata 7 Bodø AS, med oversikt over totale økonomiske og organisatoriske konsekvenser. 14

15 6. Avtalen med Nordnorsk Jazzsenter blir opprettholdt. 7. Arrangørklubbene/faste brukere på Sinus må gi sin tilslutning til disse planene, m.h.t. lokaliteter, avtalelengde, organisasjon og økonomi. Alternativ B 1. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, bevilges det ikke ytterligere til Sinusvirksomheten. 2. Administrasjonen arbeider videre med å finne hensiktsmessige løsninger(konsertaktiviteten i inneværende år, kontorer, fremtidig konsertlokale) for å ivareta forpliktelsene overfor Nordnorsk Jazzsenter. Det fremmes ny politisk sak i løpet av høsten. Forslag Forslag fra Bernt Aanonsen (KRF): Innstillingens alt. A. Nytt pkt. 8: formannskapet ber Bodø kommune legge til rette for å heve styrekompetansen til klubbene rundt Sinus, og andre kulturorganisasjoner som mottar kommunal støtte. En ber Team Bodø KF om å ta ansvar for dette. Forslag fra Aanonsen (KRF) alt. A pkt. 1-7 ble tiltrådt mot 2 stemmer (FRP). Nytt pkt. 8 ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bodø kommune ønsker å videreføre driften av Sinus for resten av 2008 med et ekstraordinært driftstilskudd begrenset oppad til kr ,-. Bevilges fra Formannskapets disposisjonskonto. 2. Forutsatt økning av det årlige driftstilskuddet med kr ,- fra 1. januar 2009, som skissert av Bodø Kulturhus KF 3. Ny husleieavtale forhandles fram mellom Storgata 7 Bodø AS og Bodø kommune. 4. Det bevilges inntil kr ,- til andel av oppussing av Sinuslokala. Kommunens andel kan enten være en engangsbevilgning eller forhandles fram som en del av husleieavtalen. 5. Ny sak legges fram for Formannskapet etter forhandlinger med Storgata 7 Bodø AS, med oversikt over totale økonomiske og organisatoriske konsekvenser. 6. Avtalen med Nordnorsk Jazzsenter blir opprettholdt. 7. Arrangørklubbene/faste brukere på Sinus må gi sin tilslutning til disse planene, m.h.t. lokaliteter, avtalelengde, organisasjon og økonomi. 8. Formannskapet ber Bodø kommune legge til rette for å heve styrekompetansen til klubbene rundt Sinus, og andre kulturorganisasjoner som mottar kommunal støtte. En ber Team Bodø KF om å ta ansvar for dette. PS 08/121 Søknad om tilskudd - "Velkommen til Bodø 2008" Bodø kommune innvilger støtte på kr ,- fra formannskapets disposisjonskonto. 15

16 Bodø kommune innvilger støtte på kr ,- fra formannskapets disposisjonskonto. PS 08/122 Kreftomsorg Nordland - søknad om etableringsstøtte Bodø kommune innvilger kr i etableringsstøtte og kr i driftstøtte for 2008 til Kreftomsorg i Nordland. Beløpet på kr dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Bodø kommune innvilger kr i etableringsstøtte og kr i driftstøtte for 2008 til Kreftomsorg i Nordland. Beløpet på kr dekkes av formannskapets disposisjonskonto. PS 08/123 Søknad om støtte til byste av Roald Amundsen Bodø kommune innvilger kr i støtte til byste av Roald Amundsen som Luftfartsmuseets venner får laget. Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Bodø kommune innvilger kr i støtte til byste av Roald Amundsen som Luftfartsmuseets venner får laget. Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonskonto. PS 08/124 YESS' kvinnekongress sønad om økonomisk støtte. Søknaden fra YESS kvinnekongress om økonomisk støtte avslås da det ikke er budsjetterte midler til slike formål 16

17 Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R): Søknaden fra YESS kvinnekongress om økonomisk støtte innvilges med kr Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Forslaget fra Olsen (R) ble enstemmig vedtatt. Søknaden fra YESS kvinnekongress om økonomisk støtte innvilges med kr Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonskonto. PS 08/125 Søknad om disp. motorisert ferdsel fra Trygve Johansen,ang. transport av materiell til hytte Trygve Johansen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Dispensasjonen gjelder for frakting av materiell og utstyr i forbindelse med utbygging/restaurering av hytte. Dispensasjonen gjelder fram til Trygve Johansen innvilges dispensasjon fra forskrifter om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 6. Dispensasjonen gjelder for frakting av materiell og utstyr i forbindelse med utbygging/restaurering av hytte. Dispensasjonen gjelder fram til PS 08/126 Salgsbevilling 1. Søknad fra Midtbyen Mat AS om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i Joker Parkveien imøtekommes ikke. 2. Avslaget begrunnes med brudd på alkoholloven 1-5 annet ledd. 1. Søknad fra Midtbyen Mat AS om salgsbevilling for alkoholholdig drikk i Joker Parkveien imøtekommes ikke. 2. Avslaget begrunnes med brudd på alkoholloven 1-5 annet ledd. 17

18 PS 08/127 Skjenkebevilling i Da Carlo Bodø AS 1. Da Carlo Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Storgata 8: a. Da Carlo restaurant, kafe og bar i 2. etasje b. Da Carlo-terrassen i 2. etasje c. Terrasse i 3. etasje. 2. Da Carlo Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Cinema bar i underetasjen i Storgt Marie Wiik godkjennes som styrer. 4. Astrid Louise Jørgensen godkjennes som stedfortreder. Innstillingens pkt. 1 vedtatt mot 1 stemme (KRF). Innstillingens pkt. 2-4 enstemmig vedtatt. 1. Da Carlo Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Storgata 8: a. Da Carlo restaurant, kafe og bar i 2. etasje b. Da Carlo-terrassen i 2. etasje c. Terrasse i 3. etasje. 2. Da Carlo Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Cinema bar i underetasjen i Storgt Marie Wiik godkjennes som styrer. 4. Astrid Louise Jørgensen godkjennes som stedfortreder. PS 08/128 Skjenkebevilling i Rock Cafe Bodø AS 1. Rock Cafe Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Tollbugata 13: a. bar, restaurant og selskapslokale i 1. og 2. etasje b. uteservering på Hundholmen plass. c. uteservering på kaisiden. 2. Når det arrangeres konsertarrangementer med 18 års aldersgrense på all alkoholholdig drikk gruppe 3 fjernes fra det aktuelle lokalet/lokalene. 3. Aleksander Fevang godkjennes som styrer. 4. Knut Pedersen godkjennes som stedfortreder. Innstillingens pkt. 1 vedtatt mot 1 stemme (KRF). Innstillingens pkt. 2-4 enstemmig vedtatt. 18

19 1. Rock Cafe Bodø AS tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Tollbugata 13: a. bar, restaurant og selskapslokale i 1. og 2. etasje b. uteservering på Hundholmen plass. c. uteservering på kaisiden. 2. Når det arrangeres konsertarrangementer med 18 års aldersgrense på all alkoholholdig drikk gruppe 3 fjernes fra det aktuelle lokalet/lokalene. 3. Aleksander Fevang godkjennes som styrer. 4. Knut Pedersen godkjennes som stedfortreder. PS 08/129 Orientering om økonomiplanprosessen Formannskapet tar rådmannens orientering til orientering. Formannskapet tar rådmannens orientering til orientering. PS 08/130 Fullfinansiering ved kjøp av gjennomgangsboliger 2008 Forslag til innstilling 1. Bodø kommune kjøper 9 stk. boliger på Nedre Hunstadmoen fra Skifte Eiendom. 2. Det bevilges kr.2,3 mill. til oppussing av boligene og vedlikehold av uteområder. 3. Oppussingen finansieres ved 20 % tilskudd fra Husbanken og bruk av Flyktningfondet. Innstillingen tiltrådt mot 1 stemme (V). Formannskapets innstilling 1. Bodø kommune kjøper 9 stk. boliger på Nedre Hunstadmoen fra Skifte Eiendom. 2. Det bevilges kr.2,3 mill. til oppussing av boligene og vedlikehold av uteområder. 3. Oppussingen finansieres ved 20 % tilskudd fra Husbanken og bruk av Flyktningfondet. PS 08/131 Frivillighetssentralen i Bodø - søknad om ekstra driftstilskudd Forslag til innstilling 1. Søknad om et ekstra tilskudd på kr ,- innvilges ikke. 2. Økning av driftstilskuddet fra 2009 vurderes i forbindelse med budsjett/ økonomiplanbehandlingen. 19

20 Forslag Forslag fra Gøril H. Hongset (FRP): Søknad om ekstra tilskudd på kr innvilges. Beløpet på kr dekkes av formannskapets disposisjonskonto. Innstillingen ble tiltrådt ved alternativ votering mot forslag fra Hongset (FRP) som fikk 4 stemmer (2FRP, 1R, 1V) og falt. Formannskapets innstilling 1. Søknad om et ekstra tilskudd på kr ,- innvilges ikke. 2. Økning av driftstilskuddet fra 2009 vurderes i forbindelse med budsjett/ økonomiplanbehandlingen. PS 08/132 Referatsaker RS 08/13 Ingen økning i ressurser til jordmortjenesten - konsekvenser Forslag Forslag fra Svein E. Olsen (R), Gøril H. Hongset (FRP), Terje Cruickshank (V): Formannskapet ber rådmannen/administrasjonen om egen sak vedr. resurssituasjonen i jordmortjenesten. Målet må være å raskt få på plass et jordmortilbud som er i samsvar med behov og kommunehelsetjenestelovgivning. Forslaget enstemmig vedtatt. Formannskapet ber rådmannen/administrasjonen om egen sak vedr. resurssituasjonen i jordmortjenesten. Målet må være å raskt få på plass et jordmortilbud som er i samsvar med behov og kommunehelsetjenestelovgivning. RS 08/14 Barnevernet - orientering Tatt til orientering. 20

21 RS 08/15 Årsberetning 2007 Bodø overformynderi Tatt til orientering. RS 08/16 Årsregnskap og årsberetning Bodø kommunale boligstiftelse Tatt til orientering. RS 08/17 Skjerstad Asvo as - regnskap og årsberetning 2007 Tatt til orientering. RS 08/18 Tilskudd til styrking av oppfølgingstjenester til personer i legemiddelassistert rehabilitering - Reduksjon i statlig tilskudd Tatt til orientering. RS 08/19 Levekårsundersøkelsen. Norges beste kommuner å bo i. Tatt til orientering. 21

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 29.04.2009-04-22 Tidspunkt: 10:00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21. Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen Rådhuset Dato: 18.06. og 19.06.2014 Tidspunkt: 18.00 21.00 og 08:00 18:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl.for 18.06. 19.06 Ole-Henrik Hjartøy

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer