Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, Samfunnsøkonomisk analyse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014. Samfunnsøkonomisk analyse."

Transkript

1 Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014 Samfunnsøkonomisk analyse Pøbelprosjektet 6.mai 2014

2 Denne oppsummeringen omhandler hovedfunn og resultater for Pøbelprosjektet fra DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) sin samfunnsnytteanalyse utført for Kronprinsparets Fond. Kronprinsparets Fond har utarbeidet oppsummeringen. For fullstendig rapport: Om samfunnsnytteanalysen DNV GL har på oppdrag fra Kronprinsparets Fond analysert den samfunnsøkonomiske nytten i prosjektene i fondets portefølje, hvorav Pøbelprosjektet er ett av fire langsiktige samarbeidsprosjekter. Målet med analysen er å belyse og dokumentere nytte- og kostnadseffekter av prosjektene, både på individuelt plan og på samfunnsøkonomisk plan. For å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet har DNV GL sett på et Norge med og et Norge uten prosjektene i porteføljen til Kronprinsparets Fond. Et Norge uten prosjektene som i dag støttes av Fondet, er referansealternativet i den samfunnsøkonomiske analysen. Effekten er målt ved å vurdere differansen mellom situasjonen der deltakerne er en del av prosjektet og hva som ellers ville ha skjedd. Analysen tar for seg både prissatte og ikke-prissatte effekter. Om undersøkelsen DNV GL har arbeidet med analysen fra november 2012 til april Prosjektdeltakerne er vurdert i tidsrommet er 2013/ Beregningsmodellen er basert på velprøvd og anerkjent metode og beregningsmodeller underlagt kvalitetssikringsregimet til DNV GL. For måling av deltakernes selvopplevde effekt er det benyttet rammeverk fra samfunnsforskningen. I Pøbelprosjektet var det 550 deltakere i 2013, hvorav ca. 30% har deltatt i analysen. Det er gjort scenarioberegninger per ungdom. Det er brukt relevante sammenligningsgrupper for de ulike prosjektene. For Pøbelprosjektet har dette vært NAV-klienter, mennesker med rusproblematikk og/ eller kriminelle.

3 Andel i jobb Samfunnsøkonomisk verdi i Pøbelprosjektet Pøbelprosjektet AS er et ideelt selskap hvor det overordnende mål er å få deltakerne til å ta sine skapende krefter i bruk, til det beste for seg selv og samfunnet. Prosjektet har som mål å få unge mennesker utenfor skole og arbeidslivet ut i jobb eller utdanning, og er i dag etablert på syv forskjellige steder i Norge. Målgruppen er dem som har sluttet på skole eller jobb og som blir henvist gjennom NAV. Pøbelprosjektet er sådan ikke et åpent tilbud, men tar inn pøbler etter henvisning fra NAV etterfulgt av inntaksmøter der deltakerne som får være med blir valgt ut. Av deltakerne i Pøbelprosjektet har omtrent 40 % kriminell bakgrunn, 50 % rusproblemer og 20 % en annen avhengighet. Grensesnittet mellom individer med kriminell bakgrunn og de med rusproblemer er usikker. Referansegruppen i analysen er dermed definert som 40 % med kriminell bakgrunn, 30 % med rusproblemer eller annen avhengighet og 30 % ordinære NAV-klienter. I referansealternativet vil referansegruppen løpe stor risiko for arbeidsledighet og uførhet. Statistikk fra SSB, SIRUS, Fafo og NAV, jf. (SSB, 2009), (Iversen, et al., 2008), (Friestad & Hansen, 2004) og (NAV, 2013), tilsier at kun omtrent 35 % ville vært i arbeid og hele 19 % uføre. Gruppene kjennetegnes i tillegg av et lavt utdanningsnivå. Det vektede gjennomsnittet for referansegruppen er 35 % med fullført videregående opplæring. Dette er omtrent halvparten av landet for øvrig. Resultater Pøbelprosjektet prissatte effekter 80% Pøbelprosjektet - Referansegruppe Pøbelprosjektet - Etter deltakelse 60% 40% 20% 0% År Analysen viser en forventet andel i arbeid på 63 %. Det tilsvarer en forventet økning på 32 prosentpoeng sammenlignet med referansealternativet. Gitt at det var 550 pøbler inne i Pøbelprosjektet i 2013 innebærer det i gjennomsnitt 176 flere individer inn i arbeid sammenlignet med referansealternativet. Tre måneder etter kursdeltakelse i 2013 rapporterer Pøbelprosjektet at 52 % av deltakerne hadde gått videre til jobb, og ytterligere 26 % var jobbsøkere. 16% av deltakerne hadde startet å studere. Med tanke på prosjektets art og Pøbelprosjektets oppfølgning av deltakerne er det sannsynlig at også flere av de som hadde status som jobbsøker tre måneder etter deltakelse, også vil komme i jobb. I løpet av 2013 var det ca. 550 deltakere i Pøbelprosjektet. Analysen viser at netto nytte per deltaker i Pøbelprosjektet med 70% sannsynlighet ligger i mulighetsrommet mellom MNOK 2,8 til 4,3, og forventet netto nytte per deltaker er MNOK 3,5. i nåverdi i Dette gir en samfunnsøkonomisk besparelse på 1,9 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et mål på hvor mye man får igjen på de pengene man bruker. For Pøbelprosjektet er NNB med 70 % sannsynlighet mellom 6,0 og 12,0 kroner. Forventet NNB er 9,0 kroner, som betyr at for hver krone man putter inn i Pøbelprosjektet, får man ni kroner «igjen».

4 Selvopplevd effekt for deltakerne i Pøbelprosjektet I tillegg til å undersøke samfunnsøkonomisk lønnsomhet tar analysen også for seg selvopplevd, individuell effekt for deltakerne. Det er viktig å understreke at effektene som ikke kan verdsettes i kroner, ikke er å forstå som mindre betydningsfulle i den samfunnsøkonomiske beregningen enn det som er tallfestet. Forskningen viser at en positiv effekt på personlige- og sosiale ferdigheter vil ha en positiv effekt på deltakernes mulighet for å fullføre utdanning og delta i arbeidslivet. I tillegg viser forskningen at prosjektene, gjennom en styrket sosial og psykologisk kapital vil kunne gi: Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitet: Forbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner. Generalisert tillit og økt samfunnsengasjement: En økning i individets sosiale kapital øker sannsynligheten for deltakelse på viktige samfunnsarenaer og øker sannsynligheten for samfunnsengasjement, både hos individet selv og fra øvrige deler av familien. Resultater ikke-prissatte effekter Runde 1: SosKap 21% 33% 21% Runde 2: SosKap 16% 40% 35% Runde 1: PsyKap 27% 30% 14% Runde 2: PsyKap 26% 37% 26% Blank Litt uenig Uenig Sterkt uenig Litt enig Enig Sterkt enig To begreper som kan måles, og som har en dokumentert sammenheng mellom individets egenskaper og egenoppfatning og sannsynligheten for å være en del av samfunnet, er psykologisk og sosial kapital. Analysen viser at deltakerne opplever en positiv utvikling hva gjelder både psykologisk og sosial kapital gjennom deltakelse i Pøbelprosjektet. Pøbelprosjektet oppleves å ha en positiv effekt for den enkelte gjennom blant annet å legge til rette for en arbeidskarriere. Videre tilfører Pøbelprosjektet verdi for samfunnet som helhet i form av mer stabile familieforhold, opplevelsen av et tryggere nabolag og nærmiljø, reduserte helseutgifter og økt samfunnsengasjement. Sistnevnte reflekteres blant annet i at deltakere nå hjelper andre pøbler som sliter med liknende problemer som de selv hadde før deltakelse i Pøbelprosjektet. Ikke minst tenner Pøbelprosjektet et håp for ungdom i utenforskap som har forsøkt alternative tiltak uten at dette har lyktes. Det er videre grunn til å tro at Pøbelprosjektet bidrar til redusert kriminalitet da en andel av pøbeldeltakerne tidligere har tjent til livets opphold gjennom vinningskriminalitet. Forskning blant voksne har vist at økt sosial kapital kan føre til reduksjon i kriminell aktivitet (Sampson, 2001). Videre kan den livserfaringen som pøblene bringer med seg inn i arbeidslivet kan også bidra til å bryte ned fordommer som øvrige ansatte måtte ha til denne gruppen ungdommer i utenforskap.

5 Hvorfor er dette viktig? Personer i alderen år utgjorde ved inngangen til 2012 litt i underkant av 20 prosent av befolkningen, mer nøyaktig personer. Av disse er: unge voksne i alderen år uten fullført videregående skole 4 % barn og unge i alderen 0 22 år barnevernsklienter under 30 år hverken sysselsatt eller i utdanning under 30 år arbeidsledige Tidlige skolesluttere Fullføring av videregående opplæring er en stor fordel for videre arbeids- og utdanningskarriere. Mange av de som er utenfor opplæring og arbeid har ikke fullført videregående skole. De fleste fullfører grunnskolen, og rundt prosent begynner direkte på videregående utdanning. Men ikke alle klarer å komme i gang med noen utdanning eller fullføre den de har begynt på. Omtrent 30 prosent av elevene som har startet på en videregående utdanning, har ingen formell kompetanse etter fem år. Etter ti år er det fortsatt 20 prosent innenfor et kull som ikke har fullført og bestått videregående opplæring. Studier viser at personer som har fullført videregående opplæring, oftere er sysselsatt, havner sjeldnere i fengsel og har lavere sannsynlighet for å havne på stønads- og trygdeordninger enn personer som ikke har fullført videregående. Unge som verken er sysselsatt eller i utdanning I 2013 var 7 prosent av personene under 30 år verken sysselsatt eller under utdanning. Internasjonalt kalles denne gruppen for NEET, som står for not in employment, education or training. I mesteparten av perioden har andelen ligget rundt 6-7 prosent og i 2013 var det personer i denne gruppen. Høyest andel finner man blant de i alderen år og blant kvinner. Blant de under 30 år som verken var i arbeid eller utdanning i 2013, var arbeidsledige (SSB, 2013). Minst halvparten av alle ungdommer har vært registrert som arbeidssøkende en eller flere ganger før de fyller 25 år, og da gjerne en kort periode før de kommer i arbeid. En av tre unge under 25 år har også mottatt sykepenger i kortere eller lengre perioder. En mindre gruppe har mer omfattende utfordringer og behov for mer langvarig oppfølging. Omtrent 3,5 prosent i aldersgruppen 18 og 29 år mottok i oktober 2012 arbeidsavklaringspenger. Unge som mottar avklaringspenger har betydelig lavere utdanningsnivå og mindre arbeidserfaring enn aldersgruppen for øvrig. Framtidsutsiktene er også dårligere (Bragstad & Brage, 2011). Blant unge som har mottatt ytelser tilsvarende det som i dag kalles avklaringspenger er bare en av fire i arbeid etter tre år. De svake utsiktene gjelder særlig gruppen av unge med alvorlig psykiske lidelser, der bare drøyt en av ti var i arbeid etter tre år. De siste årene har antall uføre dessuten økt betydelig og svært få som tilkjennes uførestønad kommer tilbake i arbeid.

6 For ytterligere spørsmål: Sverre Danielsen, DNV GL (tidl. Det Norske Veritas), (+47) Solfrid Flateby, Kronprinsparets Fond, (+47) Eddi Eidsvåg, Pøbelprosjektet, (+47)

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap 2013/09. Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm

RAPPORT. Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap 2013/09. Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm RAPPORT 2013/09 Samfunnsøkonomiske effekter av investeringer i sosialt entreprenørskap Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm Dokumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapportnummer2013/09 Rapporttittel Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående. opplæring

Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående. opplæring Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring av Otto Sevaldson Lillebø Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport

RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport Utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, oktober 2013 ISBN 978-82-8246-122-1 (pdf) Publikasjonen kan lastes ned fra www.imdi.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert prosjektet. Omslag-Rapport-13-2014-A.indd 1 13/2014 Rapport nr 13/14 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring Kostnader av frafall i videregående opplæring av Torberg Falch Anne Borge Johannesen Bjarne Strøm SØF-prosjekt nr. 6200: Personer som slutter i videregående opplæring hva skjer videre? Prosjektet er finansiert

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Ungdomsarbeidsledighet i Norden. En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere

Ungdomsarbeidsledighet i Norden. En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet i Norden En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet i Norden En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet

Detaljer

Integrering og utdanning

Integrering og utdanning Integrering og utdanning Bakgrunn En god indikator for hvorvidt innvandrernes integrasjon er vellykket eller ei, er i hvor stor grad innvandrere tar utdanning. Civita har i tillegg til dette notatet gitt

Detaljer

Tre år etter videregående opplæring

Tre år etter videregående opplæring RAPPORT 46/2008 Tre år etter videregående opplæring Kartlegging av overgangen til videre utdanning og arbeidsliv blant personer som avsluttet videregående opplæring i Østfold våren 2003 Mari Wigum Frøseth

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 ISBN 978-82-78-94277-2 ISSN 0808-5013 En longitudinell studie Sten-Erik Clausen Lars B. Kristofersen 3/2008 Rapport nr 3/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk

6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk Elisabeth Rønning 6. Sysselsetting, arbeidsmiljøforhold og trygdebruk Sysselsettingen synker når alderen øker, og den er lavere blant kvinner enn blant menn. Sysselsettingen synker markant etter fylte

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Veier til gradert eller full uførepensjon

Veier til gradert eller full uførepensjon Veier til gradert eller full uførepensjon Leroy Andersland Espen Bratberg Astrid Grasdal Tor Helge Holmås Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 11-2012 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan

Detaljer

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser

Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning. Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Karriereveiledning: Behov, utbytte og betydning Rapport fra fire undersøkelser Forfattere: Thea Berge, Magnus Fodstad Larsen,

Detaljer