Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppland Gymnastikk- og Turnkrets"

Transkript

1 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert

2 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet: Er utgått av Opplandske Gymnastikk og Turnkrets, stiftet 30. mai Klubber: 22 (per 2015) Medlemmer: 2436 (per 2014) Oppland Gymnastikk- og Turnkrets (OGTK) inngikk tidligere i Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets som ble stiftet 30. mai OGTK består av alle turnforeninger og grupper innen Oppland Gymnastikk- og Turnkrets` grenser som er medlem av Norges Gymnastikkog Turnforbund (NGTF). OGTK omtales som en særkrets underlagt særforbundet NGTF. Gjennom NGTF er OGTK et organisasjonsledd innen Norges Idrettsforbund (NIF). Kretsen er derfor underlagt NIF s og Gymnastikk- og Turnforbundets` lov og bestemmelser. Se organisasjonsplan: Figur 1: Organisasjonsplan over norsk idrett Alle lag i kretsen plikter å overholde Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF`s) og kretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser. Kretsen er den faglige myndighet under NGTF innen kretsens grenser. Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) ble stiftet 25. mai 1890 og er landets eldste særforbund. Den gang het det «De Norske Turn- og Gymnastikkforeninger». Først i 1936 ble forbundet hetende Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

3 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets MEDLEMSUTVIKLING I OGTK FRA ÅR 2000 TIL ÅR Årstall Antall medlemmer Norges Gymnastikk- og Turnforbund er per 2015 ansvarlig for følgende konkurransegrener: Turn kvinner Turn menn Rytmisk Gymnastikk Troppsgymnastikk Gymnastikkhjul (Sportsdrill utgikk i 2013) I Oppland er det per 2015 aktivitet innen alle grener. Turn kvinner og Turn menn som konkurransegren blir bare drevet av Gjøvik Gym og Turn, Nordre Land IL Turn har Rytmisk Gymnastikk.

4 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets ORD OG FORKORTELSER LT VKTS BKTS NIF NOK NGTF HGTK Landsturnstevnet, arrangeres hvert 4.år, med deltakere fra hele landet. NM i mange av våre grener blir også arrangert under Landsturnstevnet. Voksenkretsturnstevnet arrangeres hvert år på våren. I vårt område går arrangementet på rundgang mellom Hedmark, Oppland, Nord- og Sør- Trøndelag Barnekretsturnstevnet, arrangeres hvert år på våren. Rullerer mellom klubber i Oppland. Alle kretser i Norge har sitt eget stevne. Norges Idrettsforbund Norges Olympiske komité Norges Gymnastikk- og Turnforbund Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets OGTK HP GU RG Gymnastrada Eurogym Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Handlingsplan Gymnastikkutvalget/ Breddeutvalget (i kretsen) Rytmisk gymnastikk International Gymfestival, arrangeres hvert 4 år ca deltakere. Europeisk Gymfestival for ungdom, hvert 2. år Golden Age Festival Internasjonal Gymfestival for deltakere 50 + Område 7 SALTO TURBO IG BASIS Hall UEG FIG Gym- og Turnkretsene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. samarbeider om VKTS som går på rundgang. Konsept for ungdom. SALTO= Sosialt, Allsidig, Lek, Turn, Oppvisning Konsept for voksne. TURBO= Trening, Utholdenhet, Rytme og Bevegelse gir Overskudd Konsept for barn: IG=Idrettens grunnstige Hall med permanent oppmontert utstyr. BASIS= balanse, allsidighet, styrke, indre forståelse, smidighet European Union of Gymnastics The International Gymnastics Federation: Det offisielle forbundet for gymnastikk I hele verden

5 Organisasjonsplan for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

6 KRETSSTYRET I OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styret skal: 1. Iverksette kretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forstå kretsens daglige administrasjon, representere denne utad og utøve dens faglige myndighet innen kretsens grenser. 3. Påse at kretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at kretsen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 4. Arrangere stevner, kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminliste for dette 5. Utvikle kretsens organisasjon og aktivitetstilbud 6. Oppnevne utvalg, råd, komiteer etter behov samt utarbeide mandat/ instruks for disse. 7. Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister. ARBEIDSOPPGAVER Medlemmene i kretsstyret har ulike oppgaver. Videre kommer en oversikt. LEDER: Ha oversikten over det som skjer i kretsen. Deligere ut ansvar og sørge for at det blir gjort. Spesielle oppgaver: Svare på henvendelser Dele ut KM-medaljer Ha oppfølgingsansvar for sine fadderlag Møtevirksomhet: Delta på styremøter og lede disse Delta på kretsting. Delta på aktuelle seminarer. Sette opp saksliste og klargjøre dokumenter til kretsstyremøtene i samarbeid med kretskonsulent I samarbeid med kretskonsulent ha ansvar for praktisk tilrettelegging av innkalling og sakspapirer til kretsting og møte mellom krets og lag

7 Økonomi: Følge opp kasserers arbeid Attester alle bilag Kursvirksomhet: Følge opp utdanningskontakten Representasjon: Representere styret på ulike møter, utvalg og komiteer. Representere kretsen under kretsturnstevet både for barn og voksne. Representere på møter og seminarer i regi av forbundet. Representere kretsen på kretsmesterskap Handlingsplan og årsberetning: Utarbeide årsberetningen til styret i samarbeid med styret. Ansvar for at utvalgene lager sine årsberetninger Utarbeide handlingsplan i samarbeid med styret I samarbeid med resten av kretsstyret, utvalgene og kretskonsulent arbeide for å oppfylle målene i handlingsplanen. PR/ markedsføring: Hvis leder har representert på et arrangement skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at kretskonsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider. Arbeide for økt aktivitet i lagene NESTLEDER: Være stand-in for leder ved leders fravær. Spesielle oppgaver: Svare på henvendelser. Ha oppfølgingsansvar for sine fadderlag Ungdomsstevnet: ha hovedansvaret for at stevnet blir gjennomført. Møtevirksomhet: Delta på styremøter. Delta på kretsting. Delta på aktuelle seminarer. Representasjon: Representere kretsen under kretsturnstevet både for barn og voksne. Handlingsplan og årsberetning: Utarbeide handlingsplan i samarbeid med styret. I samarbeid med resten av kretsstyret, utvalgene og kretskonsulent arbeide for å oppfylle målene i handlingsplanen.

8 PR/ markedsføring: Hvis nestleder har representert på et arrangement skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at kretskonsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider Arbeide for økt aktivitet i lagene KASSERER: Kvalifikasjoner: Bør inneha nødvendig kompetanse innenfor regnskap og økonomistyring og ha tid til kontinuerlig å holde regnskapet oppdatert. Økonomistyring og hovedansvarlig for kretsens økonomi og oppfølging av vedtak gjort av styret i forhold til økonomiske forhold. Ta avgjørelser i regi av å sitte i styret. Og i forkant av avgjørelser, sette seg inn i aktuelle saker på en slik måte at han/ hun er i stand til å ta viktige avgjørelser. Spesielle oppgaver: Betale kretsens regninger Sende ut fakturaer på vegne av kretsen Purre opp ubetalte regninger Kontere og sende regnskapsunderlag til regnskapsføring Sørge for best mulig renter i forhold til enhver tid gjeldende rentesatser på de ulike kontoer Svare på henvendelser Lage forslag til budsjett i samarbeid med leder og resten av styret Sende inn rapporter for tilskudd Hjelpe kretskonsulenten med søknader Bistå lag som ber om hjelp i forhold til økonomiske forhold Holde kontakt med revisor og sørge for revidering av regnskap i god tid før kretstinget Ha oppfølgingsansvar for sine fadderlag Møtevirksomhet: Delta på styremøter. Delta på kretsting. Delta på aktuelle seminarer. Kursvirksomhet: Sende ut fakturaer til klubbene/ deltakerne etter at kurset er holdt Utbetale lønn til instruktører og sørge for skattekort og riktig dokumentasjon Representasjon: Representere styret på ulike møter, utvalg og komiteer. Representere kretsen under kretsturnstevet både for barn og voksne. Handlingsplan og årsberetninger: Årsregnskap årsberetning og budsjett skal klargjøres og presenteres for kretstinget.

9 I samarbeid med resten av kretsstyret, utvalgene og kretskonsulent arbeide for å oppfylle målene i handlingsplanen. PR/ markedsføring: Hvis kasserer har representert på et arrangement skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at kretskonsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider Arbeide for økt aktivitet i lagene. STYREMEDLEMMER OG UTVALGSLEDERE: Ta avgjørelser i regi av å sitte i styret, og i forkant av avgjørelser, sette seg inn i aktuelle saker på en slik måte at han/ hun er i stand til å ta viktige avgjørelser. Spesielle oppgaver: Svare på henvendelser Videreformidle henvendelser til rett person. Delta på klubbesøk dersom det er behov. Ha oppfølgingsansvar for sine fadderlag. Møtevirksomhet: Delta på styremøter. Delta på kretsting. Delta på aktuelle seminarer. Representasjon: Representere styret på ulike møter, utvalg og komiteer. Representere kretsen under kretsturnstevet både for barn og voksne. Handlingsplan og årsberetning: I samarbeid med resten av styret, utarbeide handlingsplan. I samarbeid med resten av kretsstyret, utvalgene og kretskonsulent arbeide for å oppfylle målene i handlingsplanen. PR/ markedsføring: Hvis styremedlemmet har representert på et arrangement skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at kretskonsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider. Arbeide for økt aktivitet i lagene UTDANNINGSKONTAKT: Kontaktens arbeidsområder omfatter all kurs- og utdanningsaktivitet i kretsen. Utdanningskontakten skal innenfor sitt område være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ i spørsmål som har med kurs og utdanning å gjøre. Han/ hun skal holde seg à jour med utviklingen innenfor kurs og utdanning og videreføre dette til lagene og styret.

10 Spesielle oppgaver: Svare på henvendelser Kartlegge behov for kurs blant tillitsvalgte og instruktører Søke samarbeid med forbundet, idrettskretsen og andre kretser med tanke på kurs Holde seg oppdatert vedrørende kurstilbud fra NGTF, idrettskretsen og våre nabokretser Samarbeide med øvrige utvalg og lagenes utdanningskontakter vedrørende behov for skolering til en hver tid. Ha jevnlig kontakt med utdanningskontaktene i lagene og sørge for at de kartlegger sine tillitsvalgte og instruktørenes utdanning Kartlegge aktuelle kurslærere og sende liste til NGTF. Være utvalgene og klubbene behjelpelig med instruktører til kurs. Skaffe arrangørsted og kurslærere til alle kretsens kurs og sørge for at disse har fått nødvendig informasjon. Utarbeide halvårig kursoversikt i samarbeid med utvalgene og distribuere disse til lagene. Utarbeide kursinnbydelse i samarbeid med kretskonsulent og sende de ut minimum 1 mnd før kursstart Holde kretsstyret informert om hva som skjer Utarbeide handlingsplan og bruke denne aktivt Være en støttespiller overfor lagene vedrørende utdanning. Delta på klubbesøk dersom det er behov. Møtevirksomhet: Delta på styremøter. Kontakten skal på hvert styremøte informere styret om arbeidet. Delta på kretsting. Delta på aktuelle seminarer. Handlingsplan og årsberetning: Skrive årsberetning for utdanning og sende denne til leder og kretskonsulent senest 1 mnd før kretstinget. PR/ markedsføring: Hvis utdanningskontakten har representert på et arrangement skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at kretskonsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider. Sende viktig informasjon om utdanning til kretskonsulenten slik at det kan distribueres på kretsens hjemmesider. VARAMEDLEM: Møte på styremøter. Sette seg inn i aktuelle saker i forkant av styremøter. Har stemmerett dersom noen andre i styret har meldt forfall. Spesielle oppgaver: Ha oppfølgingsansvar for sine fadderlag Svare på henvendelser

11 Møtevirksomhet: Delta på styremøter om ønskelig, eller hvis et styremedlem melder forfall Delta på kretsting hvis noen av de andre i styret melder forfall. Delta på aktuelle seminarer hvis noen andre i styret melder forfall. UTVALGENE I OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Kretstinget velger leder og eventuelle medlemmer til de utvalg og komiteer organisasjonsplanen til enhver tid krever. Medlemmene i utvalgene skal innenfor sitt område være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ i spørsmål knyttet området. Lederen i utvalgene har stemmerett i styret og på kretsting. Hvis leder er forhindres fra å møte, har medlem stemmerett. Under følger en oversikt over utvalg i OGTK per 2011, deres sammensetning og oppgaver. TEKNISK UTVALG: Utvalgets sammensetning: Utvalget skal bestå av minimum 3 personer + dommeroppmann. Medlemmene bør være gymnastikk- og turnteknisk kyndige. En representant må representere RG. Utvalgets arbeidsområder omfatter all aktivitet innen konkurransegrenene turn kvinner, turn menn og RG i kretsen. Utvalget skal innenfor sitt område være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ i spørsmål knyttet til konkurransegrenene. De skal holde seg à jour med utviklingen innenfor grenene og videreføre dette til lagene. Medlemmene plikter å tilegne seg den nødvendige kunnskap om regelverk og lignende og de skal være et støtteorgan og en motivasjonsfaktor for de lag som driver eller som ønsker å starte med konkurranseturn i kretsen. Leder i utvalget skal ta avgjørelser i regi av å sitte i styret. I forkant av avgjørelser må leder sette seg inn i aktuelle saker på en slik måte at han/ hun er i stand til å ta viktige avgjørelser. Spesielle arbeidsoppgaver: Svare på henvendelser Foran hver periode, sette opp terminliste med planer for samlinger og konkurranser og legge dette frem for kretsstyret. Ta ut deltakere til kretslag, samlinger, sommerleir Samordne konkurranseturn for menn og kvinner og RG i Oppland og holde seg orientert om hva som skjer i klubbene. Bistå arrangørene i forbindelse med kretsmesterskap. Ta tidlig kontakt med arrangerende forening vedrørende apparater til bruk under konkurranser. Sørge for at retningslinjene for kretsmesterskap i turn kvinner, turn menn og RG til en hver tid er oppdatert. Informere styret og kretskonsulenten ved eventuelle endringer på terminlisten snarest etter vedtatt endring.

12 Dommeroppmannens ansvarsområder: Sette opp arbeidsfordeling for dommere i henhold til årets konkurranser. Arbeidsfordelingen må deretter utsendes og følges opp ved nærmere beskjed. Ta initiativ til dommerkurs i samråd med kretsens utdanningsutvalg Orientere dommere om aktuelle bestemmelser og reglement. Holde seg oppdatert på hvem som til en hver tid er dommere i kretsen. Møtevirksomhet: Leder av utvalget skal delta på styremøter. Utvalget skal på hvert styremøte informere styret om utvalgets arbeid. Leder av utvalget skal delta på kretsting. Delta på aktuelle seminarer Holde egne møter om nødvendig, referat skal sendes til kretsstyret. Kursvirksomhet: Ta ansvar for at det til en hver tid arrangeres dommerkurs og andre kurs innen grenen for å holde oppe rekrutteringen. Kurs arrangeres i samarbeid med utdanningskontakt og kretskonsulent. Økonomi: Sette opp budsjett for utvalgets arbeid Representasjon: Utvalget skal representere kretsen under kretsmesterskapet i turn for kvinner og menn. Handlingsplan og årsberetning: Skrive årsberetning for utvalget og sende denne til leder og kretskonsulent senest 1 mnd før kretstinget. Fremme konstruktive forslag til handlingsplan og budsjett Vise en sunn økonomisk holdning og følge det vedtatte budsjett. Følge opp handlingsplanen. PR/ markedsføring Ved representasjon på et arrangement innen grenen skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at konsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider. Ønskes annen promotering av teknisk utvalg sine aktiviteter sendes dette kretskonsulenten for distribuering. Ved endringer i terminlisten for turn kvinner og menn må kretskonsulenten snarest varsles slik at våre hjemmesider kan bli oppdatert. I tillegg til denne instruksen har utvalget følgende dokumenter å ta hensyn til: Retningslinjer for KM og andre konkurranser i kretsen i turn kvinner og menn Retningslinjer for KM og andre konkurranser i kretsen i RG Retningslinjer for cuper i turn kvinner og menn (endringer må gjøres i samarbeid med Hedmark).

13 TROPPSUTVALGET: Utvalgets sammensetning: Utvalget består av 1 leder og det antall medlemmer det til en hver tid er behov og ønske om. Utvalgsrepresentantene skal velges/oppnevnes på kretstinget. Valgperiode er 2 år for medlemmene og 1 år for lederen. Utvalgets arbeidsområder omfatter all aktivitet innen troppsgymnastikk i kretsen. Utvalget skal innenfor sitt område være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ i spørsmål knyttet til tekniske saker og dommersaker. De skal holde seg à jour med utviklingen innenfor grenen og videreføre dette til lagene. Medlemmene plikter å tilegne seg den nødvendige kunnskap om regelverk og lignende og de skal være et støtteorgan og en motivasjonsfaktor for de lag som driver eller som ønsker å starte med troppsgymnastikk i kretsen. Leder i utvalget skal ta avgjørelser i regi av å sitte i styret. I forkant av avgjørelser må leder sette seg inn i aktuelle saker på en slik måte at han/ hun er i stand til å ta viktige avgjørelser. Spesielle arbeidsoppgaver: Svare på henvendelser Foran hver periode, sette opp terminliste med planer for samlinger og konkurranser og legge dette frem for kretsstyret. Ta ut deltakere til kretslag, samlinger, sommerleir Samordne troppsgymnastikk i Oppland og holde seg orientert om hva som skjer i klubbene. Bistå arrangørene i forbindelse med kretsmesterskap. Sørge for at retningslinjene for kretsmesterskap i troppsgymnastikk til en hver tid er oppdatert. Informere styret og kretskonsulenten ved eventuelle endringer på terminlisten snarest etter vedtatt endring. Sette opp arbeidsfordeling for dommere i henhold til årets konkurranser. Arbeidsfordelingen må deretter utsendes og følges opp ved nærmere beskjed. Ta initiativ til dommerkurs i samråd med kretsens utdanningsutvalg Orientere dommere om aktuelle bestemmelser og reglement. Holde seg oppdatert på hvem som til en hver tid er dommere i kretsen. Kretsens troppsgymnastikkutvalg er, gjennom kretsstyret, kontaktorgan for forbundets tekniske komitè i troppsgymnastikk. Utvalget står fritt om det vil følge forbundets retningslinjer, eller selv sette opp bestemmelser som går i kretsens regi. Oppgaver i forbindelse med OpplandsPokalen (se eget dokument) Møtevirksomhet: Leder av utvalget skal delta på styremøter. Utvalget skal på hvert styremøte informere styret om utvalgets arbeid. Leder av utvalget skal delta på kretsting. Delta på aktuelle seminarer Holde egne møter om nødvendig, referat skal sendes til kretsstyret. Kursvirksomhet: Ta ansvar for at det til en hver tid arrangeres dommerkurs og andre kurs innen grenen for å holde oppe rekrutteringen. Kurs arrangeres i samarbeid med utdanningskontakt og kretskonsulent.

14 Sette opp terminliste Økonomi: Sette opp budsjett for utvalgets arbeid Vise en sunn økonomisk holdning og følge det vedtatte budsjett. Representasjon: Utvalget skal representere kretsen under kretsmesterskapet i troppsgymnastikk Handlingsplan og årsberetning: Skrive årsberetning for utvalget og sende denne til leder og kretskonsulent senest 1 mnd før kretstinget. Fremme konstruktive forslag til handlingsplan. Følge opp handlingsplanen. PR/ markedsføring Ved representasjon på et arrangement innen grenen skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at konsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider. Ønskes annen promotering av troppsgymnastikk sine aktiviteter sendes dette kretskonsulenten for distribuering. Ved endringer i terminlisten for troppsgymnastikk må kretskonsulenten snarest varsles slik at våre hjemmesider kan bli oppdatert. I tillegg til denne instruksen har utvalget følgende dokumenter å ta hensyn til: Retningslinjer for KM og andre konkurranser i kretsen i troppsgymnastikk Arbeidsoppgaver OpplandsPokalen Lokale tilpasninger reglement troppsgymnastikk BREDDEUTVALGET: Utvalgets sammensetning: Utvalget skal bestå av leder samt et nødvendig antall medlemmer. Utvalgets arbeidsområder omfatter all breddeaktivitet i kretsen. Gymnastikkutvalget skal innenfor sitt område være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ i gymnastikkspørsmål og de skal holde seg à jour med utviklingen innenfor gymnastikk og videreføre dette til lagene. Spesielle arbeidsoppgaver: Svare på henvendelser. Informere styret og kretskonsulenten ved eventuelle endringer på terminlisten snarest etter vedtatt endring. Kretsturnstevner: Støtte og hjelpe foreninger som arrangerer barne- og voksenkretsturnstevner. Sende statuttene/ retningslinjene til arrangøren straks etter tildeling av stevnet og påse at disse statuttene/ retningslinjene blir fulgt.

15 Sørge for at retningslinjene vedrørende barnekretsturnstevnet til en hver tid er oppdatert. Være delaktige i oppdatering av retningslinjer for voksenkretsturnstevnet i samarbeid med resten av område 7. Sørge for bestilling av årsmedaljer fra i henhold til innsendte påmeldingsskjemaer, og oppgi priser til klubbene. Ajourføre kartoteket for deltagelse på kretsturnstevner og sørge for at bestemmelsene om tildeling av merker og medaljer blir fulgt. Utvalgets oppgaver under stevnet følger for øvrig de vedtatte statuttene. Være behjelpelige med å avvikle gymnastikkleire, SALTO helger, SALTOkonkurranser for ikke- konkurrerende turnere hvert år. Være behjelpelige med å avvikle ungdomsstevne. Møtevirksomhet: Leder av utvalget skal delta på styremøter Utvalget skal på hvert styremøte informere styret om utvalgets arbeid. Leder av utvalget skal delta på kretsting. Utvalget skal delta på aktuelle seminarer. Utvalget skal holde egne møter om nødvendig. Referat fra egne møter skal sendes til kretsstyret og kretskonsulent Økonomi: Lage faktureringsgrunnlag til klubbene i forbindelse med årsmedaljer og lenker på BKTS og VKTS. Grunnlaget sendes til kasserer. Vise en sunn økonomisk holdning og følge vedtatt budsjett. Kursvirksomhet: Planlegge og innstille på at nødvendige kurs blir holdt innenfor fagområdet i samarbeid med kretsens utdanningsutvalg og kretskonsulent. Representasjon: Utvalgets medlemmer skal representere kretsen på alle kretsturnstevner. Handlingsplan og årsberetning: Skrive årsberetning for gymnastikkutvalget og sende denne til leder og kretskonsulent senest 1 mnd før kretstinget. Fremme konstruktive forslag til handlingsplan og budsjett. Følge opp handlingsplanen. PR/ markedsføring: Ved representasjon på et arrangement skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at konsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider. Ønskes annen promotering av gymnastikkutvalget sine aktiviteter sendes dette kretskonsulenten for distribuering. Ved endringer i terminlisten til gymnastikkutvalget må kretskonsulenten snarest varsles slik at våre hjemmesider kan bli oppdatert.

16 I tillegg til denne instruksen har utvalget følgende dokumenter å ta hensyn til: Retningslinjer for BKTS Retningslinjer for VKTS (endringer må gjøres i samarbeid med Hedmark, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag krets). Retningslinjer for ungdomsstevne. GYMNASTIKKHJULUTVALGET: Utvalgets sammensetning: Utvalget består av 1 leder og 1 medlem. Utvalgsrepresentantene skal velges/oppnevnes på kretstinget. Valgperiode er 2 år for medlemmene og 1 år for lederen. Utvalgets arbeidsområder omfatter all aktivitet innen gymnastikkhjul i kretsen. Utvalget skal innenfor sitt område være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ i spørsmål knyttet til tekniske saker og dommersaker. De skal holde seg à jour med utviklingen innenfor grenen og videreføre dette til lagene. Medlemmene plikter å tilegne seg den nødvendige kunnskap om regelverk og lignende og de skal være et støtteorgan og en motivasjonsfaktor for de lag som driver eller som ønsker å starte med gymnastikkhjul i kretsen. Leder i utvalget skal ta avgjørelser i regi av å sitte i styret. I forkant av avgjørelser må leder sette seg inn i aktuelle saker på en slik måte at han/ hun er i stand til å ta viktige avgjørelser. Spesielle arbeidsoppgaver: Svare på henvendelser Foran hver periode, sette opp terminliste med planer for samlinger og konkurranser og legge dette frem for kretsstyret. Samordne gymnastikkhjul i Oppland og holde seg orientert om hva som skjer i klubbene. Bistå arrangørene i forbindelse med kretsmesterskap. Sørge for at retningslinjene for kretsmesterskap i gymnastikkhjul til en hver tid er oppdatert. Informere styret og kretskonsulenten ved eventuelle endringer på terminlisten snarest etter vedtatt endring. Sette opp arbeidsfordeling for dommere i henhold til årets konkurranser. Arbeidsfordelingen må deretter utsendes og følges opp ved nærmere beskjed. Ta initiativ til dommerkurs i samråd med kretsens utdanningsutvalg Orientere dommere om aktuelle bestemmelser og reglement. Holde seg oppdatert på hvem som til en hver tid er dommere i kretsen. Kretsens gymnastikkhjulutvalg er, gjennom kretsstyret, kontaktorgan for forbundets gymnastikkhjulkomitè. Utvalget står fritt om det vil følge forbundets retningslinjer, eller selv sette opp bestemmelser som går i kretsens regi. Møtevirksomhet: Leder av utvalget skal delta på styremøter. Utvalget skal på hvert styremøte informere styret om utvalgets arbeid. Leder av utvalget skal delta på kretsting. Delta på aktuelle seminarer Holde egne møter om nødvendig, referat skal sendes til kretsstyret.

17 Kursvirksomhet: Ta ansvar for at det til en hver tid arrangeres dommerkurs og andre kurs innen grenen for å holde oppe rekrutteringen. Kurs arrangeres i samarbeid med utdanningskontakt og kretskonsulent. Sette opp terminliste Økonomi: Vise en sunn økonomisk holdning og følge det vedtatte budsjett. Representasjon: Utvalget skal representere kretsen under kretsmesterskapet i gymhjul Handlingsplan og årsberetning: Skrive årsberetning for utvalget og sende denne til leder og kretskonsulent senest 1 mnd før kretstinget. Fremme konstruktive forslag til handlingsplan. Følge opp handlingsplanen. PR/ markedsføring Ved representasjon på et arrangement innen grenen skal informasjon og gjerne et bilde sendes til kretskonsulenten slik at konsulenten kan utarbeide en nyhet eller legge ut annen informasjon på kretsens hjemmesider. Ønskes annen promotering av gymnastikkhjul sine aktiviteter sendes dette kretskonsulenten for distribuering. Ved endringer i terminlisten for gymnastikkhjul må kretskonsulenten snarest varsles slik at våre hjemmesider kan bli oppdatert. I tillegg til denne instruksen har utvalget følgende dokumenter å ta hensyn til: Retningslinjer for KM og andre konkurranser i kretsen i Gymnastikkhjul Arbeidsoppgaver OpplandsPokalen. Kriterier, gymhjulfondet Redigert Madeleine Slettum KOMITEENE I OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS INNSTILLINGSKOMITÉ FOR KRETSENS FORTJENESTEMEDALJE: Sammensetning: Komiteen består av 3 medlemmer. Komiteen velges på kretsting. Oppgaver: Behandle innkomne søknader om tildeling av kretsens fortjenestemedalje. Sende svar til kretsstyret etter at søknader er behandlet. Aktuelt materiell for komiteen: Retningslinjer for tildeling av NGTF's kretsfortjenstmedalje i sølv og gull med diplom. (Disse blir oppdatert av NGTF, og oppdatert versjon er å finne på forbundets hjemmesider:

18 VALGKOMITÉ: Sammensetning: Komiteen består av 2 medlemmer. Oppgaver: Finne kandidater til ubesatte verv i kretsen Legge frem fullstendig forslag til nytt kretsstyre og verv i kretsen på kretsting. HALL OG UTSTYRSKOMITÉ: Sammensetning: Komiteen består av 2 medlemmer. Komiteen velges på kretsting Utvalget skal innenfor sitt område være kretsstyrets sakkyndige og rådgivende organ i spørsmål knyttet til saker inne utstyr og anlegg. Komiteen skal være et støtteorgan for lagene i kretsen. Oppgaver: Holde seg à jour med utviklingen innenfor lover, regler og muligheter på anlegg og utstyrsfronten. Delta på utstyr og anleggskonferanser. Skrive årsberetning for komiteen og sende denne til leder og kretskonsulent senest 1 mnd før kretstinget. KOMITÉ OPPLANDSPOKALEN: Sammensetning: Komiteen består av en leder, fortrinnsvis leder av kretsstyret, leder i utvalgene troppsgymnastikk, gymnastikkhjul og sportsdrill, representant fra Lillehammer Turnforening, økonomiansvarlig og medlemmer etter behov. Kretskonsulenten deltar også. Komiteen oppnevnes av kretsstyret. Oppgaver: Oppgaver og arbeidsfordeling er beskrevet i eget dokument. Dato Navn Hva er gjort Toril Nordseth Sendt ut dokumentet til høring Siri Nergård Rettet tekst og publisert Toril Nordseth Rettet litt, fjernet sportsdrill og reise og turnkom Toril Nordseth Diverse rettelser

19

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Referat, styremøte nr. 6/ 2015 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Robinson Scandinavia, Ibsensgt. 7, 2821 Gjøvik Tid: Onsdag 6. mai 2015 kl. 17.30-21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Idrettens lovverk og styrets ansvar. Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF

Idrettens lovverk og styrets ansvar. Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Idrettens lovverk og styrets ansvar Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Tematikken Organisasjonsstruktur Idrettens regelverk Nærmere om regionen, regionens oppgaver og organer Styret

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets 2017-2019 Langtidsplan for Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets 2017-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Referat fra kretsstyremøte i NGTK 29. - 30. mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Tilstede fra styret Mats Celius Oshaug Cato Fredriksen (til lørdag 09:45) Mia Eilerine

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002 VEDTEKTER 1 LOVEN...2 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISERING... 2 3 ARBEIDSOPPGAVER... 2 4 KONTINGENT... 3 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 2 KRETSTING...4 2.1 KRETSTING...

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017.

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017. Langtidsplan Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av kretstinget 2017. 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé...3 3. Verdier...3

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets PROTOKOLL Type møte: Styremøte Dato: 22.08.17 Tid: 1900-22.00 Sted: Hjemme hos Tilstede: Evenhus, Andrea Rønning og Sigrid B.Nygård Forfall: Lill Kristin Rindsem, Aage Arnold Haugan, Sara Eriksen Kristoffersen

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 20.-21. mars Quality Hotel Strand, Gjøvik Innholdsliste Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Informasjon og program s. 3 Informasjon om presentasjoner og diskusjonstemaer s.

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Laholmen Hotel, Strømstad

Laholmen Hotel, Strømstad 1 Laholmen Hotel, Strømstad Referat fra Kretsting 28. februar og 01. mars 2015 1. ÅPNING V/Lene F. Kraft Kretsleder ønsket alle velkommen til årets kretsting. Spesielt velkommen til Stein Nilsen fra Norges

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER

Buøy Idrettslag LAGETS LOVER Buøy Idrettslag STIFTET 14. JUNI 1909 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND NORGES FOTBALLFORBUND LAGETS LOVER Revidert 1989 Revidert januar 1995 Revidert februar 1998 Revidert

Detaljer

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert februar 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund Side 1 av 11 LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet.

Arrangør må få tilsendt arbeidsrutiner straks de er tildelt stevnet. RETNINGSLINJER OG ARBEIDSRUTINER FOR BREDDEUTVALG, KRETSSTYRET OG ARRANGØR VED GYMFEST I VEST UNGDOM 13 18 ÅR (25 ÅR) SAMARBEID MELLOM KRETSENE I HORDALAND OG ROGALAND Stevnene tildeles etter søknad fra

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer