Veileder for dokumentasjon av tap fra avløpsnettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for dokumentasjon av tap fra avløpsnettet"

Transkript

1 «Avløp på avveie» Veileder for dokumentasjon av tap fra avløpsnettet «AVLØP PÅ AVVEIE» VEILEDER FOR ETABLERING AV FELLES METODE FOR DOKUMENTASJON AV TAP FRA AVLØPSNETTET GVD-Sommerseminar, , Drammen 1

2 Agenda Rammevilkår / Bakgrunn Målsetning for prosjektet Prosjektets organisering Veileder kartlegging og dokumentasjon Vurdering av resultatene og oppfølging Videre arbeid «AVLØP PÅ AVVEIE» VEILEDER FOR ETABLERING AV FELLES METODE FOR DOKUMENTASJON AV TAP FRA AVLØPSNETTET 2

3 Viktigheten av å redusere mengden fremmedvann på avløpsnettet Samfunnsøkonomisk Renser store mengder med rent vann. Oppmot 3,5 ganger mer enn nødvendig Miljømessig Overløpsdrift Dårligere rensegrad på avløpsanlegg Klimautviklingen forverrer dagens situasjon. 3

4 Rammevilkår Internasjonale føringer EUs vanndirektiv Nasjonale lover og forskrifter Forurensningsforskriften hjemlet i forurensningsloven. Delt mellom kommune og stat avhengig av størrelse og resipient. GVD kommunene har utslipp til følsomme omr. eller nedbørsfelt til følsomt omr. Møte med fylkesmannen i Buskerud Ny vannforskrift gir ikke økte rensekrav. Skjerpede krav til tilføringsgrad. 4

5 Rammevilkår forts. Anlegg med statlig myndighet i Buskerud. Anlegg, kommune Krav i utslippstillatelse Renseeffekt fosfor [%] Sekundærrensekrav for organisk stoff, jamfør forurensningsforskriften 14-2 Maks tillatt årlig tap fra avløpsnettet (% av kommunalt og industrielt avløpsvann) Muusøya, Drammen 95 Nei 5 Solumstrand, Drammen 90 Ja 5 Linnes, Lier 95 Nei 2,5 Bårud, Modum 93 Nei 8 Elvika, Modum 93 Fra ferdigstilt Jaombygging 5 Øya, Modum 93 Nei 8 Mjøndalen, Nedre Eiker 95 Nei 8 Lahell, Røyken 93 Nei 5 Hokksund, Øvre Eiker 93 Nei 8 Anlegg med statlig myndighet i Vestfold. Anlegg, kommune Krav i utslippstillatelse Renseeffekt fosfor [%] Sekundærrensekrav for organisk stoff, jamfør forurensningsforskriften 14-2 Maks tillatt årlig tap fra avløpsnettet (% av kommunalt og industrielt avløpsvann) Lersbryggen, Sande 90 Nei - Bokerøya, Svelvik 90 Nei - 5

6 Rammevilkår forts. Anlegg med kommunal myndighet i GVD kommunene. Renseanlegg Kommune Anleggstørrelse pe Sysle avløpsrenseanlegg Modum 420 Skotselv avløpsanlegg Øvre Eiker 860 Sylling avløpsrenseanlegg Lier 1170 Sjåstad avløpsrenseanlegg Lier 1690 Åros avløpsrenseanlegg Røyken 5400 Rulleto avløpsrenseanlegg Hurum 8220 Storsand avløpsrenseanlegg Hurum 480 6

7 Bakgrunn Felles hovedplan for vannforsyning og avløp Periode Felles ambisjonsnivå: Vi skal utvikle Drammensregionen til Norges ledende vannmiljøregion. 7

8 Bakgrunn forts. Status i forhold til hovedplan Hovedplan gjelder frem til Viktig for reduksjon av fremmedvann, systematiske tiltak for å rette opp feilkoblinger, innlekking/utlekking og redusere overløpsdrift er ikke startet opp. 8

9 Bakgrunn forts. 2010: GVD har definert «Avløpsvann på avveie» som et fremtidig samarbeidsområde innenfor programsamarbeidet. 2013: Sweco utarbeidet på oppdrag fra Programstyret en utredning kalt «Utvikling av felles avløpsstrategi» som ble rapportert i: Utvikling av felles avløpsstrategi,

10 Bakgrunn forts. Mulige samarbeidsområder Rapportens konklusjoner: Samarbeid om dokumentasjon av tap fra avløpsanlegg. Samarbeid og standardisering av felles metode for overvåkning av avløpsnettet. Samarbeid om kildesporingsteam. Samarbeid om resipientovervåkning. 10

11 Bakgrunn forts. Basert på utredningen fikk Sweco videreført oppdraget med å skulle etablere: «Veileder for etablering av felles metode for dokumentasjon av tilføringsgrad». Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Buskerud og Vestfold og Norsk Vann er trukket inn 11

12 Bakgrunn forts. Prosjekt igangsatt 2014 Delfase 1: Initialfase: endte opp med Notat: definisjoner og beskrivelse av innhold og fremdrift Delfase 2: Gjennomføringsfase, oppstartsmøte

13 Målsetning for prosjektet Veilederen skal: Være et verktøy for å dokumentere og følge opp tap fra ledningsnettet Bidra til økt kunnskap om avløpsnettet Skaffe mindre usikkerhet i størrelsesorden på tapene fra avløpsnettet Være beslutningsgrunnlag for tiltak på avløpsnettet Bidra til mer effektiv drift av avløpsanlegg, mindre forurensning, bedre økonomi Forbedre grunnlag for diskusjon med myndighetene rundt utslippstillatelser 13

14 Myndighetenes krav I sammenheng med fornyelser av utslippstillatelser stiller myndighetene følgende krav til kommunene: Kommunen må ha god oversikt over overløpsmuligheter Kommunen må skaffe seg akseptabel oversikt over utslipp via overløp Kommunen må etablere en hydraulisk balanse for avløpssystemet Diffuse lekkasjer må anslås med tilstrekkelig nøyaktighet Prosjektet skal «teste» Ny mal for utslippstillatelse 14

15 Prosjektets organisering GVD Programstyret (Prosjekteier) GVD-kommunene Programstyreansvarlig (Prosjektansvarlig) Live Johannessen Arbeidsgruppe Prosjektledelse Vibeke Olsbu (leder) Rene Astad Dupont Rådgiver Sweco Referansegruppe (Dialog og innspill) Miljødirektoratet Norsk Vann Observatør Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Vestfold Dataleverandører GVD-kommunene 15

16 Premisser Følgende premisser er lagt til grunn: Tap skal dokumenteres i henhold til gjeldende utslippstillatelse Valg av riktige tiltak for å redusere tap fra ledningsnettet baseres på grunnlag av beregninger og vurderinger Tap av forurensning representeres ved tap av fosfor Veilederen må anses å være i «første generasjon». Utvikling og forbedringer vil komme etter hvert som det høstes erfaringer med bruken. 16

17 Kilder til utlekking og innlekking Driftsoverløp Nødoverløp Diffuse tap fra ledningsnettet som raskt ledes til resipient som følge av nærhet Diffuse tap fra ledningsnettet som raskt ledes til resipient via underliggende overvannsledning Andre overløpsmuligheter (åpne renner i felleskummer, installasjoner i kummer som skal hindre kjelleroversvømmelser, eller overløpsløsninger som skulle vært midlertidige) Feilkoblinger 17

18 Metodikk 1. Utarbeidelse av oversiktskart (rensedistrikt) 2. Inndeling i avløpssoner 3. Kartlegging av sammenhenger mellom avløpssonene gjennom «strengskjema» 4. Bruk av kartleggingsskjema, regnearkene samt vedlegg er hjelpemiddel 18

19 Oversiktskart Skal vise: Renseanlegg Hovedledninger separatsystem og fellessystem Avløpspumpestasjoner Driftsoverløp og nødoverløp med utslippspunkter Utslippspunkter overvann 19

20 Inndeling i avløpssoner Avløpssone = avgrenset område med felles parameter («egenskaper») Parameter kan blant annet være: Tilrenningsområde til en pumpestasjon / overløp Avløpssystem (separat / felles) Ledningens plassering i fht grunnvannstand Område hvor en bekk ledes inn på avløpsnett Soneinndeling i Drammen kommune 20

21 Systemoversikt Systemoversikt fra Drammen kommune 21

22 Strengskjema 22

23 Kartleggingsskjema Vedlegg 1:Skjema for kartlegging av avløpssoner Et oppsummerende skjema Rensedistrikt Sone - nr Sone - navn Separat- eller fellessystem Antall pe innbyggere inklusive pendling Tabell 1 Antall pe barnehage, skole, sykehjem, Antall pe industri Antall pe totalt Areal (ha) Fortettingsgrad Tett flate (ha) pe/ha tett flate Blandingsforhold når overløp trer i funksjon Konsentrasjon fosfor i overløpsvann (fra liste) 0 0,00 kan brukes f.eks. i Diagram-metoden (NORVAR-Rapport 19/1999) #DIV/0! Utlekking Informasjonen om sonene samles Hva skal dokumenteres? Kilder til tap Eksempler / Forklaring Kommentarer / beskrivelse Mulig å bruke data for å Dagens tap (%) Usikkerhet (%) Strategi (for å bedre dokumentasjon eller redusere tap) kunne beregne tap? Tap via overløp Driftsoverløp med god f eks virveloverløp med f.eks. diagramm-metoden eller i veilederen Innføre timetellere eller vannføringsmålere. Hindre avlasting ved å redusere fremmedvannstilførsel. Mer systematisk analyse av tilrenning under ulike beslastninger hydraulisk kontroll Enkle overløp uten rensing mengdemåling f eks sideoverløp uten rensing vedleggene for å bedr dokumentasjon. Sette inn timeteller eller god hydraulisk kontroll med eller uten tidsregistrering Tilfeldige overløpsmuligheter hull i kum, lave terskler, Kartlegge og sanere eller etablere overløp med hydraulisk kontroll og timeteller. Dataene fra regnearkene og annen informasjon legges inn. Tap fra SP-ledninger Sikkerhetsoverløp; ventiler eller hull i kum på gitte nivå Åpne renner i felleskummer Tabell 2 OV-ledning til resipient forurenset overvann som kan påvirke resipienten Infiltreres i grunn direkte fra SP til grunn Kan påvirke grunnvann sårbart grunnvann via pumpedata? mengdemåler på nettet? via pumpedata? via pumpedata? Kartlegge og vurdere hensiktsmessige tiltak Bygge om kummer, registrere bedre eller spyle mer systematisk Kildesporing og oppfølgende feilretting Kartlegge overordnet hvor diffuse lekkasjer infiltreres trygt Saneres i tråd med tiltaksplan Tap fra stikkledninger Stikkledninger kjent dårlig tilstand Stikkledninger feilkobling Alle merkede felter skal fylles ut. Tap fra AF-ledninger Infiltreres trygt Kort vei til resipient nok avstand til resipient, grunnvannet er ikke sårbart utslipp som kan påvirke resipienten via pumpedata? via pumpedata? Sanere i tråd med tiltaksplan. Hvordan sikre at infiltrasjon betyr bra rensing? Saneres i tråd med tiltaksplan Kan påvirke grunnvann sårbart grunnvann via pumpedata? Saneres i tråd med tiltaksplan Innlekking Kommentarer / beskrivelse Kilder Datagrunnlag Mulig å tallfeste data for å m³/år Usikkerhet (%) Strategi (for å bedre dokumentasjon eller redusere tap) kunne beregne tap? Vannledningsnett Vannverksdata Mulig å bruke vannverksdata? 10 % reduksjon i lekkasjetap, i tråd med hovedplan vann Grunnvann Tabell 3 Peilestasjoner Finnes det peilestasjoner? Sette inn nivåmålere på strategiske punkt Avrenning fra regn Pumpedata Mulig å bruke pumpedata? Bruke pumpedata mer systematisk, hydrauliske modellberegninger Snøsmelting Pumpedata Mulig å bruke pumpedata? Bruke pumpedata mer systematisk, hydrauliske modellberegninger Elv/bekk Pumpedata/nivåmålinger Mulig å bruke pumpedata? Sette inn nivåmålere på strategisk punkt 23

24 Beskrivelse av sonen (tabell 1) Rensedistrikt Sone - nr Sone - navn Separat- eller fellessystem Antall pe innbyggere inklusive pendling Antall pe barnehage, skole, sykehjem, Antall pe industri Antall pe totalt Areal (ha) Fortettingsgrad Tett flate (ha) pe/ha tett flate! Blandingsforhold når overløp trer i funksjon Konsentrasjon fosfor i overløpsvann (fra liste) 24

25 Omregning i pe Omregningsfaktorer Type virksomhet Hydrauliske PE Forurensings-PE SFT TA-525 Norsk Vann 168/2009 NS 9426 omregn.tall enhet omregn.tall enhet omregn.tall enhet Fastboende 1 PE/fastboende 200 l/fastboende*døgn 60 gr BOF 5 /fastboende*døgn Barne-, ungdoms- og videregående skole 0,2 PE/elev 40 l/elev*døgn 18 gr BOF 5 /elev*døgn NS 9426 gir 0,3 PE/elev Arbeidsplasser 0,4 PE/ansatt 80 l/ansatt*døgn 24 gr BOF 5 /ansatt*døgn Militærleire Sykehus, pleiehjem, sanatorium: 1 PE/fast bosatt i leiren 0,3 PE/øvrig ansatt personell Sykehus inkl. betj. 3,25 PE/seng 625 l/seng*døgn 72 gr BOF 5 /pr utnyttet seng. Hjem med eget vaskeri Norsk Vann 168/2009 gir 3,1 PE/seng, NS 9426 gir 1,2 PE/seng Pleiehjem, sanatorium 2,25 PE/seng 450 l/seng*døgn 60 gr BOF 5 /pr utnyttet seng. Hjem uten eget vaskeri NS 9426 gir 1,0 PE/seng Hoteller, pesnsjonat: Hytter: Diverse: Hoteller, pensjonater 3,5 PE/seng (høy standard) 500 l/seng*overnattingsdøgn (høy standard) 72 gr BOF 5 /pr utnyttet seng. Høy standard NS 9426 gir 1,2 PE/seng Kommentarer 1,5 PE/seng (midlere standard, pensjonater) 275 l/seng*overnattingsdøgn (midlere standard, pensjonater) 60 gr BOF 5 /pr utnyttet seng. Midlere og lav standard Norsk Vann 168/2009 gir 1,4 PE/seng, NS 9426 gir 1,0 PE/seng Høy standard (dusj, WC, oppvaskmaskin) 150 l/gjestedøgn 60 gr BOF 5 /pr brukerdøgn (1 brukerdøgn = 1 pers i 1 døgn) Norsk Vann 168/2009 gir 0,75 PE/gjestedøgn. NS 9426 gir 1,0 PE/brukerdøgn Middels standard (innlagt vann, men ikke WC) 75 l/gjestedøgn 18 gr BOF 5 /pr brukerdøgn (1 brukerdøgn = 1 pers i 1 døgn) Norsk Vann 168/2009 gir 0,38 PE/gjestedøgn. NS 9426 gir 0,3 PE/brukerdøgn Lav standard (uten innlagt vann) l/gjestedøgn 6 gr BOF 5 /pr brukerdøgn (1 brukerdøgn = 1 pers i 1 døgn) NS 9426 gir 0,1 PE/brukerdøgn Restauranter, kafeer 0,5 PE/stol 100 l/stol 15 gr BOF 5 /pr stol NS 9426 gir 0,15 PE/stol Forsamlingslokaler 0,03 PE/sitteplass 6 l/sitteplass 2 gr BOF 5 /pr sitteplass Svømmehaller 0,5 PE/badebesøk 100 l/besøkende. Campingplasser: Med vannklosett Uten vannklosett 30 gr BOF 5 /pr gjestedøgn 6 gr BOF 5 /pr gjestedøgn SFT TA-525 Retningslinjer dim avløpsrenseanlegg Norsk Vann 168/2009 Veiledning dim avløpsrenseanlegg NS 9426 Bestemmelse pe i forbindelse med utslippstillatelse 25

26 Utlekking (tabell 2) Utlekking Hva skal dokumenteres? Kilder til tap Eksempler / Forklaring Kommentarer / beskrivelse Mulig å bruke data for å Tap via overløp Driftsoverløp med god hydraulisk kontroll f eks virveloverløp med mengdemåling kunne beregne tap? f.eks. diagramm-metoden eller vedleggene i veilederen Dagens tap (%) Usikkerhet (%) Strategi (for å bedre dokumentasjon eller redusere tap) Innføre timetellere eller vannføringsmålere. Hindre avlasting ved å redusere fremmedvannstilførsel. Mer systematisk analyse av tilrenning under ulike beslastninger for å bedr dokumentasjon. Enkle overløp uten rensing eller god hydraulisk kontroll Tilfeldige overløpsmuligheter f eks sideoverløp uten rensing med eller uten tidsregistrering hull i kum, lave terskler, Sette inn timeteller Kartlegge og sanere eller etablere overløp med hydraulisk kontroll og timeteller. Sikkerhetsoverløp; ventiler eller hull i kum på gitte nivå Åpne renner i felleskummer Kartlegge og vurdere hensiktsmessige tiltak Bygge om kummer, registrere bedre eller spyle mer systematisk Tap fra SP-ledninger OV-ledning til resipient forurenset overvann som kan påvirke resipienten via pumpedata? Kildesporing og oppfølgende feilretting mengdemåler på nettet? Infiltreres i grunn direkte fra SP til grunn via pumpedata? Kartlegge overordnet hvor diffuse lekkasjer infiltreres trygt Kan påvirke grunnvann sårbart grunnvann via pumpedata? Saneres i tråd med tiltaksplan Tap fra stikkledninger Stikkledninger kjent dårlig tilstand Stikkledninger feilkobling Tap fra AF-ledninger Infiltreres trygt nok avstand til resipient, grunnvannet er ikke sårbart via pumpedata? Sanere i tråd med tiltaksplan. Hvordan sikre at infiltrasjon betyr bra rensing? Kort vei til resipient utslipp som kan påvirke resipienten via pumpedata? Saneres i tråd med tiltaksplan Kan påvirke grunnvann sårbart grunnvann via pumpedata? Saneres i tråd med tiltaksplan 26

27 Innlekking (tabell 3) Innlekking Kommentarer / beskrivelse Kilder Datagrunnlag Mulig å tallfeste data for å m³/år Usikkerhet (%) Strategi (for å bedre dokumentasjon eller redusere tap) kunne beregne tap? 10 % reduksjon i lekkasjetap, i tråd med hovedplan vann Vannledningsnett Vannverksdata Mulig å bruke vannverksdata? Sette inn nivåmålere på strategiske punkt Grunnvann Peilestasjoner Finnes det peilestasjoner? Bruke pumpedata mer systematisk, hydrauliske modellberegninger Avrenning fra regn Pumpedata Mulig å bruke pumpedata? Bruke pumpedata mer systematisk, hydrauliske modellberegninger Snøsmelting Pumpedata Mulig å bruke pumpedata? Sette inn nivåmålere på strategisk punkt Elv/bekk Pumpedata/nivåmålinger Mulig å bruke pumpedata? 27

28 Regneark Veilederen inneholder: 3 varianter for å beregne utslippsmengde fosfor og tapsprosent 1 eksempel for hydrauliske balanse viktig å få med seg hvorvidt foreliggende data kan brukes i denne prosessen: Hvilke data foreligger? Av hvilken kvalitet er foreliggende data?: Er målestavene kalibrert? Er kapasitetstest for pumper gjennomført? Hvor mangler det data som er ønskelig å ha? 28

29 Antall husstander Avløpssone Husstander, lokalt* Husstander, tilført** Totalt SUM RA Navn/Nummer Antall Antall Antall Antall Streng A Streng B Renseanlegg, lokalt område SUM *Husstander, lok alt - tilført på selvfall **Husstander, tilført - tilført via oppstrøms sone(r) 29

30 Beregning antall pe Avløpssone PE, lokalt* PE, tilført** PE totalt PE SUM RA Navn/Nummer Antall Antall Antall Antall Streng A Streng B Renseanlegg, lokalt område SUM *PE, lok alt - tilført på selvfall eller "under-pumpestasjoner" **PE, tilført - tilført via oppstrøms sone(r) PE per husstand: 2,3 30

31 Overløpshendelser og -varighet Avløpssone Overløpshendelser Overløpsvarighet Kommentar Navn/Nummer Antall timer Streng A Hydraulisk overbelastning pga nedbør Streng B Renseanlegg, lokalt område 1 10 SUM

32 Beregning av utslippsmengde og tap-% Avløpssone Funksjon Overløpshendelser Overløpsvarighet PE Forurensningsproduksjon Andel videreført P-utslipp Tap Navn/Nummer Antall timer Antall kgp/år % kgp/år % Streng A 1 Nødoverløp ,1 0 0,0173 0,11 2 Driftsoverløp ,1 50 0,0086 0,06 3 Nødoverløp , ,0000 0,00 4 Nødoverløp ,1 0 0,0173 0,11 5 Nødoverløp , ,0000 0,00 Streng B 6 Nødoverløp ,1 0 0,0173 0,11 7 Driftsoverløp ,1 50 0,0086 0,06 8 Nødoverløp , ,0000 0,00 9 Nødoverløp ,1 0 0,0173 0,11 10 Nødoverløp , ,0000 0,00 11 Nødoverløp , ,0000 0,00 12 Nødoverløp ,1 0 0,0173 0,11 13 Nødoverløp ,1 0 0,0173 0,11 Renseanlegg, lokalt område Nødoverløp ,1 0 0,0173 0,11 SUM ,6 0,1380 0,07 Gjennomsnitt tid per hendelse 10 32

33 Beregning utslippsmengde og tap-%, variant 3 Avløpssone Funksjon Overløpshendelser Overløpsvarighet PE Forurensningsproduksjon Vannmengde* P-konsentrasjon i overløpsvann P-tilført Andel videreført P-utslipp Tap Navn/Nummer Antall timer Antall kgp/år m³/pe/døgn mg/l kg P % kg/år % Streng A 1 Nødoverløp ,1 0,250 7,00 0, ,0168 0,11 2 Driftsoverløp ,1 0,650 2,50 0, ,0078 0,05 3 Nødoverløp ,1 0,650 2,50 0, ,0000 0,00 4 Nødoverløp ,1 0,250 7,00 0, ,0168 0,11 5 Nødoverløp ,1 0,250 7,00 0, ,0000 0,00 Streng B 6 Nødoverløp ,1 0,400 4,50 0, ,0173 0,11 7 Driftsoverløp ,1 0,650 2,50 0, ,0078 0,05 8 Nødoverløp ,1 0,400 4,50 0, ,0000 0,00 9 Nødoverløp ,1 0,250 7,00 0, ,0168 0,11 10 Nødoverløp ,1 0,250 7,00 0, ,0000 0,00 11 Nødoverløp ,1 0,650 2,50 0, ,0000 0,00 12 Nødoverløp ,1 0,250 7,00 0, ,0168 0,11 13 Nødoverløp ,1 0,250 7,00 0, ,0168 0,11 Renseanlegg, lokalt område Nødoverløp ,1 0,400 4,50 0, ,0173 0,11 SUM ,6 0,1339 0,06 Gjennomsnitt tid per hendelse 10 33

34 Eksempel: Beregning fosforkonsentrasjon i avløpsvann Qi * QS =vannforbruk) Konsentrasjon fosfor QT Konsentrasjon P Resipientvurdering Blandingsforhold Konsentrasjon P i overløpsvannet basert på 1,8 g/p x d innkommende vannføring når overløpet trer i funksjon når overløpet trer i funksjon (l/p x d) (mg/l) Ledningsalder l/p x d l/p x d (mg/l) (mg/l) nye ledninger ,2 mg/l god resipient 1:5 1,44 middels 1:7 1,03 svak resipient 1:10 0, middels ,5 mg/l god resipient 1:5 0,90 middels 1:7 0,64 svak resipient 1:10 0, eldre ledningsnett ,7 mg/l god resipient 1:5 0,54 middels 1:7 0,39 svak resipient 1:10 0,27 *NV-rapport 193/2002:Infiltrasjon 34

35 Hydrauliske balanse Streng A til RA Vannforbruk Videreført/pumpet mengde Faktor Avløpssone PE (lokalt) Vannforbruk fra personer (lokalt) Industrielt tillegg (lokalt) Vannforbruk, lokalt Totalt Lokalt Forhold målt til beregnet vannmengde Navn / Nr Antall [m³/år] [m³] [m³/år] [l/s] [l/s] [l/s] ,15 0,36 0,36 2, ,15 0,78 0,42 2,79 PST 1 og 2 går inn på PST ,47 0,35 0,35 0, ,15 0,82 0,47 3,12 PST 3 og 4 går inn på PST ,47 2,48 0,88 1,88 Streng B til RA Vannforbruk Videreført/pumpet mengde Faktor Avløpssone PE (lokalt) Vannforbruk fra personer (lokalt) Industrielt tillegg (lokalt) Vannforbruk, lokalt Totalt Lokalt Forhold målt til beregnet vannmengde Navn / Nr Antall [m³/år] [m³] [m³/år] [l/s] [l/s] [l/s] ,15 0,24 0,24 1, ,15 0,47 0,23 1,53 PST 6 og 7 går inn på PST ,15 0,33 0,33 2, ,47 0,92 0,59 1,26 PST 8 og 9 går inn på PST ,15 1,79 0,40 2, ,15 0,78 0,78 5, ,15 0,42 0,42 2,79 PST 10, 11, 12 går inn på PST ,15 3,50 0,51 3,39 Mengde m³/pe*d 0,130 35

36 Evaluering av resultatene / oppfølging Mulige spørsmål: Er alle overløp registrert? Er alle overløp definert, enten som driftsoverløp eller nødoverløp? Er all punktvis utlekking og innlekking dokumentert og registrert? Er pumpestasjoner som er plassert så lavt at det er fare for at større mengder vann fra resipient kommer inn og bidrar til økte avløpsmengder registrert? Er alle kjente punktvise tilknytninger av fremmedvann registrert? Er all diffuse ut- og innlekking vurdert? Skiller det seg ut soner med mindre utfordringer og soner med større utfordringer? 36

37 Evaluering forts. Soner med større utfordringer undersøkes mer detaljert og følges tettere opp. Soner med små/mindre utfordringer trenger mindre oppfølging. En slik sone kan ha følgende egenskaper: Akseptabel hydrauliske balanse Akseptabel fosforkonsentrasjon i avløpsvannet Ingen / lite korrespondanse mellom nedbørsmengde og pumpetid (separatsystem) Der utslipp er svært diffust til gode omfyllingsmasser, ingen brukerkonflikter m.v. «Neste generasjons» kartlegginger, beregninger, vurderinger og resultater 37

38 Oppfølging Hvor er det behov for mer eller mer nøyaktige data (f.eks. kampanjemålinger)? Rutiner for innsamling av data (skjema som vedlegg i veilederen) Kampanje- eller permanent mengdemåling Representative rørinspeksjoner Analyse fosforkonsentrasjon Bruk av værdata Vedlikehold av måleutstyr, kapasitetstest på pumper 38

39 Oppfølging forts. Hvilke fysiske tiltak på nettet kan iverksettes og med hvilket ønsket effekt? Rehabilitering av ledninger Separering av ledningsnett Sanering av kummer Omkobling på nettet (feilkoblinger) Montering av tilbakeslagsventiler Optimalisere hyppighet av tilsyn, f.eks. tømming av sandfang, bekkeinntak og gatesluk 39

40 Videre arbeid Anbefaling for videre arbeid: Forankre målet med arbeidet internt i egen organisasjon Fastlegge suksesskriterier for arbeidet Ha fokus på å utnytte foreliggende data og om nødvendig supplere dataene for å få en utvidet dokumentasjon og bedre oversikt 40

41

GVD-prosjekt: Veileder for dokumentasjon av tap fra avløpsanlegg. Fagtreff Kongsberg

GVD-prosjekt: Veileder for dokumentasjon av tap fra avløpsanlegg. Fagtreff Kongsberg GVD-prosjekt: Veileder for dokumentasjon av tap fra avløpsanlegg Fagtreff Kongsberg 15.4.2015 Bakgrunn GVD har definert Avløpsvann på avveie som et fremtidig samarbeids- og satsningsområde innenfor programsamarbeidet.

Detaljer

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Norsk Vann fagtreff 2016 Vibeke Olsbu, Godt Vann Drammenregionen/Drammen kommune Godt Vann Drammensregionen Samarbeid mellom

Detaljer

GVD-juleseminar. 4.12.14, Haugestad, Lier

GVD-juleseminar. 4.12.14, Haugestad, Lier GVD-juleseminar 4.12.14, Haugestad, Lier GVD- Prosjekt: Veileder for etablering av felles metode for dokumentasjon av tilføringsgrad -Status og viktige problemstillinger 10.12.2014 Innledning GVD har definert

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Revisjon av Norsk Vann-rapport 99/1999 Veiledning for dokumentasjon av utslipp fra befolkningen

Revisjon av Norsk Vann-rapport 99/1999 Veiledning for dokumentasjon av utslipp fra befolkningen Norsk Vann fagtreff 24 25 oktober 2017 Revisjon av Norsk Vann-rapport 99/1999 Veiledning for dokumentasjon av utslipp fra befolkningen Siv.ing. Ragnar Storhaug COWI 1 Agenda Organisering av arbeidet Bakgrunn

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

PROSJEKT: KURS DIMENSJONERING OG DRIFT AV STORE SLAMAVSKILLERE 17.04.07 Kommune: TRANGVIK Avløpsområde: SLAMAVSKILLER LILLEVIK Dato: 12.04.

PROSJEKT: KURS DIMENSJONERING OG DRIFT AV STORE SLAMAVSKILLERE 17.04.07 Kommune: TRANGVIK Avløpsområde: SLAMAVSKILLER LILLEVIK Dato: 12.04. PROSJEKT: KURS DIMENSJONERING OG DRIFT AV STORE SLAMAVSKILLERE 17.04.07 Kommune: TRANGVIK Avløpsområde: SLAMAVSKILLER LILLEVIK Dato: 12.04.07 Sign: JIG UTSLIPPETS STØRRELSE BEREGNET I ORGANISKE PE. 1 PE

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2014.020.I.FMTE Saksnummer: 2014/2202 Dato for kontrollen:

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp:

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: VA-dager på Vestlandet: Avløp tilsyn og forskrift Voss, 24. september 2009 Forurensningsforskriften: Kommentarer til tilsynsaksjonen på avløpsanlegg i 2008

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Forurensningstap og fremmedvannsinnlekking på

Forurensningstap og fremmedvannsinnlekking på Forurensningstap og fremmedvannsinnlekking på Hva gjør Trondheim for å redusere antallet avløpsnettet kjelleroversvømmelser i Trondheimetter et 100-årsregn sommeren 2007 Fagtreff Norsk Vann 09.02.2012

Detaljer

Utslipp fra renseanlegg

Utslipp fra renseanlegg Utslipp fra renseanlegg Behov for oppfølging Terje Farestveit, Klif Grunnlag for nye krav Behov for strengere krav med utgangspunkt i: Tilsynsaksjonen avløp oktober 2010 Klimautvalet si innstilling (2010:10)

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Porsgrunn kommune, kommunalteknikk, Knarrdalstrand

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge Norsk vann - Fagtreff Hvordan redusere forurensningstap og innlekking i avløpsnettet Gardermoen, 9. februar 212 Avlastning av avløpsvann i regnvannsoverløp: På ledningsnettet eller på renseanlegget: Hva

Detaljer

Hvordan finne hvilke ledningstrekninger som har stor innlekking erfaringer fra Bergen kommune

Hvordan finne hvilke ledningstrekninger som har stor innlekking erfaringer fra Bergen kommune Hvordan finne hvilke ledningstrekninger som har stor innlekking erfaringer fra Bergen kommune Remi André Stople FOU-ansvarlig vanndistribusjon og avløpstransport Tlf: 409 05 966 Remi.stople@bergen.kommune.no

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Mjøndalen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Mjøndalen avløpsanlegg Vår dato: 26.03.2015 Vår referanse: 2015/1938 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Svein Magne Krøvel-Velle Saksbehandler: Håkon Dalen Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

v/ Dag Lauvås, Drammen kommune

v/ Dag Lauvås, Drammen kommune Opprydding i utslipp fra avløpsnett og overløp i Drammen Forholdet mellom forvaltningsplan/ tiltaksprogram etter vannforskriften og kommunens hovedplan avløp og saneringsplan. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Nord-Odal kommune, Sand RA Endelig rapport. Kommunens adresse: Herredsvg. 2 2120 Sagstua Tlf. nr. Org. nr * 964 950 768 Inspeksjonsdato: 06.10.2010

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Nome kommune, kommunalteknisk avdeling Søvitt

Detaljer

Ambisiøse og fremtidsrettede utslippstillatelser -Vekst og klimaendringer

Ambisiøse og fremtidsrettede utslippstillatelser -Vekst og klimaendringer Norsk vannforening 26.mai 2016 Ambisiøse og fremtidsrettede utslippstillatelser -Vekst og klimaendringer v/ Simon Haraldsen, Totalsystem Avløpsledninger «Energifabrikk» Renseanlegg Mellomlagring av avløpsslam

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Sellikdalen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Sellikdalen avløpsanlegg Vår dato: 10.11.2014 Vår referanse: 2014/6805 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness / Bjørn Næss Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse 2016 Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse Oddvar Kjellesvik 009.004 22.11.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 ORIENTERING 2 2.0 SØKNADENS OMFANG 3 3.0 EKSISTERENDE

Detaljer

MFT. Miljø- og Fluidteknikk

MFT. Miljø- og Fluidteknikk Miljø- og Fluidteknikk Arbeidsfelt Virksomhet Med hensikt regnpåvirket avløpsvann, ekstremnedbør, springflo salg av produkter og løsninger veiledning, problemløsing forebygge kjelleroversvømmelser, redusere

Detaljer

Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet

Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet Overløp - Kritisk komponent i avløpssystemet Lars Aaby Bakgrunn Spesielt Arbeidet dagelig med regnvannsoverløp de siste 26 årene 6 år på NIVA som forsker (1985-1991) Daglig leder av MFT (1992- ) Nært samarbeide

Detaljer

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier 17. mars 2011 Dagsorden Kort om Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen Når skal det søkes? Krav til søknad og dokumentasjon Ulike anlegg

Detaljer

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Senioringeniør Sissel Storebø Norsk Vann, avd. Vestlandet 16. juni 2016 1 Hvorfor ny mal for utslippstillatelser? Krav

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp Tønsberg renseanlegg IKS Postboks 47 3166 Tolvsrød Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/6230 02.01.2017 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Tønsberg renseanlegg

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra samarbeid mellom 9 kommuner Samarbeid om kapittel 12 anlegg, Sonderingsmøte DIHVA IKS, 17. desember 2013 Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr: 2010.043.I.FMST Inspeksjonsdato: 04.11.2010 Informasjon

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Helen Karstensen, VA-seksjonen i Multiconsult Agenda Fremmedvannsproblematikken Årsaker og kilder til fremmedvann Konsekvenser av fremmedvann Økonomiske

Detaljer

Xepto - CityGuard. Kostnadseffektiv lokalisering av fremmedvann. Henrik Flateland Salgssjef

Xepto - CityGuard. Kostnadseffektiv lokalisering av fremmedvann. Henrik Flateland Salgssjef Xepto - CityGuard Kostnadseffektiv lokalisering av fremmedvann Henrik Flateland Salgssjef Hvem er vi? Xepto er et miljøteknologiselskap som utvikler og selger løsninger for: måleteknikk sporing/posisjonering

Detaljer

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt Handlingsplan for gjennom av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt 2016 2018 Regional forvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016 2021 forventes iverksatt våren 2016. Når forvaltningsplanen

Detaljer

Norsk vannforening 24. januar 2011

Norsk vannforening 24. januar 2011 Norsk vannforening 24. januar 2011 Hvordan stille krav og dokumentere avlastning via overløp? Oddvar Lindholm Inst. for matematiske realfag og teknologi UMB Problemorientering Overløpsutslipp skjer under

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Akerselva viser at tiltak nytter de gode erfaringene har gitt mersmak

Akerselva viser at tiltak nytter de gode erfaringene har gitt mersmak Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Akerselva viser at tiltak nytter de gode erfaringene har gitt mersmak Per Kristiansen Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Akerselva 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Detaljer

Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg

Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/6007 461.2 KAB Vår dato: 28.07.2014 Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg Dato for inspeksjonen: 25.06.2014

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Frode Hult, seksjonsleder Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Fagrådets driftseminar Holmsbu, 10.11.2015. Overløp

Frode Hult, seksjonsleder Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Fagrådets driftseminar Holmsbu, 10.11.2015. Overløp Frode Hult, seksjonsleder Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Fagrådets driftseminar Holmsbu, 10.11.2015 Overløp Agenda 1. Krav 2. Risikoklassifisering 3. Saneringsplan 4. Instrumentering og driftsoppfølging

Detaljer

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet - nye utfordringer og strengere krav Miljøvernsjef Kjell Kvingedal, Vannforeningen 14. juni 2017 1 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Foto: Morguefile Vann

Detaljer

Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS

Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen Kloakkrammeplanprosjektet 1987 1995 1986: 20 %

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Aurskog Høland kommune - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973603507 0221.0021.02 2013.004.R.FMOA 2013/3889 30/04-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Case Drammen kommune: 1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Noen fakta: Muusøya renseanlegg: Ferdigstilt

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

TEKNA : DRIFT AV AVLØPSLEDNINGSNETT. (4) Konkrete krav til avløpsnett -Eksempler på systemrevisjon på avløpsnett

TEKNA : DRIFT AV AVLØPSLEDNINGSNETT. (4) Konkrete krav til avløpsnett -Eksempler på systemrevisjon på avløpsnett TEKNA : DRIFT AV AVLØPSLEDNINGSNETT (4) Konkrete krav til avløpsnett -Eksempler på systemrevisjon på avløpsnett v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 6.og 7.mai 2014, Clarion Hotel Airport,

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune. Fagtreff Norsk Vann 2017

Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune. Fagtreff Norsk Vann 2017 Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune Fagtreff Norsk Vann 2017 1 FoU7 Casestudie Formål -Testing av guiden Studien skal gi tilbakemelding på alle aspekter av guiden/verktøykassen 2 3 Hovedplan

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Svikt i gamle avløpsrenseanlegg Case Lier kommune

Svikt i gamle avløpsrenseanlegg Case Lier kommune Svikt i gamle avløpsrenseanlegg Case Lier kommune Svein Erik Bakken er sivilingeniør og ansatt i SWECO Norge AS. Av Svein Erik Bakken Innlegg på seminar i Norsk vannforening 28. april 2010. Sammendrag

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Hovedplan Vann og Avløp

Hovedplan Vann og Avløp Moss kommune Hovedplan Vann og Avløp Sammendrag 2016-2031 Oppdragsnr.: 5162109 Dokumentnr.: 02 Versjon: D01 2016-12-05 Oppdragsgiver: Moss kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Heidi Kringstad Rådgiver:

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Tilstede

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset veivann. Norsk Vannforening, Fagtreff 20.mars 2017 v/ Simon Haraldsen

Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset veivann. Norsk Vannforening, Fagtreff 20.mars 2017 v/ Simon Haraldsen Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset veivann Norsk Vannforening, Fagtreff 20.mars 2017 v/ Simon Haraldsen Forurensninger fra tette flater til Indre Oslofjordtilførsler fra veier er dominerende

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Tillatelse nr T

Tillatelse nr T Tillatelse etter forurensningsloven for Tønsberg kommune til transport av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i Tønsberg tettbebyggelse Tillatelse nr. 2017.0013.T Tillatelsen er

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler: Berit Løkken, innvalgstelefon: 33 37 11 95 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

Planlegging og gjennomføring av opprydding i spredt bebyggelse

Planlegging og gjennomføring av opprydding i spredt bebyggelse Planlegging og gjennomføring av opprydding i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløpsanlegg Hamar, 21.01.2016 Guro Randem Hensel, NIBIO Behov for opprydding i spredt bebyggelse? Krav i vannforskriften Lokal

Detaljer

Fremmedvann i avløpssystemet. Mengder, effekter, forventet utvikling og anbefalte tiltak. Fylkesmannen i Vestfold 6. juni 2011

Fremmedvann i avløpssystemet. Mengder, effekter, forventet utvikling og anbefalte tiltak. Fylkesmannen i Vestfold 6. juni 2011 Fremmedvann i avløpssystemet. Mengder, effekter, forventet utvikling og anbefalte tiltak Fylkesmannen i Vestfold 6. juni 2011 Jarle T. Bjerkholt Oddvar G. Lindholm Fylkesmannen i Vestfold 6. juni 2011

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Skarnes renseanlegg Endelig rapport. Tlf. nr. * Org. Nr 964 947 716 10.06.2012 Tillatelse nr.: 2006.053.T Kommunens adresse: Øgardsv. 2 2100 Skarnes

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

MEMO TITTEL Skarbøvika pumpestreng DATO 20. februar 2013 TIL Ålesund kommune v/einar Løkken KOPI FRA OPPDRAGSNR. 139333 Ulf Erlend Røysted, Eyvind Hesselberg ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 15.06.2017 2017/3327 Arkiv nr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2

Detaljer

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09

Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 Forslag til lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for Sørum kommune av 01.08.08, revidert 21.09.09 1. Formål Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg skal forenkle kommunens saksbehandling

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer