Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug"

Transkript

1 Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson KeywordLink Lærerveiledning GAN Aschehoug

2 ISBN GAN Aschehoug 1. utgave / 2. opplag 2009 Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne Webb-Davidson og Liber AB, Stockholm Redaktør: Marit Raunholm Formgivning: Eva Jerkeman Bilderedaktør: Elisabeth Westlund Tegninger: Helena Willis Produksjon: 07 Gruppen AS Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettig hetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Unntak: Kopiering er tillatt av de sider som er merket kopieringsoriginal. Kopiering får dog bare skje til elever ved den enkelte skole og kopiene får under ingen omstendigheter spres utover skolens virksomhet.

3 Innhold Om Link 4 Rikelig med tekster og lytteøvelser av varierende vanskelighetsgrad 4 Støtte for elever med et annet morsmål enn norsk 5 Litt om kontrastiv grammatikk 5 Learning log 7 Arbeidsmappe 7 Litteratur om språklæring 7 Grammar Exercises og Minigrammar 8 Grammatikkforklaringer 8 Kommentarer til de enkelte kapitlene: Unit 1 - Lifestyles 10 Unit 2 - Learning and creativity 12 Unit 3 - Stories 14 Unit 4 - Cultural differences 17 Unit 5 - Entertainment 21 Unit 6 - Science 22 Kopieringsoriginaler 1A-B: Tekster og lytteøvelser 24 Noen kopieringsoriginaler (øvrige kopieringsoriginaler ligger på Keywords hjemmeside): Kopieringsoriginal 2: Arbeidsmappe - forslag til innhold 26 Kopieringsoriginal 3: Reading log 27 Kopieringsoriginal 4: Listening log 28 Kopieringsoriginal 5: Conversation / Discussion / Interaction log 29 Kopieringsoriginal 6: Write the words 30 Kopieringsoriginal 7: What s the word? 31 Følgende ligger kun på Keywords hjemmeside: 32 Kopieringsoriginaler til Test 1-3 med fasit Tape scripts - Textbook Tape scripts - Listening Tests 1-3 3

4 Om Link Link er den fjerde og siste komponenten i læreverket Keyword. De øvrige komponentene er Intro (for nybegynnere), Enter (for såkalte falske nybegynnere) og Options. Link er beregnet på ungdom og voksne som planlegger å fortsette sin utdanning på videregående nivå, men trenger å utvide sine kunnskaper og ferdigheter i faget, eller å repetere det de allerede kan. Link er som navnet tilsier et bindeledd mellom grunn legg - ende voksenopplæring eller andre studier på grunnskolenivå, og videregående utdanning. Stoffutvalget i Link er fleksibelt og variert, og kan brukes på kurs med en stor grad av elevautonomi så vel som på mer tradisjonelle kurs. Med læreboka følger én CD som inneholder alle lytteøvelsene og en del av lesetekstene. Til Link hører også hjemmeside med lenker og ytterligere arbeidsoppgaver i tilknytning til hvert kapittel fasit (ligger bak i elevboka) lærerveiledning med kopieringsoriginaler til bl.a. tre tester (disse ligger på Keywords hjemmeside) én lærer-cd med utvalgte tekster og lyttetester Autentisitet, mening, kreativitet og refleksjon Disse fire ordene har vært retningsgivende for arbeidet med Link. Vi har så langt det har vært mulig brukt autentiske tekster, som naturligvis i noen grad er tilrettelagt til et realistisk nivå. Oppgavene har et meningsfylt innhold, det gjelder også de som trener på formelle språklige trekk. Det elevene sier eller skriver, skal være mest mulig relevant. I ulike sammenhenger får elevene bruke og utvikle sin kreativitet, og til slutt knyttes refleksjon til forberedelsene til hvert kapittel eller de ulike tekstene, og til egen vurdering og evaluering av selve læringsprosessen. Link har en struktur som gir rom for stor fleksibilitet. Alle elevene skal ikke behøve å lese samtlige tekster. Vanskelighetsgraden varierer. Det er meningen at læreren og elevene i fellesskap skal velge det materialet som passer for dem. Noen elever vil lese et slags basiskurs, mens andre gir seg i kast med flere og kanskje vanskeligere tekster og lytteøvelser. Rikelig med tekster og lytteøvelser av varierende vanskelighetsgrad Utvalget av lese- og lyttetekster er stort, og det er ikke meningen at alle skal arbeide med alt. En innholdsfortegnelse over tekster og lytteøvelser i Link ligger som kopieringsoriginal på side 24 (og på Keywords hjemmeside). De er merket etter vanskelighetesgrad med *, ** eller ***, hvor * angir det enkleste nivået. Dette gjør det lettere for lærere og elever å velge arbeidsstoff etter det nivået gruppen befinner seg på. Innholdsfortegnelsen kan også brukes i grupper der deltakerne i stor utstrekning selv tar ansvar for å planlegge arbeidet med faget. Da grammatikkoppgavene er uavhengige av tekstene, kan de brukes i kombinasjon med de lese- og lyttetekster man vil. Dette gjelder også tasks. 4

5 Støtte for elever med et annet morsmål enn norsk Fordi mange av deltakerne på grunnleggende voksenopplæring har et annet morsmål enn norsk, har vi forsøkt å lage et læreverk som tar hensyn også til deres behov. Gloselistene til en stor del av tekstene er tredelte. Den midterste rubrikken skal hjelpe elevene på vei mot en forståelse av ordets betydning. Det skal ikke være nødvendig å gå veien om norsk i enhver sammenheng. Vi anbefaler også at kursdeltakerne får bruke ordbøker med oversettelser fra engelsk til deres eget språk. Oppmuntre dem til å føye til en fjerde rubrikk i gloselistene med oversettelse til eget språk. Instruksjoner gis bare på engelsk. Med det håper vi å oppnå at engelsk blir arbeidsspråket og det felles kommunikasjonsspråket i klasserommet. Grammatikkforklaringer gis både på engelsk og norsk, men det er ikke nødvendig å lese begge. Norske elever foretrekker ofte grammatiske forklaringer på norsk. Mange fremmedspråklige elever derimot, er vant til å bruke grammatiske termer på sitt eget språk og tar lett til seg en engelsk forklaring. For enkelte kan også en norsk forklaring virke forvirrende og dermed mot sin hensikt. Med boka følger en CD med innspillinger av lytteøvelsene og et stort antall lesetekster. Spesielt yngre norske elever har ofte en god lytteforståelse, takket være den store mengden engelsk «input» de får gjennom ulike medier. Innvandrerelever som ikke har vært så lenge i landet og kommer fra en kultur der denne «input» mangler, bør derimot bruke mye tid på å øve opp sin evne til å oppfatte og forstå muntlig engelsk. CDen skal gjøre dette lettere. Testene som ligger på Keywords hjemmeside, er énspråklige. Litt om kontrastiv grammatikk I de senere år har andelen kursdeltakere med et annet morsmål enn norsk økt i grunn - leggende voksenopplæring i engelsk. Disse elevene har til dels andre problemer med å lære seg engelsk enn de norske elevene. Morsmålet innvirker på måten vi snakker og skriver engelsk på, og dette kommer til uttrykk i de spørsmålene vi stiller og de språklige feilene vi gjør. Som lærere bør vi forsøke å betrakte engelskundervisningen i et multikontrastivt perspektiv. Gjennom å lære oss noe om strukturen i ulike språk, vil vi kunne bli bevisst på hvilke problemer deltakerne kan ha. Vi gir her noen eksempel på områder der norske elever normalt ikke har problemer, hvor elever fra andre språkområder kan ha det. Artikler Mange språk opererer ikke med «bestemthet» som en grammatisk kategori, og har følgelig verken bestemte eller ubestemte artikler. Til denne gruppen hører slaviske språk, finsk-ugriske språk, tyrkisk, persisk m.fl. Kursdeltakere som snakker et av disse språkene, vil ofte «glemme» å bruke artikler, eller de vil bruke dem galt. For eksempel: After revolution and war between Iran and Irak... (iransk elev) In the centre of the London (iransk elev) I have Norwegian wife (polsk elev) 5

6 For disse elevene er forskjellen på a og an av marginal betydning. Deres problem er i stedet følgende: Skal jeg i det hele tatt bruke artikkel her, og skal den i tilfelle være bestemt eller ubestemt? Pronomen Distinksjonen mellom han og hun gjøres ikke i f.eks. finsk og persisk. Når vi kjenner til dette, blir det lettere å forstå hvordan enkelte kursdeltakere kan være i tvil om de skal bruke he eller she, him, his eller her. Engelsk har, i likhet med norsk, subjektstvang, dvs. at det personlige pronomen som subjekt må være til stede. En rekke språk krever ikke subjekt. Dette gjelder bl.a. spansk, finsk, slaviske språk, arabisk og tyrkisk. Eksempel på feil: For me is very interesting to... (spansk elev) Now is as usual again (spansk elev) Et stort problem for persisktalende elever er relativsetninger, som følgende eksempel viser: The book, which I gave it to you. Many people who they had nothing to eat. Persisk har nemlig dobbelt bestemmelse i tilsvarende setninger. Denne type feil kan forekomme også hos arabisktalende elever. Verb Fra polske kursdeltakere kan man forvente følgende spørsmål: Hva er forskjellen på preteritum og perfektum? Polsk har nemlig bare én tempus som angir fortid. Det gjelder også de øvrige slaviske språkene, samt f.eks. tyrkisk, arabisk og japansk. En del språk har noe som svarer til både preteritum og perfektum, men bruken av disse svarer ikke til engelsk praksis. Dette gjelder tysk, fransk og persisk. Bruken av pluskvamperfektum er naturligvis også problematisk for disse elevene. I denne sammenhengen kan det nevnes at det også finnes språk som ikke har tempus overhodet, f.eks. kinesisk. Tid uttrykkes da utelukkende ved hjelp av tidsadverb. Substantiv I noen språk, f.eks. persisk, står substantivet i entall etter tallord. Dette kan forklare feil av typen: There were two diamond in the safe. Litteraturtips For å kunne gjøre greie for begreper som angår f.eks. artikler eller forskjellene mellom ulike tider av verbet, må læreren selv ha klart for seg hvilke regler som gjelder. Engelske grammatikker beregnet på norske forhold vil ikke ta opp spørsmål norske elever vanligvis ikke har problemer med. God hjelp kan vi imidlertid få av engelske grammatikker: Murphy, English Grammar in Use (Cambridge University Press) Swan, Practical English Usage (Oxford University Press) For dem som vil studere et spesifikt språks struktur mer inngående, anbefales serien Teach Yourself. Denne omfatter et stort antall språk: Teach Yourself Serbo-Croat, Teach Yourself Spanish etc. (Hodder/Stoughton). 6

7 Learning log Hvert kapittel i Link avsluttes med overskriften Learning log og et antall spørsmål som skal bidra til en oppsummering av arbeidet med kapitlet og til refleksjon omkring egen læring. Bruk gjerne en alminnelig kladdebok som Learning log. Spørsmålene på slutten av kapitlene er å betrakte som forslag, og det er selvsagt ønskelig at den enkelte elev eller gruppe selv finner fram til sin egen måte å arbeide med en slik loggbok på. Ideelt sett skal Learning log fungere som et redskap for kommunikasjon mellom lærer og elev, og det er de selv som skal bestemme hvordan den skal brukes. Det er naturligvis tidkrevende for læreren å lese elevenes loggbøker, men til gjengjeld gir de et bilde av hvordan elevene fungerer i læringssituasjonen. Dette vil i sin tur lette vurderingen av deres prestasjoner og skape et grunnlag for elevsamtaler. Når eleven selv skal vurdere sitt eget arbeid, kan Reading log, Listening log og Conversation / Discussion / Interaction log brukes (kopieringsoriginaler 3-5, s ). Arbeidsmappe Arbeidsmappen er et hjelpemiddel for eleven. I mappen kan kursdeltakeren samle utvalgte eksempler på egne arbeider, innspillinger, ting han eller hun har skrevet, osv. Mens Learning log er en slags dagbok med refleksjoner omkring læringsprosessen, er arbeidsmappen ment å skulle være et grunnlag for vurdering og videre planlegging. Vurderingen kan være både elevens egen underveis og i etterkant av kurset, og elevens og lærerens i fellesskap. Det er altså viktig at eleven med omhu velger hva som skal gå inn i mappen, og at materialet påføres dato og en kort kommentar. Arbeidsmappen skal være et redskap og en hjelp for eleven til å dokumentere og systematisere sitt eget arbeid, og til å reflektere over sin egen læringsprosess. Den skal utgjøre et grunnlag for samtaler mellom elev og lærer omkring elevens innsats og progresjon i faget. Innholdet i en arbeidsmappe kan variere, og det er eleven og læreren som i fellesskap bestemmer hva som bør inngå i den. Et eksempel på en innholdsfortegnelse for en mappe står på side 26 og finnes også på hjemmesiden. Dermed står den enkelte fritt til å foreta eventuelle endringer i denne «kopieringsoriginalen». Litteratur om språklæring Nedenfor nevner vi noen få av mange interessante bøker som kan brukes i studiesirkler og kanskje stimulere til diskusjon innen faggruppen: Gail Ellis/Barbara Sinclair: Learning to Learn English (Cambridge University Press 1989) Jeremy Harmer: The Practice of English Language Teaching (Longman 1991) David Nunan: Language Teaching Methodology (International Book Distrubutors 1998) Aud Marit Simensen: Teaching a Foreign Language. Principles and Procedures (Fagbokforlaget 1998) 7

8 Grammar exercises og Minigrammar Link er beregnet på elever som forbereder seg til utdanning på videregående nivå. Noen av dem har lest de foregående bøkene i Keyword-serien og har gått igjennom de mest elementære delene av grammatikken, men føler behov for å repetere. Andre elever bruker Link for å repetere etter at de har begynt på videregående, og vil da trenge en systematisk repetisjon av elementær grammatikk. Dette blir ivaretatt i avsnittet Grammar exercises. Oppgavene der er helt frittstående fra kapitlene i læreboka og muliggjør et fleksibelt arbeidsopplegg. I Grammar exercises finnes først og fremst oppgaver som går på elementær bruk av verb, og det henvises til Minigrammar. Denne gir tydelige og lettfattelige grammatiske forklaringer på både engelsk og norsk. Grammatikkforklaringer Utgangspunktet for grammatikkundervisningen må være den enkelte elevs behov. Elevene befinner seg på ulike nivåer i sin språkutvikling, og gjør ulike typer feil i ulik grad. Grammatikkoppgavene i Link tar for det meste opp momenter som elevene antakelig har stiftet bekjentskap med i løpet av tidligere engelskopplæring. For en del elever er grammatikkreglene velkjente. Oppgavene i Link blir da en bekreftelse på noe de allerede kan, og de kan raskt gå videre i faget. Noen elever snakker engelsk «på gehør». Iblant blir det grammatisk riktig, iblant ikke. For disse elevene kan det gi aha-opplevelser å oppdage at det faktisk finnes regler, og oppgavene i Link er beregnet på å skulle gi elevene en mulighet til å reflektere over når man f.eks. bruker ulike former av verbet. Etter vårt syn bør ikke grammatikkoppgaver være mekaniske. De må ha et innhold. Samtidig som man øver inn eller repeterer en grammatisk struktur, skal man være bevisst på innholdet i og betydningen av det man faktisk sier, og få respons på det. Flere av grammatikkmomentene innledes med en jazz chant. Samtlige er innspilt på elev-cden, og vi tror de kan hjelpe til å tydeliggjøre visse grammatiske strukturer, samtidig som arbeidet med grammatikken blir morsommere. Jazz chants bygger på rytme, og alle elever og lærere har naturligvis ikke samme rytmesans. Innspillingene gir likevel god hjelp, og det finnes sikkert kursdeltakere som kan og vil demonstrere og lede arbeidet med dem. Noen ganger kan det være på sin plass å ta opp et grammatisk moment i full klasse. Det kan være en innledning eller en oppsummering for å befeste noe man har øvd på. Nedenfor følger eksempler på forklaringer av noen av de momentene som tas opp i kapitlet Grammar exercises i Link. 5 The past continuous / Preteritum samtidsform (s. 194) Skriv eksempelvis følgende setninger på tavla: When I came home last night, the children were watching TV. Vis ved hjelp av skissen nedenfor at en aktivitet pågikk idet noe annet inntraff. I came home The children were watching TV 8

9 Andre eksempler: It began to rain when I was walking home. Sammenlikn deretter med følgende to eksempler: When Susan arrived, we were having dinner: (=We had already started dinner before Susan arrived.) When Susan arrived, we had dinner (=Susan arrived and then we had dinner.) 8 The present perfect / Perfektum (s. 197) Læreren kan begynne med å fortelle noe fra sitt eget liv, f.eks.: I have been to Paris twice. I was there in 1994 and I have been to Berlin once. I was there two years ago. Setningene skrives på tavla, og du kan fortsette med å stille elevene liknende spørsmål. Have you ever been to London? Når du får et bekreftende svar, kan du følge opp med spørsmålet: When were you there? Spørsmål og svar skrives på tavla. Fortsett med noen setninger av følgende type: I have just sold my car. I sold it last week. I have never written a letter in French, but I wrote a letter in English yesterday. Påpek at preteritum brukes når vi kan tenke oss at vi svarer på et spørsmål som innledes med when? og når setningen inneholder et tidsuttrykk som angir et bestemt tidspunkt, f.eks. in 1997, two years ago, last week, yesterday etc. Forskjellen på preteritum og perfektum vil neppe være noe problem for norske kursdeltakere, og da har det liten hensikt å bruke mye tid på det. I noen språk, f.eks. de slaviske, finnes bare én tempus for fortid, og elever med slike morsmål vil ofte ha nytte av en regel som den ovenfor. I andre språk, f.eks. tysk og fransk, finnes begge tempus, men de brukes ikke på samme måte som på engelsk (og norsk), og da kan det også være nyttig med en klart formulert regel. 9 The past perfect / Pluskvamperfektum (s. 199) Bruken av pluskvamperfektum på engelsk stemmer stort sett overens med norsk språkbruk. Hvis gruppen bare består av deltakere med norsk som morsmål, vil det antakelig være tilstrekkelig å si at pluskvamperfektum, had gone, had worked etc., angir hva man hadde gjort. I mange andre språk finnes ikke pluskvamperfektum, eller tilsvarende tempus anvendes på en annen måte. Det hender at elever synes det er vanskelig å forstå forskjellen på preteritum samtidsform og pluskvamperfektum. Da kan modellen på side 239 i tekstboka kanskje være til hjelp. På denne måten kan du vise at begge hendelsene skjedde i fortid, men at den ene intraff før den andre, og var avsluttet før den andre hendelsen fant sted. 9

10 16 Adjective or adverb? (s. 206) Begynn med å skrive følgende eksempel på tavla: Gi elevene et par minutter til å tenke over hvorfor vi noen ganger sier bad og andre ganger badly, etc. (De kan eventuelt snakke sammen i par eller små grupper.) Fortell deretter at beautiful er et adjektiv og at -ly-formen kalles adverb, som dannes ved å føye -ly til adjektivet. Adverb forteller om hvordan, på hvilken måte vi gjør noe. De har som regel noe å gjøre med verbet i et setning. Vis ved hjelp av piler. Adverb svarer på spørsmålet how? Nevn også at det finnes noen få, svært vanlige adverb som ikke slutter på -ly, nemlig well, fast og hard. Kommentarer til de enkelte kapitlene Unit 1 Lifestyles Getting to know each other Hvis deltakerne på kurset ikke kjenner hverandre, eller om klassen består av både «gamle» og «nye» elever, kan en bli-kjent-øvelse av den typen du finner på kopieringsoriginal nr. 6 på hjemmesiden, Find someone who..., være en måte å bryte isen på og få deltakerne til å bli kjent med hverandre på en uformell og avslappet måte. Påpek gjerne at de ikke bør stille mange spørsmål til samme person, men sirkulere og få så mange navn som mulig på listen. Eventuelt kan du gjøre endringer på originalen og skifte ut årstall, Maria og Gothenburg til andre årstall, navn og steder for å gjøre det lettere for elevene å få svaret yes på spørsmålene sine. Oppgaven kan om ønskelig brukes senere, som en grammatikkoppgave i forbindelse med hvordan man formulerer spørsmål på engelsk. Think about it page 11 Bruk bildene på side 11 i Link som utgangspunkt for en innledende diskusjon om «lifestyles». Det kan være lurt å la elevene se på bildene individuelt og skrive ned hvilke assosiasjoner bildene gir dem (gjerne som enkeltord). What is life like for these people? Think about their habits, hobbies, interests, memories, plans... I grupper eller i plenum kan elevene så snakke om sine egne assosiasjoner til bildene. Fordelen med oppgaver av denne typen er at det ikke finnes riktige eller gale svar. Det er fritt fram for å bruke fantasien. Dear Rob page 13 Dear Rob passer godt som innledning til et kapittel som handler om «lifestyles», da det tar opp spørsmål og kulturforskjeller på et hverdagslig plan. Brevet er autentisk, skrevet av Mike Lengle kort tid etter at han flyttet fra Amerika til Norge. Både i form og innhold kan brevet være en modell for tilsvarende elevtekster. 10

11 Before reading page 13 a Som en innledning til avsnittet kan elevene individuelt eller i mindre grupper bruke et par minutter til å skrive ned hvilke tanker de gjør seg omkring What is it like to be a foreigner living in Norway? Noen vil her kunne bidra med egne erfaringer, andre vil bli nødt til å bruke fantasi og innlevelse. Oppsummer de stikkordene eller setningene som kommer opp på tavla, og bruk noen minutter på å snakke om det. b The Mid-West blir nevnt i teksten. Vis på USA-kartet bak i boka hvilket område dette er. Hvilken samlet kunnskap har gruppen om Midtvesten, eller om de enkelte statene i denne regionen? Hvilke andre amerikanske regioner kjenner de til? (F.eks. The North East, the Deep South, the West.) c Elevene kan også forsøke å gjette hva Mikes brev inneholder. What do you think Mike will tell his friend Rob about his first few weeks in Norway? After reading page 14 Oppgavene under After reading passer godt som hjemmearbeid. Det kan være interessant for elevene å sammenlikne overskrifter neste time. Brevet der elevene skriver om sine førsteinntrykk av et annet land, kan godt skrives i Learning log. Eventuelt kan elevene lese opp det de har skrevet i grupper på tre eller fire. Læreren samler inn Learning logs og kommenterer innholdet til neste gang. Denne oppgaven kan tjene som en slags diagnostisk test for å gi læreren en indikasjon på elevenes nivå, selv om det i denne omgang er best bare å kommentere innholdet i teksten. Grammar page 14 Under denne overskriften får elevene følgende oppgave: Tell a friend about Mike s letter. Forslagsvis kan de skrive setninger om Mike. Dette er en måte å øve inn elementære former av verbet på. Når brukes f.eks. -s-formen? Elever som trenger ytterligere øving, kan gå videre til oppgavene om enkelt presens på side 186 (grammar exercises). Learning new words page 41 Elever har ofte et lite bevisst forhold til innlæring av nye ord. Mange leser overflatisk de engelske og norske kolonnene i en ordliste, og tror dermed at de «kan» ordet. Oppgaven her har til hensikt å gjøre elevene mer oppmerksomme på hva det egentlig innebærer å «kunne» et ord. Dette er en oppgave man eventuelt kan vende tilbake til ved senere anledninger i løpet av kurset. 11

12 Unit 2 Learning and creativity Think about it page 43 Elevene kan tenke igjennom spørsmålene hjemme og eventuelt svare skriftlig. Læreren kan fortelle om hvordan han eller hun lærte engelsk eller lærte seg å sykle. Deretter arbeider kursdeltakerne i små grupper og forteller hverandre når og hvor de tilegnet seg ulike ferdigheter. Etter gruppediskusjonene kan læreren reise spørsmålet: How is learning English different from learning to ride a horse or learning to change a baby s nappy? Ulike forslag til svar skrives på tavla. På denne måten får gruppen anledning til i fellesskap å reflektere over hva det innebærer å lære et fremmed språk. Aims page 44 Kursdeltakerne kan i små grupper samtale om de ulike målene med utgangspunkt i følgende spørsmål: What can you do when you dicuss studies and describe education and learning? When is it useful? In what sort of situation? What can you do already? Going to a course page 45 Teksten egner seg til oversiktslesing eller skumlesing for å hente ut spesifikk Information on the Internet På hjemmesiden ligger en lenke til Kensington og Chelsea College. Vocabulary - What s the noun? page 48 Oppgaven dreier seg kun om orddannelse og ordenes form. For å skape en meningsfylt sammenheng kan elevene i par bruke bildet på side 43 som utgangspunkt for å skrive setninger eller en sammenhengende tekst som inneholder ti av verbene eller substantivene. Do you want to be brainier? page 50 Oppfølging: Elevene blir bedt om (med utgangspunkt i teksten) å skrive spørsmål de kan stille hverandre: Do you often whistle or sing a happy song? Why? / Why not? Etc. De kan deretter arbeide i små grupper og stille spørsmålene til hverandre. Write a poem page 52 Læreren kan begynne med å stille spørsmålet: What is a poem? Lytt gjerne til CDen i fellesskap (finnes bare på lærer-cden). 12

13 Relaxation page 55 Oppfordre kursdeltakerne til å lytte til teksten flere ganger og på ulike måter: både for å lære seg å slappe av, og for å notere hvilke kroppsdeler som nevnes (9 After listening, b). Bildet page 56 What s he thinking about? Be elevene parvis eller i små grupper skrive hva de tror mannen tenker. What would you do to improve our schools? page 57 Innledning: Elevene kan i små grupper stille hverandre spørsmålet under Before listening og deretter presentere svarene i klassen. Vokabular: Se kopieringsoriginal nr. 8 på hjemmesiden. Fasit til 11 While listening page 57 Malcolm Green More money from the government, smaller classes, more teachers. Sue Jarrat Kids, teachers and parents must show more commitment to the school system. Better motivation. Sharon Cox Teachers have more time for the kids in small schools. Parents have to help the children with their homework. Kellie Robins Parents should help out more. Parents should be responsible for their kids behaviour. Naomi Gordon Exclude pupils who don t want to learn. Steve Fog Smaller classes. Mary Angelo Teachers should be better paid. The children need to show their teachers more respect. Jeremy Royle The kids and the teachers have to work harder. Education in Britain page 58 Elevene kan utarbeide spørsmål som de kan stille hverandre, f.eks.: When is school attendance obligatory in Britain? When in Norway? What is a nursery school? De kan så arbeide med spørsmål og svar i små grupper. Hver og en kan velge om han eller hun isteden vil presentere noe om norsk utdanning. 13

14 I learned to read and write when I was 28 page 60 Ekstra skriveøvelse: Write a letter to Tracey. Scientists at play page 63 Forklar at elevene vil trenge å lytte omhyggelig og flere ganger. Self-assessment checklist page 66 Dette skjemaet for egenvurdering er hentet fra Europarådets skrift European Language Portfolio, Strasbourg Språket er forenklet. Egenvurderingen tar opp visse ferdigheter: Listening, Spoken Interaction, Spoken Production, Strategies og Language Quality. Hensikten er at eleven skal bli bevisst på og reflektere over sin egen progresjon. De ulike utsagnene han eller hun skal ta stilling til og diskutere med andre, peker mot en variert språkbruk og belyser ulike aspekter ved muntlig kommunikasjon. Listen for egenvurdering er omfattende og kan med fordel tas opp og behandles på forskjellige tidspunkt. For på tilsvarende måte å belyse lesing, skriving og lese- og skrivestrategier, kan kursdeltakerne i små grupper formulere utsagn og i fellesskap lage en «Self-assessment checklist for reading and writing». Også her bør arbeidet deles opp så det ikke blir for omfattende. Egenvurderingen skal være morsom og motiverende! Unit 3 Stories This is the house that Jack built page 75 Eventyr og barnerim er eksempler på tekster som ofte blir lest høyt. This is the house that Jack built er en barneregle som generasjoner av engelske barn har lyttet til. Den kan godt brukes bare som høytlesingstekst og uttaletrening, og det er fullt tillatt å «leke» med den på ulike vis, se forslagene under After Reading. Dersom det lar seg gjøre, kan elevene også lese den inn på bånd og lytte til sine egne innspillinger. Det er et kjent fenomen at man forbereder seg bedre og anstrenger seg mer hvis man skal gjøre en innspilling. Arbeidet med teksten kan med fordel utføres i mindre grupper eller i språklaboratoriet. Deportation at breakfast page 79 Første halvdel av denne kortnovellen står som lesetekst i boka, og slutten finnes på elev-cden. Dette gjør det mulig å ha en kreativ diskusjon etter tekstlesingen om hva som kan tenkes å skje i fortsettelsen, før man lytter til siste del. I After reading foreslår vi at elevene får skrive ned ideene sine forut for diskusjonen i klassen. Denne formen for korte skriveoppgaver gir alle elevene mulighet til å samle tankene sine, og alle kan bli hørt. Det bør kunne bli en spennende diskusjon med mange forskjellige forslag til løsning. 14

15 Vocabulary - Find the right heading page 81 Fasit People Writing Clothes Things you need in a restaurant Verbs waitress chalkboard pants counter sip chef erase apron griddle order customer sign shirt toaster choose men print hat tables burn women letter menu select employee grill cook mug shove washroom grab lean Prince Bladud and the pigs of Bath page 82 Prince Bladud and the pigs of Bath er et sagn om grunnleggingen av byen Bath i sørvest- England. Sagnet er ganske langt, men språket og meningsinnholdet er enkelt. Det kan være nyttig å trene på å lese en lengre sammenhengende tekst. Etter Before reading-oppgaven kan du be elevene tenke seg til hva fortellingen handler om. Skriv følgende ord på tavla: Prince Bladud - leprosy - doctor - pigs - farmer - pool - mud - ragged beggar - a ring - king - Bath. La elevene få fantasere fritt om innholdet i fortellingen før de leser teksten. CD-innspillingen letter tilegnelsen av teksten. The River page 89 På samme måte som for Deportation at Breakfast, står begynnelsen av novellen som tekst, mens slutten er lest inn på elev-cden. Gjennom Before reading-oppgaven blir elevene kjent med tid og sted og den historiske bakgrunnen. Begynnelsen av novellen på side 89 er relativt vanskelig med et ganske avansert ordforråd, men teksten blir betydelig lettere etter hvert. Antakelig vil elevene trenge litt hjelp og oppmuntring for å komme seg igjennom første del av teksten uten å stå fast på ord de ikke forstår. En del av disse ordene er tidsbundne og brukes sjelden. Eventuelt kan man i fellesskap lytte til innspillingen av teksten, og sammen forsøke å sammenfatte hva som blir sagt i innledningen før man går videre. Spørsmål som kan brukes for å komme inn i teksten, er: Where does the story take place? What people are mentioned? Mark Twain quotations page 96 På side 96 står et antall berømte sitater av Mark Twain. Det er ingen gloseliste til teksten, men de vanskeligste ordene står i den alfabetiske ordlisten bak i boka. Det kan være nyttig om elevene i grupper forsøker å oversette sitatene til norsk, eventuelt ved hjelp av en ordbok. Det blir da samtidig en ordbokøvelse. Avslutningsvis kan elevene få velge de tre sitatene de liker best, og forklare hvorfor: Which quotations do you like best and why? 15

16 The snake in the blanket page 97 Det vil passe å lytte til The snake in the blanket som hjemmelekse, idet elevene trolig vil trenge å lytte flere ganger til hver enkelt av de seks versjonene for å kunne greie oppgaven under While listening. Som en forberedelse kan elevene diskutere hva som kjennetegner en «urban legend» og eventuelt allerede på dette stadiet tenke etter om de kjenner til noen slike. Da gloselisten er ganske omfattende, kan elevene som forberedelse til lyttingen gå igjennom gloselisten og markere de ordene de allerede kan, alternativt de ordene de ikke kan. Hvis elevene ønsker det, kan de etter arbeidet med The snake in the blanket gå til Keywords hjemmesiden, der det er flere lenker til andre «urban legends». De som vil kan senere gjenfortelle en av dem til en mindre gruppe eller hele klassen. How can stories hurt them? page 98 Elevene skriver individuelle svar på brevet fra Mother of two. Dette kan passe som hjemmearbeid, slik at elevene kan bruke den tiden de trenger og ikke behøver å skrive under tidspress. Neste time dannes grupper på fire, og hver enkelt leser opp sitt eget brev. Hver gruppe prøver så i fellesskap å velge ett av de fire brevene i gruppen. Hvis de mener at brevet inneholder språklige feil som bør rettes opp, kan de gjøre det. En elev fra hver gruppe leser deretter opp dette brevet for hele klassen. Det må ikke nødvendigvis være den samme eleven som har skrevet brevet. Til slutt kan man i full klasse diskutere de synspunktene og rådene som gis i de brevene som leses opp. Do you think it s good advice? Why / Why not? Do you all agree? Is there some good advice that is not mentioned in the letters you have heard? 16

17 Unit 4 Cultural differences Bildet page 105 La elevene gå sammen i små grupper og gi personen på bildet et navn. De kan deretter beskrive hans eller hennes dag, og hva han eller hun tenker. Think about your culture page 105 Kursdeltakerne arbeider med spørsmålene i små grupper. Oppfølging skjer i full klasse. Formålet med spørsmålene er å belyse mer eller mindre bevisste kulturelt betingede vurderinger og måter å tenke på. Dersom elevene har erfaringsbakgrunn fra flere ulike kulturer, kommer svarene til å variere. Aims page 106 Fremhev de to første målene: Describing aspects of different cultures Comparing cultures: similarities, differences Be elevene tenke igjennom spørsmålene: When is it useful? Why is it useful? How can you learn these things? Do you eat frogs? page 107 Interesserte elever kan skaffe seg mer informasjon om te og kaffe, og legge denne fram for klassen: Where does it come from? What is its history? Thanksgiving page 108 Teksten er relativt krevende. Den kan gjøres lettere tilgjengelig ved å følge opp spørsmålet i Before reading med følgende spørsmål som skrives på tavla: What is the history of Thanksgiving? When is Thanksgiving? What happens in New York? How do families celebrate Thanksgiving? Nyttige språklige konstruksjoner fra teksten: 17

18 a... how to + verb The Indians taught them, among other things, how to fertilize the land with eels, how to grow Indian corn and eat it off the cob, and how to cook and eat an American bird called a turkey. Elevene kan stille hverandre spørsmål og svare på dem etter dette mønsteret: Who taught you how to... (read / cook / ride a bicycle)? b would + if... the Pilgrim Fathers would have heart attacks if they could see how it is celebrated today. Se Grammar exercises, side 201 (11 The conditional - If + would) Elevene kan lage setninger ut ifra dette mønsteret: would have he a heart attack if she heart attacks they could see Example: Shakespeare would have a hart attack if he could see how they play Hamlet today. What makes New York s Thanksgiving unique is the Macy Parade. Det kan lages flere setninger: What makes Oslo unique is... What makes Trondheim unique is... Bildet page 109 Skriveoppgave eller muntlig øvelse: You are one of the people in Central Park. You are watching the Macy Parade. What do you see? What do you hear? Describe your thoughts. What will you do next? How do you queue? page 112 Oppfølging: Adjectives and adverbs, se kopieringsoriginal nr. 9 A-B på hjemmesiden. Marriage in India page 115 Grammatikkommentar: Side 116, linje 4 og 5 Forkortelse av setningen etter after + verb + -ing Others may exercise a right of veto after seeing a photograph, or in very progressive families, after meeting the potential partner. Sammenlikn: 12 Grammar After having walked, page When cooking cabbage Grammar exercises, page

19 Vocabulary Se kopieringsoriginal nr. 10 A-B på hjemmesiden. Feet page 119 Teksten inneholder flere beskrivelser av hvordan man beveger kroppen i ulike sammenhenger. En ufarlig måte å innlede teksten på er at læreren (sammen med en statist) mimer de forskjellige bevegelsene. Alternativt kan kursdeltakerne oppfordres til å tenke på hvordan de kan demonstrere de ulike bevegelsene. How are feet regarded in other cultures? a På grunnlag av teksten kan elevene lage spørsmål om hva som regnes som høflig, f. eks.: Is it polite to point your toes at someone? Is it polite to put your feet on a desk or low table? Is it polite to sit on a chair with your legs crossed? Is it polite to take off your shoes at the door when you visit someone? Is it polite so sit on the floor? b Hver enkelt spør fem personer. Sammenlikn svarene. Fremhev følgende uttrykk i teksten, eller be elevene lete etter Useful expressions for «How to avoid doing something impolite»: one s own feet are to be kept to raise the feet is a mark of disrespect it is equally impolite to push something don t stretch out your legs if you really must stretch make sure you do not point the soles of your feet at be careful not to step it is more polite to Kursdeltakerne kan siden parvis skrive instruksjoner for hvordan man opptrer, f. eks. At a Norwegian coffee party In a church, temple, synagogue or mosque In a classroom Vocabulary En oppgave ligger som kopieringsoriginal nr. 11 på hjemmesiden. Hensikten er at elevene skal diskutere gruppering av ord og forbindelser mellom ord. Ved å gjøre det øker de sin bevissthet omkring ordenes betydningsfelt. India from A to Z page 122 Noen måter å arbeide med stykket: Kursdeltakerne kan enkeltvis eller i par velge hver sin bokstav. De kan så presentere sitt ord eller sitt fenomen, og finne noe mer å fortelle og kommentere. 19

20 Gruppen kan velge et annet land, f. eks. Norge, å skrive From A to Z om. De kan eksempelvis velge hver sin bokstav. Write or speak: Why I would like to go to India and what I would like to see there. Quotations from Mahatma Gandhi page 124 Elevene kan velge mellom å: forklare med enkle ord og eksempler hva sitatene betyr oversette dem til sitt morsmål Potatoes or cucumber? page 128 Oppfølging: Elevene kan i små grupper velge et land fra innspillingen eller et helt «nytt» land, og presentere noe om matvaner og livsstil i dette landet. An average Chinese spends about two hours a day pedalling his bike. La elevene i små grupper skrive setninger der de beskriver hva de tror om an average Norwegian man eller an average Norwegian woman og ta opp hvor lang tid de bruker på f. eks.: drinking coffee making the bed cleaning cooking watching TV reading books listening to music talking on the phone eating using a computer jogging ironing De ulike gruppene kan få framføre sine gjetninger omkring hvordan den typiske nordmannen (eller -kvinnen) lever. Tongue twisters page 132 Oppfølging: Kursdeltakerne tenker igjennom hva de ulike Tongue Twisters betyr. De kan bruke både den alfabetiske ordlisten og en ordbok. Deretter arbeider de i par og forklarer for hverandre. Eksempel: «The sixth sick sheik s sixth sheep s sick.» sixth is number six sick is when you are not well, you are ill or you feel weak a sheik is the head of an Arab village a sheep is an animal, it is white, grey or black 20

21 Unit 5 Entertainment Welcome to Soap Street page 137 Forhåpentligvis kan teksten Welcome to Soap Street og de påfølgende oppgavene gi anledning til en interessant diskusjon om hvorfor så mange ser på såpeoperaer, og hvilken funksjon de har. Soaps, sports or silly quizzes? page 140 Before listening-oppgaven kan utføres som en enkel spørreundersøkelse. Elevene utstyrer seg med papir og blyant og stiller de tre spørsmålene på side 140 til fire klassekamerater. De bør helst lytte til intervjuene på CDen flere ganger, men ved første gangs lytting kan de forsøke å sammenlikne de svarene de har fått av medelevene med de svarene intervjupersonene i lytteteksten har gitt. Som en hjemmeoppgave kan elevene lytte mer intensivt for å besvare After listening-oppgavene. After listening page 140 Fasit Cindy Braithewaite 23, single mum, soaps and cooking programmes, sports, quiz programmes Catherine Kent 26, hotel receptionist, nature programmes, (football), soaps, nature programmes Jamie Foster 18, student, sports (football and car-racing), quiz programmes, football Dave 18, works in a supermarket, soaps, Bill-the police series Meg Walters 24, secretary, films and TV plays, American programmes, films (from other countries) Richard Drake 29, builder, football, news and weather, hospital programmes, not more of anything Turn that crap down page 141 Som en ytterligere After reading-oppgave foreslår vi følgende: Write in your Reading log: You are the son or the daughter in the family. Write your version of Turn that crap down. 21

22 Unit 6 Science Science page 155 Be elevene forestille seg at de er en av mennene på bildet. You are the man in the blue jeans. Describe what you can see. Hver enkelt får tenke seg om en liten stund, før de i små grupper forteller hva de har tenkt på. Følg gjerne opp med spørsmålet: What is virtual reality? Think about it page 155 I forlengelsen av samtalen omkring spørsmålene kan det være lurt å peke på at to av målene med dette temaet er at elevene skal kunne lese populærvitenskapelige tekster, og at de skal kunne bruke engelsk som et redskap for å lære seg andre fag. Aims page 156 Still spørsmålene When do you need this? In what situation at work, in your studies, in social life? The first steps on the moon page 157 Teksten egner seg til oversiktslesing, skumlesing for å hente ut relevant informasjon og nærlesing av interessante scener og detaljer. En måte å presentere teksten på kan være at læreren sier: I am Neil Armstrong, the first man on the moon. You can ask me questions about the moon landing. Hver elev skriver i løpet av et par minutter ett eller to spørsmål, som læreren skal forsøke å besvare. Grammar Side 159 inneholder svært tydelige eksempler på bruk av pluskvamperfektum. Det kan hjelpe elever med et morsmål som mangler denne tempus (I had thought about what I was going to say, ). Flere oppgaver står i Grammar exercises 9 The past perfect / Pluskvamperfektum, side 199. Vocabulary Side 162, avsnitt 6 Her er fire adjektiv: dramatic recollections, spectacular views, impressive view, it was magnificent (the moon). Kursdeltakerne kan i par eller små grupper skrive setninger med disse ordene om et interessant og/eller vakkert sted i nærheten av der de bor. Ytterligere oppfølging av ordforrådet: Se kopieringsoriginal nr. 12 A-B på hjemmesiden. 22

23 Stonehenge, the sacred circle page 164 Oppfølging: Elevene kan lage spørsmål om Stonehenge: Can...? Have...? etc. Spørsmålene besvares deretter i små grupper. Hi-tech? No, thanks! page 168 Vocabulary Se kopieringsoriginal nr. 13 A-B på hjemmesiden. While listening page 168 Fasit 1 A lot is uninteresting for other people 2 Nothing comes out / The machine doesn t work 3 Difficult to use 4 Useless, they don t cut 5 You don t have time to think for yourself 6 Antisocial, disturbing, complicated 7 Useless 8 Dangerous, irritating Predictions which will change our world page 169 Advances that have already arrived page 171 Oops. They got it horribly wrong page 173 Vocabulary Trening på ordforrådet i disse tre tekstene: Guess the word, kopieringsoriginal nr. 14 på hjemmesiden. The last word page 175 I små grupper kan elevene skrive flere spørsmål ved hjelp av spørsmålskonstruksjonene i lytteøvelsen: Is it true that? What mechanisms? Why do? Why is it that when? Is there any connection between and? How loud / high / far / fast / often can? De kan sammen prøve å finne svarene på de nye spørsmålene. Vanskelige spørsmål (som er scientific enquiries about everyday phenomena) kan de sende per post eller e-post til: The last word New Scientist King s Reach Tower, Stamford Street London SE 1 9LS 23

24 Tekster og lytteøvelser Kopieringsoriginal 1A (angir vanskelighetsgrad *, ** eller ***) (øvrige kopieringsoriginaler f.eks. underlag for testen, finnes på Keywords hjemmeside) Unit 1 Reading Dear Rob * I quit the catwalk * Stop smoking Whatever for? ** Men and women are different ** Listening Mum Christine says: * What do you know about your partner? * Homeward Bound * Unit 2 Reading Going to a course ** Do you want to be brainier? * Write a poem * Listening Relaxation * What would you do to improve our schools? * I learned to read and write when I was 28. * Scientists at play *** Kopiering tillatt Keyword Link GAN Aschehoug Unit 3 Reading This is the house that Jack built * Deportation at breakfast * Prince Bladud and the pigs of Bath ** (it s a long story but it s quite easy to read) The River *** (the beginning of the text is difficult, but when you get into the story it s easier to follow) Listening The River/part 2 ** The snake in the blanket ** 24

25 Tekster og lytteøvelser Kopieringsoriginal 1B Unit 4 Reading Do you eat frogs? * Thanksgiving ** How do you queue? *** Culture Shock! India Marriage ** Culture Shock! India Feet *** Listening It s in to Eat Right ** Kerryman Jokes * Unit 5 Reading Welcome to Soap Street * Turn that crap down ** Listening Soaps, sports or silly quizzes? * Into the Great Wide Open * Kopiering tillatt Keyword Link GAN Aschehoug Unit 6 Reading The first steps on the moon *** (difficult words but you don t have to understand all the details) Stonehenge, the sacred circle ** (a lot of technical terms but you don t have to learn all these) Predictions which will change our world * (some difficult words but it s a short text and not complicated) Advances that have already arrived ** Listening Hi-tech? No, thanks! * Oops. They got it horribly wrong * (some difficult words but short) The Last Word *** (quite difficult but you can choose three or four questions and answers and concentrate on understanding them) 25

26 Arbeidsmappe Kopieringsoriginal 2 Contents Mål og vurderingskriterier i henhold til nasjonale læreplaner Date Planning of the course. Learning log Writing tasks etc Reading (titles of texts)+ texts done in class Listening (titles) + listening exercises done in class etc Recordings Kopiering tillatt Keyword Link GAN Aschehoug etc Tests (or results of tests) etc Self-assessment checklist 26

27 Reading log Kopieringsoriginal 3 Title Favourite quotation Comment on the quotation Useful expression What is the text about? (Write three sentences) Your thoughts about the text Who was it written for? Kopiering tillatt Keyword Link GAN Aschehoug Type of text? (Letter, postcard, , information on the Internet from, information brochure, newspaper article, short story, novel, poem, advertisement etc) How did you work with it? What did you learn? 27

28 Listening log Kopieringsoriginal 4 Title Favourite quotation Comment on the quotation Useful expressions What is the text about? (Write three sentences) Your thoughts about what you listened to Type of recording / listening situation? (Soap, film, interview on TV, radio program, taped book, talk in real life etc) Where do the speakers come from? Kopiering tillatt Keyword Link GAN Aschehoug How did you work with this listening task? What did you learn? 28

29 Conversation / Discussion / Kopieringsoriginal 5 Interaction log What was the task? Who did you work with? What did you learn? Useful vocabulary? When do you need to do this? How did it go? What would you like to improve? Kopiering tillatt Keyword Link GAN Aschehoug 29

30 Test 1 B Vocabulary Kopieringsoriginal 6 Write the words (from Relaxation) Kopiering tillatt Keyword Link GAN Aschehoug

31 Test 3 B Vocabulary Kopieringsoriginal 7 What s the word? (from Hi-tech? No, thanks!) Kopiering tillatt Keyword Link GAN Aschehoug

32 Testene Kopieringsoriginaler til testene ligger på Keywords hjemmeside. (To alternative deler av test 1 og 3 som inneholder bilder, finnes som kopieringsoriginal nr. 6 og 7 her i boka, på side 30 og 31. Test 1 er basert på units 1-2. Test 2 er basert på units 3-4. Test 3 er basert på units 5-6. Vårt forslag er at hver test består av seks deler: Listening, Vocabulary, Grammar, Reading, Writing og Speaking. Siden Link bygger på fleksibilitet og lærere og elever kan velge blant lærestoffet, bør læreren imidlertid ha mulighet til selv å sette sammen prøven. For at dette skal gå så smidig som mulig, ligger kopieringsoriginalene til testene på hjemmesiden. Den som ønsker å gjøre det slik, kan velge blant de ord- og grammatikk - testene som hører til de tekstene og lytteøvelsene man har arbeidet med, og klippe og lime de utvalgte delene inn i et nytt dokument. På samme måte kan du velge blant de øvrige delene av testen, selv om det finnes en viss sammenheng mellom innholdet i de ulike kapitlene i boka og testene. Du kan også velge å gjøre prøvene lengre eller kortere. Likevel anbefaler vi sterkt å forsøke å få med de ulike delene vi har foreslått på hver test. Ord- og grammatikkdelene er såkalte achievement tests, mens de øvrige delene i større grad tester den allmenne språkferdigheten (proficiency tests). Tape scripts - Textbook Her ligger teksten til alle lytteøvelsene i elevboka. Tape scripts - Listening Tests 1-3 Her ligger teksten til alle testene som er lest inn på lærer-cden. Acknowledgements Every effort has been made to make this list of copyright holders complete as well as correct and any necessary amendments are invited. We are grateful to the following parties for permission to make use of copyright material. The song of the homeworkers Trevor Millum, from «Warning: Too Much Schooling Can Damage Your Health» (Nelson) Into the Great Wide Open Text & Musik: Tom Petty/Jeff Lynne Copyright Gone Gator Music. Tryckt med tillstånd av Warner Chappell Music Scandinavia AB, April Music Inc. Tryckt med tillstånd av EMI Songs Scandinavia AB The garter snake The Mexican Pet, Brunvand, 1986, Penguin From pet to pest and Mission impossible 1988 Octopus Books, Amazing Flops and Fiascos, Brenda Apsley Courses for adults and Meet Mark Esau Kensington and Chelsea College, prospectus , the Wornington Centre, Wornington Road, Lodon W10 5QQ 32

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS

ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS ENGELSK MINIGRAMMATIKK OG ENKLE SPRÅKTIPS Artikler Substantiver Verb Adjektiver Adverb Relativpronomener Når det tilsvarer there Ordstilling Spørresetninger Bruk av stor forbokstav Språklige forskjeller

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

In my spare time I like to

In my spare time I like to KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse KAJA GRANUM SKARPAAS, LINE INGULFSEN OG ØYSTEIN GILJE, UNIVERSITETET I OSLO KAJA GRANUM SKARPAAS,

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere n rut nytt ET ORGAN FRA NORUT HØST 2010 WWW.NORUT.ORG DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere + EN FORTELLING OM VIRKELIGHET, HISTORIE

Detaljer

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Veiledning for bruk av planen... 6 A Little Boy... 7 HVORFOR ENTREPRENØRSKAP?... 10 ENTREPRENØRSKAP OG KJENNETEGN...

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild

Elever og læreboken. - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever. Gunhild Skåsheim. Veileder Simon Goodchild Elever og læreboken - en casestudie om læreboken sin rolle hos matematikkelever Gunhild Skåsheim Veileder Simon Goodchild Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Studieopplegg. til forestillingen. Kong Lear. av William Shakespeare

Studieopplegg. til forestillingen. Kong Lear. av William Shakespeare Studieopplegg til forestillingen Kong Lear av William Shakespeare Utarbeidet av Øyvind Eide 2014 2 Forord om studieopplegget Dette studieheftet er laget som en idébank for deg som lærer. Det inneholder

Detaljer

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel?

Sigbjørn Hals. IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? 0 Sigbjørn Hals IKT i matematikkopplæringen tidstjuv eller tryllemiddel? En studie av faktorer som kan påvirke bruken av IKT generelt og GeoGebra spesielt, hos lærere og elever på 10. og 11. årstrinn.

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

Voksne minoritetsspråklige. - lesing og skriving i et livslangt løp

Voksne minoritetsspråklige. - lesing og skriving i et livslangt løp Birgit Hagem Voksne minoritetsspråklige - lesing og skriving i et livslangt løp Master oppgave Mai 2011 Masteroppgave i flerkulturell og internasjonal utdanning Avdeling for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

IKT i matematikkfaget

IKT i matematikkfaget IKT i matematikkfaget En studie av matematikkoppgaver myntet på heldigitale læringsmiljøer i den videregående skolen Marius Nilsen Veileder Ingvald Erfjord Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Et rom for seg selv til å skrive

Et rom for seg selv til å skrive Notat 16/2006 Marit Ulvund Et rom for seg selv til å skrive VOLDA 2006 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Marit Ulvund Høgskulen i Volda 0805-8075 Marit Ulvund http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM)

Making a filmmaker. Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia. Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) Making a filmmaker Unge filmskaperes læringsspor i Skandinavia Øystein Gilje Rapport for medietilsynet (RAM) 3.mai 2009 Innledning Denne rapporten samler og synliggjør forskningsmaterialet i det skandinaviske

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

> Hva er maskulinitet? > Netthets mot kvinner >The New University of Amsterdam >A chain of solidarity with Palestine >Fjellvett med Espen Nordahl

> Hva er maskulinitet? > Netthets mot kvinner >The New University of Amsterdam >A chain of solidarity with Palestine >Fjellvett med Espen Nordahl Studentmagasinet ved UiT Norges Arktiske Universitet Nr.3-42 Årgang April > Hva er maskulinitet? > Netthets mot kvinner >The New University of Amsterdam >A chain of solidarity with Palestine >Fjellvett

Detaljer

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. jj Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Anita Nordli Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Forord Denne oppgaven er inspirert av Jack Whitehead og

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer