KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS 28.08.2012"

Transkript

1 KS KS Resultat XML Versjon 2.0 KS

2 Side: 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektgruppe... 2 Prosessmodeller... 3 Skjemautfylling... 4 Mottak... 5 Saksbehandling... 6 Svar... 7 Tjenesteregister/skjemakatalog... 8 Dokumentasjon av tjenester og informasjonsmodeller... 9 skjemaresultat skjemaresultat-v sak skjemavalidering-v skjemabehandling-v barnehage Barnehage-resultat-v Preutfyll-person-v Preutfyll-skjema-v oppvekst Barn Oppvekstenhet Familie Foresatt Fortrinn Omfang Sone Plass felles borger felles-v

3 Side: 2 Innledning Rapporten beskriver forslag til revidering av KS Resultat XML. Informasjonsmodellen er i hovedsak lik versjon 1 og bruker de samme prinsipper for oppdeling av resultat data i en generell del, en arkiv del og en fagsystem del. Det er først og fremst tjenestene som har blitt utvidet og spesifisert for å støtte arbeidsflyt beskrevet i prosessmodellene. Bakgrunn Versjon 1 av KS Resultat XML var knyttet til Noark4 WS. I GeoIntegrasjon 1 prosjektet ble Noark4 WS 2 oppgradert til Noark5 WS 3 sammen med en del andre domener. Denne revisjonen har tatt inn arkivdata fra GeoIntegrasjon og utvidet standarden med behov som er meldt inn fra brukere og leverandører. Det er også laget UML modeller av tjenester og informasjonsmodeller med veiledningsmateriell og verktøy for å lage webservice tjenester og dataskjema, slik at det skal være mulig å enkelt utvide rammeverket med andre typer søknader enn barnehage. Barnehagesøknad er brukt som eksempel gjennom prosessene på samme måte som i versjon 1. Dokumentasjon av KS Resultat XML versjon 1 ligger på Prosjektgruppe Disse har deltatt i prosjektet: Ragnar Sturtzel (EVRY), Ove Rune Driveklepp (Visma), Frode Høgset (Visma), Thor Arne Johansen (Oppad), Bjørn Korneliussen (Sem og Stenersen Prokom), Snorre Solem (Kommuneforlaget), Joachim Mørch-Eidem (BRREG/SERES), Hjørdis Hoff (Acando/SERES), Øystein Aanrud (Bærum Kommune), Line Richardsen (KS), Tor Kjetil Nilsen (Arkitektum) Arbeidet med revideringen har pågått første halvår Det har blitt avholdt flere møter i prosjektet for å kartlegge behov og jobbe fram løsninger. 1 GeoIntegrasjon prosjektet (http://geointegrasjon.no/) definerte felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS og saks-/arkivsystemer i offentlig sektor. 2 Noark4 WS - 3 Noark5 -

4 Side: 3 Prosessmodeller Prosesmodellen har blitt brukt for å identifisere tjenester som ønskes utført mellom to parter/aktører. Hovedvekten av tjenestene som har fått forslag om standard grensesnitt ligger i skjemautfyllingsfasen og i mottaksfasen. Det er også identifisert tjenester i de to neste fasene, men her er det flere som ikke har fått noe forslag til grensesnitt utover at det for eksempel er pekt på SvarUT 4 prosjektet som særs relevant i behandling og svar fasen, samt at Elektronisk handelsformat (EHF) 5 muligens kan benyttes for å lage fakturagrunnlag mot økonomisystem. Under følger kapitler med nærmere redegjørelse for prosessene som er lagt til grunn for de foreslåtte tjenestene. Prosessene kan også sees på med større bilder. Skjemautfylling Mottak Saksbehandling Svar 4 SvarUT prosjektet har som mål å operasjonalisere deler av en felles arkitektur for kommunesektoren slik det anbefales i FAKS-rapporten. 5 Elektronisk handelsformat (EHF) -

5 Side: 4 Skjemautfylling Prosessen starter ved at innbygger/søker finner aktuelt skjema på skjemahotellet for eksempel via tjenestebeskrivelser. Når skjemaet åpnes så kalles Hent skjemadata til fagsystemet som skal behandle søknaden slik at lister med valg og tilbud kan fylles inn i skjemaet. Søker kan autentiserer seg mot for eksempel ID-porten/MinID 6 Hvis søker er autentisert så hentes personlig relatert informasjon til skjemaet (for eksempel alle barn) Søker fyller inn resterende informasjon Skjemaet valideres mot barnehagesystem Hvis søknaden er ok så lagres søknaden. Hvis det er mangler i søknaden så sendes søker tilbake til aktuelt felt som må utbedres. 6 ID-porten -

6 Side: 5 Mottak Prosessen starter ved at postmottaket ved avtalte intervall automatisk sjekker om det er kommet nye søknader Hvis det finnes nye søknader så startes en løkke for hver ny søknad Søknad hentes ned fra skjemahotellet Søknaden arkiveres i organisasjonens arkiv Kvittering sendes til skjemahotell om at søknaden er motatt Epost sendes til søker om ikke skjemaløsningen gjør dette Finner så riktig saksbehandlingssystem for aktuelt skjema Sender søknaden til riktig saksbehandlingssystem Det finnes en rekke alternative måter å organisere rekkefølgen på disse oppgavene og foreslått prosess er ingen fasit. Et alternativ kan være at søknaden sendes rett til sakssystem etter Hent søknad slik at det er sakssystemet sitt ansvar å arkivere og evt sende kvittering.

7 Side: 6 Saksbehandling Prosessen starter med at skjemaresultat sendes inn til fagsystem for behandling (selve saksbehandlingen for barnehagesøknad er vesentlig forenklet) Saksbehandling starter med å hente en sak fra kø Fordeler plass Lager tilbud om plass Lager et unikt svarskjema på skjemahotellet for aktuelle tilbud Sender tilbud om plasser til søker via for eksempel SvarUT komponenten Arkiverer utgående dokument

8 Side: 7 Svar Prosessen starter ved at en får svar på utsendt tilbud om plasser Mottaksprosessen kan benyttes for å ta imot elektronisk svar Svar fra søker tas imot om hvilken plass som bekreftes Svaret arkiveres Nødvendige opplysninger registreres i fagsystemet Videre prosess Før hver termin starter en prosess som bruker plassvalgene for å generere riktig fakturagrunnlag Faktura sendes fra organisasjonens fakturasystem

9 Side: 8 Tjenesteregister/skjemakatalog Utifra UML modellene er det generert webservice tjenester(wsdl) og dataskjema(xsd) som kan lastes ned fra Disse er ment for utviklere og de som ønsker å implementere tjenestene i sine løsninger.

10 Side: 9 Dokumentasjon av tjenester og informasjonsmodeller Tjenesteskjema og applikasjonsskjema for KSResultatXML standarden. Her vises i detalj informasjonsmodeller med beskrivelse av objekter, attributter og relasjoner. Tjenestene dokumenteres også med sine operasjoner. Informasjonsmodellen for skjemaresultat bruker de samme prinsipper som i versjon 1 med en tredeling av modellen. En del inneholder arkivdata, en annen generelle metadata om søknaden og den siste fagdata delen er en utvidbar modell for fagspesifikk informasjon. Hele modellen kan også sees på mlmodell/

11 Side: 10 skjemaresultat Skjema - (diagram) Overordnet struktur for pakkene tar utgangspunkt i skjemaresultat-v2 og denne utvides med fagspesifikk informasjon slik som for barnehagesøknad. En kan også velge å levere preutfyllingstjenester for domenet slik som Preutfyll-person og Preutfyll-skjema. Figur: 1

12 Side: 11 skjemaresultat-v2 Pakke som beskriver generelt om skjemaresultat og tjenester som kan implementeres av en skjemaløsning. Skjema - (diagram) Pakken skjema-v2 er avhengig av: felles-v2 Kodeliste fra GeoIntegrasjon felles Felles fra GeoIntegrasjon Arkiv Kjerne fra GeoIntegrasjon Arkiv Dokument fra GeoIntegrasjon Arkiv Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 2

13 Side: 12 Skjema - (diagram) Viser tjenester og datastrukturer for Skjema. Tjenestene implementeres av en skjemaløsning, og brukes typisk av et postmottak/skjemamottak for videre behandling. Figur: 3

14 Side: 13 Arkivdata Class et arkiv består av brev eller dokumenter som er blitt til som ledd i en bedrifts eller et (offentlig) organs virksomhet samt metadata om disse. Relasjoner Arkivdata dokumenter Dokument angir dokumenter og filer fra GeoIntegrasjon Arkiv (NOARK5WS) Skjemaresultat arkivdata 0..1 Arkivdata angir arkivdata for søknaden Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger saksmappe Saksmappe [0..1] angir saksmappe fra GeoIntegrasjon Arkiv (NOARK5WS) journalpost Journalpost angir journalpost fra GeoIntegrasjon Arkiv (NOARK5WS) Fagdata Class Fagdataimplementasjoner arver fra denne slik som feks barnehage, sfo, skole innrapportering, byggesak, stedsbasert innrapportering, mm Relasjoner Generalization Barnehagefagdata Fagdata Skjemaresultat fagsystemdata 0..1 Fagdata angir fagsystemdata for søknaden

15 Side: 14 RelasjonstypeKode Class Kode Angir type relasjon til annen søknad Se kodeliste på Kompletterer kan kuttes ved at vi da forlanger komplett søknad på nytt = Erstatter. Relatert kan brukes ved f.eks. søknad om midlertidig brukstillatelse i byggesak og relaterer da til tidligere søknad om igangsettingstillatelse. Relasjoner Generalization RelasjonstypeKode Kode RelatertSøknad Class Referanse til annen instans av skjema. Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger søknadsid SøknadsId Identifikator for resultatet. Dette skal være en unik identifikator for resultatet, og det anbefales å benytte en GUID relasjonstype RelasjonstypeKode Angir type relasjon til annen søknad

16 Side: 15 Skjemahode Class Relasjoner Unspecified Skjemaresultat skjemahode 1 Skjemahode angir skjemahode Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger skjemaid string Unik identifikator for kildeskjemaet (GUID) Kan brukes for ruting til riktig fagsystem, identifisering av prosess som skal startes, standardverdier som søknaden skal kompletteres med, o.l skjemaversjon string Kildeskjemaets versjonsnummer. resultatkilde string resultatsystem string resultatdato datetime resultatmål string Identifikator for systemet/installasjonen som er opphavet til resultatet. Dette kan for eksempel være nettadressen til serveren der skjemamotoren som har produsert resultatet kjører. Identifikator for programvaren som ble benyttet under utfyllingen av skjemaet. Denne bør inneholde navn på programvare, versjonsnummer og buildnummer. Tidspunkt (dato/tid, format som xsd:datetime) da innholdet ble produsert, dvs. utfylleren trykket på send inn eller tilsvarende. Identifikator for systemet som skal motta/behandle resultatet. språk string Språket som ble brukt ved utfylling av skjemaet. Se Kodeliste for Språk for gyldige verdier.

17 Side: 16 Skjemakvittering Class Kvittering for at søknaden er lastet ned fra skjemaløsningen til skjema/postmottak for videre saksbehandling i organisasjonen Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger søknadsid SøknadsId Søknadens identifikasjon i Skjemaresultat saksnummer Saksnummer [0..1] journalnummer Journalnummer [0..1] består av saksår / sakssekvensnummer og identifiserer en saksmappe. Vises ofte på formatet 2012/ består av journalsekvensnummer / journalår og identifiserer en journalpost. Vises ofte på formatet 12345/2012 kvitteringersendtsøker boolean Brukes hvis skjemamottaket sender epost til søker om at det er mottatt. Alternativt så kan den sendes av skjemaløsningen Skjemaresultat Class Samlingen med informasjon som utgjør søknaden. Informasjonen er delt i tre elementer; ett for fagsystemdata, som skal benyttes av fagsystem for å registrere og behandle søknaden, og ett for arkivdata, samt ett for hodedata og identifikasjon. Arkivdata kan benyttes i integrasjoner uten fagsystem, og hvor mellomvare er involvert i ruting og arkivering av informasjonen. Arkivdata seksjonen benyttes også for å transportere filvedlegg slik som f.eks PDF versjoner av den utfylte søknaden. Relasjoner Unspecified Skjemaresultat skjemahode 1 Skjemahode angir skjemahode Skjemaresultat fagsystemdata 0..1 Fagdata angir fagsystemdata for søknaden arkivdata angir arkivdata for søknaden

18 Side: Skjemaresultat Arkivdata Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger søknadsid SøknadsId Identifikator for resultatet. Dette skal være en unik identifikator for resultatet, og det anbefales å benytte en GUID relatertsøknad RelatertSøknad [0..1] Referanse til annen instans av skjema SøknadsId Class Identifikator for resultatet. Dette skal være en unik identifikator for resultatet, og det anbefales å benytte en GUID Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger identifikator string

19 Side: 18 Skjematjenester Interface Operasjoner Metode Merknad Parametre KvittereForMottak() Returnerer: void Array: False Kvitterer for at søknaden er lastet ned, og kan da Skjemakvittering [in] kvittering fjernes på skjemahotellet. Bestemmer også hvordan tilbakemelding til søker skal gis. Søknaden fjernes også fra HentNyeSøknader da. HentNyeSøknader() Returnerer: SøknadsId Array: True Returnerer en liste med søknadsid'er som ikke er lastet ned ennå. HentSøknad() Returnerer: Skjemaresultat Array: False Henter resultatet av en søknad SøknadsId [in] søknadsid

20 Side: 19 sak skjemavalidering-v2 Pakke som typisk implementeres av fagsystemer som skal motta skjema og som kan tilby validering av dette skjemaet til skjemaløsninger. Tjenestene sikrer at en søknad ikke inneholder ulogiske data som restriksjoner i xsd skjema ikke beskriver. skjemavalidering-v2 - (diagram) Pakken skjemavalidering er avhengig av: skjema-v2 Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 4

21 Side: 20 skjemavalidering-v2 - (diagram) Viser tjenester og datastrukturer i skjemavalidering Figur: 5 Valideringsfeil Class Relasjoner Valideringsresultat valideringsfeil Valideringsfeil resultatet kan ha 0 til mange feil Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger feltreferanse string angir referanse til hvilket felt som inneholder feil eller ulogiske verdier melding string beskriver feilen som må rettes opp før skjemaet kan sendes inn og tips om hvordan det kan gjøres.

22 Side: 21 Valideringsresultat Class Relasjoner Valideringsresultat valideringsfeil Valideringsfeil resultatet kan ha 0 til mange feil Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger sjekkok boolean angir om søknaden er ok for videre behandling. Hvis "false" så beskrives manglene i Valideringsfeil. Skjemavalidering Interface Et saksbehandlingssystem kan tilby denne valideringstjenesten for søknader/skjema for å sikre bedre kvalitet på alt som kommer inn. Operasjoner Metode Merknad Parametre SjekkGyldigSkjemaresult at() Returnerer: Valideringsresultat Array: False Tjenesten benyttes for å sjekke om søknaden inneholder nødvendige data og har lovlige kombinasjoner av data slik at det er sannsynlig at søknaden blir behandlet. (en unngår å sende svar om ufullstendige opplysninger) Skjemaresultat [in] resultat

23 Side: 22 skjemabehandling-v2 Pakken skjemabehandling implementeres typisk av et fagsystem som gjør saksbehandling i et domene. Skjemamottak kan rute skjema/søknader videre for behandling i dette fagsystemet. skjemabehandling - (diagram) Pakken skjemabehandling er avhengig av: skjema-v2 Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 6 Skjemabehandling - (diagram) Viser tjenestene i skjemabehandling Figur: 7

24 Side: 23 Skjemabehandling Interface Tjenesten benyttes for å sende søknad/skjema inn til riktig saksbehandlingssystem/fagsystem for behandling. Operasjoner Metode Merknad Parametre NySkjemabehandling() Returnerer: void Array: False Registrerer et nytt skjema til behandling Skjemaresultat [in] resultat

25 Side: 24 barnehage Barnehage-resultat-v2 Pakke som inneholder resultat fra en barnehagesøknad. Utvider den generelle pakken skjemaresultat med domenespesifikk informasjon. Resultat - (diagram) Pakken barnehage-resultat er avhengig av: skjemaresultat-v2 borger-v2 oppvekst Kontakt fra GeoIntegrasjon felles Figur: 8

26 Side: 25 Barnehage-Resultat - (diagram) Figur: 9

27 Side: 26 BarnFlytteOpplysninger Class Opplysninger som benyttes hvis barnet/søker skal flytte til kommunen. Hvis innflytting (til kommune) er satt (true), er nyadresse (m/fomdato) påkrevet (ellers ikke) Relasjoner BarnFlytteOpplysninger nyadresse 0..1 Adresseperiode kan angi ny adresse for innflytta barn med fra dato mulighet Barnehagefagdata barnflytteopplysninger 1 BarnFlytteOpplysninger angir om barnet flytter til kommunen Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger innflytting boolean «asattribute» Hvis innflytting (til kommune) er satt (true), er nyadresse (m/fomdato) påkrevet (ellers ikke) Barnehagefagdata Class Fagdata Relasjoner Generalization Barnehagefagdata Fagdata Barnehagefagdata plassvalg Plass For fagdata så kan mange plasser i prioritert rekkefølge velges Barnehagefagdata tilleggsdata 0..1 Tilleggsdata fagdata kan utvides med tilleggsdata Barnehagefagdata regningsmottaker 1 Kontakt fagdata bruker kontakt som regningsmottaker

28 Side: 27 Barnehagefagdata barnflytteopplysninger 1 BarnFlytteOpplysninger angir om barnet flytter til kommunen Barnehagefagdata barnopplysninger 1 Barn Barn brukes i fagdata for å angi hvilke barn som det søkes plass/overføring/oppsigelse for Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger søknadsopplysninger Søknadsopplysninger Generelle opplysninger om søknaden som start og sluttdato, meldingstype og om det kommer vedlegg til søknaden Meldingstype Enumeration Angir hvilken type søknad det dreier seg om. Den ene angir at søknaden dreier seg om en overføring fra en annen enhet i samme kommune, den andre angir at det er snakk om en ny plass (f.eks. innflytting eller et nytt barn.) og den tredje er oppsigelse av plass. Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger OVERFOERING_SAM ME_KOMMUNE string NY_PLASS string OPPSIGELSE string

29 Side: 28 Søknadsopplysninger Class Generelle opplysninger om søknaden Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger type Meldingstype angir overføring, ny plass eller oppsigelse vedlegg boolean Angir om søknaden vil bli supplert med mer (ettersendt) dokumentasjon startdato date [0..1] Angir første dag den omsøkte plassen ønskes benyttet. sluttdato date [0..1] angir dag for oppsigelse Tilleggsdata Class Relasjoner Barnehagefagdata tilleggsdata 0..1 Tilleggsdata fagdata kan utvides med tilleggsdata

30 Side: 29 Preutfyll-person-v2 Pakken inneholder tjenester for å preutfylle et skjema med personlig informasjon forutsatt at en er autentisert og at det gir tilgang til fødselsnummer. Preutfyll - (diagram) Pakken preutfyll-person er avhengig av: felles-v2 oppvekst Kontakt fra GeoIntegrasjon felles Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 10

31 Side: 30 Preutfyll - (diagram) class Preutfyll «interface» Preutfyll-person + FinnFamilierForPerson(Personidentifikator) : Preutfyllresultat felles-v 2::PreutfyllMetadata Preutfyllresultat +metadata 1 + kildesystem: string [0..1] + kildeorganisasjon: string [0..1] + kommentar: string [0..1] + opprettet: datetime +familier oppvekst::familie Oppvekst : Familie Figur: 11

32 Side: 31 Preutfyllresultat Class Relasjoner Preutfyllresultat familier Familie henter familier en person er involvert i Unspecified Preutfyllresultat metadata 1 PreutfyllMetadata metadata for resultatet Preutfyll-person Interface Operasjoner Metode Merknad Parametre FinnFamilierForPerson() Returnerer: Preutfyllresultat Array: False Hent personinformasjon basert på fødselsnummer. Tjenesten benyttes til å innhente personspesifikke data for pre-utfylling av elektronisk skjema. Informasjon returnert fra tjenesten benyttes til å fylle inn verdier i lister og menyer som benyttes i skjermdialogen. Data i dette dokumentet representerer en familie og er typisk resultatet av et registeroppslag. Gitt et fødselsnummer vil et slikt oppslag returnere en liste med de foresatte (med rolleangivelse; f.eks, mor, far eller annen familie), og en liste med barn tilknyttet fødselsnummeret som ble bruket ved oppslag. Personidentifikator [in] fødselsnummer

33 Side: 32 Preutfyll-skjema-v2 Pakken inneholder tjenester for å preutfylle et skjema med fagdata, valglister o.l fra et fagsystem Barnehage-Preutfyll - (diagram) Pakken preutfyll-skjema er avhengig av: felles-v2 oppvekst borger Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 12

34 Side: 33 Barnehage-Preutfyll - (diagram) class Barnehage-Preutfyll Skjemadata «enumeration» Opptaksår DETTEOPPTAKSAAR NESTEOPPTAKSAAR +metadata +enheter +spesielle-hensyn 1 +statsborgerskap felles-v 2::PreutfyllMetadata + kildesystem: string [0..1] + kildeorganisasjon: string [0..1] + kommentar: string [0..1] + opprettet: datetime tags asgroup = true oppv ekst::oppv ekstenhet Kode + posisjon: Punkt [0..1] + enhetinformasjon: anyuri [0..1] ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] +spesielle-hensyn oppv ekst::fortrinn Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] borger::statsborgerskap Kode +sone enheter +omfang oppv ekst::sone oppv ekst::omfang Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] + omfang-id: string + omfang-tekst: string + omfang-fra-alder: integer [0..1] + omfang-til-alder: integer [0..1] + omfang-info: string [0..1] + omfang-timer-per-uke: integer [0..1] ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] «interface» Preutfyll-barnehageskjema + HentSkjemadata(Opptaksår, integer) : Skjemadata +språk felles-v 2::Språk Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] Figur: 13

35 Side: 34 Opptaksår Enumeration Identifisere hvilket opptaksår man ønsker data for, fagsystemet styrer hva som er dette og neste opptaksår, skjemaleverandør trenger ikke å endre noe ved overgang til nytt opptaksår. Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger DETTEOPPTAKSAAR string inneværende år NESTEOPPTAKSAAR string neste år Skjemadata Class Samler generelle data for preutfylling av en barnehagesøknad Relasjoner Skjemadata statsborgerskap Statsborgerskap skjemadata henter ut lister med statsborgetskap Skjemadata språk Språk skjemadata henter ut lister med språk Skjemadata spesielle-hensyn Fortrinn skjemadata henter ut lister med fortrinn Skjemadata enheter Oppvekstenhet skjemadata henter ut lister med enheter Unspecified Skjemadata metadata 1 PreutfyllMetadata angir metadata for preutfyllingen

36 Side: 35 Preutfyll-barnehageskjema Interface Tjeneste for å hente data fra et barnehagesystem til et skjema Operasjoner Metode Merknad Parametre HentSkjemadata() Returnerer: Skjemadata Array: False Tjenesten benyttes til å innhente kommunespesifikke data for pre-utfylling av elektronisk skjema. Informasjon returnert fra tjenesten benyttes til å fylle inn verdier i lister og menyer som benyttes i skjermdialogen. Opptaksår [in] opptaksår integer [in] kommunenr Hent tilgjengelige enheter, omfang, språk og soner.

37 Side: 36 oppvekst Oppvekst - (diagram) Pakken oppvekst er avhengig av: felles-v2 borger Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Geometri fra GeoIntegrasjon felles Kodeliste fra GeoIntegrasjon felles Figur: 14

38 Side: 37 Familie - (diagram) Figur: 15

39 Side: 38 Koder - (diagram) class Koder Oppvekstenhet Kode + posisjon: Punkt [0..1] + enhetinformasjon: anyuri [0..1] ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] felles-v 2::Språk Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] borger::rolle Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] +enheter +sone 0..1 Sone borger::statsborgerskap Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] 000 Norge 101 Danmark 103 Finland 105 Island...osv 980 Statsløs 990 Uoppgitt Språkkoder: nb nn se smj sma fi fkv en +spesielle-hensyn Bokmål Nynorsk Nordsamisk Lulesamisk Sørsamisk Finsk Kvensk Engelsk Se Fortrinn Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] Kodene defineres av fagsystemet Eks: 1 Barn med nedsatt funksjonsevne 2 Barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven 3 Søsken i samme barnehage osv... MO Mor FA Far SM Stemor SF Stefar FM Fostermor FF Fosterfar MM Medmor EF Ektefelle SA Samboer SI Søster BR Bror... Se for komplett liste borger::sivilstand Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] 1 Ugift 2 Gift 3 Enke/enkemann 4 Skilt 5 Separert 6 Registrert partner 7 Separert partner 8 Skilt partner 9 Gjenlevende partner Se Se for komplett liste Figur: 16

40 Side: 39 Omfang - (diagram) Figur: 17

41 Side: 40 Barn Class Borger Barn er et menneske som er i fasen mellom fødsel og pubertet. Den juridiske definisjonen av «barn» refererer generelt til personer som ikke har nådd myndighetsalder. I konteksten av barnopplysninger skal "Borger.spraak" forstås som morsmål Relasjoner Generalization Barn Borger Barn arver egenskapene til borger Familie barn Barn En familie har 0 til mange barn Barnehagefagdata barnopplysninger 1 Barn Barn brukes i fagdata for å angi hvilke barn som det søkes plass/overføring/oppsigelse for Oppvekstenhet Class Kode En enhet er f.eks en barnehage, barnepark, skole eller avdeling. I tillegg til enheten angis også hvilken sone enheten tilhører. Kan f.eks. benyttes i kommuner som er delt i geografiske soner. Relasjoner Bi-Directional sone 0..1 Sone enheter Oppvekstenhet en sone kan være knyttet til flere enheter Generalization Oppvekstenhet Kode arver egenskaper fra Kode Skjemadata enheter Oppvekstenhet skjemadata henter ut lister med enheter enhet angir hvilken enhet plassen søkes

42 Side: 41 1 for Plass Oppvekstenhet Oppvekstenhet spesielle-hensyn Fortrinn en enhet kan ha mange fortrinn Oppvekstenhet omfang Omfang En enhet kan ha definert mange omfang/tilbud Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger posisjon Punkt [0..1] posisjon til barnehagen. enhetinformasjon anyuri [0..1] url til mer informasjon om barnehagen Familie Class En familie er en institusjon eller et hushold som består av en gruppe individer som er knyttet sammen gjennom arv (demonstrert eller stipulert) fra felles aner, ekteskap, partnerskap eller adopsjon. Relasjoner Familie foresatte Foresatt En familie har en eller flere foresatte Familie barn Barn En familie har 0 til mange barn Preutfyllresultat familier Familie henter familier en person er involvert i

43 Side: 42 Foresatt Class Borger Kan være foreldre eller en med juridisk foreldrerett Relasjoner Generalization Foresatt Borger Foresatt arver egenskapene til Borger Familie foresatte Foresatt En familie har en eller flere foresatte Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger bor-med-barnet boolean foresatte har samme adresse som barnet sivilstand Sivilstand viser til en persons forhold til en eller flere andre personer

44 Side: 43 Fortrinn Class Kode Fortrinn er forhold som skal vurderes ved behandling av søknaden med tanke på fortrinn ved plasstildeling. Fortrinnet består av en id for å identifisere fortrinnet i fagsystemet, og beskrivende tekst. Kodene defineres i fagsystemet. Se evt forslag her Relasjoner Skjemadata spesielle-hensyn Fortrinn skjemadata henter ut lister med fortrinn Generalization Fortrinn Kode arver egenskaper fra Kode Oppvekstenhet spesielle-hensyn Fortrinn en enhet kan ha mange fortrinn

45 Side: 44 Omfang Class Omfang er entydig bestemt av omfang-id. Hvert unike omfang-id tilsvarer et konkret omfang som er bestemt av fagsystemet. F.eks kan et fagsystem definere: 1:100% plass 2:50% plass ettermiddag 3:50% plass formiddag 4:50% plass like uker 5:50% plass ulike uker I tillegg til omfang-id og omfang beskrivelse kan det spesifiseres hvilke ukedager som er aktuelle, og hvilket alderstrinn omfanget gjelder. Da omfang benyttes i preutfyll-barnehage muliggjør dette at skjermdialog kan filtrere ut omfang som er uaktuelle. Relasjoner Omfang ukedager Ukedag Omfang spesifiseres av omfang-id/omfang-tekst. Omfanget kan suppleres ved å angi ukedager. Plass omfang 1 Omfang For en plass så velges det et omfang Oppvekstenhet omfang Omfang En enhet kan ha definert mange omfang/tilbud Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger omfang-id string entydig identifikasjon omfang-tekst string beskrivelse av omfanget omfang-fra-alder integer [0..1] omfang-til-alder integer [0..1] omfanget gjelder fra denne alder omfanget gjelder til denne alder [rangemaximum = 6 ] [rangeminimum = 0 ] [rangeminimum = 0 ] [rangemaximum = 6 ]

46 Side: 45 Attributt Merknader Begrensninger og tagger omfang-info string [0..1] ytterligere informasjon om omfanget omfang-timer-per-uke integer [0..1] kan angi et omfang på timer pr uke Sone Class Kode Sone er en geografisk inndeling av enheter. Det kan feks være skolekrets, bydel, mm Relasjoner Generalization Sone Kode arver egenskaper fra Kode Bi-Directional sone 0..1 Sone enheter Oppvekstenhet en sone kan være knyttet til flere enheter

47 Side: 46 Plass Class Angir ønsker om plassering, slik som hvilken enhet, hvilket omfang, og prioritering som ønskes. Relasjoner Barnehagefagdata plassvalg Plass For fagdata så kan mange plasser i prioritert rekkefølge velges Plass enhet 1 Oppvekstenhet angir hvilken enhet plassen søkes for Plass omfang 1 Omfang For en plass så velges det et omfang Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger prioritet integer [0..1] hvilken prioritet valgt plass har [rangeminimum = 1 ] [rangemaximum = 20 ]

48 Side: 47 felles borger Borger - (diagram) Pakken borger er avhengig av: felles-v2 Kodeliste fra GeoIntegrasjon felles Adresse fra GeoIntegrasjon felles Kontakt fra GeoIntegrasjon felles Figur: 18

49 Side: 48 Borger - (diagram) Viser datastrukturer for borger som utvider Person fra GeoIntegrasjon felles Figur: 19

KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk

KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk Tor Kjetil Nilsen ARKITEKTUM AS TOR@ARKITEKTUM.NO 48148468 Innhold KS Resultat XML 2.0 for Byggsøk... 2 Tjenester for integrasjon med skjemahotell for en digital dialog...

Detaljer

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM

Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Norsk Arkivråds høstseminar 2014 2014-11-03 Digital postkasse Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt ECM Digital postkasse i praksis, hva kreves Både ESA og ephorte leveres med støtte for KS SvarUt og Digipost

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon Kent Jonsrud STU

Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon Kent Jonsrud STU Veileder i modellering av en SOSI produktspesifikasjon 2013-11-06 Kent Jonsrud STU Formålet med denne veilederen Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs

BOKMÅL Side 1 av 7. KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG TDT4100 Objektorientert programmering / IT1104 Programmering, videregående kurs BOKMÅL Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap KONTINUASJONSEKSAMEN

Detaljer

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette?

Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning. Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Dokumentfangst fra nettsider IKT-løsning Hva har Bærum kommune gjort for å realisere dette? Innlegg på Norsk Arkivråds høstseminar 2010 v/lars Flugstad Agenda Hvem og hva er vi Utfordring SFO innmelding

Detaljer

Samdok. PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i e-forvaltning. (11) Tjenestegrensesnitt mot Noark 5. samla samfunnsdokumentasjon

Samdok. PRIORITERT OPPGAVE Arkiv i e-forvaltning. (11) Tjenestegrensesnitt mot Noark 5. samla samfunnsdokumentasjon samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE () Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 Utarbeidet av Rapportdato 1 av 4 OPPGAVE () Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 Ansvarlig strategigruppe Arbeidsgruppens

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Noark-4 Web Services

Noark-4 Web Services Noark-4 Web Services Standard kommunikasjon mellom fagsystemer og sak/arkivsystemer basert på Noark-4 Funksjonell beskrivelse Versjon 1.0 Dato: 2006-05-30 Funksjonell beskrivelse Versjon 1.0 Side 1 av

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-dag 5. november 2015 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet Samla samfunnsdokumentasjon SAMDOK Kommunale

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as

ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as ARKIV I SAMTID OG FRAMTID Utfordringer med portaler og integrering av fagsystemer og sak-/ arkivsystemer. Astrid Øksenvåg Daglig leder ekor as enorge - ekommune Alle nye interaktive, offentlige tjenester

Detaljer

Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012

Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012 Plandataforum SK-Oslo 29.10.2012 Jon Arne Trollvik, Statens kartverk E-post: jon-arne.trollvik@statkart.no Spåkenes, Lyngen Highlights GI-standarden vedtatt 31.01.2012 Et nytt standardisert grensesnitt

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste Benytt innsendingstjeneste Bruker kan fylle ut/signere/sende inn innsendingstjeneste og funksjonaliteten knyttet til disse operasjonene er beskrevet detaljert

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

INF1000 Prøveeksamen Oppgave 7 og 9

INF1000 Prøveeksamen Oppgave 7 og 9 INF1000 Prøveeksamen Oppgave 7 og 9 Høst 2015 Siri Moe Jensen 7a) Skriv en klasse Gave med to variabler som forteller hva som er i gaven, og hvor mye den har kostet. Klassen skal ha en konstruktør med

Detaljer

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015 SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS I NES KOMMUNE 2014/2015 for søkere uten 11-sifret personnummer Konfidensielt Etternavn, fornavn Fødselsdato og personnummer Kjønn Nasjonalitet Morsmål Opplysninger Jente Gutt om

Detaljer

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Bevaring av fagsystem og Noark 5

Bevaring av fagsystem og Noark 5 Bevaring av fagsystem og Noark 5 Thomas Sødring Førsteamanuensis Arkiv Høyskolen i Oslo og Akershus thomas.sodring@jbi.hio.no P-R428 22452610/99570472 1/34 I dag skal vi Litt om HiOA Snakke litt om Fra

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

En leveranse fra Semicolon-prosjektet. Informasjonsmodell og veiledning for bruk av XML Schema for barnehagesøknad og oppvekst

En leveranse fra Semicolon-prosjektet. Informasjonsmodell og veiledning for bruk av XML Schema for barnehagesøknad og oppvekst En leveranse fra Semicolon-prosjektet Informasjonsmodell og veiledning for bruk av XML Schema for barnehagesøknad og oppvekst Versjon kandidat 1.0 15. januar 2009 Side 1 Innhold 1 Endringslogg...4 1 Bakgrunn

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Testing Feiltesting av koden Funksjonstesting: Kilder.10

Innholdsfortegnelse. 1. Testing Feiltesting av koden Funksjonstesting: Kilder.10 1 Innholdsfortegnelse 1. Testing... 3 1.1 Feiltesting av koden... 3 1.2 Funksjonstesting:... 7 2. Kilder.10 2 1. Testing Testing av et system er nødvendig for å finne ut om systemet fungere slik det skal

Detaljer

Arkitektum. Nasjonale prosjekter på bygg. Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum

Arkitektum. Nasjonale prosjekter på bygg. Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum 1 Arkitektum Nasjonale prosjekter på bygg Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September 2017 Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum Om Arkitektum 2 Etablert i 2008-14 ansatte pr. september 2017 Vi

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: 11. juni 2004 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet er på 8

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk

Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk Dokumentasjon av XML strukturer for ByggSøk 28. februar 2003 Per Thomas Jahr Innhold 1 Oversikt over skjemaer...1 2 Valg mellom import og include...2 3 Enkoding...2 4 Navnerom...2 5 Regler for navngiving

Detaljer

VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL

VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL 1.1 INFORMASJONSMODELL Denne modellen skal danne et bilde av informasjonsinnholdet i det nye folkeregisteret. Informasjonsmodellen er en konseptuell modell som gir en overordnet

Detaljer

Interface to building application

Interface to building application GeoIntegrasjon Interface to building application GeoIntegrasjon Standardized electronic interaction for geo-related administrative procedures between case, archives, maps, technical systems, land register

Detaljer

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset 22-05-2006 2 22-05-2006 3 22-05-2006 4 Oppgave 1a

Detaljer

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04

INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 INF1000 (Uke 15) Eksamen V 04 Grunnkurs i programmering Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Anja Bråthen Kristoffersen og Are Magnus Bruaset 22-05-2006 2 22-05-2006 3 22-05-2006 4 Oppgave 1a

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

PRESENTASJON NORDIG OKTOBER Alle skal kunne teste alt - overalt

PRESENTASJON NORDIG OKTOBER Alle skal kunne teste alt - overalt PRESENTASJON NORDIG OKTOBER 2017 Alle skal kunne teste alt - overalt Det eksistensielle - Arkivverkets oppgaver Vår oppgave er - - - å dokumentere samtid for ettertid - i den tro at det er nyttig for ettertiden

Detaljer

Oppdatering 4 ESA Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA server/web versjon

Oppdatering 4 ESA Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA server/web versjon Postadresse: EVRY Postboks 4 1330 Fornebu Besøksadresse: Snarøyveien 30 A Fornebu Til brukere av ESA Dato: 28.06.2017 Ref.: Ragnar Sturtzel Oppdatering 4 ESA 8.1.2.2 Vedlagt følger Oppdatering 4 til ESA

Detaljer

Høringsuttalelse ang. produktspesifikasjon for kommunalt planregister

Høringsuttalelse ang. produktspesifikasjon for kommunalt planregister Postadresse: EDB ErgoGroup Postboks 494 Skøyen 0213 Oslo Besøksadresse: Nedre Skøyen vei 26 Skøyen Miljøverndepartementet Pb 8013 Dep 0030 Oslo Dato: 14.12.2011 Ref.: Ragnar Sturtzel Høringsuttalelse ang.

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1

Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag. 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Noark-5 hva blir det til? Ståle Prestøy IKA Trøndelag 23. mai 2007 Noark-5 - hva blir det til? 1 Hvorfor Noark-5? Generell teknologisk utvikling (1998-2006) Flere organ i samme database Sikring av dokumenters

Detaljer

PRESENTASJON Uttrekk og bevaring av eldre fagsystem med dots kjernen

PRESENTASJON Uttrekk og bevaring av eldre fagsystem med dots kjernen UTTREKK OG BEVARING FRA ELDRE FAGSYSTEM 21 nov 2012 KDRS Samling PROSJEKT Prosjektet fokuserer på utfordringen knyttet til bevaring av fagsystem slik beskrevet i Riksrevisjonens rapport. Prosjektets har

Detaljer

Gjennomgang av eksamen H99

Gjennomgang av eksamen H99 Gjennomgang av eksamen H99 Administrasjon av kurser, studenter og påmeldinger Ole Christian Lingjærde Gruppen for bioinformatikk Institutt for Informatikk Universitetet i Oslo Oppgave 1 (15 %) (Besvares

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Endret litt som ukeoppgave i INF1010 våren 2004

Endret litt som ukeoppgave i INF1010 våren 2004 Endret litt som ukeoppgave i INF1010 våren 2004!!!" # # $# ##!!%# # &##!'! Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare det. Les gjerne gjennom hele oppgavesettet før du begynner med

Detaljer

Løsning for utgående EHFfaktura

Løsning for utgående EHFfaktura Løsning for utgående EHFfaktura og fakturahotell Bilag Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av konsulenttjenester DocuLive referanse nr 202036-38 Side av 7 Innledning... 3 2 Forklaring til kravspesifikasjonen...

Detaljer

Kodelister. fortjener større oppmerksomhet. Steinar Høseggen, Geomatikk IKT AS

Kodelister. fortjener større oppmerksomhet. Steinar Høseggen, Geomatikk IKT AS Kodelister fortjener større oppmerksomhet Steinar Høseggen, Geomatikk IKT AS Definisjoner Kode (Classifier, Term) = entydig navn på et Konsept som har en form for faglig eller vitenskaplig definisjon Beskrivelse,

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Til IT-avdelingen. Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv. Visma Unique AS Avdeling Oppvekst

Til IT-avdelingen. Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv. Visma Unique AS Avdeling Oppvekst Til IT-avdelingen Krav innføring av Visma Samhandling Arkiv Visma Unique AS Avdeling Oppvekst www.visma.no/offentlig Innholdsfortegnelse Visma Samhandling Arkiv - systemkrav...3 Teknisk skisse Arkiv og

Detaljer

«Standard for begrepsbeskrivelser»

«Standard for begrepsbeskrivelser» «Standard for begrepsbeskrivelser» Standardiseringsrådet, 13. mars 2012 Steinar Skagemo Tema Bakgrunn Behovet for standarder innenfor området metadata/semantikk/begrepsarbeid Spesielt om behovet for standard

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

Felles offentlig IKT-arkitektur

Felles offentlig IKT-arkitektur Felles offentlig IKT-arkitektur 1 Generelt 2 Arkitekturprinsipper Arkitekturprinsippene må etter EDBs mening gjelde for hele den offentlige forvaltningen og helst utformes på en slik måte at de også kan

Detaljer

Kravspesifikasjon for kontrollprogram for barnevern 2015 i KOSTRA

Kravspesifikasjon for kontrollprogram for barnevern 2015 i KOSTRA Kravspesifikasjon for kontrollprogram for barnevern 2015 i KOSTRA Gjelder filuttrekk: Barnevern 2015 Gjelder rapporteringsår: 2015 Kontaktperson: Tone Dyrhaug, tlf. 21 09 47 71, e-post: tone.dyrhaug@ssb.no

Detaljer

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen

Forprosjekt nytt skoleadministrativt system. Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Forprosjekt nytt skoleadministrativt system Vedlegg 6 Prosessbeskrivelse Aktivitetsskolen Innledning Dette dokumentet utgjør grunnlaget for den foreløpige funksjonelle kravspesifikasjonen for anskaffelsen

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Etter uke 9 skal du. Introduksjon til objektorientert programmering. Innhold. Klasser som abstraksjoner

Etter uke 9 skal du. Introduksjon til objektorientert programmering. Innhold. Klasser som abstraksjoner Etter uke 9 skal du Introduksjon til objektorientert programmering INF1001 Høst 2016 Uke 9 Kunne designe og implementere en programstruktur med flere klasser Kunne etablere og manipulere objekter i (sammensatte)

Detaljer

Plan: Parameter-overføring Alias Typer (Ghezzi&Jazayeri kap.3 frem til 3.3.1) IN 211 Programmeringsspråk

Plan: Parameter-overføring Alias Typer (Ghezzi&Jazayeri kap.3 frem til 3.3.1) IN 211 Programmeringsspråk Plan: Parameter-overføring Alias Typer (Ghezzi&Jazayeri kap.3 frem til 3.3.1) Funksjonelle språk (Ghezzi&Jazayeri kap.7 frem til 7.4) Neste uke: ML Ark 1 av 16 Forelesning 16.10.2000 Parameteroverføring

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata Registrer preutfyllingsdata Etatssystem kan sende inn preutfyllingsdata som automatisk vil bli lagt inn i innsendingstjenester når de instansieres. Dette

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

KS Resultat XML. Line Richardsen, KS Per Myrseth, DNV & Semicolon

KS Resultat XML. Line Richardsen, KS Per Myrseth, DNV & Semicolon KS Resultat XML Line Richardsen, KS Per Myrseth, DNV & Semicolon Prosjekt for standardisert integrasjon mellom IKT-systemer i kommunesektoren Asker og Bærum piloten Hvem er med? Asker kommune med leverandørene

Detaljer

Test 2 OOP. - Prøveeksamen

Test 2 OOP. - Prøveeksamen Test 2 OOP - Prøveeksamen 2007 - Viktig: Jobb med oppgavene som om det var eksamen Ikke snakk med sidemann, ta korte pauser, benytt kun skriftlige hjelpemidler du hadde tenkt til å hatt med på eksamen.

Detaljer

Veileder for innsendingssystemet IPIS. Versjon 1.9/07.12.2010/TJ. Helsedirektoratet

Veileder for innsendingssystemet IPIS. Versjon 1.9/07.12.2010/TJ. Helsedirektoratet Veileder for innsendingssystemet IPIS Versjon 1.9/07.12.2010/TJ Helsedirektoratet 2 Endringshistorikk Versjonsnr Dato Beskrivelse av endringer 1.1 27.04.2006 Nedlasting av.net Framework er fjernet i kap

Detaljer

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge!

Eigersund kommune. Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! Eigersund kommune Rutinehåndbok for behandling av persondata i skoleverket Rutinene beskrevet i dette dokumentet er alle pliktige til å sette seg inn i og følge! «Organisasjonen må ha skriftlige retningslinjer

Detaljer

Innhold. INF1000 Høst Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML)

Innhold. INF1000 Høst Unified Modeling Language (UML) Unified Modeling Language (UML) Innhold Unified Modelling Language UML INF1000 Høst 2015 Uke 8: Mer objektorientert programmering Siri Moe Jensen En ny type for-løkke Organisering av mengder av objekter HashMap Valg av representasjon

Detaljer

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI

1. Generelt. GSI, import av datafil (spec 1.0) 1.1. Ingen individbasert innsamling. 1.2. Historikk. 1.3. Import 2010-11. 1.4. Importmulighet i GSI 1. Generelt 1.1. Ingen individbasert innsamling Det har noen år vært gjennomført testing av en individbasert innsamling til GSI (Grunnskolens Informasjonssystem). Det foreligger ikke nødvendige godkjenninger

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

SIMS Grensesnittbeskrivelse ekstern V0.8

SIMS Grensesnittbeskrivelse ekstern V0.8 SIMS Grensesnittbeskrivelse ekstern V0.8 Revisjoner Dato Versjon Beskrivelse Ansvarlig 22.10.2010 0.7 Oppstart beskrivelse av eksternt SIMS grensesnitt Jan Magne Johansen Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

Løsningsforslag Test 2

Løsningsforslag Test 2 Løsningsforslag Test 2 Oppgave 1.1: Interface definerer et grensesnitt som kan implementeres av flere klasser. Dette gir en standardisert måte å kommunisere med objekter av en eller flere relaterte klasser.

Detaljer

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09

Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Arkivmessige forhold og elektroniske skjemaer Gjennomgang for Oslo kommune v/ Byarkivet 29.10.09 Martin.bould@ergogroup.no Telefon 99024972 Martin Bould,ErgoGroup 1 Anbefaling Bruk elektroniske skjemaer

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C)

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Registreringsskjema for kvalifiseringsprogram 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i kvalifiseringsprogram.

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Samlet pris og prisbestemmelser

Samlet pris og prisbestemmelser evry.com EVRY Norge AS Postboks 4 1330 Fornebu, Norway Snarøyveien 30 A T: +47 06500 Bilag 2 til Abonnementsavtale 2015 04 Samlet pris og prisbestemmelser Avtale om rett til bruk av informasjon fra Det

Detaljer

N5WS. Jean-Philippe André Caquet Kontaktkonferansen 21.05.2014

N5WS. Jean-Philippe André Caquet Kontaktkonferansen 21.05.2014 N5WS Jean-Philippe André Caquet Kontaktkonferansen 21.05.2014 Hva er webservices? Små komponenter som kan brukes fleksibelt på tvers av nettsteder og andre tjenester. En komponent i denne sammenheng er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Bokmål UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering Eksamensdag: Torsdag 4. desember 2014 Tid for eksamen: 14.30 (4 timer)

Detaljer

To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF

To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF Ragnar Sturtzel 2014-06-17 To RDF or not to RDF Fagdag om Noark 5 og RDF Diskusjonstemaer Først en kort oppsummering av dagen Så noen spørsmål jeg har satt opp Til slutt åpen debatt 2 Oppsummering 1 Graham

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Per Martin Jøraholmen 27.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Organisering av fakturamottaket (EFB) DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005

Detaljer

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Startside, hvordan se eleven og foresattes informasjon, faner med ulik elevinformasjon. Visma Flyt Skole har en egen foresattpålogging vi kaller Hjemmeweb. Foresatte

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Teknologiforum Felles begrepsmodell byggesak. Gardermoen 11.november 2014 Tor Kjetil Nilsen

Teknologiforum Felles begrepsmodell byggesak. Gardermoen 11.november 2014 Tor Kjetil Nilsen Teknologiforum Felles begrepsmodell byggesak Gardermoen 11.november 2014 Tor Kjetil Nilsen Felles begrepsmodell byggesak Standarder og formater i fagområdet byggesak Informasjonsmodellen Datafangst fra

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Veiledning til skjema 11b

Veiledning til skjema 11b Veiledning til skjema 11b Registreringsskjema for introduksjonsstønad 2015 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i introduksjonsprogram. Med deltaker

Detaljer

Svar på spørsmål mottatt etter tilbudskonferansen INNHOLD

Svar på spørsmål mottatt etter tilbudskonferansen INNHOLD Svar på spørsmål mottatt etter tilbudskonferansen INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 Spørsmål Del I... 3 2.1 Spørsmål til K-9 - Vedlegg A Leveringsomfang V1.1 Skal det være overlevering av B-post på

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; }

Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; } Hva er verdien til variabelen j etter at følgende kode er utført? int i, j; i = 5; j = 10; while ( i < j ) { i = i + 2; j = j - 1; Hva skrives ut på skjermen når følgende kode utføres? int [] tallene =

Detaljer

Erfaringer med Geointegrasjon

Erfaringer med Geointegrasjon Innherred samkommune Erfaringer med Geointegrasjon Eva K. Lian Enhetsleder Dokumentsenteret INNHERRED SAMKOMMUNE 2 Innherred samkommune Kort om meg selv Enhetsleder Innherred samkommune arkiv- og informasjonsansvarlig

Detaljer

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven

Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven Oblig 4Hybelhus litt mer tips enn i oppgaven lørdag 19. okt 2013 Arne Maus Obligatorisk oppgave 4 Gulbrand Grås husleiesystem I denne oppgaven skal vi se på hans studenthus Utsyn. Utsyn består av 3 etasjer,

Detaljer