KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS 28.08.2012"

Transkript

1 KS KS Resultat XML Versjon 2.0 KS

2 Side: 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektgruppe... 2 Prosessmodeller... 3 Skjemautfylling... 4 Mottak... 5 Saksbehandling... 6 Svar... 7 Tjenesteregister/skjemakatalog... 8 Dokumentasjon av tjenester og informasjonsmodeller... 9 skjemaresultat skjemaresultat-v sak skjemavalidering-v skjemabehandling-v barnehage Barnehage-resultat-v Preutfyll-person-v Preutfyll-skjema-v oppvekst Barn Oppvekstenhet Familie Foresatt Fortrinn Omfang Sone Plass felles borger felles-v

3 Side: 2 Innledning Rapporten beskriver forslag til revidering av KS Resultat XML. Informasjonsmodellen er i hovedsak lik versjon 1 og bruker de samme prinsipper for oppdeling av resultat data i en generell del, en arkiv del og en fagsystem del. Det er først og fremst tjenestene som har blitt utvidet og spesifisert for å støtte arbeidsflyt beskrevet i prosessmodellene. Bakgrunn Versjon 1 av KS Resultat XML var knyttet til Noark4 WS. I GeoIntegrasjon 1 prosjektet ble Noark4 WS 2 oppgradert til Noark5 WS 3 sammen med en del andre domener. Denne revisjonen har tatt inn arkivdata fra GeoIntegrasjon og utvidet standarden med behov som er meldt inn fra brukere og leverandører. Det er også laget UML modeller av tjenester og informasjonsmodeller med veiledningsmateriell og verktøy for å lage webservice tjenester og dataskjema, slik at det skal være mulig å enkelt utvide rammeverket med andre typer søknader enn barnehage. Barnehagesøknad er brukt som eksempel gjennom prosessene på samme måte som i versjon 1. Dokumentasjon av KS Resultat XML versjon 1 ligger på Prosjektgruppe Disse har deltatt i prosjektet: Ragnar Sturtzel (EVRY), Ove Rune Driveklepp (Visma), Frode Høgset (Visma), Thor Arne Johansen (Oppad), Bjørn Korneliussen (Sem og Stenersen Prokom), Snorre Solem (Kommuneforlaget), Joachim Mørch-Eidem (BRREG/SERES), Hjørdis Hoff (Acando/SERES), Øystein Aanrud (Bærum Kommune), Line Richardsen (KS), Tor Kjetil Nilsen (Arkitektum) Arbeidet med revideringen har pågått første halvår Det har blitt avholdt flere møter i prosjektet for å kartlegge behov og jobbe fram løsninger. 1 GeoIntegrasjon prosjektet (http://geointegrasjon.no/) definerte felles grensesnittstandarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS og saks-/arkivsystemer i offentlig sektor. 2 Noark4 WS - 3 Noark5 -

4 Side: 3 Prosessmodeller Prosesmodellen har blitt brukt for å identifisere tjenester som ønskes utført mellom to parter/aktører. Hovedvekten av tjenestene som har fått forslag om standard grensesnitt ligger i skjemautfyllingsfasen og i mottaksfasen. Det er også identifisert tjenester i de to neste fasene, men her er det flere som ikke har fått noe forslag til grensesnitt utover at det for eksempel er pekt på SvarUT 4 prosjektet som særs relevant i behandling og svar fasen, samt at Elektronisk handelsformat (EHF) 5 muligens kan benyttes for å lage fakturagrunnlag mot økonomisystem. Under følger kapitler med nærmere redegjørelse for prosessene som er lagt til grunn for de foreslåtte tjenestene. Prosessene kan også sees på med større bilder. Skjemautfylling Mottak Saksbehandling Svar 4 SvarUT prosjektet har som mål å operasjonalisere deler av en felles arkitektur for kommunesektoren slik det anbefales i FAKS-rapporten. 5 Elektronisk handelsformat (EHF) -

5 Side: 4 Skjemautfylling Prosessen starter ved at innbygger/søker finner aktuelt skjema på skjemahotellet for eksempel via tjenestebeskrivelser. Når skjemaet åpnes så kalles Hent skjemadata til fagsystemet som skal behandle søknaden slik at lister med valg og tilbud kan fylles inn i skjemaet. Søker kan autentiserer seg mot for eksempel ID-porten/MinID 6 Hvis søker er autentisert så hentes personlig relatert informasjon til skjemaet (for eksempel alle barn) Søker fyller inn resterende informasjon Skjemaet valideres mot barnehagesystem Hvis søknaden er ok så lagres søknaden. Hvis det er mangler i søknaden så sendes søker tilbake til aktuelt felt som må utbedres. 6 ID-porten -

6 Side: 5 Mottak Prosessen starter ved at postmottaket ved avtalte intervall automatisk sjekker om det er kommet nye søknader Hvis det finnes nye søknader så startes en løkke for hver ny søknad Søknad hentes ned fra skjemahotellet Søknaden arkiveres i organisasjonens arkiv Kvittering sendes til skjemahotell om at søknaden er motatt Epost sendes til søker om ikke skjemaløsningen gjør dette Finner så riktig saksbehandlingssystem for aktuelt skjema Sender søknaden til riktig saksbehandlingssystem Det finnes en rekke alternative måter å organisere rekkefølgen på disse oppgavene og foreslått prosess er ingen fasit. Et alternativ kan være at søknaden sendes rett til sakssystem etter Hent søknad slik at det er sakssystemet sitt ansvar å arkivere og evt sende kvittering.

7 Side: 6 Saksbehandling Prosessen starter med at skjemaresultat sendes inn til fagsystem for behandling (selve saksbehandlingen for barnehagesøknad er vesentlig forenklet) Saksbehandling starter med å hente en sak fra kø Fordeler plass Lager tilbud om plass Lager et unikt svarskjema på skjemahotellet for aktuelle tilbud Sender tilbud om plasser til søker via for eksempel SvarUT komponenten Arkiverer utgående dokument

8 Side: 7 Svar Prosessen starter ved at en får svar på utsendt tilbud om plasser Mottaksprosessen kan benyttes for å ta imot elektronisk svar Svar fra søker tas imot om hvilken plass som bekreftes Svaret arkiveres Nødvendige opplysninger registreres i fagsystemet Videre prosess Før hver termin starter en prosess som bruker plassvalgene for å generere riktig fakturagrunnlag Faktura sendes fra organisasjonens fakturasystem

9 Side: 8 Tjenesteregister/skjemakatalog Utifra UML modellene er det generert webservice tjenester(wsdl) og dataskjema(xsd) som kan lastes ned fra Disse er ment for utviklere og de som ønsker å implementere tjenestene i sine løsninger.

10 Side: 9 Dokumentasjon av tjenester og informasjonsmodeller Tjenesteskjema og applikasjonsskjema for KSResultatXML standarden. Her vises i detalj informasjonsmodeller med beskrivelse av objekter, attributter og relasjoner. Tjenestene dokumenteres også med sine operasjoner. Informasjonsmodellen for skjemaresultat bruker de samme prinsipper som i versjon 1 med en tredeling av modellen. En del inneholder arkivdata, en annen generelle metadata om søknaden og den siste fagdata delen er en utvidbar modell for fagspesifikk informasjon. Hele modellen kan også sees på mlmodell/

11 Side: 10 skjemaresultat Skjema - (diagram) Overordnet struktur for pakkene tar utgangspunkt i skjemaresultat-v2 og denne utvides med fagspesifikk informasjon slik som for barnehagesøknad. En kan også velge å levere preutfyllingstjenester for domenet slik som Preutfyll-person og Preutfyll-skjema. Figur: 1

12 Side: 11 skjemaresultat-v2 Pakke som beskriver generelt om skjemaresultat og tjenester som kan implementeres av en skjemaløsning. Skjema - (diagram) Pakken skjema-v2 er avhengig av: felles-v2 Kodeliste fra GeoIntegrasjon felles Felles fra GeoIntegrasjon Arkiv Kjerne fra GeoIntegrasjon Arkiv Dokument fra GeoIntegrasjon Arkiv Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 2

13 Side: 12 Skjema - (diagram) Viser tjenester og datastrukturer for Skjema. Tjenestene implementeres av en skjemaløsning, og brukes typisk av et postmottak/skjemamottak for videre behandling. Figur: 3

14 Side: 13 Arkivdata Class et arkiv består av brev eller dokumenter som er blitt til som ledd i en bedrifts eller et (offentlig) organs virksomhet samt metadata om disse. Relasjoner Arkivdata dokumenter Dokument angir dokumenter og filer fra GeoIntegrasjon Arkiv (NOARK5WS) Skjemaresultat arkivdata 0..1 Arkivdata angir arkivdata for søknaden Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger saksmappe Saksmappe [0..1] angir saksmappe fra GeoIntegrasjon Arkiv (NOARK5WS) journalpost Journalpost angir journalpost fra GeoIntegrasjon Arkiv (NOARK5WS) Fagdata Class Fagdataimplementasjoner arver fra denne slik som feks barnehage, sfo, skole innrapportering, byggesak, stedsbasert innrapportering, mm Relasjoner Generalization Barnehagefagdata Fagdata Skjemaresultat fagsystemdata 0..1 Fagdata angir fagsystemdata for søknaden

15 Side: 14 RelasjonstypeKode Class Kode Angir type relasjon til annen søknad Se kodeliste på Kompletterer kan kuttes ved at vi da forlanger komplett søknad på nytt = Erstatter. Relatert kan brukes ved f.eks. søknad om midlertidig brukstillatelse i byggesak og relaterer da til tidligere søknad om igangsettingstillatelse. Relasjoner Generalization RelasjonstypeKode Kode RelatertSøknad Class Referanse til annen instans av skjema. Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger søknadsid SøknadsId Identifikator for resultatet. Dette skal være en unik identifikator for resultatet, og det anbefales å benytte en GUID relasjonstype RelasjonstypeKode Angir type relasjon til annen søknad

16 Side: 15 Skjemahode Class Relasjoner Unspecified Skjemaresultat skjemahode 1 Skjemahode angir skjemahode Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger skjemaid string Unik identifikator for kildeskjemaet (GUID) Kan brukes for ruting til riktig fagsystem, identifisering av prosess som skal startes, standardverdier som søknaden skal kompletteres med, o.l skjemaversjon string Kildeskjemaets versjonsnummer. resultatkilde string resultatsystem string resultatdato datetime resultatmål string Identifikator for systemet/installasjonen som er opphavet til resultatet. Dette kan for eksempel være nettadressen til serveren der skjemamotoren som har produsert resultatet kjører. Identifikator for programvaren som ble benyttet under utfyllingen av skjemaet. Denne bør inneholde navn på programvare, versjonsnummer og buildnummer. Tidspunkt (dato/tid, format som xsd:datetime) da innholdet ble produsert, dvs. utfylleren trykket på send inn eller tilsvarende. Identifikator for systemet som skal motta/behandle resultatet. språk string Språket som ble brukt ved utfylling av skjemaet. Se Kodeliste for Språk for gyldige verdier.

17 Side: 16 Skjemakvittering Class Kvittering for at søknaden er lastet ned fra skjemaløsningen til skjema/postmottak for videre saksbehandling i organisasjonen Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger søknadsid SøknadsId Søknadens identifikasjon i Skjemaresultat saksnummer Saksnummer [0..1] journalnummer Journalnummer [0..1] består av saksår / sakssekvensnummer og identifiserer en saksmappe. Vises ofte på formatet 2012/ består av journalsekvensnummer / journalår og identifiserer en journalpost. Vises ofte på formatet 12345/2012 kvitteringersendtsøker boolean Brukes hvis skjemamottaket sender epost til søker om at det er mottatt. Alternativt så kan den sendes av skjemaløsningen Skjemaresultat Class Samlingen med informasjon som utgjør søknaden. Informasjonen er delt i tre elementer; ett for fagsystemdata, som skal benyttes av fagsystem for å registrere og behandle søknaden, og ett for arkivdata, samt ett for hodedata og identifikasjon. Arkivdata kan benyttes i integrasjoner uten fagsystem, og hvor mellomvare er involvert i ruting og arkivering av informasjonen. Arkivdata seksjonen benyttes også for å transportere filvedlegg slik som f.eks PDF versjoner av den utfylte søknaden. Relasjoner Unspecified Skjemaresultat skjemahode 1 Skjemahode angir skjemahode Skjemaresultat fagsystemdata 0..1 Fagdata angir fagsystemdata for søknaden arkivdata angir arkivdata for søknaden

18 Side: Skjemaresultat Arkivdata Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger søknadsid SøknadsId Identifikator for resultatet. Dette skal være en unik identifikator for resultatet, og det anbefales å benytte en GUID relatertsøknad RelatertSøknad [0..1] Referanse til annen instans av skjema SøknadsId Class Identifikator for resultatet. Dette skal være en unik identifikator for resultatet, og det anbefales å benytte en GUID Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger identifikator string

19 Side: 18 Skjematjenester Interface Operasjoner Metode Merknad Parametre KvittereForMottak() Returnerer: void Array: False Kvitterer for at søknaden er lastet ned, og kan da Skjemakvittering [in] kvittering fjernes på skjemahotellet. Bestemmer også hvordan tilbakemelding til søker skal gis. Søknaden fjernes også fra HentNyeSøknader da. HentNyeSøknader() Returnerer: SøknadsId Array: True Returnerer en liste med søknadsid'er som ikke er lastet ned ennå. HentSøknad() Returnerer: Skjemaresultat Array: False Henter resultatet av en søknad SøknadsId [in] søknadsid

20 Side: 19 sak skjemavalidering-v2 Pakke som typisk implementeres av fagsystemer som skal motta skjema og som kan tilby validering av dette skjemaet til skjemaløsninger. Tjenestene sikrer at en søknad ikke inneholder ulogiske data som restriksjoner i xsd skjema ikke beskriver. skjemavalidering-v2 - (diagram) Pakken skjemavalidering er avhengig av: skjema-v2 Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 4

21 Side: 20 skjemavalidering-v2 - (diagram) Viser tjenester og datastrukturer i skjemavalidering Figur: 5 Valideringsfeil Class Relasjoner Valideringsresultat valideringsfeil Valideringsfeil resultatet kan ha 0 til mange feil Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger feltreferanse string angir referanse til hvilket felt som inneholder feil eller ulogiske verdier melding string beskriver feilen som må rettes opp før skjemaet kan sendes inn og tips om hvordan det kan gjøres.

22 Side: 21 Valideringsresultat Class Relasjoner Valideringsresultat valideringsfeil Valideringsfeil resultatet kan ha 0 til mange feil Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger sjekkok boolean angir om søknaden er ok for videre behandling. Hvis "false" så beskrives manglene i Valideringsfeil. Skjemavalidering Interface Et saksbehandlingssystem kan tilby denne valideringstjenesten for søknader/skjema for å sikre bedre kvalitet på alt som kommer inn. Operasjoner Metode Merknad Parametre SjekkGyldigSkjemaresult at() Returnerer: Valideringsresultat Array: False Tjenesten benyttes for å sjekke om søknaden inneholder nødvendige data og har lovlige kombinasjoner av data slik at det er sannsynlig at søknaden blir behandlet. (en unngår å sende svar om ufullstendige opplysninger) Skjemaresultat [in] resultat

23 Side: 22 skjemabehandling-v2 Pakken skjemabehandling implementeres typisk av et fagsystem som gjør saksbehandling i et domene. Skjemamottak kan rute skjema/søknader videre for behandling i dette fagsystemet. skjemabehandling - (diagram) Pakken skjemabehandling er avhengig av: skjema-v2 Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 6 Skjemabehandling - (diagram) Viser tjenestene i skjemabehandling Figur: 7

24 Side: 23 Skjemabehandling Interface Tjenesten benyttes for å sende søknad/skjema inn til riktig saksbehandlingssystem/fagsystem for behandling. Operasjoner Metode Merknad Parametre NySkjemabehandling() Returnerer: void Array: False Registrerer et nytt skjema til behandling Skjemaresultat [in] resultat

25 Side: 24 barnehage Barnehage-resultat-v2 Pakke som inneholder resultat fra en barnehagesøknad. Utvider den generelle pakken skjemaresultat med domenespesifikk informasjon. Resultat - (diagram) Pakken barnehage-resultat er avhengig av: skjemaresultat-v2 borger-v2 oppvekst Kontakt fra GeoIntegrasjon felles Figur: 8

26 Side: 25 Barnehage-Resultat - (diagram) Figur: 9

27 Side: 26 BarnFlytteOpplysninger Class Opplysninger som benyttes hvis barnet/søker skal flytte til kommunen. Hvis innflytting (til kommune) er satt (true), er nyadresse (m/fomdato) påkrevet (ellers ikke) Relasjoner BarnFlytteOpplysninger nyadresse 0..1 Adresseperiode kan angi ny adresse for innflytta barn med fra dato mulighet Barnehagefagdata barnflytteopplysninger 1 BarnFlytteOpplysninger angir om barnet flytter til kommunen Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger innflytting boolean «asattribute» Hvis innflytting (til kommune) er satt (true), er nyadresse (m/fomdato) påkrevet (ellers ikke) Barnehagefagdata Class Fagdata Relasjoner Generalization Barnehagefagdata Fagdata Barnehagefagdata plassvalg Plass For fagdata så kan mange plasser i prioritert rekkefølge velges Barnehagefagdata tilleggsdata 0..1 Tilleggsdata fagdata kan utvides med tilleggsdata Barnehagefagdata regningsmottaker 1 Kontakt fagdata bruker kontakt som regningsmottaker

28 Side: 27 Barnehagefagdata barnflytteopplysninger 1 BarnFlytteOpplysninger angir om barnet flytter til kommunen Barnehagefagdata barnopplysninger 1 Barn Barn brukes i fagdata for å angi hvilke barn som det søkes plass/overføring/oppsigelse for Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger søknadsopplysninger Søknadsopplysninger Generelle opplysninger om søknaden som start og sluttdato, meldingstype og om det kommer vedlegg til søknaden Meldingstype Enumeration Angir hvilken type søknad det dreier seg om. Den ene angir at søknaden dreier seg om en overføring fra en annen enhet i samme kommune, den andre angir at det er snakk om en ny plass (f.eks. innflytting eller et nytt barn.) og den tredje er oppsigelse av plass. Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger OVERFOERING_SAM ME_KOMMUNE string NY_PLASS string OPPSIGELSE string

29 Side: 28 Søknadsopplysninger Class Generelle opplysninger om søknaden Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger type Meldingstype angir overføring, ny plass eller oppsigelse vedlegg boolean Angir om søknaden vil bli supplert med mer (ettersendt) dokumentasjon startdato date [0..1] Angir første dag den omsøkte plassen ønskes benyttet. sluttdato date [0..1] angir dag for oppsigelse Tilleggsdata Class Relasjoner Barnehagefagdata tilleggsdata 0..1 Tilleggsdata fagdata kan utvides med tilleggsdata

30 Side: 29 Preutfyll-person-v2 Pakken inneholder tjenester for å preutfylle et skjema med personlig informasjon forutsatt at en er autentisert og at det gir tilgang til fødselsnummer. Preutfyll - (diagram) Pakken preutfyll-person er avhengig av: felles-v2 oppvekst Kontakt fra GeoIntegrasjon felles Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 10

31 Side: 30 Preutfyll - (diagram) class Preutfyll «interface» Preutfyll-person + FinnFamilierForPerson(Personidentifikator) : Preutfyllresultat felles-v 2::PreutfyllMetadata Preutfyllresultat +metadata 1 + kildesystem: string [0..1] + kildeorganisasjon: string [0..1] + kommentar: string [0..1] + opprettet: datetime +familier oppvekst::familie Oppvekst : Familie Figur: 11

32 Side: 31 Preutfyllresultat Class Relasjoner Preutfyllresultat familier Familie henter familier en person er involvert i Unspecified Preutfyllresultat metadata 1 PreutfyllMetadata metadata for resultatet Preutfyll-person Interface Operasjoner Metode Merknad Parametre FinnFamilierForPerson() Returnerer: Preutfyllresultat Array: False Hent personinformasjon basert på fødselsnummer. Tjenesten benyttes til å innhente personspesifikke data for pre-utfylling av elektronisk skjema. Informasjon returnert fra tjenesten benyttes til å fylle inn verdier i lister og menyer som benyttes i skjermdialogen. Data i dette dokumentet representerer en familie og er typisk resultatet av et registeroppslag. Gitt et fødselsnummer vil et slikt oppslag returnere en liste med de foresatte (med rolleangivelse; f.eks, mor, far eller annen familie), og en liste med barn tilknyttet fødselsnummeret som ble bruket ved oppslag. Personidentifikator [in] fødselsnummer

33 Side: 32 Preutfyll-skjema-v2 Pakken inneholder tjenester for å preutfylle et skjema med fagdata, valglister o.l fra et fagsystem Barnehage-Preutfyll - (diagram) Pakken preutfyll-skjema er avhengig av: felles-v2 oppvekst borger Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Figur: 12

34 Side: 33 Barnehage-Preutfyll - (diagram) class Barnehage-Preutfyll Skjemadata «enumeration» Opptaksår DETTEOPPTAKSAAR NESTEOPPTAKSAAR +metadata +enheter +spesielle-hensyn 1 +statsborgerskap felles-v 2::PreutfyllMetadata + kildesystem: string [0..1] + kildeorganisasjon: string [0..1] + kommentar: string [0..1] + opprettet: datetime tags asgroup = true oppv ekst::oppv ekstenhet Kode + posisjon: Punkt [0..1] + enhetinformasjon: anyuri [0..1] ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] +spesielle-hensyn oppv ekst::fortrinn Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] borger::statsborgerskap Kode +sone enheter +omfang oppv ekst::sone oppv ekst::omfang Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] + omfang-id: string + omfang-tekst: string + omfang-fra-alder: integer [0..1] + omfang-til-alder: integer [0..1] + omfang-info: string [0..1] + omfang-timer-per-uke: integer [0..1] ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] «interface» Preutfyll-barnehageskjema + HentSkjemadata(Opptaksår, integer) : Skjemadata +språk felles-v 2::Språk Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] Figur: 13

35 Side: 34 Opptaksår Enumeration Identifisere hvilket opptaksår man ønsker data for, fagsystemet styrer hva som er dette og neste opptaksår, skjemaleverandør trenger ikke å endre noe ved overgang til nytt opptaksår. Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger DETTEOPPTAKSAAR string inneværende år NESTEOPPTAKSAAR string neste år Skjemadata Class Samler generelle data for preutfylling av en barnehagesøknad Relasjoner Skjemadata statsborgerskap Statsborgerskap skjemadata henter ut lister med statsborgetskap Skjemadata språk Språk skjemadata henter ut lister med språk Skjemadata spesielle-hensyn Fortrinn skjemadata henter ut lister med fortrinn Skjemadata enheter Oppvekstenhet skjemadata henter ut lister med enheter Unspecified Skjemadata metadata 1 PreutfyllMetadata angir metadata for preutfyllingen

36 Side: 35 Preutfyll-barnehageskjema Interface Tjeneste for å hente data fra et barnehagesystem til et skjema Operasjoner Metode Merknad Parametre HentSkjemadata() Returnerer: Skjemadata Array: False Tjenesten benyttes til å innhente kommunespesifikke data for pre-utfylling av elektronisk skjema. Informasjon returnert fra tjenesten benyttes til å fylle inn verdier i lister og menyer som benyttes i skjermdialogen. Opptaksår [in] opptaksår integer [in] kommunenr Hent tilgjengelige enheter, omfang, språk og soner.

37 Side: 36 oppvekst Oppvekst - (diagram) Pakken oppvekst er avhengig av: felles-v2 borger Teknisk fra GeoIntegrasjon felles Geometri fra GeoIntegrasjon felles Kodeliste fra GeoIntegrasjon felles Figur: 14

38 Side: 37 Familie - (diagram) Figur: 15

39 Side: 38 Koder - (diagram) class Koder Oppvekstenhet Kode + posisjon: Punkt [0..1] + enhetinformasjon: anyuri [0..1] ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] felles-v 2::Språk Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] borger::rolle Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] +enheter +sone 0..1 Sone borger::statsborgerskap Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] 000 Norge 101 Danmark 103 Finland 105 Island...osv 980 Statsløs 990 Uoppgitt Språkkoder: nb nn se smj sma fi fkv en +spesielle-hensyn Bokmål Nynorsk Nordsamisk Lulesamisk Sørsamisk Finsk Kvensk Engelsk Se Fortrinn Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] Kodene defineres av fagsystemet Eks: 1 Barn med nedsatt funksjonsevne 2 Barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven 3 Søsken i samme barnehage osv... MO Mor FA Far SM Stemor SF Stefar FM Fostermor FF Fosterfar MM Medmor EF Ektefelle SA Samboer SI Søster BR Bror... Se for komplett liste borger::sivilstand Kode ::Kode + kodeverdi: String + kodebeskrivelse: String [0..1] + ergyldig: Boolean [0..1] 1 Ugift 2 Gift 3 Enke/enkemann 4 Skilt 5 Separert 6 Registrert partner 7 Separert partner 8 Skilt partner 9 Gjenlevende partner Se Se for komplett liste Figur: 16

40 Side: 39 Omfang - (diagram) Figur: 17

41 Side: 40 Barn Class Borger Barn er et menneske som er i fasen mellom fødsel og pubertet. Den juridiske definisjonen av «barn» refererer generelt til personer som ikke har nådd myndighetsalder. I konteksten av barnopplysninger skal "Borger.spraak" forstås som morsmål Relasjoner Generalization Barn Borger Barn arver egenskapene til borger Familie barn Barn En familie har 0 til mange barn Barnehagefagdata barnopplysninger 1 Barn Barn brukes i fagdata for å angi hvilke barn som det søkes plass/overføring/oppsigelse for Oppvekstenhet Class Kode En enhet er f.eks en barnehage, barnepark, skole eller avdeling. I tillegg til enheten angis også hvilken sone enheten tilhører. Kan f.eks. benyttes i kommuner som er delt i geografiske soner. Relasjoner Bi-Directional sone 0..1 Sone enheter Oppvekstenhet en sone kan være knyttet til flere enheter Generalization Oppvekstenhet Kode arver egenskaper fra Kode Skjemadata enheter Oppvekstenhet skjemadata henter ut lister med enheter enhet angir hvilken enhet plassen søkes

42 Side: 41 1 for Plass Oppvekstenhet Oppvekstenhet spesielle-hensyn Fortrinn en enhet kan ha mange fortrinn Oppvekstenhet omfang Omfang En enhet kan ha definert mange omfang/tilbud Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger posisjon Punkt [0..1] posisjon til barnehagen. enhetinformasjon anyuri [0..1] url til mer informasjon om barnehagen Familie Class En familie er en institusjon eller et hushold som består av en gruppe individer som er knyttet sammen gjennom arv (demonstrert eller stipulert) fra felles aner, ekteskap, partnerskap eller adopsjon. Relasjoner Familie foresatte Foresatt En familie har en eller flere foresatte Familie barn Barn En familie har 0 til mange barn Preutfyllresultat familier Familie henter familier en person er involvert i

43 Side: 42 Foresatt Class Borger Kan være foreldre eller en med juridisk foreldrerett Relasjoner Generalization Foresatt Borger Foresatt arver egenskapene til Borger Familie foresatte Foresatt En familie har en eller flere foresatte Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger bor-med-barnet boolean foresatte har samme adresse som barnet sivilstand Sivilstand viser til en persons forhold til en eller flere andre personer

44 Side: 43 Fortrinn Class Kode Fortrinn er forhold som skal vurderes ved behandling av søknaden med tanke på fortrinn ved plasstildeling. Fortrinnet består av en id for å identifisere fortrinnet i fagsystemet, og beskrivende tekst. Kodene defineres i fagsystemet. Se evt forslag her Relasjoner Skjemadata spesielle-hensyn Fortrinn skjemadata henter ut lister med fortrinn Generalization Fortrinn Kode arver egenskaper fra Kode Oppvekstenhet spesielle-hensyn Fortrinn en enhet kan ha mange fortrinn

45 Side: 44 Omfang Class Omfang er entydig bestemt av omfang-id. Hvert unike omfang-id tilsvarer et konkret omfang som er bestemt av fagsystemet. F.eks kan et fagsystem definere: 1:100% plass 2:50% plass ettermiddag 3:50% plass formiddag 4:50% plass like uker 5:50% plass ulike uker I tillegg til omfang-id og omfang beskrivelse kan det spesifiseres hvilke ukedager som er aktuelle, og hvilket alderstrinn omfanget gjelder. Da omfang benyttes i preutfyll-barnehage muliggjør dette at skjermdialog kan filtrere ut omfang som er uaktuelle. Relasjoner Omfang ukedager Ukedag Omfang spesifiseres av omfang-id/omfang-tekst. Omfanget kan suppleres ved å angi ukedager. Plass omfang 1 Omfang For en plass så velges det et omfang Oppvekstenhet omfang Omfang En enhet kan ha definert mange omfang/tilbud Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger omfang-id string entydig identifikasjon omfang-tekst string beskrivelse av omfanget omfang-fra-alder integer [0..1] omfang-til-alder integer [0..1] omfanget gjelder fra denne alder omfanget gjelder til denne alder [rangemaximum = 6 ] [rangeminimum = 0 ] [rangeminimum = 0 ] [rangemaximum = 6 ]

46 Side: 45 Attributt Merknader Begrensninger og tagger omfang-info string [0..1] ytterligere informasjon om omfanget omfang-timer-per-uke integer [0..1] kan angi et omfang på timer pr uke Sone Class Kode Sone er en geografisk inndeling av enheter. Det kan feks være skolekrets, bydel, mm Relasjoner Generalization Sone Kode arver egenskaper fra Kode Bi-Directional sone 0..1 Sone enheter Oppvekstenhet en sone kan være knyttet til flere enheter

47 Side: 46 Plass Class Angir ønsker om plassering, slik som hvilken enhet, hvilket omfang, og prioritering som ønskes. Relasjoner Barnehagefagdata plassvalg Plass For fagdata så kan mange plasser i prioritert rekkefølge velges Plass enhet 1 Oppvekstenhet angir hvilken enhet plassen søkes for Plass omfang 1 Omfang For en plass så velges det et omfang Attributter Attributt Merknader Begrensninger og tagger prioritet integer [0..1] hvilken prioritet valgt plass har [rangeminimum = 1 ] [rangemaximum = 20 ]

48 Side: 47 felles borger Borger - (diagram) Pakken borger er avhengig av: felles-v2 Kodeliste fra GeoIntegrasjon felles Adresse fra GeoIntegrasjon felles Kontakt fra GeoIntegrasjon felles Figur: 18

49 Side: 48 Borger - (diagram) Viser datastrukturer for borger som utvider Person fra GeoIntegrasjon felles Figur: 19

Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2.

Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Veileder i å lage informasjonsmodellen i en produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Dokument: Veileder i å modellere produktspesifikasjon som utplukk fra SOSI fagområder

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Side 2

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE etadata...1 1 Forord......6 2 Historikk......7 3 Endringslogg......8

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

for digital byggesaksbehandling

for digital byggesaksbehandling Lokale behov og tilpasninger i dokumenter anskaffelsesgrunnlaget for nytt fagsystem cm for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre.

Arbeidsprosesser. Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. Arbeidsprosesser Hvordan systemet støtter arbeidsprosessene våre. De fleste er definert og finns i Kvikk guide. Det er laget en foil på hver av de viktigste Trykk på funksjonen for å få mer info Trykk

Detaljer

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav

3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav 3.2 Tabell over funksjonelle behov og krav Nr Behov Beskrivelse Krav 1 Enkelt skisseverktøy som ikke krever spesiell fagkunnskap Søker bør kunne enkelt skissere det planlagte bygget i 3D og på den måten

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer