SAGA-tomten Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAGA-tomten 13.10.2011. Sarpsborg Kommune - Lokalisering nytt Kulturhus/Bibliotek -"

Transkript

1 SAGA-omen I denne mulighessudien har vi vurder ombygging/påbygg og nybygg på SAGA-omens for å belyse poensiale il ny kulurhus og biblioek. De er lag vek på byplanmessige forhold og føringer på samme måe som for idligere vurdere omealernaiver. De ulike delene av romprogramme er lag u som volumer i en skjemaisk vis planløsning som ivarear funksjonalie, logisikk, eksponering, sambruk m.m. I begge alernaivene er kjeller ikke meda i vurderingen. jeller forusees foreløpig opprehold med ilnærme dagens funksjoner, evenuel med supplerende ekniske rom og/eller varelevering. Sarpsbo ommune - okalisering ny ulurhus/biblioek -

2 Tilbygg/eksiserende bygg på SAGA-omen S. Marie gae N Roald Amundsens gae S. Marie gae IN BIBIO TIBYGG UTURTORG/ FEES ORBYEN Sandesundsveien 1. ETG. irkegaa Innkjøring P.-hus TIBYGG Dronningens Gae ORBYEN ORE ØT BIBIO ØT VARE- EV. Glengsgaa Sarpsbo ommune - okalisering ny ulurhus/biblioek - 2

3 Ombygging/påbygg eksiserende bygg SAGA-omen Ombygging/påbygg eksiserende bygg: ORBYEN UTURTORG/ FEES ORBYEN ORE Innkjøring P.-hus IN ØT ØT BIBIO VARE- EV. BIBIO TIBYGG N Sandesundsveien TIBYGG 1. ETG. SAGA-bygge besår av 2 easjer pluss 4 easjer i innrukke årn. Mellom 2. og 3. easje ligger eknisk mellomeasje med samme areal som årnbygge. 1. easje har neo 2,75 meer opp il hoveddragere parallel med fasaden mo oe, og 3,5 meer opp il uk beongdekke. 2. easje har ilsvarende høyder, men er noe lavere opp il uk beong under årne (2,8-3,2 meer). Tårne har neo 2,3 meer opp il langsgående hoveddragere, og 2,8 meer opp il uk beongdekke. Tilgjengelige høyder vil gi ilfredssillende høydeforhold i bygge med vise funksjoner. De forusees a ilsrekkelig venilasjon kan løses, evenuel med supplerende horisonalføringer over ak/i kjeller, dee er ikke vurder i dealj i denne sudien. Sore sal er e sor søylefri rom over re easjer, og plasseringen av denne er syrende for planløsningen. De er ikke egne å eablere sore sal innenfor SAGA-bygge, da dee vil kreve for sor usparing i eksiserende bærekonsruksjon og/eller komme i konfl ik med årne. De er e arealpoensiale mellom SAGA-bygge og innkjøring il P-huse i Sorbyen. Sore sal kan plasseres her innil sørfasade på SAGA-bygge, med 12 meer il nabobygg som ilsvarer reguler bredde mellom byggene i Thranes gae. ille sal går over 2 easjer, og kan eableres i SAGA-bygge ved a en veksler u 2 søyler og lager usparing i dekke over 1. easje. De er naurlig å plassere lille sal nord for årnbygge. Da kan begge salene få publikumsakoms fra ves, mens varelevering kan foregå fra øs i Sandesundsveien. Mellom salene ligger felles søearealer. Biblioek kan innpasses i 1. og 2. easje med god eksponering mo oe og Sandesundsveien. De er e arealpoensiale mellom øsfasade og Sandesundsveien. Av hensyn il Den Grønne Diagonal kan ikke dee areale bygges full u, men en kan vurdere en mindre uvidelse/fasadeendring som med rening og maerialie syrker Diagonalen inn mo oe. ORBYEN IN UTURTORG/ URTO FEES S O ORBYEN NÆRING ØT BIBIO TIBYGG Denne plassering av funksjonene foruseer å uvikle mellombygge mellom Sorbyen og SAGAbygge il uluro. Her vil de være inngang il salene, biblioeke og verikalforbindelse opp il kulurskolen. I illegg vil uluroe ha sor konakfl ae mo Sorbyen. øsningen foruseer a næringsarealene her omdisponeres fra dagens formål, sam a de eableres verrforbindelser fra Søylehallen. Inngangen il uluroe fra er noe klem, og de er derfor vesenlig a uluroe blir e invierende, lufig og lys rom med god inern kommunikasjon. Vi anbefaler a dekke over 1. easje i mellombygge fjernes og a ny ak over uluroe legges høyere enn eksiserende ak på Sorbyen/SAGA-bygge. Da vil uluroe gå åpen opp i o-re easjer, med mulighe for åpne rapper og broer il øvre del av biblioek, saler og Sorbyen. Romme vil få rikelig med dagslys fra høysiende vinduer mo øs og ves, sam i gavlene. Skissen viser e arealpoensiale på ca 420m2 bruo for næring i 2. easje på SAGA-bygge. Dee kan ha akoms fra både Sorbyen via bro og fra uluroe. En kan enke seg musikkforrening, lieraurcafé m.m. ORE ØT TIBYGG 2. ETG. Sarpsbo ommune - okalisering ny ulurhus/biblioek - 3

4 Ombygging/påbygg eksiserende bygg SAGA-omen ulurskole og konorer eableres i årne. Her er de i dag hoellrom og noe sørre konferanserom, som kan bygges om il ulike øvings- og akiviesrom sam konorer. Eksiserende beongdekker er relaiv ynne, og vil ikke ilfredssille akusiske krav mellom funksjonene. Her må ulike løsninger vurderes, som eksra påsøp, rom-i-rom, lydhimlinger m.m. Dee kan medføre behov for forserkning av bæresyseme. De må vurderes nærmere om dørusparinger i akse 8 kan uvides for å bedre funksjonalieen i øvingsrom. De er god funksjonell nærhe mellom kulurskolen, lille sal og biblioeke, med sor poensiale for sambruk. Tak/Parkering TA ONTOR BIB. ORE 3. ETG. ONTOR UTURSOE 4. ETG. 5. ETG ETG. Sarpsbo ommune - okalisering ny ulurhus/biblioek - 4

5 EN EN Ombygging/påbygg eksiserende bygg SAGA-omen e EN BY rin gp.-h us ØT n eie IO dsv B VA E REV. - okalisering ny ulurhus/biblioek - nde sun BI SA ORE GG 1. ETG. Sarpsbo ommune Inn kjø rin gp.-h Sa kjø BY Inn TI Sa SA ORE nde sun BI dsv B IO IT SA EN IO n ØT B eie BI GG us ØT IT SA EN TI IO VA E REV. B U FE TU RT ES O RG/ OR BY BI U FE TU RT ES O RG/ OR BY EN OR e OR BY BY 2. ETG. 5

6 Ombygging/påbygg eksiserende bygg SAGA-omen Sammendrag ombygging av SAGA-bygge: al re s kole u S o S lu or urs l by r u o en or ille r g n o l sa k oe i l b Bi e ø S Bygge har e sor poensiale il å bli e arakiv blikkfang som henvender seg il alle aldersgrupper i byen og dermed vil bidra il øk akivie ved. En ombygging av SAGA-huse il nye funksjoner som ilfredssiller dagens ekniske krav vil medføre full innvendig ombygging, sedvis endring av råbygge sam nye fasader. jellerarealer kan oppreholdes som i dag, med noe ombygging grunne fundamener for nybygg. Pelly- u e l or k urs S e o k li o o sal Bib e no le ø S ille r sal ro u ul Sver res G ae FUNSJON le ul u ulursko onor sal Sø. ille ro lioek Bib Sarpsbo ommune NTO B/N GNET AREA VEIBYE/UTURTORG BIBIO , UTURSOE IN OR 700 1,1 780 ØTAREAER ONTORER 700 1, = okalisering ny ulurhus/biblioek - 6

7 Nybygg på SAGA-omen S. Marie gae Roald Amundsens gae S. Marie gae irkegaa Sandesundsveien Dronningens Gae Glengsgaa Sarpsbo ommune - okalisering ny ulurhus/biblioek - 7 VEIBYE UTURTORG Sorbyen NÆRING IN BIBIO ORE ØT VAREEV. Innkjøring P.-hus

8 ÅPENT Nybygg på SAGA-omen Nybygg på SAGA-omen: Sorbyen yen NÆ NÆRING BIBIO Innkjøring P.-hus VEIBYE UTURTORG IN ØT VAREEV. ORE N Sandesundsveien 1. ETG. E nybygg vil følge ilnærme de samme byggelinjene som eksiserende SAGA-bygg, med unyelse av arealpoensialene i sør og øs. Gesims på hjørne i nord-øs holdes ilsvarende dagens høyde, av hensyn il Den Grønne Diagonal. Øvrige gesimser ilpasses omkringliggende bebyggelse ved. Easjehøyder er sa il 3,5 meer bruo. uluro legges langs hele fasaden mo oe, med mege god eksponering uad mo. Forbindelse mellom uluroe og Sorbyen kan eableres ved noe omdisponering av arealer i mellombygge. uluroe går over o easjer, og gir publikumsakoms i begge easjer il sore sal, lille sal, biblioeke og Sorbyen. I illegg er de verikalforbindelse il kulurskolen som er plasser over uluroe og lille sal. Sore og lille sal har sine søearealer mo sør, med varelevering fra Sandesundsveien i sør-øs. Biblioeke går over re easjer og ligger med sor konakfl ae inn mo Sorbyen. Her er de god mulighe for akoms fra og samvirke med Sorbyen ved noe omdisponering av arealer i 1. og 2. easje. ulurskolen ligger eksponer mo oe i 3. easje sam i innrukke 4. easje, og har gode dagslysforhold. De er god funksjonell nærhe mellom kulurskolen, lille sal og biblioeke, med sor poensiale for sambruk. onorer ligger i 3. og 4. easje i nær ilknyning il både biblioek og kulurskole. Mo sør er de vis e poensiale for boliger. Disse vil ha god eksponering mo sør-ves og flo usik. Akoms il boliger kan eableres mellom søearealer og biblioek. Boliger i 4. og 5. easje gir gesims på ilsvarende coe som de høyese byggene rund oe, og represenerer ca 900m2 BRA salgbar. ONTOR UTUR- SOE BOIGER Sorbyen NÆRING BIBIO VEIBYE UTURTORG IN ORE Tak/Parkering TA OVER NÆRING BIBIO UTURSOE TA O. PAN 2 4. ETG. YS- GÅRD ORE ON- TOR ØT ØT 2. ETG. 3. ETG. BOIGER 5. ETG. Sarpsbo ommune - okalisering ny ulurhus/biblioek - 8

9 Nybygg på SAGA-omen So So rby rby en en e e G RIN IT SA EN kjø rin gp.-h us ØT VA R sve ØT ÅP EN E EV. 1. ETG. Sarpsbo ommune und des San San Inn ien IO BIB ien sve SA ORE des SA ORE und BIB IO IT SA EN VE U IB T UR YE TO RG NÆ NÆ RIN G VE U IB T UR YE TO RG - okalisering ny ulurhus/biblioek - T 2. ETG. 9

10 Nybygg på SAGA-omen Sammendrag nybygg på SAGA-omen: E nybygg på SAGA-omen har e sor poensiale il å bli e arakiv blikkfang som henvender seg il alle aldersgrupper i byen og dermed vil bidra il øk akivie ved. Hele arealbehove kan innpasses over bakken innenfor gjeldende regulering. I illegg kan eksra areal for boligformål innpasses. jellerarealer kan oppreholdes som i dag, med noe ombygging grunne fundamener for nybygg. e BOIG ONTOR ORE UTURSOE UTURTORG Sorbyen TOR TUR U E SO e ON G I BO yen Sorb E OR SA e FUNSJON Sa nd esu nd e g s r n rbye So - TUR OE SA ORE U ONS TO NÆ R RI IG NG BO TØTRE. S VA. BIB r ge Sarpsbo ommune NTO B/N GNET AREA VEIBYE/UTURTORG BIBIO UTURSOE , IN 240 1,2 320 OR 700 1,2 820 ØTAREAER ONTORER = BOIGER 900 1, okalisering ny ulurhus/biblioek - 10

11 kl kl. 16 kl. 20 kl kl. 16 kl. 18 Sarpsbo ommune - okalisering ny ulurhus/biblioek - 11

12 Eksiserende bygg på SAGA-omen - Skyggediagram kl. 12 kl. 16 kl. 12 Sarpsbo ommune kl okalisering ny ulurhus/biblioek - kl. 20 kl

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Hamar kommune. Til: Fra: Thomas McQuillan. Arkiv. Vår dato februar 2011 TMQ/GS MOMENTER HØYBLOKKET

Hamar kommune. Til: Fra: Thomas McQuillan. Arkiv. Vår dato februar 2011 TMQ/GS MOMENTER HØYBLOKKET NOTAT Til: Fra: Hamar kommune Thomas McQuillan Kopi: CC Hamar stadion v/ Hans-Erik Stadshaug, Gudmund Stokke Arkiv Vår saksbehandler TMQ/GS Vår referanse Vår dato 110200_HS_Off_Planmyndighet_Høy 00. februar

Detaljer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe.

FORELØPIG UTGAVE. grovgard. a vdeling. telefon/adm. m inikjøkken. avdeling. stellerom/hcwc. gru p. WC/vask. S FO la VE. ask. fingarderobe. 1 5,0 m² y 3,9 m² gru p 11,2 m² 3,0 m² a vdeling 43,1 m² 2 5,8 m² g ruppe 2 5,8 m² m inikjøkken 3,8 m² gru ppe 12,7 m² telefon/adm 3,2 m² lag er 3,3 m² gru ppe 24,1 m² stellerom/hc 1 1,1 m² 5,8 m² 2,1

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 13 april 2015 14:41 Til: Plan PNK Emne: Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Viktighet:

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Vedlegg 5. Gang- og sykkelveg muligheter til ny ungdomsskole. Norconsult :

Vedlegg 5. Gang- og sykkelveg muligheter til ny ungdomsskole. Norconsult : Levanger kommune Gang- og sykkelveg muligheter til ny ungdomsskole Vurdering av adkomst for gående og syklende til ny ungdomsskole fra 3kanten-området 20 14-02-25 Oppdragsnr.: 514130 l Norconsult : Gang-

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

2009-03-16 Rev 2009-08-25

2009-03-16 Rev 2009-08-25 Mindre kollektivterminaler i Akershus. Statusrapport om tilgjengelighet, tilstand og universell utforming sommeren 2008, supplert med vinterstatus januar 2009. 2009-03-16 Rev 2009-08-25 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård. Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen 22.10.08 Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer,

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 3.1: Analyse arealer Asker - Spikkestad 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Asker 25 nye hensettingsplasser som bør ferdigstilles innen 2023 samt 15

Detaljer