Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv"

Transkript

1 Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv Vadsø, 30. oktober 2013 VADSØ KOMMUNE - ubebygd eiendom Ubebygd eiendom på m2 beliggende nord for bebyggelsen, i Vestre Jakobselv. Ca 20 dekar kan ikke bebygges pga høyspentlinje og fredet kulturminnefelt på ca 8 dekar. Det antas at utbyggingspotensialet for boliger utgjør ca m2. Salgsverdi, kr ,- Låneverdi, kr ,- Eiet tomt på m2, av dette ca m2 til bebyggelse. Kontakt: Megler MNEF Bodil Borch Mietinen tlf Advokat Vidar Zahl Arntzen mna - tlf Side 1 av 17

2 Oppdrag nr. 13/0023_- sak 3346 Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse Eier: Statsbygg org. nr Betegnelse: Gnr. 5 bnr. 87 Adresse: Eierform: Tinglyste forpliktelser - (Heftelser): Fjellveien Nord, 9802 Vestre Jakobselv Selveier For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Tomt: Eiet tomt på m2. Eiendommen er en naturtomt hvor utbyggingspotensialet for boliger utgjør ca 15 dekar. Det er ingen infrastruktur til eiendommen bortsett fra adkomstveien inn i området til det tidligere ungdomshjemmet som nå er nedlagt. Området rundt består av eneboliger og det forutsettes at den takserte eiendommen også kan benyttes som dette. Som supplering til taksten har takstmann i mail til megler anført følgende: "Det er ca 15 mål som jeg anser er utbyggbart. Dette arealet må nødvendigvis ha infrastruktur som veier, deponi av snø, muligens grøfter etc og kanskje snuplasser/parkering. Dermed reduseres arealet til «byggeplass» for boligene. Derfor antar jeg at du kan få feks 5-8 tomter for enebolig pluss infrastruktur som til sammen blir ca 15 mål." Området sørvest for eiendommen (øverst) er landbrukseiendom. Eiendommen ligger nord/vest for eiendommen 5/339 (tidligere ungdomssenteret), relativt høyt oppe i Vestre Jakobselv (Dalsvingen/Dalbakken). Side 2 av 17

3 Økonomi Avgifter: Ingen komm.avgifter, jf. opplysning ved henvendelse til kommunen. Det tas forbehold om gebyrendringer. Forsikring: Selvassurandør. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Salgsverdi: Kr ,- Låneverdi: Kr ,- Betalingsbetingelser: Omkostninger: Kjøpesum samt omkostinger innbetales pr. overtagelsesdato. Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning på kr ,- -Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum kr ,- -Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,-. -Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument a kr ,- Totale omkostninger kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Side 3 av 17

4 Øvrige kjøpsforhold Avtalebetingelser: Salgsoppgave og vedlegg til denne: Eiendommen selges "AS IS". Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger samt takstmannens verdi- og lånetakst av 28. oktober Kjøpers undersøkelsesplikt: Aksept av bud: Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen. Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning (hvor selger er å anse som forbruker). For øvrig vises til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger megler å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger. Overtakelse: Visning: Kontrakt: Etter nærmere avtale. Etter nærmere avtale med megler. Eiendommen vurderes solgt i den stand den er i ved besiktigelsen. Utkast til kjøpekontrakt kan utleveres på forespørsel. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og vil deretter bli å undertegne i kontraktsmøte som berammes av megler. Skjøte: Når kontrakten er underskrevet vil selger utstede skjøte. Skjøte vil bli oppbevart av megler inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader. Side 4 av 17

5 Oppgjøret: Oppgjøret mellom partene, herunder eiendommens pro & contra oppgjør, foretas av advokat Vidar Zahl Arntzen. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet advokatens eiendomssalgskonto nr Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Selger gir advokat Vidar Zahl Arntzen ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp alle pengeheftelser av den innbetalte kjøpesum. Videre garanterer selger at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Kjøper gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp med selger i henhold til denne kontrakt. Selger garanterer at det til hans kunnskap ikke er kommet andre påbud fra offentlig myndighet som ikke er utført og/eller betalt. Side 5 av 17

6 Oppdragstaker og oppdragsansvarlig: Advokat Vidar Zahl Arntzen Bruk av medhjelper: Vesentlige deler av arbeidsoppgaver vil kunne bli utført av: Megler MNEF Bodil Borch Mietinen Adresse: Kirkegt. 22, 1. etg. pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tfax: Hjemmeside: Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden Vedlegg til salgsoppgaven: 1. Forbrukerinformasjon om budgivning 2. Verdi og lånetakst for tomt av fra Navaren Analyse AS. 3. Kart fra Skog og landskap 4. Opplysninger fra "Se eiendom" 5. Matrikkelutskrift 6. Grunnboksutskrift 7. Budskjema Side 6 av 17

7 Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse reed ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetaken~s Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-Sog ~~4. Nedenfor gis erg oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet bud~ivningo GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse vid~re til oppdragsgiver. 3. Budets innk~old: tillegg til eiendommens adresse (eventuell gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefon-nummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert fir forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. Etterdenne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt deter nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og ivrige interessenter ors bud og forbeholde Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med enfrist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bir ikke skje Pere-post, smsmelding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nyre og høyere bud og eventuelle forbehald. 8 Etterat handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel ~r kommet istand, Can en budgiver krese kopi ~v budjournalen i anonymisert form 9, Kipi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel ~r kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Megler skal legge til rette foren forsvarlig avvikling av budrunden. forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiverer forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kf første virkedag etter siste annonserte 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor opp- 10. dragegiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. spesielle tilfeller kan megler skriftlig inviter ti! lukket budrunde. Normere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger {slik at selgerhar fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet fir denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønskerå kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud, 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres ~v kjøper. Side 7 av 17

8 RAPPORTANSVARLIG: Navaren Analyse as Irigulf Niskavara Tollbugata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: E-post: ~ ~.Ø a 2 Vadsø, 30. oktober 2013 ~:~ tryggere bolighandel 0 VERDI- OG LANETAKST TOMT ~~~,~ ` ~ i ~``~ ~.a y.:-~ ~ ~ `~ -.~ i ~. ~. ~~; '-~ _,~~ ~.. ~ 1 a. -~~ i~ \ r~ ~3 i ~ ', a ~ i> ~~... 3 ~ i~, ~,.~'~ pfi. L'"`". ~'h~~,a,~ ; ~. ~ 1 ~. `, `~.,_... Adresse Fjellveien Nord, 9502 VESTRE JAKOBSELV Matrikkeln.r. Gnr. 5.Bnr. ~7 Kommune VADSØ Hjemmelshaver(e) Statsbygg Nord Dato for befaring Tomteareal: m2 Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr a. ; a o.. ;~ Ønsker du a spekke rapportens gyldighet. Skann QR-loden cried din mobiltelefon, eller '~~ ~ besøk http;//takstverifisering.nito.no Side 8 av 17

9 0 VERDI- OG LANETAKST Tomt 1. Eiendomsbetegnelse, l~j emmelshaver m.m. a t Nay~~ ØØ~g,~ndei Ingu Niskavara Adresse Gnr. Bnr. Fnr. Fjellveien Nord 5 87 Postnr. Poststed Kommune Områdebydel 9802 VESTRE JAKOBSELV VADSØ Vestre Jakobselv Rekvirent Statsbygg Nord Hjemmelshaver(e) Særeie /ektepakt/ Statsbygg Nord samboeravtale Nei Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Takstingeniøren alene Z. Premisser - Generelle opplysninger Den takserte tomta ligger nord for det tidligere ungdomshjemmet som nå er nedlagt. Området rundt består av eneboliger og det forutsettes at den takserte eiendommen også kan benyttes som dette. 3.Områdebeskrivelse - beliggenhet Eiendommen ligger nord for eiendommen 5/339 relativt høyt oppe i ZTestre Jakobselv. Eiendommen "gjennomskjæres" av en 66 KV høyspentlinje som medfører at ca 20 dekar ikke kan bebygges og av et fredet kulturminne på ca 8 dekar. 4. Reguleringsmessige forhold - Milj ø Det forutsettes at eiendommen kan reguleres til boligeiendommer. Langs øst-vesttangenten forutsettes det at asfaltert vei inn til området kan benyttes av evt boligtomter på eiendommen isameie/vegavtale med eiendommen 5/339, Det vil være begrensninger i arealbruken pga høyspentlinjer samt fornminner i form av dyre-/fangstgroper. Dette gir xn2 til bebyggelse 15. Tomten Tomteareal (m2) Type tomt Festet Punktfestet Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Eiendommen er en naturtomt hvor utbyggingspotensialet for boliger ut~j ør ca 15 dekar. Det er ingen infrastruktur til eiendommen bortsett fra adkomstveien inn i området til det tidligere ungdomshjemmet som nå er nedlagt. Fjellveien vestre, 9802 VESTRE JAKOBSELV Befaringsdato: Initialer: G n r: 5 Bn r: Side 1 av 2 Side 9 av 17

10 VERDI- OG LÅNETAKST Tomt Nay~~ Ø~o~'~'g~ndel Ingu Niskavara 6. Kommentarer til ~runnboksbladet m.m. Konsesjon: Eiendommen består av ~u~roduktiv skog og ansees ikke som konsesjonsbelagt. Heftelser: Eiendommen forutsettes solgt heftelsesfr~tt. Servitutter: Eiendommen forutsettes gitt vegrett langs asfaltert trase. Felles utgifter: vegvedlikehold i hht vegloven sammen med 5/ Markedsanalyse Normal omsetningsverdi for boligtomter eksklusive infrastruktur er i kommunen på ca kr 35/m2. Ved en evt utbygging vil ca 20 dekar båndlegges som sikkerhetssone for magnet-/strålingsfare fra den 22KV store høyspentlinja som gjennomskjærer eiendommenog ca 6-9 dekar pga fredet kulturminne. I tillegg vil det gjenstående arealet for boligbygging reduseres i forbindelse med avsetning til infrastruktur. Da gjenstår det ca 5-8 dekar for boligtomter. Ut fra ~j ennomsnittlig tomteverdi i kommunen og med fratrekk på 20 %avanse/avkasningskrav på investeringen i eiendommen antas m2-pris i markedet å ligge rundt kr 29,-/m2 effektivt boligton~tareal. Dette medfører at verdien på eiendommen ligger mellorrl kr ,- og kr , 8. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes Markedsverdi gir et uttrykk for hva som kan forventes oppnådd for tomten i åagens marked; beskaffenhet, beliggenhet og reguleringsmessige forhold tatt i betraktning. Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted/Dato Takstingeniør Vadsø den 28/ c t ~ l~1.-f'~+..~ Ingulf Niskavara 10. Dokumentkontroll Fjellveien vestre, 9802 VESTRE JAKOBSELV Befaringsdato: Initialer: G n r: 5 Bn r: ~ Side 2 av 2 Side 10 av 17

11 I, ; 1 ~ S i 4 ~ i~ }, y~, ~t s~ t~ ~ 1 I ti 1 _.~ -- ~ t,i -_ -~ ~ _ w,~ ~~ t i, _ s ~. ~ '' _ i tj~.! ~ i --f-- i ' ~_~i is -mow'.~ i ~ '~ ~Z i ~ --..,,,.,,, -- ~... ~ ~ ~1,~fl.n t.~. ~' I ~, ~.,..._ ` ~. 1 _: -- ~~ ~+}~pa 3~j ~ ~'ti -'``~ ~ ~ ~5, ~'~ o ; ~ 'gis ~`~ ~~~~ ~ a.~ - ~ ~, ' ~ i ~ ~,`~ k, ~ ~ ~ ~ +,~ ~ ~ ti \. ~ ~. o gil. f f Ø ~' - ~_ i '~ Ø.~~~~~~ J'f~'!~!. r~/`sh. ill ~ ',, 1 X 'SC`'~ r ---- Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt m ~ _ F Fulldyrka jord 0,0 type gårdskart'for valgt eiendom. Målestokk 1:2500 ved A~ utskrift '~ Overflatedyrka jord 0,0 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Utskriftsdato: Ill Innmarksbeite d ~..~..~.. r..~_..~_.~_...._,_._..~..m..~. Skog av særs høg bonitet 0,0 ~ Arealstatistikken viser arealer i dekar GRUNNEIENDOM /87 ~ H Skog ~v høg bonitet 00 ~ av de ulike arealklassene for eiendommen. M Skog av middels bonitet 0,0 Det kan forekomme avrundingsforskjeller ~ Skog av lav bonitet 0,0 ~ i arealtallene. _.~.._~_._. i Uproduktiv skog ' = Myr 0,0 r~~~~i.ll~ ~. ~ Åpen jorddekt fastmarfc 0,8 Åpen grunnlendt festmark Ajourføringsbehov meldes til komrr~unene ~ U ~ Beb mf vann r 4 Arealressursgrenser på flyfoto ~~~~, Ikke klassifisert 0.0 0,4 1 end ~1~~ ~ ~ ~ Sum: , 1 Eiendomsgrenser Side 11 av 17

12 Side 12 av 17

13 Matrikkel infc~rrn~asj ~n Sidelavl Vadsø, 30. oktober 2013 Eiendomsinformasjon (1) Se eiendom Eiendomsinformasjon /87 M 1401 t.t. solborg Type Grunneiendom Kommune 2003 Vadsø Gårdsnr 5 Bruksnr 87 Festenr Seksjonsnr Bruksnavn M 1401 t.t. solborg Koordinater (3Z63Z) Kulturminne Fangstlokalitet - Automatisk fredet Areal/OQpgitt areal ,6 Arealmerknad Grunnforurensing Tinglya Seksjonert Har Festegrunner Pur~ktfeste Nei Ja Nei Vei Nei Bygninger (i) Bygningsnummer Type Status Sefrak Kulturminne Næringsgruppe Bygningsendring Tatt i Nei Nei Off. adrn. og forsvar, og trygdeordninger Tilbygg bruk underlagt off forvaltning Teiger (2) Type Koordinater ieigareal Merknad Eiendomsteig (4326) ,9 Eiendomsteig (4326) 423,7 Side 13 av 17 http ://seeiendom.no/services/matrikkel svc/getdetaill'a~e`?type=pxoperty&knr=

14 ~~ ~ Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3346 Matri kkel uts krift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 5, Bruksnr 87 Matrikkelenheten har ikke registrert adresse. Kommune: 2003 Vadsø Grunnarealer mv. Matrikkelopplysninger Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Tinglyst: Ja Bruksnavn: M1401 T.T. Solborg Matrikkelført: Ja Etableringsdato: Har festegrunn: Nei Areal: ,6 kvm Skyld: Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Landbruk: Nei Antall teiger: 2 Seksjonert: Nei Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten. Kulturminner: Lokalitetsnr Art Vernetype Kategori Fangstlokalitet Automatisk fredet Arkeologisk lokalitet Matrikkelført: Oppdatert: h~tp:llv~rvvw-kuk#u~minnesok.nolkult~~minnesoklkulturminne/?lok id=28313 Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten. Forretninger: Type Dato Kartforretning med grensejustering Forretning: M stri kkelfø rt: Kart- og delingsforretning Forretning: M stri kkelfø rt: Nymatrikulering Forretning: Matrikkelført: Rolle Matrikkel Arealendring Berørt 2003/5/2 0,0 Berørt 2003/5/87 0, 0 Berørt 2003/5/140 0,0 Berørt 2003/5/309 0,0 Avgiver 2003/5/ ,1 Berørt 2003/5/2 0,0 Berørt 2003/5/140 0,0 Berørt 2003/5/309 0,0 Mottaker 2003/5/ ,2 Mottaker 2003/5/87 0,0 Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter Matrikkelenheten har ikke registrert bygning. ~ ~ ::~..; ', t'~ 1v ;~ t. r.,.~..6. ~t rx ii' - #~~.~`u: t...,.~..,.. ry ~.'~- ~tw?i;r,,.. ~ ;;... ~'r, ; :...,.., f ~.,. t.,., ~., s :>:~,, ;2 : ~_ },r-~;._ ~c.:,~...,..! "'C":...i. c,+,t'~ sy tr': ± :s,"~ N s....l...,..[''!~ ~ f ~(~~f ~ vt~:,.., ^ ~r:a '^~ 's '~ ~'t' <K.%S,P. ~;. 1 ~ r': ~'..3i:.f. j;~ a:,s.,f r,,.r+ ~' '" z'3~ },,f ~.; ~ ~ ~._ c r s z..;'s`?1t:;'~~.7u~.,f~'ee.. ~~`~ z.._w.._..fir".n ~.,,/ ~s: w< a.f. ~'..7~...~': ~t-...:... ~".,,..~ "s ;,.,.~`s~.:.,~~ '1..~~,. å~ <~svi~g...~t +` y'. F i x '~' a,~:,,~ ~.'~?4'I~~E~'"a~~'~.S~:s.%3~~~ ~. '.~i~,,.i s... S v..i : <,,./ % `~ x,f i,.., c.:*.~ C,,. E.,.,M s., ~T?',Y? -5w' f!'. y.;;~. ':"Y~.3,3y,, i('4 { ~ >y}n,..x. --4 ` ~ s^~ x..t G i±r.. :ra mei ~ r, :ri,r,rr~s..^s ` : ':t; ~r~~rt:.~:sr n rs.^tir "y~... r,.~s:.~. i 1n`~.{ ' > >.Y: } ~f i ~.'t ~.g± t :' J: }C Y'~a ' :..,. Y,~y r}., {r.r e s^s ~ s YYY ;1...r,.,. ;C:i[.:i~ t.~y t'., ~, ^r.r.~, ~.,..s;, ri ;-5 rr~s~ t ~:s-.;7~ ~ ^at' C!~ "s%a^..,5 r!.~ ~?... ~...~:, ~c~,:..s w, ts,3:.a..~ ~ '.i~;:?~<.,.. t~, :x..s,~:::.~ ~,..,s,~e i :,..E;' `t,~~.'ti...?,.< fis..,.,..!ts. i:.,.r,i w,... gir......i. i~:~.. ~',;: vg~i~ ~' iic~. f''%~',;...,.-~~sm. Yy'1 ;r~:t.~z,'f: :å."3~s<:~~.st^,,`:.,,s'?'i c.,~e ~: ~"` ~"s~`,~?'i ;.. tål...~..r,`~s a.,.~~..~ ~3=~..,.t;` T!..,z.. a'., ;,~.,;., t, f. 'ti'~'.~..,.,%i~ar.r -~ ~ raø~;j.,.y~,~', r,: y._,',. ~ ~.:.,: c,.,..,:.i:i::..~.'~~ =~. G, s~l ':. - '-.,:.~ry:.,::~å.v r:r*::t...::... :v,~f.~si~: =,3:~' ry:w. I x,~< e~'.,,~~ 1, t :~..,3:,.Y. ~ 's,.)!~:.2.,y1i. <:~.~",i,.~ (~ :,t %r ~.,~",t ~'~ r ;;` st,, -Y`. ~...4,:t ;yrzr 'i'~'"` S;.F, ~~.;rx ~ ;~..s,. ^s^.r.y ~; L;C"3~:3y~..?y te, s ~t^:,..i'~..,,<: +r_s r ur=~i ~' <,:sa~~k,...<- r±ri,,.~..,:cs.: :;! ~~~'4 ;~~ ~ rt..s:.. ~1 r?yt'ri ~~ ~r'~,u r.~.. ~{ ;a r ;.~,`~,% ~M ~ti ~r.cx ' ~~=~...F Y'Y.. :t~'. i;;e,...~s~~ ~,, rn` a ~ ik~ ~..~~,.,K.~'s~~~'? ;w~" em,,,11~'1~a. c~`,~. *~~C.~ ~..:;,E.,f~C~..,si'7~S<C?s~~"I',<5~~..,r, ~~::~ o~~~~~:~ ~~ ~c~~~, ~~'~~ ~~{Ø.. ~~r~~..r~~~.. ~~ ~~ ~ ~~ ~~.~.,~F~~ ~ ~ ;r '~ Side 14 av 17

15 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbeh~nd(er: BODIL Saksreferanse: 3346 Utskrift fra ~runnboker~ Gårdsnummer 5, ~ru~csnumrx~er 87 i 2003 VADSØ kommune Utskrift fra EDR - Ei~nd9r~sregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdato Q13 Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hiemme~shavere: HJEMMEL T1L GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet Si/~iSBYGG ORGoNR: GJELDER DEN~1E MATRIKKELENHETEN MED FLERE Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FQR SALG- ELLER PANiSETTELSESADGANG URÅDIGHET INSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER URÅDfGHET INSKRENKING I E[GARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN GJELDER DENNE MATRlKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELIf~GSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFQIRINGER SAM KAN HA BETYDNING FOR DENNE M/~TRIKKELENHEi HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTENe Servitutter i arunn: BESTEMMELSE OM VANNLEDN. Rettighetshaver Vestre Jakobselv vannforsningsanlegg Øestemr~nelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMIIIItELSE OM VANNLEDN. Med flere bestemmelser GJELDER DENNE MATRlKKELENHETEN MED FLERE ~`~.-`a-''~+.r?~~y?.~.r~ ~~.~rtjt.r '»å "å. ~`di1#~ '~ ~ }s.~r'~t''"~~ ~ a,. s.wyf~:,"3~3..i~ ~. ~. ~:.i"53ta.i; t'.~ ',...~~~~5, ~:~',G.:s ~..r~11~ a.i~,l.0 3. ~~?~~s~19ik,:3~., ~~";, L^m '-'`.~`'i}'sp'3.0 '~'`~~s 5 i~i`[i i~~h~{i,; *'.'('. ~'{~", '^ 1' 43 'f ~ '~T''~^'^3 «.d:~~~...i.. ~3 s ~, ~ ~ ~ ",'~~~j d Side 15 av 17

16 '+.~!.~D''`.Å ~:i;..o''nstr'3i i +..:. ~. ḷi~~..å,"~'~..~?~~:,r~i~''?f'tw {~ ~ F ~ ~'å~..'j ai%!~!3..3::.ty,..~ ~`tn3,,~~~1...~t Vadsø, 30. oktober 2013 as. ~~.'~ ~84~ Ø"u~~ 33 Ei.E~~'i~i~KE i~l~~ ~TLiNJ~~ Reitå~hetshav~r ~/arang~r Krafitlag ~L ~JEL~ER DEI~I~E MAT~IKKELENH(~iE(~ ~te~ FLERE GRUNNDATA ~iegistrering ~4V ~f~~1nn Der~n~ matr~kkelenhet utskilt fra: 2003 / 5 l 1 / I 27.'! 't REGtSTRERIN~G ~4V C9i~liNN Utskilt fra d~nr~e matrikk~lenh~t: 2003 t 5 / 3~9 / / GRENSEJUSiERlN~ GJELDE. DENNE 11lIATF~IKK~LENHE fen IVIED FLERE t-~'! ` -...i ' Y ;~~.s t;! : ~?: %:e L..?. ~. r '? ;..s. J 'å } 1 A ';,r ' ~ ~.i a.. C ~.'. : 3 ' L 6~ ~ y..~ v~ ; ~i ',~.~ f.s 4.", r ^_. ~'.. ~ 9-4 -'"* ~} ~ ~ r~ =,s s.i.:,...i C;~ '...e. ~. E,? iå, ~..'.6 ~, aj y'~i" f.;a ys:"i ~~ 4S6 y`åt{ ~i +.w p /,,f3jt' 's /,> i ~/.r <. 3.% -%.'.*.P. Vy ^is ;f"~7"~ '!l'~t1~ ~~~`}t!'ei>3^; ~.., Wts : ~v~, '~ y Y"; v!%>; (+:. E?~~ ~C..C.. +. '..~6:-/f4i, 1, L. 'c,f 4...F -.d :.J.', y'~"'f'b `t /: v~.. ~A.s -.%,',~ f ~'~'. P~.~ ~ v Side 16 av 17

17 Advokat/Megler: Advokat.b Vadsø Telefon/ Telefax / På eiendommen Seksjonsnr. Gnr. Bnr. I kommunes Adresse Underte nede ir herved følgende bud å ovennevnte eiendom: K'ø esum Kr. + vanlige omkostninger Dok. avgift 2,5% Tingl.gebyr (p.obl., skjøte akt'. Gebyr til forretningsfører Finansieringsplan Egenkapital o Disp. kontantbeløp Annet Kr: Låneinstans/referanse Kr: Til sammen Kr. Det tas finansieren sforbehold Det tas ikke finansieringsforbehold Andre beten elser Budet er bindende hvis det aksepteres av selger innen: Dato Bud iver Steddato Underskrift Adresse, tlf G'entas med maskinlblokkbokstaver Selgers aksept Sted, dato Underskrift Side 17 av 17

Vedlegg 4, til prospekt av 17.10.13

Vedlegg 4, til prospekt av 17.10.13 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3347 Matri kkel uts krift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 5, Bruksnr 339 Kommune: 2003 Vadsø Adresse:

Detaljer

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

Enebolig, Tanahus 17, Tana

Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig, Tanahus 17, Tana Enebolig (tidl. tomannsbolig) beliggende på Tanahus ca 27 km nord for sentrumsområdet Tana bru. Tidligere forsvarets byggefelt. Solrik tomt. Nærhet til allsidig friluftsliv herunder

Detaljer

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark

Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Fjelleiendom med fiske og jaktmuligheter i Dalen, Tokke Kommune, Telemark Frolandsvegen 151 3880 Dalen Nærhet til turmuligheter, fjellet, fiske og jakt. Egen setervoll. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

Hof kommune. Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold. 3090 Hof

Hof kommune. Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold. 3090 Hof Hof kommune Lian Skogteig, Skogteig v/ Orevika, Nøtnes Skogteig i Hof kommune, Vestfold 3090 Hof Flotte skogteiger i Hof kommune NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33 39 53

Detaljer

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter!

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter! Oppdragsnr: 2013386 SJUSJØEN Tomter Sjusjøen 4449-4452, 2612 SJUSJØEN Prisant. fra kr 1 300 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 1 334 792 Tomt ca. 1.000 kvm. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger

Detaljer

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal

Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal B land / Skomedal Stor og spennende eiendom med kort avstand til Otra. Skomedal Meglers kommentar Eiendommen ligger idyllisk og pent til ved Skomedal. Fra eiendommen er det kort vei til turområder og Byglandsfjorden/Otra.

Detaljer

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,-

HENRIKVIK KVALØYA. Tomt Henrikvik. Prisantydning: 1 400 000,- HENRIKVIK KVALØYA Tomt Henrikvik Prisantydning: 1 400 000,- NØKKELINFORMASJON ADRESSE Henrikvik POSTNUMMER/POSTSTED 9107 KVALØYA GNR/BNR/FESTENR/SEKSJONSNR 88/215 EIER/HJEMMELSHAVER Staten v/forsvarsdep.

Detaljer

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå

Jakt og fiske. Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark. Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt og fiske Småbruk med egen seter - solrikt beliggende i Atrå, Tinn kommune, Telemark Gausetvegen 1298 3656 Atrå Jakt- og fiskemuligheter NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33

Detaljer

SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND

SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND SALGSOPPGAVE SALHUSVEGEN 213 B, 5529 HAUGESUND INNHOLD Nøkkelinformasjon Situasjonskart Kommunal eiendomsinformasjon (GIS/LINE WebMatrikkel) Oversikt over fakturert kommunale avgifter for gr. 36, bnr.

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97 Klokkarstua Prisantydning 370.000,- + omk. Konvallstien 5 3490 KLOKKARSTUA Byggeklar boligtomt Panorama fjordutsikt Type bolig Tomt Tomteareal. 652 kvm Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Bolig, eldre driftsbygning, nyere

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE.

SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. SALGSOPPGAVE HESTEIENDOM I MINNESUND MED STOR BOLIG, STALL, GARASJE, BADEHUS OG LEKESTUE. Beliggende landlig i naturskjønne omgivelser nær Mjøsa, med fantastiske utfoldelsesmuligheter for hest. Kort vei

Detaljer

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT

ÅMOT. Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard i Åmot. Lettstelt med alt på en flate og få min gange til sentrum. Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Oppdragsnr: 1813049 ÅMOT Doktorveien 32, 3340 ÅMOT Prisant. kr 2 050 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 103 542 P-rom/bra ca. 82/88 kvm. Eierform Eier Nyoppført halvpart av tomannsbolig med høy standard

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer