Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv"

Transkript

1 Fjellveien Nord, Vestre Jakobelv Vadsø, 30. oktober 2013 VADSØ KOMMUNE - ubebygd eiendom Ubebygd eiendom på m2 beliggende nord for bebyggelsen, i Vestre Jakobselv. Ca 20 dekar kan ikke bebygges pga høyspentlinje og fredet kulturminnefelt på ca 8 dekar. Det antas at utbyggingspotensialet for boliger utgjør ca m2. Salgsverdi, kr ,- Låneverdi, kr ,- Eiet tomt på m2, av dette ca m2 til bebyggelse. Kontakt: Megler MNEF Bodil Borch Mietinen tlf Advokat Vidar Zahl Arntzen mna - tlf Side 1 av 17

2 Oppdrag nr. 13/0023_- sak 3346 Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse Eier: Statsbygg org. nr Betegnelse: Gnr. 5 bnr. 87 Adresse: Eierform: Tinglyste forpliktelser - (Heftelser): Fjellveien Nord, 9802 Vestre Jakobselv Selveier For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Tomt: Eiet tomt på m2. Eiendommen er en naturtomt hvor utbyggingspotensialet for boliger utgjør ca 15 dekar. Det er ingen infrastruktur til eiendommen bortsett fra adkomstveien inn i området til det tidligere ungdomshjemmet som nå er nedlagt. Området rundt består av eneboliger og det forutsettes at den takserte eiendommen også kan benyttes som dette. Som supplering til taksten har takstmann i mail til megler anført følgende: "Det er ca 15 mål som jeg anser er utbyggbart. Dette arealet må nødvendigvis ha infrastruktur som veier, deponi av snø, muligens grøfter etc og kanskje snuplasser/parkering. Dermed reduseres arealet til «byggeplass» for boligene. Derfor antar jeg at du kan få feks 5-8 tomter for enebolig pluss infrastruktur som til sammen blir ca 15 mål." Området sørvest for eiendommen (øverst) er landbrukseiendom. Eiendommen ligger nord/vest for eiendommen 5/339 (tidligere ungdomssenteret), relativt høyt oppe i Vestre Jakobselv (Dalsvingen/Dalbakken). Side 2 av 17

3 Økonomi Avgifter: Ingen komm.avgifter, jf. opplysning ved henvendelse til kommunen. Det tas forbehold om gebyrendringer. Forsikring: Selvassurandør. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt. Salgsverdi: Kr ,- Låneverdi: Kr ,- Betalingsbetingelser: Omkostninger: Kjøpesum samt omkostinger innbetales pr. overtagelsesdato. Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning på kr ,- -Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum kr ,- -Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,-. -Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument a kr ,- Totale omkostninger kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Side 3 av 17

4 Øvrige kjøpsforhold Avtalebetingelser: Salgsoppgave og vedlegg til denne: Eiendommen selges "AS IS". Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger samt takstmannens verdi- og lånetakst av 28. oktober Kjøpers undersøkelsesplikt: Aksept av bud: Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen. Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning (hvor selger er å anse som forbruker). For øvrig vises til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger megler å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger. Overtakelse: Visning: Kontrakt: Etter nærmere avtale. Etter nærmere avtale med megler. Eiendommen vurderes solgt i den stand den er i ved besiktigelsen. Utkast til kjøpekontrakt kan utleveres på forespørsel. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og vil deretter bli å undertegne i kontraktsmøte som berammes av megler. Skjøte: Når kontrakten er underskrevet vil selger utstede skjøte. Skjøte vil bli oppbevart av megler inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader. Side 4 av 17

5 Oppgjøret: Oppgjøret mellom partene, herunder eiendommens pro & contra oppgjør, foretas av advokat Vidar Zahl Arntzen. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet advokatens eiendomssalgskonto nr Kjøpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Selger gir advokat Vidar Zahl Arntzen ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp alle pengeheftelser av den innbetalte kjøpesum. Videre garanterer selger at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Kjøper gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp med selger i henhold til denne kontrakt. Selger garanterer at det til hans kunnskap ikke er kommet andre påbud fra offentlig myndighet som ikke er utført og/eller betalt. Side 5 av 17

6 Oppdragstaker og oppdragsansvarlig: Advokat Vidar Zahl Arntzen Bruk av medhjelper: Vesentlige deler av arbeidsoppgaver vil kunne bli utført av: Megler MNEF Bodil Borch Mietinen Adresse: Kirkegt. 22, 1. etg. pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tfax: Hjemmeside: Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden Vedlegg til salgsoppgaven: 1. Forbrukerinformasjon om budgivning 2. Verdi og lånetakst for tomt av fra Navaren Analyse AS. 3. Kart fra Skog og landskap 4. Opplysninger fra "Se eiendom" 5. Matrikkelutskrift 6. Grunnboksutskrift 7. Budskjema Side 6 av 17

7 Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse reed ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetaken~s Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-Sog ~~4. Nedenfor gis erg oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet bud~ivningo GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse vid~re til oppdragsgiver. 3. Budets innk~old: tillegg til eiendommens adresse (eventuell gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefon-nummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert fir forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. Etterdenne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt deter nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og ivrige interessenter ors bud og forbeholde Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med enfrist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bir ikke skje Pere-post, smsmelding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nyre og høyere bud og eventuelle forbehald. 8 Etterat handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel ~r kommet istand, Can en budgiver krese kopi ~v budjournalen i anonymisert form 9, Kipi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel ~r kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Megler skal legge til rette foren forsvarlig avvikling av budrunden. forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiverer forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kf første virkedag etter siste annonserte 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor opp- 10. dragegiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4. spesielle tilfeller kan megler skriftlig inviter ti! lukket budrunde. Normere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger {slik at selgerhar fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet fir denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønskerå kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud, 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres ~v kjøper. Side 7 av 17

8 RAPPORTANSVARLIG: Navaren Analyse as Irigulf Niskavara Tollbugata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: E-post: ~ ~.Ø a 2 Vadsø, 30. oktober 2013 ~:~ tryggere bolighandel 0 VERDI- OG LANETAKST TOMT ~~~,~ ` ~ i ~``~ ~.a y.:-~ ~ ~ `~ -.~ i ~. ~. ~~; '-~ _,~~ ~.. ~ 1 a. -~~ i~ \ r~ ~3 i ~ ', a ~ i> ~~... 3 ~ i~, ~,.~'~ pfi. L'"`". ~'h~~,a,~ ; ~. ~ 1 ~. `, `~.,_... Adresse Fjellveien Nord, 9502 VESTRE JAKOBSELV Matrikkeln.r. Gnr. 5.Bnr. ~7 Kommune VADSØ Hjemmelshaver(e) Statsbygg Nord Dato for befaring Tomteareal: m2 Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr a. ; a o.. ;~ Ønsker du a spekke rapportens gyldighet. Skann QR-loden cried din mobiltelefon, eller '~~ ~ besøk http;//takstverifisering.nito.no Side 8 av 17

9 0 VERDI- OG LANETAKST Tomt 1. Eiendomsbetegnelse, l~j emmelshaver m.m. a t Nay~~ ØØ~g,~ndei Ingu Niskavara Adresse Gnr. Bnr. Fnr. Fjellveien Nord 5 87 Postnr. Poststed Kommune Områdebydel 9802 VESTRE JAKOBSELV VADSØ Vestre Jakobselv Rekvirent Statsbygg Nord Hjemmelshaver(e) Særeie /ektepakt/ Statsbygg Nord samboeravtale Nei Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Takstingeniøren alene Z. Premisser - Generelle opplysninger Den takserte tomta ligger nord for det tidligere ungdomshjemmet som nå er nedlagt. Området rundt består av eneboliger og det forutsettes at den takserte eiendommen også kan benyttes som dette. 3.Områdebeskrivelse - beliggenhet Eiendommen ligger nord for eiendommen 5/339 relativt høyt oppe i ZTestre Jakobselv. Eiendommen "gjennomskjæres" av en 66 KV høyspentlinje som medfører at ca 20 dekar ikke kan bebygges og av et fredet kulturminne på ca 8 dekar. 4. Reguleringsmessige forhold - Milj ø Det forutsettes at eiendommen kan reguleres til boligeiendommer. Langs øst-vesttangenten forutsettes det at asfaltert vei inn til området kan benyttes av evt boligtomter på eiendommen isameie/vegavtale med eiendommen 5/339, Det vil være begrensninger i arealbruken pga høyspentlinjer samt fornminner i form av dyre-/fangstgroper. Dette gir xn2 til bebyggelse 15. Tomten Tomteareal (m2) Type tomt Festet Punktfestet Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Eiendommen er en naturtomt hvor utbyggingspotensialet for boliger ut~j ør ca 15 dekar. Det er ingen infrastruktur til eiendommen bortsett fra adkomstveien inn i området til det tidligere ungdomshjemmet som nå er nedlagt. Fjellveien vestre, 9802 VESTRE JAKOBSELV Befaringsdato: Initialer: G n r: 5 Bn r: Side 1 av 2 Side 9 av 17

10 VERDI- OG LÅNETAKST Tomt Nay~~ Ø~o~'~'g~ndel Ingu Niskavara 6. Kommentarer til ~runnboksbladet m.m. Konsesjon: Eiendommen består av ~u~roduktiv skog og ansees ikke som konsesjonsbelagt. Heftelser: Eiendommen forutsettes solgt heftelsesfr~tt. Servitutter: Eiendommen forutsettes gitt vegrett langs asfaltert trase. Felles utgifter: vegvedlikehold i hht vegloven sammen med 5/ Markedsanalyse Normal omsetningsverdi for boligtomter eksklusive infrastruktur er i kommunen på ca kr 35/m2. Ved en evt utbygging vil ca 20 dekar båndlegges som sikkerhetssone for magnet-/strålingsfare fra den 22KV store høyspentlinja som gjennomskjærer eiendommenog ca 6-9 dekar pga fredet kulturminne. I tillegg vil det gjenstående arealet for boligbygging reduseres i forbindelse med avsetning til infrastruktur. Da gjenstår det ca 5-8 dekar for boligtomter. Ut fra ~j ennomsnittlig tomteverdi i kommunen og med fratrekk på 20 %avanse/avkasningskrav på investeringen i eiendommen antas m2-pris i markedet å ligge rundt kr 29,-/m2 effektivt boligton~tareal. Dette medfører at verdien på eiendommen ligger mellorrl kr ,- og kr , 8. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes Markedsverdi gir et uttrykk for hva som kan forventes oppnådd for tomten i åagens marked; beskaffenhet, beliggenhet og reguleringsmessige forhold tatt i betraktning. Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted/Dato Takstingeniør Vadsø den 28/ c t ~ l~1.-f'~+..~ Ingulf Niskavara 10. Dokumentkontroll Fjellveien vestre, 9802 VESTRE JAKOBSELV Befaringsdato: Initialer: G n r: 5 Bn r: ~ Side 2 av 2 Side 10 av 17

11 I, ; 1 ~ S i 4 ~ i~ }, y~, ~t s~ t~ ~ 1 I ti 1 _.~ -- ~ t,i -_ -~ ~ _ w,~ ~~ t i, _ s ~. ~ '' _ i tj~.! ~ i --f-- i ' ~_~i is -mow'.~ i ~ '~ ~Z i ~ --..,,,.,,, -- ~... ~ ~ ~1,~fl.n t.~. ~' I ~, ~.,..._ ` ~. 1 _: -- ~~ ~+}~pa 3~j ~ ~'ti -'``~ ~ ~ ~5, ~'~ o ; ~ 'gis ~`~ ~~~~ ~ a.~ - ~ ~, ' ~ i ~ ~,`~ k, ~ ~ ~ ~ +,~ ~ ~ ti \. ~ ~. o gil. f f Ø ~' - ~_ i '~ Ø.~~~~~~ J'f~'!~!. r~/`sh. ill ~ ',, 1 X 'SC`'~ r ---- Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt m ~ _ F Fulldyrka jord 0,0 type gårdskart'for valgt eiendom. Målestokk 1:2500 ved A~ utskrift '~ Overflatedyrka jord 0,0 I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Utskriftsdato: Ill Innmarksbeite d ~..~..~.. r..~_..~_.~_...._,_._..~..m..~. Skog av særs høg bonitet 0,0 ~ Arealstatistikken viser arealer i dekar GRUNNEIENDOM /87 ~ H Skog ~v høg bonitet 00 ~ av de ulike arealklassene for eiendommen. M Skog av middels bonitet 0,0 Det kan forekomme avrundingsforskjeller ~ Skog av lav bonitet 0,0 ~ i arealtallene. _.~.._~_._. i Uproduktiv skog ' = Myr 0,0 r~~~~i.ll~ ~. ~ Åpen jorddekt fastmarfc 0,8 Åpen grunnlendt festmark Ajourføringsbehov meldes til komrr~unene ~ U ~ Beb mf vann r 4 Arealressursgrenser på flyfoto ~~~~, Ikke klassifisert 0.0 0,4 1 end ~1~~ ~ ~ ~ Sum: , 1 Eiendomsgrenser Side 11 av 17

12 Side 12 av 17

13 Matrikkel infc~rrn~asj ~n Sidelavl Vadsø, 30. oktober 2013 Eiendomsinformasjon (1) Se eiendom Eiendomsinformasjon /87 M 1401 t.t. solborg Type Grunneiendom Kommune 2003 Vadsø Gårdsnr 5 Bruksnr 87 Festenr Seksjonsnr Bruksnavn M 1401 t.t. solborg Koordinater (3Z63Z) Kulturminne Fangstlokalitet - Automatisk fredet Areal/OQpgitt areal ,6 Arealmerknad Grunnforurensing Tinglya Seksjonert Har Festegrunner Pur~ktfeste Nei Ja Nei Vei Nei Bygninger (i) Bygningsnummer Type Status Sefrak Kulturminne Næringsgruppe Bygningsendring Tatt i Nei Nei Off. adrn. og forsvar, og trygdeordninger Tilbygg bruk underlagt off forvaltning Teiger (2) Type Koordinater ieigareal Merknad Eiendomsteig (4326) ,9 Eiendomsteig (4326) 423,7 Side 13 av 17 http ://seeiendom.no/services/matrikkel svc/getdetaill'a~e`?type=pxoperty&knr=

14 ~~ ~ Navn: Sentrum Advokater AS Saksbehandler: BODIL Saksreferanse: 3346 Matri kkel uts krift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 5, Bruksnr 87 Matrikkelenheten har ikke registrert adresse. Kommune: 2003 Vadsø Grunnarealer mv. Matrikkelopplysninger Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Tinglyst: Ja Bruksnavn: M1401 T.T. Solborg Matrikkelført: Ja Etableringsdato: Har festegrunn: Nei Areal: ,6 kvm Skyld: Arealkilde: Areal hentet fra eiendomsbase Landbruk: Nei Antall teiger: 2 Seksjonert: Nei Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten. Kulturminner: Lokalitetsnr Art Vernetype Kategori Fangstlokalitet Automatisk fredet Arkeologisk lokalitet Matrikkelført: Oppdatert: h~tp:llv~rvvw-kuk#u~minnesok.nolkult~~minnesoklkulturminne/?lok id=28313 Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten. Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten. Forretninger: Type Dato Kartforretning med grensejustering Forretning: M stri kkelfø rt: Kart- og delingsforretning Forretning: M stri kkelfø rt: Nymatrikulering Forretning: Matrikkelført: Rolle Matrikkel Arealendring Berørt 2003/5/2 0,0 Berørt 2003/5/87 0, 0 Berørt 2003/5/140 0,0 Berørt 2003/5/309 0,0 Avgiver 2003/5/ ,1 Berørt 2003/5/2 0,0 Berørt 2003/5/140 0,0 Berørt 2003/5/309 0,0 Mottaker 2003/5/ ,2 Mottaker 2003/5/87 0,0 Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter Matrikkelenheten har ikke registrert bygning. ~ ~ ::~..; ', t'~ 1v ;~ t. r.,.~..6. ~t rx ii' - #~~.~`u: t...,.~..,.. ry ~.'~- ~tw?i;r,,.. ~ ;;... ~'r, ; :...,.., f ~.,. t.,., ~., s :>:~,, ;2 : ~_ },r-~;._ ~c.:,~...,..! "'C":...i. c,+,t'~ sy tr': ± :s,"~ N s....l...,..[''!~ ~ f ~(~~f ~ vt~:,.., ^ ~r:a '^~ 's '~ ~'t' <K.%S,P. ~;. 1 ~ r': ~'..3i:.f. j;~ a:,s.,f r,,.r+ ~' '" z'3~ },,f ~.; ~ ~ ~._ c r s z..;'s`?1t:;'~~.7u~.,f~'ee.. ~~`~ z.._w.._..fir".n ~.,,/ ~s: w< a.f. ~'..7~...~': ~t-...:... ~".,,..~ "s ;,.,.~`s~.:.,~~ '1..~~,. å~ <~svi~g...~t +` y'. F i x '~' a,~:,,~ ~.'~?4'I~~E~'"a~~'~.S~:s.%3~~~ ~. '.~i~,,.i s... S v..i : <,,./ % `~ x,f i,.., c.:*.~ C,,. E.,.,M s., ~T?',Y? -5w' f!'. y.;;~. ':"Y~.3,3y,, i('4 { ~ >y}n,..x. --4 ` ~ s^~ x..t G i±r.. :ra mei ~ r, :ri,r,rr~s..^s ` : ':t; ~r~~rt:.~:sr n rs.^tir "y~... r,.~s:.~. i 1n`~.{ ' > >.Y: } ~f i ~.'t ~.g± t :' J: }C Y'~a ' :..,. Y,~y r}., {r.r e s^s ~ s YYY ;1...r,.,. ;C:i[.:i~ t.~y t'., ~, ^r.r.~, ~.,..s;, ri ;-5 rr~s~ t ~:s-.;7~ ~ ^at' C!~ "s%a^..,5 r!.~ ~?... ~...~:, ~c~,:..s w, ts,3:.a..~ ~ '.i~;:?~<.,.. t~, :x..s,~:::.~ ~,..,s,~e i :,..E;' `t,~~.'ti...?,.< fis..,.,..!ts. i:.,.r,i w,... gir......i. i~:~.. ~',;: vg~i~ ~' iic~. f''%~',;...,.-~~sm. Yy'1 ;r~:t.~z,'f: :å."3~s<:~~.st^,,`:.,,s'?'i c.,~e ~: ~"` ~"s~`,~?'i ;.. tål...~..r,`~s a.,.~~..~ ~3=~..,.t;` T!..,z.. a'., ;,~.,;., t, f. 'ti'~'.~..,.,%i~ar.r -~ ~ raø~;j.,.y~,~', r,: y._,',. ~ ~.:.,: c,.,..,:.i:i::..~.'~~ =~. G, s~l ':. - '-.,:.~ry:.,::~å.v r:r*::t...::... :v,~f.~si~: =,3:~' ry:w. I x,~< e~'.,,~~ 1, t :~..,3:,.Y. ~ 's,.)!~:.2.,y1i. <:~.~",i,.~ (~ :,t %r ~.,~",t ~'~ r ;;` st,, -Y`. ~...4,:t ;yrzr 'i'~'"` S;.F, ~~.;rx ~ ;~..s,. ^s^.r.y ~; L;C"3~:3y~..?y te, s ~t^:,..i'~..,,<: +r_s r ur=~i ~' <,:sa~~k,...<- r±ri,,.~..,:cs.: :;! ~~~'4 ;~~ ~ rt..s:.. ~1 r?yt'ri ~~ ~r'~,u r.~.. ~{ ;a r ;.~,`~,% ~M ~ti ~r.cx ' ~~=~...F Y'Y.. :t~'. i;;e,...~s~~ ~,, rn` a ~ ik~ ~..~~,.,K.~'s~~~'? ;w~" em,,,11~'1~a. c~`,~. *~~C.~ ~..:;,E.,f~C~..,si'7~S<C?s~~"I',<5~~..,r, ~~::~ o~~~~~:~ ~~ ~c~~~, ~~'~~ ~~{Ø.. ~~r~~..r~~~.. ~~ ~~ ~ ~~ ~~.~.,~F~~ ~ ~ ;r '~ Side 14 av 17

15 Navn: Sentrum Advokater AS Saksbeh~nd(er: BODIL Saksreferanse: 3346 Utskrift fra ~runnboker~ Gårdsnummer 5, ~ru~csnumrx~er 87 i 2003 VADSØ kommune Utskrift fra EDR - Ei~nd9r~sregisteret Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Utskriftsdato Q13 Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hiemme~shavere: HJEMMEL T1L GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet Si/~iSBYGG ORGoNR: GJELDER DEN~1E MATRIKKELENHETEN MED FLERE Urådigheter DOKUMENTER AV SÆRLIG INTERESSE FQR SALG- ELLER PANiSETTELSESADGANG URÅDIGHET INSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER URÅDfGHET INSKRENKING I E[GARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN GJELDER DENNE MATRlKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELIf~GSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFQIRINGER SAM KAN HA BETYDNING FOR DENNE M/~TRIKKELENHEi HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTENe Servitutter i arunn: BESTEMMELSE OM VANNLEDN. Rettighetshaver Vestre Jakobselv vannforsningsanlegg Øestemr~nelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMIIIItELSE OM VANNLEDN. Med flere bestemmelser GJELDER DENNE MATRlKKELENHETEN MED FLERE ~`~.-`a-''~+.r?~~y?.~.r~ ~~.~rtjt.r '»å "å. ~`di1#~ '~ ~ }s.~r'~t''"~~ ~ a,. s.wyf~:,"3~3..i~ ~. ~. ~:.i"53ta.i; t'.~ ',...~~~~5, ~:~',G.:s ~..r~11~ a.i~,l.0 3. ~~?~~s~19ik,:3~., ~~";, L^m '-'`.~`'i}'sp'3.0 '~'`~~s 5 i~i`[i i~~h~{i,; *'.'('. ~'{~", '^ 1' 43 'f ~ '~T''~^'^3 «.d:~~~...i.. ~3 s ~, ~ ~ ~ ",'~~~j d Side 15 av 17

16 '+.~!.~D''`.Å ~:i;..o''nstr'3i i +..:. ~. ḷi~~..å,"~'~..~?~~:,r~i~''?f'tw {~ ~ F ~ ~'å~..'j ai%!~!3..3::.ty,..~ ~`tn3,,~~~1...~t Vadsø, 30. oktober 2013 as. ~~.'~ ~84~ Ø"u~~ 33 Ei.E~~'i~i~KE i~l~~ ~TLiNJ~~ Reitå~hetshav~r ~/arang~r Krafitlag ~L ~JEL~ER DEI~I~E MAT~IKKELENH(~iE(~ ~te~ FLERE GRUNNDATA ~iegistrering ~4V ~f~~1nn Der~n~ matr~kkelenhet utskilt fra: 2003 / 5 l 1 / I 27.'! 't REGtSTRERIN~G ~4V C9i~liNN Utskilt fra d~nr~e matrikk~lenh~t: 2003 t 5 / 3~9 / / GRENSEJUSiERlN~ GJELDE. DENNE 11lIATF~IKK~LENHE fen IVIED FLERE t-~'! ` -...i ' Y ;~~.s t;! : ~?: %:e L..?. ~. r '? ;..s. J 'å } 1 A ';,r ' ~ ~.i a.. C ~.'. : 3 ' L 6~ ~ y..~ v~ ; ~i ',~.~ f.s 4.", r ^_. ~'.. ~ 9-4 -'"* ~} ~ ~ r~ =,s s.i.:,...i C;~ '...e. ~. E,? iå, ~..'.6 ~, aj y'~i" f.;a ys:"i ~~ 4S6 y`åt{ ~i +.w p /,,f3jt' 's /,> i ~/.r <. 3.% -%.'.*.P. Vy ^is ;f"~7"~ '!l'~t1~ ~~~`}t!'ei>3^; ~.., Wts : ~v~, '~ y Y"; v!%>; (+:. E?~~ ~C..C.. +. '..~6:-/f4i, 1, L. 'c,f 4...F -.d :.J.', y'~"'f'b `t /: v~.. ~A.s -.%,',~ f ~'~'. P~.~ ~ v Side 16 av 17

17 Advokat/Megler: Advokat.b Vadsø Telefon/ Telefax / På eiendommen Seksjonsnr. Gnr. Bnr. I kommunes Adresse Underte nede ir herved følgende bud å ovennevnte eiendom: K'ø esum Kr. + vanlige omkostninger Dok. avgift 2,5% Tingl.gebyr (p.obl., skjøte akt'. Gebyr til forretningsfører Finansieringsplan Egenkapital o Disp. kontantbeløp Annet Kr: Låneinstans/referanse Kr: Til sammen Kr. Det tas finansieren sforbehold Det tas ikke finansieringsforbehold Andre beten elser Budet er bindende hvis det aksepteres av selger innen: Dato Bud iver Steddato Underskrift Adresse, tlf G'entas med maskinlblokkbokstaver Selgers aksept Sted, dato Underskrift Side 17 av 17

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune.

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Vadsø, 13. mars 2012 Restaureringsobjekt. Eldre småbruk. Enebolig beliggende på vestsiden av Tanaelva, og fylkesvei og ca 25 km nord for kommunesenteret Tanabru.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. Koselig beliggende eiendom med trivelige landlige omgivelser i Telemark. Eldre bebyggelse. Prisantydning: kr. 1.100.000,- Gårds og

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Adresse: Boligtype: Prisant.: Furutoppveien 10 Vertikaldelt bolig 2 450 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Laurtizen Mobil: 976

Detaljer

Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

Detaljer

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet?

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? Adresse: Boligtype: Prisant.: Holtnes sjøbod 104 Fritidseiendom 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt Adresse: Stoppenkollen 27, tomt B4.12-15 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 2 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 Storeogvelutstyrteeierleiligheteritreetg.Sentraltbeliggendeietablertboligområde.Garasjeikjeller.Heis.2/3soverom. ASKIM SENTRALT Furuveien4 Oppdrag:20510177 Pris fra: 2.596.000-3.425.000,- www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE Fine boligtomter selges samlet eller hver for seg. Beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner, buss

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk.

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk. Oppdragsnr: 70130246 SKUDENESHAVN Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN Prisant. kr 500 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 514 824 P-rom/bra ca. 60/75 kvm. Tomt ca. 570 kvm. INNHOLD 01 03 04 05 06 09 10

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD Idyllisk beliggende eiendom med kort vei til godt tilrettelagt friluftsområde ved Langevann. Rimelig avstand til golfbane, fjell,

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 HYGGEN Allegodtveien 3442 Hyggen Prisantydning 2 000 000,- + omk. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus Type bolig Boligtomt Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 Fred-Ivar

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,-

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- HOSLE PEN OG LYS 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED TERRASSE. MEGET GOD PLANLØSNING. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- Erik Kvam

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 12.11.2015 16:35:41 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 943 505 527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Type

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk, usjenert beliggende i naturskjønne Andebu kommune, med rikelig tilgang til friluftsliv, samt med kort

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Betydelig påkostet

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

BLEFJELL, SØLVSETER. Sølvseter, Ble

BLEFJELL, SØLVSETER. Sølvseter, Ble BLEFJELL, SØLVSETER Sølvseter, Ble HYTTETOMTER BLEFJELL SØLVSETER HØYSTANDARDTOMTER SOLRIKT BELIGGENDE MED PANORAMAUTSIKT Sølvseter, Ble, 3620 SØLVSETER Prisantydning: Fra kr 875 000,Helårsvei, kloakk

Detaljer

KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND

KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND TOMT HAUGESUND - VIKSE: KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND TOMTER VIKSE Prisant.: Fra 690.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: 860 m² Prospekt på SMS: Send EMVEST 4906249 til 2077 Oppdr. ansv.: Morten

Detaljer

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Kr 575 000,- + omk. Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter Ca 1.000

Detaljer

SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER

SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER Adresse Register betegnelse Litlabergarmen 16 Gnr: 32 Bnr: 1324 Litlabergarmen 18 Gnr: 32 Bnr: 1325 Litlabergarmen 24 Gnr: 32 Bnr: 1328 Litlabergarmen

Detaljer

H ÅVIK. Nyt livet - bygg murhus. Melandbakken 41 a og 41 b. Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121

H ÅVIK. Nyt livet - bygg murhus. Melandbakken 41 a og 41 b. Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121 H ÅVIK Nyt livet - bygg murhus Melandbakken 41 a og 41 b Prisant: 2 375 000,- Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121 Haraldsgt. 115 5527 Haugesund Tlf: 52 80 43 02 www.sparbankmegleren.no arnegisle.taraldsoy@sparebankmegleren.no

Detaljer

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Fra kr. 550.000,- til kr 655.000 + omk. Middagslia, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOBØL KOMMUNE TIL SALGS Skaug gård i Hobøl kommune selges. Eiendommen ligger landlig og sentralt til med gode solforhold og store utviklingsmuligheter. Ved oppgradering kan en få

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

Malmheim. Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES. Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt

Malmheim. Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES. Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt Malmheim Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Informasjon om eiendommen 07 Andre opplysninger 09 Vedlegg 19 Budskjema

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932

Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status Fødselsdato BLAALID ELSA MARGRETHE 82 K Død 23.11.1932 Utskriftsdato: 03.07.2015 12:43:51 Brukernavn: UNL002 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Person Etternavn Fornavn Mellomnavn Alder Kjønn Status

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus.

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus. SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig med stor garasje og basseng Koselig hus med garasje og dukkehus. Prisantydning: 2 890 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 827 000 kr. Bruttoareal (BTA): 220 kvm. Verditakst: 3 141

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER Sjeldent småbruk med våningshus og driftsbygning. Kort vei til Kristiansand sentrum med sentrumsfunksjoner og Hamresanden badestrand.

Detaljer

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg

KRÅKVÅG. Fjellanlegg på Kråkvåg. Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg KRÅKVÅG Fjellanlegg på Kråkvåg Prisantydning: 200 000,- Fjellanlegg FAKTA OM EIENDOMMEN KONTAKTINFO/ANSVARLIG Skifte eiendom v/ellen Belsom BELIGGENHET Kråkvåg i Ørland kommune ellen.belsom@skifte.no (m:)

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE. SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE. Beliggende landlig og sentralt i naturskjønne områder. Bolig med sjel, hvor mange detaljer er ivaretatt, som skaper en helt spesiell atmosfære.

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD.

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. Landlig og solrikt beliggende gårdsbruk i Hof kommune i Vestfold, meget velegnet til hestehold Prisantydning: kr. 3.200.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

HOLMSBU. Holmsåsen 3484 Holmsbu. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Hyttetomt

HOLMSBU. Holmsåsen 3484 Holmsbu. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Hyttetomt HOLMSBU Holmsåsen 3484 Holmsbu Prisantydning 1 150 000,- + omk. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Type bolig Hyttetomt Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

Hytte på fjellet Solbakkin 8. Beitostølen Hytte PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Hytte på fjellet Solbakkin 8. Beitostølen Hytte PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. Beitostølen Hytte Hytte på fjellet Solbakkin 8 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Solbakkin 8 Ansvarlig megler: Linda B. Pedersen Mobil: 95 18

Detaljer

Sandnes. Fjogstadveien 72, 4329 SANDNES. Prisant.: kr 200 000 + omk. Tomt: 237 m² Eiendomstype: Tomt

Sandnes. Fjogstadveien 72, 4329 SANDNES. Prisant.: kr 200 000 + omk. Tomt: 237 m² Eiendomstype: Tomt Sandnes Fjogstadveien 72, 4329 SANDNES Prisant.: kr 200 000 + omk. Tomt: 237 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Informasjon om eiendommen 07 Andre opplysninger 11 Budskjema 13 Les før

Detaljer

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97 Klokkarstua Prisantydning 370.000,- + omk. Konvallstien 5 3490 KLOKKARSTUA Byggeklar boligtomt Panorama fjordutsikt Type bolig Tomt Tomteareal. 652 kvm Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE Meget attraktiv og innholdsrik enebolig i veletablert og romslig boligfelt nær skole, butikk, idrettshall/-anlegg og fritidsaktiviteter. Rikelig tilgang til turløyper

Detaljer

SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område.

SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område. SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område. Sentrumsnær leilighet, med kort vei til alt av sentrumsfunksjoner, sjø, turområder, jernbane, golfbane, flyplass m.m. Prisantydning:

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende Stokke kommune i Vestfold.

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. Beliggende landlig, men samtidig sentralt i naturskjønne omgivelser. Her kan man leve det gode liv, med korte avstander

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Stord. Nyere 2 romsleilighet midt i hjertet av Leirvik. Fast eiendom

Stord. Nyere 2 romsleilighet midt i hjertet av Leirvik. Fast eiendom Oppdragsnummer: 98110016 Stord Nyere 2 romsleilighet midt i hjertet av Leirvik Adresse: Jens Hystadvegen 9 P-rom/BRA: ca. 47 kvm/ 52 kvm Prisantydning: kr 1 650 000,- Omkostninger: ca 2,7% Felleskostnader:

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD Beliggende landlig og fredelig, med fritt utsyn over bygda, med kort vei til sentrumsfunksjoner på Revetal,

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, med havnehage (tilleggseiendom på ca. 7 da. ) utsøkt hageanlegg til boligen, idyllisk beliggende

Detaljer

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS

EIENDOMSREGISTERET HJEMMEL HEFTELSER. Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41. Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS Utskriftsdato: 20.05.2015 15:59:41 Brukernavn: ATI092 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Ambita AS HJEMMEL STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.:18.05.2015 Matrikkelenheten er utskilt

Detaljer

Næringseiendom Vadsø, 5. mars 2012. kontordel og velferd

Næringseiendom Vadsø, 5. mars 2012. kontordel og velferd VADSØ Næringseiendom Vadsø, 5. mars 2012 kontordel og velferd Næringseiendom bestående av: - Sorteringshall - Lagerhall (lager m/kontorareal) Markedsverdi: kr. 5.448.000,- Låneverdi kr. 4.650.000,- BTA/BRA

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Bolig, eldre driftsbygning, nyere

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. SALGSOPPGAVE Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt LG 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 122 kvm. 108 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 2 490 000 kr. +

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD MED LÅVE, UTHUS OG GARASJE

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD MED LÅVE, UTHUS OG GARASJE SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD MED LÅVE, UTHUS OG GARASJE Landlig, solrikt beliggende småbruk i Re kommune i Vestfold. Fin beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Eiendommen består

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Småbruk, sentralt beliggende i Roa på Hadeland i Lunner kommune, med ridebane og stall.

SALGSOPPGAVE. Småbruk, sentralt beliggende i Roa på Hadeland i Lunner kommune, med ridebane og stall. SALGSOPPGAVE Småbruk, sentralt beliggende i Roa på Hadeland i Lunner kommune, med ridebane og stall. Beliggende landlig og sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner med Hadelands bygdenes sjarm og flotte

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Koselig enebolig Sarpsborg sentrum, inntil Kulås. Inntil Kulåsparken. 2 650 000 kr. 3 050 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Koselig enebolig Sarpsborg sentrum, inntil Kulås. Inntil Kulåsparken. 2 650 000 kr. 3 050 000 kr. SALGSOPPGAVE Koselig enebolig Sarpsborg sentrum, inntil Kulås. Inntil Kulåsparken Prisantydning: 2 990 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 650 000 kr. 3 050 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA):

Detaljer

BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad

BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad GODE SOLFORHOLD OG FLOTT UTSIKT! BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad Prisantydning: Kr. 450 000,- + omkostninger 1 MEglErS KoMMEnTAr innhold Tomten ligger flott til med gode solforhold

Detaljer

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr.

Type opplysninger Registrerte opplysninger Dato for registr. Utskriftsdato: 14.01.2016 10:04:38 Brukernavn: BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: EVRY Norge AS UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM UTVIDET Enhet: 962 388 108 BERLEVÅG KOMMUNE Type opplysninger

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. Eiendom ligger i landlige omgivelser inntil gården Våle i Andebu kommune i Vestfold. Boligen er idag kårbolig til landbrukseiendommen

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG

SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG MEGLER: ARNFINN H. SØRHAUG Tlf: 90 59 34 81 / Mail: arnfinn@z-eiendom.no PRISANTYDNING: 3.490.000,- SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 3175 Ramnes / Enebolig / Selveier ARKITEKTTEGNEDE

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

SALGSOPPGAVE MYSEN. - LYS OG MODERNE 1/2 PART AV DELTBOLIG. SOLGT. Forsiden av boligen. Malt i 2014.

SALGSOPPGAVE MYSEN. - LYS OG MODERNE 1/2 PART AV DELTBOLIG. SOLGT. Forsiden av boligen. Malt i 2014. SALGSOPPGAVE MYSEN. - LYS OG MODERNE 1/2 PART AV DELTBOLIG. Forsiden av boligen. Malt i 2014. Prisantydning: 1 000 000 kr. + omk. Lånetakst: 900 000 kr. Verditakst: 1 000 000 kr. Bruksareal (BRA): 106

Detaljer