Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr."

Transkript

1 Bibelen Guds Ord - 1 Filadelfia, Askim Bibelen Guds Ord Av pastor Ole Sletten 1. Bibelen en troverdig bok Du og jeg som tror, vi har satt vår lit til at denne boka, Bibelen, er en troverdig bok. For, hvis den ikke var troverdig, var du og jeg noen av de største toskene på denne jorda. Vi ville vært slik mange kritikere av kristen tro sier mennesker som tror på myter og eventyr. Altså Bibelens troverdighet er av aller største betydning. Men har vi noen holdepunkter for å finne ut av dens troverdighet eller skal vi basere alt på at det er bare noe vi tror. For oss defineres tro full visshet, mens for skeptikere og kritikere er tro spekulasjon og noe man aldri kan være sikker på. La oss se litt på Bibelens troverdighet og starte med kildematerialet. Kildematerialet er de skrifter som ble laget så nært opp til hendelsene som mulig. Dess flere skrifter som finnes om samme hendelse og som er like, dess bedre er hendelsen bevitnet og korrekt gjengitt og dess mer er

2 gjengivelsen troverdig. Dette er allment aksepterte kriterier for vurdering av gamle skrifter. Og dess nærmere tidspunktet for hendelsen disse skriftene er skrevet ned, dess mer troverdig vil beskrivelsen av hendelsen være. I den forbindelse kan vi nevne at bl.a. de nytestamentlige skriftene er de mest bevitnede skriftene fra oldtiden med mer enn 5000 håndskrifter fra 125 til år 66 e.kr. dvs. skrevet nesten i samtid med hendelsene. Til sammenligning er avskriftene om Julius Cæsar kun bevart i 10 eksemplarer og de eldste er ca 900 år e.kr. dvs. ca år etter at de ble skrevet. (Norsk Studiebibel). Ingen tviler på at Julius Cæsar har levd og de ting han var og gjorde. Hvor enda mye større troverdighet har ikke da Bibelens beretninger og Jesu liv og utsagn ut fra et historisk perspektiv! 2. Men hvordan ble de nytestamentlige skriftene samlet? Mange tror at det var først var ved kirkemøtet i Hippo i 393 at noen tilfeldig hadde samlet sammen de 27 bøker vi har i vårt NT i dag. Men det var ikke slik det foregikk. Det var strenge kriterier for utvelgelsen av bøkene og de måtte gjennom en nøye utvelgelsesprosess før de ble bibelsk kanon (Kànon = kanòn; målestav: bambusrør som er hul, derav kanòn. Kànon: rettesnor). Disse kriteriene var: 1. Skriftet skulle beviselig være skrevet av en apostel eller en disippel (skriver) av en apostel. 2. Skriftet måtte være vidt kjent og anerkjent i menighetene som var grunnlagt av en apostel. Altså bruken av skriftene måtte over tid være overvåket slik at de var riktig brukt.

3 3. For at Skriftet skulle kunne regnes som apostolisk, var skriftets alder avgjørende. Flere skrifter som ble hevdet å være apostolisk, ble avvist fordi de var av yngre alder (nærmere vår tid eks. skriftet Hermas Hyrden ). 4. Skriftet måtte være i overensstemmelse med summen av apostlenes lære (derfor ble Thomasevangeliet og andre gnostiske skrifter avvist de ekskluderte seg selv). Det var altså ikke noen tilfeldigheter at vi fikk vårt nytestamente eller at noen tilfeldige kirkemøter eller synoder hadde bestemt det. Det var en nøye styrt prosess overvåket av Herren selv. Martin Luther sier det slik: Likeså lite som mennesker har bestemt at solen skal være sol har vi bestemt hva som er Guds ord. Skriftene har utpekt seg selv. Og Bibelen selv sier det slik (2. Pet. 1,21): 21 For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd. Og 2. Tim. 3,16 sier: 16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, Jeg skal ikke gå inn på samlingen av GT men den har også en fantastisk tilblivelseshistorie. Det som er viktig for oss, er at Jesus anerkjente GT som hellig Skrift det var hans bibel som han stadig siterte ut fra og som han bygget sin lære på. Jesus stilte aldri spørsmål ved GT,s troverdighet, men gav GT sin troverdighet ut fra at han hentet GT,s historier og brukte dem inn i sitt

4 eget liv som profetiske forutsigelser for eksempel historien om Jona i hvalfiskens buk; som ble forbilde på Jesu død og oppstandelse. Men en god leseregel av GT er at vi må alltid lese GT gjennom NT,s briller altså i lys av Jesus. 3. Bibelen en profetisk bok Bibelen er også en profetisk bok en bok som forholder seg til fortiden, nåtiden og framtiden. Hva menes med at den er profetisk? Mange tror at profeti har noe med spådom eller astrologi å gjøre. Men det finnes ikke mer likhet mellom sann profeti og astrologens horoskoper, enn det er mellom ekte og falske pengesedler. Sann profeti er historie fortalt på forhånd før det skjer, og ingen falske religioner kan fortelle noe på forhånd. Bare Bibelens Gud har gitt oss åpenbaring om hva som skal skje i fremtiden. Og mye har allerede skjedd av det som er blitt profetert. Dette finner vi i Bibelen. Som hva da? For eksempel i første Mosebok profeterer Moses om at jødene skulle bli spredt blant alle jordens folk. De skulle bli forfulgt og mishandlet, men likevel skulle de ikke gå under som folk og nasjon. Og i de siste dager skulle de på ny bli samlet tilbake til sitt land. Vi som lever i dag kan bare bekrefte at dette har skjedd. I 1948 fikk de landet sitt, Israel, tilbake. Jødene har som folk vært spredt mange ganger, bl.a. til Babylon. Ble etter det samlet av Makkabeus som bygget opp et jødisk rike som var like stort som under kong David. Men jødene ble pånytt spredt blant alle folk i de første århundrer etter Kristi fødsel. De opplevde enorme forfølgelser, særlig under holocaust

5 (jøde-forfølgelsene i Hitler-Tyskland). Jødeforfølgelse er heller ikke ukjent i vår tid og øker ved hver runde av krigshandlinger i Midt- Østen. Profetene varslet også om det som skulle skje med Israels nabofolk. Egypts historie ble forutsagt, og profetiene er gått i oppfyllelse. Mange andre konkrete riker og byer er nevnt i profetiene og historien bekrefter at det har skjedd akkurat slik som profetien forutsa. Profetiene om Jesus Jesu komme til jorden ble forutsagt i det Gamle Testamentet i Bibelen. Sammen med mange profetiske utsagn om mange andre forhold, er Messiasprofetiene noe av de sterkeste man kan lese nettopp fordi man ser at de går i oppfyllelse. At oppfyllelsen av Bibelens profetier skulle bero på tilfeldigheter, er simpelthen umulig. Men jeg skal komme tilbake til det. Profetiene om Jesus er som en rød tråd gjennom hele Bibelen! Gjennom hele det Gamle Testamentet i Bibelen går profetiene om Jesus som en rød tråd. Det er tegnet et detaljert bilde av ham og profetiene er så klare at ingen trenger å være i tvil om hvem det gjelder.

6 Og når vi leser om Jesus i det Nye Testamentet i Bibelen ser vi at det som ble profetert stemmer helt med hans historie. At Jesus har levd, er dokumentert ikke bare ut fra Bibelen, men også av samtidens historikere. Tenk, Jesus er den eneste personen i menneskehetens historie som hadde sin historie skrevet på forhånd, detaljert og feilfritt: Hans familie og fødsel, hans liv, død og oppstandelse. Men vi skal gå nærmere inn på dette i undervisningen om den treenige Gud; Jesus Sønnen. Sier Bibelen noe om framtiden også? Ja. Den beskriver for eksempel hvilke riker og nasjoner som skal ha verdensherredømme i endetiden. Framveksten av Europas forente nasjoner (EU) er muligens også beskrevet, i alle fall er det nevnt at det gamle romerrike skal komme tilbake. Bibelen beskriver også samfunnsoppløsning og store sosiale, moralske og økologiske kriser i framtiden. Det rare er at vitenskapsgrenen futurologi som framskriver dataprognoser på verdens utvikling, beskriver framtiden omtrent på samme måte som profetiene i Bibelen. Professor J. Forrestor ved Massachussetts Institute of Technology, en av verdens fremste eksperter på datamaskiner og databehandling, matet sine computere med de relevante data angående vår tid, om naturressurser og naturødeleggelser, teknologi, befolkningsutvikling, matvareproduksjon osv. Datamaskinens prognose var at sivilisasjonen ville gå til grunne i løpet av en tid mindre enn en generasjon. Selv computere begynner å profetere om verdens ende! Den forteller altså det samme som Bibelen har forutsagt mange tusen år i forveien. Ja, men alt dette kan jo bare være tilfeldigheter? Nei! At oppfyllelsen av disse profetiene skulle bero på tilfeldigheter, er simpelthen umulig.

7 Det har vært gjort sannsynlighetsberegninger på åtte enkle forutsigelser (profetier) i det Gamle Testamentet (Peter Stoner i Scence Speaks 1963) om at en mann fra den tid skulle forutsi noe som skulle skje i våre dager, er en til ti i 17. potens, et tall så høyt at ingen av oss har den ringeste mulighet til å forestille oss det; det går over vår fatteevne dvs. det er en umulighet! Og så kan vi legge merke til, det er ikke bare åtte profetier om Jesus i det Gamle Testamentet men nærmere 456 slike forutsigelser. Det betyr at vi mennesker ikke av oss selv kan forutsi noe som helst det er bare Gud som åpenbarer framtiden for oss gjennom profetiene i Bibelen! Så Bibelen er sann og troverdig? Ja, 100%! Selv om det har vært mange kritikere og fiender av Bibelen opp gjennom århundrene, har ingen greid å finne feil ved Bibelen og dra dens naturvitenskap, historie, moral og etikk, profeti og profetienes oppfyllelse i tvil. For dersom de bibelske profetiene ikke hadde gått i oppfyllelse, så kan en være forvisset om at Bibelens kritikere og fiender ville sørget for at dette ble gjort kjent! Her har vi en bok som på det mest detaljerte forutsier framtidige begivenheter. Den staker ut for oss menneskehetens kurs og bane fra

8 urtiden og inn i en fjern framtid. På den mest forunderlige måte er de bibelske profetiene gått i oppfyllelse, bokstavelig og nøyaktig. 4. Erfaring og tro Noen skeptikere til kristen tro og Bibelen, vil si at det vi ikke kan måle og det vi ikke har erfaringsgrunnlag for å kunne begrunne, det er vi skeptiske til og det er ufornuftig å satse på. Som troende må vi er kjenne at alt ikke lar seg empirisk; erfaringsmessig begrunne. For eksempel at Jesus stod opp fra de døde, har vi lite andre erfaringer med utenom det som er nevnt i NT om de oppvekkelser Jesus gjorde (eks. Lasarus). At en jomfru føder barn, er vel også noe vi har lite erfaring med vi kjenner vel ikke noen andre slike episoder fra historien enn Jesu unnfangelse. Men det er her troen kommer inn. Har vi først troen på at Gud er til så er vår forståelse at ingenting er umulig for Gud. Det er et sted hvor viten og erfaring møter sin grense og hvor troen overtar. Og denne troen åpenbarer den åndelige siden ved tilværelsen hvor det fysisk umulige blir mulig. Bibelen selv sier det slik (1. Kor. 2,7-10): 7 Nei, som et mysterium* taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. 8 Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. 9 Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. 10 Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Det er altså Guds åpenbaring ved DHÅ som gjør at vi fullt og helt tror Bibelen og lever ihht. den!

9 Takk Gud for denne fantastiske boken; bøkenes bok! Bibelen! 5. Hvordan lese Bibelen Hvordan skal vi lese Bibelen? Noen enkle tips: 1. Ikke lag deg en sannhet bare ved å lese ett vers; uansett hvor godt det verset måtte være for deg. Lær deg å lese ordene i den sammenhengen (kontekst) de står i og sammenligne med andre bibelsteder hvor samme forholdet omtales. (Summen av Guds Ord er sannhet! (Salme 119,160)). Eks. mannakorn eller slå opp og pekemetoden mannen som gjorde det siste fikk historien om Judas som hengte seg, og lurte hva det kunne bety for ham selv. Han slo opp og pekte en gang til og fikk: Gå du bort og gjør likeså. DÅRLIG LESEMETODE!!!!!!. 2. Skaff deg en anerkjent bibelkommentar som gir deg noe forklaring vers for vers. Den vil også hjelpe deg med å sammenstille andre steder hvor de samme ting sies. 3. Er du ny bibelleser - les NT først. Les GT gjennom brillene til NT slik jeg nevnte tidligere. Altså i lys av Jesu liv, forsoning og Jesu Ord og apostlenes undervisning. 4. En STUDIEBIBEL er heller ikke så dumt å bruke den forklarer ofte ord, uttrykk og sammenhenger som vi ikke alltid skjønner eller har bakgrunn for å skjønne. En BIBELORDBOK er også ok å ha. Lykke til med det videre arbeidet og studiet av Guds eget Ord!

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN?

KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? KAN MAN STOLE PÅ BIBELEN? Det er mange mennesker i dag som har problemer med å forholde seg til Bibelen som Guds ord. Den vanlige oppfatninga i den vestlige verden er at Bibelen ikke er troverdig, at den

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham.

Vi kan ikke la være å se og høre Gud dersom vi skal tale/forkynne (om) ham. Å SE OG HØRE GUD INNLEDNING Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. 1 Jeg har valgt å stille spørsmålet: Kan vi tale dersom vi ikke har sett og hørt? Det spørsmålet kan det være minst

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet

Herrens dag. tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Herrens dag tegnet på frihet, kjærlighet og lojalitet Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Lørdag eller søndag? For noen år siden holdt en katolsk prest et foredrag, der han sa: «Jeg skal tale

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold...

Den Originale synd. Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin. Innhold... Den Originale synd Skrevet av: Tim D. Pruitt (Med utdrag fra taler av William Branham) The Original Sin Evening Light Tabernacle 546 White Oak Road Homer, Louisiana 71040 Phone: 318-927-5211 www.eveninglight.net

Detaljer

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten

Gud vår Far. 1. Innledning. Av pastor Ole Sletten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 19.10.2014 Gud vår Far Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Jeg innledet sist da jeg underviste om den treenige Gud, at å lære Gud å kjenne er som å bestige

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

JESUS, ELLER NOE ANNET

JESUS, ELLER NOE ANNET JESUS, ELLER NOE ANNET AV JIM HOHNBERGER Det forbauser meg hvor mange år jeg brukte på å studere Guds Ord uten å finne Jesus! Jeg fant sannhet, men jeg fant ikke Jesus. Joh. 14,6 sier: Jeg er veien, sannheten

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST!

TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! TENKT Å BLI DISIPPEL? LES DETTE FØRST! Jesus er populær. Han har flere disipler enn noen annen religiøs leder. Kalenderen er innstilt etter hans fødeår. Det er mange flere antikke biografier om ham enn

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer