Noen fakta om NorStella

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen fakta om NorStella"

Transkript

1 FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES Noen fakta om NorStella NorStella mål og organisasjon NorStella er en privat samfunnsgagnlig stiftelse med hovedmål å fremme bruk av kostnadseffektiv, sikker elektronisk samhandling og forretningsdrift og forenklede prosedyrer i næringslivet, og mellom næringslivet og det offentlige. Opprinnelsen var etableringen av Norsk EDIPRO i januar 2003 fikk stiftelsen sitt nåværende navn NorStella som en videreføring av Norsk EDIPRO med vekt på de muligheter standardisering innenfor Internett-teknologien gir virksomhetene. Oppgaver Være et talerør for private og offentlige brukere av elektronisk samhandling og forretningsdrift. Er av det offentlige tildelt rollen å være det nasjonale kontaktpunkt for norsk deltakelse i det internasjonale arbeidet med utvikling av standarder for e-handel og forenklede prosedyrer, hvor NorStella spiller en sentral rolle. Fremme bruken av internasjonale standarder i elektronisk samhandling og forretningsdrift. Delta i / påvirke arbeidet med endringer av rammebetingelsene for internasjonal handel i samarbeid med blant andre UD og Næringsdepartementet. Være pådriver og initiativtaker på områder hvor det er behov for økt innsats og derigjennom sikre økt verdiskapning for brukerne av elektroniske løsninger. Bidra med kompetansebygging gjennom egne kurs og seminarer, samt informasjonsspredning spesielt overfor medlemmene. Påta seg prosjektledelse for bransjer og eller større brukergrupper som ønsker å utvikle felles løsning. Råd- og veiledningstjeneste, mv. Roller: Bestiller -rolle: Sikre at norske interesser blir ivaretatt i det internasjonale arbeidet med å stille krav til utvikling av teknologiske standarder og harmoniserte forretningsprosesser for elektronisk samhandling. Pådriver -rolle: Være pådriver for at norsk næringsliv og offentlig sektor tar i bruk åpne standarder for elektronisk samhandling og at dette gir bedriftene faktisk verdi og nytte. Forretningsmodell NorStella samarbeider med nasjonale og internasjonale aktører om utvikling av åpne internasjonale standarder for elektronisk samhandling. Dette samarbeidet verdiøkes ved vår deltagelse eventuelt sammen med medlemmer i konkrete prosjekter som implementerer elektroniske samhandlingsløsninger i virksomheter. Gjennom vårt nasjonale og internasjonale nettverk og den rolle vi er pålagt av offentlige myndigheter - har NorStella en unik posisjon ved å være et nasjonalt kontaktpunkt for informasjons- og kompetanseutvikling innenfor vårt område. NorStella er også den eneste organisasjon som forener kompetanse og deltagelse i elektronisk samhandling mellom bedrifter (e-business), med tilsvarende for elektronisk samhandling over landegrensene for bruk av teknologi til å lette nasjonale og internasjonale handelshindringer (trade procedures).

2 Resultater På bakgrunn av fusjon og omdanning av tidligere organisasjoner som NORPRO, NODI, Norsk TEDIS og Norsk EDIPRO, som nå er NorStella, har NorStella gjennom mange års virksomhet betydelig erfaring og kompetanse på dette område. Blant annet: Gjennomførte det første EDI-prosjektet i Norge hvor man utviklet meldingsstandarder for kommunikasjonsløsningen mot Tollvesenets TVINN-system. Gjennom samarbeid med brukerne er det utviklet meldingsstandarder basert på EDIFACT for de fleste anvendelsesområder, som elektronisk transittering, handel, transport, betalingsformidling, mv. Har utviklet standard utvekslingsavtale og tredjepartsavtale for bruk i en EDI-løsning. Initiativtaker til at arbeidet med elektronisk signatur kom i gang. Gjennom to forprosjekter ble grunnlaget lagt for den PKI-løsningen vi har i dag. Utviklet dagens dokumentasjonskonsept for innenlands transport med strekkodeløsning for identifisering av sendinger og enkeltkolli, hvilket har vært grunnlaget for utvikling av systemer for elektronisk sporing av gods Har utviklet et konsept for felles infrastruktur for elektronisk samhandling, et konsept som nå blir lagt til grunn for flere samhandlings-initiativ blant annen innenfor offentlig forvaltning. Har utviklet meldingsstandarder basert på XML for transport. Deltar aktivt i konkrete verdikjede-prosjekter innenfor både offentlig og privat virksomhet, bla. e- business innenfor el- og IT-installatørbransjen (NELFO), bygg-it og Møbel-IT. Deltar i eller leder nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som f.eks. Den papirløse oljeplattform innenfor olje- og gass-sektoren. Har omfattende kurs- og seminarvirksomhet innenfor EDIFACT, XML, ebxml, Web Services og rammebetingelser og forretningsmodeller for elektronisk handel (B2B). Hovedfokus er i dag rettet mot bruk av XML som meldingsstandard, Web Services og elektroniske markedsplasser. For alle disse områdene har NorStella etablert faggrupper, som er sammensatt av personell med spisskompetanse fra ulike fagmiljøer og hvor medlemmene oppfordres til å delta. Finansiering NorStella finansieres i dag av egne midler som kontingentinntekter fra medlemmene, kurs- og seminarinntekter, inntekter fra prosjektdeltagelse, ID-nummeravgift, blankettavgift på fraktbrev, samt offentlig tilskudd som er øremerket arbeidet med å være pådriver internasjonalt for utvikling av åpne standarder for elektronisk samhandling.. Medlemskap Per i dag har 187 bedrifter har tegnet medlemsskap i NorStella, fordelt på ulike kategorier medlemskap som Konsern-medlemskap, Nettverks-medlemskap og Standard-medlemskap. I tillegg til medlemmene er det i underkant av bedrifter som er tilknyttet NorStella gjennom abonnement på Id.nummer for kommunikasjon mot TVINN. Alle interesserte virksomheter i privat og offentlig sektor kan bli medlem i NorStella. Medlemskapet er knyttet til bedriften, slik at alle ansatte i en medlemsbedrift vil kunne få de samme medlemsfordelene som for eksempel gratis tilgang på dokumentasjon, rabatt på kurs og seminarer, med mer. Medlemslisten er kun tilgjengelig for medlemmene. Kategorier medlemskap: For å kunne imøtekomme bedriftenes ulike behov for tilknytning til NorStella, er medlemskapet inndelt i tre hovedkategorier: 1. Standard-medlemskap 2. Nettverk-medlemskap 3. Konsern-medlemskap hvor serviceavgiften (medlemskontingenten) per år og medlemsfordelene under den enkelte kategori vil være som følger:

3 1. Standard-medlemskap serviceavgift kr ,-. For denne serviceavgiften får du gratis råd /veiledning på spørsmål vi kan besvare umiddelbart via telefon eller e-post, rabatt på deltagelse på våre kurs/seminarer, gratis ID-nummer og div. materiell samt tilgang til medlemssidene på nettet. 2. Nettverk-medlemskap serviceavgift kr ,-.. For denne serviceavgiften får du i tillegg til tjenestene ovenfor gratis deltagelse på frokostmøter/åpne seminarer, råd/veiledning som krever utredning fra fagmiljøer, og tilgang til andre bedrifters/organisasjoners erfaring med elektronisk samhandling. 3. Konsern-medlemskap serviceavgift kr ,-. Vi erfarer at enkelte bedrifter har registrert deltakelse fra flere enheter. For dem kan det være aktuelt og regningsvarende å ha felles deltakelse samlet sentralt, for så å distribuere dette ut til de enkelte enheter. Tjenestetilbudet tilsvarer innholdet i Nettverks-medlemskapet og er begrenset til morselskap og inntil 5 datterselskaper. I tillegg til ovennevnte serviceavgift kommer 25% mva f.o.m Serviceavgiften (medlemskontingenten) er fradragsberettiget ved skatteligningen. Det vil bli arbeidet videre med å bygge opp og forbedre medlemsservicen. NorStella har som mål at medlemskapet skal være mest mulig lønnsomt for den enkelte virksomhet. Se for øvrig Vedlegg I over andre medlemstilbud som det vil bli lagt vekt på i Bedrifter som er i interessert i å bli medlem i NorStella bes fylle ut og returnere vedlagte registreringsskjema (Vedlegg II). Oslo januar 2005 Arild Haraldsen Adm. direktør

4 VEDLEGG I Noen aktiviteter/tilbud for medlemmene i 2005 NorStellas rolle er å være en pådriver internasjonalt for utvikling av teknologiske standarder, og en pådriver nasjonalt for at norske bedrifter skal ta i bruk og få verdi av elektronisk samhandling. Som medlem i NorStella vil du og din bedrift i 2005 bla. få delta i eller få tilgang til følgende aktiviteter: Hvordan oppnå gevinster ved bruk av elektroniske markedsplasser? Rapport kommer primo januar og blir gjenstand for en rekke aktiviteter i NorStellas bransjeforumet BRAFORM. Hvordan komme i gang med elektronisk forretningsdrift (e-business)? Gratis-seminarer i samarbeid med bl.a Innovasjon Norge rettet spesielt inn mot SMB-markedet Utvikling av elektronisk samordning i offentlig sektor. Bli med å påvirke utviklingen av bla. AltInn og Borgerportalen gjennom NorStellas engasjement på dette området. Månedlige nyhetsbrev om utviklingen innenfor standardisering av ebxml, Web Services og andre teknologier Deltagelse i Web Services Forum - Web Services-seminarene våre har fått stor oppslutning og drives av ledende miljøer innenfor dette området. Deltagelse i / påvirkning av endringer av rammebetingelsene for internasjonal handel i samarbeid med bl.a. UD og Næringsdepartementet Dette er bare noen av de tilbudene du får. Deltageravgiften kan føres til fradrag i bedriftens selvangivelse. For øvrig har medlemmene anledning til å delta i: Fagutvalg Teknisk utvalg (InterOp) Prosedyreutvalg Jurdisk utvalg (JEDI) Web Services Forum Forum for elektroniske markedsplasser (BRAFORM) Transporteknisk utvalg, etc Medlemsmøter Gratis deltagelse i frokost-møter Prosjektdeltagelse

5 VEDLEGG II Til: NorStella C. J. Hambros plass 2c, 2.etg 0164 Oslo Fax Tel E-post: Registrering av deltakelse (medlemskap) i NorStella Vårt firma ønsker med dette å melde seg inn som deltaker (medlem) i NorStella. Firmanavn: Organisasjonsnummer: Veg-/Gateadresse: Postadresse: Postnr. og poststed: Tel. Sentralb. Fax. Firma e-postadr. URL Kontaktperson navn: Stilling Telefon dir. E.postadresse: Kryss av for hvilken kategori deltakelse som ønskes. Standard-deltakelse (medlemskap) serviceavgift kr ,-. For denne serviceavgiften får du gratis råd/veiledning på spørsmål vi kan besvare umiddelbart via telefon eller e-post, rabatt på deltagelse på våre kurs/seminarer, gratis ID-nummer og div. materiell samt tilgang til medlemssidene på nettet. Nettverk-deltakelse (medlemskap) serviceavgift kr ,-.. For denne serviceavgiften får du i tillegg til tjenestene ovenfor gratis deltagelse på frokostmøter/åpne seminarer, råd/veiledning som krever utredning fra fagmiljøer, og tilgang til andre bedrifters/organisasjoners erfaring med elektronisk samhandling. Konsern-deltakelse (medlemskap) serviceavgift kr ,-. Vi erfarer at enkelte bedrifter har registrert deltakelse fra flere enheter. For dem kan det være aktuelt og regningsvarende! å ha felles deltakelse samlet sentralt, for så å distribuere dette ut til de enkelte enheter. Tjenestetilbudet tilsvarer innholdet i Nettverks-medlemskapet og er begrenset til morselskap og inntil 5 datterselskaper. I tillegg til ovennevnte serviceavgift kommer 25% mva f.o.m

6 Serviceavgiften (medlemskontingenten) er fradragsberettiget ved skatteligningen. Ved tegning av konsern-deltakelse må de samme opplysninger som er angitt ovenfor også oppgis for det enkelte datterselskap. For øvrig er vår bedrift kjent med følgende betingelser for deltakelse: Deltakelsen i NorStella er knyttet til bedriftens organisasjonsnummer. Det vil si at underavdelinger i bedriften eller datterselskaper med eget organisasjonsnummer vil ikke inngå i medlemskapet med mindre dette gjelder konsern-medlemskap. Deltakelsen gjelder f.o.m. datoen dette skjemaet er undertegnet med mindre annet er avtalt. Deltakelsen bekreftes av NorStella ved tilsendt faktura på serviceavgiften, som for 2005 er fastsatt som angitt ovenfor. For innmelding etter 1. juli betales halv serviceavgift. Innbetalt serviceavgift vil under ingen omstendigheter bli refundert. Oppsigelse av deltakelsen (medlemskapet) må skje skriftlig innen forfallsdatoen som fremgår av fakturaen på serviceavgiften for kommende periode (år). Dato: Underskrift

FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES. Årsrapport NorStella 2006

FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES. Årsrapport NorStella 2006 FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES Årsrapport NorStella 2006 15.mars 2007 Årsrapport NorStella 2006 1. Generelt 2006 har vært preget av en sterk medlemsvekst (22 nye medlemsbedrifter), igangsetting

Detaljer

OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN

OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN OPPSUMMERING AV ERFARINGSPROSJEKTET EFAKTURA I WARMLANDSREGIONEN Warmlandsregionen i Sverige har hatt en mer vellykket innføring av efaktura til bedrifter og kommuner enn i Norge. Hvorfor? Et EU-finansiert

Detaljer

Årsrapport NorStella 2009

Årsrapport NorStella 2009 FOUNDATION FOR E-BUSINESS AND TRADE PROCEDURES Årsrapport NorStella 2009 10.februar 2010 Årsrapport NorStella 2009 1 Styrets beretning NorStellas visjon er som tidligere at næringsliv og offentlig sektor

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet

Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet RAPPORT 1/2007 Elektronisk forretningsdrift (EF): Evaluering av BIT-programmet Pål Børing, Anders Ekeland og Nils Henrik Solum NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Kontaktperson. Stilling. Telefon. E-post. Adm.Dir. E-post. Personalsjef. E-Post. Faktura e-post. Vi er: Produsent Agent Eksportør Importør Tjenestyter

Kontaktperson. Stilling. Telefon. E-post. Adm.Dir. E-post. Personalsjef. E-Post. Faktura e-post. Vi er: Produsent Agent Eksportør Importør Tjenestyter INNMELDINGSSKJEMA Til Norsk-Tysk Handelskammer Postboks 603 Skøyen 0214 Oslo Faks: 22 12 82 22 VENNLIGST FYLL UT MED STORE BOKSTAVER! Firma/Organisasjon Organisasjonsnummer Gate, Nummer Postnummer By Telefon

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret

Forprosjektrapport. Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret Forprosjektrapport Integrasjonsløsning for sentrale datasystemer i frivillige organisasjoner og Frivillighetsregisteret 30.08.2011 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Mandat og forankring... 4 1.2. Berørte

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer