1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning NOTAT SAMMENDRAG"

Transkript

1 NOTAT OPPDRAG Bellevue DOKUMENTKODE RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur ANSVARLIG ENHET 2214 Multiconsult AS KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland KOPI SAMMENDRAG Multiconsult AS har utført en skredfarevurdering av terrenget bak to tomter ved Bellevue 2 gnr. 166/bnr og Washingtons vei 13 gnr. 166/bnr i Bergen kommune. Undersøkelsene og analysen omfatter i hovedsak skredhendelser fra skråningen bak tomtene og tar ikke hensyn til annen risiko som tomtene eventuelt måtte være utsatt for. I henhold til TEK 10 gjelder sikkerhetsklasse 3 med hensyn på skred for bygningsmassen som er planlagt på tomtene. Tomt ved Bellevue 2 ligger utsatt til for skred i form av steinsprang. Vi vurderer at plan for bygningene oppfyller kravene til sikkerhet mot skred, dersom sikringstiltakene listet opp i kapittel 8 blir gjennomført. Faresonekartet i vedlegg A definerer hvor det vil måtte gjøres avbøtende tiltak i forhold til planlagt bygningsmasse i planområdet. Avstanden fra utløpsområdet for skred til planlagt bebyggelse vil derfor avgjøre hvor mye som det må sikres i mot. Generelt vil sikringsbehovet være større jo nærmere kildeområdet for skred man plasserer bygningsmassen. Firma med bergteknisk kompetanse skal prosjektere/anvise sikring av berget bak tomtene. Sprengning i berget på tomtene kan endre stabilitetsforholdene i berget og kan medføre ekstra sikring. I forbindelse med sikringsarbeidet anbefales rensk av vegetasjon og jordmasser. Da er det viktig at ikke gamle murer undergraves. Vi anbefaler at det blir gjort grunnundersøkelser av byggegrunn, spesielt i myrterreng og eventuelt prøvegraving i skråninger. Andre tiltak som bør følges er beskrevet i kapittel Innledning Multiconsult AS har utført en skredfarevurdering av terrenget bak to tomter ved Bellevue 2 gnr. 166/bnr og Washingtons vei 13 gnr. 166/bnr i Bergen kommune. Foreliggende notat gir en vurdering av stabilitet i berget og løsmassene i skråningen i bakkant av tomtene. Dette notatet beskriver de utførte undersøkelsene og presenterer resultatene og tilhørende vurderinger Asbjørn Øystese Unni Hagen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf NO MVA

2 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Skråningen ble undersøkt til fots 22. januar Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av: 1. Berggrunn og geologiske strukturer av betydning for skredfare. 2. Løsmasseforhold av betydning for skredfare. 3. Registrering av vann- og vassdragsforhold. 4. Tilstand og omfang av eksisterende vegetasjon. Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale blitt gjennomgått: Topografisk kart (www.norgeskart.no) Klimadata (www.met.no) Skrednett (www.skrednett.no) og ROS II delrapport 7 for Bergen kommune: / 3 / 07 /, SWECO Figur 1. Skråfoto av tomter ved Bellevue 2 og Washingtons vei 13 (gule ellipser) og skråninger bak. Skråfotoet er hentet fra 3. Topografi, løsmasseforhold og vegetasjon Planområdet ligger mellom Washingtons vei 9-17 og Bellevue i Bergen kommune. NGU sitt kvartærgeologiske kart viser at løsmassene i tomteområdet skal bestå av et stedvis tynt dekke og ellers bart fjell. Dette er også i tråd med observasjoner i felt. I RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 2 av 11

3 bergskråningen er det minimalt med løsmasser. Lokalt og i forsenkninger finnes humusog morenejord og ansamlinger av hageavfall. Det er ikke observert skredblokker og rester etter skred. I skråningen er terrenghelningen fra Stedvis observeres mindre steile bergskrenter. Skråningene er generelt preget av tilgroing og tett vegetasjon i form av løvtrær, småbusker, gress og mose. 4. Vann- og vassdragsforhold Det ble ikke observert bekker eller vanndreneringsspor i skråningen. Det skal i den sammenheng sies at det i lang tid før befaringsdagen hadde vært tørt vær. Det kan under perioder med mye nedbør komme en del vann ned mot tomtene fra skråningen, særlig mot tomten ved Bellevue 2. Dette overvannet og takvann skal tas hånd om av et tilstrekkelig overvannssystem. 5. Bergartsfordeling og sprekkegeometri Berggrunnen i området tilhører Samnangerkomplekset. Det observerte berget ligger i vekslende lag grønnskifer og glimmerskifer med antatt alder fra ordovicisk tid (www.ngu.no). Oppsprekking Sprekkene i bergarten er forholdsvis plane, har moderat til liten ruhetsgrad, fører lite vann og har noe finstoff på sprekkeflatene. Følgende sprekkesystemer ble registrert i bergmassen: 1. N /50-70 NØ. Sprekkesettet går langs foliasjonen i bergmassen. Sprekkene avløser bergflak i under- og overkant og faller ned og inn i berget. 2. N /40-50 SV. Skråningsparallelt sprekkesett som avløser bergpartier og - blokker i bakkant. 3. N /80-90 NV. Tilnærmet vertikalt sprekkesett som avløser bergpartier og blokker i sider. 6. Vurdering av skredfare I følge faresonekartene som er utarbeidet av Sweco for Bergen kommune i 2010, ligger tomten ved Bellevue 2 innenfor de skisserte utløpsområdene for steinsprang. Våre vurderinger og konklusjoner må ta i betraktning at regelverket mht. å bygge i skredfarlige områder er strammet inn etter Det utarbeidede faresonekartet i vedlegg A for tomter ved Bellevue 2 og Washingtons vei 13 følger det nye regelverket i TEK Registrerte skredhendelser I skrednettdatabasen til NGU er det ikke registrert noen skredhendelser i området. 6.2 Snøskred og sørpeskred Skråningen bak tomtene har liten akkumulasjon av snø på vinterstid, det viser blant annet klimastatistikken fra værstasjoner i området. Ifølge klimamodeller vil en økning i årstemperatur i området gi mer nedbør i form av regn, og snøen som kommer vil smelte RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 3 av 11

4 hurtigere. I tillegg er skråningen så liten og bratt at det ikke vil samle seg nok snø til å initiere snøskred. Mindre sørpeskred er også lite sannsynlig, pga. lite nedbørsfelt og liten snødybde i området. Historisk er snø- og sørpeskred et marginalt problem i denne delen av Hordaland. 6.3 Steinsprang Bergarten i blotningene som ble observert i undersøkelsesområdet er skifrig og har noe dårlig bergmekanisk styrke som gjør at den er utsatt for erosjon. Pga. bratt berg, ugunstig oppsprekking og erosjonsprosesser er berget noe ustabilt i planområdet. Fremtidig vann-, rot- og frostsprengning vil bidra til å øke ustabiliteten. Dersom det skulle gå steinsprang fra skråningen kan nedfall nå tomten ved Bellevue 2 og utgjøre en fare for fremtidig bygningsmasse og personer som måtte befinne seg i underkant. Dersom det skal sprenges i berget på tomten så kan sprengningen medføre endrede stabilitetsforhold i berget. Av den grunn kan det bli aktuelt å forbolte berget før sprengning. 6.4 Løsmasseskred Faren for løsmasseskred/-utglidning mot tomtene anses som liten pga. liten løsmassemektighet i skråningen. 7. Risikovurdering med hensyn på skred Undersøkelsene og analysen omfatter skred fra naturlig terreng. Risiko med hensyn til ulike typer skred mot bygningsmasser er gitt som en funksjon av sannsynligheten for at ulike skredhendelser finner sted, og konsekvensen av dem dersom de skulle inntreffe. En foreslått plan for avbøtende tiltak tar utgangspunkt i gjeldende akseptkriterier for skredrisiko slik disse er formulert i Plan- og bygningsloven med tilhørende Teknisk forskrift, TEK Uønskede hendelser som følge av skred og vann På grunnlag av befaring og vurderinger i området er følgende uønskede hendelser vurdert som aktuelle fra skråningen bak tomtene: 1. Steinsprang fra bergskrenter i skråningen bak tomten ved Bellevue 2 på grunn av rotsprengning, is- og vanntrykk i sprekker i berget. 2. Nedfall av trær som følge av sterk vind eller soppangrep. Nummereringen av disse hendelsene vil bli benyttet videre i resten av denne risikoanalysen RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 4 av 11

5 7.2 Sikkerhetsklasser, konsekvens, sannsynlighet for skred og simuleringer Sikkerhetsklasser for byggverk (S) Tillatte konsekvenser for byggverk (K) Største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for skred (s) *) 1/100<s 1 S1 Liten 1/1000<s 1/100 S2 Middels 1/5000<s 1/1000 S3 Stor 0<s 1/5000 **) Særlig stor s = 0 Tabell 1: Største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for skred, og sekundærvirkninger av skred for byggverk og tilhørende uteareal og tillatte konsekvenser for sikkerhetsklasser i Tabell 1 i 7-3 i TEK 10. *) Sikkerheten mot skred er mindre enn kravet i sikkerhetsklasse S1, jfr. tabell 2.**) Byggverk som ikke skal plasseres i skredfarlig område fordi konsekvensen av skred, og sekundærvirkningen av skred er særlig stor, jfr. tabell 3. REGISTRERTE SANNSYNLIGE SKREDHENDELSER Uønsket hendelse Beskrivelse Nominell årlig sannsynlighet 1 Steinsprang fra skråningen 1/1000<s 1/100 2 Nedfall av trær 1/1000<s 1/100 Tabell 2: Registrerte sannsynlige uønskede hendelser SIKKERHETSKLASSER OG BEHOV FOR SIKRINGSTILTAK NOMINELL ÅRLIG SANNSYNLIGHET FOR SKRED SIKKERHETSKLASSER (KONSEKVENSER) S1 (Liten) S2 (Middels) S3 (Stor) **) 1/100<s 1 Svært stor *) 1/1000<s 1/100 Stor 1,2 1/5000<s 1/1000 Middels 0<s 1/5000 Liten s = 0 Ingen **) Ingen sikringstiltak: Sikringstiltak må gjennomføres: Tabell 3: Behov for sikringstiltak eller ikke for de sannsynlige uønskede hendelsene ut fra nominell årlig sannsynlighet for skred, herunder sekundærvirkninger av skred og sikkerhetsklassen for byggverket RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 5 av 11

6 Inndelingene er gjort i samsvar med gjeldende utgave av Plan- og bygningsloven, 28 og teknisk forskrift; TEK 10. I følge TEK 10 vil påbygget inngå i sikkerhetsklasse 2. Vi presiserer at det kun er naturgitt skredfare som inngår i tabellene 1-3 ovenfor. Vi presiserer også at nominell årlig sannsynlighet gjelder for at skred skal kunne nå tomten/påbygget. I rapporten tar vi høyde for at tiltak som vi beskriver (se videre tiltak kapittel 8) ikke utgjør noen skredfare, så fremt tiltaket blir gjennomført som beskrevet. Etablering av bygningsmasse i området kan innebære sprengning av berg. Vi presiserer at eventuell nysprengt berg kan kreve mer sikring. Dette må vurderes nærmere av geolog før og etter sprengning. Simuleringer I vurderingene er sannsynligheten for både steinsprang, løsmasse-, snø- og sørpeskred vurdert. Den største steinsprangfaren er fra bergskrentene i skråningen. Områder med løsmasser i skråningen er brattere enn 26. Muligheten for skred fra løsmassene er derfor til stede, selv om sannsynligheten er liten. Utløpsdistansene for slike skred antas uansett å være mindre enn eller lik utløpsdistansen for steinsprang i de samme områdene, da massene har høyere friksjon mellom fragmentene enn ved f.eks. leirskred. I rapporten har det blitt utført steinsprangsimuleringer langs utvalgte terrengprofiler, 1-5, ved hjelp av dataprogrammet RocFall fra firmaet RocScience, se vedlegg A. Simuleringene, vurderinger i felt og kart-/flyfotostudier har dannet grunnlaget for faresonekartet for steinsprang i figur 1 i vedlegg A. 8. Videre tiltak I dette kapittelet er det foreslått tiltak som er nødvendig for å møte kravene til sikkerhet med hensyn på skred for tomten/påbygget. 8.1 Følgende bør gjennomføres før bygging: Sikring av berget bak tomten ved Bellevue 2 ved hjelp av rensk og bolter før bygging og i forbindelse med eventuell sprengning. Det kan også bli aktuelt å sikre berget med steinsprang-/issikringsnett. Sikringen skal prosjekteres av firma med bergteknisk kompetanse. Geolog skal følge opp sikringsarbeidet. Vegetasjon som er til hinder for sikringsarbeidet og som kan gi rotsprengning i berget må ryddes/kappes. Overflødige jordmasser og hageavfall fjernes. I forbindelse med dette arbeidet er det viktig at ikke gamle murer undergraves. Hogst av større trær i skråningen som kan velte pga. sterk vind og/eller soppangrep. 8.2 Følgende må gjennomføres i byggeperioden: Sikring av byggegroper og eventuelt sprengte skjæringer (inkl. løsmasseskjæringer). Eventuell sprengning i og rundt planområdet kan endre stabilitetsforholdene i tilstøtende berg. Av den grunn kan det være aktuelt å forbolte berget dersom det skal sprenges i berget. Sikringen skal prosjekteres av firma med bergteknisk kompetanse. Grøfter i planområdet bør graves dype nok for å kunne ta unna nok vann ved ekstrem nedbør. Graveskråninger må legges stabilt og plastres mot erosjon RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 6 av 11

7 Stabile og godt drenerende fyllinger. Fyllinger kan vurderes brukt som fordrøyningsmagasiner. 8.3 Følgende observeres og vurderes i bruksfasen:. Løse blokker og gjenstander i bergskråningen. Inspeksjon og vedlikehold av installert bergsikring. Det må føres løpende tilsyn med vanninntakspunktene for å unngå at de tettes av utvaskede løsmasser, organisk materiale, is o.l. Trær og rotvelt som potensielt kan skade bebyggelse og beboere. I alle sprengte skjæringer og naturlige skråninger med større helning enn må det foretas periodisk inspeksjon for å kontrollere at installert sikring er i orden eller om stabiliteten er endret slik at det er behov for å gjøre tiltak og eventuelt vurdere vedlikehold av installert sikring. Vi anbefaler at første inspeksjon foretas innen 3 år og at fremtidig intervall bestemmes etter dette. I utgangspunktet vil en periode på ca. 15 år mellom hver inspeksjon være aktuell. 9. Oppsummering Vi vurderer at planområdet ved Bellevue 2 og Washingtons vei 13 oppfyller kravene til sikkerhet mot skred i henhold til TEK 10 dersom sikringstiltakene i kapittel 8 blir utført. Bergsikringen skal prosjekteres av firma med bergteknisk kompetanse. Sprengning på tomtene kan endre stabilitetsforholdene i berget og det må påregnes ekstra sikring. Faresonekartet i vedlegget definerer rekkevidden for eventuelle skred ved ulike sannsynlighetsgrenser. 10. Referanser NGU. (2012): Kartdatabase på nett [http://www.ngu.no/no/hm/kart-og-data/]. TEK 10. (2011): Byggteknisk forskrift med veiledning hentet fra Vedlegg (i dette dokumentet) Fotobilag RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 7 av 11

8 Vedlegg A Bilde 1. Tomten ved Bellevue 2 og skråning bak, sett mot nordøst. Bilde 2. Tomten ved Washingtons vei 13 (se svart pil) og bergskråning nedenfor, sett mot sørøst RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 8 av 11

9 Figur 1. Faresonekart for planområdet og skråningsprofil 1-5 som simuleringene er prosessert langs. Steinsprangsimuleringer langs profil 1-5 Profil 1. Simuleringer i skråningen sør i planområdet RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 9 av 11

10 Profil 2. Simuleringer i skråningen nedenfor Washingtons vei 13. Profil 3. Simuleringer i skråningen lengst sør på tomten ved Bellevue 2. Profil 4. Simuleringer i skråningen mellom Washingtons vei 11 og Bellevue RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 10 av 11

11 Profil 5. Simuleringer i skråningen lengst nord på tomten ved Bellevue RIGberg-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 11 av 11

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer.

Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer. Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 NOTAT Til: pka Arkitekter Dato: 11.10.2011 Kopi til: Prosjekt: Eikåsen 1. Vurdering av geologiske forhold, utglidninger, radon Nr: 97787001

Detaljer

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2013-03-03 REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no BJARNE SENNESETH SKREDFAREVURDERING

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra NOTAT OPPDRAG Lager Gjellebekk DOKUMENTKODE 814077-RIG-NOT-001 EMNE, grunnforhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Borgard AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Bjørn Garder SAKSBEH Gunnar Vik KOPI

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: 2015009 Oppdal kommune 10. august 2015 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane R A P P O R Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon T Rådgivende Biologer AS 930 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Konsekvensutredning

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Analyseobjektet fro Risiko- og sårbarhetsanalyse er kommunens totale areal. For å

Detaljer

Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Planområdets beliggenhet i Sørum kommune, illustrert med rød ellipse. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering. Asak i Sørum kommune, Risiko- og sårbarhetsanalyse ifm detaljregulering.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

Alunskiferdeponi på Taraldrud

Alunskiferdeponi på Taraldrud RAPPORT Alunskiferdeponi på Taraldrud OPPDRAGSGIVER ØstPlan AS EMNE DATO / REVISJON: 26. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 125868-RIGm-RAP003 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer