Korleis få samfunnsdelen til å bli kommunens viktigaste styringsdokument?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korleis få samfunnsdelen til å bli kommunens viktigaste styringsdokument?"

Transkript

1 Korleis få samfunnsdelen til å bli kommunens viktigaste styringsdokument? Kommuneplanens samfunnsdel Kristiansand Bergen 8.november 2011 Grete Sjøholt, planrådgiver Kristiansand kommune

2 Forutsetninger Lang tradisjon med utarbeidelse av kommuneplaner med både b samfunnsdel og arealdel Kommunen har tradisjon for å drive utviklingsarbeid og gjøre evaluering av sine styringsdokumenter Alle kommuner i Vest-Agder har kommuneplaner med samfunnsdel

3 Fokus : Hvordan få samfunnsdelen til å bli kommunes viktigste styringsdokument! en ledetråd: Planlegging er prosessen om å finne ut hva vi i fellesskap vil, mens plandokumentet er snapshots av hva vi klarte å bli enige om på et bestem tidspunkt. Jørgen Amdam

4 Tema i dag Samfunnsdelen som politisk dokument? Politisk eierskap og forankring Kommunikasjon med overordnet nivå Samfunnsdelen - kommunens viktigste styringsdokument? Innhold, form, nivå Langsiktigdel handlingsdel Samfunnsdel arealdel Intern forankring og prosess Kunnskapsbehovet Samfunnsdelens rolle et levende folkestyre? Medvirkning og kommunikasjon

5 Politisk forankring og involvering Involvering STOR NYSKAPNING Hva er utfordringsbildet? Valg av visjon og satsingsområder Medvirkningsprosessen Innspill og dialogmøter Referansegrupper Offentlig ettersyn UBEVIST/SVAK HØY LIVSKVALITET KRISTIANSAND VS RESTEN NY NÆRINGSUTVIKLING/ SYSSELSETTING LEVEKÅR HØY LIVSKVALITET SØRLANDET I 100 EVNE/VILJE TIL Å VÆRE REGIONAL MOTOR BEVIST/STERK Informasjon Informasjonsmøter Folkemøter Internett VI VIL, VI VIL, MEN FÅR DET IKKE TIL LAV LIVSKVALITET KRISTIANSAND SOM REDNINGSPLANKE LITE NYSKAPNING

6 Kommunikasjon og samhandling med regionalt nivå Gjennom dialogmøter og drøftingsmøter jf planstrategi og gjennom planprosesser

7 Samfunnsdelen som styringsdokument Kommuneplanen er overordnet og gir retning gjennom: Tverrsektorielle satsingsområder Tverrsektorielle retningsmål / slik vil vi ha det med tilhørende strategier/ slik gjør vi det Retningsmålene her egne strategier knyttet opp som bestillinger til arealdelen Handlingsdelen er mer konkret gjennom: Sektorprogrammer m/ 4-årige periodemål koblet opp mot satsingsområdene 4-årig plan- og utredningsprogram knyttet opp mot satsingsområdene 4-årig økonomiplan og årsbudsjett

8 Intern forankring av samfunnsdelen Rådmannens ledergruppe alltid styringsgruppe for både kommuneplanen, arealdelen og handlingsprogramarbeidet Planarbeidet prosjektorganisert, men alltid deltagele av kommuneplanlegger og økonomisjef både i kommuneplanarbeidet og handlingsprogramarbeidet Sentrale rådgivere i direktørenes staber inngår i begge arbeidsoppgaver ansvar for intern involvering i sektoren Brei deltaking fra ulike tekniske miljø i arealplanleggingen areadelen konkluderes og drøftes til slutt av de som arbeider med samfunnsdelen Fast arbeidsgruppe som arbeider med forbedring og utvikling av kommunens styringsdokumenter forankret i ledergruppen Rådmannen har fokus på oppfølging i årlige retningslinjer for HP

9 Plansammenheng i praksis Strategiske planer Kommuneplan m/ retningsmål Strategiske planer Kommunedelplaner Handlings program Periodemål Planprogram Budsjett Utbyggingsprogram Kommunedelplaner med handlingsdel Rapportering og styringssystem

10 Begreper og sammenhenger Visjon En ønsket framtidig tilstand for Kristiansand Kommuneplan Handlingsprogram Satsingsområder Retningsmål Strategier Periodemål Driftsmål Det/de områder det er viktigst å lykkes med for å realisere visjonen De langsiktige målene som man må lykkes med for at satsingsområdene skal ha utvikling Mål som på mellomlangsikt, i sum, skal realisere og/eller tilrettelegge for å realisere deler av retningsmålene Virksomhetsplan Avledede mål Mål som skal være drift og tjenesteorientert og som skal bekrefte service nivå og kvalitet i relasjon til brukerne. Service/tjenesteerklæringer.

11 Videreføring og utvikling 2005 : Vi tror på muligheter! Satsingsområder: Landsdelsenter og regional uvikling Vekst og verdiskaping Levekår og livskvalitet Bærekraftig utvikling En kommune i utvikling 2011:Styrke i muligheter! Satsingsområder: Byen som drivkraft Byen det er godt å leve i Klimabyen En organisasjon i utvikling Vektlegging: Sammenheng samfunnsdel og arealdel Sammenheng regionale planer og kommuneplan

12 Samfunnsdel - kommuneplanen Byen det er godt å leve i Slik vil vi ha det : (Retningsmål) Kristiansands innbyggere har gode boforhold Innbyggerne har trygge og funksjonelle nærmiljøer og stolthet og identitet i forhold til eget lokalområde Innbyggerne er i arbeid og aktivitet Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet Kristiansand har et attraktivt natur- og bymiljø

13 Retningsmål med strategier Slik vil vi ha det: Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet Slik gjør vi det: Styrke og videreutvikle samfunnets totale innsats i helsefremmende arbeid på lokalt og regionalt nivå Styrke forbygging og tidlig innsats i forhold til livsstilssykdommer og psykososiale problemer Sikre kvalitet, sammenheng og helhet i tjenestetilbudet ved samhandling mellom forvaltningsnivå, kommunens tjenester og andre kommuner Styrke den enkeltes mestringsevne og mulighet til til å ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet

14 Folkehelsen i Kristiansand er bedret HP periodemål status Sektor/enhet Livskvaliteten for sykmeldte og rehabliteringspasienter er bedret. Indikator: Antall deltakere på helsereiser til Igalo 60/ 80 40/ 40 80/ 80 Helse- og sosial/ helse Økning i svangerskapsomsorgen på helsestasjonene Indikator Prosentandel brukere av målgruppe 81% 95% 95% Helse- og sosial/ helse Flere er vaksinert mot smitte Indikator: Kundemengde i antall og prosent % 2007: + 20% Helse- og sosial/ samfunnsmed.

15 Folkehelsen i Kristiansand er bedret HP periodemål status Sektor/enhet Kapasitet til fysisk aktivitet er øket Kultur/fritid Indikator: Antall timer tilgjengelig pr år fotballbaner Antall timer tilgjengelig pr år i idrettshaller ( uten om skoletid) Alle elever har 1 times daglig fysisk aktivitet Skoleetaten Indikator Antall skoler som oppfyller kravet Skolegårdene utvikles til selvaktiviserende utemiljø Indikator: Antall skoler med i Aktiv ute prosjektet : 27 Skoleetaten

16 Plan- og utredningsprogrammet

17 Samfunnsdelen - arealdelen Byen det er godt å leve i Slik vil vi ha det : Innbyggerne har trygge og funksjonelle nærmiljøer og stolthet og identitet i forhold til eget lokalområde Slik gjør vi det: Styrke stedsfølelse og identitet gjennom navnebruk og historikk, vern av bygninger, kulturlandskap og kulturminner Skape møteplasser som fremmer mangfold og tilrettelegging for tilhørighetsskapende aktiviteter Gjøre alle boligområder attraktive gjennom etablering av trygge nærmiljøer og grøntarealer med rom for fysisk aktivitet og utfoldelse Reservere gode/attraktive arealer for offentlige og private funksjoner til gode nærsentra og møteplasser som legger til rette for sosial integrasjon Gjøre byen mer tilgjengelig for alle, mest mulig uten spesiell tilrettelegging

18

19 SATSINGSOMRÅDER REGIONPLANEN - KOMMUNEPLANEN Regionplanens satsingsområder: Kommuneplanens satsingsområder: 1. Klima 2. Det gode liv 3. Utdanning 4. Kommunikasjon 5. Kultur 1. Byen som drivkraft 2. Byen det er godt å leve i 3. Klima Klima er svært sammenfallende satsingsområde i begge planene Begge planenes satsingsområde 2 omhandler målsettinger for gode levekår. Kommuneplanens satsingsområde 1 tar opp i seg regionplanens satsingsområder 3,4 og 5 med et hovedfokus på byens og regionens vekst og utvikling.

20 Kunnskapsbehovet Han med fekk hug til å prøva Desse styltrone. Han har kome seg upp, Og stig varsamt som ein stork..underleg, so vidsynt han vart. Han kan endåtil telja sauene til grannen Olav H. Hauge Felles kunnskapsbase Kristiansandsstatistikken - statistikk og analyser for alle plandokumenter Ulik fokus i ulike dokument Struktur: Økonomi ressursbruk Organisasjon og personal Befolkningsutvikling Samfunnsutvikling Grunnlag for beslutninger beskrive utviklingstrekk i forhold til satsing

21 Medvirkning samfunnsdelen God jul og godt nyttår? Medvirkning eller borgerdeltagelsen i kommuneplanleggingen i Danmark: Det pekes på at befolkningen ikke klarer å skjelne om de er i tidlige planfaser eller ikke, og at de føler de ikke har reell innflytelse på kommuneplanbeslutningene fordi visjoner og mål ikke henger sammen med hva som skjer i praktisk handling. Mange føler seg sviktet eller at deres engasjement ikke har ført til noe.

22 Vårt fokus i samfunnsdelen: Invitert medvirkning ikke åpne folkemøter ( bare i høringen ) Ulike arenaer for ulike temasærlig opplegg for innbyggere med demokratisk underskudd Invitere til kritisk blikk eller forventinger utenfra Blande politikere - interne fagfolk - aktører fra utsiden Deltagelse i konkrete formulering nøye med at formuleringer kan gjenfinnes

23 Evalueringsarbeid ulik fokus Vurdering av kommuneplanens satsingsområder og arealdelen - på egen kjøl Agderforskning 2003: Innhold og struktur Agderforskning 2005: Bedre forhold mellom KP-HP Asplan Viak 2007: medvirkningsprosessen Åge Johnsen BI 2011: planene som styringsdokument; innhold, språk og form? 2012 :Prosess og detaljeringsgrad arealdelen

24 Sluttkommentar Nasjonale forventinger må regionaliseres regionale forventinger må kommunaliseres og prioriteres Alt henger sammen med alt men det betyr ikke at alt skal med - ha respekt for den kommunale planstrategien! Ikke alt som er viktig kan måles, - og ikke alt som måles er viktig! Vår tids muligheter - teknisk og kunnskapsinnhenting- gjør det mulig at kommuneplanen blir arkiv, overlesset med alt som er viktig, og for detaljert misser sin strategiske funksjon! Det viktigste er å bidra til forståelse av sammenhenger og at samfunnsdelen har god forankring i styringssystemet og blant sentrale aktører. Henger politikerne og befolkningen med?

25 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet

Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet RÅDMANN Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helseog omsorgsfeltet Speilmelding 2030 19. mai 2015 Hvilke utviklingstrekk frem mot

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer