Bustadsosiale tiltak i Vennesla og Hjørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bustadsosiale tiltak i Vennesla og Hjørring"

Transkript

1 Bustadsosiale tiltak i Vennesla og Hjørring Rapport Studietur mai 2008 Bø-, Nome-, Sauherad- og Seljord kommune med støtte frå Husbanken, Arendal 1

2 Innhald: Innleiing/bakgrunn for studieturen s. 3 Vennesla kommune s. 4 Ambulerande buteam s. 4 Holte bustad s. 4 Dølebakken bufellesskap s. 5 Hjørnet dagsenter s. 5 Kontakten bu-og aktiveterssenter s. 6 Hjørring kommune s. 8 Orientering om kommunen, organisering, tilbod til psykisk sjuke, rusmisbr. m.v. s. 8 Etablering av butilbod, byggeprosess, finansiering m.v. s. 10 Laden s. 11 Vikingebanke s. 12 Havglimt s. 13 Oppsummeringsmøte s. 14 Vedlegg: Program s. 15 Deltakarliste s. 17 Rekneskap. s. 18 Foto: Knut Dyrland, Seljord kommune 2

3 Innleiing: Kommunane Bø, Nome, Sauherad og Seljord fekk etter søknad til Husbanken eit tilskot på kr ,- til gjennomføring av ein felles studietur mai Målet med turen var å innhente erfaringar frå andre kommunar i prosessen frå bustadsosial handlingsplan til bustad her under: Prosessen fram til val av planløysing for bygg Organisering, bemanning m.v. Finansiering: Sjølveige, kommunalt eller burettslag? Vi ynskte spesielt å sjå på Bustader for psykiatripasientar med tilhøyrande vaktrom/dagsenter (her under også dobbeltdiagnose rus/psykiatri). Bustader for funksjonshemma ungdom med tilhøyrande fellesrom og personalrom. (Gjeld fysisk funksjonshemma, AdHd, Asberger m.v.) Mindre bueiningar tilpassa andre bustadsosiale behov (rus, åtferd, manglande struktur m.v) og med ambulerande oppfølging. Målgruppe for turen var personar som jobbar med bustadsosiale spørsmål i kommunen (politikarar, brukarrepresentantar, tilsette frå sosial/psykiatri/teknisk/leiing m.v.) Vi var på førehand i kontakt med fleire kommunar og valde å reise til Vennesla og Hjørring. Kvar av dei deltakande kommunar fekk ansvar for å skrive eit referat frå ein del av turen. Det er desse referat som nå er samla til ein rapport. Det er berre gjort små endringar i det som har kome inn, noko rapporten bærer preg av. (vekslande målform, setningsbygging m.v.) Studieturen har gitt oss mange viktige innspel til det vidare bustadsosiale arbeidet i dei einskilde kommunane m.a: Bufellesskap på 6 einingar er for smått pga. bemanning, økonomi og miljøet på staden. Integrering i nærområdet skjer berre i liten grad. Bebuarane er avhengige av å finne fellesskap med dei andre på huset Viktig å taka omsyn til funksjonsnivå ikkje berre diagnose. Det eksisterer mange fordommar i høve til dei andre sine diagnosar. Vekt på tverrfagleg bemanning sosialpedagogisk og helsefagleg Kontinuerleg opplæring og rettleiing av personalet temadagar og månadleg rettleiing. Bufellesskap: Det rådast til at bebuarar leigar. Fellesrom/kjøkken er heilt sentralt i eit bufellesskap. Brukarmedverknad viktig i utforming av kvardagen. Pårørande kjenner oftast brukaren best. I tillegg har deltakarane fått eit innblikk i kva som skjer i nabokommunane og det har blitt utveksla idear og informasjon kommunane imellom. Seljord november 2008 Richard Vaaben Jensen 3

4 Vennesla kommune: Kommunen har ca innbyggarar. Ambulerande buteam i Vennesla kommune. Teamet har 2 årsverk, 1 person har vakt ut over ordinær arbeidstid. Dei som arbeider i teamet har utdanning som psykiatrisk sjukepleier og verne pleier. Dei er på sida av psykiatrisk team. Psykiatrisk team (17 årsverk) server omsorgssenteret, helsetenestane og bufellesskap. Brukarane av tenestane får organisert frukost 1 gong i veka. Tenestene er gratis. Dei som har bruk for den vert henvist av lege. Teamet tar ein kartlegging og undersøker behovet, og så vert det gjort vedtak. Alle LAR-pasientane vert henvist hit. Tålegrensa for sidemisbruk er ikkje klart definert, så det skal mykje til før ein mister metadon. Det er sjukehuset som bestemmer dette. Tiltaket er berre på dagtid, ikkje alle er rusavhengige. Holte bolig Dette er eit bufelleskap som høyrer til under eininga for habilitering. Bustadene vart bygd som PUbustadar i 1992, i regi av den kommunale bustadstiftelsen. Det er 10 sjølvstendige einingar (75 m2) som er bygd rundt eit felles tun med. Alle bustadar har eigen inngang. Eit av husa vert bruka til felles opphaldsrom/aktivitet for dei som bur der. Husa ligg sentralt i Vennesla med gangavstand til sentrum og til butikkar. Dette er viktigare enn at dei skal vera integrert i eit vanleg bustadområde. Bustadane vert i dag nytta til alle brukargrupper (ikkje rusproblem). Det er viktigare å samle folk etter kva som dei treng hjelp til. Alle er med på arbeidsenteret, mellom kl På kveld kan det vera 2-3 tilsette på vakt. Det er 1 kvilande nattevakt. Husleiga er på 4800 kr pr mnd, og alle har bustønad. Ein av bebuarane i PU bustadene har sagt at Før prøvde eg å skjule at eg var psykisk utviklingshemma, men no fortel eg det til alle, no seier alle at eg er flink. Dei tilsette sine prinsipp er å vera flink med folk, og så spør me dei kva dei vil ha! 4

5 Dølbebakken bufelleskap Dette er eit bufellesskap som høyrer til Eining for psykisk helse. Husa var ferdig 28 januar 2008, det er 6 bueiningar. Ein leilighet er tatt i bruk som fellesbase. Kvar har sin eigen leilighet på ca. 60 m2 til ein pris på 5000 kr. + straum. Ein leilighet er på 70 m2 med 2 soverom til 5600 kr. Kommunal bustadstifting eig og driv husa. Alle betalar depositum på 6 gongar husleiga. Dei som bur her får bustøtte og diverse tilskot. Alder på brukarane av bustadane er mellom 20 og 40 år, dei har samansette diagnosar og problemstillingar. Det er behov for 13 årsverk, men bufellesskapet har førebels berre 4,8 årsverk. Det er bemanna på dagtid kl , i helgane er det ikkje bemanning. Erfaringane deira med bygginga var at det tok lang tid å finne gode tomter i eigna bustadmiljø, som hadde gangavstand til sentrum. Ein del skepsis til brukargruppa i nabolaget måtte og bearbeidast. Kommunen er i dag veldig fornøgd med dette huset, det ligg fint i terrenget og har gode naboar og kort veg til sentrum. Det vert nytta leigeavtalar etter husleigelova 11,2 midlertidig bustad. Bustad med bistand, samarbeidsavtale med brukarane. Det er ingen alarmsystem i bustadane, men det er rømningsvegar for personalet. Dei har tatt lærdom av studiereise før bygging av husa om at diskusjon om bemanning bør lyftast til rådmannsnivå. Einingane og 2.linjetenesta skal ikkje diskutera dette. Hjørnet Dagsenter Dagsenteret høyrer inn under Eining for psykisk helse. Representantar for brukarrådet orienterte om tilbodet på dagsenteret og korleis det fungerte. Tilboda på aktivitetar er delt utover på ulike dagar. Dei har delt tilboda mellom menn og kvinner, og nokre tilbod er blanda. Det er vanleg at pesonar brukar tilbodet pr. veke. Snitt alder er 45/50 år. Det er brukarbetaling på 50 kroner for mat, 10 kroner for kaffi 5 kroner for kaker. 5

6 Det er 3 årsverk på dagsenteret. I tillegg kjem 1 frivillig i 50 %. Dei har ulike aktivitetar som å lage glasfat, bilder, strikking og liknande. Tilbodet er opent for dei som vil bruka det. Men dei må søkje seg inn på dei organiserte tilboda. Då må ein fylle ut skjema, og etter kartlegging/vurdering og samtale blir det gitt eit tilbod. På open dag kan alle som ynskjer det kome og delta. Dette tilbodet er viktig som eit sosialt samlingspunkt for mange av brukarane. Dei har eige brukar kontor og tilgang på data. Dei har eit budsjett på kroner som dei skal vera med å bestemme kva dei skal bruke til. I Vennesla har dei 3 typar arbeids tiltak: Samarbeid med NAV. Vennesla kommune sitt. Knutepunkt Sør som er eit samarbeid med kommunane rundt Vennesla. Ein av dei tilsette arbeider med pårørande arbeid. Det vert arrangert ulike møter på senteret. Temamøter kan være om måtar å forstå psykisk helse på, måtar å forstå psykose på og liknande. Kontakten bu -og aktivitetssenter. Det er ein felles kristen stiftelse hvor menighetane i bygda står bak som eigar. Stiftelse som arbeider med menneske som slit med rusproblem. Stiftelsen har eit nært samarbeid med Vennesla kommune. Det er to ulike tilbod som denne Stiftelsen gjev: Lågterskel tilbod. Dette er til personar som ikkje vil slutte å ruse seg, men treng ein plass å bu. Det er lokalisert i eigne brakker like utanfor senteret Reglar for dei er : Dei må ha 2 3 måltid i veka eller frukost kvar dag. Det vert ikkje tolerert trussel med vold. Ut over dette er det eit minimum med reglar. Det er lov å ha besøk. 6

7 Rusfritt tilbod. Lille promille Grå Moelvenbrakke med 2 rom og dusj, som låg ved sida av hovudhusa. Dette vert brukt til avrusing, for dei som skal inn i behandling og til andre som treng plass til avrusing. Plass til 1 person pr veke. Den som ber om det fyrst får tilbodet. Ein får då tilbod om seng, mat, oppfyljing, medisinar. Heimesjukepleien deler ut metadon og subutex. Gulehuset. 1. Kontor, felles opphaldsrom. 7 ventehyblar til behandling. Dei får ferdig mat. Det er også vaktmester bustad i huset. Gulehuset. 2. Ettervern. Individuelle avtalar. Rusfritt. Dei som sprekk må ut i Lille promille før dei kan kome tilbake. Rutinar på huset er: Alle vert vekt kl Frukost er kl Mat ordnar alle sjølv. Arbeidstilbod på området: Sykkelverkstad med arbeidstid frå kl Bruktbutikken har arbeidstid frå kl Kafeen er for tida ikkje i drift. Dei som arbeider får motivasjonspengar på 25 kr. pr time. Dei må seia ifrå når dei startar å arbeide og når dei sluttar, elles får dei ikkje betalt for det dei gjer. Alle brukarane som ikkje har jobb eller skule arbeider på bruket. Dei har 19 til 23 overnattingsplassar. Den yngste bebuar er 19 og den eldste 60 år. Folk bur her i snitt 1,5 år dvs 1 2 år. Dei som bur her må betale 2000 kroner i husleige og 1000 kroner i straum og 700 kroner i matpengar. Stiftelsen får eit grunnbeløp frå kommunen. Vennesla kommunen betalar kr pr mnd med oppfyljing og husly. Andre kommunar betalar kr pr mnd. Dagbemanning er 1 sjukepleiar og 1 miljøarbeidar, 1 leiar og 1 arbeidsleiar. Om natta er det ein på vakt aleine. Alle som bur her har ei ansvarsgruppe med psykiatrien og A klinikken i Kristiansand og sosialtenesten i kommunen. (Ref: Sauherad kommune) 7

8 Hjørring kommune: Generell orientering om Hjørring kommunes organisering og tilbud til psykatribrukere, misbrukere og utsatte grupper. v/pia Skaarup Nye Hjørring kommune fra Tidlegare Hjørring, Hirtshals, Løkken/Vrå og Sindal kommunar innbyggere, mye arbeid med å harmonisere servicetilbud, og tilbud til utsatte grupper, misbrukere og psykiatribrukere. Organisert: Felles administrasjon bestående av en direktør for sundhed, ældre og handicap, en administrasjons- og servicestab og etater for sundhed, ældre og handicappede. Innbyggerkontakten foregår ute i tettstedene, men administrasjonen er samlet. Handicapsjefen har: En myndighetsavdeling som fatter vedtak om borgernes tilbud En pensjonsavdeling som fatter vedtak om borgerenes pensjoner En tverrfaglig konsulent Driftsnivå: Nordjyllands beskyttede verksted, dagtilbud for psykisk- og fysisk utviklingshemmede (4 forskjellige tilbud), botilbud for psykisk- og fysisk utviklingshemmede både med og uten bemanning, sosial psykiatri og særlig utsatte grupper botilbud m/bemanning og væresteder. Det ble arbeidet med å lage plan for evt. å etablere nye botilbud, stort budsjett for kjøp av tjenester og Hjørring kommune hadde 250 beboere plassert utenfor kommunen. Gruppen sosialpsykiatri hadde flest nye saker (eks. personer med ADHD diagnose) 8

9 9

10 Rusmisbrukere som etterspør behandling selv har en lovfestet garanti på at behandling skal igangsettes innen 14 dager etter henvendelse. Det er ikke lovfestet hvilken behandling som skal gis. - Tilbud til alle målgrupper i alle byer i Hjørring kommune - Ingen ventetid på å bli tatt inn til avrusing. Det brukes i dag 15,3 mill. kr. på misbruksbehandling i Hjørring kommune. Mer fokus på behandling i eget miljø i stedet for behandling på et beskyttet sted. Mål å håndtere eget liv og behandling i eget miljø. Etablering av botilbud, bygningsprosesser, finansiering v/jørgen Pedersen, Teknikk og miljøområdet. Mål og muligheter: - Forbedre boligstandard - Fra institusjon til egen bolig - Leve-bo miljøer (boliger med fellesareal) - Flere mulige byggherrer Tidlig på 80-tallet var det populært å bygge små enheter (6 personer) i etablerte villastrøk. Dette har vist seg å være en dårlig løsning, skaper dårlig integrering. Det er nå ønske om større boenheter. Finansiering: Kommunen gir tilsagn på statens vegne, kommunen tar stilling til om prosjektet skal gjennomføres. Kommunen har også anvisningsrett (dvs. rett til å velge leietaker, men må da betale tomgangsleie når leiligheter ikke er utleid). Viktige premisser for gjennomføring av bygging: - Handicapvennlige boliger - Arbeidsmiljøvennlige boliger - Boligareal på 65 kvm - Boligareal på 75 kvm for sterkt funksjonshemmede (arealgrensene er viktige i forhold til boligstøtteberegning) - Rammebeløp på kr ,- pr. kvm boligareal, inkl. mva. Det legges vekt på: - Hybelkjøkken fordi det er stort kjøkken i fellesareal. Fellesskap om matsituasjon er viktig og inkluderende for beboerne. - Svingradius på 2,10 kvm - Boder legges utenfor leilighet, og beregnes ikke med i arealet - Det tilrettelegges for takheis mellom soverom og bad. 10

11 Finansiering av bygging: Realkredittlån, 84 % av totalkostnad (91 % over 30 år) Kommunal grundkapital indskud, 14 % (7 % over 30 år) Beboerindskud 2 % (dersom leietaker har bodd i kommunal bolig før betaler kommunen innskuddet, ellers betaler beboeren selv) Kommunal garantistillelse over 65 % av verdi, kommunen betaler servicearealet. Husleiebetaling: - Årsbudsjett etter balanceleieprinsippet - Kapitalutgifter, 3,4 % av anskaffelseskostnad uansett rentesats - Øvrige driftsutgifter - Avsetning til vedlikehold/renovering - Forbrugsavgift i felles boligareal, fordeles på bolig etter areal - El/varme i bolig betales individuelt - Mottar boligytelse Stor fleksibilitet i forhold til beboergrupper, både demens, aldersboliger, multifunksjonshemmede bosettes i samme bomiljø. Utbedring i egen bolig tilpasning til funksjonshemming: Kommunen skal betale utbedringskostnaden - kommunen vurderer, individuelle saker, ingen øvre kostnadsgrense. Besøk på Laden Laden består av 13 leiligheter, i tillegg er det felles oppholdsrom og kjøkken. Egen leilighet for personalet, hvor det også er en hvilende nattvakt. Brukerne leier leilighetene fra en stiftelse og skal selv bestemme i eget hjem. Personalet har ikke anledning til å låse seg inn i de enkelte leiligheter. Det er ikke lov med et aktivt misbruk eller ha besøk av aktive misbrukere. Alkohol er tillatt og det oppleves ikke som noe problem. Det er også et eget røykerom. Brukerne skal ha mest mulig innflytelse på eget liv, det er ikke fokus på behandling, det blir gitt veiledning, hjelp og støtte etter behov. Den hvilende nattvakten er svært viktig for å skape trygghet. 11

12 Det er 3 faste måltider pr. dag. Maten tilberedes av brukerne med hjelp fra personalet, menyen bestemmes av brukerne selv. Rengjøring og vanlig husarbeid utføres også av beboerne selv, med støtte fra personalet. Det er dagsformen til den enkelte som bestemmer hvor stort behovet for hjelp og veiledning er. Avtaler og arbeidsplaner utarbeides sammen med de det gjelder. Personalet får fast veiledning der brukerstyring er et viktig tema. Når er det selvbestemmelse og når er det omsorgssvikt? Det legges vekt på en tverrfaglig personalgruppe der pedagoger er i flertall. (Ref. Nome kommune) Vikingebanke i Hirtshals: Vikingbanke er eit bu-tilbod bygd i 2004 og består av seks bustader for psykisk sjuke. Leileghetane er små, med stove, soverom og kjøkkenkrok. I tilegg til leilegheta, betalte kvar bebuar for 1 / 6 av fellesarealet, i alt kr 5000 per månad pluss straum. Personalrom og fasilitetar blir betalt av Hjørring kommune, som eig bustadane og har ansvar for administrasjon og vedlikehald. Vi traff Jesper, ein mann i sin beste alder. Han var tydeleg fornøgd med tilbodet ved Vikingbanke. Han viste villig vekk sin leileghet og sin vesle kjøkkenhage der 8 potetris hadde kome opp av jorda. Han framheva særleg verdien av fellesarealet, her har dei alle måltid sammen og har glede av kvarandre. Måltida blir finansiera ved at bebuarane betaler til felles matkasse. Alle har plikter i samband med fellesarealer, t.d. når det gjeld reinhald. Det er felles planlegging av plikter og aktivitetar. 12

13 Bustadane har ikkje døgn-bemanning, men kvar brukar har tildelt 4 timar per veke til butrening. Personalet arbeider etter hjelp til sjølvhjelp prinsippet, og gjer ikkje tenester for, men med brukarane. Havglimt i Hirtshals: Havglimt blei bygd som privat pleieheim i 1934, er nå ein sjølvstendig stiftelse for brukarar med dobbeltdiagnose. Stiftelsen har administrativ avtale med Dansk diakonhjem. Fleire kommunar kjøper plassar ved Havglimt, men Hjørring kommune disponerar 4 av i alt 16 plassar. Mindre institusjonar får lett gjennomtrekk av personalet p.g.a. stor belastning. Brukarane er nå i alderen 45 til 82 år, og har massiv misbruk, mest alkohol. Mange er også svært sjuke psykisk. Det vert gjeve basalomsorg ved institusjonen, målet er at kvar dag skal ha kvalitet, og at den enkelte skal vera edru. Det skjer likevel ofte at bebuarane sprekk. Reaksjonen på sprekken vert drøfta i kvart enkelt høve, men hjelp til eigenomsorg vert gjeve også etter sprekken. Personalet jobbar mellom anna etter MarteMeo metoden. Institusjonen har 18 årsverk, mest sosial- og sunnhetsassistentar. Vi traff ingen av brukarane her, men ein engasjert leiar som skapte engasjemnet også blant det norske besøket. Kva blir gjort for våre innbyggjarar med rus/psykiatri problematikk, får dei eit godt nok tilbod eller dett dei mellom to stolar? vart tema på verandaen på Havglimt og i bussen etterpå.. (Ref. Seljord kommune) 13

14 Oppsummering på Phønix hotell Et spørsmål som ble reist var, hvor de ansatte i Hjørring Kommune får sitt pågangsmot i fra? Vedrørende dette spørsmålet ble tverrfaglighet et tema, vanskeligheten med at fleire profesjoner arbeider sammen er også noe som forekommer i Hjørring Kommune. Det er flere profesjoner som samarbeider tett. Ofte er det sykepleiere, sosialpedagoger og selvlærte. Det som er fokus fra staben er at man har et stort fokus på motivasjon. Tema dager forekommer ofte og da er hele ansatt gruppa delaktig. Det er også ekstern veileding en gang i mnd, dette skjer også når hele ansatt gruppa er tilstede. De ansatte har stor fokus på brukermedvikning, det å lytte til brukeren og få brukeren til å bli delaktig i sin egen situasjon. Et annet tema som kom fram var om vi gjør det samme hjemme som de gjør her i Hjørring kommune? På dettet spørsmålet kom det fram at vi har nok ikke kommet så langt på det tverrfaglige planet, det oppleves som at vi har mer profesjons kamp og at vi har mye å lære av det de gjør i Hjørring kommune. Det ble stilt et spørsmål til Hjørrings representant om de hadde erfaring med å samle forskjellige diagnoser på et sted (i bofellesskap og dagsenter). Dette har de prøvd i Hjørring men som representanten da sier er, at dette har de ikke noe god erfaring med. Det å blande Psykisk syke og personer med en funksjonshemming er ikke bra. Det ble stilt et spørsmål om pårørende og deltaking i prosessen rundt byggingen av bofellesskapene for de psykisk syke i Hjørring kommune? Representanten sier at de pårørende er alltid delaktige i form av at det er jo de som har levd med problematikken lengst og som kjenner sine best. De pårørende synes at bofellesskapene fungerer godt og synes det er bra at sine egne har muligheten til et sånt tilbud fra kommunen. De pårørende er også med på feiringer av bursdager osv i bofellesskapene. Neste tema var om man som mange små kommuner har mulighet til å se på problematikken på et interkommunalt nivå. Det å lage spisskompetanse på enkelte steder i de små kommunene og at man for eksempel etablerer et bofellesskapet med mange nok plasser sånn at man kan samle de meste syke fra flere kommuner og bruke kompetansen på best mulig måte. Det ble også diskutert noe rundt problematikken med dobbeltdignose og om dette ikke har vært prioritert på det politiske plan. Og hva skal man gjøre med denne problematikken framover, skal man her også etablere boliger på sammen måte som de psykiske syke. Det at kommune må jobbe mer interkommunalt på dette område kom også. Det å jobbe interkommunalt og ha fellesmål er viktig. På vei til egen bolig har blitt tatt opp av rådmennene i Midt-Telemark. Handlingsplanen har nok ikke fått så mye fokus som det burde. Vi må bla. få mer fokus på boliger og arbeid med personer med dobbeltdiagnose. Det å også se brukerens syn på saken er også viktig, det å høre hva brukerne sier må også tas i betraktning. Husbankens representanter legger frem at når man skal bygge boliger er det fult mulig og søke om økonomisk bistand. Dette kan gjøres hos husbanken og i fylket. Det var bare å ta kontakt med husbanken om råd og veiledning. (Ref. Bø kommune) 14

15 Bustadsosiale tiltak i Vennesla og Hjørring. Studietur for Bø-, Nome-, Sauherad- og Seljord kommune mai 2008 Program: Tysdag 13. mai Buss frå kommunehuset i Seljord (5 pers) Frå kommunehuset i Bø (3 pers) Stopp Mannebru (1 pers) Frå Kivi på Gvarv (7 pers) Frå kommunehuset på Ulefoss (6 pers) (Beinstrekk) Frå Harebakken, Statoil, Arendal (3 pers) Vennesla kommune v/anna Kristine D.Bayram, Enhet psykisk helse Lunch på VOMS (Vennesla omsorgssenter)(venneslaveien 289) Befaringer: Først tar vi dere med på befaring hos ambulerende boteam som holder til i underetasjen på VOMS Deretter spaserer vi ned til Holte bolig som hører til under Enhet for habilitering og ser på det bofellsskapet. Enhetslederen blir med under hele besøket deres og er mottakelig for spørsmål underveis og etterpå i plenum Deretter forflytter vi oss til vårt nye bofellesskap Døblebakken 3 5 som hører til Enhet psykisk helse. Ca 3 minutter å kjøre. Her venter en av de som bor der for å vise dere hjemmet hans i tillegg til at dere får se personalbasen og fellessarealet Det kommer nok til å gå litt fort i svingene, så derfor har vi planlagt en sekvens på Herredshuset der vi samler noen personer vi tror kan gi dere svar på noe av det dere spør om, da i et slags panel. Dere må komme med det dere lurer på og så svarer vi så godt vi kan. Ellers tenker jeg dere kan få navnet på dem dere kan få behov for å kontakte senere Besøk ved Hjørnet Dagsenter, Enhet psykisk helse. Her får dere se og høre hvordan dette drives. Representanter fra Brukerrådet vil delta. Det blir servert frukt og kaffe \ te Avslutning hos Kontakten bo og aktivitetssenter. Dette er en stiftelse som jobber med mennesker som sliter med rusavhengighets problemer. Denne stiftelsen sammarbeider med kommunen. Ingen planlagt opplegg fram til Oppmøte ved båtterminalen Båt frå Kristiansand, kveldsmat på båten (Buffet) Ankomst Hirtshals Innkvartering Hotel Phønix, Jernbanegade 6, Hjørring 15

16 Onsdag 14. mai Morgenmad på hotellet Hjørring kommune Generel orientering om Hjørring Kommunes organisering og tilbud til psykiatribrugere, misbrugere og udsatte grupper. (Hotel Phønix) orientering vhandicapchef Pia Skaarup) Etablering af botilbud bygningsprocesser, finansiering m.m. orientering v/jørgen Pedersen, Teknik- & miljøområdet Besøg på Laden Sjællandsgade 6 D, 1. tv., orientering v/afdelingsleder Louise Hvelplund afdelingsleder Else Marie Bach møder os her og følge med resten av turen Frokost, Bryghuset Vendia, Markedsgade 9, Besøg på Vikingebanke i Hirtshals orientering v/afdelingsleder Else Marie Bach Besøg på Havglimt i Hirtshals orientering v/leder Anne Vandevier Middag på hotellet Torsdag 15. mai Morgenmad på hotellelt Spørsmål til Hjørring kommune, v/afdelingsleder Else Marie Bach Spørsmål til Husbanken v/bjørn Notto Eppeland/Roy Bendiksen. Oppsummering (Hotel Phønix) Utsjekking Avrejse frå hotellet Avreise Hirtshals. Lunsj på båten (buffet) Ankomst Kristiansand Heim via, Harebakken (kort pause med baguett), Ulefoss, Gvarv, Bø og Seljord ca

17 Studietur Bustadsosiale tiltak Vennesla og Hjørring mai 2008 Deltakarliste Seljord Kommune Kari Gro Espeland Kommunalsjef Ann-Kari Straand Østerberg Miljøterapeut Knut Dyrland Bygningskontrollør Bente Thorjussen Vernepleiar Arvid Vala Politikar Gunvor Hegni Brukarrepresentant Richard Vaaben Jensen Sosialleiar Bø kommune Espen Nordli Eriksen Miljøterapeut Gunnar Sjøli Miljøterapeut Sauherad kommune Heine Århus Leiar utval for oppvekst og omsorg Torunn Hesthag Avdelingsleiar p.u. eining, plo Olaug Fjeldly Avdelingsleiar arbeidssenter p.u. Bente Helle Alfsen Htv. Fagforbundet Ernst Valen Ingeniør, Plan og forvalting Kjell O. Berland Rådgjevar, rådmannskontoret Erik Søndergaard Arkitekt, Søndergaard & Richfelt AS Nome kommune Laila Damkås Bustadkonsulent Arne Engskaug Burettleiar Jan Thorsen Ordførar Tore Rønningen Avd.leiar, eigedomsavd Trine Eknes Ergoterapeut Ellen Moen Pleie og omsorgsleiar Husbanken, Arendal Bjørn Notto Eppeland Rådgjevar Roy Bendiksen Rådgjevar Kviteseid transportservise Stein Rønningen Sjåfør

18 Studietur Bustadsosiale tiltak Vennesla og Hjørring mai 2008 Rekneskap Inntekter: Tilskot Husbanken ,- Deltakarbetaling, Sauherad ,- Deltakarbetaling, Nome 7.500,- Deltakarbetaling, Seljord 7.500,- Deltakarbetaling, Bø 3.000,- Deltakarbetaling, Husbanken 5.000,- I alt ,- Utgifter: Colorline (Båt, hotell o.a.) ,- Kviteseid transportservise (Busstransport) ,- Div. utlegg, Richard ( mat o.a.) 7.948,- Vest-Telemark Libris (bokgåver) 1.341,- Seljord kommune (bokgåver) 1.050,- I alt ,- Overføring til fond interkommunale bustadtiltak 2.036,- I tillegg har kommunane sjølv dekt løn og ev. godtgjersle til tilsette og godtgjersle til politikarar og brukarrepresentantar Rekneskapet og bilag er på økonomiavdelinga i Seljord Kommune. 18

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013.

Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Pilehagen Eit småhustiltak. Innlegg 13.3.2013. Målgruppe Målgruppa er personar med rus, rus og psykiatriutfordringar som i lange periodar har eit aktivt misbruk. Husværa er primært retta mot einslege,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER

INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER INFORMASJON OM KNUTSAÅSEN OMSORGSSENTER TLF. NR. 53 45 43 00 (sentr. bord) 53 45 43 34 (avd. I) 53 45 43 44 (avd. II) Velkommen til Knutsaåsen Omsorgssenter! Knutsaåsen Eldresenter blei våren -07 omgjort

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. VESTNES KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune. Forord: Vestnes kommune har vore med i utprøving av ulike turnusordningar gjennom Arbeids-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven FLORA KOMMUNE TILTAKSTENESTA Etablert 1.april 2013 3 ulike avd nyorganisert som eigen teneste 14 tilsette inkl leiar

Detaljer

Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy. Innlegg Stavanger 4 april 2017

Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy. Innlegg Stavanger 4 april 2017 Tilpassa bustader erfaringar frå Karmøy Innlegg Stavanger 4 april 2017 Disponering Utfordringar Korleis me jobbar Ulike brukargrupper Erfaringar Tankar framover Vårt erfaringsgrunnlag. 42000 innbyggjarar

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Innovasjonskonferansen, Værnes 08.11.2012 Fjell kommune Drivkrefter for utvikling av helselandsbyen Handlekraft Delegasjon Kompetanse Lokal samhandling Helselandsbyen: Kommunale og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Isene Medlem KRF VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunalt råd for funksjonshemma Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 15.10.2012 Tid: 14:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Arne Oddmund Torvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013

Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2013 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 231 2006/3933 Terje Sætre 19.10.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 148/12 Formannskapet 15.11.2012 139/12 Kommunestyret 13.12.2012 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Demensavdelinga i heimebaserte tenester

Demensavdelinga i heimebaserte tenester Demensavdelinga i heimebaserte tenester Oppstart Byrja med ei gruppe innanfor ei geografisk inndelt avdeling. I starten ytte ein hjelp berre på dagtid i vekedagane. I 2010 omorganiserte me heimebaserte

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNALE BUSTADAR I VINJE KOMMUNE 1. Formål Retningslinene skal bidra til å sikre rettstryggleiken for dei som søkjer kommunal bustad i Vinje kommune. 2. Virkeområde Retningslinene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

VINN-VINN-prosjektet

VINN-VINN-prosjektet VINN-VINN-prosjektet Ideen om gjenbruksstasjon med verkstad og utsal Bakgrunn Kommunestyrevedtak i Hol og Ål febr. 2007: Vinn-Vinn er et samarbeid mellom Ål og Hol kommune for å utvikle arbeids- og aktivitetstiltak

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Vårt motto Tillit Trygghet - Trivsel

Vårt motto Tillit Trygghet - Trivsel Arbeidslivstreningskurs for Introduksjonsdeltakarar «Pilotprosjekt» Bakgrunn og bestilling: Haram Kommune heretter kalla «HK» ynskte eit tilbod på eit praktisk arbeidslivstreningskurs som er praktisk språkleg

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: Møtetid: Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: 29.11.2011 Møtetid: 15.00-17.45 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert 2 varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

KOMMUNALT RUSARBEID Ulstein kommune

KOMMUNALT RUSARBEID Ulstein kommune SIDE 1 KOMMUNALT RUSARBEID Ulstein kommune Ålesund 26.10.17 Tenesta for psykisk helse og rus i Ulstein; Margaret Bjerkvik og Silje Kleven Eriksen Samhandling NAV og kommunale tenester -erfaringar og gode

Detaljer