YARA finansrapport Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YARA finansrapport 2012. Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst"

Transkript

1 YARA finansrapport 2012 Verdiskaping gjennom lønnsom, bærekraftig vekst

2 Yara skaper verdier ved å utnytte sin globale stilling og gjennomfører sin strategi for å utgjøre en forskjell vi utvikler nyskapende løsninger og inngår forretningsmessige partnerskap. Med sin unike forretningsmodell og sitt uforliknelige globale nærvær benytter Yara sitt særegne konkurransefortrinn til å skape verdier for eiere, interesser storsamfunnet. Yara utgjør en forskjell ved å engasjere seg i globale saker og jobbe i matens verdikjeder /side 40/ for å utforske forretningsmuligheter og fremme verdiskaping; bedre ressursutnyttelsen og redusere karbonavtrykket fra matproduksjon. Gjennom et samarbeid i partnerskap som skaper forandringer, inklusive for kaffe i Vietnam /side 42/, mais i Ghana /side 43/ og poteter i Storbritannia /side 43/, bidrar Yara med vitale løsninger for næringen og forbedrer jordbruksproduksjonen og gårdenes lønnsomhet for å skape bedre avkastning. Skann denne koden for å se hvordan Yara engasjerer seg i verdikjeder og skaper verdier og utgjør en forskjell.

3 HVEM er vi? Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene våre bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Våre industrielle produkter og -løsninger reduserer utslipp, forbedrer luftkvaliteten og muliggjør en sikker og effektiv drift. Yara ble grunnlagt i Norge i 1905 og har et globalt nærvær med salg til 150 land. Sikkerhet og Compliance har alltid førsteprioritet hos oss. HVA gjør vi? OPPSTRØM er ryggraden i Yaras produksjonssystem. Segmentet omfatter masseproduksjon av ammoniakk, urea, nitrater og andre nitrogenbaserte produkter samt fosforsyre. NEDSTRØM tilbyr en komplett gjødselportefølje for verdens jordbrukere. Segmentet tilbyr kunnskap og verktøy for å sikre tilførsel av riktige næringsstoffer for optimal anvendelse og avkastning, med minimal miljøpåvirkning. INDUSTRI er pålitelig partner innen kjemiske produkter. Segmentet legger til rette for innovative løsninger tuftet på produksjon av ammoniakk og kunnskap, og hjelper kunder med å etterleve miljølovgivning. FORSYNING OG HANDEL er en global funksjon ansvarlig for å optimalisere innkjøp av energi og råvarer, handel og transport av ammoniakk, maritim logistikk, innkjøp fra tredjepart, samt fosfater til fôr. HVA tilbyr vi? INDUSTRIPRODUKTER Vi tilbyr et spekter av nitrogenprodukter og spesialkjemikaler i tillegg til CO2, tørris og eksplosivløsninger til sivil bruk. MILJØLØSNINGER Vi tilbyr komplette løsninger for NOxreduksjon, lukt-kontroll, rensing av vann og forhindring av rustdannelse. JORDBRUKSPRODUKTER Vi tilbyr en komplett portefølje av mineralgjødsel som dekker all nødvendig næring for enhver grøde Norge Norsk Hydro stiftet; verdens første nitrogengjødsel produsert Rjukan Ny fabrikk åpnet Notodden Ordinær produksjon startet 1919 Danmark Salgskontor i København åpnet 1929 Porsgrunn Ny fabrikk åpnet 1928 Notodden Første ammoniakkproduksjon Sverige Salgskontor i Stockholm åpnet 1949 Glomfjord Ammoniakk-produksjon startet 1949 Tungtvann Produksjon startet, og introduserte porteføljen av industriprodukter USA Markedsføring startet 1969 Qatar Felleseid selskap Qafco etablert 1972 CO 2 -anlegg i Norge (1972), Sverige (1976) og Danmark (1978) anskaffet

4 HVOR er vi? Som den eneste globale aktør i industrien, har vi produksjon på seks kontinenter, og er til stede med egen virksomhet i over 50 land med salg til 150 land. Yara-fabrikker 2012 Felleseide fabrikker 2012 Salgskontorer 2012 Salg 2012 Utviklingsinitiativer FoU-enheter Thailand Salgspartnerskap etablert Sverige Supra kjøpt opp Nederland NSM kjøpt opp Brasil Salgskontor i Rio de Janeiro åpnet 1982 Kina Chiwanterminalen åpnet 1982 Storbritannia Fisons kjøpt opp Zimbabwe Regionalt kontor for sørlige Afrika åpnet Tyskland Ruhr Stickstoff kjøpt opp 1986 Frankrike Cofaz kjøpt opp 1990 Industrigassanlegg i Sri Lanka anskaffet 1991 Trinidad Felleseid selskap Tringen etablert 1991 Tyskland DMW Rostock kjøpt opp 1994 Teknologi N-sensor introdusert 1996 Italia Enichem Agricoltura kjøpt opp 1997/ 2006 Storbritannia Phosyn kjøpt opp Brasil Adubos Trevo kjøpt opp CO 2 -anlegg i Malaysia anskaffet

5 Yara Reporting: Yaras årsrapport utgis på engelsk, og består av Financial Report, Impact Review og en utfyllende GRI Report på yara.com. Dette dokumentet er en norsk oversettelse av finansrapporten. Finansrapportens innhold RESULTATOVERSIKT side 2 KONSERNSJEFEN side 4 STYRETS ÅRSBERETNING side 7 SELSKAPSLEDELSE side 15 Yara oppnådde sterke resultater og vekst i 2012 Jørgen Ole Haslestad Konsernsjef LEDELSENS GJENNOMGANG OG ANALYSE side 33 Nedstrøm side 51 Industri side 54 Upstream side 57 Yara-aksjen side 63 REGNSKAP side 66 Konsernregnskap side 67 Regnskap for Yara International ASA side Teknologi N 2 O katalysatorteknologi presentert 2004 CO 2 -anlegg i Tyskland åpnet 2005 Afrikaprogrammet lansert 2005 Australia Felleseid selskap Burrup etablert 2005 AdBlue Air1 merkevare lansert 2006/ 2007 Brasil Fertibras kjøpt opp 2006 Mexico Olmeca kjøpt opp 2007 CO 2 Praxair felleseid selskap etablert 2007 Finland Kemira GrowHow kjøpt opp 2008 Canada Saskferco kjøpt opp Libya Felleseid selskap Lifeco etablert Innovasjon Crop Nutritionkonseptet lansert 2010 Klima Karbon-garanti lansert Sverige Petro Miljö kjøpt opp DEF Inngang i det amerikanske markedet for Diesel Exhaust Fluid 2012 Australia Kontrollerende andel i Burrup Holdings sikret 2012 Brasil Avtale om oppkjøp av Bunges gjødselaktivitet i Brasil 2012 Etiopia Kontrollerende andel i Ethiopotash sikret 2012 Australia Felleseide selskaper etablert med Orica og Apache 2012 Qatar Utvidelsene Qafco 5 og 6 fullført Skandinavisk pionér Europeisk posisjon Globalt nærvær (AdBlue)

6 2 / Yara i korte trekk Yara finansiell rapport 2012 Våre resultater 2012 NOK millioner Økonomi Driftsinntekter og annen inntekt NOK millioner Driftsresultat NOK millioner EBITDA 1) NOK millioner Netto resultat etter minoritetsinteresser NOK millioner Investeringer 2) NOK millioner Gjeldsrate 3) 0,02 0,12 0,27 0,56 0,84 Kontantstrøm fra driften NOK millioner CROGI 4) % 17,3 20,9 17,4 8,5 22,9 ROCE 5) % 19,2 25,8 20,6 7,4 29,0 Resultat per aksje 6) NOK 37,49 41,99 30,24 13,08 28,27 Total egenkapital NOK millioner Aksjekurs på Oslo Børs NOK 31. desember 273,8 240,0 337,5 263,70 148,75 Mennesker Ansatte Antall 31. desember Skadefrekvens 7) Per million arbeidstimer 5,0 4,0 3,8 2,7 3,5 Miljø Utslipp av klimagasser 8) Millioner tonn CO 2 -ekv. 12,3 11,2 13,1 12,5 16,0 Energiforbruk 9) Petajoule Noter 1) EBITDA: Resultat før rente, skatt, avskrivinger, nedskrivinger og amortisering av merverdi i tilknyttede selskaper. 2) Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer, immaterielle eiendeler, langsiktige forskudd og egenkapitalinvesteringer i tilknyttede selskaper. 3) Netto rentebærende gjeld delt på egenkapital og minoritetsinteresser. 4) CROGI: Kontantavkastning på brutto investering (gjennomsnitt over 12 mnd). 5) ROCE: Avkastning på anvendt kapital (gjennomsnitt over 12 mnd). 6) Yara har i øyeblikket ingen aksjeopsjonsprogrammer med utvanningseffekt på resultat per aksje. 7) Skadefrekvens: Antall registrerbare skader per million arbeidstimer. Tallene for gjelder kun Yara-ansatte, men for er også underleverandører tatt med. 8) Utslipp fra samarbeidsselskapet Yara Pilbara ble inkludert fra Den totale reduksjonen av klimagassutslipp er beregnet uten Yara Pilbara siden fabrikken ikke har et sammenlikningsgrunnlag fra ) Energiforbruk ved samarbeidsselskapet Yara Pilbara ble inkludert fra Tallet for 2011 er oppdatert på grunn av en feilkilde NOK millioner 2012 DRIFTSINNTEKTER og annen inntekt økte 5 % til NOK millioner, mot NOK millioner i ,6 millioner TONN 2012 PRODUKSJONSVOLUMER, inklusive Yaras andel fra felleseide selskap, nådde kilotonn, det høyeste hittil. +25 % -54 % 2012 LEVERANSER av miljøprodukter for NO x -reduksjoner for tungtransport økte med 25 % sammenlignet med UTSLIPP av klimagasser ble redusert med 54 % sammenlignet med 2004-nivået, med overoppfylling av målet om en reduksjon på 45 %.

7 Yara finansiell rapport 2012 Yara i korte trekk / 3 Hva vi gjorde 2012 Hva vi gjør 2013 Yara kjøpet opp ytterligere 16 % av Burrup Holdings Ltd. og økte dermed eierandelen til 51 % stemmeberettiget egenkapitalandel i februar. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 40 Yara inngikk avtale om å danne et samarbeidsselskap med Orica og Apache for å bygge et anlegg for teknisk ammoniumnitrat (TAN) med årlig kapasitet på tonn i Burrup, Australia, i mars. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 56 Yara inngikk avtale om en strategisk investering på CAD 40 millioner i IC Potash Corp., med en avtale om å ta over 30 % av ICPs Ochoaprosjekt, i april. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 41 Yara kjøpte opp ytterligere 34,33 % av Ethiopotash BV til NOK 117 millioner, som utvikler en kaliumressurs i Dallol, og økte dermed eierandelen til 51 % i mai. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 42 Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad representerte den private sektoren da president Barack Obama lanserte New Alliance for Food Security and Nutrition i mai. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 43 Yaras styre godkjente utvidelser av selskapets anlegg i Belle Plaine (Canada) og Porsgrunn, som gir en kombinert økning i volum på 1,6 millioner tonn, i juni. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 40 Yara JV Qafco fullførte utvidelsene Qafco 5 og 6, som fører til en økning i den totale ureakapasiteten til omtrent 5,5 millioner tonn årlig, i august. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 57 Yara JV Lifeco startet opp igjen en av ammoniakklinjene på anlegget i Marsa el Braga, som hadde vært stengt siden februar 2011 på grunn av uroen i Libya, i august. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 40 Yara-prisen for en grønn revolusjon i Afrika ble tildelt dr. Eleni Gabre- Madhin fra Etiopia og dr. Agnes Kalibata fra Rwanda i september. read more: Samfunnsrapport Yara fikk tilbake 100 % eierandel i spesialgjødselanlegget i Vlaardingen i Nederland etter at et samarbeidsselskap med ICL og SQM ble oppløst i oktober. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 2 Yara er med på å støtte pilotanlegget Sahara Forest Project utenfor Doha, som var vertskap for VIP-gjester under en begrenset lansering i forbindelse med COP18 i Qatar i november. read more: Samfunnsrapport Yara inngikk en avtale om å kjøpe opp Bunges gjødselvirksomhet i Brasil til en pris på USD 750 millioner, en økning av involveringen i det voksende brasilianske markedet, i desember. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 40 Byggingen av det nye blandingsanlegget med kapasitet på tonn og lageret med kapasitet på tonn i São Paulo i Brasil starter i januar. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 53 Budfasen for planleggingen og byggingen av utvidelsen med årlig kapasitet på 1,3 millioner tonn i Belle Plaine forventes fullført i første halvdel av read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 59 Byggingen av den nye lagertanken for AdBlue på kubikkmeter på Yara Sluiskil i Nederland er ferdig i februar. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 40 Byggingen av det nye Yara Pilbara-nitratanlegget med kapasitet på tonn i Western Australia begynner i mars og skal være ferdig i read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 56 Oppkjøpet av Bunges gjødselvirksomhet i Brasil forventes fullført, avhengig av de nødvendige godkjennelsene, i read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 40 Yaras nye gjødselterminal i Dar es Salaam i Tanzania er under bygging og forventes å være i drift på slutten av året. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 53 Investeringer i anlegget i Porsgrunn fortsetter fra 2012 og vil gradvis øke NPK-kapasiteten med tonn fram til det er fullført i read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 59 Yaras nye, sterke merkevare YaraRega, en halvløselig NPK-løsning, blir presentert på nye markeder og lansert i løpet av året. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 40 Energiforbedringene fortsetter på samarbeidsselskapsanlegget Tringen I JV i Trinidad, med mål om 12 % reduksjon av energiforbruket samtidig som den årlige kapasiteten øker med tonn innen read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 59 Yara er involvert i den grønne revolusjonen i Afrika, både gjennom strategiske prosesser og samarbeid, blant annet som én av styrelederne for Grow Africa. read more: Samfunnsrapport Yaras involvering i samarbeid fortsetter, med undersøkelse av potensielle risverdikjeder i Burkina Faso og Ghana. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 40 Yara følger ambisjonen om å være markedslederen med eksisterende og nye løsninger for landbruket verden over som har utilstrekkelig vannforsyning. read more: Ledelsens gjennomgang og analyse / side 42 Yara-prisen for en grønn revolusjon i Afrika deles ut i september og har et spesielt fokus på unge innovatører og bedriftsledere. read more: Samfunnsrapport

8 4 / Yara Konsernsjefen in brief Yara finansiell rapport 2012 KONSERNSJEF JØRGEN OLE HASLESTAD Sterke resultater og vekst Yara er klar til å imøtekomme en økt etterspørsel i vekstmarkedene +8 YARAS VEKSTAMBISJON er å øke produksjonen med åtte millioner tonn for å nå et mål om 32,5 millioner solgte tonn årlig.

9 Yara finansiell rapport 2012 Konsernsjefen / 5 Skann denne koden for å se konsernsjefen tale om verdiskaping. GJENNOM ÅRET 2012 fulgte Yara opp vekststrategien ved å øke salget av mineralgjødsel så vel som industriprodukter. Styrets forslag om å øke utbyttet til NOK 13 per aksje, den høyeste hittil, reflekterer våre sterke finansielle resultater og en fastere tolkning av utbyttepolitikken. Driftsinntektene, den samlede produksjonen og salget økte fra 2011, mens nettoinntekten gikk ned på grunn av lavere gjødselpriser. VEKSTSTRATEGI Vi er godt på vei til å nå vekstmålet som ble satt for 2016, om å øke salget med åtte millioner tonn sammenlignet med Ferske vekstinitiativer inkluderer ekspansjonene i vårt samarbeidsselskap Qafco i Qatar, og en kommende økning av kapasiteten i Porsgrunn i Norge. Vi tok også en majoritetsposisjon i selskapet som når er blitt Yara Pilbara i Australia, der vi er klare for å ekspandere ved å bygge et TAN-anlegg med kapasitet på kilotonn i samarbeid med Orica. Ser vi enda lenger enn til 2016, kan kapasiteten ved fabrikken i Belle Plaine i Canada også dobles. Vi har også fulgt opp tidligere investeringer i Brasil ved å inngå en avtale om å kjøpe Bunges brasilianske gjødselvirksomhet. Dette posisjonerer Yara for fremtidige muligheter i gjødselindustrien i Brasil, og vi får en sterk posisjon i dette store og ikke minst voksende gjødselmarkedet. Samarbeidsselskapet i Libya, Lifeco, måtte legge ned produksjonen under opprøret i Produksjonen satte i gang igjen i fjor høst, og anlegget er nå klart for å kjøres med full kapasitet. Selv om produksjonen kan bli forsinket av infrastrukturproblemer, vil fabrikken igjen bidra til Yaras produksjonsvolumer. Kommende vekstinitiativer vil sannsynligvis inkludere regionale og mellomstore fusjoner og oppkjøp. SVARE PÅ TRENDER Større volumer er en naturlig del av en forbedret verdiskaping. Samtidig styrker vi hele tiden konkurransedyktigheten ved å sørge for utmerket drift og optimalisering basert på vår globale posisjon og våre stordriftsfordeler. Og ikke minst ønsker vi å hente fortjeneste fra vår omfattende kunnskap. Matvareprisene holdt seg høye i 2012, noe som støtter sunne inntektsnivåer for gårdsbruk og holder etterspørselen etter gjødsel oppe. Det trege europeiske markedet i Europa i starten av 2012 ble mer enn oppveid av økt salg til markeder på andre kontinenter, for eksempel Latin-Amerika og Asia og ikke minst salget av våre profittdrivende premiumprodukter noe som bekrefter en utvikling vi har jobbet for de senere årene. Nylig ble Brasil vårt største enkeltmarked. Jeg hadde gleden av å besøke Brasil i 2012, og der deltok jeg i en lokal sammenkomst kalt O Grande Econtro. Besøket bekreftet mitt inntrykk av at dette regionale veksthuset er et viktig vekstmarked med betydelig potensial for utvidede åkerarealer og større avlinger.» Fakta om effekt Yaras mineralgjødsel brukes på 50 millioner hektar jord av 15 millioner jordbrukere, som til sammen produserer 160 millioner tonn korn 30 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter renses årlig ved hjelp av Yaras nyskapende katalysatorteknologi. 50 millioner mennesker bor i byer som lukter godt, takket være Yaras miljøløsninger: Paris, Marseille, Barcelona, Köln, Berlin, Houston, Phoenix, San Diego med flere Yara bidro til å redusere de globale utslippene NO x med tonn i 2012, noe som nesten tilsvarer det samlede utslippet av NO x i hele Spania I Europa lages kullsyren i flaskene til Coca-Cola og Carlsberg av CO 2 hentet ut fra Yaras produksjonsprosess

10 6 / Konsernsjefen Yara finansiell rapport 2012 Vekst-fakta YARAS VEKSTSTRATEGI har konsistent blitt gjennomført for å skape verdier og for å forsterke selskapets globale posisjon som verdensledende leverandør av plantenæring og miljøvennlige løsninger. Noen økonomiske og driftsmessige høydepunkter, : 2008: Yara hadde sin høyeste EBITDA på NOK millioner 2009: Nådde mellommålet for reduserte GHG-utslipp med -25 % fra : Yara opplevde den største nettoinntekt på NOK 8729 millioner 2011: Yara hadde sitt høyeste resultat per aksje med NOK 41, : Yara hadde sitt høyeste produksjonsvolum på millioner tonn GLOBALE DIALOGER Veksten i Brasil viser verdien av politikk som understøtter vekst. Også i Afrika ser vi beslutningsdyktighet, der myndighetenes støtte til den afrikanske grønne revolusjonen er økende. Yara har vært engasjert i bærekraftig jordbruksutvikling i Afrika i flere tiår. Vi er fast bestemt på å forbedre produktiviteten og lønnsomheten, og vi ønsker å gjøre landbruket i Afrika til en levedyktig forretningsmulighet også for bønder på små og mellomstore gårder. I 2012 hadde jeg æren av å representere privat sektor på scenen i Washington DC da USAs president, Barack Obama, presenterte New Alliance for Food Security and Nutrition. Dette offentligprivate partnerskapet er spesielt rettet mot å forbedre landbruket i Afrika, og ble først lansert på G8-toppmøtet. New Alliance bygger på innsatsen som er gjort i partnerskapet Grow Africa, som ble etablert i 2011 med deltakelse fra Yara. Grow Africa har som målsetting å akselerere investeringene i afrikansk landbruk, ikke minst fra privat sektor. Det å levere bærekraftig og inkluderende vekst er et bærende prinsipp for investeringene, som gjøres i tråd med nasjonal politikk for landbruksutvikling. Ett godt eksempel er Southern Agricultural Growth Corridor i Tanzania, SAGCOT. Her har Yara en nøkkelposisjon, og vi investerer dessuten i infrastrukturutvikling gjennom en terminal i Dar es Salaam til 20 millioner USD. Yaras styre gjennomgikk fremdriften i dette pilotprosjektet for Yaras Afrika-agenda under et besøk i Tanzania. Der hadde vi også gleden av å drøfte SAG- COTs fremdrift med president Jakaya Kikwete. Globalt engasjement og forretningsmessige partnerskap ikke minst i verdikjedene for mat er en del av vår strategi. Vi engasjerer oss i globale og regionale prosesser for å forbedre rammeverket som trengs for å forbedre landbruksproduktiviteten og øke matproduksjonen. CREATING IMPACT I fremtiden må landbruket produsere mer mat med færre ressurser: mindre vann, mindre arealer og mindre gjødsel per kilo avling. Den økte oppmerksomheten på produktivitet og bærekraft vil gi forretningsmuligheter som Yara er i posisjon til å gripe. Effektiv ressursbruk er et fokusområde i Yaras innovasjonsplattform, som har som mål å utvikle vår evne til å forme industrien og landbruksmarkedene. Når vi tilbyr løsninger som skaper verdier for kunder, eiere og samfunnet som helhet får Yara et konkurransefortrinn. I 2008 opplevde verden en global matpriskrise. En av de viktigste årsakene til dette var ugunstig vær. Den nære forbindelsen mellom global oppvarming, vann- og ressursmangel og matsikkerhet har siden blitt del av den globale debatten. Yara har konsistent argumentert for et holistisk perspektiv, for å unngå debatt i siloer når man drøfter utfordringer som griper inn i hverandre. Når både forbrukere og beslutningstakere er stadig mer opptatt av klimaspørsmål, er matvareselskapene på jakt etter et redusert klimaavtrykk og økt transparens i verdikjeden for sine produkter. Dette er områder der Yara kan gjøre strategiske inngrep. Vi har gjødsel med lave utslipp, basert på katalysatorteknologi i produksjonsprosessene, løsninger for mer effektiv bruk av gjødsel og avlingsspesifikk kunnskap som kan gi bedre avlinger av med høy kvalitet og næringsinnhold sammen med god avkastning. Gjennom en livsløpstilnærming og full transparens for alle produkter, inkludert næringsinnhold og forbruk av råmaterialer, har Yara en unik posisjon som kunnskapspartner på dette området. Fremvoksende prosjekter innenfor dette området gir allerede resultater i form av kvalitetsavlinger til matvareselskaper, høyere inntekter for bonden og betydelig lavere utslipp. Og så styrker de naturligvis Yaras markedsposisjon. Ved inngangen til 2013 har omdefinert fokuset i vår strategi, der vi legger en hovedvekt på å utgjøre en forskjell Creating Impact. Yara utgjør allerede en forskjell innen ressursutnyttelse, et bærekraftig landbruk og utslipp til luft. Vi har også satt kursen i retning av enda sterkere resultater gjennom nyskaping, respons til globale utfordringer og ved å skape verdier på tvers av interessenter. JØRGEN OLE HASLESTAD Konsernsjef

11 Yara finansiell rapport 2012 Styrets årsberetning / 7 YARA Styrets årsberetning KORTFATTET OVERSIKT I løpet av 2012 fortsatte Yara å bygge på sin omfattende kunnskapsbase og utnytte stordriftsfordelene sine, utvidet nærværet i markedene, økte salget og opplevde betydelig vekst. Styret godkjente prosjekter for ytterligere ekspansjon og for å øke kapasiteten. Nettoinntekten for 2012 etter ikke-kontrollerende eierinteresser var NOK mill, en nedgang fra Når man ikke tar hensyn til spesielle poster, utgjorde resultatet for 2012 en bedring fra fjoråret, ettersom et høyere salg særlig i nye markeder utenfor Europa og produksjonsvolumene dempet virkningen av lavere gjødselpriser. INVESTERINGER I VERDIKJEDER: I 2012 investerte Yara i matens verdikjeder for å følge opp forpliktelsene sine og inngå nye partnerskap, og på den måten bidra til matsikkerhet samtidig som man skaper forretningsmuligheter. Styret besøkte Tanzania og fikk møte landets president, og besøkte byggeplassen der Yaras nye gjødselterminal skal stå. Denne skal betjene vekstkorridoren for jordbruket i regionen. KJERNEINNHOLD Leverer vekst side 08 Finansielle resultater side 08 Segmentene side 09 Vekststrategi side 09 Utgjøre en forskjell side 10 Eierstyring og selskapsledelse side 10 Styret og konsernledelsen side 10 Forretningsmodell side 11 Innovasjonssatsing side 11 Helse, miljø og sikkerhet side 11 Medarbeiderutvikling side 12 Yara International ASA side 13 Utbytte og tilbakekjøp side 13 Utsikter side 13 Risikostyring side 10

12 8 / Styrets årsberetning Yara finansiell rapport 2012 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Sterke resultater og kontantstrøm i 2012 leverte yara på nytt et sterkt resultat, på nivå med underliggende resultatet i Høyere salgs- og produksjonsvolumer kompenserte for lavere gjødselpriser. Kontantstrømmen var sterk, og gjør det mulig med NOK 13 per aksjeutbytte, som foreslått, opp fra NOK 7 i fjor. Yara fortsatte å levere i henhold til vekststrategien i løpet av 2012, ved å utvide produksjonskapasiteten og salgsvolumene. Nye vekstinitiativer, som ble godkjent av styret i 2012, vil styrke selskapets posisjon ytterligere i et stadig mer konkurransepreget marked i årene som kommer. LEVERE VEKST I 2012 fortsatte Yara å øke kapasiteten, gjennom utvidelser ved Qafco-operasjonen i Qatar, økt eierandel i Yara Pilbara i Australia, avtalen om kjøp av Bunges gjødselsaktivitet i Brasil, oppstart av flere utvidelsesprosjekter på eksisterende anlegg samt andre vekstinitiativer. Yara eier 25 % av aksjene i Qafco-samarbeidsselskapet og markedsfører ca. 50 % av selskapets ureaproduksjon. Utvidelsene Qafco 5 og Qafco 6, som ble påbegynt i 2007 med bygging av to omfattende ammoniakk- og ureafabrikker, ble ferdigstilt i 2012 til en totalkostnad på USD 3,8 milliarder. Yara økte eierandelen i ammoniakkfabrikken Burrup i Vest- Australia fra 35 % til 51 %, endret navnet til Yara Pilbara og inngikk en avtale med Orica og Apache Energy om å bygge en fabrikk for teknisk ammoniakknitrat (TAN) med en årlig kapasitet på tonn i tilslutning til den eksisterende ammoniakkfabrikken. Yara og Orica eier hver 45 %, mens Apache har en andel på 10 % i TAN-fabrikken, som er planlagt ferdigstilt i 2015 til en beregnet kostnad på USD 800 millioner. Med utvidelsene i Qatar og investeringene i Yara Pilbara øker Yaras andel av olje- og gassforbruk utenfor Europa fra 30 % i 2007 til 45 % i I desember 2012 inngikk Yara en avtale om å kjøpe Bunges gjødselaktivitet i Brasil, med 22 blandeenheter. Denne virksomheten leverte 4,8 millioner tonn gjødselprodukter i Med denne avtalen befester og styrker Yara sin stilling som en betydelig gjødselaktør i Brasil, med et sterkt forankret lokalt engasjement kombinert med en ledende global posisjon innen sikker og pålitelig produksjon og handel av Transaksjonen er på USD 750 millioner og må godkjennes av det brasilianske konkurransetilsynet (CADE). I løpet av 2012 godkjente styret ytterligere utvidelsesprosjekter på Yaras eksisterende anlegg. Yara overveier å bygge en ammoniakk-/ureafabrikk i Belle Plaine (Canada), og å investere NOK 300 millioner i Porsgrunn for å få bukt med flaskehalser i produksjonen, noe som vil øke NPK-kapasiteten med ca tonn innen ØKONOMI I 2012 leverte Yara på nytt solide finansielle resultater, med en nettoinntekt minoritetsinteresser på NOK millioner. Selv om det er en reduksjon på 12 % fra resultatet i 2011, som ble positivt påvirket av spesielle poster, hovedsakelig salget av Yaras andel i Rossosh og selskapets nedsalg i Yara Praxair. Per aksje

13 Yara finansiell rapport 2012 Styrets årsberetning / 9 ble 2012-resultatet NOK 37,49, sammenlignet med NOK 41,99 i Yaras kontantavkastning på brutto investering, CROGI, ble værende på 17,3 %, mot et mål på minimum 10 prosent i gjennomsnitt gjennom forretningssyklusen, og en reduksjon fra 20,9 % i Driftsresultatet var NOK millioner, en reduksjon fra NOK millioner i 2011, mens EBITDA var NOK millioner, sammenlignet med NOK millioner i Yaras omsetning og andre inntekter var NOK 84,5 milliarder i 2012, opp fra 80,4 milliarder i Eksklusive spesielle poster økte Yaras resultater for 2012 sammenlignet med 2011, ettersom større salgs- og produksjonsvolumer kompenserte for lavere gjødselpriser. De globale leveransene av gjødsel var 6 % høyere enn i 2011, og salget utenfor Europa økte med 9 %. Gjennomsnittlige realiserte ureapriser økte med 5 %, mens prisene på nitrat og NPK sank henholdsvis med 3 % og 1 %. Netto kontantstrøm fra driften var NOK millioner. Dette gjenspeiler de sterke resultatene og et stramt marked for Yaras produkter. I 2011 var netto kontantstrøm fra driften NOK millioner. I 2012 var netto kontantstrøm for investeringsaktiviteter NOK millioner. Dette gjenspeiler hovedsakelig planlagte vedlikeholdsinvesteringsaktiviteter samt investeringer for å få til organisk vekst. Yara styrket sin finansielle posisjon i Forholdet mellom gjeld og egenkapital sank fra 0,12 til 0,02, hovedsakelig takket være sterke resultater. Netto rentebærende gjeld ved årets utgang var NOK 954 millioner, mens summen av eiendeler beløp seg til NOK millioner. Egenkapitalen knyttet til morselskapets aksjeeiere per 31. desember 2012 var på NOK millioner. Ved årets utgang hadde Yara NOK millioner i kontanter og likvide midler, og om lag NOK millioner i ubenyttede trekkfasiliteter. Vi anser selskapets likviditet og finansielle styrke som svært tilfredsstillende. Styret er av den oppfatning at konsernregnskapet gir et rett og rimelig bilde av konsernets økonomiske resultat i 2012 og økonomiske posisjon per 31. desember I henhold til paragraf 3-3 i regnskapsloven bekrefter vi at årsregnskapet for morselskapet og den konsoliderte virksomheten er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. DRIFTSSEGMENTER Nedstrømsegmentet ga en EBITDA på NOK millioner, noe som gjenspeiler økt salg og solide marginer. Industrisegmentet ga en EBITDA på NOK millioner, omtrent det samme som året før etter justering for spesielle poster. Oppstrømsegmentet ga en EBITDA på NOK millioner, noe som bare ligger én plass bak rekordresultatene i 2008.» Hvis du ønsker en detaljert finansiell rapport, kan du se segmentrapportene på / side 51 VEKSTSTRATEGI Yara har fulgt en konsekvent strategi for lønnsom og bærekraftig vekst. I 2011 innførte Yara en vekstambisjon om å øke salget med åtte millioner tonn innen 2016, sammenlignet med Etter 2016 vil Yara fortsette å stimulere og realisere lønnsom vekst og utvide sin merittliste ved å konsekvent generere sterke resultater gjennom forretningssyklusen. Yaras vekstambisjoner baserer seg på attraktive, langsiktige markedsforhold, en beviselig merittliste når det gjelder lønnsomme vekstinitiativer, og en fleksibel, skalerbar forretningsmodell. Samtidig vil Yara fortsette å utvise tålmodighet i bestrebelsene på fortsatt vekst, og tar sikte på å gripe de beste anledningene på rett tidspunkt. Yaras fokus på vekstmuligheter vil fortsatt være kombinert med streng kapitaldisiplin. I evalueringen av oppkjøpsmuligheter vil Yara alltid starte med å vurdere synergiene som potensielt kan realiseres, sammenlignet med anslåtte synergier hos konkurrentene. Hypoteser om markeds- og forretningssykluser blir alltid omhyggelig analysert og sammenlignet med bedømmelser av selgerens og alternative kjøperes syn. Tidsfaktoren er viktig når man skal skape verdi av anskaffelsene, og Yara kombinerer kontinuerlig søk etter prosjekter med tålmodighet og disiplin i utførelsesfasen. Yaras vekstinitiativer fokuserer på å øke konsernets tilgang til konkurransedyktige råstoffer, utvide etableringen på markeder med sterk vekst og delta i konsolideringen av modne markeder. NETTORESULTAT ETTER MINORITETS- INTERESSER NOK milliarder, EBITDA NOK milliarder,

14 10 / Styrets årsberetning Yara finansiell rapport 2012 CREATING IMPACT Creating Impact er måten Yara tilpasser sine forretningsoperasjoner til rådende markedsforhold og de økende globale utfordringene for å skape verdi for aksjonærer og kunder, samt for samfunnet i sin helhet. Yara utnytter kunnskap fra nøkkelvirksomheten til å utvikle løsninger for globale utfordringer, som også representerer forretningsmuligheter. Gjennom å skape verdi fra eksisterende operasjoner og framvoksende muligheter kan Yara påvirke globale problemstillinger og samtidig styrke konkurranseevnen. Ved å bevisst utforme forretningsdisposisjoner rettet mot globale utfordringer får Yara en bærekraftig konkurransefordel. Strategimodellen som beskrives i delen Ledelsens gjennomgang og analyse i denne rapporten, viser at Yara har identifisert tre fokusområder der virksomheten kan ha en påvirkning: ressurser, mat og miljø. Innenfor disse tre områdene har Yara muligheten til å utnytte eksisterende og forventede markedsbehov. Yara utvikler posisjonen sin innen fokusområdene ved å engasjere seg i globale prosesser og inngå forretningspartnerskap. Å inngå partnerskap med andre viktige aksjonærer, særlig innen matverdikjeden, er en strategisk tilnærming for å utvikle nye løsninger og styrke markedsrelasjoner, og dermed skape verdi og utgjøre en forskjell. PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Proaktiv, transparent eierstyring og selskapsledelse er avgjørende for å forene interessene til aksjeeierne, ledelsen, de ansatte og bedriftens øvrige interessenter. Det er styrets oppfatning at god eierstyring og selskapsledelse danner grunnlaget for bærekraftig forretningsdrift og langsiktig verdiskapning. Styret og ledelsen i Yara International ASA går årlig gjennom prinsippene for eierstyring og selskapsledelse, og legger fram årsberetning i henhold til regnskapslovens 3-3b og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, sist oppdatert den 23. oktober Denne anbefalingen inneholder strengere krav enn loven.» Se Eierstyring og selskapsledelse / side 15 STYRE OG LEDELSE Yaras styre holdt 13 møter i Styret består vanligvis av fem styremedlemmer som er valgt av aksjonærene, og tre som er valgt av de ansatte. Siden ett styremedlem trakk seg fra styret på den årlige generalforsamlingen i 2012, består styret for øyeblikket av fire styremedlemmer som er valgt av aksjonærene, og tre styremedlemmer som er valgt av de ansatte. De aksjonærvalgte medlemmene har omfattende ledererfaring fra internasjonale industriselskaper. Tre av syv styremedlemmer er kvinner. Ett av de tre styremedlemmene som velges av de ansatte, ble gjenvalgt i mai 2012, og Rune Bratteberg og Guro Mauset ble valgt som nye styremedlemmer. Yara har besluttet ikke å etablere en bedriftsforsamling. Styret er følgelig direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen og aksjonærene. Det ble nedsatt et kompensasjonsutvalg i april 2004 og et revisjonsutvalg i desember Yaras ledelse ble organisert på samme måte som i fjor, bortsett fra noen endringer som beskrives i delen om ledelsens gjennomgang og analyse i denne finansrapporten. Jørgen Ole Haslestad forble konsernsjef gjennom hele året. FORRETNINGSRISIKO Yaras styre og ledelse utfører risikoanalyser relatert til ulike dimensjoner og aspekter av virksomheten, for å verifisere at det finnes tilstrekkelige systemer for risikostyring. Yaras globale rekkevidde og virksomhetens karakter presenterer et komplekst risikobilde. Strategiske og operasjonelle risikoer omfatter politisk utvikling og finansielle forhold, samt risikoer knyttet til overholdelse av regelverk, inkludert overholdelse av internasjonale standarder for og lokal lovgivning om menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og korrupsjon. I en global og regional skala kan det forventes at globale trender, ikke minst befolkningsvekst, ressursmangel og klimaendringer, vil påvirke Yaras virksomhet. Samtidig gir disse utfordringene en rekke forretningsmuligheter der Yara er i stand til å tilby løsninger som møter markedets behov. Utviklingen av gjødsel med lavt klimaavtrykk og løsninger for vannfattig landbruk er viktige eksempler på Yaras svar på slike globale utfordringer. Yaras mest betydelige markedsrisiko ligger i marginen mellom prisene på nitrogengjødsel og naturgass. Selv om det på lang sikt er en positiv sammenheng mellom disse prisene, påvirkes marginene av balansen mellom tilbud på og etterspørsel etter mat i forhold til energi. Yaras totale risikoeksponering analyseres og vurderes på konsernnivå. Risikovurderinger integreres i all forretningsvirksomhet, både på konsernnivå og i de enkelte forretningsenheter, for å øke Yaras evne til å dra fordel av forretningsmuligheter. Styret evaluerer hvert år konsernets viktigste eksponeringsområder og interne kontrollordninger. Det vises til side i denne finansrapporten hvis det ønskes en mer omfattende beskrivelse av Yaras risikostyring. I 2011 rapporterte Yara om et mistenkt tilfelle av uakseptabel forretningsatferd i selskapet. Styret innledet en intern granskning, som undersøkte uregelmessigheter i Yaras virksomhet i Libya, India og Sveits. Granskningen ble utført av et eksternt advokatfirma og ble fullført i juni Den konkluderte med at Yara hadde tilbudt eller gjennomført flere uakseptable betalinger. Alle resultatene ble videreformidlet til Økokrim, som fortsatte etterforskningen i hele 2012 og inn i Compliance-funksjonen i Yara er vesentlig styrket siden 2009, i første omgang gjennom økte ressurser sentralt, lansering av et treningsprogram for alle ansatte og gjennomgang av kommersielle nøkkelavtaler. Som en respons til etterforskningen beskrevet ovenfor ble det i 2012 rullet ut et fornyet og mer vidtrekkende treningsprogram for ansatte, og selskapet forberedte implementeringen av et omfattende system for Intergrity Due Diligence (IDD) av forretningspartnere. Yara oppdaterte også sine systemer for selskapsstyring i samarbeidsselskaper og styringssystemer. I 2013

15 Yara finansiell rapport 2012 Styrets årsberetning / 11 er hovedområder for Compliance forbedring og implementering av IDD, styringssystemer for samarbeidsselskaper, inkludert oppkjøpsprosesser og risikoanalyse. FORRETNINGSPROFIL Yara er et konsern med hovedfokus på produksjon, distribusjon og salg av nitrogenbaserte kjemikalier. Hovedanvendelsen er gjødsel, men industriell bruk er et annet viktig og raskt voksende segment. Yara utnytter sine stordriftsfordeler, sin fleksibilitet og sin globale tilstedeværelse for å levere pålitelige forsyninger av gjødsel og relaterte industriprodukter til kunder over hele verden. Yaras hovedkontor er i Oslo, og selskapet er notert på Oslo Børs. FORRETNINGSMODELL Yara har en unik, skalerbar forretningsmodell som muliggjør synergier som oppkjøp og vekstinvesteringer for å forbedre bruken av markedsførings- og distribusjonssystemet. Siden lanseringen som selvstendig selskap i 2004 har Yara bygget seg opp en lederstilling i lønnsomme kjøp og investeringer i nye og eksisterende anlegg. Yara har utviklet en uovertruffen global posisjon i gjødselbransjen, med et salgs- og markedsføringsnettverk som omfatter over 200 terminaler, lagre, blandings- og pakkingsanlegg i over 50 land. Yara har bygget opp en kompetansemargin i markedet basert på selskapets kunnskap om lokale markeder, nære kundeforhold, agronomisk kompetanse og evnen til å utvikle nye produkttilbud fra sin omfattende produksjonsbase. Yaras globale tilstedeværelse gir bransjeledende fleksibilitet, både når det gjelder produksjonsressurser og markedsetablering, og dette betyr at utfordringene som en enkeltfabrikk eller et marked står overfor, normalt kan mildnes ved innkjøps- eller salgsarbitrasje i det bredere Yara-systemet. De fleste driftskostnadene i Yara er variable, da innkjøp og produksjon kan justeres på kort varsel ved redusert etterspørsel. Yara kan kompensere for økte energikostnader i Europa ved å importere i stedet for å produsere ammoniakk: Yara er ledende innen handel og frakt av ammoniakk på verdensbasis, og mesteparten av selskapets europeiske produksjon har tilgang på skipsterminaler for import og eksport av ammoniakk. Yara har også verdens største lagringskapasitet for gjødsel, noe som gjør det mulig å bygge opp varebeholdningen før høysesonger, håndtere ujevne leveransemønstre og dra fordel av geografiske arbitrasjemuligheter. Som verdens største produsent av ammoniakk, nitrat og fullgjødsel, og med rundt 20 % av den internasjonale ammoniakkhandelen, drar Yara nytte av stordriftsfordeler. Historisk sett har hovedtyngden av selskapets produksjonssystem vært lokalisert i Europa, men de senere år har ny vekst utvidet Yaras nærvær til å omfatte andre markeder og regioner rundt om i verden. INNOVASJONSSATSING Yara har utnyttet sin kompetansebase til å øke innovasjonssatsingen. I framtiden vil innovasjonen styrke Yaras evne til å utnytte forretningsmulighetene som de store globale utfordringene presenterer, for eksempel i forbindelse med matsikkerhet og klimaendring. Innovative løsninger er nødvendige for å overkomme den økende avstanden mellom etterspørsel og tilbud innen matvarer, ved å forbedre landbruksproduktiviteten og matproduksjonen på en bærekraftig måte. Yaras forskning og utvikling har skapt innovative plantenæringsløsninger og miljømessige bruksområder som gir selskapet en gunstig posisjon i de voksende markedene for disse tilbudene. Mens aktivitetsnivået for innovasjon har økt betraktelig, har utviklingen av bruksområder for produkter ikke krevd mange nye ressurser. I 2012 var Yaras FoU-kostnader NOK 110 millioner, sammenlignet med NOK 123 millioner i HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Til tross for arbeidet for økt sikkerhet, så hadde Yara to alvorlige ulykker i 2012 med fatalt utfall. I Colombia løsnet en underleverandørmedarbeider som reparerte et tak, seletøyet sitt for å hjelpe en venn som også arbeidet i høyden, og falt ned på bakken og døde. I Ghana falt en arbeider bakover og ned på gulvet i en lastebil mens han bar sekker. Han fikk skader på ryggraden og døde etterpå. Yara vet hvor alvorlig slike ulykker er og arbeider hele tiden med å forbedre sikkerhetskulturen både hos egne ansatte og hos underleverandører som arbeider for Yara. Yara fortsetter systematisk å håndheve strenge driftsprosedyrer, utføre opplæring for ansatte og følge opp sikkerhetspraksiser for å hindre at ulykker inntreffer. GJELDSRATE Prosent, RESULTAT PER AKSJE NOK,

16 12 / Styrets årsberetning Yara finansiell rapport 2012 SKADE- FREKVENS* 10 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette er innenfor målnivået og inkluderer også den nye fabrikken i Pilbara, Australia. Totalt antall 8 registrerte skader per million 6 arbeidstimer, Underlevrandører 2 Totalt Yara ansatte *) Tallene for gjelder kun Yara-ansatte, men for er også underleverandører tatt med Alle selskapets salpetersyrefabrikker har installert Yaras N 2 O- katalysatorteknologi eller lignende, som reduserer klimagassutslipp med opptil 90 %. Derfor vil Yara oppfylle de nye kravene til salpetersyreanlegg i henhold til det europeiske systemet for handel med utslippskvoter (EU ETS) som trer i kraft i år. Konsernet vil fortsette investeringene i ammoniakkanleggene, med økt effektivitet når det gjelder energi og kostnader, samt lavere utslipp. Yara har et langsiktig, klart engasjement for medarbeidernes sikkerhet, bunnet i den oppfatning at enhver ulykke kan unngås. Dette danner grunnlaget for selskapets målrettede sikkerhetsprogram. Samtidig arbeider Yara systematisk med å redusere driftens konsekvenser for miljøet og bidra til miljømessige framskritt i jordbruket og transport- og industrisektorene. I 2012 hadde Yara en skadefrekvens (antall registrerbare skader per million arbeidstimer) på 5,0 for medarbeidere og underleverandører under ett, en stigning fra 4,0 i 2011 og over målsettingen på 3,5 eller under. Økningen kan i hovedsak forklares med bedre rapportering. Skadefrekvensen omfatter skadefravær, skader som tillater omplassering til alternativt arbeid, og tilfeller som krever medisinsk behandling. Yara hadde en fraværsskadefrekvens (antall fraværsskader per million arbeidstimer) på 2,9 for ansatte og underleverandører under ett. Også en økning fra 2011 (1,9). Yaras ultimate mål er null skader. Konsernets ulykkesfrekvens er fortsatt bedre enn gjennomsnittet for europeiske gjødselprodusenter. Fravær på grunn av sykdom ved Yaras produksjonsanlegg forble uendret på 3,6 % i 2012, det samme som foregående år. Yara styrker implementeringen av en sikkerhetskultur ytterligere og fokuserer på viktige områder for å redusere ulykkesfrekvensen. Når det gjelder miljøet, fortsetter Yara å redusere karbonavtrykket. Konsernets mål var å redusere klimagassutslippene med 45 % innen 2013 sammenlignet med situasjonen i Yara nådde dette målet i 2010, men forbedret nivået ytterligere i 2011 og I 2012 var Yaras direkte klimagassutslipp totalt 12,3 KLIMAUTSLIPP VS. MÅL Millioner tonn CO2 ekvivalenter, justert for nye fabrikker Mål Faktisk *) Reduksjonen inkluderer ikke Yara Pilbara ettersom det ikke finnes sammenligningsgrunnlag for denne fabrikken fra % reduksjon 2012 Mål 2013: 45 % reduksjon vs I 2012 var Yaras totale energiforbruk i produksjonen 263 millioner GJ, inkludert Lifeco, Libya og Yara Pilbara, Australia. Økningen i energiforbruk gjenspeiler økningen i produksjonsvolum for ammoniakk og ferdige produksjonsvolum i Nesten 90 % av energien forbrukes i ammoniakkproduksjon. Det ble ikke fremmet noen vesentlige rettskrav mot Yara i 2012 vedrørende miljøspørsmål. Yara har en rekke anlegg som har vært i drift i en årrekke. Dette kan medføre rettsmidler eller medføre rettslige forpliktelser i henhold til lovene og forskriftene i de ulike jurisdiksjonene der virksomheten utøves. Yara undersøker slike konsekvenser der de skjer, og utfører prosedyrer for rettsmidler eller skadebegrensning i samråd med ansvarlige myndigheter. For 2013 og framover er det satt av NOK 164 millioner til miljømessige rydde- og rengjøringstiltak etter avsluttede aktiviteter på flere anleggssteder. Dette er en reduksjon fra 209 millioner i MEDARBEIDERUTVIKLING En vellykket utførelse av Yaras forretningsstrategi er avhengig av den høyt kvalifiserte arbeidsstokken i alle ledd av driften. Kunnskap blir bare en enda viktigere differensiator innen globale bedrifter og konkurransepregede markeder. Det er veldig viktig å utvikle kompetansen til Yaras arbeidsstokk, slik at den svarer til selskapets og kundenes behov, for å oppnå lønnsom og bærekraftig vekst. Yaras mål er å beholde, tiltrekke og utvikle de beste talentene, der og når vi trenger dem, uavhengig av etnisitet, kjønn, nasjonalitet, bakgrunn, alder eller kultur. Yara vet at forretningsresultatene forbedres av gode personalprosesser, og definerte derfor HR som en global funksjon i 2010 for å ha en dedikert organisasjon som sørger for de nødvendige endringene slik at vi kan nå våre ambisjoner innen dette området. I tillegg ble et globalt HRinformasjonssystem (HRIS) utviklet og implementert i løpet av perioden , og dette ga et integrert verktøy for å behandle arbeidsstokkdata og støtte viktige personalprosesser. En global HRIS-plattform, som er tilgjengelig for alle ansatte, ledere og HR, gjør det enklere å utføre analyser, muliggjør en integrering av personalforvaltning og utviklingsprosesser og gjør det lettere å måle status og framdrift. I løpet av de siste tre årene har Yara prioritert å introdusere beste framgangsmåte innen

17 Yara finansiell rapport 2012 Styrets årsberetning / 13 personalprosesser, støttet av HRIS. I framtiden vil fokuset endres til å måle resultater og konsekvenser. Yara har identifisert en aldrende arbeidsstokk, ikke tilstrekkelig personal med den nødvendige kompetansen til å etterleve Yaras forretningsmål og en risiko for at ansatte slutter i jobben som framtidige interne utfordringer. Eksternt har konkurransen om akademiske talentprofiler blitt hardere særlig når det gjelder velkvalifiserte ingeniører. For å møte disse trendene og utfordringene har Yara utviklet og revidert HR-strategien i 2012, og starter nå en ny personalstrategi med tre hovedfokusområder: Prestasjonskultur, talentutvikling og rekruttering av talenter. God personalforvaltning er veldig viktig for å levere gode personalprosesser innen disse områdene, og vil vi legge mer vekt på å forbedre kompetansen innen personalforvaltning. Yara opprettet en ny ytelsesstyringsprosess (Performance Management Process, PMP) som ble lasert globalt i 2012 og som skal hjelpe til med å utvikle en prestasjonskultur og øke forretningsresultatet. Denne erstatter lokale systemer og prosesser og sikrer en enhetlig tilnærming slik at målene for alle ansatte kan tilpasses til de generelle målsettingene til konsernet. Å gi og motta relevant tilbakemelding når det trengs er et annet viktig element i PMP. Talentutviklingen har blitt betraktelig styrket gjennom en halvårlig gjennomgang som hver enkelt ansatt har med sin leder for å diskutere kompetanse, karriereambisjoner og utvikling. Denne talentutviklingsprosessen var et pilotprosjekt i 2011 og ble lansert i 2012 og omfatter rundt 7200 ansatte. Denne prosessen fører til rundt 5700 individuelle planer med definerte utviklingsområder og detaljerte handlinger, og styrker Yaras evne til å utvikle og beholde ansatte. En ny rekke forretningsrelaterte læringsprogrammer, YaraLearning, vil bli opprettet for å forbedre talentutviklingen ytterligere. For å møte den økende konkurransen om kompetente akademikere styrker Yara sine muligheter innen anskaffelse av talenter. I 2012 ble Yaras rekrutteringsprosess satt i verk globalt, sammen men et nytt IT-rekrutteringsverktøy som vil gi kandidaten bedre opplevelse og gjøre prosessen mer effektiv. Prosessen med arbeidskraftplanlegging ble utført globalt på alle nivåer, for tredje år på rad. Kvaliteten på prosessen hele tiden forbedres og resultatene gir verdifull opplysninger, særlig i områdene for anskaffelse av talenter og talentutvikling. Dette øker selskapets evne til å møte både kortsiktige og langsiktige utfordringer når det gjelder arbeidsstokken. På slutten av 2012 hadde Yara 8049 fast ansatte over hele verden, en økning på 422 sammenlignet med året før. Alle kontinenter økte resultatet sitt på grunn av organisk vekst og små oppkjøp. Andelen kvinner som er ansatt i Yara, har ligget stabilt rundt 20 % de siste årene. Det er et mål for Yara å øke mangfoldet i arbeidsstokken. Yaras GRI-rapport (Global Reporting Initiative GRI, tilgjengelig på yara.com/gri) gir enkelte detaljer om Yaras UTBYTTE NOK per aksje,, Graph text Graph text Graph text arbeid med måling av mangfold YARA INTERNATIONAL ASA Morselskapet, Yara International ASA, er hovedsakelig et holdingselskap med finansielle aktiviteter og svært begrenset driftsvirksomhet. Yara International ASA hadde et nettoresultat på NOK millioner i 2012, en økning fra NOK millioner i 2011, etter utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper på NOK millioner (NOK millioner i 2011). Netto valutagevinst var på NOK 190 millioner, sammenlignet med NOK 85 millioner i DIVIDEND AND BUY-BACKS Yaras mål er å utbetale % av nettoinntekten i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Minimum 30 % av nettoinntekten utbetales i form av utbytte, mens tilbakekjøp av aksjer skal utgjøre resten.. Styret foreslår et utbytte på NOK 13 per aksje, en økning på 86 % i forhold til 2011, som totalt gir en utbetaling på NOK millioner basert på utestående aksjer på datoen for avleggelse av dette regnskapet. Kombinert med det positive resultatet i Yara International ASA og andre effekter gir dette en netto reduksjon i egenkapitalen på NOK 113 millioner. Per 31. desember 2012 var fri egenkapital i morselskapet på NOK millioner etter foreslått utbytte. Yara iverksetter tilbakekjøpsprogrammer som en integrert del av aksjonærpolitikken. I 2012 kjøpte Yara tilbake og innløste aksjer for i alt NOK millioner. På den årlige generalforsamlingen ønsker styret å foreslå et nytt tilbakekjøpsprogram tilsvarende det eksisterende programmet. Yara betalte totalt NOK millioner i utbytte og tilbakekjøp av aksjer i 2012, tilsvarende 27 % av nettoresultatet i Det foreslåtte 2012-utbyttet representerer 34 % av nettoresultatet. UTSIKTER Styret vurderer det langsiktige grunnlaget for gjødseletterspørselen som sterkt, da en økende og stadig mer velstående verdensbefolkning fortsetter å drive etterspørselen mens tilgjengelige areal som kan anvendes til landbruk blir stadig mindre. Bedre og mer utstrakt bruk av gjødsel er et avgjørende element for å oppnå en bærekraftig 2011

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap Globale omgivelser YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

Finansiell rapport 2007

Finansiell rapport 2007 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows Resultater 2007 2006 Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) 57.486

Detaljer

Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE 2004 Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE INNHOLD 02 I SITT FØRSTE ÅR som eget selskap oppnådde

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer