nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 32 2001.08.06 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, pisker og salmakervarer. KL. 25: Bekledningsgjenstander, fottøy og hodebekledning. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, egg, melk og meieriprodukter, spiselige oljer og spisefett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, konditori- og konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, herunder vineddik, sauser (krydrete), fruktsauser, krydderier, spiseis. KL. 31: Landbruks-, skogbruks- og hagebruksprodukter samt korn (ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såkorn, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr; malt. KL. 32: Øl, mineralvann og kullsyreholdige drikker samt andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikke, fruktsaft, saft og andre preparater til fremstilling av drikke. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Best Buy Group A/S, Baunevej 50, DK-6580 Vamdrup, DK (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering og fjerning av flekker samt slipemidler, sepe, parfymerivarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann, tannpleiemidler. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater til opptak, transmisjon og gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere, lydplater, myntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsutstyr, brannslukningsapparater. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer og ikke opptatt i andre klasser, skinn og 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EUROTAX LAMBDA (730) Innehaver: Eurotax Holding AG, Freienbach, CH KL. 9: Computersoftware, programmer og informasjoner, alle innregistrert på databærere som er datamaskinlesbare og til bruk i forbindelse med bilbransjen og relaterte bransjer. KL. 16: Trykksaker, bøker, tidsskrifter; bøker som utkommer periodevis, kataloger, tabeller; reparasjonsanvisninger; håndbøker for computersoftware, alle forannevnte varer av europeisk opprinnelse. KL. 35: Markedsundersøkelser, -observasjoner og -analyser vedrørende bilmarkedet, for bilbransjen og for relaterte bransjer; oppføring og fremskaffelse av statistikk og utarbeidelse av studier i forbindelse med bilmarkedet, bilbransjen og relaterte bransjer, utarbeidelse av godkjennelser og evalueringer for bilbransjen. KL. 41: Organisering av seminarer og symposier. (730) Innehaver: Rheinhold & Mahla AG, Gneisenaustrasse 15, D München, DE (740,750) Fullmektig: Kvale & Co ANS, Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOSS (730) Innehaver: Boss UK Holding Company Ltd, Bedfordshire, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 7: Maskiner for løfting og stabling; kraner og kranstolper; stablemaskiner, transport- og plukkeinnretninger; apparater for automatisk lasting og lossing, lagring og henting av last i lagerbygninger; automatiske lagersystemer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 12: Selvdrevne kjøretøyer for lastbehandling; stabletrucker, palletrucker; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 39: Rådgivning og assistanse ved drift av varehus og lager; rådgivning og assistanse ved behandling og lagring av last. (730) Innehaver: Omas SrL, S.Vittoria Di Gualtieri (RE), IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Elektriske innretninger for tiltrekning og avlivning av insekter. KL. 11: Elektriske radiatorer, elektriske konveksjonsvarmeapparater, varmevifter, vifter, luftkondisjoneringsanlegg, luftkondisjoneringsanlegg i form av bærbare enheter, luftavfuktere, reservedeler for alle forannevnte varer. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SABRE (730) Innehaver: Protector Safety Industries Ltd, 137 McCredie Road, Guildford, NSW 2161, AU (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Personlig respirasjonsinnretninger til beskyttelse mot luftbåren atmosfærisk forurensning, nemlig selvforsynende åpen og stengt sirkulasjons pusteapparater med innløp og utløp; luftforsyningsrespiratorer med hel- og halvansiktsmasker, trykkluftavhengige eller med slange; deler og tilbehør til slike varer; respiratorer med ekstern luftforsyning med hel- eller halvansiktsmaske eller hette med kontinuerlig luftforsyning; deler og tilbehør til slike varer; personlig respiratorutstyr for beskyttelse mot luftbåren atmosfærisk forurensning, nemlig luftrense hel og halvansikts filtertype respiratorer og fullhette modeller med kraftdrevne luftrense filterrespiratorer; filtere til beskyttelse mot partikler og/ eller gass; engangsansiktsmaskefiltere; deler og tilbehør til slike varer; gassdetektorutstyr for påvisning og måling av giftige, lettantennelige og eksplosive gasser, nemlig bærbare personlige gassdetektorer og fastmontert gassdetektor- og måleutstyr; deler og tilbehør til slike varer. KL. 10: Personlig gjenopplivningsutstyr og omløpsregulatorer for medisinske og førstehjelpspersonale i nødssituasjoner, nemlig oksygen, oksygen og luftgjenopplivningsapparater som gir kunstig åndedrett og pustehjelp, deler og tilbehør dertil; personlig gjenopplivningsutstyr og omløpsregulatorer for medisinske og førstehjelpspersonale og til hjemmebruk, nemlig bærbare åndedrettsapparater for terapi, analgesisk og medisinsk oksygenforsyning og deler og tilbehør dertil. (730) Innehaver: Thon Holding AS, Postboks 1398 Vika, 0114 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 42: Hotell- og restaurantvirksomhet. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, DK-1007 København K, DK KL. 16: Trykksaker, trykte publikasjoner, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, bøker og trykksaker vedrørende on-line informasjonstjenesteytelser. KL. 35: Kompilering, systematisering, sortering og redigering og innføring av informasjoner om finansvesen og forretningsopplysninger i computerdatabaser, innhenting av forretningsopplysninger om finansvesen og ervervslivet, markedsanalyser. KL. 36: Bankvirksomhet, finansiell virksomhet, valutarisk virksomhet samt informasjon herom, herunder slik informasjon stilt til rådighet via globale kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonsvirksomhet, utsendelse av informasjoner via elektroniske medier, transmisjoner av meddelelser og bilder ved bruk av computere, utsendelse av informasjon via elektroniske medier. KL. 42: Utleie av tilgang til computer databaser samt utleie av tilgang til en computer eller en computer database til bruk for bearbeidelse av data, nyhetsformidling. (730) Innehaver: Translift Europa AS, Postboks 3043, 1506 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 7: Løfteapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SONICAIR (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 39: Tjenester vedrørende transport av brev, dokumenter, meddelelser, trykksaker og andre varer og gods ved diverse transportmidler; lagring, oppbevaring, pakking og levering av brev, dokumenter, meddelelser, trykksaker og andre varer og gods. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ECOMAR (730) Innehaver: Industri- og Prosjektutvikling AS, Akervegen 2, 7650 Verdal, NO (730) Innehaver: Thermax AS, Postboks 76, 1471 Skårer, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler med brannhemmende egenskaper; beisemidler med brannhemmende egenskaper; brannsikker maling. KL. 9: Klær for beskyttelse mot brann, ulykker og stråling; brannhjelmer; brannpumper; brannseil; brannslangespredere; klubber for brannslukning; brannslukningsapparater; automatiske brannsprøyter; branntepper; brannvarslere; sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; apparater og instrumenter til måling, signalering og kontroll til livredning og undervisning for brannvarsling; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder samt databehandlingsutstyr og datamaskiner i forbindelse med brannvarslingsanlegg. KL. 37: Bygging, reparasjon og installasjon av brannalarmer, brannvarslings- og brannslukningsutstyr og -anlegg, sikkerhetsutstyr og brannsikring i forbindelse med transportmateriell og bygninger. (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 6: Oppdrettsanlegg og utstyr for fiskeoppdrett, spesielt flyttbare oppdrettsanlegg og oppvekstkar. KL. 31: Fôr for fiskeoppdrett. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av oppdrettsanlegg. KL. 42: Rådgivning i forbindelse med fiskeoppdrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VINGASTRO (730) Innehaver: Vinarius AS, Billingstadsletta 14, 1396 Billingstad, NO KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser og tevlinger vedrørende matlaging og kokekunst; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. KL. 42: Restauranter; caféer; barer; catering; bevertning og tilbringing av mat og drikke. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ABB Vetco Gray Inc, 3010 Briarpark, Third Floor, Houston, TX 77042, US (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo (730) Innehaver: Kjerringsveiven, Postboks 102, 3661 Rjukan, NO KL. 18: Vandrestav. KL. 21: Kopp. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Skautknapp. KL. 41: Sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 6: Apparater og hjelpemidler for bruk ved landbasert og sjøbasert utvinning av olje og gass og tilsvarende virksomhet, nemlig brønnhodehus, kapper for oljebrønner, anker for oljeboring, brønnrammer, holdere for oppheng av boreslamrør, redskap med spesielle metallfôringer, spesielt tilpasset sveise- og metall innleggingsutstyr for sammenpassing av to ulike metaller, et metall som er en vanlig legering og et annet metall som er vesentlig mindre vanlig og/eller kostbarere; brønnrørskoblinger, foringsrørshoder; fordelingsrør, stigerør og spennstenger, anker for brønner, produksjonsrørshoder, koblinger for slikt utstyr. KL. 7: Apparater og hjelpemidler for bruk ved landbasert og sjøbasert utvinning av olje og gass og tilsvarende virksomhet, nemlig regulatorer for fluidstrøm, bearbeidelsesmaskiner for bruk ved slik utvinning, verktøy for brønndrift, gripeverktøy for tilknytning til brønner, testrigger. KL. 8: Gripeverktøy for tilknytning til brønner. KL. 9: Apparater og hjelpemidler for bruk ved landbasert og sjøbasert utvinning av olje og gass og tilsvarende virksomhet, nemlig måleinstrument for fluidstrøm, produksjonstre (kontrollinstrumenter). KL. 37: Vedlikehold-, service- og reparasjonsvirksomhet. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bergensavisen Konsern AS, Postboks 824, 5002 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Aviser. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Atria OYj, Vaasantie 1, SF Seinäjoki, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (300) Prioritet: FI, , T

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STRATEGY-IN-A-BOX SHOC (730) Innehaver: Mind AB, Kungsgatan 34, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; profesjonelle bedriftskonsultasjoner; faglige konsultasjoner om forretninger; informasjons-, konsultasjons- og rådgivningstjenester vedrørende bedrifts- og forretningsledelse, bedriftsorganisasjonskonsultasjoner; bistand og rådgivning, samt konsultasjoner om forretnings- og foretaksledelse; bedriftsanalyser; markedsundersøkelsestjenester; forretningsevalueringer og -undersøkelser; assistanse ved forretnings- eller industriledelse; bedrifts- og forretningsinformasjoner; reklame- og markedsføringstjenester. KL. 38: Data assistert sending (overføring) av beskjeder og bilder; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; kommunikasjon via dataterminaler; tjenester vedrørende tilgang til internasjonale datanettverk; utsending av beskjeder over elektroniske media; informasjon vedrørende telekommunikasjon; multimediakommunikasjonstjenester; informasjonstjenester on-line vedrørende telekommunikasjons- og utsendingstjenester. KL. 41: Arrangering, organisering og ledelse av konferanser, praktiske seminarer, seminarer og symposier; undervisning og utdannelse; instruksjonstjenester. KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet og -tjenester vedrørende datamaskiner; datasystemanalyser; datakonsulentvirksomhet; dataprogrammering; design (utforming), vedlikehold og oppdatering av data software; leasing, utleie og tilrådighetsstillelse av tilgang til databaser; leasing og utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; tilrådighetsstillelse og utleie av bruksrett til databaser; forskning og utvikling for tredjemann; teknisk forskning og rådgivning; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); industriell formgivning og design; grafisk formgivning; utforming av web-sider. (730) Innehaver: Paus-Jenssen Optikk AS, Persveien 36, 0581 Oslo, NO KL. 9: Briller, solbriller, brilleglass, brilleinnfatninger, brilleetuier, kontaktlinser, kikkerter. KL. 42: Optisk virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Diatec AS, 0371 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter). KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; vitenskapelig informasjon; faglige konsultasjoner (ikke om forretning). 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norske Skogindustrier ASA, Oksenøyveien 80, 1326 Lysaker, NO KL. 16: Papir, trykkpapir og magasinpapir. midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmaterialer). KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SAFETY & SECURITY SERVICE A/S (730) Innehaver: Safety & Security Service AS, Setraveien 2B, 0786 Oslo, NO (730) Innehaver: Rentex AS, Rødsetvn. 11, 6011 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORIGO (730) Innehaver: Designor AB, Box 903, S Lidköping, SE KL. 21: Redskap og beholdere for husholdningsformål samt kjøkkengeråd; koke- og stekekar, grytelokk, lokk for lokkefat, frityrgryter, stekespidd, grillspidd, stekenåler, stekepanner, pannekakejern; serviettholdere og serviettringer; ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass); glassbokser, glasskar, glassboller, glasslokk, glasskåler, malte glassvarer, glassvaser, pyntegjenstander av glass; krystall; serviser, porselensserviser, bordsett for olje og eddik, krydderstell, pepperbøsser, pepperkar, pokaler, rivjern, salatskåler, skåler, bordoppsatser, suppeskåler; brødkurver for husholdningsformål, drikkekar, fat, flasker, former, kaffeserviser; kaffekanner, kaffekokere, kaffefilter; tekanner; trykkokere; hånddrevne kverner for husholdningsformål; fruktpresser; husholdningsredskap, kjøkkenbeholdere, kjøkkengeråd, sleiver, øsesleiver for kjøkkenformål, øser, visper; leirgods, krukker, blomsterkrukker; potteskjulere; lysmansjetter, lysestaker; såpekopper; osteklokker; mugger, ølmugger; eggeglass; porselensvarer og porselenspynt; kokekar og skåler av keramikk eller av steingods; disse varer for så vidt de ikke er av edelmetall eller overtrukne hermed. (730) Innehaver: Popit Media AS, Gjerdrumsvei 11, 0486 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonstjenester. KL. 42: Programmeringstjenester, teknisk bistand, herunder utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: C (730) Innehaver: Harvey S Friedman, 8665 Wilshire Blvd., Beverly Hills, CA 90211, US KL. 38: Tjenester vedrørende flerbruker tilgang til et interaktivt globalt datanettverk. (300) Prioritet: US, , 75/905,551 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Taiyo Yuden Co Ltd, Ueno 6- chome, Taito-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner for anordning av elektroniske komponenter, nemlig monteringsmaskiner for integrerte kretser og deler til slike maskiner, nemlig bulkmatere, belter, drivplater, hylser, trakter, ytre tilførselsrør, indre tilførselsrør, sperreverk, kammer, skjermskrivere, maskiner for måling av integrerte kretser og maskiner for visuell undersøkelse; maskiner for fremstilling av elektroniske komponenter, nemlig kløvemaskiner, pressemaskiner, skrellemaskiner for grønt ark. (730) Innehaver: Taiyo Yuden Co Ltd, Ueno 6- chome, Taito-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Keramiske kondensatorer; faste motstander; elektriske spoler; ferrittkjerner; magneter; NTCtermistorer; EMI-sperrefiltre inkludert ferrittperler, sperrespoler, gnistbaner og varistorer; akustiske signalomformere inkludert piezoelektriske mottakere og piezoelektriske alarmapparater; hybrid ICS; likestrømstil-likestrøm-omformere; vekselrettere; svitsjede strømforsyninger; radiofrekvenskomponenter som omfatter kraftforsterkere; RF-moduler og antenneenheter; filtre inklusive dielektriske filtre; dielektriske resonatorer og LC-filtre; optiske opptaksdisker inklusive innspillbare CD-plater; optiske platespillere, opptakere og feiltestere; multimedia sekvensere; medisinske sensorkomponenter, nemlig elektrolyttanalysatorer; optiske kommunikasjonsmoduler og deler til optiske kommunikasjonsmoduler, inklusive optiske splitter, plastisk-optiske multiplekser, demultiplekser, bakgrunnsbelysningsmoduler. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HARMAN (730) Innehaver: Harman International Industries Inc, 250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Audio- og videoapparater og instrumenter, signalerings- og målingsapparater og instrumenter, kinematografiske, geodetiske, vitenskaplige og optiske apparater og instrumenter; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; databehandlingsutstyr; lære- og instruksjonsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvare; datamaskinens perifere enheter; apparater og instrumenter for opptak, produsering, overføring, redigering eller bearbeidelse av audio og/eller videosignaler; audiobehandlingsapparater; hi-fi lyd- og videokvalitetsutstyr; høyttalere, omformere, radioer, navigasjonssystemer og telematikk; bilaudioapparater og -instrumenter; signalbehandlingsutstyr, digitalt signalbehandlingsutstyr, digitale stemmesignalprosessorer; lydprosessorer, forsterkere, for-forsterkere, støtteforsterkere, mottakere, audiovideomottagere; tunere, hjemmekinoprosessorer, DVD-spillere, CD-spillere, CD- og DVD-transportører, optiske CD-spillere og transportere; fjernkontroller, underbasshøytalere, mikrofoner, hodetelefoner, integrerte lydsystemer, TV, videomonitorer, hjemmeteaterinnretninger; audiomikskonsoll; audiokompressorer og -prosessorer; korreksjonsledd; telefoner; kabler; deler og utstyr til alle forannevnte varer. KL. 37: Konstruksjon, installasjon, reparerings- og vedlikeholdstjenester; konstruksjons-, installasjons-, reparerings- og vedlikeholdstjenester for lydreproduksjonsapparater og instrumenter; høyttalere; forsterkere; akustiske signalomformere; nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske og kinematografiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring, manipulering, bearbeidelse, display, kringkasting og reproduksjon av signaler, data, informasjon, koder, lyd og/eller bilder; kommunikasjons- og nettverksapparater og - instrumenter, datamaskinvare for kontroll av audio, video og/eller navigasjonsutstyr; magnetiske databærere; opptaksplater, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinvare. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Bank of America Corp, 100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28225, US KL. 9: Dataprogrammer og programvare for bruk i forbindelse med bankvirksomhet, finansvirksomhet, investeringsvirksomhet og forsikringsvirksomhet, samt relatert materiale; magnetisk kodede aksesskort i plast for bruk i forbindelse med bankvirksomhet, finansvirksomhet, investeringsvirksomhet og forsikringsvirksomhet; plastkort med inkorporerte datachips for bruk i forbindelse med bankvirksomhet, finansvirksomhet, investeringsvirksomhet og forsikringsvirksomhet; pengeautomater, minibankautomater. KL. 35: Forretningsledelse, forretningsadministrasjon og forretningsrådgivning, markedsundersøkelser, informasjon og rådgivning vedrørende telemarketing og utenrikshandel relatert til bankvirksomhet, finansvirksomhet, investeringsvirksomhet og forsikringsvirksomhet. KL. 36: Bankvirksomhet, finansvirksomhet, investeringsvirksomhet og forsikringsvirksomhet; formidling av interaktive og ikke-interaktive produkter og tjenester relatert til bank-, finans-, investerings- og forsikringsindustri via globale og ikke-globale data- og telekommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester og elektronisk overføring av stemme, data, multimedia, grafikk, video, foto, audio og beslektet informasjon relatert til bankvirksomhet, finansvirksomhet, investeringsvirksomhet og forsikringsvirksomhet. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AGROFRESH (730) Innehaver: AgroFresh Inc, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til bevaring av friskhet i grønnsaker, frukt, planter og snittblomster, og for å kontrollere modningsprosessen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MALIBU (730) Innehaver: Malibu Health Products Ltd, London W1X2NL, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Active ISP ASA, Postboks 70 Bogerud, 0621 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Andersen Legal Advokatfirma ANS, Postboks 228 Skøyen, 0213 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner, serverteknologi. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, plastemballasje; esker og bokser for butikksalg av teknologirelaterte varer og tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, Internettaksess, World Wide Web (WWW) kommunikasjon og andre kommunikasjonsformer på Internett. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. KL. 42: Edb-programmering. KL. 3: Toalettpreparater og produkter; såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; såper mot svette; antiperspiranter og deodoranter; sjampo; balsam for hår; midler for solbeskyttelse; kosmetiske preparater for bruning av huden, lotion for kosmetisk bruk, kremer og oljer, solbeskyttende preparater; ettersol-preparater, lotion og kremer; kosmetiske produkter for hudpleie, fuktighetskremer, rensekremer og produkter for farging av huden; tannkrem; preparater for hårfjerning. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VISKOM (591) Merket er i farger (730) Innehaver: PBK Outsourcing Norge AS, O.H. Bangsvei 17, 1363 Høvik, NO KL. 35: Fakturaservice, kundereskontroservice, lønnsadministrasjon, regnskapsføring, personaladministrasjon, leverandørreskontroservice. KL. 36: Inkassoservice. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VISCOM (730) Innehaver: Grafill Norske grafiske designere og illustratører, Kongensgt. 7, 0153 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 Kolbotn KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, aviser, bøker, fotografier, bilder, grafisk trykk, instruksjonsmateriell (unntatt apparater), litografier, malerier (innrammet eller ikke), tegninger. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, undervisning, utdannelse, utgivelse av bøker, utgivelse av trykksaker, andre enn av reklametekster; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. (730) Innehaver: Grafill Norske grafiske designere og illustratører, Kongensgt. 7, 0153 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 Kolbotn KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, aviser, bøker, fotografier, bilder, grafisk trykk, instruksjonsmateriell (unntatt apparater), litografier, malerier (innrammet eller ikke), tegninger. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, undervisning, utdannelse, utgivelse av bøker, utgivelse av trykksaker, andre enn av reklametekster; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PETROSKILLS (730) Innehaver: Petroskills LLC, 4111 South Darlington, Suite 700, Tulsa, OK 74135, US (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Software og audiovisuelle bånd relatert til trening. KL. 16: Trykksaker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, nemlig ledelse av klasser, Internettbasert trening samt utgivelse av treningsmateriell. (300) Prioritet: US, , 76/006,413 EM, , US, , 76/050,277 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INFOMEDIX MAKI (730) Innehaver: European Medical Solutions AS, Olav Helsetsv 6, 0621 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr; dataprogrammer. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell, trykksaker, kontorrekvisita. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. KL. 42: Faglige konsultasjoner; programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (730) Innehaver: Robert Johansen c/o Maki Fosnavåg AS, Postboks 128, 6099 Fosnavåg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Restauranter og bevertning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: EKIDS INTERNET (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Østlandske Formidling AS, Solgård Skog 1, 1599 Moss, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, bløtdyr, skalldyr, muslinger, fjærkre og vilt; kjøttprodukter, fiskeprodukter, bløtdyrprodukter, skaldyrprodukter, muslingprodukter, fjærkreprodukter, viltprodukter; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker. KL. 30: Kjøtt til husholdningsbruk, kjøttpaier; ris, pasta, nudler; næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer; majones. (730) Innehaver: SilverCyber Tech Inc, 1415 Indiana Street, Suite 102, San Francisco, CA 94107, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogrammer, nemlig CD-ROM plater som tillater adkomst via et globalt datanettverk til private praterom, konferansesentre, e-post, spill og undervisning på mange områder for barn. (300) Prioritet: US, , 76/065,539 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CORPORATE HISTORY IMAGE MAP (730) Innehaver: Rune Bjerke, Trondheimsvn 2, 0560 Oslo, NO KL. 42: Konsulentvirksomhet. (730) Innehaver: SilverCyber Tech Inc, 1415 Indiana Street, Suite 102, San Francisco, CA 94107, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 42: Datavirksomhet, nemlig tilveiebringelse av online informasjon via en privat abonnementsbasert tjeneste for barn på mange forskjellige områder. (300) Prioritet: US, , 76/065,525 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CORPORATE IMAGE MAP (730) Innehaver: Rune Bjerke, Trondheimsvn 2, 0560 Oslo, NO KL. 42: Konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POLITICIAN IMAGE INDEX (730) Innehaver: Rune Bjerke, Trondheimsvn 2, 0560 Oslo, NO KL. 42: Konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POLITICIAN IMAGE MAP (730) Innehaver: Rune Bjerke, Trondheimsvn 2, 0560 Oslo, NO KL. 42: Konsulentvirksomhet. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELEBRITY IMAGE MAP TOP OF THE MOUNTAIN (730) Innehaver: Rune Bjerke, Trondheimsvn 2, 0560 Oslo, NO KL. 42: Konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELEBRITY IMAGE INDEX (730) Innehaver: Rune Bjerke, Trondheimsvn 2, 0560 Oslo, NO KL. 42: Konsulentvirksomhet. (730) Innehaver: Pure Management Group AS, Hegdehaugsveien 26, 0352 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabel Horten DA, v/cecilie Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 16: Bilde; brosjyrer; bøker; fotografier; kalendere; kunstgjenstander; magasiner; tegneserier; tegninger; tidsskrifter. KL. 25: Badebukser; badedrakter; badekåper; barnetøy; benklær; bukser; drakter; dresser; frakker; gensere; jakker; kjoler; klær, luer; pullovere; regntøy; skistøvler; skjerf; skjorter; skjørt; sko; T-skjorter; undertøy; uniformer; vester; yttertøy. KL. 41: Arrangering av skjønnhetskonkurranser; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; booking av seter for kulturelle arrangementer; diskotektjenester; ferieleirtjenester; filmproduksjon; filmstudioer; produksjon av fjernsyn og radioprogrammer; fjernsynsunderholdning; forlystelsesparker; fornøyelsesparker; drift av fritidsanlegg; fysisk trening; innspillingsstudioer; kasinovirksomhet; klubbvirksomhet; organisering av konkurranser; utleie av lydopptak; teateroppsetninger; organisering av kulturelle arrangementer; organisering av lotterier; organisering av sportskonkurranser; orkestervirksomhet; radiounderholdning; redigering av videobånd; sceneoppførelser; utleie av sceneutstyr; showoppsetninger; sirkus; spillehaller; drift av sportsinstallasjoner; utgivelse av tekster andre enn reklametekster; tekstforfattervirksomhet; fjernsynsunderholdning; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; undervisning; utleie av lydutstyr; utleie av sceneutstyr. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMA (730) Innehaver: Coma AS, Brugt. 1, 0186 Oslo, NO KL. 41: Nattklubb, diskotek. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; café, restaurant, bar, snackbar. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYNPLICITY (730) Innehaver: Synplicity Inc, 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94086, US KL. 9: EDB software for datastyrt design av elektroniske kretser. (730) Innehaver: Laura Reddy and Paul Pinthon, trustees of Aravinda Trust, doing business as Maroma, Auroville , Tamil Nadu, IN KL. 3: Røkelse, lukteposer, parfymer, eteriske oljer og kjegler av røkelse. KL. 4: Lys. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PHYCOMP (730) Innehaver: Phycomp Holding BV, Bredeweg 10, NL-6040 KC Roermond, NL KL. 9: Elektriske og elektroniske komponenter inkludert kondensatorer og motstander. KL. 42: Designtjenester relatert til elektriske og elektroniske komponenter (inkludert kondensatorer og motstander) og konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert dertil. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POLYRAD (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4 Tesseneer Drive, Highland Hights, KY 41076, US KL. 9: Isolerte elektriske ledninger og kabler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POLYRAD 150 (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4 Tesseneer Drive, Highland Hights, KY 41076, US KL. 9: Isolerte elektriske ledninger og kabler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POLYRAD XT (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4 Tesseneer Drive, Highland Hights, KY 41076, US KL. 9: Isolerte elektriske ledninger og kabler. (730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, nemlig telefoner, radioer, radiovekkerur, innspilte videobånd, videoplater, CD-er, audioplater, plater, audiobånd relatert til baseball, kikkerter, videofremvisere, kameraer; kaleidoskoper; dataprogrammer; platedeksler til elektriske brytere; elektriske skilter, selvlysende skilter; neonskilter; solbriller; etuier til briller og kontaktlinser; kjeder, innfatninger, snorer og linser til briller; briller; magneter; beskyttende klær, beskyttende hjelmer; kameraetuier, kamerareimer, fløyter, baseballhjelmer, datatilbehør herunder musmatter, skjermbeskyttere, håndleddputer, rammer til monitorer, notistavler, etuier til datamaskiner, CD-er, programvarepatroner for datavideospill, plater og kassetter til video- og dataspill, dataspillprogrammer og nedlastbare dataprogrammer fra et globalt datanettverk. KL. 16: Papirvarer og trykksaker, nemlig byttekort, spillkort, plakater, klistremerker, overføringsbilder, falske tatoveringer, overføringsbilder, nemlig leketatoveringer bilklistremerker, poengbøker og -kort, spilleprogrammer, blader og bøker relatert til baseball, skriveblokker, brevpapir, notisblokker, permer, mapper, konvoluttmapper, skrivesett, papirvarer, nemlig aktivitetssett for barn, trykte notisbøker, utklippsbøker, autografbøker, baseballkortalbumer, bokomslag, kalendere, kort, postkort, banksjekker, sjekkhefteomslag, kredittkort som ikke er elektronisk lesbare, frimerker til frimerkesamlere, gavepapir, vesker, festdekorasjoner, brikker, flagg, servietter og bordduker til festbruk, innrammet og uinnrammet fotografier, fotoalbumer, litografier, trykte papirskilt, baseballkortholdere og samleetuier laget av plast, 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 visittkortholdere, oppslagstavle laget av metall, papirvekter, brevåpnere, penner, blyanter, ornamenter og pynt til å feste på blyanter, markeringspenner, bordstativer og -holdere til penner, blyanter og blekk, ikke-elektriske viskelær, blyantspissere, ugraduerte linjaler, billettstativer og billettstativsnorer. KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T- skjorter, strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave, pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler, bodyer, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser, treningsgensere treningsbukser, undertøy, boxer-shorts, badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker, ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn, plastbleier, bleiesett bestående av bleier av tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser, babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede babysokker, slips, bukseseler, belter, belter for bekledning, nemlig pengebelter, votter, hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker, benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter. KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer, marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett, sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver, lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er, lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker, oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og håndleddsnorer til miniballtrær, minibaseballer, lekefigurer og sportsfløyter, håndopererte video- og elektroniske spill samt deler til slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike spill og spillprogram for bruk med håndholdte elektroniske spillemaskiner, spillemaskiner, ikkemyntopererte spillemaskiner, baseballer og stativer for baseballer, baseballer med autografer, basketballer, fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer, golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere, bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke (baseball), balltrær, mottagers masker, sportsutstyr nemlig tape for balltrær for å bedre håndgrepet, baseballmål, furutjærebager for baseball, harpiksbager for baseball, hanske-olje for baseball, baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere, brystbeskyttere for sport, suspensorier, baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd, juletrepynt. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet, nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger, gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio og via et globalt datanettverk eller en kommersiell online tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport, underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av informasjon relatert til ovennevnte aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line tjeneste. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROUGE NOVALIP (730) Innehaver: La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique SA, Avenue René Levayer, F La Roche-Posay, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann; gels, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper, kroppsdeodoranter; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solpleiende og solbeskyttelsespreparater (kosmetiske produkter); sminkepreparater; sjampo; gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargingspreparater; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 32 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TINDRA IL TEMPO GIGANTE (730) Innehaver: Hafslund Energi AS, 0278 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; formidling av energileveranser og abonnementer via et globalt datanettverk. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; distribusjon av energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLÅKLYPA GRAND PRIX (730) Innehaver: Kjell Aukrust, Midtåsen 54A, 1166 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabel Horten DA, v/cecile Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 16: Bilde; brosjyrer; bøker; fotografier; kalendere; magasiner; tegneserier; tegninger; tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLAN GUNDERSEN (730) Innehaver: Kjell Aukrust, Midtåsen 54A, 1166 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, v/cecile Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 16: Bilde; brosjyrer; bøker; fotografier; kalendere; magasiner; tegneserier; tegninger; tidsskrifter. (730) Innehaver: Kjell Aukrust, Midtåsen 54A, 1166 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA, v/cecile Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 16: Bilde; brosjyrer; bøker; fotografier; kalendere; magasiner; tegneserier; tegninger; tidsskrifter. 23

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 2002.12.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 49 2002.12.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 49 2002.12.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer