NORDMA/HSH. Bransjenormer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDMA/HSH. Bransjenormer"

Transkript

1 NORDMA/HSH Bransjenormer

2 Innhold 1.0 Omfang Nordma/HSH regler for telemarketing Opplæring Kvalitetskontroll Bestemmelser for registrering av personopplysninger under kundesamtaler Retningslinjer for medlytting og innspilling av telefonsamtaler Behandling av personalopplysninger...feil! Bokmerke er ikke definert. 8.0 Håndtering av kjøpte adresser Markedsføringsloven Angrerett Beskrivelse av reservasjonsregisteret i Brønnøysund NORDMA/HSHs TM-Nemd...9 Vedlegg: 1.0 Det Internasjonale Handelskammers (ICC) regler for DM/TM 2.0 Etiske regler for forvalgs- og abonnementstjenester med muntlig avtalebinding 3.0 Forslag til obligatorisk tekst i innspillingsmanuset

3 Nordma/HSH og HSH har i samarbeid utarbeidet en generell bransjenorm for å opprettholde et effektivt og pålitelig system for selvregulering. Hensikten med disse reguleringene (bransjenormene) er å gi forbrukerne og bedriftene forutsigbarhet og klare retningslinjer for å møte rimelige krav og forventninger som stilles til bransjens praksis. Bransjenormene for TM setter etiske og tekniske standarder for autoriserte bedrifters praksis, og det forutsettes at alle TM-autoriserte bedrifter følger normene. Det vil videre bli utarbeidet, publisert retningslinjer for praksis på ulike områder som berører bransjen ved behov 1.0 Omfang Bedrifter som benytter telefon som salgsverktøy i en eller annen form, være seg inngående eller utgående telefonhenvendelser (heretter CC bransjen) er undergitt en rekke krav gjennom flere lover, herunder lov om markedsføring m.fl. Bransjeorganisasjonen Nordma/ og HSH har gjennom dette dokumentet gitt nærmere retningslinjer som skal veilede bransjen om hva som er gjeldende for å sikre og bistå bransjen opptreden i tråd med lovverk, etikk, forretningsskikk og krav fra sluttkunde. Denne bransjenormen gir svar og retningslinjer til hjelp og støtte. Dette er ikke å anses som et fullstendig dokument og dokumentet vil bli løpende oppdatert. Dokumentet skal sikre at forbrukerens lovfestede rettigheter ivaretas ved virksomhetenes utøvelse av sin virksomhet. 2.0 Bransjekrav for telemarketing Generelle krav for utførelse av Telemarketingtjenester 2.1 Autorisasjonordning Alle bedrifter må søke om og få godkjent sin status som Telemarketingleverandør. Denne ordningen driftes av TM-nemden. Alle bedrifter som bruker telefonen som salgsverktøy skal autoriseres, og årlig revideres iht gitt autorisasjon. Det skal sendes endringsmeldinger til TM nemnden ved relevante endringer i virksomheten. Ved oppdagede mangler eller avvik fra de krav som stilles kan TM-nemden frata medlemsbedrifter autorisasjonen. Det skal gis 1 måned varsel i forkant for gjennomføring. 2.2 Ansvarlig ledelse Selskapet skal ha ansvarlig ledelse iht krav i selskapslovgivningen. 2.3 Etiske regler (krav til virksomhetsutførelse) Bedriften skal ha utarbeidet rutiner for driften som er i overensstemmelse med NORDMA/HSHs generelle bransjenormer, etiske regler og god forretningsskikk. Bedriften forplikter seg til å drive sin TM-virksomhet etter følgende etiske regler: a) Det er ikke adgang til å benytte andre enn oppdragsgivers medlems-, kunde-, leverandør- eller abonnementsregistre til markedsføringgjennom telefon. b)personregitre med telefonnummer kan bare benyttes elektronisk etter at de er kjørt mot Det sentrale Reservasjonsregisteret og SSBs døderegister.

4 c) Vasking mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund hver måned d) bevisst unngå salg av ideer og produkter som for mottakeren kan virke useriøse eller støtende. e) forsikre seg om at de aktuelle varer og tjenester er lovlig omsatt i Norge f) Det skal ikke ringes til barn. Dersom selgeren merker at den det ringes til ikke forstår innholdet på grunn av alder, beruselse eller annet skal samtalen avsluttes. g) Ved oppringning skal telefonkonsulentene presentere seg med fult navn, hvem de ringer på vegne av og oppgi formålet med samtalen. Det skal deretter bes om tillatelse til å fortsette samtalen. h) TM-selskapet har ansvar for at alle operatører til enhver tid har forutsetninger for å besvare mottagers eventuelle spørsmål vedrørende hvem oppdragsgiver er, hva som er aktuell kilde for adresse/telefonnummer. i) Privatpersoner skal ikke ringes før kl 0900 og ikke senere enn kl Det skal ikke ringes lørdager,søndager eller helligdager i henhold til lov om offentlige helligdager. j) markedsundersøkelser og salgskampanjer må ikke kobles. Videre vises et til vedlegg 1.0 : Det internasjonale handelskammers regler for DM/TM 2.4 Bruk av automatiserte ringesystemer Med dette menes de systemer som er i stand til å ringe et telefonnummer automatisk før en agent er klar til eksklusivt å ivareta samtalen. Formålet for automatiserte ringesystemer skal i størst mulig grad ihensynta interesssen til personen som kontaktes. I tillegg til effektivtitsgevinster hos Callsenter, gir aut. ringesysttemer muligheter til loggføring, rapporter lagring av bekreftelsesamtaler som en autorisasjonsordning vil benytte seg av. Interessen til personen som kontaktes er for eksempel god opplevd lydkvalitet, mulighet for å nå telefonen som ringer (se pkt. under) og at det er en ledig kundekonsulent til å ta samtalen. Disse formålene og samsvarende interesser reguleres på detaljpunkter som følger: Definisjoner: a) live oppringning defineres som en samtale hvor en konsulent faktisk er i forbindelse med en kunde b) avbrutt oppringning regnes som enhver samtale hvor systemet frigir linjen (avbryter samtalen) etter at oppringningen har blitt besvart av en kunde c) minimum ringetid regnes som den tid bedriftens ringesystemer er stilt inn slik at det ringes minimum 4 ringesignaler (= 20 sekunder) før oppringingen avbrytes og samtalen avsluttes som ikke besvart Tilgjengelig kundekonsulent Hvis ingen kundekonsulenter er tilgjengelig til å ta samtalen som systemet ringer opp, skal systemet avbryte samtalen og frigi linjen så raskt som mulig, og innen maksimalt 3 sekunder fra kunden tar av røret. Andel avbrutte oppringninger Oppringningssystemet må til enhver tid være justert slik måte at avbrutte samtaler unngås, men aldri overstiger 5 % per kampanje. Avbrutte oppringinger skal beregnes på basis av faktiske samtaler ( live oppringninger ) på/innenfor samme kampanje og tidsintervall. Ny oppringning påfølgende avbrutt oppringning Om en samtale til en mottager har resultert i s.k. "drop", skal TM-selskapet ved en eventuell senere oppringning til samme nummer sørge for at dette gjøres på en slik måte at det ikke blir "drop" om igjen. 2.5 Register over utførelse For hver individuelle kampanje/prosjekt, må autoriserte bedrifter føre et register på daglig basis over utførelse (diallerstatistikk) som klart dokumenterer etterlevelse av bransjenormer. Denne skal inneholde: a) antall samtaler forsøkt ringt b) antall besvarte samtaler c) antall samtaler tilkoblet d) antall samtaler overført til ledig konsulent

5 e) antall samtaler avbrutt oppringning Vedlikehold og oppbevaring av register over utførelse Statistikker fra dialer må oppbevares minimum 12 måneder og må være tilgjengelig for inspeksjon etter rimelig varsel fra NORDMA/HSH eller annen relevant myndighet. 2.6 Visning av nummer TM-selskapets nummer skal vises for mottager. Mottager skal til enhver tid ha muligheten til å identifisere nummeret, og dermed kunne ringe tilbake og få beskjed om hvem som har ringt. Det er TM-selskapets ansvar å tilrettelegge praktisk og teknisk for denne muligheten. Alle numre som benyttes skal meldes inn til Nordma/HSH og TM-nemden. Kunder som ringer tilbake på vist nummer skal, enten personlig eller ved hjelp av et forhåndsinnspilt opptak, informeres om navnet på callcenteret som har foretatt oppringingen 3.0 Opplæring Samtlige medarbeidere i autoriserte bedrifter skal ha gjennomgått grunnlegende opplæring som innholder følgende punkter: a) Nordma/HSHs etiske retningslinjer b) salgsteknikk og kundebehandling c) grunnleggende forståelse av markedsføringslovens bestemmelser d) god opplæring på de produkter og tjenester de skal fremme e) gjennomgang av rutiner for medlytting og opptak av samtaler Alle autoriserte bedrifter må kunne dokumentere at slik opplæring er gitt. Det stilles også særskilte krav til opplæring og oppfølging av daglige ledere og mellomledere. 4.0 Kvalitetskontroll Det stilles krav til at alle salg som gjennomføres i et autorisert callcenter skal kvalitetssikres internt før det sendes til oppdragsgiver på følgende måte: a) alle samtaler som ender i salg skal avsluttes med et verifiseringsscript b) alle verifiseringsscript tapes og gjennomlyttes for å avdekke eventuelle avvik. Unntak fra krav til gjennomlytting gjelder for humanitære organisasjoner og aviser. 4.1 Verifiseringsscript Verifiseringsscriptet skal inneholde følgende: a) navn og personalia på kjøper b) Pris og øvrige kostnader på produktet som er kjøpt c) eventuelle bindingstider og minstekjøpsforpliktelser d) informasjon om når produktet vil mottas e) informasjon om angrefristlovens bestemmelser f) annen informasjon som er hensiktsmessig for forbruker avhengig av produkt De kunder som har fått feilaktige opplysninger ringes tilbake med korrekt informasjon om tilbudet og gis mulighet til å bekrefte bestillingen på nytt. Ved salg med stor avtaleverdi og bindingstid for kunde skal hele samtalen tapes og lagres i avtaleperioden.

6 5.0 Registrering av personopplysninger under kundesamtaler Registrering og bruk av personopplysninger reguleres av Personopplysningsloven. Ethvert selskap som registrer eller bruker opplysninger om kunder må ha rutiner for å sikre at personopplysningslovens krav følges. Det vises for øvrig til NORDMA/HSHs bransjenorm for behandling av kundeopplysninger, se samt Datatilsynet praksis, se 6.0 Retningslinjer for opptak av telefonsamtaler Hemmelig opptak av telefonsamtaler man selv ikke deltar i rammes av straffeloven og er ikke tillatt. Det innebærer ikke at det uten videre er tillatt å ta opp samtaler man selv deltar i. Datatilsynet har i sin praksis lagt til grunn at personopplysningsloven som hovedregel regulerer dette, se mer på Personopplysningsloven omtaler ikke opptak av samtaler spesielt, men etter sikker praksis er det klart at telefonopptak kan falle innenfor loven. Alle lydopptak som blir gjort ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, slik som automatiske eller datamaskinbaserte opptakssystemer, omfattes av personopplysningsloven. Det gjelder også alle lydopptak som systematiseres i et personregister og dermed gjør at enkeltpersoner blir gjenfinnbare. I begge tilfellene er det en forutsetning at det er mulig å identifisere en bestemt person. Dersom man ønsker å gjøre lydopptak, må man som hovedregel enten ha hjemmel i lov, eller den registrerte (motparten) sitt samtykke. Det kan dessuten bare gjøres opptak dersom formålet er klart angitt, og virksomheten har saklig grunn til å gjennomføre lydopptakene. Opptakene må dessuten være relevante for formålet, jf generelle krav om behandling av personopplysninger i personopplysningsloven. 6.1 Opptak mv for kvalitetssikring/oppfølging/opplæring av arbeidstakere I forhold til opptak av ansatte bør dette som hovedregel baseres på samtykke fra den enkelte ansatte, jf personopplysningsloven 8 a. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og i enkelte tilfeller vil arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett kunne pålegge opptak, jf personopplysningsloven 8 f. Arbeidsgiver skal i alle tilfeller benytte det minst inngripende tiltak overfor sine ansatte. Dersom formålet kan oppnås ved for eksempel medlytt, skal denne metoden benyttes fremfor opptak av samtalen. I forhold til 3. part/kunden, må opptak alltid baseres på samtykke, jf Datatilsynets praksis. Ved bruk av opptak for kvalitetssikring/oppfølging/opplæring skal det etableres rutiner som sikrer tilstrekkelig informasjon til de ansatte og til kunden, samt rutiner for sletting. Opptakene skal slettes så snart formålet er oppfylt. Datatilsynet har lagt til grunn at noen dager bør være tilstrekkelig for å oppfylle ovennevnte formål. 6.2 Medlytting I de fleste tilfeller vil ikke medlytting omfattes av personopplysningsloven, ettersom det ikke behandles personopplysninger i lovens forstand. Medlytting benyttes generelt til følgende formål: sørge for kvalitet i samtalen bekrefte innholdet i avtalen med kunden lære opp og utvikle medarbeiderne. Medlytting defineres som følgende: a) når avtalt, ansvarlig person eller oppdragsgiver(såkalt medlytter) sitter ved siden av personen som foretar samtalen, og hører på via et ekstra headsett

7 b) når avtalt, ansvarlig person eller oppdragsgiver sitter i et annet lokale og lytter Dersom oppdragsgiver skal delta på medlytting kan det kun gjøres i følgende tilfeller: a) sjekke at oppdraget overholder angitte service- og kvalitetsmål, og at gjennomføringen følger oppdragets retningslinjer. b) for å kunne evaluere og utvikle prosjektet i samråd med callcenterbedriften, for å oppnå en optimal håndtering av oppdraget. Før gjennomføring av medlytting skal følgende informasjon gis til den ansatte: a) målet med medlyttingen skal være definert og uttalt. Alle ansatte skal, når de blir ansatt, informeres om at dette skjer, og av hvilke grunner b) før gjennomføring av medlytting skal de berørte ansatte informeres om dette c) medlyttingen bør dokumenteres i henhold til detaljerte, fastsatte hovedpunkter i forhold til tema for medlytt d) ved feedback til agenten, skal det inngåes en plan for hvordan denne skal kunne nå de oppsatte målene, samt hvilke midler, i form av opplæring og annet, som vil bli gjennomført for å kunne realisere måloppnåelse. 6.3 Opptak med formål å dokumentere inngått avtale I mange tilfeller vil det være aktuelt å benytte opptak av telefonsamtaler for å dokumentere at avtale er inngått. Dette vil være behandling av personopplysninger og omfattes av personopplysningsloven, se for øvrig punkt 6.1. Som utgangspunkt bør slike avtaler baseres på samtykke fra den ansatte. Samtidig må det komme frem for den enkelte hva som er formålet med opptakene, hvordan disse lagres og hvor lenge de oppbevares. En konkret vurdering må foretas i hvert enkelt tilfelle, og arbeidsgiver vil kunne pålegge opptak i kraft av arbeidsgivers styringsrett, se også her punkt 6.1. Opptak av samtale med kunde skal baseres på samtykke. Det skal kun tas opp den delen av samtalen som sikrer dokumentasjon av hva som er avtalt. Før opptak gjøres skal det gis informasjon om bla annet hva som er formålet med opptaket og hvor lenge opptaket vil bli oppbevart. Når avtalen er bekreftet skriftlig, eller det er uomtvistet at avtale er inngått, vil man normalt ikke ha behov for fortsatt oppbevaring av opptakene. Disse skal da slettes. 7.0 Håndtering av kjøpte adresser Det er igangsatt et arbeid med å lage bransjeregler for kjøpte personregistre med telefonnummer, godkjenning av adresseleverandører mv. 8.0 Interne reservasjoner og reservasjoner i Det sentrale reservasjonsregisteret Enhver kan for øvrig ved å registrere sitt navn i det sentrale reservasjonsregisteret i Brønnøysund kreve sitt navn sperret mot telefonmarkedsføring. Behandlingsansvarlige som markedsfører direkte skal vaske sitt adresseregister mot Reservasjonsregisteret før første gangs henvendelse til den registrerte. Det skal senere vaskes mot reservasjonsregisteret minst 12 ganger i året. Dersom det ikke markedsføres direkte så mange ganger som 12 ganger, skal det oppdateres minst før hver henvendelse. Ved bruk av oppdragsgivers kunderegister vil det være oppdragsgiver som er ansvarlig for å påse at vaskeplikten mot Det sentrale reservasjonsregisteret er oppfylt.

8 Plikten til å vaske gjelder ikke for markedsføring av egne produkter som rettes til personer som oppdragsgiveren har et løpende kundeforhold til Hva menes med løpende kundeforhold Hva som menes med løpende kundeforhold er ikke definert i personopplysningsloven. I en del tilfeller er det klart at det er etablert et løpende kundeforhold, for eksempel i de forhold hvor det foreligger avtale mellom kunden og markedsføreren. For de forbindelser hvor dette ikke er klart, må det foretas en konkret vurdering hvor det tas hensyn til bransje, type aktivitet og kundens forventning ved etableringen av kontakt mellom den registrerte kunde og markedsføreren. Dette innebærer at den enkelte markedsfører konkret må vurdere sine kundeforhold, spesielt med vekt på hva kunden forventer og hva som er vanlig innenfor vedkommendes bransje. 9.0 NORDMA/HSHs TM-Nemd Det er igangsatt et arbeid med å få på plass et kompetansesenter for TM. Kompetansesenteret er foreslått lagt til Salangen kommune i Troms. Kompetansesenteret er tenkt å skulle ha følgende oppgaver: Autorisasjon av TM-selskaper Sekretariat for klagenemnd Opplæring av ledere i TM-selskaper Generell opplæring i bransjen Myndighetskontakt Håndheving av bransjenormen vil forestås av en egen klagenemnd. Det jobbes med å etablere en slik nemd i samarbeid mellom bransjen og forbrukermyndighetene.. Det er igangsatt et samarbeid med myndighetene for å ivareta bransjens og forbrukerens hensyn i denne saken. Arbeidsgruppen ser for seg følgende: 9.1 Nemndas rolle og oppgaver Autorisere callsentre Avgjøre klager/tvister med bindende virkning Kunne innstille på at konsesjon inndras Kompetansesenteret er sekretariat 9.2 Sammensetning Bransjen Forbrukermyndighetene Nøytrale medlemmer 9.3 Sekretariat Dette vil nærmere utredes i samarbeid med myndighetene

9 Vedlegg 1: Det Internasjonale Handelskammers (ICC) regler for DM/TM Medlemsbedrifter i Nordma/HSH er tilsluttet de reglene som Det Internasjonale Handelskammer har utarbeidet for DM/TM bransjen. Dette regelverket kompletterer Nordma/HSHs etiske retningslinjer og skal følges av medlemsbedrifter. Regelverket kan oppsummeres i følgende punkter: a) ingen DM/TM-aktivitet skal fremstilles for forbrukeren som en form for markedsundersøkelse b) når telefonselgeren ringer forbrukerne skal de med en gang oppgi navn på selgeren de representerer opplyse om formålet avslutte samtalen dersom det er klart at mottakeren ikke har noen forutsetninger/ikke ønsker å ta i mot samtalen, eller er et barn (alle under 18 år) c) i de tilfeller hvor avtalen kan anses som inngått, skal forbrukeren gjøres oppmerksom på hva avtalen hovedsaklig innebærer d) utgående samtaler skal kun foretas på de tidene av døgnet som er allment oppfattet som rimelige for mottakeren forbrukeren har rett til en detaljert beskrivelse av avtalevilkårene i skriftlig eller annen fast form, senest i forbindelse med levering medlytting (inkludert innspilling) skal kun skje dersom det er sikkert, og for å bekrefte innholdet i samtalen, for å bekrefte en kommersiell transaksjon, i opplæringsøyemed eller for å utføre sikkerhetskontroll. Markedsførere skal sørge for at telefonselgerne er klar over medlyttingen forbrukere som har hemmelig telefonnummer skal ikke kontaktes bevisst for markedsføringsformål, med mindre det telefonnummeret er utelatt av forbrukeren Vedlegg 2: Etiske regler for forvalgs- og abonnementstjenester med muntlig avtalebinding 13.1 Retningslinjer a) samtlige operatører og deres leverandører følger de generelle krav og retningslinjer som er angitt i markedsføringsloven, så vel som Nordma/HSHs etiske regler b) ved godkjennelse av innspilling skal det tydelig fremgå at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, og at kunden avgir en klar ubestridelig aksept på dette for at avtalen skal være gyldig c) ved godkjennelse av innspilling skal det framgå tydelig: hvilket tilbud og hvilke priser og vilkår som gjelder vilkårene for å si opp avtalen, om den gjelder til videre eller for mer enn ett år hvem avtalen tegnes med, og dersom denne er en annen enn abonnementsinnehaveren, skal en muntlig fullmakt spilles inn hvilken bedrift avtalen tegnes med, og hvem som har tatt i mot kundens ordre

10 d) innspillingsmanuset skal det framgå tydelig at kunden raskt mottar en skriftlig bekreftelse på bestillingen, samt informasjon om angrerett i henhold til Angrefristloven for at avtalen skal være gyldig e) det skal foretas stikkprøver på de innspilte lydfilene ved at en annen part enn TM-leverandørens selgere kontrollytter på lydfilene. Eventuelt skal TM-leverandøren ha egne dedikrte medarbeidere med ansvar for kvalitet og kvalitetslytting f) når det kommer til salg av fasttelefoni, har teleoperatørene en vennlig og forretningsmessig holdning overfor forbrukerne ved avtaletegning og senere. Den grunnleggende holdningen er at teleoperatørene kun vil ha forbrukere som ønsker å være kunde hos dem Tekster til maler og bekreftelser Det er krav til innhold i samtalemaler, innspillingsmanus og bekreftelser i forhold til nysalg via telemarketing Disse tekstene sikrer at bransjen opptrer tydelig og korrekt ved muntlig avtaletegning, men sikrer også at Personopplysningsloven og Markedsføringsloven blir fulgt. Tekstene under er ikke fullstendige samtalemanus, men er derimot ment å klargjøre de avsnittene som er av betydning for å kunne opptre korrekt ut fra en juridisk synsvinkel når det kommer til muntlig avtalebinding. a) Obligatorisk tekst i samtalen b) Skal leses ordrett, men ikke spilles inn. XX har forenklet bestillingsprosedyrene gjennom muntlig avtale, og vi må derfor spille inn avtalen. (Du har rett til å skriftlig begjære utdrag av personopplysningene som finnes hos XX en gang per år, uten ekstra kostnad for deg selv. Ta kontakt med kundetjeneste på telefon XX dersom du vil ha mer informasjon) Vedlegg 3: 15.0 Obligatorisk tekst i innspillingsmanuset - Denne muntlige avtalen er like gyldig som en skriftlig avtale, og innebærer at du ikke kommer til å motta en skriftlig avtale som du må skrive under. Er dette ok? vent på svar Her kommer en presentasjon om avtalt tjeneste, inkludert priser og vilkår: I dag, den (dag-måned-år), har vi sagt oss enige i at du vil inngå en avtale om Er dette ok? vent på svar Stemmer det at det er du som er eieren av abonnementet? vent på svar Dersom personen ikke er eieren av abonnementet: Hva heter eieren av abonnementet (for- og etternavn)? vent på svar Hvilket personnummer (xxxxxx-xxxxx) har eieren av abonnementet? vent på svar Stemmer det at du har fullmakt fra eieren av abonnementet å flytte abonnementet? vent på svar Dersom du snakker med eieren av abonnementet eller dersom du snakker med en som har fullmakt: Hva er for- og etternavnet ditt? vent på svar Hva er personnummeret ditt (inkludert de siste 5 sifrene)? vent på svar Hvilke(t) telefonnummer skal tilsluttes XX? vent på svar

11 Innen XX (tidsperiode) vil eieren av abonnementet få en bekreftelse på din bestilling av XX. I henhold til loven har eieren av abonnementet 14 dagers angrefrist fra han/hun mottar bekreftelsen. Etter at angrefristen er gått ut, kommer vi til å levere tjenesten(e) du har bestilt. Sjekk at bekreftelsen stemmer overens med bestillingen din. Da vil jeg gjerne få takke for at du velger XX (bedriftens navn), og mitt navn er (for- og etternavn) C Tekst som skal følge med en bekreftelse som blir sendt etter muntlig avtalebinding Du har tegnet en muntlig avtale gjennom innspilling. Vi lagrer innspillingen hos oss. Opplysningene som vi har registrert om deg blir ikke gitt videre til noen andre, bortsett fra ved lovlig eller avtalerettslig forpliktelse, eller dersom det er nødvendig for å fastsette rettslige krav. Du har rett å be om å få utdrag av de opplysningene som er registrert om deg (innspillingen), en gang i året og uten ekstra kostnad for deg selv. Du må komme med en skriftlig begjæring til oss, med navn og personnummer. Begjæringen sendes til: Adresse: XXXX Utdraget sendes til den adressen som søkeren er oppført med i folkeregisteret innen én måned etter at vi har mottatt søknaden. Begjæring om å få rettet opp i personopplysninger gjøres hos XXXX.

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

2. utgave 18. mars 2015

2. utgave 18. mars 2015 1 NORDMA og VIRKE Bransjenorm for callcentre 2. utgave 18. mars 2015 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 6 4.0 Kvalitetskontroll... 6 5.0 Registrering av

Detaljer

3. utgave 10. august 2017

3. utgave 10. august 2017 1 NORDMA og VIRKE Bransjenorm for Callcentre 3. utgave 10. august 2017 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 6 4.0 Kvalitetskontroll... 6 5.0 Registrering

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Innledning. Behandling av personopplysninger

Innledning. Behandling av personopplysninger Innledning Norsk Direktemarkedsføringsforening (NORDMA) søker å opprettholde et effektivt og pålitelig system for selvregulering. Disse reguleringene (bransjenormene) skal møte rimelige krav og forventninger

Detaljer

Personvern og kundedata

Personvern og kundedata Personvern og kundedata 19.01.2015 Fra muligheter til begrensninger? MULIGHETENE Hvordan bruke data fra interaksjon med kundene for å få større kundeinnsikt og grunnlag for å forbedre tjenester og produkter?»

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE FOR TELEFONSALG

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE FOR TELEFONSALG Max Marketing Gruppen AS Hovedkontor: Skibåsen 20 C 4636 Kristiansand Telefon: 38 17 00 00 Telefax: 38 17 00 01 Org. nr.: 990 115 206 www.maxmarketing.no Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Mal for innhenting av informert samtykke

Mal for innhenting av informert samtykke Vedlegg 2 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) Mal for innhenting av informert samtykke Innhold Samtykkeskjema... 2 Personverninformasjon: Behandling

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Choose an item. TeliaSonera er også medlem av bransjeorganisasjonen NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening.

Choose an item. TeliaSonera er også medlem av bransjeorganisasjonen NORDMA, Norsk Direkte Markedsføringsforening. 1 (6) Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO Oslo, 8.10.2015 Høring Forslag til endringer i reglene for telefonsalg TeliaSonera Norge AS (TeliaSonera) viser til

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 1. desember 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg

Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 17.08.2015 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Sandakerveien 138, 0484 Oslo Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 E-post post@forbrukerombudet.no

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 FORUTSETNINGER... 4 3 HOVEDREGEL... 5 4 UTDYPENDE KOMMENTARER... 5 4.1 Sletting...5 4.2 Kontroll

Detaljer

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat

Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Finansdepartementet 20. juni 2013 Høringsnotat Om lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak m.v. 1 Innledning Personopplysningsloven

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser overfor etatens brukere Operativ sikkerhetsdokumentasjon Fokusområde Personvern og taushetsplikt Sikkerhetskrav Personopplysninger skal primært innhentes

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

LYDOPPTAK AV SAMTALER Veileder

LYDOPPTAK AV SAMTALER Veileder LYDOPPTAK AV SAMTALER Veileder 3 Innhold Innledning... 5 Lovbestemmelser om lydopptak... 5 Hemmelige formål... 5 Private formål... 5 Hva må til for at lydopptaket skal være lovlig... 5 Samtykke skal være

Detaljer

Autorisasjonsordning for Call Centerbransjen 2009

Autorisasjonsordning for Call Centerbransjen 2009 Autorisasjonsordning for Call Centerbransjen 2009 Svein Rasmussen, ProffCom AS Dag Harald Johansen. UniCall AS 19.01. 2009 Agenda -Autorisasjonsordningen Fase 1-2009 Historikk tidligere autoriseringsordninger

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

HØRINGSNOTAT NY LOV OM MARKEDSFØRING OG ANNEN MARKEDSPRAKSIS - TELEFONSALG (TM)

HØRINGSNOTAT NY LOV OM MARKEDSFØRING OG ANNEN MARKEDSPRAKSIS - TELEFONSALG (TM) Postboks 219 Torshov. 0413 Oslo. Tlf. 21509322. E-mail: sekretariatet@nordma.no. Orgnr.:986 161 325 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 31. oktober 2006 HØRINGSNOTAT

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING

RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Serviceboks 1, Ullevål Stadion 0840 Oslo RETNINGSLINJER FOR IDRETTENS DATABEHANDLING Bransjeregler for Idrett 1. FORMÅL Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Personvernveileder. for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund

Personvernveileder. for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund Personvernveileder for medlemsbedrifter i Norges Bilbransjeforbund (NBF) I denne veilederen gir NBF en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern. Herunder

Detaljer

Personvern og velferdsteknologi

Personvern og velferdsteknologi Personvern og velferdsteknologi «Personvern» Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger Fra www.datatilsynet.no Når jeg går inn på badeværelset

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00275 Dato for kontroll: 11.04.2012 Rapportdato: 08.01.2013 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: WiMP MUSIC AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Jørgen Skorstad 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven Dato: 06.04.2017 Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR/GOS-prøven 1. Om AFR og GOS Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som ble innført 1.

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 og 2012

Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 og 2012 Prosjektnotat nr. 6-2012 Randi Lavik & Ragnhild Brusdal Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 og 2012 SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 6 2012 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Styrets behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-8 Saksfremstilling: Saken gjelder en autorisert finansiell

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00057 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Paulsens Hotell AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet Velferdsteknologi og personvern Camilla Nervik, Datatilsynet Datatilsynet http://itpro.no/artikkel/20499/vipps-deler-din-kundeinformasjon-medfacebook/ http://e24.no/digital/undlien-vil-skape-medisiner-tilpasset-dine-gener-uioprofessor-vil-digitalisere-genene-dine/23608168

Detaljer

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst

Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 19.01.2011 Side 1 av 5 Rammer og retningslinjer for behandling og utlevering av informasjon om eiendommer og eiendomsskattetakst Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER Approved by Date Effective as of Responsible Author BoD November 2012 Compliance Earlier versions Period of validity Comment Responsible Author Version 1 Version 2 RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet.

Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. Undervisningsvurdering noen juridiske forhold Her får du få svar på sentrale spørsmål knyttet til vurderingsarbeidet. Teksten er ikke uttømmende, men ment som en hjelp i arbeidet. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

TM-dag på Fossekallen

TM-dag på Fossekallen Velkommen til TM-dag på Fossekallen 19.Januar 2009 PROGRAM FOR DAGEN 11:00-11:10 Velkommen v/gunnar A. Swensen, Daglig leder NORDMA 11:10 11:40 Ny lov. Hva gjelder? En oppsummering v/advokat Therese Fevang,

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale)

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) AS Vinmonopolet Oppdatert 29.11.2013 Side 1 av 6 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner... 3 3. Produksjonssetting av nye meldingstyper... 3

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 8 Databehandleravtale Side 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Februar 2002 Revidert september 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Telefonsalg

Februar 2002 Revidert september 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Telefonsalg Februar 2002 Revidert september 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Telefonsalg Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING... 4 2.1 MARKEDSFØRINGSLOVEN...4 2.2 PERSONOPPLYSNINGSLOVEN - RESERVASJONSREGISTERET...4

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER)

KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) KRAV TIL INNHOLDSLEVERANDØRER (CPA-RETNINGSLINJER) 1.1 Markedsføring via SMS krav etter mfl. 2b... 2 1.1.1 Aktivt samtykke... 2 1.1.2 Etablert kundeforhold... 2 1.2 Informasjon som skal gis før kjøp av

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Oslo kommune Velferdsetaten Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Velferdsetaten Org.nr: behandlingsansvarlig og Org.nr.:

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre.

om konsesjon til å behandle personopplysninger i forbindelse med program om antidoping ved treningssentre. Treningssenter AS Postboks OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00001-34/KBK 10. september 2013 Konsesjon til å behandle personopplysninger - Treningssenter - Dopingkontroll

Detaljer

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS

RAMMEVERK for praktisk prøve GOS RAMMEVERK for praktisk prøve GOS : InnlEdnIng Innledning Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) etablerte felles fagplaner og felles rammeverk for praktisk prøve 31.01.2013

Detaljer

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA

Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerens erfaring med postkassereklame Rapport og undersøkelse utviklet av Future Foundation og Experian AS På vegne av: NORDMA Forbrukerundersøkelsen folks holdning til Direkte Markedsføring Gjennomført

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Oppgave 1. DRI1010 Emnekode 7464 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6

Oppgave 1. DRI1010 Emnekode 7464 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6 SIDE 1 AV 6 Oppgave 1 Denne oppgaven handler om lov om behandling av personopplysninger 14. april 2000 nr.31 (heretter pol.eller personopplysningsloven) og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (heretter

Detaljer

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato Oppgave 1 361 2015-05-05 For å kunne vite hvilken betydningen det har for anvendelsen av personopplysningsloven når det skal behandles sensitive personopplysninger så må man vite hva «sensitive personopplysninger»

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Cloud computing og offshoring. Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet. Espen Werring, 1. desember 2011

Cloud computing og offshoring. Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet. Espen Werring, 1. desember 2011 Cloud computing og offshoring Juridiske sjekkpunkter for overføring av data til utlandet Espen Werring, 1. desember 2011 Er dette noe å bry seg om? Betydelig vekst innen offshoring de seneste årene Alle

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer