Greit eller ugreit eller begge deler?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Greit eller ugreit eller begge deler?"

Transkript

1 Greit eller ugreit eller begge deler? Forslag 2l direk2v om kollek2v re6ghetsforvaltning og klarering av re6gheter i musikk for hele eller deler av EU- området v/spesialråd Helge M. Sønneland SERI/ KUD 1

2 Presentasjonen Den større sammenhengen i EU og bakgrunn Formål Gjennomgang av forslaget Personlig vurdering av forslaget med vekt på mulige konsekvenser for norsk opphavsrel 2

3 Den større sammenhengen og bakgrunn Den digitale agenda Målet om EL digitalt indre marked Kommisjonens IPR- strategi Tidligere anbefaling fra kommisjonen (2005/737/ EF) om re6ghetsforvaltning og online musikktjenester Tjenestedirek2vet (2006/123/EF) Inngrep fra DG Konkurranse Kommisjonens inntrykk av virksomheten i (visse) forvaltningsselskap 3

4 Formål og hjemmel Modernisere området mht effek2vitet, presisjon, gjennomsik2ghet og ansvarliggjøring, øke medlemmenes medvirkning høyne standarden mht forvaltning og utbetaling Forvaltningsselskapene må 2lpasse seg virkeligheten og behovet i det indre marked LeLe ( og fremme )klarering av re6gheter i musikkverk for grenseoverskridende bruk on- line i det indre marked Hjemmelsgrunnlag: TEUF art. 50, 53 og 62 ( lele fri utveksling av tjenesteytelser ) Nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene (TEUF Art.5) Forholdet 2l tjenestedirek2vet 4

5 Allment om forslaget 5 avsnil AvsniL I Generelle bestemmelser AvsniL II Forvaltningsselskaper AvsniL III Forvaltningsselskapers utstedelse av mul2territorielle lisenser 2l online- musikkre6gheter AvsniL IV Håndheving AvsniL V Rapportering avslulende bestemmelser 5

6 AvsniL I Generelle bestemmelser Art. 1 :Gjenstand : krav for å sikre velfungerende forvaltning av opphavsrel og nærstående re6gheter Art. 2.1 : Virkeområde :avsnilene I, II og IV (unntal art. 36 og 40) gjelder alle forvaltningsselskap Art. 2.2 AvsniL III gjelder kun de selskapene som forvalter opphavsre6gheter 2l musikkverk for bruk online på tvers av grenser 6

7 Definisjoner Art. 3 pkt a) - m) definerer begreper i forslaget Forvaltningsselskap organisasjon som forvalter re6gheter 2l mer enn én re6ghetshaver og har forvaltning som eneste eller primære formål, og som er eiet og kontrollert av medlemmene Mul2territorial lisens : lisens som omfaler mer enn én medlemsstats territorium Online - musikkre6gheter : Re6gheter 2l musikkverk ihht art. 2 og 3 i Infosoc- direk2vet (2001/29/EF )som er nødvendige for online- levering av musikk ( og film og spill ) Kfr. Ar2kkel 2 : motstrid?? 7

8 AvsniL II Kapi%el 1 : Medlemsskap i og organisasjon av forvaltningsselskaper - Overordnede prinsipper, re6ghetshavernes re6gheter, medlemsregler, generalforsamling, 2lsynsfunksjon - Frihet 2l å velge organisasjon (Art.5.2) (Hva med SatCAb- direk2vets krav om én kollek2v org.?) - Krav om skriglig fullmakt og underretning (Art.5.6) - Tilsynsfunksjon (Art. 8) ( Nedre grense for organets størrelse ) - Forhold 2l generalforsamling og styre 8

9 KapiLel 2 Forvaltning av re6ghetsinntekter Oppkreving og anvendelse ( Art. 10) Fradrag (Art. 11) 2l kollek2ve ordninger- likebehandling Fordeling ( Art.12.1) : Regelmessig- omhyggelig- 2l alle re6ghetshavere Foreldelsesfrist ( 5 år) Liste over hileverk (Art. 12.3) skal gjøres off. 2lgjengelig 9

10 Kapitlene 3 og 4 Forvaltning på vegne av andre selskap ((Art.13 og 14 ) Forbindelser med brukerne (Art. 15) - Lisensiering tariffer : objek2ve kriterier som avspeiler økonomisk verdi av re6ghetene i handelen 10

11 KapiLel 5 Gjennomsik2ghet og rapportering Krav 2l informasjon 2l hver re6ghetshaver ( Art. 16 ( 8 pkt)) Info om inntekter og fradrag (2l den enkelte?) Skyldig beløp Opplysninger,eLer anmodning, 2l andre selskap og 2l brukere bl.a.om hileverk (Art. 17 og 18) Gjennomsik2ghetsrapport ( Art.20 ) jfr. bilag 1, (26 pkt ) Forholdet 2l årsmeldinger 11

12 Avsni% III Selskapers utstedelse av mul2territorielle lisenser 2l online- musikkre6gheter 13 paragrafer som gjelder spesifiserte krav 2l selskaper som utsteder slike lisenser Kapasitetskrav, krav 2l presisjon i rapportering og fakturering, databehandling, gjennomsik2ghet, nøyak2ghet av repertoar- opplysninger, utbetaling Avtaler mellom selskaper om mul2territoriell lisensiering: ikke eksklusivitet Selskaper som ikke klarer eller ønsker å klare kravene : oppfordring 2l frivillig overlatelse 2l et annet selskap som gjør det Forpliktelse 2l å representere et annet selskaps repertoar for mul2territoriell lisensiering hvis man anmodes om det (og mer enn eget repertoar ) Lisenser 2l kringkas2ng (og nel - distribusjon ) unntal Enkelt- re6ghetshaveres re6gheter når eget selskap ikke vil lisensiere grenseoverskridende bruk 12

13 AvsniL IV Håndheving Tvisteløsning for medlemmer og re6ghetshavere Tvisteløsning for brukere Alterna2v tvisteløsning ( Ad. avsnil III - Art. 36) Klager (Art. 37 ) Sanksjoner Kompetente myndigheter ( ad art.21, 37, 38 og 40 (ad avsnil III) 13

14 AvsniL V Rapportering avslulende bestemmelser Rapport om direk2vet Gjennomføring i medlemsstatene: 12 måneder eler ikragtreden Bilag 2 : Forklarende dokument 14

15 Kommentarer og vurderinger Generelt (1) : forholdet 2l tjenestedirek2vet frihet 2l å 2lby tjenester ikke adgang 2l å kreve godkjenning forholdet 2l avtalelisens- ins2tulet Generelt (2) : Detaljeringsgraden byrdefullt for selskaper og for brukere Generelt ( 3) : Teknisk komplisert gjennomføring, forholdet 2l nærhets- og proposjonalitetsprinsippene; organisasjonsfrihet Generelt (4) : Oppnås det som ønskes med avsnil III? Enkeltbestemmelser - Uklare definisjoner (bl.a. ulikt innhold i hhv dansk, svensk og engelsk versjon om virkefelt ) - Direktør - begrepet 15

16 Kommentarer ( II) Innhen2ng av fullmakter ( Art. 5.6) går på tvers av avtalelisensens grunnidé Fordeling av vederlag ( Art. 12) individuelt! Tilsynsrådets forhold 2l selskapets ordinære organer ( Art. 8) en merkverdighet eler norsk organisasjonspraksis Tvisteløsning ( art. 35 ) kan den føre 2l tvangslisensiering? 16

17 Art. 35 Art :.tvister mellom forvaltningsselskap og brukere om gjeldende eller foreslåle lisensbe2ngelser, tariffer og enhver avvisning av å utstede en lisens kan forelegges for relen, og hvis dele er relevant, et uavhengig og upar2sk tvisteløsningsorgan Art (Hvis et slikt organ etableres)..skal det ikke hindre partene i å anlegge sak for en domstol 17

18 AvsluLende kommentarer Vil medføre store administra2ve byrder Fungerer kanskje på musikkområdet (?) Vil trolig styrke de store uten å gi en fullgod løsning Ikke 2lpasset virkeligheten på reprografi- og AV- området Ekstremt umordrende for avtalelisensen er det bevisst? 18

19 Videre behandling og mulige (nordiske) innspill Forhandlingene neppe avslulet innen V Avtalelisens må sikres Tekst ad avtalelisens i hileverk- direk2vet : This direc2ve is without prejudice to the arrangements in Member States concerning the management of rights such as extended collec2ve licences, legal presump2ons of representa2on and transfer,collec2ve management or similar arrangements or a combina2on of them, including for mass digi2sa2on 19

20 Greit eller ugreit eller begge deler? Gode formål, men Mest ugreit slik teksten nå står Takk for oppmerksomheten!! 20

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ),

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 139/2004. av 20. januar 2004. («EFs fusjonsforordning») under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 2 ), Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del A nr. 1 (rådsforordning (EF) nr. 139/2004), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Justisdepartementet Statsråd: Hanne Harlem KONGELIG RESOLUSJON ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Ref. nr.: 22 Saks. nr. 00/00714 A-AK Dato: 30.06.00 1. INNLEDNING Justisdepartementet fremmer med dette forslag

Detaljer

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006)

Innst. O. nr. 68. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innst. O. nr. 68 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra energi- og miljøkomiteen Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/36. av 7. september 2005. om godkjenning av faglige kvalifikasjoner NOR/305L0036.00T OJ L 255/05, p. 22-142 Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Vederlagsmodeller under åndsverkloven 45b og 34

Vederlagsmodeller under åndsverkloven 45b og 34 Vederlagsmodeller under åndsverkloven 45b og 34 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17956 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling... 1 1.2 Metode og rettskilder...

Detaljer

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2013 Foto: Ilja Hendel 58 børsnoteringer BØRSNOTERINGER SIDEN siden 2005 Oslo Bergen london Singapore Shanghai Kobe FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Analyse av verdipapirhandelloven 2 5 nr. 5

Analyse av verdipapirhandelloven 2 5 nr. 5 Universitetet i Bergen Analyse av verdipapirhandelloven 2 5 nr. 5 Masteroppgave i rettsvitenskap Kandidatnummer: 168312 Leveringsfrist: 2. juni 2009 Hovedveileder: Filip Truyen Antall ord: 13704 30.05.2009

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter.

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter. Til: Ideelt Nettverk Fra: Ansv. advokat: Advokatfirmaet AS Morten Goller Dato: 16. juni 2015 HANDLINGSROM FOR BRUK AV IDEELLE ORGANISASJONER 1. INNLEDNING Vi viser til anmodning fra Ideelt Nettverk om

Detaljer

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006

Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF. av 14. juni 2006 Nr. 59/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2013 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/48/EF 2013/EØS/59/08 av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer