2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER"

Transkript

1 PRODUKTDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 Utstedelsesdato: 08-jul-2010 Revisjonsdato: 08-jul IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Leverandør: Veridex, LLC 1001 US Highway 202 North Raritan, NJ Kundestøttetelefon: VERIDEX (US) (Outside US) Importør: OCD ESC 24, Bld Sebastien Brant BP Illkirch Graffenstaden France Produktnavn: CellTracks Instrument Buffer Rent stoff/preparat Preparat Identifisert anvendelse: Bufferoppløsning Kontaktperson: Ansvarlig/utsteder: E-post adresse Telefonnummer for nødstilfelle: (800) ChemTrec (24 timer) 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Klassifisering og merking Klassifisering: Tegn på fare: Xn - Helseskadelig. Preparatet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 1999/45/EF Xn;R22 Viktigste risikoer Risk Phrase R22 - Farlig ved svelging. Generell fareinformasjon: Gradering av kreftfremkallende evne: J & J European Union: Kan absorberes gjennom huden i skadelige mengder Page 1 of 7

2 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Preparatets kjemiske beskaffenhet: Bufferoppløsning Komponenter CAS-Nr Vekt % REACH nr. EINECS-Nr. Synonymer Klassifikasjon Natriumazid T+;R28-32 N;R FØRSTEHJELPSTILTAK Generelle råd Øyekontakt: Hudkontakt: Inntak: Inhalering: Beskyttelse av førstehjelpspersonell: Øyeblikkelig legehjelp kreves Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Hvis en person føler seg uvel eller viser symptomer på hudirritasjon, skal en konsultere lege. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten. Sørg for legetilsyn. Bruk egnede hansker og øye/ansiktbeskyttelse. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Egnet slukningsmiddel: Slukningsmidler som av sikkerhetsgrunner ikke må anvendes: Spesielle utsettelsesfarer som kommer fra selve stoffet eller preparatet, dets forbrenningsprodukter eller utsluppete gasser: Forbrenningsprodukter eller resulterende gasser: Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn: Bruk slokkingsutstyr som passer til den omkringliggende brannen. Ingen rimelig forutsigbare Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personlige forsiktighetsregler: Miljømessige forsiktighetsregler: Rengjøringsmetoder: Bruk egnede hansker og øye/ansiktbeskyttelse. Avfallshåndtering og kassering må skje i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser. Rens forurenset overflate grundig. Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist). Vask med desinfeksjonsmiddel. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndtering: Tekniske forholdsregler / forsiktighetsregler: Sikkert håndteringsrådåd: Bruk beskyttende vernebriller, hansker og klær. Sett alltid toppen på etter bruk. Bruk engangshansker ved håndtering av reagenser. Vask hendene grundig etterpå. Page 2 of 7

3 Oppbevaring: Tekniske forhåndsregler/lagringsbetingelser: Må ikke fryse. Oppbevar uåpnede og åpnede komponenter ved 15 til 25 C. Uforenelige produkter: Må ikke lagres i nærheten av syrer. Hold borte fra varme og antennelselskilder Spesielle anvendelser:. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Eksponeringsgrense(r): Komponenter Den europeiske unionen Natriumazid (0.1%) TWA = 0.1 Frankrike Tyskland Sveits Nederland U.K VME = 0.1 VLCT = 0.3 MAK = 0.2 TWA = 0.2 Peak = 0.4 MAK = 0.2 STEL = 0.4 TWA = TWA = 0.1 Komponenter Spania Italia Portugal Finland Danmark Østerrike TWA = 0.1 N/A TWA = 0.1 TWA = 0.1 Natriumazid (0.1%) VLA-ED = 0.1 VLA-EC = 0.3 MAK = 0.1 Komponenter Norge Polen Irland Belgia Bulgaria Den Tsjekkiske Republikk Natriumazid (0.1%) Ceiling = 0.3 TWA = 0.1 Ceiling = 0.3 NDS = 0.1 NDSCh = 0.3 TWA = 0.1 Skin TWA = 0.1 Komponenter Estland Hellas Ungarn Latvia Litauen Luxemburg Natriumazid (0.1%) TWA = 0.1 TWA = 0.3 TWA = 0.1 TWA = 0.1 IPRV = 0.1 TWA = 0.1 TWA = 0.1 ppm STEL = 0.1 ppm TPRV = 0.3 Komponenter Slovenia Slovakia Sverige Kypros Malta Romania Natriumazid (0.1%) TWA = 0.1 Ceiling = 0.3 LLV = 0.1 TWA = 0.1 TWA = 0.1 TWA = 0.1 STV = 0.3 Komponenter Argentina Brasil Chile Venezuela Chile Prohibited Substances List Natriumazid (0.1%) ppm (Ceiling) 0.29 (Ceiling) N/A N/A Ceiling = 0.11 Ceiling = 0.29 N/A EksponeringsgrenserNøkkel : N/A - - Kan absorberes gjennom huden Ceiling - Tak grenseverdi Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Maskintekniske m?l: Åndedrettsvern: Håndbeskyttelse: Sørg for skikkelig ventilasjon. Ingen Bruk engangshansker ved håndtering av reagenser i settet. Vask hendene grundig etterpå.. Page 3 of 7

4 Øyebeskyttelse: Hud og kroppsbeskyttelse Bruk vernebriller/ansiktsskjerm Unngå kontakt med øynene. Bruk egnede hansker og øye/ansiktbeskyttelse. Bruk egnede verneklær Begrensning av miljøeksponering Generell informasjon 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Fysisk tilstand: Utseende: Farge: Lukt: flytende Clear solution fargeløs Ikke anvendbar. Viktig helse sikkerhet og miljø informasjon Flammepunkt: ubestemt Kokepunkt/område ph: Antennelighet (fast stoff, gass): Eksplosjonsevne: Oksidasjonsegenskaper: Damptrykk: Tyngdekraft: Tetthet: Vannoppløselighet: Løselighet i andre løsningsmidler: Fordelingskoeffisient (noktanol/vann): Viskositet: Damptetthet: Fordampningshastighet: (1 % in water) Andre opplysninger Autoantennelsestemperatur Smeltepunkt/område Blandbarhet Fettoppløselighet: Volume resistivity or conductivity: Gassgruppe 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet: Materialer som skal unngås: Forhold som skal unngåes: Farlig polymerisering: Mulighet for farlige reaksjoner: Farlige nedbrytningsprodukter: Stabil under anbefalte lagringsforhold. Uforlikelig med syrer. Det har vært rapportert tilfeller der natriumazid har dannet bly- og kobberazider i røranlegg i laboratorier. Disse azidene er potensielt eksplosive. For å unngå at opphoping av slike stoffer, bør du skylle med store mengder vann hvis du tømmer disse løsningene i vasken. Vil ikke inntreffe. Page 4 of 7

5 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutt giftighet Øyenkontakt Hudkontakt Kan være skadelig ved hudkontakt Svelging Farlig ved svelging Innåndning Toksikologidata for komponentene Komponenter LD50 Oral LD50 Hud LC50 ( ) Innåndning Natriumazid (0.1%) LC50 (ppm) Innåndning Prøvesorter: Rat = rotte Rabbit = kanin Sub-kronisk / kronisk toksisitet Ingen data tilgjengelig for repetert dose. Målorgan(er) Reproduksjonseffekter Utviklingsmessige effekter kreftfremkallende påvirkninger Gentoksiske effekter Mave- og tarmsystemet 12. MILJØOPPLYSNINGER Ekotoksisitet Økotoksistiske effekter: Vann toksitet.: Mobilitet: Vedvarenhet/nedbrytelighet: Biooppsamling: Degradering: Dette produktet har ingen kjente økologisk-toksikologiske effekter. Dette produktet har ingen kjent giftlig virkning for vannlevende organismer. Page 5 of 7

6 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Avfall fra rester / ubrukte produkter: Forurenset emballasje: Avfallshåndtering og kassering må skje i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser. Avfallshåndtering og kassering må skje i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Produktet er ikke regulert av DOT, IATA/ICAO, IMO/IMDG, ADR/RID eller TDG. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Preparatet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 1999/45/EF Tegn på fare: Inneholder: Xn - Helseskadelig. Natriumazid R-setning(er) R22 - Farlig ved svelging. S-setning(er) S28 - Får man stoff på huden, vaskes straks med.? 16. ANDRE OPPLYSNINGER Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): ingen. Bruksbegrensninger: Ytterligere råd: Konsulter Deres leverandør hvis materialet skal benyttes til spesielle anvendelser som i næringsmiddelindustrien eller til hygienisk, medisinsk eller kirurgisk forbruk Fullstendig ordlyd for enhver R-frase som henvist til i kapitler 2 og 3 R22 - Farlig ved svelging. R28 - Meget giftig ved svelging. R32 - Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass. R50 - Meget giftig for vannlevende organismer. R53 - Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. MSDS-format: Regulering Europeisk format Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 Beriktigelse: Informasjonen og anbefalingene i dette dokumentet er basert på tester vi mener er pålitelige. Johnson and Johnson gir imidlertid ingen garanti for testenes nøyaktighet eller fullstendighet OG INGEN DEL AV DENNE INFORMASJONEN UTGJØR NOEN GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, FOR VARENES SIKKERHET, VARENES SALGBARHET, ELLER VARENES EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Justeringer for faktiske bruksforhold kan være nødvendig. Johnson and Johnson tar intet ansvar for resultater som oppnås eller for tilfeldige skader eller følgeskader, inkludert tapt fortjeneste som følge av bruk av disse dataene. Det blir ikke gitt eller forutsatt noen garanti mot krenkelse av noe patent, opphavsrett eller varemerke. Page 6 of 7

7 Produktdatablad slutt Page 7 of 7

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 31-jan-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : QB8135 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Foretaket Dupont/Qualicon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 30-sep-2010 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CM1069 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 11-feb-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0038 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X COBALT CHLORIDE Utstyrnavn: SOLiD(TM) BEAD DEPOSITION KIT BOX 1 OF 2 Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overenstemmelse med Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Central Heating Protector F1 1. Identifikasjon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Produsent. Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD HP15C 25Ltr 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn HP15C 25Ltr Kode 59049 Head Office Cookson

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Produsent. Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD Protector F1 Express 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Protector F1 Express Kode

Detaljer

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 625715 6. 0. 4 Kjemikaliets bruksområde: Basseng/boblebad behandling Produktkode: 625715 (25 kg) Leverandørens

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen

SIKKERHETSDATABLAD I henhold til artikkel 31 og Tillegg II av EU REACH bestemmelsen 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktnavn : 1.2 Identifiserte : Halvledere bruksområder Frarådde bruksområder : Ikke kjent. 1.3 Firma : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD GE Healthcare HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 8 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn Penetrant Remover S76 aerosol Produktkode 2618 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD SEKSJON 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 Produktbeskrivelse:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011

Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF. Trykkdato: 02.08.2011 revidert den: 02.08.2011 Side: 1/6 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Artikkelnummer: 461.680 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Smørefett for bilindustri og industri. Produktkode : 001A0407 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer