FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal Det er tiltak med stort engasjement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal 2009. Det er tiltak med stort engasjement."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/95 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2415 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 019/10 I FORMANNSKAP I Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 4. KVARTAL 2009 Vedlegg: 1. Brev fra Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep - Nordland (SMISO) datert Brev fra RIO - Rusmisbrukernes interesseorgansasjon datert Brev fra FORUT - Solidaritetsaksjon for utviking datert Brev fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert Sammendrag: Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal Det er tiltak med stort engasjement. Imidlertid har Fauske kommune ikke den budsjettsituasjonen som man kunne ha ønsket seg. Rådmannen finner derfor å måtte foreslå at de foreliggende søknader om økonomisk støtte avslås grnnet den vanskelige budsjettsituasjonen. Saksopplysninger: Søker: Formål: Evnt. Beløp 1. SMISO - Nordland Søker om økonomisk støtte til drift av senteret for Kr ,- driftsåret Senteret baserer sin virksomhet på 20 % kommunal- og 80 % statlig støtte. Senteret ligger i Mosjøen, og dekker hele Nordland fylke 2. RIO - Rusmisbrukernes Søker om delstøtte til organisasjonens arbeid for og Kr ,- interesseorgansasj on med rusmisbrukere. 3. FORUT Søker støtte til gjennomføring av barneaksjonen. Fra Kr ,- eller et Fauske deltar 4 barehager i FORUTs annet valgfritt insamlingsaksi on. beløp 4. Jusshjelpa i Nord-Norge Søker om driftsstøtte for Jusshjelpa i Nord- Kr ,- Norge tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen. INNSTILLING: De foreliggende søknader om økonomisk støtte avslås med bakgrnn i kommunens økonomisk vanskelige situasjon. Ragnar Pettersen rådmann

2 'è Fauske kommune.~ 01: ~~J~~~~lßv;l l;l IlO'-09 Helse og sosialadministrasjonen Fauske Boks 93, 8201 Fauske KI;:c;C:Ninn ~~Dtt tn a4~. --Y----~_-i_--V.-'-- Mosjøen ~lorlqla~hd l Økonomisk støtte til drift SMISO-Nordland (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) har nå vært i drift siden august Senteret ligger i Mosjøen, og dekker hele Nordland fylke. Det er pr i dag ett senter i hvert fylke. Vi har valgt å søke om kr 2,50 pr innbygger, da vi regner dette som en overkommelig sum for kommunene å dekke. SMISO- Nordland søker med dette F a u s ke Kommune om kr: 237 O O, - i økonomisk støtte til drift av senteret for driftsåret Senteret baserer sin virksomhet på 20 % kommunal- og 80 % statlig støtte. Vi har fått innvilget statlig støtte fra BUF-direktoratet og Vefsn Kommune stiler som vertskommune med årlig økonomisk støtte til senteret. I følge opplysninger fra Statistisk sentralbyrå har F a u s ke kommune 94 8 O innbyggere, og dette vil utgjøre 237 O O, - i økonomisk støtte til drift av SMISO Nordland. Dette er et tilbud til alle innbyggere av begge kjønn i hele Nordland fylke. Ved å støtte SMISO økonomisk, kan vi ansatte på en bedre måte gi et tilbud til hver enkelt kommune med foredrag/undervisning. Er dette aktuelt for Deres Kommune, ta gjerne kontakt med oss. Vedlagt finner dere informasjon om oss og driftsbudsjett. Vi ser fram til positiv behandling og tilbakemelding av vår søknad. Med vennlig hilsen ~:~~~S'J-~~ S~~se Storbakk Daglig leder SMISO-Nordland Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

3 lnorldllln ld Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep i Nordland, Mosjøen Senter mot incest (SMISO), har sin virksomhet i Mosjøen. Vi har lokaler i Peter Bechs gate 11,2.etasje. Se vår hjemmeside wvvw.smiso-nordland.no Sosial og helsedirektoratet (tall fra 2003), sier at mellom 10-20% av den kvinnelige befolkningen og 5-1 O % av den mannlige befolkningen i den vestlige verden har vært utsatt for seksuelle overgrep før de ble 18 år. SMISO Nordland jobber i forhold til følgende:. Hjelp til selvhjelp. Støtte incestutsatte/seksuelt misbrukte i deres bearbeiding av seksuelle overgrep slik at de kan skape seg ett bedre liv på egne premisser. bekjempe seksuelle overgrep mot barn Sentret er ett tilbud for incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år, av begge kjønn. Både privatpersoner og fagfolk som trenger informasjon og veiledning kan henvende seg til senteret. Sentret er et lavterskeltilbud der alle kan henvende seg direkte. Tilbudet er gratis. I dag kan man henvende seg til senteret pr. tlf Sentret tilbyr:. Telefonkontakt. Ene samtaler. Par samtaler. Uformell prat- møtes og ta en kaffe kopp. Støttegrupper(organisering av selvhjelpsgrupper står sentralt i arbeidet). Pårørende til utsatte kan også møtes i grupper.. Temakvelder. Drive informasjonsarbeid og generell opplysningsvirksomhet. Veiledning. Rosenmetoden Sentret tilbyr fellesskap og støtte for incestutsatte/seksuelt misbrukte og deres familier. Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

4 BUDSJETT 2008/2009 lnof(dllln lo : Beskrivelse I 2008 '2009. Kroner % i Kroner % -, ~~-~-~ 1-"' " Sum omsetning (loddsalg og annen innsamling) + 0,0% 0,0% Statsstøtte Helseforetak Kommunal støtte Sum kommunal + helseforetak Sum omsetning ,0 % ,8% Direkte variable kostnader (fra salgsbudsjett) O 0,0 % O 0,0 % Brutto fortjeneste (A) = ,0 % ,8 % Driftskostnader: 0,0 % "1,3 % Lønn ekstern konsulent 0,0% 0,0 % Lønn - ansatte, månedslønn ,9 % ,5 % Lønn - eier, månedslønn 0,0 % 0,0% Arbeidgiversavgift ,6 % ,5% Feriepenger ,2 % ,3 % OTP2% ,0 % ,0 % Husleie ,9% ,9% Strøm ,4 % ,4 % Telefon, mobil, fax, internett ,6 % ,9% Bilkostnader, leasing, bensin, m.m ,3% ,7 % Andre reisekostnader ,6% ,9% Forbruksvarer - kontor ,1 % ,7 % Forbruksvarer - hygiene etc ,3 % ,4 % Forsikringer ,3 % ,5 % Markedsføring (annonser, m.m.) ,6% ,3 % Regnskapsføring, revisjon ,6% ,0% Avskrivninger ,9 % 0,0% Hjemmeside ,2 % ,7 % Investeringer, møbler,etc ,2% Styrehonorar ,1 % 0,0% Kurs ,2 % ,2% Sum driftskostnader (B ,0 % ,8 % Driftsresultat (C = A-B) o 0,0 % O 0,0 % Rentekostnader - lån O 0,0 % O 0,0 % Rentekostnader - annet (kassekreditt m.m.) 0,0% 0,0% Renteinntekter 0,0% 0,0% Sum finansposter (D) O 0,0% O 0,0% Resultat før skatt (= Res. for pers. selskap) (E = C-O) O 0,0 % O 0,0 % Skatt - 28% av eventuelt overskudd (F) 0,0 % 0,0 % Arsresultat (G = E-F) O 0,0% C 0,0% Privatuttak, ved personlig selskap 0,0% 0,0% Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

5 ~ Fauske kommune De- Sakshch. ß\,.J ~( -rct" 1(lasscring ~ ~!ID4,ßJ;~241S Oslo, 17/ Fauske kommune Postboks FAUSKE Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor: Kongensgate 2, 0153 Oslo Kontaktperson: Jon Storaas Telefon: Jon Storaas Overføring av tilskudd: kontonummer: Organisasjonsnummer: Epost: jonstoraas(friorg.no Hjemmeside:ww.riorg.no Søknad om tilskudd til RIO Nordland for delstøtte kr 10000,- Målgruppe Aktive og tidligere rusmisbrukere i alle kategorier uansett ståsted, livsfaser og aldersgrupper. Formålet til organisasjonen Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet. Vi ønsker å arbeide for å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i våre erfaringer og rusmisbrukernes individuelle interesser og ressurser. Målsetting med vårt arbeid og våre prosjekter, er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan og aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes sammensatte problem, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål. Et annet mål er å likestile RIO på systemnivå og likestile den enkelte bruker på individnivå.,med andre ord å gi brukermedvirkning på individnivå og systemnivå mer fokus.!kl 1

6 Beskrivelse av organisasjonens virksomhet RIO er en organsasjon bestående av tidligere rusmisbruere. Vi skal være rusmisbruernes utstrake talerør gjennom våre erfaringer. Med rusmisbruere mener vi alle som misbruker eller har misbrukt rusmidler, ilegale og legale. Vi er ekspertisen når det gjelder individuell plan og jobber i dag i forhold til alle tjenester som har med rusmisbruere å gjøre. Vi samandler med alle systemene som finnes for rusmisbrukere i vårt distrikt. Vi er en politisk aktør der vi er partipolitisk nøale og vi har fokus på verdier, der den enkeltes verdier står i sentru. Vi ønsker å påvirke politikere, byråkater og fagfolk i en riktig retning. Det er de aktive representantene i RIO som etter vår mening vet hva som er riktig retning, gjennom egne erfarnger og ved å sette seg inn i den faglige, byråkatiske og politiske verden. Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av fra rikspolitisk nivå, departementer, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommunepolitikere, etater, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere uansett ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten. I Helse sør - øst sitter vi i alle. RIO sitt hovedfokus gjennom 13 års levetid har vært oppfølging og integrering etter ulike typer behandling. I dag er individuell plan hovedfokus da vi ser dette som det geniale verktøyet for den helheten vi alle har snaket om, men ikke fått helt til. Her underviser vi alt og alle. Det viktigste med individuell plan er at brueren er likestilt med de øvrige tilretteleggingssystemene. IP er et samandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy der man belyser muligheter og begrensninger i fellesskap. RIO møter ca 5000 brukere årlig gjennom forskjellge arrangementer der i blant Idrett MOT Rus og gjennom å besøke ulike behandlingsinstitusjoner. Etter ønske fra flere rusmisbruere deltar vi i ansvarsgruppemøter hvor rusmisbrueren og forskjellge deler av hjelpeapparatet er med. Vi følger opp rusmisbruere i forhold til medikamentassistert behandling og medikamentfri behandling og fokuserer på den oppfølgingen den enkelte trenger ut fra individuelle behov. Vi følger enkelte klienter gjennom flere år. Det er for oss viktig å pleie kontak med de som kommer tilbake til samfuet som en ressurs. Det er der graget for RIOs arbeid ligger. Gjennom bruernes erfaringer kan vi vise vei, og være støtespilere for de som er mitt oppi det. Vi støter den enkelte rusmisbruer i deres kamp om en institusjonsplass, og besøker fengsler med samme formål. Vi følger opp bruere i forhold til NAV, og andre tjenester. RIO har gjennom hele 2009 hatt fokus på kommunene. Samhandling mellom statlig forvaltning og kommunal forvaltning er viktigere enn noen gang etter Rusreformen. Helhet og samhandling er stikkord for RIO. I 2009 har RIO foretatt en rekke reiser til institusjoner. Vi jobber for at rusavhengige og hjelpeapparat skal fà et håp om at det går an å komme seg ut av et rusmisbru ved god planegging og god tilrettelegging. Individuell plan er et bra samhandlingsverktøy når det brues. Vi vet at det nyter. alle 2

7 Boligpolitikk for akive rusmisbruere og boligpolitikk og oppfølging etter institusjonsopphold er et av flere fokus RIO har. Tiden etter behandling er den viktigste delen av rehabiliteringen. Her er tilretteleggingen på et lavt nivå. Dette er også hovedårsak til at det satses mest på grppen tunge rusmisbruere, og det med defensive målsettinger. offentlige kontorer. I noen Vi gir råd i forhold til hvordan den enkelte bør forholde seg til tilfeller er vi med når behovet er der. Her gjør RIO noe konket: Idrett MOT Rus er et eksempel på hvordan den enkelte kan integreres ved å etablere nettverk gjennom idretten som en del aven helhet. Vi underviser også på høgskoler og universiteter. Vi underviser også psykologer, leger og anet helsepersonell der tema ofte er samandling mellom ulike aktører med utgangspun i rusmisbruernes samensatte behov. RIO er etablert i flere landsdeler. Formålet er og blir at det må tilrettelegges for at tidligere rusmisbrukere eller rusmisbruere i rehabilitering kan få ta del i de tilbudene som er tilgjenglig for folk flest. Vi er også en høringsinstans for stat og kommuner. Andres erfaringer kan være viktig for den enkelte kommune. Omfanget/tidsforbruket av den frivilige aktiviteten/-dugnadsinnsatsen Poenget med RIO er ikke å registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange vil ikke stå på noen liste. Mange "aktive" rusmisbrukere er uenig med oss enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber uansett for å ivareta rettighetene til alle uansett ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for sine rettigheter. RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi fàr henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og deparementsnivå. Disse er heller ikke "medlemmer", men bruer RIO daglig. RIO får inntil henvendelser årlig fra bruere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellge systemene. Samarbeidspartnere lokalt Vi samandler både med offentlig og frivilig sektor. Vi er representert i mange bruerråd i NAV i store deler av landet. Også sykehusene benyter vår kompetanse, gjennom råd, utvalg, og utvikling av tjenester. Vi jobber målrettet mot de systemer som finnes i vårt område i forhold til rusmisbrukere. Det skjer både på fylkes- og lokalplan. Spesielt merker vi en betrakelig økning fra kommuner som etterspør våre tjenester og kompetanse. 3

8 Samarbeidspartnere sentralt I utgangspuntet samhandler RIO med alt og alle innen rusfeltet. Vi strekker oss etter det vi kan enes om, og ser også uenighetene som et utviklings - potensial. Som nevnt ovenfor så samhandler vi med alle tenkelige offentlige systemer ved siden av å samandle med frivilig sektor. Vi har en representant i Actis, rusfeltets paraplyorganisasjon, sitt styre og samhandler med organisasjonene i Actis. Vi har bidratt til Actis sin alkoholpolitiske verktøykasse og narkotikapolitiske plattform. Vi er medlem i NordAN, en organsasjon med medlemmer fra de Nordiske og Baltiske landene. Hovedfokus her er alkohol og narkotikapolitikk. Vi er også medlem av Eurad, Europa mot narkotika, som også involverer urbefolkning og/eller andre subkulturer. Ved siden av dette samandler vi med alle andre involverte frvilige aktører på feltet. Vi har et spesielt fokus på samhandling med andre bruerorgansasjoner, spesielt de som ønsker å samandle. Vi samandler også med media, på tross av at dette samarbeidet i stor grad er på deres premisser. Totalt budsjett for Nordland i 2010 Lønn og godtgjørelser Kostnader lokaler Datautstyr Kontorkostnader Møter/kurs/seminarer Telefon/internett/porto Reisekostnader Likemannsarbeid og opplæring av frivilige Informasjonskostnader Kompetanseheving Sum kostnader Vi søker om dels tøtte fra dere på kr RIO som landsdekkende organisasjon får også midler fra Helsedirektoratet, Helse Sør-øst, Helse Nord, Helse Sør, Helse Midt-Norge, samt noen fylkesmenn. 4

9 Fremdriftsplan og plan for videreføring av RIO sentralt og lokalt RIO vil videreføre det gode arbeidet vi har gjort og gjør. Store prosjekter som Cannabis-prosjektet, Boligsosialt arbeid og Kafe X i Tromsø videreføres i 2010 som tiltak. Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger. Vi vil fortsette å påvirke politisk og faglig. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være en sterk påvirker til en endring som vi mener er til beste for både fagfeltet og den enkelte rusavhengige. Med vennig hilsen RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon ~r!\ S\CiC"IA~ Jon Storaas daglig leder 5

10 -~ \ Fauske kommune QlJŠãk~bOh. &! ~ Til ordfører/rådmann I(lassoring X~-V9' ~)I DrJ;;/- a~ Gjøvik, 27. november 2009 Støtt barnas egen solidaritetsaksj on i din kommune! I høst og vinter er over barn i norske barnehager og barneskoler med i FORUTs barneaksjon. Gjennom lek, musikk og fim kommer barna tett på livet til gategutten Omis og andre barn i Nepal, og de arrangerer sin egen innsamlingsaksjon. Nærmere 1500 barnehager og 180 skoler er med i årets aksjon, blant annet fra din kommune. FORUTs barneaksjon bidrar til å skape nysgjerrighet og forståelse for ulikhetene i verden, samtidig som aksjonen viser at vi alle kan bidra litt for at verden skal bli et bedre sted. Aksjonen støttes av Utdanningsforbundet. Vedlagte liste viser hvilke barnehager/skoler i ditt fylke som deltar i FORUTs barneaksjon om gategutten Omis fra Nepal denne høsten og vinteren. FORUT har et ønske om at mest mulig av inntektene i aksjonen skal gå ti prosjektmål. Derfor søker vi kommunen om en støtte ti vårt arbeid med trykking og utsendelse av barneaksjonen med kr. 5000,-, eller et annet valgfritt beløp. Vennlig hilsen FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling I~M;~ Ingvar Midthun kampanje- og markedssjef ingvar(iforut.no Postadresse: Boks 300, 2803 Gjøvik Bank: Teleloii: Epost: lolllt0lloll1t.no Nettside: Fr i~rut ~!!l SOLIDARITTSAKSJON FOR UTVIKLING (AMPAION 'OR DEVHOPMIINT AND SOLlDARITY

11 DELTAKENDE BARNEHAGER/SKOLER I NORDLAND SEGELBERGAN BARNEHAGE Alstahaug REGNBUEN BARNEHAGE Alstahaug STAMNES BARNEHAGE Alstahaug TUSENBEIN BARNEHAGE Alstahaug FORSHAUGEN BARNEHAGE Alstahaug ANDUNGEN BARNEHAGE Andøy BARNAS HUS BARNEHAGE Andøy RiSøYHAMN BARNEHAGE Andøy BLEIK BARNEHAGE Andøy ASE BARNEHAGE Andøy MYRULLA BARNEHAGE Andøy SKOLESTUA BARNEHAGE Andøy ASE MONTESSORISKOLE Andøy EFJORD BARNEHAGE Ballangen BJØRKASHØGDA FAM.BARNEHAGE Ballangen MOLDJORD BARNEHAGE Beiarn BINDAL BARNEHAGE Bindal KJELLA FRISKOLE Bindal ABRA KADABRA BARNEHAGE Bodø VOLLEN BARNEHAGE Bodø MAURTUA BARNEHAGE Bodø LILLEVOLLEN BARNEHAGE Bodø MASKINISTEN FRILUFTSBARNEHAGE Bodø HESTEHOVEN BARNEHAGE Bodø VAGØNES BARNEHAGE Bodø LØDING BARNEHAGE Bodø ENGMARK BARNEHAGE Bodø NERENGA BARNEHAGE Bodø SKIVIK BARNEHAGE Bodø MØRKVEDMARKA BARNEHAGE Bodø BLOMSTERENGA BARNEHAGE Bodø TVERLANDET KIRKES BARNEHAGE Bodø SPEIDERHUSET BARNEHAGE Bodø KIRKHAUGEN BARNEHAGE Bodø STØVER SKOLE Bodø BRØNNØYSUND BARNEHAGE 2 BARNEB Brønnøy SOLTUN BARNEHAGE Brønnøy BRØNNØYSUND BHG 1 FURUTOPPEN Brønnøy BARNETUN NL Brønnøy BRØNNØYSUND BHG 1 FLAGGSTANGH. Brønnøy BRØNNØYSUND BIU SKOLE Brønnøy FJÆRVOLL BARNEHAGE Bø KNERTEN FAMILIEBARNEHAGE Bø STRAUME SKOLE Bø SOLFJELLSJØEN BARNEHAGE Dønna MIDTBYGDA SKOLE Dønna LILAND SKOLE Evenes VALNESFJORD BARNEHAGE Fauske SULITJELMA OPPV.SENTER BHG. Fauske STEMLAND GARDSBARNEHAGE Fauske VESTMYRA BARNEHAGE Fauske RAMBERG SKOLE Flakstad STORVIK OPPVEKSTSENTER Gildeskål

12 SANDHORNØY BARNEHAGE Gildeskål GRANE KOMMUNALE BARNEHAGE Grane AspAsEN BARNEHAGE Hadsel SOLHEIM BARNEHAGE Hadsel SKUlVlK BARNEHAGE Hamarøy INNHAVET BARNEHAGE Hamarøy ULVSVAG BARNEHAGE/SFO Hamarøy HAMARØY SENTRALSKOLE Hamarny SUSENDAL SKOLE Hattfjelldal TVERLANDET SKOLE Leirfjord SØRLANDET OPPVEKSTSENTER SKOLE Leirfjord LOVUND BARNEHAGE Lurøy KONSVIK BARNEHAGE Lurøy ALDERSUND SKOLE Lurøy VESTBYGD BARNEHAGE Lødingen GLOMFJORD BARNEHAGE Meløy VALL BARNEHAGE Meløy MOSVOLD GARDSBARNEHAGE AS Meløy FJØSHAUGEN BARNEHAGE Meløy SPILDRA BHG. AVD. SOLSIKKEN Meløy SPILDRA BARNEHAGE Meløy HALSA SKOLE Meløy BOLGA SKOLE Meløy ENGA SKOLE Meløy PINGVINN BARNEHAGE Narvik GRØNNLlA GARDSBARNEHAGE Narvik ASKELADDEN BARNEHAGE Narvik MALMKLUMPEN BARNEHAGE Narvik TROLLHAUGEN FAM. BARNEHAGE Narvik KNOLL OG TOTT FAM. BARNEHAGE Narvik RØDSTUA BARNEHAGE Nesna KIRKEBAKKEN KULTURBARNEHAGE Rana BARNEHAGEN SMATROLL BA Rana VESTVIKHEIA BARNEHAGE Rana UTSKARPEN B/U SKOLE Rana JEKlVlK BARNEHAGE Rødøy GJERØY BARNEHAGE Rødøy SELSØYVIK SKOLE Rødøy RØST KOMM. BARNEHAGE Røst PRESTELVA BARNEHAGE Sortland NORDSKOGEN BARNEHAGE Sortland BLAFJELL BARNEHAGE Sortland JENNESTAD BARNEHAGE Sortland BJØRKMO BARNEHAGE Sortland STEIGEN BHG. AVD. LEINESFJORD Steigen ENGELØY BARNEHAGE Steigen LEINES BARNEHAGE Steigen NORDFOLD BARNEHAGE Steigen SØMNA AVD. DALBOTN VIK BARNEHAGE Sømna SUND BARNEHAGE Sømna KONGSVIK BARNEHAGE Tjeldsund STORJORD OPPVEKSTSENTER Tysfjord FAGERTUN BARNEHAGE MKAF Vefsn KRINKELKROKEN BARNEHAGE Vefsn KULSTAD BARNEHAGE Vefsn

13 DOLSTAD BARNEHAGE BUKKENE BRUSE FAM. BARNEHAGE ELSFJORD OPPVEKSTSENTER MOSJØEN KULTURBARNEHAGE SKALAND NATURBARNEHAGE KIPPERMOEN FRILUFTSBARNEHAGE OLDERSKOG BARNEHAGE VEGA BARNEHAGE HAUKLAND BARNEHAGE BJØRNHAUGEN BARNEHAGE TOMMELITEN BARNEHAGE TROLLKNAUSEN BARNEHAGE SJØKANTEN BARNEHAGE SVARHOLT SKOLE BALLSTAD SKOLE LEKNES SKOLE STORBJØRKA BARNEHAGE VÆRØY KOMM. BARNEHAGE OSANSTUA BARNEHAGE NAKKEN BARNEHAGE SMATROLLAN BARNEHAGE SKROVA BARNEHAGE SYDAL BARNEHAGE GIMSØY SKOLE HENNINGSVÆR SKOLE LAUPSTAD SKOLE STRENGELVAG BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE BA SIGERFJORD BARNEHAGE Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vega Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vevelstad Værøy Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Øksnes Øksnes ASE MONTESSORISKOLE Andøy KJELLA FRISKOLE Bindal STØVER SKOLE Bodø BRØNNØYSUND BIU Brønnøy STRAUME SKOLE Bø MIDTBYGDA SKOLE Dønna LILAND SKOLE Evenes RAMBERG SKOLE Flakstad HAMARØY SENTRALSKOLE Hamaæy DAL SKOLE Hattfjelldal SUSEN TVERLANDET SKOLE Leirfjord SØRLANDET OPPVEKSTSENTER SKOLE Leirfjord ALDERSUND SKOLE Lurøy HALSA SKOLE Meløy BOLGA SKOLE Meløy ENGA SKOLE Meløy UTSKARPEN BIU SKOLE Rana SELSØYVIK SKOLE Rødøy STORJORD OPPVEKSTSENTER Tysfjord SVARHOLT SKOLE Vestvågøy BALLSTAD SKOLE Vestvågøy LEKNES SKOLE Vestvågøy GIMSØY SKOLE Vågan HENNINGSVÆR SKOLE Vågan LAUPSTAD SKOLE Vågan

14 ~-Fauske kom~un~ ôw EkSb~ J:~VJ_ ~ (et I Breivika Senter, r"lasscrinq ~, _-i~:~:f~~~dresse: ~;e~~i~~ ;~nter OS ge pa 9037 J h l Q JJ1 1" -'Oe. Postadresse: Universitetet i Tromsø NORDNORGE C;/~~ ~ ( o l~ Sl ~Sr,"f"" \ UNIVERSITETET I TROMSØ RATIS JURIDISK BISTAND DGIVNING Tromsø Fauske kommune Postboks Fauske Deres ref.: Vår ref.: vm/adm Dato: SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2010 Jusshjelpa i Nord-Norge søker med dette om kr 5 000, - i driftsstøtte for 2010 fra Fauske kommune. Støtten vil være et viktig bidrag for at vi fortsatt skal kunne tilby gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen. De offentlige ordningene som foreligger på dette området er etter vår oppfatning ikke gode nok. Om Jusshjelpa i Nord-Norge Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpskontor som tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i Nord-Norge. Virksomheten er faglig avgrenset til saksområder som er av velferdsmessig stor betydning for den enkelte klient, og vi prioriterer klienter som av forskjellige årsaker ikke har tilgang til juridisk bistand andre steder. I tillegg til ordinær saksbehandling jobber Jusshjelpa også rettspolitisk med å bedre rettsstillingen til ressurssvake grupper i samfunnet, for eksempel gjennom høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, private lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser, m.v. Saksbehandlerne er viderekommende studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø, og ansettes fortløpende hvert semester. På den måten sikrer vi overlapping med hensyn til kontinuitet i saksbehandlingen og videreføring av opparbeidet kompetanse. Pr i dag er 20 studenter ansatt ved kontoret. Gjennom over 20 års drift, har vi hjulpet godt over klienter. Vi har i løpet av denne tiden etablert oss som et stadig og betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa legger i 2010 opp til full drift i 46 uker, kun avbrutt av påske-, sommer- og juleferie. Ordinær kontortid er mandag til fredag kl 09:00-15:00. Basert på tidligere års erfaringer, forventer vi å behandle ca 2000 saker i For ytterligere informasjon om tiltaket vises det til vedlagte årsrapport for Behov for støtte Ettersom alle våre tjenester er gratis er vi avhengige av økonomisk støtte fra forskjellige samarbeidspartnere for å kunne opprettholde tilbudet om gratis juridisk rådgivning. Spesielt gjelder dette tilbudet om lokale saksinntak rundt om i landsdelen. Hovedfinansieringen av tiltaket kommer fra Justisdepartementet gjennom en andel i felles bevilgning til landets fem studentrettshjelpstiltak. Dette finansierer ca % av vår virksomhet. Det øvrige finansieres gjennom tilskudd fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, samt støtte fra andre bidragsytere som kommuner og fylkeskommuner i Nordland, Troms og Finnmark,

15 Studentstyret v/ UiTø og Samskipnadene ved flere av høyskolene i Nord-Norge. For nærmere detaljer om inntekter og utgifter vises det til vedlagte årsrapport for 2008 s. 42 flg. De tjenestene vi tilbyr i dag er i stor grad basert på gratisarbeid fra studentenes side. Lønnen skal kun sikre en minste biinntekt til ordinær studiefinansiering slik at studentene ikke tvinges til å ta andre jobber ved siden av studiene. Våre driftskostnader er også ellers kuttet ned til et minimum, slik at vi i størst mulig grad kan benytte våre midler slik at disse kommer våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling. En slik marginal drift gjør at vi er svært avhengige av den støtten vi tradisjonelt har fått for å kunne opprettholde nivået på våre tjenester. Hvorfor støtte Jusshjelpa - noen generelle argumenter Jusshjelpa i Nord-Norge ble i sin tid opprettet fordi man innså at mange mennesker på grunn av geografiske, økonomiske eller andre personlige årsaker ikke hadde tilgang til nødvendig juridisk bistand, og således langt på vei var avskåret fra å kunne gjøre sine rettigheter gjeldende. Det har derfor helt siden oppstarten vært en grunntanke for Jusshjelpa å tilby gratis juridisk bistand til ressurssvake klienter på områder som er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte, noe som gjenspeiles i de fagområdene vi prioriterer å arbeide med. Videre er det en kjensgjerning at det er dårligere tilgang på juridisk bistand ute i distriktene enn i de større byene, og forskning har påvist at det på grunn av dette er et større udekket rettshjelpsbehov distriktene i forhold til de nærliggende byene. Jusshjelpa har derfor helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til hele befolkningen i Nord-Norge gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene, og med unntak av Tromsø er våre klienter nokså jevnt fordelt over hele landsdelen sett i forhold til innbyggertallene. Både forskning og erfaring viser dessuten at mange kun oppsøker juridisk bistand når forholdene legges til rette for dette lokalt. At Jusshjelpa gjør seg tilgjengelig for saksinntak ute i lokalsamfunnene tar på mange måter bort en distanse som ellers vile hindret klienten fra å oppsøke hjelp. Spesielt er dette et forhold av betydning overfor ressurssvake klienter som ellers ofte ikke vile fått prøvet sine saker. Selv om de aller fleste sakene tas inn pr telefon, vil lokale saksinntak derfor fortsatt være en viktig del av Jusshjelpas virksomhet i fremtiden. For det andre har slike eksterne saksinntak en viktig markedsføringseffekt i lokalsamfunnene. Det er også et sentralt poeng at vi i størst mulig grad søker å tilby våre tjenester i "tomrommet" mellom andre rettshjelpsordninger, eksempelvis den offentlige ordningen om fri rettshjelp, private retthjelpsforsikringer, rettshjelp gjennom fagforeningsmedlemskap, osv. Ved å henvise kvalifiserte klienter videre til slike ordninger frigjør vi ressurser til å arbeide for klienter som ikke har andre alternativer enn oss. Jusshjelpa har videre en svært lav terskel for inntak av nye saker, noe som er viktig av flere årsaker. For det første skal det ikke på noe vis oppleves som problematisk å kontakte oss for å be om veiledning eller bistand. For det andre bidrar dette til at klienter lettere enn ellers søker bistand på et tidlig stadium i en konflkt. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en konflkt "låser seg", og det er i den sammenheng essensielt at man tar tak i konflkten på et tidlig stadium. Jusshjelpa fyller således en viktig funksjon som et konflktdempende tiltak, noe som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som sådan. Nærmere begrunnelse for søknaden Jusshjelpa får som nevnt en del støtte fra kommuner og samskipnader rundt om i landsdelen. Dette er viktige bidrag for at Jusshjelpa skal kunne opprettholde tilbudet om gratis rettshjelp

16 til befolkningen i Nord-Norge. Slik støtte er dessuten en viktig forutsetning for at vi skal kunne opprettholde vår distriktspolitiske profil, og er direkte avgjørende for tilbudet om lokale saksinntak. Jusshjelpa i Nord-Norge har etter en periode med dårlig stabiltet i ledelsen besluttet å ansette en erfaren jurist som daglig leder. Dette har medført økte lønnskostnader, men har vært helt nødvendig for å sikre kontinuitet og stabilitet i driften av Jusshjelpa. Da hver saksbehandler bare arbeider i 1,5 år i tiltaket, er det særdeles viktig med kontinuitet og kvalitetssikring. Vi har de senere årene gradvis trappet opp vår reisevirksomhet i landsdelen. Vi har i tilegg hatt en negativ utvikling i størrelsen på støtte fra kommunene fra 2008 til Som vedlagte budsjettforslag viser, gjør inntektssituasjonen at vi på sikt må redusere antall saksbehandlere noe. Dette vil redusere kapasiteten på Jusshjelpa. For å motvirke dette, håper vi at flest mulig kommuner i Nord-Norge bidrar til vår drift, slik at det er mulig å opprettholde det antall ansatte vi har i dag. Vi viser også til årsrapportens side 18 der det fremgår at vi har hjulpet 15 innbyggere fra Fauske med juridiske problemer i Vi opplyser også om at en av våre ansatte er samisktalende, og tilbyr juridisk bistand på samisk. Vi ber gjennom denne søknaden om at Fauske kommune anerkjenner den innsatsen Jusshjelpa gjør, og gjennom økonomisk støtte hjelper oss å ta ansvar der det offentlige etter vår oppfatning svikter. Det søkes på denne bakgrunn om kr 5000,- i driftsstøtte for 2010 fra Fauske kommune. De kommunale bidragene Jusshjelpa mottar varierer i størrelse fra kr 1 000,- til kr ,- pr år. Som et gjennomsnitt blant de kommunene som yter støtte utgjør hvert enkelte bidrag ca kr 5000,-. Dette beløpet legges derfor som et utgangspunkt til gnmn for søknaden. Undertegnede står selvsagt til disposisjon for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i kontortiden nås på telefon Dersom søknaden innvilges, kan eventuell støtte godskrives konto , og transaksjonen merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling Prosjekt A6305". Vedlegg: Årsrapport 2008 Budsjett 2010 og revidert budsjett 2009 Foreløpig driftsrute 2010

17 B udsjett or Jussh' Jepa I. i N ord - Norge 2010 f'ií"k EiíiJé'5"Z ' foriil.fih í;.'.' p(30;novem.0.'...,;,.,,5:. Overført Ira Overfart Ira ;;13.._&... Innekter Il' And", 5425,00' (5,1.25, , , ,00 L , ( , , , Slud.sa , , , , _l~ker 7500, , , , ,00 kommunr 18000, , , Ekslem9 ro ektmldler 76501,00 Sum Inntekter , ,00 li Kostnader Lønn , , ,53 ( 2) 2000, , , ,00 ~ 1500, , ,00 800, ,00 800, , , , Aviser lidssife!:itteralur , , ,00 Kurs og undervsnng , , , , , , , ,00 ( 4) 1000, ,00 500, , , ,00 Oppsøkere virksomhet - annnsert 2000, , , , ,00 ( Oppsøkende virksohet - relsekoslnader , , ) 90 00,00 Velferdsmidler 40 00, , , Pro aktmjdler Klientkonto 3501,00 IT,lonet 80 00, , , D-ärsubl1eu Avsetnl ILL ujollseue ut iler ( 5) Sum kostnader: , , ,53 ResuRat -892&, , , , ,47 gressresullat ,00 Merknder. (1) Budsjettert med samme ulbetallng som IIJor. Det kan komme økning ettar Indeks. (2) Lønnskoslnader er utregnel otler 6 nyansatte II våren og 6 nyansatte ti høstan, samt en eksira netrapper på våren, med InnbakI forvenlel lønnsøkning. Dorsm vi lår okning i slatten, vil midler bli bruklil yttorligere stillinger. Slik budsjeuel slår nå, reduseres antall saksbehandlere Ira 20 Iil8 IDpai av året (3) Jeg har llylet kr fra annonserlng oppsøkende til relsekoslnader oppsøkende da vl etter hvert lår mange annonser graus (4) ØknIng kr da vl selv arrangerer fellessminaret, og nerappeme I arrngemonlskomiteen skal få være med. (5) VI burde ha en avsetning II uforusette utg"ter. Dersm vi får en økntng Ira JuslIs, kan I v I revidert budsjett avsette midler her. Merknde:

18 JFCQ JmJL(Ø JFII CG wipjfjl )R 1lJlJE FOR JUSSHJELPA I NORD-NORGE 2010 VÅREN 2010 Januar Februar Mars 4 uker drift April 4 uker drift Mai 4 uker drift Oppstar: 4 uker drift 4 uker drift Mandag Stengt uke 13 Siste driftsdag: p.g.a. påske Fredag Uke 1,2,3,4 Uke 5,6,7,8 Uke 9, 10,11, 12 Uke 14, 15, 16, Uke 18, 19,20, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 20 uker ordinær drift våren 2010 SOMMER 2010 Juni og juli 8 uker drift Sommergruppen: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 August Stengt i uke 30 og 31. Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i 8 uker sommeren 2010 HØST 2010 August September Oktober 3 uker drift November 5 uker drift Desember 4 uker drift Oppstart ordinær 4 uker drift 2 uker drift drift: Siste driftsdag: Fredag Uke 32, 33, 34 Uke 35, 36, 37, Uke 40, 41, 42, Uke 44, 45, 46, 38,39 Uke 48, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2010 Totalt legger Jusshjelpa ha 46 ukers drift i 2010

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2010. Det er tiltak med stort engasjement.

FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2010. Det er tiltak med stort engasjement. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/3017 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/301 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 041/10 I FORMANNSKAP Dato: 26.04.2010

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 1113145 11/2. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2011. Det er tiltak med stort engasjement.

FAUSKE KOMMUNE 1113145 11/2. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 1. kvartal 2011. Det er tiltak med stort engasjement. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JournalpostlD: saldd.: Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 031111 FORMANNSKAP 1113145 11/2 I I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 11.04.2011

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2013 FORORD Jusshjelpa i Nord-Norge har i år feiret 25 års jubileum! Vi har sett tilbake på 25 års drift, og sammenfattet all vår statistikk for å få et langsiktig bilde av hvem vi har hjulpet og med hva. Vi

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2011 FORORD 2011 har vært et år preget av engasjerte medarbeidere, omorganisering, arbeid med nytt rettshjelpsfag og en økt satsing på rettspolitikk. Vårt mest synlige resultat i 2011 er nye nettsider, som

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 24.11.2014 1. Søknad om økonomisk støtte til brukermedvirkning

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats.

Jeg ser frem til et nytt år i Gatejuristen med dyktige medarbeidere. Takk Camilla og Iselin for fantastisk innsats. FORORD Gatejuristen i Tromsø har avsluttet nok et år med stor aktivitet og mange gjennomførte oppgaver. Vi har bistått 199 klienter og tatt inn 392 nye saker. Vi er kjempestolte av oss selv og det arbeid

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Rådmannen har imidlertid ikke prioritert disse søknadene og anbefaler at formanskapet avslår søknadene.

FAUSKE KOMMUNE. Rådmannen har imidlertid ikke prioritert disse søknadene og anbefaler at formanskapet avslår søknadene. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/7532 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/812 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak nr.: 074/10 T FORMANSKAP I Dato: 20.09.2010

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer