FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal Det er tiltak med stort engasjement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal 2009. Det er tiltak med stort engasjement."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/95 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2415 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 019/10 I FORMANNSKAP I Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 4. KVARTAL 2009 Vedlegg: 1. Brev fra Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep - Nordland (SMISO) datert Brev fra RIO - Rusmisbrukernes interesseorgansasjon datert Brev fra FORUT - Solidaritetsaksjon for utviking datert Brev fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert Sammendrag: Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal Det er tiltak med stort engasjement. Imidlertid har Fauske kommune ikke den budsjettsituasjonen som man kunne ha ønsket seg. Rådmannen finner derfor å måtte foreslå at de foreliggende søknader om økonomisk støtte avslås grnnet den vanskelige budsjettsituasjonen. Saksopplysninger: Søker: Formål: Evnt. Beløp 1. SMISO - Nordland Søker om økonomisk støtte til drift av senteret for Kr ,- driftsåret Senteret baserer sin virksomhet på 20 % kommunal- og 80 % statlig støtte. Senteret ligger i Mosjøen, og dekker hele Nordland fylke 2. RIO - Rusmisbrukernes Søker om delstøtte til organisasjonens arbeid for og Kr ,- interesseorgansasj on med rusmisbrukere. 3. FORUT Søker støtte til gjennomføring av barneaksjonen. Fra Kr ,- eller et Fauske deltar 4 barehager i FORUTs annet valgfritt insamlingsaksi on. beløp 4. Jusshjelpa i Nord-Norge Søker om driftsstøtte for Jusshjelpa i Nord- Kr ,- Norge tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen. INNSTILLING: De foreliggende søknader om økonomisk støtte avslås med bakgrnn i kommunens økonomisk vanskelige situasjon. Ragnar Pettersen rådmann

2 'è Fauske kommune.~ 01: ~~J~~~~lßv;l l;l IlO'-09 Helse og sosialadministrasjonen Fauske Boks 93, 8201 Fauske KI;:c;C:Ninn ~~Dtt tn a4~. --Y----~_-i_--V.-'-- Mosjøen ~lorlqla~hd l Økonomisk støtte til drift SMISO-Nordland (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) har nå vært i drift siden august Senteret ligger i Mosjøen, og dekker hele Nordland fylke. Det er pr i dag ett senter i hvert fylke. Vi har valgt å søke om kr 2,50 pr innbygger, da vi regner dette som en overkommelig sum for kommunene å dekke. SMISO- Nordland søker med dette F a u s ke Kommune om kr: 237 O O, - i økonomisk støtte til drift av senteret for driftsåret Senteret baserer sin virksomhet på 20 % kommunal- og 80 % statlig støtte. Vi har fått innvilget statlig støtte fra BUF-direktoratet og Vefsn Kommune stiler som vertskommune med årlig økonomisk støtte til senteret. I følge opplysninger fra Statistisk sentralbyrå har F a u s ke kommune 94 8 O innbyggere, og dette vil utgjøre 237 O O, - i økonomisk støtte til drift av SMISO Nordland. Dette er et tilbud til alle innbyggere av begge kjønn i hele Nordland fylke. Ved å støtte SMISO økonomisk, kan vi ansatte på en bedre måte gi et tilbud til hver enkelt kommune med foredrag/undervisning. Er dette aktuelt for Deres Kommune, ta gjerne kontakt med oss. Vedlagt finner dere informasjon om oss og driftsbudsjett. Vi ser fram til positiv behandling og tilbakemelding av vår søknad. Med vennlig hilsen ~:~~~S'J-~~ S~~se Storbakk Daglig leder SMISO-Nordland Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

3 lnorldllln ld Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep i Nordland, Mosjøen Senter mot incest (SMISO), har sin virksomhet i Mosjøen. Vi har lokaler i Peter Bechs gate 11,2.etasje. Se vår hjemmeside wvvw.smiso-nordland.no Sosial og helsedirektoratet (tall fra 2003), sier at mellom 10-20% av den kvinnelige befolkningen og 5-1 O % av den mannlige befolkningen i den vestlige verden har vært utsatt for seksuelle overgrep før de ble 18 år. SMISO Nordland jobber i forhold til følgende:. Hjelp til selvhjelp. Støtte incestutsatte/seksuelt misbrukte i deres bearbeiding av seksuelle overgrep slik at de kan skape seg ett bedre liv på egne premisser. bekjempe seksuelle overgrep mot barn Sentret er ett tilbud for incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år, av begge kjønn. Både privatpersoner og fagfolk som trenger informasjon og veiledning kan henvende seg til senteret. Sentret er et lavterskeltilbud der alle kan henvende seg direkte. Tilbudet er gratis. I dag kan man henvende seg til senteret pr. tlf Sentret tilbyr:. Telefonkontakt. Ene samtaler. Par samtaler. Uformell prat- møtes og ta en kaffe kopp. Støttegrupper(organisering av selvhjelpsgrupper står sentralt i arbeidet). Pårørende til utsatte kan også møtes i grupper.. Temakvelder. Drive informasjonsarbeid og generell opplysningsvirksomhet. Veiledning. Rosenmetoden Sentret tilbyr fellesskap og støtte for incestutsatte/seksuelt misbrukte og deres familier. Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

4 BUDSJETT 2008/2009 lnof(dllln lo : Beskrivelse I 2008 '2009. Kroner % i Kroner % -, ~~-~-~ 1-"' " Sum omsetning (loddsalg og annen innsamling) + 0,0% 0,0% Statsstøtte Helseforetak Kommunal støtte Sum kommunal + helseforetak Sum omsetning ,0 % ,8% Direkte variable kostnader (fra salgsbudsjett) O 0,0 % O 0,0 % Brutto fortjeneste (A) = ,0 % ,8 % Driftskostnader: 0,0 % "1,3 % Lønn ekstern konsulent 0,0% 0,0 % Lønn - ansatte, månedslønn ,9 % ,5 % Lønn - eier, månedslønn 0,0 % 0,0% Arbeidgiversavgift ,6 % ,5% Feriepenger ,2 % ,3 % OTP2% ,0 % ,0 % Husleie ,9% ,9% Strøm ,4 % ,4 % Telefon, mobil, fax, internett ,6 % ,9% Bilkostnader, leasing, bensin, m.m ,3% ,7 % Andre reisekostnader ,6% ,9% Forbruksvarer - kontor ,1 % ,7 % Forbruksvarer - hygiene etc ,3 % ,4 % Forsikringer ,3 % ,5 % Markedsføring (annonser, m.m.) ,6% ,3 % Regnskapsføring, revisjon ,6% ,0% Avskrivninger ,9 % 0,0% Hjemmeside ,2 % ,7 % Investeringer, møbler,etc ,2% Styrehonorar ,1 % 0,0% Kurs ,2 % ,2% Sum driftskostnader (B ,0 % ,8 % Driftsresultat (C = A-B) o 0,0 % O 0,0 % Rentekostnader - lån O 0,0 % O 0,0 % Rentekostnader - annet (kassekreditt m.m.) 0,0% 0,0% Renteinntekter 0,0% 0,0% Sum finansposter (D) O 0,0% O 0,0% Resultat før skatt (= Res. for pers. selskap) (E = C-O) O 0,0 % O 0,0 % Skatt - 28% av eventuelt overskudd (F) 0,0 % 0,0 % Arsresultat (G = E-F) O 0,0% C 0,0% Privatuttak, ved personlig selskap 0,0% 0,0% Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

5 ~ Fauske kommune De- Sakshch. ß\,.J ~( -rct" 1(lasscring ~ ~!ID4,ßJ;~241S Oslo, 17/ Fauske kommune Postboks FAUSKE Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor: Kongensgate 2, 0153 Oslo Kontaktperson: Jon Storaas Telefon: Jon Storaas Overføring av tilskudd: kontonummer: Organisasjonsnummer: Epost: jonstoraas(friorg.no Hjemmeside:ww.riorg.no Søknad om tilskudd til RIO Nordland for delstøtte kr 10000,- Målgruppe Aktive og tidligere rusmisbrukere i alle kategorier uansett ståsted, livsfaser og aldersgrupper. Formålet til organisasjonen Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet. Vi ønsker å arbeide for å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i våre erfaringer og rusmisbrukernes individuelle interesser og ressurser. Målsetting med vårt arbeid og våre prosjekter, er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan og aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes sammensatte problem, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål. Et annet mål er å likestile RIO på systemnivå og likestile den enkelte bruker på individnivå.,med andre ord å gi brukermedvirkning på individnivå og systemnivå mer fokus.!kl 1

6 Beskrivelse av organisasjonens virksomhet RIO er en organsasjon bestående av tidligere rusmisbruere. Vi skal være rusmisbruernes utstrake talerør gjennom våre erfaringer. Med rusmisbruere mener vi alle som misbruker eller har misbrukt rusmidler, ilegale og legale. Vi er ekspertisen når det gjelder individuell plan og jobber i dag i forhold til alle tjenester som har med rusmisbruere å gjøre. Vi samandler med alle systemene som finnes for rusmisbrukere i vårt distrikt. Vi er en politisk aktør der vi er partipolitisk nøale og vi har fokus på verdier, der den enkeltes verdier står i sentru. Vi ønsker å påvirke politikere, byråkater og fagfolk i en riktig retning. Det er de aktive representantene i RIO som etter vår mening vet hva som er riktig retning, gjennom egne erfarnger og ved å sette seg inn i den faglige, byråkatiske og politiske verden. Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av fra rikspolitisk nivå, departementer, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommunepolitikere, etater, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere uansett ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten. I Helse sør - øst sitter vi i alle. RIO sitt hovedfokus gjennom 13 års levetid har vært oppfølging og integrering etter ulike typer behandling. I dag er individuell plan hovedfokus da vi ser dette som det geniale verktøyet for den helheten vi alle har snaket om, men ikke fått helt til. Her underviser vi alt og alle. Det viktigste med individuell plan er at brueren er likestilt med de øvrige tilretteleggingssystemene. IP er et samandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy der man belyser muligheter og begrensninger i fellesskap. RIO møter ca 5000 brukere årlig gjennom forskjellge arrangementer der i blant Idrett MOT Rus og gjennom å besøke ulike behandlingsinstitusjoner. Etter ønske fra flere rusmisbruere deltar vi i ansvarsgruppemøter hvor rusmisbrueren og forskjellge deler av hjelpeapparatet er med. Vi følger opp rusmisbruere i forhold til medikamentassistert behandling og medikamentfri behandling og fokuserer på den oppfølgingen den enkelte trenger ut fra individuelle behov. Vi følger enkelte klienter gjennom flere år. Det er for oss viktig å pleie kontak med de som kommer tilbake til samfuet som en ressurs. Det er der graget for RIOs arbeid ligger. Gjennom bruernes erfaringer kan vi vise vei, og være støtespilere for de som er mitt oppi det. Vi støter den enkelte rusmisbruer i deres kamp om en institusjonsplass, og besøker fengsler med samme formål. Vi følger opp bruere i forhold til NAV, og andre tjenester. RIO har gjennom hele 2009 hatt fokus på kommunene. Samhandling mellom statlig forvaltning og kommunal forvaltning er viktigere enn noen gang etter Rusreformen. Helhet og samhandling er stikkord for RIO. I 2009 har RIO foretatt en rekke reiser til institusjoner. Vi jobber for at rusavhengige og hjelpeapparat skal fà et håp om at det går an å komme seg ut av et rusmisbru ved god planegging og god tilrettelegging. Individuell plan er et bra samhandlingsverktøy når det brues. Vi vet at det nyter. alle 2

7 Boligpolitikk for akive rusmisbruere og boligpolitikk og oppfølging etter institusjonsopphold er et av flere fokus RIO har. Tiden etter behandling er den viktigste delen av rehabiliteringen. Her er tilretteleggingen på et lavt nivå. Dette er også hovedårsak til at det satses mest på grppen tunge rusmisbruere, og det med defensive målsettinger. offentlige kontorer. I noen Vi gir råd i forhold til hvordan den enkelte bør forholde seg til tilfeller er vi med når behovet er der. Her gjør RIO noe konket: Idrett MOT Rus er et eksempel på hvordan den enkelte kan integreres ved å etablere nettverk gjennom idretten som en del aven helhet. Vi underviser også på høgskoler og universiteter. Vi underviser også psykologer, leger og anet helsepersonell der tema ofte er samandling mellom ulike aktører med utgangspun i rusmisbruernes samensatte behov. RIO er etablert i flere landsdeler. Formålet er og blir at det må tilrettelegges for at tidligere rusmisbrukere eller rusmisbruere i rehabilitering kan få ta del i de tilbudene som er tilgjenglig for folk flest. Vi er også en høringsinstans for stat og kommuner. Andres erfaringer kan være viktig for den enkelte kommune. Omfanget/tidsforbruket av den frivilige aktiviteten/-dugnadsinnsatsen Poenget med RIO er ikke å registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange vil ikke stå på noen liste. Mange "aktive" rusmisbrukere er uenig med oss enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber uansett for å ivareta rettighetene til alle uansett ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for sine rettigheter. RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi fàr henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og deparementsnivå. Disse er heller ikke "medlemmer", men bruer RIO daglig. RIO får inntil henvendelser årlig fra bruere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellge systemene. Samarbeidspartnere lokalt Vi samandler både med offentlig og frivilig sektor. Vi er representert i mange bruerråd i NAV i store deler av landet. Også sykehusene benyter vår kompetanse, gjennom råd, utvalg, og utvikling av tjenester. Vi jobber målrettet mot de systemer som finnes i vårt område i forhold til rusmisbrukere. Det skjer både på fylkes- og lokalplan. Spesielt merker vi en betrakelig økning fra kommuner som etterspør våre tjenester og kompetanse. 3

8 Samarbeidspartnere sentralt I utgangspuntet samhandler RIO med alt og alle innen rusfeltet. Vi strekker oss etter det vi kan enes om, og ser også uenighetene som et utviklings - potensial. Som nevnt ovenfor så samhandler vi med alle tenkelige offentlige systemer ved siden av å samandle med frivilig sektor. Vi har en representant i Actis, rusfeltets paraplyorganisasjon, sitt styre og samhandler med organisasjonene i Actis. Vi har bidratt til Actis sin alkoholpolitiske verktøykasse og narkotikapolitiske plattform. Vi er medlem i NordAN, en organsasjon med medlemmer fra de Nordiske og Baltiske landene. Hovedfokus her er alkohol og narkotikapolitikk. Vi er også medlem av Eurad, Europa mot narkotika, som også involverer urbefolkning og/eller andre subkulturer. Ved siden av dette samandler vi med alle andre involverte frvilige aktører på feltet. Vi har et spesielt fokus på samhandling med andre bruerorgansasjoner, spesielt de som ønsker å samandle. Vi samandler også med media, på tross av at dette samarbeidet i stor grad er på deres premisser. Totalt budsjett for Nordland i 2010 Lønn og godtgjørelser Kostnader lokaler Datautstyr Kontorkostnader Møter/kurs/seminarer Telefon/internett/porto Reisekostnader Likemannsarbeid og opplæring av frivilige Informasjonskostnader Kompetanseheving Sum kostnader Vi søker om dels tøtte fra dere på kr RIO som landsdekkende organisasjon får også midler fra Helsedirektoratet, Helse Sør-øst, Helse Nord, Helse Sør, Helse Midt-Norge, samt noen fylkesmenn. 4

9 Fremdriftsplan og plan for videreføring av RIO sentralt og lokalt RIO vil videreføre det gode arbeidet vi har gjort og gjør. Store prosjekter som Cannabis-prosjektet, Boligsosialt arbeid og Kafe X i Tromsø videreføres i 2010 som tiltak. Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger. Vi vil fortsette å påvirke politisk og faglig. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være en sterk påvirker til en endring som vi mener er til beste for både fagfeltet og den enkelte rusavhengige. Med vennig hilsen RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon ~r!\ S\CiC"IA~ Jon Storaas daglig leder 5

10 -~ \ Fauske kommune QlJŠãk~bOh. &! ~ Til ordfører/rådmann I(lassoring X~-V9' ~)I DrJ;;/- a~ Gjøvik, 27. november 2009 Støtt barnas egen solidaritetsaksj on i din kommune! I høst og vinter er over barn i norske barnehager og barneskoler med i FORUTs barneaksjon. Gjennom lek, musikk og fim kommer barna tett på livet til gategutten Omis og andre barn i Nepal, og de arrangerer sin egen innsamlingsaksjon. Nærmere 1500 barnehager og 180 skoler er med i årets aksjon, blant annet fra din kommune. FORUTs barneaksjon bidrar til å skape nysgjerrighet og forståelse for ulikhetene i verden, samtidig som aksjonen viser at vi alle kan bidra litt for at verden skal bli et bedre sted. Aksjonen støttes av Utdanningsforbundet. Vedlagte liste viser hvilke barnehager/skoler i ditt fylke som deltar i FORUTs barneaksjon om gategutten Omis fra Nepal denne høsten og vinteren. FORUT har et ønske om at mest mulig av inntektene i aksjonen skal gå ti prosjektmål. Derfor søker vi kommunen om en støtte ti vårt arbeid med trykking og utsendelse av barneaksjonen med kr. 5000,-, eller et annet valgfritt beløp. Vennlig hilsen FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling I~M;~ Ingvar Midthun kampanje- og markedssjef ingvar(iforut.no Postadresse: Boks 300, 2803 Gjøvik Bank: Teleloii: Epost: lolllt0lloll1t.no Nettside: Fr i~rut ~!!l SOLIDARITTSAKSJON FOR UTVIKLING (AMPAION 'OR DEVHOPMIINT AND SOLlDARITY

11 DELTAKENDE BARNEHAGER/SKOLER I NORDLAND SEGELBERGAN BARNEHAGE Alstahaug REGNBUEN BARNEHAGE Alstahaug STAMNES BARNEHAGE Alstahaug TUSENBEIN BARNEHAGE Alstahaug FORSHAUGEN BARNEHAGE Alstahaug ANDUNGEN BARNEHAGE Andøy BARNAS HUS BARNEHAGE Andøy RiSøYHAMN BARNEHAGE Andøy BLEIK BARNEHAGE Andøy ASE BARNEHAGE Andøy MYRULLA BARNEHAGE Andøy SKOLESTUA BARNEHAGE Andøy ASE MONTESSORISKOLE Andøy EFJORD BARNEHAGE Ballangen BJØRKASHØGDA FAM.BARNEHAGE Ballangen MOLDJORD BARNEHAGE Beiarn BINDAL BARNEHAGE Bindal KJELLA FRISKOLE Bindal ABRA KADABRA BARNEHAGE Bodø VOLLEN BARNEHAGE Bodø MAURTUA BARNEHAGE Bodø LILLEVOLLEN BARNEHAGE Bodø MASKINISTEN FRILUFTSBARNEHAGE Bodø HESTEHOVEN BARNEHAGE Bodø VAGØNES BARNEHAGE Bodø LØDING BARNEHAGE Bodø ENGMARK BARNEHAGE Bodø NERENGA BARNEHAGE Bodø SKIVIK BARNEHAGE Bodø MØRKVEDMARKA BARNEHAGE Bodø BLOMSTERENGA BARNEHAGE Bodø TVERLANDET KIRKES BARNEHAGE Bodø SPEIDERHUSET BARNEHAGE Bodø KIRKHAUGEN BARNEHAGE Bodø STØVER SKOLE Bodø BRØNNØYSUND BARNEHAGE 2 BARNEB Brønnøy SOLTUN BARNEHAGE Brønnøy BRØNNØYSUND BHG 1 FURUTOPPEN Brønnøy BARNETUN NL Brønnøy BRØNNØYSUND BHG 1 FLAGGSTANGH. Brønnøy BRØNNØYSUND BIU SKOLE Brønnøy FJÆRVOLL BARNEHAGE Bø KNERTEN FAMILIEBARNEHAGE Bø STRAUME SKOLE Bø SOLFJELLSJØEN BARNEHAGE Dønna MIDTBYGDA SKOLE Dønna LILAND SKOLE Evenes VALNESFJORD BARNEHAGE Fauske SULITJELMA OPPV.SENTER BHG. Fauske STEMLAND GARDSBARNEHAGE Fauske VESTMYRA BARNEHAGE Fauske RAMBERG SKOLE Flakstad STORVIK OPPVEKSTSENTER Gildeskål

12 SANDHORNØY BARNEHAGE Gildeskål GRANE KOMMUNALE BARNEHAGE Grane AspAsEN BARNEHAGE Hadsel SOLHEIM BARNEHAGE Hadsel SKUlVlK BARNEHAGE Hamarøy INNHAVET BARNEHAGE Hamarøy ULVSVAG BARNEHAGE/SFO Hamarøy HAMARØY SENTRALSKOLE Hamarny SUSENDAL SKOLE Hattfjelldal TVERLANDET SKOLE Leirfjord SØRLANDET OPPVEKSTSENTER SKOLE Leirfjord LOVUND BARNEHAGE Lurøy KONSVIK BARNEHAGE Lurøy ALDERSUND SKOLE Lurøy VESTBYGD BARNEHAGE Lødingen GLOMFJORD BARNEHAGE Meløy VALL BARNEHAGE Meløy MOSVOLD GARDSBARNEHAGE AS Meløy FJØSHAUGEN BARNEHAGE Meløy SPILDRA BHG. AVD. SOLSIKKEN Meløy SPILDRA BARNEHAGE Meløy HALSA SKOLE Meløy BOLGA SKOLE Meløy ENGA SKOLE Meløy PINGVINN BARNEHAGE Narvik GRØNNLlA GARDSBARNEHAGE Narvik ASKELADDEN BARNEHAGE Narvik MALMKLUMPEN BARNEHAGE Narvik TROLLHAUGEN FAM. BARNEHAGE Narvik KNOLL OG TOTT FAM. BARNEHAGE Narvik RØDSTUA BARNEHAGE Nesna KIRKEBAKKEN KULTURBARNEHAGE Rana BARNEHAGEN SMATROLL BA Rana VESTVIKHEIA BARNEHAGE Rana UTSKARPEN B/U SKOLE Rana JEKlVlK BARNEHAGE Rødøy GJERØY BARNEHAGE Rødøy SELSØYVIK SKOLE Rødøy RØST KOMM. BARNEHAGE Røst PRESTELVA BARNEHAGE Sortland NORDSKOGEN BARNEHAGE Sortland BLAFJELL BARNEHAGE Sortland JENNESTAD BARNEHAGE Sortland BJØRKMO BARNEHAGE Sortland STEIGEN BHG. AVD. LEINESFJORD Steigen ENGELØY BARNEHAGE Steigen LEINES BARNEHAGE Steigen NORDFOLD BARNEHAGE Steigen SØMNA AVD. DALBOTN VIK BARNEHAGE Sømna SUND BARNEHAGE Sømna KONGSVIK BARNEHAGE Tjeldsund STORJORD OPPVEKSTSENTER Tysfjord FAGERTUN BARNEHAGE MKAF Vefsn KRINKELKROKEN BARNEHAGE Vefsn KULSTAD BARNEHAGE Vefsn

13 DOLSTAD BARNEHAGE BUKKENE BRUSE FAM. BARNEHAGE ELSFJORD OPPVEKSTSENTER MOSJØEN KULTURBARNEHAGE SKALAND NATURBARNEHAGE KIPPERMOEN FRILUFTSBARNEHAGE OLDERSKOG BARNEHAGE VEGA BARNEHAGE HAUKLAND BARNEHAGE BJØRNHAUGEN BARNEHAGE TOMMELITEN BARNEHAGE TROLLKNAUSEN BARNEHAGE SJØKANTEN BARNEHAGE SVARHOLT SKOLE BALLSTAD SKOLE LEKNES SKOLE STORBJØRKA BARNEHAGE VÆRØY KOMM. BARNEHAGE OSANSTUA BARNEHAGE NAKKEN BARNEHAGE SMATROLLAN BARNEHAGE SKROVA BARNEHAGE SYDAL BARNEHAGE GIMSØY SKOLE HENNINGSVÆR SKOLE LAUPSTAD SKOLE STRENGELVAG BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE BA SIGERFJORD BARNEHAGE Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vega Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vevelstad Værøy Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Øksnes Øksnes ASE MONTESSORISKOLE Andøy KJELLA FRISKOLE Bindal STØVER SKOLE Bodø BRØNNØYSUND BIU Brønnøy STRAUME SKOLE Bø MIDTBYGDA SKOLE Dønna LILAND SKOLE Evenes RAMBERG SKOLE Flakstad HAMARØY SENTRALSKOLE Hamaæy DAL SKOLE Hattfjelldal SUSEN TVERLANDET SKOLE Leirfjord SØRLANDET OPPVEKSTSENTER SKOLE Leirfjord ALDERSUND SKOLE Lurøy HALSA SKOLE Meløy BOLGA SKOLE Meløy ENGA SKOLE Meløy UTSKARPEN BIU SKOLE Rana SELSØYVIK SKOLE Rødøy STORJORD OPPVEKSTSENTER Tysfjord SVARHOLT SKOLE Vestvågøy BALLSTAD SKOLE Vestvågøy LEKNES SKOLE Vestvågøy GIMSØY SKOLE Vågan HENNINGSVÆR SKOLE Vågan LAUPSTAD SKOLE Vågan

14 ~-Fauske kom~un~ ôw EkSb~ J:~VJ_ ~ (et I Breivika Senter, r"lasscrinq ~, _-i~:~:f~~~dresse: ~;e~~i~~ ;~nter OS ge pa 9037 J h l Q JJ1 1" -'Oe. Postadresse: Universitetet i Tromsø NORDNORGE C;/~~ ~ ( o l~ Sl ~Sr,"f"" \ UNIVERSITETET I TROMSØ RATIS JURIDISK BISTAND DGIVNING Tromsø Fauske kommune Postboks Fauske Deres ref.: Vår ref.: vm/adm Dato: SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2010 Jusshjelpa i Nord-Norge søker med dette om kr 5 000, - i driftsstøtte for 2010 fra Fauske kommune. Støtten vil være et viktig bidrag for at vi fortsatt skal kunne tilby gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen. De offentlige ordningene som foreligger på dette området er etter vår oppfatning ikke gode nok. Om Jusshjelpa i Nord-Norge Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpskontor som tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i Nord-Norge. Virksomheten er faglig avgrenset til saksområder som er av velferdsmessig stor betydning for den enkelte klient, og vi prioriterer klienter som av forskjellige årsaker ikke har tilgang til juridisk bistand andre steder. I tillegg til ordinær saksbehandling jobber Jusshjelpa også rettspolitisk med å bedre rettsstillingen til ressurssvake grupper i samfunnet, for eksempel gjennom høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, private lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser, m.v. Saksbehandlerne er viderekommende studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø, og ansettes fortløpende hvert semester. På den måten sikrer vi overlapping med hensyn til kontinuitet i saksbehandlingen og videreføring av opparbeidet kompetanse. Pr i dag er 20 studenter ansatt ved kontoret. Gjennom over 20 års drift, har vi hjulpet godt over klienter. Vi har i løpet av denne tiden etablert oss som et stadig og betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa legger i 2010 opp til full drift i 46 uker, kun avbrutt av påske-, sommer- og juleferie. Ordinær kontortid er mandag til fredag kl 09:00-15:00. Basert på tidligere års erfaringer, forventer vi å behandle ca 2000 saker i For ytterligere informasjon om tiltaket vises det til vedlagte årsrapport for Behov for støtte Ettersom alle våre tjenester er gratis er vi avhengige av økonomisk støtte fra forskjellige samarbeidspartnere for å kunne opprettholde tilbudet om gratis juridisk rådgivning. Spesielt gjelder dette tilbudet om lokale saksinntak rundt om i landsdelen. Hovedfinansieringen av tiltaket kommer fra Justisdepartementet gjennom en andel i felles bevilgning til landets fem studentrettshjelpstiltak. Dette finansierer ca % av vår virksomhet. Det øvrige finansieres gjennom tilskudd fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, samt støtte fra andre bidragsytere som kommuner og fylkeskommuner i Nordland, Troms og Finnmark,

15 Studentstyret v/ UiTø og Samskipnadene ved flere av høyskolene i Nord-Norge. For nærmere detaljer om inntekter og utgifter vises det til vedlagte årsrapport for 2008 s. 42 flg. De tjenestene vi tilbyr i dag er i stor grad basert på gratisarbeid fra studentenes side. Lønnen skal kun sikre en minste biinntekt til ordinær studiefinansiering slik at studentene ikke tvinges til å ta andre jobber ved siden av studiene. Våre driftskostnader er også ellers kuttet ned til et minimum, slik at vi i størst mulig grad kan benytte våre midler slik at disse kommer våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling. En slik marginal drift gjør at vi er svært avhengige av den støtten vi tradisjonelt har fått for å kunne opprettholde nivået på våre tjenester. Hvorfor støtte Jusshjelpa - noen generelle argumenter Jusshjelpa i Nord-Norge ble i sin tid opprettet fordi man innså at mange mennesker på grunn av geografiske, økonomiske eller andre personlige årsaker ikke hadde tilgang til nødvendig juridisk bistand, og således langt på vei var avskåret fra å kunne gjøre sine rettigheter gjeldende. Det har derfor helt siden oppstarten vært en grunntanke for Jusshjelpa å tilby gratis juridisk bistand til ressurssvake klienter på områder som er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte, noe som gjenspeiles i de fagområdene vi prioriterer å arbeide med. Videre er det en kjensgjerning at det er dårligere tilgang på juridisk bistand ute i distriktene enn i de større byene, og forskning har påvist at det på grunn av dette er et større udekket rettshjelpsbehov distriktene i forhold til de nærliggende byene. Jusshjelpa har derfor helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til hele befolkningen i Nord-Norge gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene, og med unntak av Tromsø er våre klienter nokså jevnt fordelt over hele landsdelen sett i forhold til innbyggertallene. Både forskning og erfaring viser dessuten at mange kun oppsøker juridisk bistand når forholdene legges til rette for dette lokalt. At Jusshjelpa gjør seg tilgjengelig for saksinntak ute i lokalsamfunnene tar på mange måter bort en distanse som ellers vile hindret klienten fra å oppsøke hjelp. Spesielt er dette et forhold av betydning overfor ressurssvake klienter som ellers ofte ikke vile fått prøvet sine saker. Selv om de aller fleste sakene tas inn pr telefon, vil lokale saksinntak derfor fortsatt være en viktig del av Jusshjelpas virksomhet i fremtiden. For det andre har slike eksterne saksinntak en viktig markedsføringseffekt i lokalsamfunnene. Det er også et sentralt poeng at vi i størst mulig grad søker å tilby våre tjenester i "tomrommet" mellom andre rettshjelpsordninger, eksempelvis den offentlige ordningen om fri rettshjelp, private retthjelpsforsikringer, rettshjelp gjennom fagforeningsmedlemskap, osv. Ved å henvise kvalifiserte klienter videre til slike ordninger frigjør vi ressurser til å arbeide for klienter som ikke har andre alternativer enn oss. Jusshjelpa har videre en svært lav terskel for inntak av nye saker, noe som er viktig av flere årsaker. For det første skal det ikke på noe vis oppleves som problematisk å kontakte oss for å be om veiledning eller bistand. For det andre bidrar dette til at klienter lettere enn ellers søker bistand på et tidlig stadium i en konflkt. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en konflkt "låser seg", og det er i den sammenheng essensielt at man tar tak i konflkten på et tidlig stadium. Jusshjelpa fyller således en viktig funksjon som et konflktdempende tiltak, noe som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som sådan. Nærmere begrunnelse for søknaden Jusshjelpa får som nevnt en del støtte fra kommuner og samskipnader rundt om i landsdelen. Dette er viktige bidrag for at Jusshjelpa skal kunne opprettholde tilbudet om gratis rettshjelp

16 til befolkningen i Nord-Norge. Slik støtte er dessuten en viktig forutsetning for at vi skal kunne opprettholde vår distriktspolitiske profil, og er direkte avgjørende for tilbudet om lokale saksinntak. Jusshjelpa i Nord-Norge har etter en periode med dårlig stabiltet i ledelsen besluttet å ansette en erfaren jurist som daglig leder. Dette har medført økte lønnskostnader, men har vært helt nødvendig for å sikre kontinuitet og stabilitet i driften av Jusshjelpa. Da hver saksbehandler bare arbeider i 1,5 år i tiltaket, er det særdeles viktig med kontinuitet og kvalitetssikring. Vi har de senere årene gradvis trappet opp vår reisevirksomhet i landsdelen. Vi har i tilegg hatt en negativ utvikling i størrelsen på støtte fra kommunene fra 2008 til Som vedlagte budsjettforslag viser, gjør inntektssituasjonen at vi på sikt må redusere antall saksbehandlere noe. Dette vil redusere kapasiteten på Jusshjelpa. For å motvirke dette, håper vi at flest mulig kommuner i Nord-Norge bidrar til vår drift, slik at det er mulig å opprettholde det antall ansatte vi har i dag. Vi viser også til årsrapportens side 18 der det fremgår at vi har hjulpet 15 innbyggere fra Fauske med juridiske problemer i Vi opplyser også om at en av våre ansatte er samisktalende, og tilbyr juridisk bistand på samisk. Vi ber gjennom denne søknaden om at Fauske kommune anerkjenner den innsatsen Jusshjelpa gjør, og gjennom økonomisk støtte hjelper oss å ta ansvar der det offentlige etter vår oppfatning svikter. Det søkes på denne bakgrunn om kr 5000,- i driftsstøtte for 2010 fra Fauske kommune. De kommunale bidragene Jusshjelpa mottar varierer i størrelse fra kr 1 000,- til kr ,- pr år. Som et gjennomsnitt blant de kommunene som yter støtte utgjør hvert enkelte bidrag ca kr 5000,-. Dette beløpet legges derfor som et utgangspunkt til gnmn for søknaden. Undertegnede står selvsagt til disposisjon for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i kontortiden nås på telefon Dersom søknaden innvilges, kan eventuell støtte godskrives konto , og transaksjonen merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling Prosjekt A6305". Vedlegg: Årsrapport 2008 Budsjett 2010 og revidert budsjett 2009 Foreløpig driftsrute 2010

17 B udsjett or Jussh' Jepa I. i N ord - Norge 2010 f'ií"k EiíiJé'5"Z ' foriil.fih í;.'.' p(30;novem.0.'...,;,.,,5:. Overført Ira Overfart Ira ;;13.._&... Innekter Il' And", 5425,00' (5,1.25, , , ,00 L , ( , , , Slud.sa , , , , _l~ker 7500, , , , ,00 kommunr 18000, , , Ekslem9 ro ektmldler 76501,00 Sum Inntekter , ,00 li Kostnader Lønn , , ,53 ( 2) 2000, , , ,00 ~ 1500, , ,00 800, ,00 800, , , , Aviser lidssife!:itteralur , , ,00 Kurs og undervsnng , , , , , , , ,00 ( 4) 1000, ,00 500, , , ,00 Oppsøkere virksomhet - annnsert 2000, , , , ,00 ( Oppsøkende virksohet - relsekoslnader , , ) 90 00,00 Velferdsmidler 40 00, , , Pro aktmjdler Klientkonto 3501,00 IT,lonet 80 00, , , D-ärsubl1eu Avsetnl ILL ujollseue ut iler ( 5) Sum kostnader: , , ,53 ResuRat -892&, , , , ,47 gressresullat ,00 Merknder. (1) Budsjettert med samme ulbetallng som IIJor. Det kan komme økning ettar Indeks. (2) Lønnskoslnader er utregnel otler 6 nyansatte II våren og 6 nyansatte ti høstan, samt en eksira netrapper på våren, med InnbakI forvenlel lønnsøkning. Dorsm vi lår okning i slatten, vil midler bli bruklil yttorligere stillinger. Slik budsjeuel slår nå, reduseres antall saksbehandlere Ira 20 Iil8 IDpai av året (3) Jeg har llylet kr fra annonserlng oppsøkende til relsekoslnader oppsøkende da vl etter hvert lår mange annonser graus (4) ØknIng kr da vl selv arrangerer fellessminaret, og nerappeme I arrngemonlskomiteen skal få være med. (5) VI burde ha en avsetning II uforusette utg"ter. Dersm vi får en økntng Ira JuslIs, kan I v I revidert budsjett avsette midler her. Merknde:

18 JFCQ JmJL(Ø JFII CG wipjfjl )R 1lJlJE FOR JUSSHJELPA I NORD-NORGE 2010 VÅREN 2010 Januar Februar Mars 4 uker drift April 4 uker drift Mai 4 uker drift Oppstar: 4 uker drift 4 uker drift Mandag Stengt uke 13 Siste driftsdag: p.g.a. påske Fredag Uke 1,2,3,4 Uke 5,6,7,8 Uke 9, 10,11, 12 Uke 14, 15, 16, Uke 18, 19,20, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 20 uker ordinær drift våren 2010 SOMMER 2010 Juni og juli 8 uker drift Sommergruppen: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 August Stengt i uke 30 og 31. Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i 8 uker sommeren 2010 HØST 2010 August September Oktober 3 uker drift November 5 uker drift Desember 4 uker drift Oppstart ordinær 4 uker drift 2 uker drift drift: Siste driftsdag: Fredag Uke 32, 33, 34 Uke 35, 36, 37, Uke 40, 41, 42, Uke 44, 45, 46, 38,39 Uke 48, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2010 Totalt legger Jusshjelpa ha 46 ukers drift i 2010

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART Alstahaug Austbø oppvekstsenter 2 2 Alstahaug Bjarnetjønna skole 0 Alstahaug Sandnes barneskole 62 62 Alstahaug Sandnessjøen ungdomsskole 70 45 117 232 Alstahaug Søvik oppvekstsenter 8 8 Alstahaug Tjøtta

Detaljer

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning.

Forutsigbarhet i bevilgninger er en nødvendig forutsetning for å kunne tilby en helårig og stabil tjeneste til landsdelens befolkning. jusshjelpa I NORD-NORGE Tana kommune Rådhusvn 24 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Dato: 24.10.16 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE har i snart 30 år tilbudt gratis juridisk bistand til befolkningen i Nordland,

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig

Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig Kommune Ombygging/ Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig 1804 Bodø 1804006601 Bodø svømmehall 1969 25x12,5 21 t pr uke 5,5 t pr uke 7 t pr uke 48,5 t pr uke 1804006801

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

E ; C. Z/12/any NÅR' DETRENGERDEN. GER. Pnvuzxem AT aehandrmg q % Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

E ; C. Z/12/any NÅR' DETRENGERDEN. GER. Pnvuzxem AT aehandrmg q % Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 9. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 3. november 2014 Sknad om konomisk sttte til brukermedvirkning i 2015.. SLIK Q1 vl SAMMENKAN å,5 *7 UIWKLE oe. i Pnvuzxem

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp Lynkurs i RIO.. HISTORIKK Brukerorganisasjon Stiftet i 1996 Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere Drevet av kun tidligere rusmisbrukere Partipolitisk og religiøst uavhengig Landsdekkende organisasjon

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Kommunene i Nordland politidistrikt NORDLAND POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201710055-6 Sted, Dato Bodø, 29. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Arbeidet med

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Kjennetegn på mange kommuner Små «alle kjenner alle» Befolkningsnedgang Liten kapasitet Plankompetanse mangler til dels Ønsker å bevare optimismen planlegger

Detaljer

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune  Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ 36 Sø 06.09.2015 Innreise til Bodø Lufthavn. Fordeling av utstyr. Kjør til Bodø-Ørnes: 119 km ca 2 timer. Overnatting: Ørnes hotell, Havneveien 12. Tlf.75 75 45 99. E-post: info@orneshotell.no 37 Ma 07.09.2015

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Straumen 2. juni 2016 Hva er attraktivitet? Utviklingstrekk og kjennetegn med kommunene Har kommunene vært attraktive? Hva er framtidsutsiktene? Hvordan skape

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune  Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ 43 Ma 24.10.2016 09:00 09:45 Valnesfjord Oppvekstsenter Fauske Valnesfjord Oppvekstsenter 5-10 41 41 Fly fra Oslo-Bodø kl 13.20, lander 14.50 43 Ma 24.10.2016 10:00 10:45 Valnesfjord Oppvekstsenter Fauske

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

R we mm mm...» Søknad om økonomisk støtte til brukermedvirkning i ü,, \."7.«?;:-Er [ i. Rusmisbrukernes lnteresseorgamsasjon

R we mm mm...» Søknad om økonomisk støtte til brukermedvirkning i ü,, \.7.«?;:-Er [ i. Rusmisbrukernes lnteresseorgamsasjon Rusmisbrukernes lnteresseorgamsasjon Kvinnherad kommune Rådhuset ROSENDAL 5470 \."7.«?;:-Er [ i _ _ ':"v=sr3rj é':~"

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk ~, \ Vår dato: Vår referanse: Deres dato: vi i 10.06.2015 15/30188 Deres referanse: FYLKESKOMMUNE Org.nr: 964 982 953 'WM W /fb 22:33:25 8805 SANDNESSJØEN Høring planprogram - Regional fylkes sender med

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober

Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober Norsk økonomi over kneika Oljedrevet nedgang over - forsiktig omslag til oppgang fra inngangen av 2017 7,0 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året

Detaljer

Uke 4, januar ( )

Uke 4, januar ( ) Uke 4, januar (22. 26.) Innhold INNLEDNING... 3 TIDSPUNKT... 3 MANDAT/BAKGRUNN... 4 DELTAGERE OG MÅLGRUPPE... 4 HENSIKT MED ØVELSEN... 4 ØVINGSMOMENTER... 5 MÅLSETTING... 5 ØVINGSSTED- OG TID... 5 SCENARIO

Detaljer

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord 1 Disposisjon Demografiutvikling trend Målrettet og langsiktig arbeid med tilflytting hva som må til?

Detaljer

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune  Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ 39 Ma 21.09.2015 08:45 Melbu skole Hadsel Strønstad skole 9 2 Melbu skole 9 35 39 Ti 22.09.2015 08:45 Melbu skole Hadsel Melbu skole 9 35 38 Skolen må stille med høyttalere og projektor. Utøver: Kolbjørn

Detaljer

Høringsbrev - Regional plan for landbruk

Høringsbrev - Regional plan for landbruk Vår dato: 04.05.2017 Vår referanse: 17/36252 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES Høringsbrev - Regional plan for landbruk Nordland fylkeskommune sender

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Vår dato: 18.10.2016 Vår referanse: 16/92587 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR SAKSPÁPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1078 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 139/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012

Detaljer

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab Nr Kommune Folketall 1.1.2014 1 1804

Detaljer

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen Omstillingsutvalget Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Bakgrunn for omstillingsutvalget Som følge av elevtallsreduksjon og tiltak i økonomiplan 2015-2018 vil det måtte skje omstillinger i utdanningssektoren

Detaljer

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland Meløyseminaret 2017 På lag med det nye Nordland Om oss Omstilling skaper nye behov i næringslivet Eksport Norge må utvikle flere Eksportnæringer og mindre ensidig økonomi Internasjonalisere Norsk næringsliv

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak , og

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak , og Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 16.8.2013 Styresak 94-2013/3 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen,

Detaljer

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan 2016-2017 "Om det ikkje går buss dit du ska, ja så kan du vel nå dit i alle fall. Om det ikkje stoppe bila og tar dæ på, så får du begynne å gå." - Nøkken - "Om

Detaljer

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen?

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? KS felles fylkesmøte Nord-Norge Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og medlem av KS sitt sentrale rådmannsutvalg Versjon 1 1 Hvem

Detaljer

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet Gjennomføring av infrastrukturprogrammet «Prioritering av fysiske investeringer og kvalitative vurderinger» Nordland Gjennomføring av 2 Generelt om prosjektet Utbyggingsprogrammet Resultater for Nordland

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Oppheving av jakt på rådyr har vært annonsert i avisen, samt at saken har vært sendt ut på

FAUSKE KOMMUNE. Oppheving av jakt på rådyr har vært annonsert i avisen, samt at saken har vært sendt ut på SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3559 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/881 I Saksbehandler: Hilde Holtan Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 040/1 i I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge?

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? Del 1: Intervju med personer som har hatt en eller flere episoder med psykose i Nordland Del 2: Fokusgrupper

Detaljer