FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal Det er tiltak med stort engasjement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal 2009. Det er tiltak med stort engasjement."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/95 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2415 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 019/10 I FORMANNSKAP I Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 4. KVARTAL 2009 Vedlegg: 1. Brev fra Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep - Nordland (SMISO) datert Brev fra RIO - Rusmisbrukernes interesseorgansasjon datert Brev fra FORUT - Solidaritetsaksjon for utviking datert Brev fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert Sammendrag: Det har kommet inn 4 søknader om støtte i løpet av 4. kvartal Det er tiltak med stort engasjement. Imidlertid har Fauske kommune ikke den budsjettsituasjonen som man kunne ha ønsket seg. Rådmannen finner derfor å måtte foreslå at de foreliggende søknader om økonomisk støtte avslås grnnet den vanskelige budsjettsituasjonen. Saksopplysninger: Søker: Formål: Evnt. Beløp 1. SMISO - Nordland Søker om økonomisk støtte til drift av senteret for Kr ,- driftsåret Senteret baserer sin virksomhet på 20 % kommunal- og 80 % statlig støtte. Senteret ligger i Mosjøen, og dekker hele Nordland fylke 2. RIO - Rusmisbrukernes Søker om delstøtte til organisasjonens arbeid for og Kr ,- interesseorgansasj on med rusmisbrukere. 3. FORUT Søker støtte til gjennomføring av barneaksjonen. Fra Kr ,- eller et Fauske deltar 4 barehager i FORUTs annet valgfritt insamlingsaksi on. beløp 4. Jusshjelpa i Nord-Norge Søker om driftsstøtte for Jusshjelpa i Nord- Kr ,- Norge tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen. INNSTILLING: De foreliggende søknader om økonomisk støtte avslås med bakgrnn i kommunens økonomisk vanskelige situasjon. Ragnar Pettersen rådmann

2 'è Fauske kommune.~ 01: ~~J~~~~lßv;l l;l IlO'-09 Helse og sosialadministrasjonen Fauske Boks 93, 8201 Fauske KI;:c;C:Ninn ~~Dtt tn a4~. --Y----~_-i_--V.-'-- Mosjøen ~lorlqla~hd l Økonomisk støtte til drift SMISO-Nordland (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) har nå vært i drift siden august Senteret ligger i Mosjøen, og dekker hele Nordland fylke. Det er pr i dag ett senter i hvert fylke. Vi har valgt å søke om kr 2,50 pr innbygger, da vi regner dette som en overkommelig sum for kommunene å dekke. SMISO- Nordland søker med dette F a u s ke Kommune om kr: 237 O O, - i økonomisk støtte til drift av senteret for driftsåret Senteret baserer sin virksomhet på 20 % kommunal- og 80 % statlig støtte. Vi har fått innvilget statlig støtte fra BUF-direktoratet og Vefsn Kommune stiler som vertskommune med årlig økonomisk støtte til senteret. I følge opplysninger fra Statistisk sentralbyrå har F a u s ke kommune 94 8 O innbyggere, og dette vil utgjøre 237 O O, - i økonomisk støtte til drift av SMISO Nordland. Dette er et tilbud til alle innbyggere av begge kjønn i hele Nordland fylke. Ved å støtte SMISO økonomisk, kan vi ansatte på en bedre måte gi et tilbud til hver enkelt kommune med foredrag/undervisning. Er dette aktuelt for Deres Kommune, ta gjerne kontakt med oss. Vedlagt finner dere informasjon om oss og driftsbudsjett. Vi ser fram til positiv behandling og tilbakemelding av vår søknad. Med vennlig hilsen ~:~~~S'J-~~ S~~se Storbakk Daglig leder SMISO-Nordland Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

3 lnorldllln ld Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep i Nordland, Mosjøen Senter mot incest (SMISO), har sin virksomhet i Mosjøen. Vi har lokaler i Peter Bechs gate 11,2.etasje. Se vår hjemmeside wvvw.smiso-nordland.no Sosial og helsedirektoratet (tall fra 2003), sier at mellom 10-20% av den kvinnelige befolkningen og 5-1 O % av den mannlige befolkningen i den vestlige verden har vært utsatt for seksuelle overgrep før de ble 18 år. SMISO Nordland jobber i forhold til følgende:. Hjelp til selvhjelp. Støtte incestutsatte/seksuelt misbrukte i deres bearbeiding av seksuelle overgrep slik at de kan skape seg ett bedre liv på egne premisser. bekjempe seksuelle overgrep mot barn Sentret er ett tilbud for incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år, av begge kjønn. Både privatpersoner og fagfolk som trenger informasjon og veiledning kan henvende seg til senteret. Sentret er et lavterskeltilbud der alle kan henvende seg direkte. Tilbudet er gratis. I dag kan man henvende seg til senteret pr. tlf Sentret tilbyr:. Telefonkontakt. Ene samtaler. Par samtaler. Uformell prat- møtes og ta en kaffe kopp. Støttegrupper(organisering av selvhjelpsgrupper står sentralt i arbeidet). Pårørende til utsatte kan også møtes i grupper.. Temakvelder. Drive informasjonsarbeid og generell opplysningsvirksomhet. Veiledning. Rosenmetoden Sentret tilbyr fellesskap og støtte for incestutsatte/seksuelt misbrukte og deres familier. Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

4 BUDSJETT 2008/2009 lnof(dllln lo : Beskrivelse I 2008 '2009. Kroner % i Kroner % -, ~~-~-~ 1-"' " Sum omsetning (loddsalg og annen innsamling) + 0,0% 0,0% Statsstøtte Helseforetak Kommunal støtte Sum kommunal + helseforetak Sum omsetning ,0 % ,8% Direkte variable kostnader (fra salgsbudsjett) O 0,0 % O 0,0 % Brutto fortjeneste (A) = ,0 % ,8 % Driftskostnader: 0,0 % "1,3 % Lønn ekstern konsulent 0,0% 0,0 % Lønn - ansatte, månedslønn ,9 % ,5 % Lønn - eier, månedslønn 0,0 % 0,0% Arbeidgiversavgift ,6 % ,5% Feriepenger ,2 % ,3 % OTP2% ,0 % ,0 % Husleie ,9% ,9% Strøm ,4 % ,4 % Telefon, mobil, fax, internett ,6 % ,9% Bilkostnader, leasing, bensin, m.m ,3% ,7 % Andre reisekostnader ,6% ,9% Forbruksvarer - kontor ,1 % ,7 % Forbruksvarer - hygiene etc ,3 % ,4 % Forsikringer ,3 % ,5 % Markedsføring (annonser, m.m.) ,6% ,3 % Regnskapsføring, revisjon ,6% ,0% Avskrivninger ,9 % 0,0% Hjemmeside ,2 % ,7 % Investeringer, møbler,etc ,2% Styrehonorar ,1 % 0,0% Kurs ,2 % ,2% Sum driftskostnader (B ,0 % ,8 % Driftsresultat (C = A-B) o 0,0 % O 0,0 % Rentekostnader - lån O 0,0 % O 0,0 % Rentekostnader - annet (kassekreditt m.m.) 0,0% 0,0% Renteinntekter 0,0% 0,0% Sum finansposter (D) O 0,0% O 0,0% Resultat før skatt (= Res. for pers. selskap) (E = C-O) O 0,0 % O 0,0 % Skatt - 28% av eventuelt overskudd (F) 0,0 % 0,0 % Arsresultat (G = E-F) O 0,0% C 0,0% Privatuttak, ved personlig selskap 0,0% 0,0% Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep-Nordland Postboks Mosjøen E-post: post(ismiso-nordland.no Kontonummer: Organisasjonsnummer Telefonnummer: Webside:

5 ~ Fauske kommune De- Sakshch. ß\,.J ~( -rct" 1(lasscring ~ ~!ID4,ßJ;~241S Oslo, 17/ Fauske kommune Postboks FAUSKE Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor: Kongensgate 2, 0153 Oslo Kontaktperson: Jon Storaas Telefon: Jon Storaas Overføring av tilskudd: kontonummer: Organisasjonsnummer: Epost: jonstoraas(friorg.no Hjemmeside:ww.riorg.no Søknad om tilskudd til RIO Nordland for delstøtte kr 10000,- Målgruppe Aktive og tidligere rusmisbrukere i alle kategorier uansett ståsted, livsfaser og aldersgrupper. Formålet til organisasjonen Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet. Vi ønsker å arbeide for å ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i våre erfaringer og rusmisbrukernes individuelle interesser og ressurser. Målsetting med vårt arbeid og våre prosjekter, er tettere samarbeid mellom tjenester på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan og aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes sammensatte problem, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål. Et annet mål er å likestile RIO på systemnivå og likestile den enkelte bruker på individnivå.,med andre ord å gi brukermedvirkning på individnivå og systemnivå mer fokus.!kl 1

6 Beskrivelse av organisasjonens virksomhet RIO er en organsasjon bestående av tidligere rusmisbruere. Vi skal være rusmisbruernes utstrake talerør gjennom våre erfaringer. Med rusmisbruere mener vi alle som misbruker eller har misbrukt rusmidler, ilegale og legale. Vi er ekspertisen når det gjelder individuell plan og jobber i dag i forhold til alle tjenester som har med rusmisbruere å gjøre. Vi samandler med alle systemene som finnes for rusmisbrukere i vårt distrikt. Vi er en politisk aktør der vi er partipolitisk nøale og vi har fokus på verdier, der den enkeltes verdier står i sentru. Vi ønsker å påvirke politikere, byråkater og fagfolk i en riktig retning. Det er de aktive representantene i RIO som etter vår mening vet hva som er riktig retning, gjennom egne erfarnger og ved å sette seg inn i den faglige, byråkatiske og politiske verden. Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av fra rikspolitisk nivå, departementer, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn, fylkeskommuner, kommunepolitikere, etater, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere uansett ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten. I Helse sør - øst sitter vi i alle. RIO sitt hovedfokus gjennom 13 års levetid har vært oppfølging og integrering etter ulike typer behandling. I dag er individuell plan hovedfokus da vi ser dette som det geniale verktøyet for den helheten vi alle har snaket om, men ikke fått helt til. Her underviser vi alt og alle. Det viktigste med individuell plan er at brueren er likestilt med de øvrige tilretteleggingssystemene. IP er et samandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy der man belyser muligheter og begrensninger i fellesskap. RIO møter ca 5000 brukere årlig gjennom forskjellge arrangementer der i blant Idrett MOT Rus og gjennom å besøke ulike behandlingsinstitusjoner. Etter ønske fra flere rusmisbruere deltar vi i ansvarsgruppemøter hvor rusmisbrueren og forskjellge deler av hjelpeapparatet er med. Vi følger opp rusmisbruere i forhold til medikamentassistert behandling og medikamentfri behandling og fokuserer på den oppfølgingen den enkelte trenger ut fra individuelle behov. Vi følger enkelte klienter gjennom flere år. Det er for oss viktig å pleie kontak med de som kommer tilbake til samfuet som en ressurs. Det er der graget for RIOs arbeid ligger. Gjennom bruernes erfaringer kan vi vise vei, og være støtespilere for de som er mitt oppi det. Vi støter den enkelte rusmisbruer i deres kamp om en institusjonsplass, og besøker fengsler med samme formål. Vi følger opp bruere i forhold til NAV, og andre tjenester. RIO har gjennom hele 2009 hatt fokus på kommunene. Samhandling mellom statlig forvaltning og kommunal forvaltning er viktigere enn noen gang etter Rusreformen. Helhet og samhandling er stikkord for RIO. I 2009 har RIO foretatt en rekke reiser til institusjoner. Vi jobber for at rusavhengige og hjelpeapparat skal fà et håp om at det går an å komme seg ut av et rusmisbru ved god planegging og god tilrettelegging. Individuell plan er et bra samhandlingsverktøy når det brues. Vi vet at det nyter. alle 2

7 Boligpolitikk for akive rusmisbruere og boligpolitikk og oppfølging etter institusjonsopphold er et av flere fokus RIO har. Tiden etter behandling er den viktigste delen av rehabiliteringen. Her er tilretteleggingen på et lavt nivå. Dette er også hovedårsak til at det satses mest på grppen tunge rusmisbruere, og det med defensive målsettinger. offentlige kontorer. I noen Vi gir råd i forhold til hvordan den enkelte bør forholde seg til tilfeller er vi med når behovet er der. Her gjør RIO noe konket: Idrett MOT Rus er et eksempel på hvordan den enkelte kan integreres ved å etablere nettverk gjennom idretten som en del aven helhet. Vi underviser også på høgskoler og universiteter. Vi underviser også psykologer, leger og anet helsepersonell der tema ofte er samandling mellom ulike aktører med utgangspun i rusmisbruernes samensatte behov. RIO er etablert i flere landsdeler. Formålet er og blir at det må tilrettelegges for at tidligere rusmisbrukere eller rusmisbruere i rehabilitering kan få ta del i de tilbudene som er tilgjenglig for folk flest. Vi er også en høringsinstans for stat og kommuner. Andres erfaringer kan være viktig for den enkelte kommune. Omfanget/tidsforbruket av den frivilige aktiviteten/-dugnadsinnsatsen Poenget med RIO er ikke å registrere flest mulig inaktive medlemmer. Mange vil ikke stå på noen liste. Mange "aktive" rusmisbrukere er uenig med oss enkelte ting, som for eksempel at rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber uansett for å ivareta rettighetene til alle uansett ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for sine rettigheter. RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi fàr henvendelser fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og deparementsnivå. Disse er heller ikke "medlemmer", men bruer RIO daglig. RIO får inntil henvendelser årlig fra bruere, pårørende, politikere og personer som jobber i de forskjellge systemene. Samarbeidspartnere lokalt Vi samandler både med offentlig og frivilig sektor. Vi er representert i mange bruerråd i NAV i store deler av landet. Også sykehusene benyter vår kompetanse, gjennom råd, utvalg, og utvikling av tjenester. Vi jobber målrettet mot de systemer som finnes i vårt område i forhold til rusmisbrukere. Det skjer både på fylkes- og lokalplan. Spesielt merker vi en betrakelig økning fra kommuner som etterspør våre tjenester og kompetanse. 3

8 Samarbeidspartnere sentralt I utgangspuntet samhandler RIO med alt og alle innen rusfeltet. Vi strekker oss etter det vi kan enes om, og ser også uenighetene som et utviklings - potensial. Som nevnt ovenfor så samhandler vi med alle tenkelige offentlige systemer ved siden av å samandle med frivilig sektor. Vi har en representant i Actis, rusfeltets paraplyorganisasjon, sitt styre og samhandler med organisasjonene i Actis. Vi har bidratt til Actis sin alkoholpolitiske verktøykasse og narkotikapolitiske plattform. Vi er medlem i NordAN, en organsasjon med medlemmer fra de Nordiske og Baltiske landene. Hovedfokus her er alkohol og narkotikapolitikk. Vi er også medlem av Eurad, Europa mot narkotika, som også involverer urbefolkning og/eller andre subkulturer. Ved siden av dette samandler vi med alle andre involverte frvilige aktører på feltet. Vi har et spesielt fokus på samhandling med andre bruerorgansasjoner, spesielt de som ønsker å samandle. Vi samandler også med media, på tross av at dette samarbeidet i stor grad er på deres premisser. Totalt budsjett for Nordland i 2010 Lønn og godtgjørelser Kostnader lokaler Datautstyr Kontorkostnader Møter/kurs/seminarer Telefon/internett/porto Reisekostnader Likemannsarbeid og opplæring av frivilige Informasjonskostnader Kompetanseheving Sum kostnader Vi søker om dels tøtte fra dere på kr RIO som landsdekkende organisasjon får også midler fra Helsedirektoratet, Helse Sør-øst, Helse Nord, Helse Sør, Helse Midt-Norge, samt noen fylkesmenn. 4

9 Fremdriftsplan og plan for videreføring av RIO sentralt og lokalt RIO vil videreføre det gode arbeidet vi har gjort og gjør. Store prosjekter som Cannabis-prosjektet, Boligsosialt arbeid og Kafe X i Tromsø videreføres i 2010 som tiltak. Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen etter brukermedvirkning i alle sammenhenger. Vi vil fortsette å påvirke politisk og faglig. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være en sterk påvirker til en endring som vi mener er til beste for både fagfeltet og den enkelte rusavhengige. Med vennig hilsen RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon ~r!\ S\CiC"IA~ Jon Storaas daglig leder 5

10 -~ \ Fauske kommune QlJŠãk~bOh. &! ~ Til ordfører/rådmann I(lassoring X~-V9' ~)I DrJ;;/- a~ Gjøvik, 27. november 2009 Støtt barnas egen solidaritetsaksj on i din kommune! I høst og vinter er over barn i norske barnehager og barneskoler med i FORUTs barneaksjon. Gjennom lek, musikk og fim kommer barna tett på livet til gategutten Omis og andre barn i Nepal, og de arrangerer sin egen innsamlingsaksjon. Nærmere 1500 barnehager og 180 skoler er med i årets aksjon, blant annet fra din kommune. FORUTs barneaksjon bidrar til å skape nysgjerrighet og forståelse for ulikhetene i verden, samtidig som aksjonen viser at vi alle kan bidra litt for at verden skal bli et bedre sted. Aksjonen støttes av Utdanningsforbundet. Vedlagte liste viser hvilke barnehager/skoler i ditt fylke som deltar i FORUTs barneaksjon om gategutten Omis fra Nepal denne høsten og vinteren. FORUT har et ønske om at mest mulig av inntektene i aksjonen skal gå ti prosjektmål. Derfor søker vi kommunen om en støtte ti vårt arbeid med trykking og utsendelse av barneaksjonen med kr. 5000,-, eller et annet valgfritt beløp. Vennlig hilsen FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling I~M;~ Ingvar Midthun kampanje- og markedssjef ingvar(iforut.no Postadresse: Boks 300, 2803 Gjøvik Bank: Teleloii: Epost: lolllt0lloll1t.no Nettside: Fr i~rut ~!!l SOLIDARITTSAKSJON FOR UTVIKLING (AMPAION 'OR DEVHOPMIINT AND SOLlDARITY

11 DELTAKENDE BARNEHAGER/SKOLER I NORDLAND SEGELBERGAN BARNEHAGE Alstahaug REGNBUEN BARNEHAGE Alstahaug STAMNES BARNEHAGE Alstahaug TUSENBEIN BARNEHAGE Alstahaug FORSHAUGEN BARNEHAGE Alstahaug ANDUNGEN BARNEHAGE Andøy BARNAS HUS BARNEHAGE Andøy RiSøYHAMN BARNEHAGE Andøy BLEIK BARNEHAGE Andøy ASE BARNEHAGE Andøy MYRULLA BARNEHAGE Andøy SKOLESTUA BARNEHAGE Andøy ASE MONTESSORISKOLE Andøy EFJORD BARNEHAGE Ballangen BJØRKASHØGDA FAM.BARNEHAGE Ballangen MOLDJORD BARNEHAGE Beiarn BINDAL BARNEHAGE Bindal KJELLA FRISKOLE Bindal ABRA KADABRA BARNEHAGE Bodø VOLLEN BARNEHAGE Bodø MAURTUA BARNEHAGE Bodø LILLEVOLLEN BARNEHAGE Bodø MASKINISTEN FRILUFTSBARNEHAGE Bodø HESTEHOVEN BARNEHAGE Bodø VAGØNES BARNEHAGE Bodø LØDING BARNEHAGE Bodø ENGMARK BARNEHAGE Bodø NERENGA BARNEHAGE Bodø SKIVIK BARNEHAGE Bodø MØRKVEDMARKA BARNEHAGE Bodø BLOMSTERENGA BARNEHAGE Bodø TVERLANDET KIRKES BARNEHAGE Bodø SPEIDERHUSET BARNEHAGE Bodø KIRKHAUGEN BARNEHAGE Bodø STØVER SKOLE Bodø BRØNNØYSUND BARNEHAGE 2 BARNEB Brønnøy SOLTUN BARNEHAGE Brønnøy BRØNNØYSUND BHG 1 FURUTOPPEN Brønnøy BARNETUN NL Brønnøy BRØNNØYSUND BHG 1 FLAGGSTANGH. Brønnøy BRØNNØYSUND BIU SKOLE Brønnøy FJÆRVOLL BARNEHAGE Bø KNERTEN FAMILIEBARNEHAGE Bø STRAUME SKOLE Bø SOLFJELLSJØEN BARNEHAGE Dønna MIDTBYGDA SKOLE Dønna LILAND SKOLE Evenes VALNESFJORD BARNEHAGE Fauske SULITJELMA OPPV.SENTER BHG. Fauske STEMLAND GARDSBARNEHAGE Fauske VESTMYRA BARNEHAGE Fauske RAMBERG SKOLE Flakstad STORVIK OPPVEKSTSENTER Gildeskål

12 SANDHORNØY BARNEHAGE Gildeskål GRANE KOMMUNALE BARNEHAGE Grane AspAsEN BARNEHAGE Hadsel SOLHEIM BARNEHAGE Hadsel SKUlVlK BARNEHAGE Hamarøy INNHAVET BARNEHAGE Hamarøy ULVSVAG BARNEHAGE/SFO Hamarøy HAMARØY SENTRALSKOLE Hamarny SUSENDAL SKOLE Hattfjelldal TVERLANDET SKOLE Leirfjord SØRLANDET OPPVEKSTSENTER SKOLE Leirfjord LOVUND BARNEHAGE Lurøy KONSVIK BARNEHAGE Lurøy ALDERSUND SKOLE Lurøy VESTBYGD BARNEHAGE Lødingen GLOMFJORD BARNEHAGE Meløy VALL BARNEHAGE Meløy MOSVOLD GARDSBARNEHAGE AS Meløy FJØSHAUGEN BARNEHAGE Meløy SPILDRA BHG. AVD. SOLSIKKEN Meløy SPILDRA BARNEHAGE Meløy HALSA SKOLE Meløy BOLGA SKOLE Meløy ENGA SKOLE Meløy PINGVINN BARNEHAGE Narvik GRØNNLlA GARDSBARNEHAGE Narvik ASKELADDEN BARNEHAGE Narvik MALMKLUMPEN BARNEHAGE Narvik TROLLHAUGEN FAM. BARNEHAGE Narvik KNOLL OG TOTT FAM. BARNEHAGE Narvik RØDSTUA BARNEHAGE Nesna KIRKEBAKKEN KULTURBARNEHAGE Rana BARNEHAGEN SMATROLL BA Rana VESTVIKHEIA BARNEHAGE Rana UTSKARPEN B/U SKOLE Rana JEKlVlK BARNEHAGE Rødøy GJERØY BARNEHAGE Rødøy SELSØYVIK SKOLE Rødøy RØST KOMM. BARNEHAGE Røst PRESTELVA BARNEHAGE Sortland NORDSKOGEN BARNEHAGE Sortland BLAFJELL BARNEHAGE Sortland JENNESTAD BARNEHAGE Sortland BJØRKMO BARNEHAGE Sortland STEIGEN BHG. AVD. LEINESFJORD Steigen ENGELØY BARNEHAGE Steigen LEINES BARNEHAGE Steigen NORDFOLD BARNEHAGE Steigen SØMNA AVD. DALBOTN VIK BARNEHAGE Sømna SUND BARNEHAGE Sømna KONGSVIK BARNEHAGE Tjeldsund STORJORD OPPVEKSTSENTER Tysfjord FAGERTUN BARNEHAGE MKAF Vefsn KRINKELKROKEN BARNEHAGE Vefsn KULSTAD BARNEHAGE Vefsn

13 DOLSTAD BARNEHAGE BUKKENE BRUSE FAM. BARNEHAGE ELSFJORD OPPVEKSTSENTER MOSJØEN KULTURBARNEHAGE SKALAND NATURBARNEHAGE KIPPERMOEN FRILUFTSBARNEHAGE OLDERSKOG BARNEHAGE VEGA BARNEHAGE HAUKLAND BARNEHAGE BJØRNHAUGEN BARNEHAGE TOMMELITEN BARNEHAGE TROLLKNAUSEN BARNEHAGE SJØKANTEN BARNEHAGE SVARHOLT SKOLE BALLSTAD SKOLE LEKNES SKOLE STORBJØRKA BARNEHAGE VÆRØY KOMM. BARNEHAGE OSANSTUA BARNEHAGE NAKKEN BARNEHAGE SMATROLLAN BARNEHAGE SKROVA BARNEHAGE SYDAL BARNEHAGE GIMSØY SKOLE HENNINGSVÆR SKOLE LAUPSTAD SKOLE STRENGELVAG BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE BA SIGERFJORD BARNEHAGE Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vefsn Vega Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vestvågøy Vevelstad Værøy Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Vågan Øksnes Øksnes ASE MONTESSORISKOLE Andøy KJELLA FRISKOLE Bindal STØVER SKOLE Bodø BRØNNØYSUND BIU Brønnøy STRAUME SKOLE Bø MIDTBYGDA SKOLE Dønna LILAND SKOLE Evenes RAMBERG SKOLE Flakstad HAMARØY SENTRALSKOLE Hamaæy DAL SKOLE Hattfjelldal SUSEN TVERLANDET SKOLE Leirfjord SØRLANDET OPPVEKSTSENTER SKOLE Leirfjord ALDERSUND SKOLE Lurøy HALSA SKOLE Meløy BOLGA SKOLE Meløy ENGA SKOLE Meløy UTSKARPEN BIU SKOLE Rana SELSØYVIK SKOLE Rødøy STORJORD OPPVEKSTSENTER Tysfjord SVARHOLT SKOLE Vestvågøy BALLSTAD SKOLE Vestvågøy LEKNES SKOLE Vestvågøy GIMSØY SKOLE Vågan HENNINGSVÆR SKOLE Vågan LAUPSTAD SKOLE Vågan

14 ~-Fauske kom~un~ ôw EkSb~ J:~VJ_ ~ (et I Breivika Senter, r"lasscrinq ~, _-i~:~:f~~~dresse: ~;e~~i~~ ;~nter OS ge pa 9037 J h l Q JJ1 1" -'Oe. Postadresse: Universitetet i Tromsø NORDNORGE C;/~~ ~ ( o l~ Sl ~Sr,"f"" \ UNIVERSITETET I TROMSØ RATIS JURIDISK BISTAND DGIVNING Tromsø Fauske kommune Postboks Fauske Deres ref.: Vår ref.: vm/adm Dato: SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2010 Jusshjelpa i Nord-Norge søker med dette om kr 5 000, - i driftsstøtte for 2010 fra Fauske kommune. Støtten vil være et viktig bidrag for at vi fortsatt skal kunne tilby gratis juridisk bistand til befolkningen i landsdelen. De offentlige ordningene som foreligger på dette området er etter vår oppfatning ikke gode nok. Om Jusshjelpa i Nord-Norge Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpskontor som tilbyr gratis juridisk bistand til befolkningen i Nord-Norge. Virksomheten er faglig avgrenset til saksområder som er av velferdsmessig stor betydning for den enkelte klient, og vi prioriterer klienter som av forskjellige årsaker ikke har tilgang til juridisk bistand andre steder. I tillegg til ordinær saksbehandling jobber Jusshjelpa også rettspolitisk med å bedre rettsstillingen til ressurssvake grupper i samfunnet, for eksempel gjennom høringsuttalelser, møter med beslutningstakere, private lovendringsforslag, gjennomføring av undersøkelser, m.v. Saksbehandlerne er viderekommende studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø, og ansettes fortløpende hvert semester. På den måten sikrer vi overlapping med hensyn til kontinuitet i saksbehandlingen og videreføring av opparbeidet kompetanse. Pr i dag er 20 studenter ansatt ved kontoret. Gjennom over 20 års drift, har vi hjulpet godt over klienter. Vi har i løpet av denne tiden etablert oss som et stadig og betydelig rettshjelpstilbud for befolkningen i de tre nordligste fylkene. Jusshjelpa legger i 2010 opp til full drift i 46 uker, kun avbrutt av påske-, sommer- og juleferie. Ordinær kontortid er mandag til fredag kl 09:00-15:00. Basert på tidligere års erfaringer, forventer vi å behandle ca 2000 saker i For ytterligere informasjon om tiltaket vises det til vedlagte årsrapport for Behov for støtte Ettersom alle våre tjenester er gratis er vi avhengige av økonomisk støtte fra forskjellige samarbeidspartnere for å kunne opprettholde tilbudet om gratis juridisk rådgivning. Spesielt gjelder dette tilbudet om lokale saksinntak rundt om i landsdelen. Hovedfinansieringen av tiltaket kommer fra Justisdepartementet gjennom en andel i felles bevilgning til landets fem studentrettshjelpstiltak. Dette finansierer ca % av vår virksomhet. Det øvrige finansieres gjennom tilskudd fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, samt støtte fra andre bidragsytere som kommuner og fylkeskommuner i Nordland, Troms og Finnmark,

15 Studentstyret v/ UiTø og Samskipnadene ved flere av høyskolene i Nord-Norge. For nærmere detaljer om inntekter og utgifter vises det til vedlagte årsrapport for 2008 s. 42 flg. De tjenestene vi tilbyr i dag er i stor grad basert på gratisarbeid fra studentenes side. Lønnen skal kun sikre en minste biinntekt til ordinær studiefinansiering slik at studentene ikke tvinges til å ta andre jobber ved siden av studiene. Våre driftskostnader er også ellers kuttet ned til et minimum, slik at vi i størst mulig grad kan benytte våre midler slik at disse kommer våre klienter direkte til gode gjennom konkret saksbehandling. En slik marginal drift gjør at vi er svært avhengige av den støtten vi tradisjonelt har fått for å kunne opprettholde nivået på våre tjenester. Hvorfor støtte Jusshjelpa - noen generelle argumenter Jusshjelpa i Nord-Norge ble i sin tid opprettet fordi man innså at mange mennesker på grunn av geografiske, økonomiske eller andre personlige årsaker ikke hadde tilgang til nødvendig juridisk bistand, og således langt på vei var avskåret fra å kunne gjøre sine rettigheter gjeldende. Det har derfor helt siden oppstarten vært en grunntanke for Jusshjelpa å tilby gratis juridisk bistand til ressurssvake klienter på områder som er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte, noe som gjenspeiles i de fagområdene vi prioriterer å arbeide med. Videre er det en kjensgjerning at det er dårligere tilgang på juridisk bistand ute i distriktene enn i de større byene, og forskning har påvist at det på grunn av dette er et større udekket rettshjelpsbehov distriktene i forhold til de nærliggende byene. Jusshjelpa har derfor helt siden oppstarten bevisst henvendt seg til hele befolkningen i Nord-Norge gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet rundt om i kommunene, og med unntak av Tromsø er våre klienter nokså jevnt fordelt over hele landsdelen sett i forhold til innbyggertallene. Både forskning og erfaring viser dessuten at mange kun oppsøker juridisk bistand når forholdene legges til rette for dette lokalt. At Jusshjelpa gjør seg tilgjengelig for saksinntak ute i lokalsamfunnene tar på mange måter bort en distanse som ellers vile hindret klienten fra å oppsøke hjelp. Spesielt er dette et forhold av betydning overfor ressurssvake klienter som ellers ofte ikke vile fått prøvet sine saker. Selv om de aller fleste sakene tas inn pr telefon, vil lokale saksinntak derfor fortsatt være en viktig del av Jusshjelpas virksomhet i fremtiden. For det andre har slike eksterne saksinntak en viktig markedsføringseffekt i lokalsamfunnene. Det er også et sentralt poeng at vi i størst mulig grad søker å tilby våre tjenester i "tomrommet" mellom andre rettshjelpsordninger, eksempelvis den offentlige ordningen om fri rettshjelp, private retthjelpsforsikringer, rettshjelp gjennom fagforeningsmedlemskap, osv. Ved å henvise kvalifiserte klienter videre til slike ordninger frigjør vi ressurser til å arbeide for klienter som ikke har andre alternativer enn oss. Jusshjelpa har videre en svært lav terskel for inntak av nye saker, noe som er viktig av flere årsaker. For det første skal det ikke på noe vis oppleves som problematisk å kontakte oss for å be om veiledning eller bistand. For det andre bidrar dette til at klienter lettere enn ellers søker bistand på et tidlig stadium i en konflkt. Erfaringsmessig er det lettere å komme frem til gode resultater før en konflkt "låser seg", og det er i den sammenheng essensielt at man tar tak i konflkten på et tidlig stadium. Jusshjelpa fyller således en viktig funksjon som et konflktdempende tiltak, noe som både er prosessøkonomisk gunstig for den enkelte klient og for rettssystemet som sådan. Nærmere begrunnelse for søknaden Jusshjelpa får som nevnt en del støtte fra kommuner og samskipnader rundt om i landsdelen. Dette er viktige bidrag for at Jusshjelpa skal kunne opprettholde tilbudet om gratis rettshjelp

16 til befolkningen i Nord-Norge. Slik støtte er dessuten en viktig forutsetning for at vi skal kunne opprettholde vår distriktspolitiske profil, og er direkte avgjørende for tilbudet om lokale saksinntak. Jusshjelpa i Nord-Norge har etter en periode med dårlig stabiltet i ledelsen besluttet å ansette en erfaren jurist som daglig leder. Dette har medført økte lønnskostnader, men har vært helt nødvendig for å sikre kontinuitet og stabilitet i driften av Jusshjelpa. Da hver saksbehandler bare arbeider i 1,5 år i tiltaket, er det særdeles viktig med kontinuitet og kvalitetssikring. Vi har de senere årene gradvis trappet opp vår reisevirksomhet i landsdelen. Vi har i tilegg hatt en negativ utvikling i størrelsen på støtte fra kommunene fra 2008 til Som vedlagte budsjettforslag viser, gjør inntektssituasjonen at vi på sikt må redusere antall saksbehandlere noe. Dette vil redusere kapasiteten på Jusshjelpa. For å motvirke dette, håper vi at flest mulig kommuner i Nord-Norge bidrar til vår drift, slik at det er mulig å opprettholde det antall ansatte vi har i dag. Vi viser også til årsrapportens side 18 der det fremgår at vi har hjulpet 15 innbyggere fra Fauske med juridiske problemer i Vi opplyser også om at en av våre ansatte er samisktalende, og tilbyr juridisk bistand på samisk. Vi ber gjennom denne søknaden om at Fauske kommune anerkjenner den innsatsen Jusshjelpa gjør, og gjennom økonomisk støtte hjelper oss å ta ansvar der det offentlige etter vår oppfatning svikter. Det søkes på denne bakgrunn om kr 5000,- i driftsstøtte for 2010 fra Fauske kommune. De kommunale bidragene Jusshjelpa mottar varierer i størrelse fra kr 1 000,- til kr ,- pr år. Som et gjennomsnitt blant de kommunene som yter støtte utgjør hvert enkelte bidrag ca kr 5000,-. Dette beløpet legges derfor som et utgangspunkt til gnmn for søknaden. Undertegnede står selvsagt til disposisjon for ytterligere opplysninger eller kommentarer, og kan i kontortiden nås på telefon Dersom søknaden innvilges, kan eventuell støtte godskrives konto , og transaksjonen merkes "Jusshjelpa i Nord-Norge - Avdeling Prosjekt A6305". Vedlegg: Årsrapport 2008 Budsjett 2010 og revidert budsjett 2009 Foreløpig driftsrute 2010

17 B udsjett or Jussh' Jepa I. i N ord - Norge 2010 f'ií"k EiíiJé'5"Z ' foriil.fih í;.'.' p(30;novem.0.'...,;,.,,5:. Overført Ira Overfart Ira ;;13.._&... Innekter Il' And", 5425,00' (5,1.25, , , ,00 L , ( , , , Slud.sa , , , , _l~ker 7500, , , , ,00 kommunr 18000, , , Ekslem9 ro ektmldler 76501,00 Sum Inntekter , ,00 li Kostnader Lønn , , ,53 ( 2) 2000, , , ,00 ~ 1500, , ,00 800, ,00 800, , , , Aviser lidssife!:itteralur , , ,00 Kurs og undervsnng , , , , , , , ,00 ( 4) 1000, ,00 500, , , ,00 Oppsøkere virksomhet - annnsert 2000, , , , ,00 ( Oppsøkende virksohet - relsekoslnader , , ) 90 00,00 Velferdsmidler 40 00, , , Pro aktmjdler Klientkonto 3501,00 IT,lonet 80 00, , , D-ärsubl1eu Avsetnl ILL ujollseue ut iler ( 5) Sum kostnader: , , ,53 ResuRat -892&, , , , ,47 gressresullat ,00 Merknder. (1) Budsjettert med samme ulbetallng som IIJor. Det kan komme økning ettar Indeks. (2) Lønnskoslnader er utregnel otler 6 nyansatte II våren og 6 nyansatte ti høstan, samt en eksira netrapper på våren, med InnbakI forvenlel lønnsøkning. Dorsm vi lår okning i slatten, vil midler bli bruklil yttorligere stillinger. Slik budsjeuel slår nå, reduseres antall saksbehandlere Ira 20 Iil8 IDpai av året (3) Jeg har llylet kr fra annonserlng oppsøkende til relsekoslnader oppsøkende da vl etter hvert lår mange annonser graus (4) ØknIng kr da vl selv arrangerer fellessminaret, og nerappeme I arrngemonlskomiteen skal få være med. (5) VI burde ha en avsetning II uforusette utg"ter. Dersm vi får en økntng Ira JuslIs, kan I v I revidert budsjett avsette midler her. Merknde:

18 JFCQ JmJL(Ø JFII CG wipjfjl )R 1lJlJE FOR JUSSHJELPA I NORD-NORGE 2010 VÅREN 2010 Januar Februar Mars 4 uker drift April 4 uker drift Mai 4 uker drift Oppstar: 4 uker drift 4 uker drift Mandag Stengt uke 13 Siste driftsdag: p.g.a. påske Fredag Uke 1,2,3,4 Uke 5,6,7,8 Uke 9, 10,11, 12 Uke 14, 15, 16, Uke 18, 19,20, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 20 uker ordinær drift våren 2010 SOMMER 2010 Juni og juli 8 uker drift Sommergruppen: Uke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 August Stengt i uke 30 og 31. Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i 8 uker sommeren 2010 HØST 2010 August September Oktober 3 uker drift November 5 uker drift Desember 4 uker drift Oppstart ordinær 4 uker drift 2 uker drift drift: Siste driftsdag: Fredag Uke 32, 33, 34 Uke 35, 36, 37, Uke 40, 41, 42, Uke 44, 45, 46, 38,39 Uke 48, Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2010 Totalt legger Jusshjelpa ha 46 ukers drift i 2010

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART Alstahaug Austbø oppvekstsenter 2 2 Alstahaug Bjarnetjønna skole 0 Alstahaug Sandnes barneskole 62 62 Alstahaug Sandnessjøen ungdomsskole 70 45 117 232 Alstahaug Søvik oppvekstsenter 8 8 Alstahaug Tjøtta

Detaljer

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig

Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig Kommune Ombygging/ Anl enhet Anleggets navn Byggeår rehab år Mål Skoler Klubber Andre lag Offentlig 1804 Bodø 1804006601 Bodø svømmehall 1969 25x12,5 21 t pr uke 5,5 t pr uke 7 t pr uke 48,5 t pr uke 1804006801

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

E ; C. Z/12/any NÅR' DETRENGERDEN. GER. Pnvuzxem AT aehandrmg q % Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

E ; C. Z/12/any NÅR' DETRENGERDEN. GER. Pnvuzxem AT aehandrmg q % Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 9. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 3. november 2014 Sknad om konomisk sttte til brukermedvirkning i 2015.. SLIK Q1 vl SAMMENKAN å,5 *7 UIWKLE oe. i Pnvuzxem

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp Lynkurs i RIO.. HISTORIKK Brukerorganisasjon Stiftet i 1996 Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere Drevet av kun tidligere rusmisbrukere Partipolitisk og religiøst uavhengig Landsdekkende organisasjon

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA

FAUSKE KOMMUNE LANDBRUKST JENESTER SALTEN - SØKNAD OM GARATI/TILSKUDD TIL LANDBRUKSVIKAORDNINGA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouialpostID: 10/312 I Arkiv sakid.: 09/2463 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 011/10 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir I Dato: 01.02.2010

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk ~, \ Vår dato: Vår referanse: Deres dato: vi i 10.06.2015 15/30188 Deres referanse: FYLKESKOMMUNE Org.nr: 964 982 953 'WM W /fb 22:33:25 8805 SANDNESSJØEN Høring planprogram - Regional fylkes sender med

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab Nr Kommune Folketall 1.1.2014 1 1804

Detaljer

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord 1 Disposisjon Demografiutvikling trend Målrettet og langsiktig arbeid med tilflytting hva som må til?

Detaljer

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR

L... FAUSKE KOMMUNE 2... INNSTILLING: 1... 2... Sammendrag: SAKSPÁPIR SAKSPÁPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 12/1078 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 139/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge?

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? Del 1: Intervju med personer som har hatt en eller flere episoder med psykose i Nordland Del 2: Fokusgrupper

Detaljer

Kommunebarometer for 2009

Kommunebarometer for 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013-31.12.2016

FAUSKE KOMMUNE VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013-31.12.2016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/5419 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 12/1370 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr. I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012 VALG

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011

Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011 Komite for næring Sak 52/11 Kommunale næringsfond - fordeling 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 19 801 840,- til kommunale næringsfond i 2011, fordelt med kr 11 100

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA NAPHAs rolle 2014: Har bidratt til delen om psykisk helse

Detaljer

Godkjenning vannverk. Nordland fylkeskommune. Driftsassistanse VA i Nordre Nordland www.nfk.no/driftsassistanse

Godkjenning vannverk. Nordland fylkeskommune. Driftsassistanse VA i Nordre Nordland www.nfk.no/driftsassistanse Godkjenning vannverk Nordland fylkeskommune Driftsassistanse VA i Nordre Nordland www.nfk.no/driftsassistanse Prosjektet Årsaken til manglende godkjenning er i få tilfeller manglende kvaliteten på vannet

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer

Vedlegg 1: Prosjekter hvor det etterspørres rapportering

Vedlegg 1: Prosjekter hvor det etterspørres rapportering Vedlegg 1: Prosjekter hvor det etterspørres rapportering Komm. nr. Navn (kommune) År Dr./Prosj. Beskrivelse Innv. skj.midler 1804 Bodø 2011 Prosjekt Familiesenterutvikling fase 2 260 000,00 1804 Bodø 2011

Detaljer

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET

ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET n n -. _ I «f -, _ I -n s Til kommunene på Helgeland v/ordfører og rådmann. /ééä 7 M OSJØCII ' dcii 30. apr1 12014. ØNSKE OM LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNEN OG KONFLIKTRADET Konfliktrådet på Helgeland

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SALTEN MUSEUM - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL BESØKSGRUVA I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SALTEN MUSEUM - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL BESØKSGRUVA I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Joui:alpostID: 10/4674 I Arkiv sakid.: 10/583 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap II Sak nr.: 05211 O I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Kristian Amundsen I Dato: 07.06.2010

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

- Vår dato: 10.06.2015 Vår referanse: 15/30188 Dcres dato: \I/ E S M M U N E Deres referanse. Radhuset 1 N N ;< i å

- Vår dato: 10.06.2015 Vår referanse: 15/30188 Dcres dato: \I/ E S M M U N E Deres referanse. Radhuset 1 N N ;< i å - Vår dato: 10.06.2015 Vår referanse: 15/30188 Dcres dato: \I/ E S M M U N E Deres referanse. Org.nr: 964 982 953 Brønnøy Radhuset 1 N N ;< i å 8905 BRØNNØYSUND ~".fi- ta ""I ~ ~' L] J. ls- fiji-h /blsio

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Nordland

Implementering av utbyggingsprogram Nordland Implementering av utbyggingsprogram Nordland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Offentlig journal. NPE 2013/01216 - Svar vedr. sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. NPE 2013/01216 - Svar vedr. sakkyndig vurdering ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.9.2013-29.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.10.2013 NPE 2013/01216 - Svar vedr. sakkyndig vurdering ***** ***** ***** *****

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Næringsanalyse for Lødingen

Næringsanalyse for Lødingen Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009.

FAUSKE KOMMUNE. Hemy Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009. SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/2493 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sakm.: 097/09 I FORMANNSKAP I Dato: 30.1 1.2009 VALG

Detaljer

Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2015

Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2015 Saknr. 14/9876-9 Saksbehandlere: Randi Sletnes Bjørlo Christina Johannessen Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger følgende

Detaljer

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6

Organisasjonskart...s. 4. Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5. Formål og målsetting. s. 5. Landsstyret... s. 6 Årsrapport 2005 Innhold: Forord... s. 3 Organisasjonskart...s. 4 Historikk og beskrivelse av organisasjonen.. s. 5 Formål og målsetting. s. 5 Landsstyret... s. 6 Administrasjonen s. 7 Medlemmer og avdelinger..

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009.

FAUSKE KOMMUNE. Henry Tvedt ble ik-sak 89/05 valg som overformynder og regnskapsfører for perioden 2006-2009. SAKSPAPIR KOMMUNE 09/9307 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 0912493 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 097/09 FORMANNSKAP Dato: 30.1 1.2009 103/09

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015.

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. Samhandlingsavvik Nordlandssykehuset og kommunene Saksbehandler: Lena Arntzen I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. En ser en økning i antall tilmeldte

Detaljer

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 Samhandling Helgeland Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 2 3 Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF PKO ( Praksiskonsulentkoordinator) LMS (Læring og Mestring) KE (Koordinerende enhet)

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet?

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Helgelandskonferansen 2014 Mosjøen 10.april Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel

Detaljer

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene.

Ved transportoppdrag gjennom andre enn leverandørs eget tilbudsområde skal leverandør ved ledig kapasitet ta med pasienter fra/til disse områdene. 1 Omfang Tilbudet skal gjelde pasienttransport landeveis i henhold til de geografiske områdene som oppdragsgiver har ansvar for i henhold til oversikt som framkommer i konkurransegrunnlagets vedlegg 3

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Tiltaksbeskrivelse og service erklæring. For

Tiltaksbeskrivelse og service erklæring. For Tiltaksbeskrivelse og service erklæring For Brukermedvirkning i praksis Tromsø Bodø februar 2006 Innhold: Side 3: Kort oversikt Hvem er for s mål Hva er og gjør s tilbud Kontaktinformasjon Side 4: Organisasjonskart

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 4/13

INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 4/13 INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 4/13 Det innkalles til styremøte 24. september klokken 10.30, Lysebu SAKSKART INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE

Detaljer

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge Våre fokusområder Avløpstilsyn 2009-2012 Gunhild Løvmo seniorinspektør i Nord-Norge Hovedmålet for s er at risikoen for å bli syk eller skadet av kjemikalier eller biologiske faktorer på jobben skal reduseres

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

1,lassering SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D.

1,lassering SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS SOS I SØR- HÅLOGALAN D. Fauske kommune v / formannsskapsleder 8201 Fauske Vg Fauske kommune _OQl I Sakslieh. ß \ mj i - O~ 1,lassering ~J i--l------ g Ilf!~)_ Qm- Bodø 28.0 L.09 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL DRIFT AV KIRKENS

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer