Snowclean Kallavfettning 120

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snowclean Kallavfettning 120"

Transkript

1 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og frarådet bruk Produkttype Avfettingsmiddel 1.3 Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 1.4 Nødnummer Fabrikant A Clean Partner International AB Gateadresse Box 623 S Alingsås Sverige Telefon +46(0) Faks +46(0) E-post Nettsted Nødtelefonnummer 112 Tilgjengelig utenfor kontortid Ja SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering iht. 67/548/EØF og 1999/45/EU Fareklasse Risikosetninger Xn - Helseskadelig R65 - Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Klassifisering i henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008, vedlegg VI Klassifisering Aspirasjonsfare, fare kategori 1 Risikosetninger 2.2 Merkningselementer H304 GHS merking av stoffet (i samsvar med forordning (EU) nr 1272/2008, vedlegg VI) Piktogram Signalord Risikosetninger Forsiktighetssetninger Fare EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFT-INFORMASJONS-SENTER eller lege. P331 IKKE framkall brekning. P405 Oppbevares innelåst. 2.3 Andre farer

2 Side 2 (7) SEKSJON 3. SAMMENSETTING/INFORMASJON OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger Kjemisk navn Hydrokarboner, C11-C14, n- alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater CAS-nr. EU Nr. REACH-nr butoksyetanol Konsentrasjon Klassifisering 60-99% Xn Asp. Tox % Xi, Xn Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Acute Tox. 4 - inhalation R-setning H-setning R65, R66 EUH066, H304 R20/21/22, R36/38 H302 + H312 + H332, H315, H319 SEKSJON 4. TILTAK VED FØRSTEHJELP 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Frisk luft og hvile. Hold den skadde under oppsikt. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Ved pustevansker, gi pustehjelp og kontakt omgående lege. Skyll omgående med mye vann. Ta omgående av tilsølte klær og sko. Skyll omgående med mye vann. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Hvile. IKKE FREMKALL BREKNINGER! Kontakt lege omgående. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. 4.3 Indikasjon på øyeblikkelig medisinsk hjelp, og spesialbehandling, som er nødvendig Indikasjon på øyeblikkelig medisinsk hjelp, og spesialbehandling som er nødvendig Behandles symptomatisk. SEKSJON 5. BRANNBEKJEMPELSESTILTAK 5.1 Brannslukningsmidler Egnede brannslokkingsmidler Vanntåke, skum, karbondioksid, pulver. 5.2 Spesielle risikoer som følger av substansen eller blandingen Spesielle farer som følger av substansen eller blandingen Kan akkumulere statisk elektrisitet, som kan forårsake antennelse. 5.3 Råd til brannmannskap Spesielt verneutstyr for brannpersonell Beholder i nærheten av brann bør omgående flyttes eller kjøles ned med vann. SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

3 Side 3 (7) 6.1 Personlige vernetiltak, beskyttelsesutstyr og beredskapsprosedyrer: Personlige forholdsregler, verneutstyr og beredskapsprosedyrer 6.2 Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til avløp eller omgivende miljø. Bruk passende verneutstyr. 6.3 Metoder og materiell for oppsamling og rengjøring Metoder og materiale for oppsamling og rengjøring OPPDEMNING: Demn opp med jord, sand eller et annet inert materiale. Pump opp væskesøl med eksplosjonssikker pumpe eller håndpumpe, eller bruk egnet absopsjonsmateriale. 6.4 Referanse til andre avsnitt Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 1 for kontakt i nødstilfeller. For personlig verneutstyr, se avsnitt 8, og for avfall, se avsnitt 13. SEKSJON 7. HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Forebyggende tiltak for håndtering Hindre gnistdannelse som følge av statisk elektrisitet. Alt utstyr må være jordet. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, inkludert alle inkompatibiliteter Betingelser for sikker lagring, inkludert alle inkompatibiliteter 7.3 Spesiell sluttbruk Holdes vekk fra antennelseskilder og varmekilder. Emballasjemateriale av plast. SEKSJON 8. EKSPONERINGSBEGRENSNING / PERSONVERN 8.1 Kontrollparametere Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense 8.2 Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Vernebriller / ansiktsskjerm Vernehansker CAS-nr. Administrative normer og Kort tids Tak EUnr. grenseverdier utsettelsesgrenser grenseverdi Land ppm / mg/m3 ppm / mg/m3 ppm / mg/m NO Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det kan være nødvendig med mekanisk ventilasjon eller punktavtrekk. Bruk god personlig hygiene; alltid vaske hendene etter håndtering av produktet og før spising eller drikking og røyking. Vask regelmessig arbeidstøy og kast klær og sko som ikke kan rengjøres. Hvis kontakt med produktet er sannsynlig, anbefales vernebriller med sidebeskyttelse. For dette produktet er det anbefales at du bruker følgende sikkerhetshansker: Kjemiske faste vernehansker anbefales. Nitril, minst 0,38 mm tykk, eller tilsvarende beskyttende barriere materiale med høy ytelse for bruk under forhold med kontinuerlig kontakt, gjennombrudd minst 480 minutter i henhold til CENstandarder EN420 og EN374.

4 Side 4 (7) Annet hudvern Åndedrettsvern For dette produktet er det anbefales at du bruker følgende beskyttelse mot hudkontakt: Kjemisk/oljeresistente klær anbefales. For dette produktet er det anbefales at du bruker følgende ansiktsvern: Halvmaske med filter. Filtermateriale type A. CEN (European Committee for Standardization) standard EN136, 140 og 405 gir for pustemasken og EN 149 og 143 gir filter anbefalinger. Ved høye konsentrasjoner skal frisklufts- eller trykkluftsapparat benyttes. SEKSJON 9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper: Antennelighet (fast stoff, gass) Damptetthet Damptrykk Dekomponeringstemperatur Eksplosive egenskaper 0,03 kpa Eksplosjonsgrenser 0,6-7 % Flammepunkt Fordampningstall Form Framtoning, farge Framtoning, fysisk tilstand Lukt Luktterskel Løselighet Løselighet i vann Oksiderende egenskaper Partisjonskoeffisient: n- oktanol/vann ph-verdi Relativ tetthet Selvantennelsestemperatur Smeltepunkt / frysepunkt: Startkokepunkt og kokeområde Tetthet Viskositet Øvre / nedre brennbarhetseller eksplosjonsgrenser >70 C Væske lysegul svak Ikke løselig i vann >200 C C 800 kg/m3 Metode for å bestemme utgangskokepunkt og kokeområde: ASTM D Annen informasjon SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet

5 Side 5 (7) Krever ingen spesielle sikkerhetstiltak Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold vedrørende bruk og lagring Mulighet for farlige reaksjoner Ingen kjent risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Hold unna flammer og gnister Inkompatible materialer Uforenlige materialer Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige nedbrytingsprodukter ved normal håndtering. SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11 Informasjon om toksikologiske virkninger Akutt giftighet Hudetsende/-irriterende Alvorlig øyeskade/irritasjon Irritasjon Korrosive effekter Sensibilisering Mutagenisitet Cancerogenisitet Toksisitet ved gjentatt dose Reproduksjonstoksisitet Toksisitet ved innånding Inntak kan forårsake kvalme og oppkast. Aspirasjon til lungene ved brekning eller svelging kan forårsake kjemisk lungebetennelse. Avfetter huden. Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake uttørking og sprekkdannelse i huden. Kan forårsake øyenirritasjon. Kan forårsake hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme. SEKSJON 12. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Giftighet 12.2 Vedholdenhet og nedbrytbarhet Forventes å være biologisk lett nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensiale 12.4 Mobilitet i jord Bevegelighet Bioakkumulering ikke sannsynlig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering

6 Side 6 (7) 12.6 Andre uheldige virkninger SEKSJON 13. AVFALLSHÅNDTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Hensyn ved avhending Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Avhendes som spesialavfall i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Foretaket er tilknyttet REPA. Tømte og rengjorte forpakninger kan gjenvinnes. Annet Avfallskode (EWC) Avfallskoden (EWC) er en anbefaling. Avfallskode (EWC) , SEKSJON 14. TRANSPORTINFORMASJON 14.1 FN-nummer 14.2 Offisiell transportbetegnelse 14.3 Transportfareklasse(r) 14.4 Emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren 14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden SEKSJON 15. RELEVANTE FORSKRIFTER 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen EU-forskrifter Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Forordning (EF ) nr 1907/ Kjemisk sikkerhetsvurdering: Kjemisk sikkerhetsvurdering En kjemisk sikkerhetsvurdering har ikke blitt utført. SEKSJON 16. ANNEN INFORMASJON Setningsbetydning Xi - Irriterende Xn - Helseskadelig Acute Tox. 4 - dermal - Akutt toksisitet, dermal, hazard kategori 4 Acute Tox. 4 - inhalation - Akutt toksisitet, innånding, hazard kategori 4 Acute Tox. 4 - oral - Akutt toksisitet, oral, hazard kategori 4

7 Side 7 (7) Annet Fabrikantens merknader Asp. Tox. 1 - Aspirasjonsfare, fare kategori 1 Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2 Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2 R20/21/22 - Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R36/38 - Irriterer øynene og huden. R65 - Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H302 + H312 + H332 - H312 H332 Farlig ved svelging, hudkontakt eller ved innånding. H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 - Irriterer huden. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. A Clean Partner International AB er sertifikert i henhold til ISO 9001:2008 og miljösertifikert i henhold til ISO 14001:2004. Forordning (EF) nr. 648/2004, om vaske- og rengjøringsmidler: : Alifatiske hydrokarboner >30%:

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Carosol Grunningsmaling Rød. Sist endret: 13.11.2012 Erstatter dato: 07.03.2011 Internt nr: 11450 DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Grundfärg Röd Grund/Grunningsmaling Rød Pohjamaali punainen Base Paint Red Farba

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL

SIKKERHETSDATABLAD NITOR RØD ETANOL DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer