SIKKERHETSDATABLAD MARINE 15W Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD MARINE 15W-40. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes"

Transkript

1 Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Ikke egnet for bruk i Olje Dette produktet må ikke brukes innenfor andre bruksområder enn de som anbefales i avsnitt 1 uten å rådspørre leverandøren først. 1.3 Nærmere opplysninger om leverandør av sikkerhetsdatablad Leverandør Gateadresse Widik Distribusjon AS Albinsgt. 2p.b 1681, 0120 Vika, Oslo Norge Telefon E-post 1.4 Telefonnummer for nødssituasjoner Nødtelefonnummer 112 Tilgjengelig utenfor kontortid Ja Nødnumre Annen produktinformasjon Hjemmeside: 2. FARLIGE EGENSKAPER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Beskrivelse I henhold til direktiv 1999/45/EU er produktet ikke klassifisert som farlig. Forventes ikke å utgjøre noen helsefare under normale bruksforhold. Langvarig eller gjentatt hudkontakt uten ordentlig rengjøring kan tette igjen porene i huden, noe som medfører plager som oljeakne/follikulitt. Brukt olje kan inneholde skadelige urenheter. Ikke klassifisert som brannfarlig, men er brennbar. 2.2 Merking

2 Side 2 av farer 3. SAMMENSETTING/INFORMASJON OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger Produkt basert på Øvrig informasjon stoff Høyraffinerte mineraloljer og tilsetninger. Høyraffinert mineralolje (IP 346 DMSO <3%). Klassifisering av stoffet som kreftfremkallende er ikke nødvendig hvis det kan dokumenteres at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstraherbare fraksjoner, som målt ved bruk av IP 346/92 (Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractive index method). Denne note er i Stofflisten bare benyttet på visse, komplekse petroleumsbaserte stoffer. 4. TILTAK VED FØRSTEHJELP 4.1 Beskrivelse av tiltak ved førstehjelp Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Det er normalt ikke nødvendig med behandling. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. HVIS PRODUKTET KOMMER PÅ HUDEN (eller i håret), Fjern/ta av det forurensede tøyet umiddelbart. Skyll huden med vann/ta en dusj. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis d er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. I vanlige tilfeller kreves ingen behandling, såfremt det ikke er svelget store mengder. Rådspør imidlertid lege. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hudkontakt Svelging Tegn og symptomer på oljeakne/follikulitt kan omfatte dannelse av svarte filipenser og prikker på huden. Svelging kan føre til kvalme, oppkast og diaré. 4.3 Anvisning av umiddelbar medisinsk behandling og eventuell nødvendig spesialbehandling Indikasjon på noen umiddelbar legehjelp og spesiell nødvendig behandling Behandles symptomatisk. 5. BRANNBEKJEMPELSESTILTAK 5.1 Slokkemidler

3 Side 3 av 9 Egnede brannslokkingsmidler Uegnende media Skum, Vannspray, Vannspray, Tørt pulver eller Karbondioksyd (CO2). Sand eller jord kan benyttes til mindre branner. Ikke bruk direkte vannstråle. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Ved forbrenning dannes en kompleks blanding av luftbårne faste og væskeformige partikler og gasser (røyk). Karbonmonoksid. Uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser. 5.3 Råd til brannbekjempelsespersonale Spesielt verneutstyr for brannpersonell I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk fullt verneutstyr. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Unngå kontakt med hud og øyne. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. 6.2 Miljøverntiltak Miljømessige forsiktighetsregler Bruk lukket oppbevaringsbeholder for å unngå forurensning av mark og vann. Hindre utslipp til avløp, grøfter eller vassdrag ved å demme opp væsken med sand, jord eller annet egnet materiale. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. 6.3 Metoder og materiale for isolering og sanering Metoder og materiale for forurensning og opprensing Tørk opp spill omgående, da det ellers er sklifare. Hindre spredning ved oppdemming med sand, jord eller annet egnet materiale. Gjenvinn væsken direkte eller i en absorbent. Sug opp spillprodukter med en absorbent, f.eks. leire, sand eller annet egnet materiale og ta hånd om det på egnet måte. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner For personlig verneutstyr, se avsnitt 8, og for avfall, se avsnitt HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forebyggende tiltak for håndtering Generell hygiene Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen. Unngå forlenget eller gjentatt kontakt med hud. Ikke pust inn damp. Ta hånd om alle forurensede kluter eller rengjøringsmateriale på en egnet måte for å unngå brann. Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Sørg for god industrihygiene. 7.2 Sikre oppbevaringsforhold, inklusive ved eventuell uforenlighet

4 Side 4 av 9 Forholdene for sikker oppbevaring, inkludert enhver ukompatibilitet Oppbevar beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Bruk forskriftsmessig merkede og lukkbare beholdere. Lagertemperaturen: 0-50 C Egnede materialer: Bruk mykt stål eller høydensitetspolyetylen til beholdere og deres innsider. Uegnete materialer: PVC. 7.3 Spesifikk sluttbruk Polyetylenbeholdere skal ikke utsettes for høye temperaturer på grunn av mulig risiko for deformering. 8. EKSPONERINGSBEGRENSNING / PERSONVERN 8.1 Kontrollparametere Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense 8.2 Eksponeringsbegrensning Tekniske tiltak Ingredient CASnr. EU Nr. Kortsiktig Eksponeringsgrense eksponeringsgrense mg/m3-ppm mg/m3-ppm Merknad Kilde Oljedamp Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Veiledning, best.nr. 361 Oljetåke Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Veiledning, best.nr. 361 Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen. Velg personlig verneutstyr i henhold til gjeldende CEN-standarder og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. År - - Vernebriller / ansiktsskjerm Vernehansker hudbeskyttelse Åndedrettsvern Miljøeksponering Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm ved risiko for sprut. Godkjent i henhold til EU-standard EN166. Når hendene kan komme i kontakt med produktet, kan bruk av hansker som oppfyller relevante standarder (f.eks. i Europa EN374, i USA F739) og er lagd av følgende materialer gi adekvat beskyttelse: Hansker av PVC, neopren eller nitrilgummi. Gjennombruddstiden avhenger blant annet av materialets tykkelse og type hanske. Den eksakte gjennombruddstiden kan fås fra vernehanskeprodusenten, og det må tas hensyn til denne. Normale arbeidsklær. Det er normalt ikke nødvendig med åndedrettsvern. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Minimer utslippet til miljøet. Det må gjennomføres en miljøanalyse for å sikre overensstemmelse med lokal miljølovgivning.

5 Side 5 av 9 9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper Antennelighet (fast stoff, gass) Damptetthet Damptrykk Dekomponeringstemperatur Eksplosive egenskaper < 0,5 Pa (20 C) Eksplosjonsgrenser 1-10 % Flammepunktet Flytepunkt Fordampingshastighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol / vann Første kokepunkt Lukt Lukt treshold Løselighet Løselighet i vann Oksidasjonsegenskaper Partisjonskoeffisient (noktanol/vann) ph verdi 400 C -20 C > 280 C Svakt hydrokarbon. Ubetydelig > 6 Relativ damptetthet > 1 Relativ tetthet 0,85 Selvantenningstemperatur Smeltepunkt / frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsområde Tetthet Utseende, farge Utseende, fysisk tilstand Viskositet > 320 C 7,43 g/cm3 ravfarget flytende

6 Side 6 av 9 Viskositet, kinematisk Øvre / nedre brennbarhet eller eksplosive grenser 50 mm2/s (40 C) 9.2 Annen informasjon 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen under normale forhold Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold vedrørende bruk og lagring Risken for farlige reaksjoner Mulighet for farlige reaksjoner Oppstår ved kontakt med materialer som skal unngås (seksjon 10.5) og ved ulempelige forhold (seksjon 10.4) Forhold som må unngås Forhold som skal unngås Ekstreme temperaturer og direkte sollys Uforenlige materialer Sterke oksyderende midler Farlige oppløsningsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige nedbrytingsprodukter ved normal håndtering. 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om de toksikologiske virkningene Informasjon om toksikologiske effekter Akutt giftighet Hud korrosjon / irritasjon Alvorlig øyeskade / irritasjon Irritasjon Brukte oljer kan inneholde skadelige urenheter som er ansamlet ved bruk. Konsentrasjonen av slike urenheter avhenger av bruken, og de kan utgjøre risiko for helse og miljø ved avhending. ALL brukt olje skal håndteres med forsiktighet, og hudkontakt skal unngås i så stor utstrekning som mulig. Kontinuerlig kontakt med brukte motoroljer har forårsaket hudkreft i dyreforsøk. Forventes å gi lett irritasjon. Langvarig eller gjentatt hudkontakt uten ordentlig rengjøring kan tette igjen porene i huden, noe som medfører plager som oljeakne/follikulitt. Forventes å gi lett irritasjon.

7 Side 7 av 9 Etsende effekter Sensibilisering Bakterie celle Mutagenisitet Mutagenisitet Cancerogenisitet Gjentatt dose toksisitet Reproduksjonstoksisitet Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som sensibiliserende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende. Ingen kjente kreftfremkallende egenskaper. Produktet inneholder mineraloljer av typer som har vist seg å være ikke-karsinogene ved hudpensling i dyrestudier. Høyraffinerte mineraloljer klassifiseres ikke som karsinogene av IARC (International Agency for Research on Cancer). Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelig. LD50 Oral LD50: > 5000 mg/kg ( rotte ). LD50 Dermal LD50: > 5000 mg/kg ( kanin ). Toksisitet ved innånding Innånding av damp eller tåke kan gi irritasjon. 12. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Toksisitet Denne informasjonen bygger på produktdata, kunnskap om bestanddelene og økotoksikologien for liknende produkter. Tungt løselig blanding. Kan forårsake fysisk tilsmussing av vannorganismer. Forventes å være praktisk talt ikke giftig. LL/EL/IL50 > 100 mg/l (for vannlevende organismer) (LL/EL50 uttrykt som den nominelle mengden produkt som kreves for å tilberede vannholdige prøveekstrakter.) Mineralolje forventes ikke å ha noen kroniske effekter på vannlevende organismer ved konsentrasjoner under 1 mg/l Persistens og nedbrytbarhet Forventes ikke å være biologisk lett nedbrytbart. De hovedsakelige bestanddelene forventes å være potensielt biologisk nedbrytbare (inherently biodegradable), men produktet inneholder komponenter som kan være persistente i miljøet Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres Mobilitet i jord Bevegelighet Væske under normale forhold. Ved spill på mark vil produktet absorberes sterkt av jordpartikler og er derfor ikke bevegelig. Stoffet flyter på vann Resultat av PBT- og vpvb-vurderingen Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT-/vPvB-bedömning er ikke gjort skadelige skadevirkninger Produktet er en blanding av ikke-flyktige komponenter som ikke forventes å frigjøres i luften i

8 Side 8 av 9 mengder av betydning. Forventes ikke å ha ozonnedbrytende potensial. 13. AVFALLSHÅNDTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Fjerning Avfallshåndtering og eventuell materialgjenvinning av produkt og forpakningsmaterialer skal utføres i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser. Fjerning, transport, lagring og håndtering bør være i samsvar med Avfallsförordning (2011:927). Avfallskode (EWC) Avfallskoden (EWC) er en anbefaling. Ved avvikende håndtering er sluttbrukeren selv ansvarlig for en passende EWC-kode. 14. TRANSPORTINFORMASJON 14.1 FN-nummer 14.2 Offisiell transportbetegnelse 14.3 Fareklasse for transport 14.4 Forpakningsgruppe 14.5 Miljøfarer 14.6 Spesielle forholdsregler 14.7 Bulktransport i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Farlig gods Ingen 15. RELEVANTE FORSKRIFTER

9 Side 9 av Forskrifter / lovgivning om stoffet eller blandingen hva gjelder helse, miljø og sikkerhet EU-regler Nasjonale forskrifter forskrifter, begrensninger og juridiske reguleringer Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1907/2006, (REACH). Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av Europaparlaments-og rådsforordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Vedlegg II SDS. Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP. Kemikalieinspektionens forskrifter (KIFS 2005:7) om klassifisering og merking av kjemiske produkter. Veiledning om Administrative normer for fourensning i arbeidesatmosfære, Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr Avfallsförordning (2011:927). Produktet er ikke registrert for autorisasjon under REACH Kjemikaliesikkerhetsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering har ikke blitt utført. 16. ANNEN INFORMASJON Forkortelser Referanser til viktige litteratur og datakilder PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1907/2006, (REACH). Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av Europaparlaments-og rådsforordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Vedlegg II SDS. Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP. Kemikalieinspektionens forskrifter (KIFS 2005:7) om klassifisering og merking av kjemiske produkter. Veiledning om Administrative normer for fourensning i arbeidesatmosfære, Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr Avfallsförordning (2011:927). C&L Inventory Database Annen informasjon Fabrikantens merknader Les nøye gjennom dette sikkerhetsdatabladet før bruk for å gjøre deg kjent med risikoene. Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig.

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Smørefett for bilindustri og industri. Produktkode : 001A0407 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667

Detaljer

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 22.12.2010 Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 Produkttype: Anvendelsesområde: Artikkelnr: PR-nr: SMØREFETT Smørefett

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8528 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma 1.1

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 08.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: MOBILUBE GX 80W-90 Produkttype: Anvendelsesområde:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer