SIKKERHETSDATABLAD MARINE 15W Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD MARINE 15W-40. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes"

Transkript

1 Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Ikke egnet for bruk i Olje Dette produktet må ikke brukes innenfor andre bruksområder enn de som anbefales i avsnitt 1 uten å rådspørre leverandøren først. 1.3 Nærmere opplysninger om leverandør av sikkerhetsdatablad Leverandør Gateadresse Widik Distribusjon AS Albinsgt. 2p.b 1681, 0120 Vika, Oslo Norge Telefon E-post 1.4 Telefonnummer for nødssituasjoner Nødtelefonnummer 112 Tilgjengelig utenfor kontortid Ja Nødnumre Annen produktinformasjon Hjemmeside: 2. FARLIGE EGENSKAPER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Beskrivelse I henhold til direktiv 1999/45/EU er produktet ikke klassifisert som farlig. Forventes ikke å utgjøre noen helsefare under normale bruksforhold. Langvarig eller gjentatt hudkontakt uten ordentlig rengjøring kan tette igjen porene i huden, noe som medfører plager som oljeakne/follikulitt. Brukt olje kan inneholde skadelige urenheter. Ikke klassifisert som brannfarlig, men er brennbar. 2.2 Merking

2 Side 2 av farer 3. SAMMENSETTING/INFORMASJON OM BESTANDDELER 3.2 Blandinger Produkt basert på Øvrig informasjon stoff Høyraffinerte mineraloljer og tilsetninger. Høyraffinert mineralolje (IP 346 DMSO <3%). Klassifisering av stoffet som kreftfremkallende er ikke nødvendig hvis det kan dokumenteres at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstraherbare fraksjoner, som målt ved bruk av IP 346/92 (Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractive index method). Denne note er i Stofflisten bare benyttet på visse, komplekse petroleumsbaserte stoffer. 4. TILTAK VED FØRSTEHJELP 4.1 Beskrivelse av tiltak ved førstehjelp Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Det er normalt ikke nødvendig med behandling. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. HVIS PRODUKTET KOMMER PÅ HUDEN (eller i håret), Fjern/ta av det forurensede tøyet umiddelbart. Skyll huden med vann/ta en dusj. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis d er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. I vanlige tilfeller kreves ingen behandling, såfremt det ikke er svelget store mengder. Rådspør imidlertid lege. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hudkontakt Svelging Tegn og symptomer på oljeakne/follikulitt kan omfatte dannelse av svarte filipenser og prikker på huden. Svelging kan føre til kvalme, oppkast og diaré. 4.3 Anvisning av umiddelbar medisinsk behandling og eventuell nødvendig spesialbehandling Indikasjon på noen umiddelbar legehjelp og spesiell nødvendig behandling Behandles symptomatisk. 5. BRANNBEKJEMPELSESTILTAK 5.1 Slokkemidler

3 Side 3 av 9 Egnede brannslokkingsmidler Uegnende media Skum, Vannspray, Vannspray, Tørt pulver eller Karbondioksyd (CO2). Sand eller jord kan benyttes til mindre branner. Ikke bruk direkte vannstråle. 5.2 Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Ved forbrenning dannes en kompleks blanding av luftbårne faste og væskeformige partikler og gasser (røyk). Karbonmonoksid. Uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser. 5.3 Råd til brannbekjempelsespersonale Spesielt verneutstyr for brannpersonell I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk fullt verneutstyr. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Unngå kontakt med hud og øyne. Ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. 6.2 Miljøverntiltak Miljømessige forsiktighetsregler Bruk lukket oppbevaringsbeholder for å unngå forurensning av mark og vann. Hindre utslipp til avløp, grøfter eller vassdrag ved å demme opp væsken med sand, jord eller annet egnet materiale. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. 6.3 Metoder og materiale for isolering og sanering Metoder og materiale for forurensning og opprensing Tørk opp spill omgående, da det ellers er sklifare. Hindre spredning ved oppdemming med sand, jord eller annet egnet materiale. Gjenvinn væsken direkte eller i en absorbent. Sug opp spillprodukter med en absorbent, f.eks. leire, sand eller annet egnet materiale og ta hånd om det på egnet måte. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner For personlig verneutstyr, se avsnitt 8, og for avfall, se avsnitt HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forebyggende tiltak for håndtering Generell hygiene Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen. Unngå forlenget eller gjentatt kontakt med hud. Ikke pust inn damp. Ta hånd om alle forurensede kluter eller rengjøringsmateriale på en egnet måte for å unngå brann. Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk. Sørg for god industrihygiene. 7.2 Sikre oppbevaringsforhold, inklusive ved eventuell uforenlighet

4 Side 4 av 9 Forholdene for sikker oppbevaring, inkludert enhver ukompatibilitet Oppbevar beholderen tett lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Bruk forskriftsmessig merkede og lukkbare beholdere. Lagertemperaturen: 0-50 C Egnede materialer: Bruk mykt stål eller høydensitetspolyetylen til beholdere og deres innsider. Uegnete materialer: PVC. 7.3 Spesifikk sluttbruk Polyetylenbeholdere skal ikke utsettes for høye temperaturer på grunn av mulig risiko for deformering. 8. EKSPONERINGSBEGRENSNING / PERSONVERN 8.1 Kontrollparametere Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense 8.2 Eksponeringsbegrensning Tekniske tiltak Ingredient CASnr. EU Nr. Kortsiktig Eksponeringsgrense eksponeringsgrense mg/m3-ppm mg/m3-ppm Merknad Kilde Oljedamp Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Veiledning, best.nr. 361 Oljetåke Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Veiledning, best.nr. 361 Sørg for god ventilasjon/avtrekk på arbeidsplassen. Velg personlig verneutstyr i henhold til gjeldende CEN-standarder og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. År - - Vernebriller / ansiktsskjerm Vernehansker hudbeskyttelse Åndedrettsvern Miljøeksponering Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm ved risiko for sprut. Godkjent i henhold til EU-standard EN166. Når hendene kan komme i kontakt med produktet, kan bruk av hansker som oppfyller relevante standarder (f.eks. i Europa EN374, i USA F739) og er lagd av følgende materialer gi adekvat beskyttelse: Hansker av PVC, neopren eller nitrilgummi. Gjennombruddstiden avhenger blant annet av materialets tykkelse og type hanske. Den eksakte gjennombruddstiden kan fås fra vernehanskeprodusenten, og det må tas hensyn til denne. Normale arbeidsklær. Det er normalt ikke nødvendig med åndedrettsvern. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Minimer utslippet til miljøet. Det må gjennomføres en miljøanalyse for å sikre overensstemmelse med lokal miljølovgivning.

5 Side 5 av 9 9. FYSIKALSKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper Antennelighet (fast stoff, gass) Damptetthet Damptrykk Dekomponeringstemperatur Eksplosive egenskaper < 0,5 Pa (20 C) Eksplosjonsgrenser 1-10 % Flammepunktet Flytepunkt Fordampingshastighet Fordelingskoeffisient: n- oktanol / vann Første kokepunkt Lukt Lukt treshold Løselighet Løselighet i vann Oksidasjonsegenskaper Partisjonskoeffisient (noktanol/vann) ph verdi 400 C -20 C > 280 C Svakt hydrokarbon. Ubetydelig > 6 Relativ damptetthet > 1 Relativ tetthet 0,85 Selvantenningstemperatur Smeltepunkt / frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsområde Tetthet Utseende, farge Utseende, fysisk tilstand Viskositet > 320 C 7,43 g/cm3 ravfarget flytende

6 Side 6 av 9 Viskositet, kinematisk Øvre / nedre brennbarhet eller eksplosive grenser 50 mm2/s (40 C) 9.2 Annen informasjon 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen under normale forhold Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold vedrørende bruk og lagring Risken for farlige reaksjoner Mulighet for farlige reaksjoner Oppstår ved kontakt med materialer som skal unngås (seksjon 10.5) og ved ulempelige forhold (seksjon 10.4) Forhold som må unngås Forhold som skal unngås Ekstreme temperaturer og direkte sollys Uforenlige materialer Sterke oksyderende midler Farlige oppløsningsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige nedbrytingsprodukter ved normal håndtering. 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om de toksikologiske virkningene Informasjon om toksikologiske effekter Akutt giftighet Hud korrosjon / irritasjon Alvorlig øyeskade / irritasjon Irritasjon Brukte oljer kan inneholde skadelige urenheter som er ansamlet ved bruk. Konsentrasjonen av slike urenheter avhenger av bruken, og de kan utgjøre risiko for helse og miljø ved avhending. ALL brukt olje skal håndteres med forsiktighet, og hudkontakt skal unngås i så stor utstrekning som mulig. Kontinuerlig kontakt med brukte motoroljer har forårsaket hudkreft i dyreforsøk. Forventes å gi lett irritasjon. Langvarig eller gjentatt hudkontakt uten ordentlig rengjøring kan tette igjen porene i huden, noe som medfører plager som oljeakne/follikulitt. Forventes å gi lett irritasjon.

7 Side 7 av 9 Etsende effekter Sensibilisering Bakterie celle Mutagenisitet Mutagenisitet Cancerogenisitet Gjentatt dose toksisitet Reproduksjonstoksisitet Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som sensibiliserende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende. Ingen kjente kreftfremkallende egenskaper. Produktet inneholder mineraloljer av typer som har vist seg å være ikke-karsinogene ved hudpensling i dyrestudier. Høyraffinerte mineraloljer klassifiseres ikke som karsinogene av IARC (International Agency for Research on Cancer). Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelig. LD50 Oral LD50: > 5000 mg/kg ( rotte ). LD50 Dermal LD50: > 5000 mg/kg ( kanin ). Toksisitet ved innånding Innånding av damp eller tåke kan gi irritasjon. 12. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Toksisitet Denne informasjonen bygger på produktdata, kunnskap om bestanddelene og økotoksikologien for liknende produkter. Tungt løselig blanding. Kan forårsake fysisk tilsmussing av vannorganismer. Forventes å være praktisk talt ikke giftig. LL/EL/IL50 > 100 mg/l (for vannlevende organismer) (LL/EL50 uttrykt som den nominelle mengden produkt som kreves for å tilberede vannholdige prøveekstrakter.) Mineralolje forventes ikke å ha noen kroniske effekter på vannlevende organismer ved konsentrasjoner under 1 mg/l Persistens og nedbrytbarhet Forventes ikke å være biologisk lett nedbrytbart. De hovedsakelige bestanddelene forventes å være potensielt biologisk nedbrytbare (inherently biodegradable), men produktet inneholder komponenter som kan være persistente i miljøet Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Inneholder komponenter som kan bioakkumuleres Mobilitet i jord Bevegelighet Væske under normale forhold. Ved spill på mark vil produktet absorberes sterkt av jordpartikler og er derfor ikke bevegelig. Stoffet flyter på vann Resultat av PBT- og vpvb-vurderingen Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT-/vPvB-bedömning er ikke gjort skadelige skadevirkninger Produktet er en blanding av ikke-flyktige komponenter som ikke forventes å frigjøres i luften i

8 Side 8 av 9 mengder av betydning. Forventes ikke å ha ozonnedbrytende potensial. 13. AVFALLSHÅNDTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Fjerning Avfallshåndtering og eventuell materialgjenvinning av produkt og forpakningsmaterialer skal utføres i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser. Fjerning, transport, lagring og håndtering bør være i samsvar med Avfallsförordning (2011:927). Avfallskode (EWC) Avfallskoden (EWC) er en anbefaling. Ved avvikende håndtering er sluttbrukeren selv ansvarlig for en passende EWC-kode. 14. TRANSPORTINFORMASJON 14.1 FN-nummer 14.2 Offisiell transportbetegnelse 14.3 Fareklasse for transport 14.4 Forpakningsgruppe 14.5 Miljøfarer 14.6 Spesielle forholdsregler 14.7 Bulktransport i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Farlig gods Ingen 15. RELEVANTE FORSKRIFTER

9 Side 9 av Forskrifter / lovgivning om stoffet eller blandingen hva gjelder helse, miljø og sikkerhet EU-regler Nasjonale forskrifter forskrifter, begrensninger og juridiske reguleringer Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1907/2006, (REACH). Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av Europaparlaments-og rådsforordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Vedlegg II SDS. Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP. Kemikalieinspektionens forskrifter (KIFS 2005:7) om klassifisering og merking av kjemiske produkter. Veiledning om Administrative normer for fourensning i arbeidesatmosfære, Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr Avfallsförordning (2011:927). Produktet er ikke registrert for autorisasjon under REACH Kjemikaliesikkerhetsvurdering Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering har ikke blitt utført. 16. ANNEN INFORMASJON Forkortelser Referanser til viktige litteratur og datakilder PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1907/2006, (REACH). Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av Europaparlaments-og rådsforordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Vedlegg II SDS. Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 1272/2008, CLP. Kemikalieinspektionens forskrifter (KIFS 2005:7) om klassifisering og merking av kjemiske produkter. Veiledning om Administrative normer for fourensning i arbeidesatmosfære, Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr Avfallsförordning (2011:927). C&L Inventory Database Annen informasjon Fabrikantens merknader Les nøye gjennom dette sikkerhetsdatabladet før bruk for å gjøre deg kjent med risikoene. Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig.

Helix Ultra AS 0W-30

Helix Ultra AS 0W-30 Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no SH-1080 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

AGRILINE 4T SAE 30 SJ

AGRILINE 4T SAE 30 SJ Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH2200 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

STROVELS DEFOAMER 100

STROVELS DEFOAMER 100 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn HIAB SIXTEN 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OEM SPECIFIC ATF MB. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD OEM SPECIFIC ATF MB. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-2835 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Advance Fork 5. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Advance Fork 5. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no SH-7380 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PRO RACING 10W60. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD PRO RACING 10W60. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH1380 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Pennzoil Premium OB/MP 2-Cycle Oil

Pennzoil Premium OB/MP 2-Cycle Oil Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-510 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

GLYKOL KONC. 1:1 = (-36)

GLYKOL KONC. 1:1 = (-36) Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-1300 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

Rigitone Sparkelmasse

Rigitone Sparkelmasse Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

MARIN GEAR 80W-90 GL5

MARIN GEAR 80W-90 GL5 Side 1 av 9 MARIN GEAR 80W90 GL5 20120227 Utstedt:: 20140604 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno MARIN GEAR 80W90 GL5 CH2175 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Spirax S4 ATF HDX. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Spirax S4 ATF HDX. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no SH-4100 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

MULTISPRAY 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse

MULTISPRAY 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-3900 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVERSAL 2T. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD UNIVERSAL 2T. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH3730 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE

OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH1305 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

KALCIUMGLUKONATGEL HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

KALCIUMGLUKONATGEL HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Produktet

Detaljer

Spirax S2 ALS 90 GL5

Spirax S2 ALS 90 GL5 Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no SH-3180 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

TRIVOREX HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

TRIVOREX HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Nøytraliserer

Detaljer

AGS 25 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 25 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3657 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NEW ENERGY ATF DIII. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD NEW ENERGY ATF DIII. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-2760 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OUTBOARD GEAR GL5. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD OUTBOARD GEAR GL5. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-635 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Advance VSX Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Advance VSX Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno SH7220 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Rigiton Fugenverbinder (Rigitone Lim)

Rigiton Fugenverbinder (Rigitone Lim) Side 1 (8) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

AGS Graffiti Wipes SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse

AGS Graffiti Wipes SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK SEKSJON 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3996 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SNOWCLEAN ASFALTRENT Utstedt:: 2015-07-03

SNOWCLEAN ASFALTRENT Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn SNOWCLEAN ASFALTRENT 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

AGS 3515 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 3515 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3515 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Pennzoil Marine Synthetic Outboard 2-Cycle Oil (TCW3)

Pennzoil Marine Synthetic Outboard 2-Cycle Oil (TCW3) Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-516 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Gyproc Super AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

Gyproc Super AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON Side 1 (7) AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Clas Ohlson Universal Floor Cleaner. Cleaner Utstedt:: 2014-10-13

Clas Ohlson Universal Floor Cleaner. Cleaner Utstedt:: 2014-10-13 Side 1 av 7 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Cleaner 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT

SNOWCLEAN KALK & ALUMINIUMTVÄTT Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 220

SNOWCLEAN KALLAVFETTNING 220 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran

Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran Sikkerhetsdatablad Gyproc AkustikkMembran Gyproc AS Habornveien 59 1630 Gamle Fredrikstad tel 69 35 75 00 www.gyproc.no Side 1 (8) 20150210 Utstedt:: 20150810 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Gadus S3 V220C Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Gadus S3 V220C Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no SH-6140 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

OEM SPEC 75W140 LS GL5

OEM SPEC 75W140 LS GL5 Side 1 av 10 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20111228 Utstedt:: 20131105 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno CH2570140 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

HEXAFLUORINE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

HEXAFLUORINE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Skylling

Detaljer

Rigitone Sparkelmasse

Rigitone Sparkelmasse Side 1 (7) AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

GREEN CLEAN + Utstedt::

GREEN CLEAN + Utstedt:: Side 1 (7) GREEN CLEAN + Utstedt:: 20150220 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn GREEN CLEAN + Artikkelno 100 31 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HS CLEANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD HS CLEANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-1220 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40

MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no ML-1020 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SNOWCLEAN ALLTVÄTT Utstedt::

SNOWCLEAN ALLTVÄTT Utstedt:: Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn SNOWCLEAN ALLTVÄTT 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

AGS 7 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 7 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3631 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

STROVELS ISSMÄLTNING PÄRLOR

STROVELS ISSMÄLTNING PÄRLOR Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MOTOR OIL 20W Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD MOTOR OIL 20W Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 9 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-115 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

ANTOL 80 KALL AVF. 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse

ANTOL 80 KALL AVF. 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER SIKKERHETSDATABLAD. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-1215 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

AGS 10 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 10 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 3633 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad

AdBlue 2015-10-01. Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AdBlue 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Noxreduksjon 1.3 Identifikasjon

Detaljer

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes 2014-08-21 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Artikkeltype

Detaljer

AGS 221 TUNN HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

AGS 221 TUNN HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20110311 Utstedt:: 20131010 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno 3624 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40

MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40 Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no ML-1100 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels Alfanol LF. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Strovels Alfanol LF. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (7) 20121002 Utstedt:: 20150407 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO

Snowclean Borsttvättschampo Vinter ECO Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Pennzoil ATF III. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD. Pennzoil ATF III. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no PZ-640 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 200

STROVELS SMÅDELSTVÄTT 200 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Produkttype

Detaljer

Snowclean Premium A 500

Snowclean Premium A 500 Side 1 (7) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

FORDONSTVÄTT MILJÖ HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

FORDONSTVÄTT MILJÖ HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 HMSDATABLAD Erstatter HMSdatablad: 20100111 Utstedt:: 20131010 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno 1110 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

STROVELS ISSMÄLTNING FLINGOR

STROVELS ISSMÄLTNING FLINGOR Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og frarådet bruk Bruk For issmelting på

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ATF TYPE F. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD ATF TYPE F. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 10 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkelno PZ650 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

HMS-DATABLAD NEW ENERGY 15W40. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

HMS-DATABLAD NEW ENERGY 15W40. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 av 8 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no CH-1800-140 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul

Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 som endret Waterless Ink - Cyan, Svart, Magenta, 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Gyproc G 46 Platelim

Gyproc G 46 Platelim Side 1 (7) AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Use Instruction Sheet (SUIS) Gyproc Habito

Use Instruction Sheet (SUIS) Gyproc Habito Side 1 (7) AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

BPS 7300 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

BPS 7300 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 7300 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X phosphatase Buffer Utstyrnavn: SOLiD(TM) FRAGMENT SEQUENCING ENZYME KIT Leverandør: Applied Biosystems,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/05/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: IC8-RTU 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 24/11/2011 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 195-50-094 Synonymer:

Detaljer

BPS 7100 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

BPS 7100 HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 7100 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Malervask

SIKKERHETSDATABLAD. Malervask Side 1 av 8 SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

LIMBORTTAGARE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

LIMBORTTAGARE HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 10 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn Artikkel-no 1800 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 12 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XFFO*L 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer