SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker"

Transkript

1 SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe Alkalisk vannbasert rengjøringsmiddel Kjemikaliets bruksområde Fettløser, flekkfjerner, grovrengjøring, vindusvask, vaskeforsterker 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn Besøksadresse Postadresse Renholdsbutikken AS Schweigaardsgt.34 F Schweigaardsgt.34 F Postnr. N-0191 Poststed OSLO Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Kontaktperson Christian Bonde 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen, døgnåpen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Klassifisering merknader CLP 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Skin Corr 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 Beregningsmetode. Klassifisering er påvirket av ph verdi

2 SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 2 av 8 Sammensetning på merkeetiketten Ammoniakkløsning:5-15 %, Vann: % Signalord Fare Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Sikkerhetssetninger Må ikke blandes med klor, utvikler giftig klorgass. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P233 Hold beholderen tett lukket. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. P285 Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. 2.3 Andre farer Andre farer Helse: Produktet vil kunne irritere ånderett, hud, øyne og slimhinner. Ved lengre tids kontakt kan øyne og slimhinner skades. Kan gi åndenød. Ved kontakt med klorholdige produkter kan farlig klorgass dannes. Farlig ved svelging. Miljø: Utslipp ved normal bruk av produktet er ikke forventet å medføre noen miljøfare. Ammoniakk forekommer naturlig. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Ammoniakkløsning CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: C,N; R34,R50 Aquatic Acute 1; H400 STOT SE3; H335 Skin Corr 1B; H % Vann CAS-nr.: % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Ammoniakkløsningen benyttet i blandingen er i så lav konsentrasjon at klassifisering om Aquatic Acute bortfaller. (Opplysning fra råvareleverandør) R- og H-setningenes fullstendige ordlyd i pkt 16 Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Ved ubehag eller i tvilstilfelle må lege kontaktes. Ta med 16 punkts sikkerhetsdatablad. Bring den skadde ut i frisk luft. Ro og varme. Ved bevistløshet, løs stramtsittende klær. Vedåndetrettsstans eller hjertestans, gi kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. Kontakt lege. Tilsølt tøy fjernes straks. Skyll med vann. Hvis hudirritasjon fortsetter kontakt lege. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann, og kontakt lege. Drikk mye vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

3 SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 3 av Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Generelle symptomer og virkninger Etseskader grunnet hud og øyekontakt. Pustevansker, ubehag og svimmelhet grunnet innånding Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Særskilt førstehjelpsutstyr Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Øyenskylleflaske eller mulighet for øyeskylling. Se punkt 11 i sikkerhetsdatablad for helsefarer. Velges i forhold til omgivende brann. Produktet er ikke klassifisert som brennbart Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Ikke klassifisert som brannfarlig Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Absorber spill for å hindre materiell skade. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Benytt personlig verneutstyr som anngitt i punkt 8 i sikkerhetsblad For ikke-innsatspersonell Nødprosedyrer Hold unødvendig personell unna Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Opprydding 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Forhindre utslipp av større mengder konsentrat ut i vassdrag, grunn eller kloakk. Spill tas opp med absorberende matriale. Samles opp i egnede beholdere. Etter oppsamling, spyl godt med vann Produktet vil fordampe av seg selv, og brytes raskt ned. I sikkerhetsdatablad: Punkt 8 for verneutstyr. Punkt 12 for miljøopplysninger. Punkt 13 for behandling av avfall. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Bland aldri produktet med andre stoffer uten kunnskap om at dette er uten risiko. Sørg for tilstrekkelig med ventilasjon. Unngå søl, Unngå kontakt med hud og øyne Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer Annen informasjon Oppbevares utilgjengelig for barn. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagres tørt og kjølig. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet skal oppbevares i original emballasjen. Produktet inneholder sterke baser som gir en høy ph. Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av plastemballasjen. For

4 SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 4 av 8 Betingelser for sikker oppbevaring Ytterligere informasjon om lagringsforhold 7.3 Spesifikk bruk mer informasjon kontakt: Grønt Punkt Norge AS. Lagres adskilt fra syrer, klor og klorholdige produkter Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Ammoniakkløsning CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Annen informasjon om grenseverdier 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt 8 t.: 25 ppm 8 t.: 18 mg/m Produktet bør blandes i kaldt vann, da dette gir mindre avgassing av løsemiddler. God generel ventilasjon skulle være tilstrekkelig til å kontrollere nivået av luftforurensning. Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Ytterligere håndbeskyttelsestiltak Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Annen informasjon Annen informasjon Ved bruk som fører til forstøving eller ved mangelfull ventilasjon benytt åndedrettsvern med kombinasjonsfilter eller type ABEK-filter (EN 14387)Bruk åndedrettsvern og komponenter som er testet og godkjent etter standarder som NIOSH (US) eller CEN (EU). Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale; f.eks. PVC, Nitril eller Neopren. Gjennombruddstiden er ikke kjent De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Vask alltid hendene etter bruk. Påfør fuktighetsbevarende krem. Bruk vernebriller med sidebeskyttelse eller heldekkende ansiktsskjærm. Øyebeskyttelse som benyttes bør være testet og godkjent i henhold til standarder som NIOSH (US) og EN 166 (EU). Ved fare for sprut/søl eller hudkontakt: Bruk verne/arbeidsklær som er kjemikaliesikre. Behandles i samsvar med god yrkesmessig hygiene og sikkerhetsmessig praksis. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Produktet bør blandes i kaldt vann, da dette gir mindre avgassing av løsemiddler. Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.

5 SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 5 av 8 Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Flytende væske Farge Klar, fargeløs. Lukt Ammoniakk ph (handelsvare) Verdi: 12,5 Kommentarer, ph (bruksløsning) 11 i 1% løsning Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: 0 Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 100 Relativ tetthet Verdi: 0,95 Løselighet i vann Lettløslig i vann 9.2 Annen informasjon Fysikalske farer Luktgrense 5-10 ppm Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen ytterligere kommentarer Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen kjente reaksjoner ved normal bruk Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelser. Oppvarming kan gi damper (ammoniakkgass) som kan danne eksplosive blandinger med luft. Vær oppmerksom på risikoen for sammenblanding i avløp ved bruk av forskjellige typer kjemikalier Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå oppbevaring i direkte sollys eller på varme steder Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås 10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologiske data fra komponenter Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Kan korrodere aluminium, kopper, sink og andre lettmetaller. Danner eksplosive forbindelser med enkelte syrer, klor, brom og jod og forbindelser med oksyder av sølv, og kvikksølv. Produktet må ikke blandes med klorholdige produkter, da giftig klorgass vil kunne frigjøres. Produktet må ikke blandes med sterke syrer. Innånding av sprøytetåke vil virke irriterende på luftveiene. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine og kvalme. Kan gi åndenød. Irriterende. Kan ved langvarig eller gjentatt kontakt fremmkalle irritasjon, sår og tørrhet i huden.

6 SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 6 av 8 Øyekontakt Svelging Irriterer øynene. Kan gi ubehag og svie. Kan virke irriterende på slimhinnene i munn og svelg. Kan gi ubehag, kvalme, brekninger, diare og magesmerter. Forsinket / Repeterende Allergi Der er ikke kjent at produktet har allergifremkallende egenskaper. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Det er ikke kjent at produktet inneholder kreftfremkallende stoffer. Fosterskadelige egenskaper Det er ikke kjent at produktet kan gi skader på foster. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Toksikologiske data fra komponenter Komponent Ammoniakkløsning Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Akvatisk, kommentarer Bioakkumulering Verdi: 0,53 mg/l Testmetode: LC50 Art: Oncorhynchus mykiss Varighet: 96 timer Verdi: > 5 mg/l Testmetode: IC50 Verdi: mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 48 Timer Effekten på vannlevende organismer forårsakes i første rekke av høy ph. Bedømmes som ikke bioakkumulerende Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Ingen data tilgjengelig (ECHA, Substance Identification, PBT assessment) Bioakkumulasjonspotensial Kommentarer til bioakkumulering Ingen data tilgjengelig (ECHA, Substance Identification, PBT assessment) Mobilitet i jord Mobilitet Blandbar med vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ingen data tilgjengelig (ECHA, Substance Identification, PBT assessment) Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Miljøopplysninger, konklusjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Farlig avfall emballasje Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL Store utslipp av sterke alkalier med høy bufferkapasitet til vassdrag o.l. kan øke ph i den grad at det kan medføre fare for vannlevende organismer. Dette gjelder særlig ved lav vannføring. Produktet er lett nedbrytbart. Fortynnet produkt i mindre mengder kan slippes ut i avløp. Mindre mengder spyles vekk med vann. Større mengder samles opp og leveres til godkjent mottak Emballasjen skylles i kaldt vann og leveres til resirkulering. Ja Nei Rengjøringsmidler.

7 SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 7 av 8 Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 1719 RID 1719 IMDG 1719 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 8 Farenr. 80 RID 8 IMDG 8 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR III RID IMDG ICAO/IATA ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. ETSENDE ALKALISK VÆSKE, N.O.S. CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. III III III Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-A, S-B Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Grunnet liten emballasje størrelse pakkes produktet ofte ut av adr. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Lover og forskrifter Kommentarer Vurdering av kjemikaliesikkerhet Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) Skin Corr 1B; H314; Dette sikkerhetsdatablad er utarbeidet i henhold til forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), forordning EF 1907/2006 Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (FOR ) Forskrift om merking mv av farlige kjemikalier (FOR ) Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR ) Dette produktet er merket etsende grunnet høy ph-verdi. Dette produktet brukes sterkt utblandet.

8 SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 8 av 8 No 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Dam. 1; H318; STOT SE3; H335; Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Råd om særlig opplæring Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Kommentarer R34 Etsende. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. H318 Gir alvorlig øyeskade. H400 Meget giftig for liv i vann. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kontakt leverandør for brukerveiledning og råd. Dette HMS databladet er basert på opplysninger fra våre leverandører, Norsk stoffliste, ECHAs C&L-Inventory list, ECHAs Registerd Chemicals og vår nåværende viten. Hensikten er kun ment som en retningsgivede beskrivelse av produktets egenskaper med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Renholdsbutikken AS For produsent: R: E:ik.v

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer