Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Oddvar Overa Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Fagpressen FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Oddvar Overa Svar på brev av alvorlige nakkeslengskader Helsevesenet - henvendelser / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Svar på brev av kronisk sykes mulighet til å få hjelp til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Helsevesenet - henvendelser / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 1 av 14

2 Konstituering - Transport- og kommunikasjonskomiteen Konstituering - Transport- og kommunikasjonskomiteen TKK / / Brit Brenno Svar på henvendelse - økonomiske forhold Klage - økonomiske forhold 2010/ / Wiggo H Eilertsen Dokument 8:44 S Ber om departementets vurdering av forslag om oppstart av mobile gasskraftverk i perioder med kraftunderskudd og / eller høye strømpriser Dokument 8:44 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Oskar J. Grimstad, Harald T. esvik og Tord Lien om oppstart av mobile gasskraftverk i perioder med kraftunderskudd og/eller høye strømpris 2010/ / Olje- og energidepartementet Statsråden Forespørsel om innsyn i arkivet etter Den utvidede utenrikskomite - DK Søknad om innsyn i protokoller til Stortingets utvidede utenrikskomite for perioden / /2010 Egil Borlaug Side: 2 av 14

3 Dokument 8:37 S Svar på brev av departementets vurdering av forslaget om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig Dokument 8:37 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Anders B. Werp, Bent Høie, Elisabeth Røbekk ørve og Michael Tetzschner om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig 2010/ /2010 Justis- og politidepartementet Statsråden nvitasjon til Oljeindustripolitisk seminar Rica Park Hotel Sandefjord EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 orsk Petroleumsforening nvitasjon til Lerchendalkonferansen Radisson BL Royal Garden Hotel Trondheim TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Tekna Ønske om et møte med hele gruppen i Justiskomiteen JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Jan R Karlsen Side: 3 av 14

4 Henvendelse - AV og sykepenger Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - AV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon til Oljeindustripolitisk seminar Rica Park Hotel Sandefjord ÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 orsk Petroleumsforening Prop 47 LS Spørsmål 1 og 2 fra Fremskrittspartiets fraksjon Prop. 47 LS ( ) S-delen. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet / /2010 Finansdepartementet Finansministeren nvitasjon til Frivillighet orges topplederkonferanse - Oslo Kongressenter Youngstorget FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Frivillighet orge Side: 4 av 14

5 Dokument 8:38 S Svar på brev av departementets vurdering av forslag om forpliktende miljøtiltak for oppdrettsnæringen Dokument 8:38 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Øyvind Håbrekke om forpliktende miljøtiltak for oppdrettsnæringen 2010/ /2010 Fiskeri- og kystdepartementet Statsråden Marianne Aasens uttalelse i Dagsavisen Henvendelser - religion - livssyn - trossamfunn / /2010 Geir Henning Ødegård Prop 1 S Spørsmål fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe vedrørende Petroleumstilsynet - Bemanningsbehov Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2010 Arbeidsdepartementet Statsråden Prop 16 L Taletidsfordeling Prop. 16 L ( ) Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010) 2010/ / Beate ygård Side: 5 av 14

6 Prop 1 S Basisbevilgning til forskningsinstitutter Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2010 ni Rokkansenteret Prop 18 L Taletidsfordeling Prop. 18 L ( ) Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) 2010/ / Beate ygård Prop 20 S ngen merknader til utkast til innstilling Prop. 20 S ( ) Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid med fagfolk frå tredjestatar (MEDA Mundus) 2010/ /2010 Mona Bothner Prop 2 S ngen merknader til utkast til innstilling Prop. 2 S ( ) Samtykke til godtagelse av direktiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket) 2010/ /2010 Tore Fossum Side: 6 av 14

7 nvitasjon til Lerchendalkonferansen Trondheim vedlagt foreløpig program FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Lerchendalkonferansen orsk fiskeripolitikk Fiskeripolitikk / / Olav Albert Christophersen nvitasjon til seminar med orges SA ambassadør Wegger Strømmen SA etter kongressvalget - hva nå FK - nvitasjoner / /2010 Den norske Atlanterhavskomite Prop 42 L Taletidsfordeling Prop. 42 S ( ) Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet 2010/ / Beate ygård Side: 7 av 14

8 Kjøp av bilder fra Kunstnerforbundets juleutstilling Kjøp av bilder fra Kunstnerforbundets juleutstilling og Galleri Dobloug / / Kunstnerforbundet Dok8:52 S Forslag om å fjerne tollsats på import av kjøtt i perioden 6 desember til 31 desember 2010 DOK8:52 S Forslag om å fjerne tollsats på import av kjøtt i perioden 6 desember til 31 desember / /2010 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dokument 8:169 S Oversendelse av utkast til innstilling Dokument 8:169 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Tord Lien og Gjermund Hagesæter om tiltak mot vedlikeholdsetterslep 2010/ /2010 ngrid Sand nvitasjon til Lerchendalkonferansen - Trondheim EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2010 Teknisk-naturvitenskapelig forening Side: 8 av 14

9 Dokument 8:169 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:169 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Tord Lien og Gjermund Hagesæter om tiltak mot vedlikeholdsetterslep 2010/ /2010 Wenche Holm Rennesund Møtereferat om møtematbestilling - fakturering Møteromssystemet - standardavtale - Micros Fidelio orway - Sak DL 2008/ / Arne Arnesen Klage ndersøkelse av behandling av EOS-utvalget 2010/ /2010 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnspill til behandlingen av nytt rovviltforlik og bestandsreguleringen bjørn og ulv. Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / /2010 Oppland Bonde og Småbrukarlag Side: 9 av 14

10 H6 Statusrapport multifunksjons D-kort - møteferat om utlånsordning og nytt kassasystem i kafeteriaene med dagens utlånsordning i biblioteket H 6 - Handlingsområdet 6 - nnføre ny og forbedret programvare for administrative og tekniske oppgaver - Sak DL 2008/ /2010 Terje Olsen Prop 47 LS Spørsmål 1-2 fra Høyres fraksjon Prop. 47 LS ( ) Lov-delen. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet / / Finansdepartementet Finansministeren Prop 47 LS Spørsmål 1 fra Kristelig Folkepartis fraksjon Prop. 47 LS ( ) Lov-delen. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet / / Finansdepartementet Finansministeren Prop 47 LS Spørsmål 1-2 fra Fremskrittspartiets fraksjon Prop. 47 LS ( ) Lov-delen. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet / /2010 Finansdepartementet Finansministeren Side: 10 av 14

11 Prop 47 LS Spørsmål 3 fra Fremskrittspartiets fraksjon Prop. 47 LS ( ) S-delen. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet / /2010 Finansdepartementet Finansministeren Prop 47 LS Spørsmål 3 fra Fremskrittspartiets fraksjon Prop. 47 LS ( ) Lov-delen. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet / /2010 Finansdepartementet Finansministeren Anskaffelsesportokoll - mottagelse Oslo Rådhus OSSE PAs årlige sesjon i Oslo Saksnr DL 2008/ /2010 Tilbakemelding på status vedr modell av den første stortingssalen til 2014 Grunnlovsjubileet Stortingets markering 2009/ / Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Side: 11 av 14

12 Modell av den første stortingssalen til 2014 Grunnlovsjubileet Stortingets markering 2009/ / Dag ordbotten Kristoffersen m.fl. Søknad om støtte til norgesopphold for tre kvinner fra ganda samt konferanse på Stortinget Søknad om støtte til norgesopphold for tre kvinner fra ganda samt konferanse på Stortinget - mai / /2010 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Forespørsel om besøk til Svalbard Globale frøhvelv EEA - JPC møte Svalbard / /2010 Landbruks- og matdepartementet nterpellasjon fra Arve Kambe - styrke maritim utdanning T63 ( ) orsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (F STEP) fikk høsten 2007 i oppdrag av æring- og handelsdepartementet, og i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, å utrede norsk maritim utdanning på alle nivåer, vid 2010/ /2010 ærings- og handelsdepartementet Statsråden Side: 12 av 14

13 nterpellasjon fra ngjerd Schou - forsere overgang til ERTMS for norske jernbanestrekninger T64 ( ) Den rød-grønne regjeringens løftebrudd innenfor jernbaneområdet har vært mange: tsettelse av Ruteplan 2012, dobbeltspor Bergen-Fløen, Eidangerparsellen, Alnabruterminalen og ny tunnel i Moss. Jernbaneverket har skyldt på både manglende 2010/ /2010 Samferdselsdepartementet Statsråden Dagpenger - drøfting og forslag til ny ordning Stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår 2010/ / Hans Brattesta Prop 19 L Taletidsfordeling Prop. 19 L ( ) Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) 2010/ /2010 Beate ygård Enkelte problemstillinger omkring bestilling av reiser og oppgjør av reiseregninger Regnskapsseksjonen og reisekontoret - interne rutiner 2010/ / Hans Brattesta Side: 13 av 14

14 Tilleggsnotat - Enkelte problemstillinger omkring bestilling av reiser og oppgjør av reiseregninger Regnskapsseksjonen og reisekontoret - interne rutiner 2010/ / Hans Brattesta Tilleggsnotat - Enkelte problemstillinger omkring bestilling av reiser og oppgjør av reiseregninger - opprette brukerråd Brukerråd for representantordninger 2010/ / Hans Brattesta nvitasjon til seminaret - Tsjetsjenske stemmer om Tsjetsjenia - kommentarer og debatt ved bl.a. Morten Høglund FK - nvitasjoner / /2010 orsk tenrikspolitisk nstitutt Meld St 19 Anmodning om høring Meld. St. 19 ( ) Tid til læring - oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport 2010/ /2010 Skolenes landsforbund Side: 14 av 14

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 03.08.2010 Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 og 60-64 garasje 2008/2344-26

Detaljer