FORSTÅELSE OG BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSTÅELSE OG BEHANDLING"

Transkript

1 Påmeldingsfrist: 15. september 2009 Traumer: FORSTÅELSE OG BEHANDLING RVTS - konferanse: Trondheim oktober 2009 Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim ARRANGERT AV: RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING, REGION MIDT

2 Generell informasjon Konferansen er godkjent av: 1. Norsk Psykologforening som 14 timers fritt spesialkurs og 14 timers vedlikeholdsaktivitet 2. Den norske kirkes presteforening for Spesialitet i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor og som faglig oppdatering for godkjente spesialister Konferansen er søkt godkjent av: 1. Den norske legeforening 2. Sykepleierforbundet 3. Advokatforeningen 2

3 Program RVTS konferanse: Trondheim Oktober 2009 Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim Program mandag 26.oktober Registrering, Kaffe Åpning av konferansen Arne Blindheim: Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiserte pasienter Pause Ulrik Jørgensen: Rehabilitering av traumatiserte flyktninge i OASIS, København Lunch Parallellsesjoner Sesjon 1: : Gita Nielsen: Veje ud af traumespiralen Sesjon 2: : Hedda Sandvik: Når ordene kommer til kort. Bruk av kreative metoder i behandling av traumatiserte flyktninger Pause Sesjon 3: : Steffen Rostock Svendsen: Kreativ hjelp til hjelpere som jobber med volds - og traumeutsatte Sesjon 4: : Kristin Dahl: Barn eksponert for vold i familien et traumefokusert behandlingsarbeid 1900 Konferansemiddag (egen påmelding) Program tirsdag 27. oktober Trine Anstorp: Når jeg ikke er til stede hvordan drive godt terapiarbeid med dissosiative klienter? Pause Tine K. Jensen: Behandling av traumatiserte barn og unge spiller det noen rolle hva vi gjør? Lunch Parallellsesjoner Sesjon 5: : Lovise Angen Krogstad: Kultursensitivitet i det terapeutiske arbeidet Sesjon 6: : Knut Hermstad: Overgrepsatferd og sårbarhet traumenes rolle som mulige bakgrunnsfaktorer hos seksuelle overgripere Pause Parallellsesjoner Sesjon 7: : Turid Kavli: En multimodal og integrativ behandling med vekt på identitetsbygging gjennom en narrativ tilnærming Sesjon 8: : Bente Espeland, Venke Aarethun, Roald Iversen: Samtaler med etterlatte etter selvmord Avslutning av konferansen 3

4 Hovedforedrag Terapeutiske implikasjoner av nyere hjerneforskning for arbeid med traumatiske pasienter Arne Blindheim, psykologspesialist v/ Senter for Krisepsykologi, Bergen I de senere årene skjedd en vesentlig utvikling i forhold til å forstå traumatisering, både psykologisk og psykobiologisk. Dette skyldes både en generell interesse for og forskning på traumatisering, men det skyldes også nye tekniske muligheter til å studere hjernen. Den nye utviklingen har fått innvirkning på behandling av traumatiserte pasienter, og i faglige fora rår det nå en langt større optimisme med hensyn til å kunne gi denne pasientgruppen en god behandling. Den nye kunnskapen er med andre ord viktig for en effektiv terapeutisk praksis. I denne presentasjonen vil jeg presentere deler av den nye kunnskapen som jeg har referert til ovenfor, og si noe om hvilke terapeutiske implikasjoner denne kunnskapen har. Jeg vil ta opp følgende tema: forskning på traumatiske minner, hvordan traumatisering påvirker hjernen, forskning på dissosiasjon, hjernens sensitive perioder for ulike type påvirkninger, nyere utviklingstendenser innenfor feltet, og hvilke utfordringer vi står overfor. Rehabilitering av traumatiserte flyktninge i OASIS, København Ulrik Jørgensen, psykolog og direktør v/ OASIS OASIS Behandling og rådgivning for flygtninge er et rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge i København, som har eksisteret siden I OASIS står rehabiliteringsperspektivet i centrum for vores indsats. Rehabilitering kan defineres som en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en klient, pårørende og fagfolk. Formålet er, at klienten, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Målsætningen for OASIS rehabiliteringsindsats er et forbedret funktionsniveau i form af øget aktivitet og social og samfundsmæssig deltagelse frem for et mere snævert fokus på symptomlindring, som det ellers ofte ses i behandling af patienter med PTSD, herunder også traumatiserede flygtninge. Indsatsen sker i et snævert koordineret samspil mellem psykologer, afspændingspædagoger/fysioterapeuter, socialrådgivere og læger. Foredraget er en fremstilling af OASIS rehabiliterings- og behandlingsforståelse, samt en redegørelse for de forskelligartede elementer, der indgår i tilbuddet, herunder indsatser overfor familien, gruppetilbud, individuel behandling, tværfaglig koordinering og monitorering, hvor cases vil blive inddraget. Når jeg ikke er tilstede hvordan drive godt terapiarbeid med dissosiative klienter? Trine Anstorp, psykologspesialist v/ Ressurssenter om vold, traumatisk stress, og selvmordsforebygging, region Øst Stikkord: Hva er dissosiasjon, hvordan formidles dissosiative lidelser hos klientene, hva ser vi etter i kartleggingen? Hovedfokus er på hvilke kriterier som må være tilstede for at behandlingen skal kunne gi symptomlette og heling. Behandling av traumatiserte barn og unge Spiller det noen rolle hva vi gjør? Tine K. Jensen, dr.psychol., psykologspesialist v/ Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Hvert år utsettes barn og unge for traumatiske hendelser som vold i hjemmet, overfall, seksuelle overgrep eller ulykker. Selv om mange barn klarer seg bra på tross av slike hendelser, vil noen utvikle vansker som de vil trenge profesjonell hjelp til å håndtere. Også barnets foreldre påvirkes enten direkte eller indirekte, og deres muligheter til å utøve god omsorg kan settes på prøve. Hvordan påvirker traumatiske hendelser barns utvikling og hva slags hjelp trenger foreldre og barn som utsettes for slike hendelser? Erfaringer fra en pågående behandlingsstudie som gjennomføres ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vil presenteres og drøftes i forhold til problemstillinger knyttet til kartlegging og intervensjoner. Er det nødvendig å kartlegge for traumatiske hendelser eller kan det føre til retraumatisering? Og hvilke utfordringer står behandlere overfor i arbeidet med slike saker? Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) regnes som en av de anbefalte terapimetoder for arbeid med traumatiserte barn og unge. De sentrale komponentene i Traumefokusert atferdsterapi vil bli gjennomgått, og erfaringer i bruk av metoden i Norge vil diskuteres. 4

5 Parallellsesjoner Veje ud af traumespiralen Gita Nielsen, avspenningspedagog, psykomotoriker v/ OASIS Kropsterapien i OASIS - København tager udgangspunkt i Psykomotorik, Somatic-Experience og Mindfulness. Klienter i længerevarende forløb beskriver samspillet mellem disse tre metoder ved, at behandlingen giver centrering, selvindsigt samt en udtalt glæde og ro ved glimtvis at genfinde sig selv. Kropsterapien arbejdes der med at støtte klienten i at udvikle grounding og kropsbevidsthed gennem psykomotoriske interventioner således, at klienten bliver i stand til at turde sanse nuanceret og fornemme respirationens fine samspil med emotioner og affekter. For klienten kan det blive en vej til at komme overens med, at kroppen reagerer uforudsigeligt og ukendt efter traume, så klienten igen kan stole på sin sansning og genfinde forankring i kroppen. Når den basale evne til at kunne containe arousel er etableret, er der basis for at kunne arbejde kropsterapeutisk med Somatic Experience (SE). Metoden, der er skabt af Peter Levine, tager udgangspunkt i viden om, at traumet er lagret i klientens nervesystem, der efter traumet er højaktiveret. Traumebearbejdningen i SE sker ved at påvirke klientens autonome nervesystem. Basal træning i Mindfulness ved hjælp af perception, respiration og klientens bevidste forholden sig undersøgende til tankemylder og dets indvirken på arousel, er en ledetråd gennem det kropsterapeutiske forløb. Det tværfaglige behandlingsarbejde i OASIS varetages af psykologer, kropsterapeuter og socialrådgivere, med konsulentbistand af somatiske- og psykiatrisk lægefaglig konsulent. Når ordene kommer til kort. Bruk av kreative metoder i behandling av traumatiserte flyktninger Hedda Sandvik, dramaterapeut v/ Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt I arbeid med traumatiserte pasienter hender det at ordene ikke strekker til, at pasienten ikke ønsker å snakke om det som har skjedd, at man ikke har ord for det eller at man merker at det å sette ord på tanker, følelser, hendelser og konflikter ikke er tilstrekkelig for å oppnå endring. Jeg vil i dette innlegget vise ulike måter en kan tilnærme seg problematikken til pasienter på og jeg vil ved hjelp av eksempler belyse den estetiske illusjons terapeutiske muligheter. Kreativ hjelp til hjelpere som jobber med volds og traumeutsatte Steffen Rostock Svendsen, psykologspesialist v/ Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Nord Parallellsesjonen vil beskrive med lysark og med et par øvelser kurset Kreativ hjelp til hjelpere som jobber med volds og traumeutsatte. Utgangspunktet for dette kurset er hjelperen og at også denne har behov for hjelp, særlig de som jobber med volds og traumeutsatte. Hjelperollen er utsatt. Ofte blir vi personlig berørt av møtet med traumeutsatte. Mange har et stort ønske om å hjelpe og lindre smerte. Hvordan kan hjelpere ta vare på seg selv? På hvilken måte kan vi fremme helse, forebygge utbrenthet, relasjons- og kontakttretthet og sekundær traumatisering? Kurset har vært prøvd ut i Palestina med palestinske hjelpere og hjelpere i Nord-Norge. Erfaringer fra pilotprosjektet med ansatte på 5

6 Parallellsesjoner asylmottak vil legges frem. Kurset er et helsefremmende og forebyggende tiltak med hensyn til risiko, i den forstand at det dreier seg å styrke vårt psykiske immunforsvar/tåleevne. Kurset retter seg også mot arbeidsmiljøet med fokus på individuelle ressurser der dialog og medvirkning i forhold til egen arbeidssituasjon står sentralt samt å styrke fellesskapet og personalgruppen på mottakene. Metodene er faglig fundamentert i en kunstterapeutisk tilnærming og i eksistensiell/humanistisk psykologisk tenkning. Kurset har også en teoretisk forankring inn i stressmestring og mindfullness. Konseptet har blitt til gradvis basert på erfaringer gjort underveis Barn eksponert for vold i familien et traumefokusert arbeid Kristin Dahl: barnevernspedagog, familieterapeut v/ Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Gjennom mitt arbeid med «Barn som vitne til vold» ( ) v/ Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, og i samarbeid med Kirsten Snersrud, har jeg utviklet et behandlingsopplegg for barn som har blitt eksponert for vold i familien. I terapien møter også søsken til det barnet som er eksponert for vold, sammen med den forelderen som ikke utøver volden. Utgangspunktet for å møte søsken og forelder, er at barna skal få mulighet til å dele ulike opplevelser med hverandre. Den forelderen som er til stede når barna beskriver volden, er et vitne til barnas historier. Dette arbeidet har resultert i en behandlingsmanual som presenteres i foredraget. Kultursensitivitet i det terapeutiske arbeidet Lovise Angen Krogstad, psykologspesialist v/ Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst Hva innebærer kultursensitivitet og hvordan styrke vår kultursensitive holdning som behandlere og hjelpere? Vi vil fokusere på hvordan bygge gode allianser i flerkulturelle møter og bevisstgjøre hvilke grep som kan være nyttige i håndtering av forskjeller og tilsynelatende forskjeller. Vi vil se på hva som preger vårt vestlige moderne syn på psykisk helse i motsetning til mer tradisjonelle og ikke vestlige forståelser? Det vil gies eksempler på hvordan kulturelle dimensjoner (en måte å kategorisere kulturer på) kan være et hjelpemiddel i terapiarbeidet. Samtidig vil vi bevisstgjøre fallgruver i det flerkulturelt arbeidet, som for eksempel faren for å eksotifisere den andre ut fra kulturelle stereotypier og ikke se enkeltindividet foran oss. Det vil gies en introduksjon i et kultursensitivt intervju brukt i psykiatriske vurderinger. Tilnærmingen er et mini etnografisk utredningsverktøy, basert på kulturformidlingen i DSM-IV. Overgrepsatferd og sårbarhet traumenes rolle som mulige bakgrunnsfaktorer hos seksuelle overgripere Knut Hermstad, cand.theol., klinisk sexolog v/ Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Menn som begår seksuelle overgrep mot barn blir vanligvis sett på som målbevisste, hensynsløse men også litt stakkarslige personlighetstyper. I mitt doktorarbeid fra 2006 fant jeg at et flertall av informantene i større eller mindre grad hadde vært utsatt for alvorlige traumer eller traumelignende hendelser i løpet av oppveksten. Selv om disse funnene ikke er statistisk valide, gir de en pekepinn om mulige årsaksfaktorer bak overgrepsatferden. Skadene synes særlig å være relatert til omsorgssvikt, emosjonell distanse og vedvarende neglisjering. I noen tilfeller er overgriperne også selv blitt seksuelt misbrukt. En ikke ubetydelig del av overgripere i terapi har hatt symptomer på PTSD. Traumatisering er neppe noen hovedårsak til utviklingen av overgrepsatferd. Men særlig personer som fra før av er sårbare synes å være utsatt. I denne sesjonen skal jeg se på mulige sammenhenger mellom sårbarhet, traumatisering og seksuelle overgrep mot barn. Konferanse oktober 2009: En multimodal og integrativ behandling med vekt på identitetsbygging gjennom en narrativ tilnærming. Turid Kavli, psykologspesialist v/ Betania Malvik, Enhet for traumebehandling Enhet for Traumebehandling ved Betania Malvik tilbyr en intensiv traumebehandling for mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Behandlingen innebærer innleggelse over 10 uker. Selve initiativet til dette behandlingstilbudet kommer fra brukerne selv, og brukermedvirkning er sentralt i tilbudet. Alle deler i behandlingen har et felles fokus og en felles forståelse av hvordan traumer påvirker forståelsen av egen identitet, relasjoner, tilknytning og styring og valg i eget liv. Det gis behandling gjennom bruk av psykodrama, basal kroppskjennskap og individualterapi. Det er stor vekt på grupper og gruppeprosesser inspirert av outsider witness metodikk fra narrativ tradisjon. 6

7 Samtaler med etterlatte etter selvmord Bente Espeland, psykiatrisk sykepleier Venke Aarethun, psykiatrisk sykepleier Roald Iversen, cand.theol. Alle ansatt v/ Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Å ha samtaler med etterlatte etter selvmord kan oppleves som vanskelig, fordi man lett føler seg avmektig og hjelpeløs. I denne parallellsesjonen vil vi fokusere på kommunikasjonen i slike samtaler, og spesielt på betydningen av å lytte aktivt. Vi vil også rette oppmerksomheten mot forskjeller i kvinners, menns og barns måte å gi uttrykk for sorg på, samt vise utsnitt fra filmer som handler om selvmord og samtaler med etterlatte etter selvmord. Konferanseadministrator og teknisk arrangør: Din Konferanse, telefon: , 7

8 Påmeldingsskjema Konferanseavgift: Konferanseavgiften inkluderer dagens lunsj, kaffepauser med pausemat begge dager Konferanseavgiftgift for begge dager: Kr. 1250,- Konferansemiddag: 3-retters middag 26.oktober kr. 495,- pr. person Overnatting på Radisson SAS Royal Garden Hotel: Pris enkeltrom: kr. 1195,- pr. rom pr. døgn inkl. frokost Pris dobbeltrom: kr. 1295,- pr. rom pr. døgn inkl. frokost Påmelding: Påmelding og registrering til konferansen: TRAUMER: FORSTÅELSE OG BEHANDLING Her vil du også finne fullstendig program og praktiske opplysninger om konferansen Påmeldingsfrist: Påmeldingsfrist til konferanse samt booking av overnatting: 15. september 2009

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment-

-En vanskelig vurdering- -A difficult assesment- AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Fordypningsoppgave -En vanskelig vurdering- Hva ligger til grunn for den veiledningen eksperter gir i forhold til samvær mellom barn og overgriper etter at seksuelle overgrep

Detaljer

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN Kristin Dahl Kirsten Snersrud FAMILIEVERNKONTORET I SØR-TRØNDELAG 1 BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN 1 En behandlingsmanual Innhold Innledning... 4 Forarbeid før oppstart av behandling... 5 Behandlingen...

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Kautokeinoprosjektet

Kautokeinoprosjektet Kautokeinoprosjektet - fra krisetiltak til forebyggende arbeid 2006-2007 Anne Lene Turi Margrethe Bals Samarbeidsprosjekt mellom Kautokeino kommune og Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd

Detaljer

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20.

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20. Nr. 1/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Sliten av å skjule En perle for verdighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20 Ansvarlig redaktør: Ole Johan

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E

i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E O P P L Æ R I N G S P R O G R A M M E T i kartleggingsverktøy og samtalemetodikk, rettet mot gravide og småbarnsforeldre MAN UAL FOR R EGIONALE TEAM OG KU RSHOLDE R E FORELØPIG UTKAST 29. oktober 2010

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer