Høringsuttalelse til OUS- Idefase

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til OUS- Idefase"

Transkript

1 Paul Hofseth Vestgrensa 11 Oslo0851 Høringsuttalelse til OUS- Idefase Ut fra oversikten i høringsbrevet kan det virke som om utkastet ikke er sendt til lokalmiljøet eller til organisajoner og etater som varetar disse interessene. Som bosatt i området nær utbyggingen og bruker av turveiene vil jeg anta at synspunktene nedenfor også vil deles av flere og oversender derfor nedenstående, selv om individer ikke er bedt om å uttale seg. Hovedpunkter: * Tiltak bør treffes mot ytterligere økt trafikk i Sognsveien, Blindernveien og i småveiene. * Utbyggingen bør hverken innsnevre vedtatte eller faktisk brukte turveier * Arealbehov bør søkes redusert ved å bygge dypere og koordinere med universitetsutbyggingen 1: Trafikk Trafikken i Sognsveien er allerede nær metningspunktet deler av dagen samtidig som det til andre tider er målt betydelig forekomst av ulovlig høye hastigheter. Veien deler Ullevål Haveby i to og mindre skolebarn må følges der skoleveien krysser. Liknende problemer, men i mindre skala gjelder Prestegårdsveien og Blindernveien. Før Blindernveien ble stengt ved Sognsvannstrikken var gjennomgangstrafikk gjennom universitetsområdet et betydelig problem. Gjennomgangstrafikk på boligveiene i området var også et betydelig problem inntil enveiskjøringer og sperringer ble innført. Rapporten har en grundig gjennomgang av eksisterende kollektivtransport, men lite omtale av trafikkmengder i nærområdet. Det er noen skisser av transportveier men ingen samlet fremstilling av konsekvensene av endringer. En hovedåre opp fra byen ser ut til å bli Sognsveien, en annen Blindernveien opp via Meteorologisk Institutt og Forskningsparken,- eventuelt over Tbanen til Rasmus Winderens vei. Det er ikke noen forslag om å omdisponere RHs eksisterende parkeringsareal og f.x samtidig å reservere parkering til bevegelseshemmede samtidig som man letter kollektivmulighetene for alle andre. Illustrasjon og tekst i rapportens vedlegg 3 (gjengitt nedenfor) gir grunn til å anta at man ønsker å reversere samtlige trafikkdempende tiltak samt å åpne for ytterligere trafikk i sykehusets nærmiljø. Min konklusjon er at trafikkdempende tiltak krever langt større oppmerksomhet. Samtidig er det helt klart at tunnell og lokk over store deler av Ring3 vil senke støynivået (særlig av lavfrekvent støy som er forholdsvis høy), så denne delen av mulig utbygging vil være positiv.

2

3 2: Turveier: To av Oslos vedtatte turveier går gjennom området som planlegges utbygget.. Det går også flere gangveier og stier på krys og tvers. På slutten av gode skidager vil man legge merke til at skiløpere som kommer ned fra Sognsvann over Gaustad strever lit med å komme over fotgjengerbroen før de fortsetter ned over jordene til Blindern stasjon. Turveien på østsiden av sykehuset er ikke ført over ringveien, men brukes allikevel. Dette kartet er hentet fra Oslo kommunes seneste oversikt over grøntområder (kommuneplanutkastet). Som man ser av kartet er det to radielle linjer og en tverrforbindelse som går tett ved planområdet. I tillegg til disse planfestede rutene er det en rekke stier og gangveier som forbinder turveier, boområder og stasjoner for kollektivtransport. Kommunens kart har markert punkter som bør bedres med rødt. I tillegg er det en rekke punkter på de-facto stier som bør sikres.. OUS-prosjektet kan dels blokkere vedtatte og faktiske turveier, dels bidra til å bedre dem. I rapporten kritiseres "øst- alternativet" fordi det - slik det er tegnet- vil blokkere turveiene i Gaustadskogen. Sørvestalternativet som ligger lengre fra Universitetsbyggene, roses for å åpne nye turveiforbindelser. Ut fra de skissene som foreligger ser det imiodlertid ut til at utredningens "alternativ sør" vil gjøre den viktige turveien ned fra Sognsvann enda mer innsnevret enn den ble ved byggingen av Rikshospitalet. De andre alternativene kan også lett true turveien gjennom Gaustadskogen mot havekolonien. De illustrasjonene av nye byrom som foreligger gir ikke noe veldefinert bilde av nye tverrforbindelser, men slike kan lett etableres dersom man legger ring 3 i tunnell og under lokk. Dersom arealet utnyttesbedre og enkelte bygninger flyttes, og man samordner seg med Univeritetets planer, vil OUS prosjektet ha potensiale til å utbedre eksisterende turveier og etablere nye tverrforbindelser.

4 3: Areal Arealet som tenkes tatt ibruk ved flytting til Gaustad,vil frigjøre betydelige områder i indre by til boligbygging og andre formål. En slik omdisponering av allerede bebygget grunn er langt å foretrekke fremfor at byen ekspanderer inn i grøntområdene. Arealgevinsten ved omdisponering av Ullevål sykehus gir allikevel ikke noe godt grunnlag for å sløse med grøntarealet rundt Gaustad. Et arealbesparende, (men estetisk sett problematisk) forslag om høybygg foreligger også. Det vil bryte med prinsippet om best mulig bevaring av Oslos grønne åsprofil. På den annen side har jo både undervisningsbygg og hospitaler en rekke funksjoner der man ikke trenger vinduer, så man kunne jo bygge "dype høybygg" der bare 3-4 etasjer stikker opp av bakken. I det bratte terrenget rett nedenfor preklinisk og ved rivning av det eksisterende parkeringshuset kombinert med senket ringvei med lokk, kunne de øverste kjelleretasjene også ha åpen fasade på sydsiden. Rapporten legger stor vekt på nærheten til Universitetet, og alternativ med lokk over Store Ringvei fremholdes som positivt for å komme nær de nye livsvitenskapsbyggene som skal bygges. Dette lokket sammen med sørvestalternativet med tunell vil frigjøre større tomteareal. Lokk over Ringveien gir også mulighet til felles planlegging av Universitetets livsmiljø-nybygg, noe som både bør kunne gi arealbesparelser og økt effektivitet og besparelser i byggeprosessene. Slik samordning er ikke nevnt i rapporten. Man legger merke til at forholdet mellom nettoarealbehov og brutto bygget settes endel høyere for nybyggingsalternativet, mens det trekkes mindre (1,8) for virksomhet som eventuelt ikke blir flyttet. Dette skyldes kanskje ulikt behov for tekniske installasjoner osv. der virksomhet allerede er etablert, men rapporten hadde tjent på at forskjellen ble tydelig forklart og ikke bare satt i fotnote. Vedlagte kartskisse viser mulighetene for arealbruk og turveiutbedring samtidig som problempunktene er ført opp. p..

5

Krav til leke- og uteoppholdsarealer

Krav til leke- og uteoppholdsarealer leke- og uteoppholdser Begrunnelse for nye bestemmelser og retningslinjer og illustrasjoner som viser konsekvensene Sandefjord kommune - Kommuneplanen 2014-2028 leke- og uteoppholdser vil sammen med krav

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer