FORTELLINGER OM NORSK BRUTALISME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORTELLINGER OM NORSK BRUTALISME"

Transkript

1 Lars Erik Brustad Melhus FORTELLINGER OM NORSK BRUTALISME En studie av et arkitekturbegreps historie Masteroppgave i Arkitektur, Trondheim våren 2013

2 Lars Erik Brustad Melhus Fortellinger om norsk brutalisme En studie av et arkitekturbegreps historie Masteroppgave i arkitektur Institutt for byggekunst, historie og teknologi Fakultet for arkitektur og billedkunst NTNU Trondheim våren 2013

3

4 Forord Da jeg søkte på arkitektstudiet ved NTNU for seks år siden var jeg drevet av en lyst til å utforske sammenhengene mellom teknologi, samfunn og estetiske valg. Arkitekturfaget stiller spørsmål ved alle disse momentene, og jeg håpet å tre inn i et bredt fagområde. Lite visste jeg dengang om at jeg skulle avslutte studietiden min med en masteroppgave i arkitekturhistorie. Jeg er glad arkitekturfaget også gir plass til idéhistoriske studier, og jeg har funnet stor glede i å fordype meg i de teoretiske sidene ved disiplinen. Takket være en rekke personer, har jeg gjennomlevd en svært lærerik og spennende prosess. Først og fremst vil jeg få rette en stor takk til min hovedveileder Dag Nilsen for gode og konstruktive samtaler, samt hjelp til å navigere kursen underveis. Jeg vil også takke min biveileder Martin Braathen, for å hjelpe meg igang og hele tiden kreve konsise meg til å forfølge min interesse for arkitekturhistorie, og som hele tiden har vært en enthusiastic cheerleader. Eivind Kasa som viste meg at arkitekturfeltet ikke bare består i prosjektering, men også kan være en idéhistorisk disiplin. Ingrid, Rikke og Frida for å ha bidratt til å fylle dette semesteret med trivsel og engasjerte diskusjoner. Familie og venner som har holdt ut med uttallige forklaringer på en, tross alt, snever problemstilling. Sist, men ikke minst, takker jeg min samboer Anne Stine for genuin interesse, oppmuntring, tålmodighet og korrekturlesning. Lars Erik Brustad Melhus Trondheim, mai 2013

5 1. Innledning 1.1 Introduksjon Tema og problemstilling Aktualisering av tematikken Begrunnelse for avgrensning Forskningsoversikt og begrepsavklaringer 1.2 Tilnærming, materiale og oppbygging av oppgaven Historisk bakgrunn - new brutalism i England Peter og Alison Smithsons new brutalism Anti-design og pre-fabrikasjon Intern kritikk av CIAMs modernisme En direkte manifestasjon av hverdagslivet as found 2.2. Reyner Banhams new brutalism Une architecture autre Brutalisme som a memorable image Brutalist style Brutalismebegrepet i norsk arkitekturhistoriografi 3.1 Christian Norberg-Schulz brutalisme Modernisme som lineær utvikling Brutalisme som kraftfull ekspresjonisme Modernisme som en rekke parallelle diskurser Nybrutalisme og kravet om ekthet 3.3 Arkitekturhistorier på 00-tallet Siri Skjold Lexau og Arne Gunnarsjaa Brutalismebegrepet i norske tidsskrifter 4.1 Byggekunst og Arkitektnytt Brutalismebegrepet slik det formidles i magasiner i denne perioden Resepsjonen av Smithsonparets prosjekter i denne perioden 4.2 Sentrale arkitekturdiskurser i Norge på 50- og 60-tallet Fasadeartikulering Industriprodukter og primitiv funksjonalisme

6 4.3 Norsk dagspresse Brutalisme som hensynsløse overgrep Brutalisme som sosialdemokratisk hoffarkitektur i ubehandlet betong Oppsummering og avslutning 5.1 Konklusjon 5.2 Avsluttende bemerkninger Kilder Bøker og artikler Bilder og illustrasjoner 102 5

7 6

8 Bruta l - (fr fra latin. brutus tung, dum, følelsesløs ) rå, hensynsløs, hard [1] 1 Boye Wangensteen (red.) Bokmålsordboka 2.utgave (4.opplag), s.128 7

9 RÅDHUSET PÅ TYNSET BLE KÅRET TIL NORGES STYGGESTE BYGG I EN BRUTALISTISK HØYBLOKK SOM SKAL REPRESENTERE KOSELIGE TYNSET, MED UTROLIG BRUTALT PREG. VAR BEGRUNNELSEN TIL KUNSTHISTORIKER OG JURYMEDLEM TOMMY SØRBØ

10 1. Innledning 1.1 Introduksjon Tema og problemstilling dette har blitt mottatt og formidlet i Norge. Brutalisme er et uoversiktlig og problemfylt det til en liten gruppe arkitekter, kunstnere og kritikere som var virksomme i England på 1950-tallet, og kan i snevreste forstand forstås som deres personlige poetikk. På den annen side forstås brutalisme som en stil, som rammer inn store deler av 60- og 70-tallets monumentale betongbyggeri. Det er i stor grad gjennom sistnevnte anvendelse at ordet kommer til uttrykk i dag, hvor det tildels blir brukt som et retorisk virkemiddel for å knyttet til den britiske arkitekturkritikeren Reyner Banhams tekster fra 50- og 60-tallet og de britiske arkitektene Peter og Alison Smithson. Imidlertig gir hverken Smithsons verker eller Banhams tekster noen direkte næring til å forstå brutalismen utelukkende som en stilart der ubehandlet betong og overdimensjonerte former dominerer. To kåringer over norsk etterkrigsarkitektur på 2000-tallet, som feiret hver sin ende av den gode smaken, står som tydelige referenter for hvordan uttrykket blir brukt på veldig ulike vis i den norske offentligheten. Morgenbladet arrangerte sammen med en fagjury i 2007 en kåring over Norges 12 viktigste arkitekturverker etter 2.verdenskrig. NRK avholdt på sin side en mer folkelig variant der en fagjury sammen med NRKs publikum stemte fram de 10 styggeste byggene i landet. [2] bygninger juryen trakk fram som eksempler på norsk brutalisme, henholdsvis på 3. Kloster), og på 1.plass over landets styggeste bygg (Rådhuset på Tynset). NRKs fagjury dermed mer enn bare en forskjell på arkitektstandens og mannen i gatas smak. Begge listene er utmerkede eksempler på hvordan et stilbegrep blir anvendt for å understreke et byggs status, og i det omstridte tilfellet brutalisme er det tydelig at ordet passer både for det forhatte og det respekterte. Ifølge medieovervåkningstjenesten Retriever anvendes betegnelsen brutalisme om 2 Morgenbladets jury bestod av bla seniorkurator ved Nasjonalmuseet Ulf Grønvold, professor ved Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO) Mari Hvattum og redaktør av arkitekturmagasinet Arkitektur N Ingerid Helsing Almaas. Fagjuryen i NRKs kåring bestod av arkitekt Peter Butenschön, kunsthistoriker Tommy Sørbø og forfatter Tove Nilsen. Se Arkitekturens Kanon eget bilag i Morgenbladet 30. november 2007, og Vi skal kåre Norges styggeste bygg artikkel lastet ned fra internett på: Innledning 9

11 arkitektur første gang i norsk dagspresse i 1985, og disse to eksemplene fra 1985 og 2013 viser hvordan begrepet har skiftet fra å være gjennomgripende negativt ladet, til å bli brukt som det viktigste argumentet for vern av bygninger: Det er kjent fra andre områder at brutalistisk arkitektur og design ikke akkurat fremmer hensynsfull adferd. Betong og hard belysning kan virke fremmedgjørende, og få frem de verste sider av menneskenaturen. (Leder i Aftenposten Aften ) At begge byggene representerer den arkitektoniske brutalismen tidstypisk for 70-tallet, er det viktigste argumentet mot riving (Fædrelandsvennen ) Det er klart at når et ord som brutalisme fremdeles er ladet med negative konnotasjoner, er det ikke nødvendigvis en god idé å trekke fram betydningsfulle arkitekturverk under denne etiketten. Idag ser vi imidlertid i økende grad at arkitekturverk fra 60- og 70-tallet foreslås vernet, med argumenter tuftet på at disse nettopp representerer brutalisme. På hvilket tidspunkt og via hvilke kanaler ankommer begrepet Norge første gang? På hvilke måter kommer det til uttrykk, og hvilke arkitekturverk leses som eksempler på norsk brutalisme? Med disse aspektene til grunn lyder den overordnede problemstillingen som følger: prosjekt som norsk brutalisme. Ved å spore hvordan begrepet har blitt formidlet i Norge personer som har hatt avgjørende betydning for meningsdannelsen av uttrykket Aktualisering av tematikken det i hovedsak to ting. For det første er det tydelig at ordet brutalisme gjør seg stadig mer gjeldene i den norske offentligheten, og i løpet av de siste to årene dukker begrepet opp i tilsammen 100 ulike artikler. Når søk på brutalisme og nybrutalisme [3] gir et samlet antall treff på 362 ulike artikler hos medieovervåkningstjenesten Retriever anno januar 2013, vil det altså si at godt over en fjerdedel av alt som er skrevet om brutalisme i norsk dagspresse er skrevet i løpet av de to siste årene. En av hovedårsakene til dette er utvilsomt den offentlige debatten om regjerningskvartalets videre skjebne i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli En stadig økende interesse for brutalisme er forøvrig tydelig i internasjonale forskningsmiljøer, [4] og det er dermed god grunn til å tro at begrepet er på vei inn i den norske bevisstheten. 3 For å få med alle varianter av begrepene har den korrekte ordlyden på søket vært: nybrutalist* OR brutalist* OR nybrutalism* OR brutalism* 4 I mai 2012 ble det i Berlin avholdt en internasjonal konferanse om brutalisme, der målet var to establish substantial criteria and benchmarks, and thus promote the consistent and considered evaluation of the brutalis legacy. Se bla. Brute Forces i Architectural Review Juni 2012, s Kapittel 1

12 Den andre årsaken til valg av tematikk er av mer personlig art, og handler om min interesse for formidling av arkitektur og arkitekturhistorie til et bredt publikum. Jeg anser arkitektur for å være viktige kulturuttrykk, som fortjener å bli diskutert og formidlet utenfor arkitektkontorene og undervisningsinstitusjonene. Den tradisjonelle formidlingen av arkitekturhistorie foregår stort sett ved hjelp av stilbegreper. En slik kategorisering kan imidlertid kritiseres for å være uhensiktsmessig og ekskluderende. De færreste arkitekter jobber idag utifra en forestilling om stilarkitektur, der fastlagte estetiske normer danner grunnlag for komposisjonen. Forfattere, kritikere og historikere har også ulike agendaer med sine tekster, og stilbegreper opptrer sjelden som helt objektive sannheter. [5] Ved å undersøke en såpass problematisk stil som brutalisme, ønsker jeg å utvikle min kritiske forståelse av begrepsdannelse og historieskriving Begrunnelse for avgrensning La det være sagt med en gang: brutalisme som begrep har blitt lest og fortolket på mange ulike vis. Begrepet er konstruert og brukt både av praktiserende arkitekter og analyserende kritikere og historikere. Det har blitt benyttet både som en normativ teori for hvordan arkitektur bør være, som en samlebetegnelse for å favne de estetiske utfordringene man sto overfor i samtiden, og som en retorisk begrunnelse for hvordan arkitektur slettes ikke bør være. Det er vanskelig å bruke et stilbegrep for å ramme brutalisme en gang for alle. Mitt mål er derimot å nøste opp de ulike fortellingene som tekster om bygg heller enn byggene selv. Jeg begrenser meg til å se på formidlingen av begrepet i norske bøker og magasiner, selv om jeg innser at det også hadde vært en mulighet å innlemme alle de nordiske landene i undersøkelsene mine. Årsaken til dette er rett og slett tidsbegrensningen jeg har på oppgaven, og jeg har funnet det nødvendig å sette en klar ramme for hvilke magasiner og arkiv jeg benytter meg av. Jeg velger i hovedsak å studere historiefremstillingene til Christian Norberg-Schulz Norges arkitekturhistorie etter 2.verdenskrig. Norberg-Schulz er etablert som en autoritet begivenhetenes sentrum. Tekstene deres kan også sies å utfylle hvert sitt tiår de siste 40 årene, da Lunds bøker ble utgitt på 70-tallet og 90-tallet, mens Norberg-Schulz ble publisert på 60-tallet og 80-tallet. I oppgaven undersøker jeg videre hvordan brutalisme ble formidlet og diskutert i de norske arkitekturmagasinene Byggekunst og Arkitektnytt i tidsrommet Denne tidsperioden er valgt fordi jeg søker å danne meg et hensiktsmessig å betrakte modernismens arkitektur som diskurser heller enn bestemte stiler. Se bla annet Goldhagen Something to talk about: Modernism, Discourse, Style. i Journal of the Society of Architectural Historians nr.2 (2005) Innledning 11

13 Norberg-Schulz skrev sine historiske fortolkninger. Arkitekturmagasinene fra denne Mitt research-arbeid har derfor i stor grad bestått i å saumfare tidsskriftene på jakt etter aktuelle artikler og debatter, noe som er et tidkrevende, men givende, arbeid. For å danne meg et fyldigere bilde av hvordan brutalismebegrepet har virket her til lands, har jeg også studert tekster som er publisert i dagspresse og andre almenne tidsskrift Forskningsoversikt og begrepsavklaringer Det er gjort lite forskning på brutalisme i norsk sammenheng, og det foreligger ingen studier av hvordan man diskuterte begrepet her til lands på 50- og 60-tallet. Kunsthistoriker Espen Stange leverte i 2001 en hovedoppgave ved universitetet i Bergen Smithsons idéer. Denne oppgaven er det eneste større akademiske arbeidet som kritisk undersøker norsk arkitektur som kalles brutalisme, og kunsthistoriker Siri Skjold Lexau bruker Stange som referanse i boken Norsk arkitekurhistorie. Frå Steinalder og bronsealder til det 21.århundret (2003). Stange begrenser seg til å analysere et jeg ønsker å studere nærmere. I løpet av de 12 årene som har gått siden Stange leverte sin oppgave har det imidlertid funnet sted en rekke internasjonale nylesninger, og det kan argumenteres med at feltet har behov for å oppdateres også her i Norge. I kapittel 2, der jeg gjør rede for den historiske bakgrunnen for brutalismediskursen, har jeg hatt god bruk av artiklene som ble publisert i kunstjournalen October Magazine her sett i lys av nylesninger av en rekke forfattere. Gjennom å undersøke forbindelsene mellom 50-tallets arkitektur- og kunstscene gis et mer nyansert bilde av brutalismen, og bevegelsens kritiske agenda får fornyet oppmerksomhet. Ved siden av disse artiklene har Reyner Banhams essay The New Brutalism (1955) og boken New Brutalism. Ethic or Aesthetic? (1966), samt diverse essay og andre tekster av Peter og Alison Smithson vært mine viktigste primærkilder. første rekke gjelder dette begrepsparet brutalisme og nybrutalisme. Smithsonparet bruker uttrykket new brutalism i sine tidligste tekster, men går etterhvert over til å kun benytte seg av brutalism. Reyner Banham benytter konsekvent new brutalism, og det kan derfor tenkes at Smithsonparet sløyfer new i et forsøk på å gjenvinne begrepet etter at Banham har lansert brutalismen som en stil. I sekundærlitteraturen benyttes brutalisme og nybrutalisme om hverandre, og det kan ikke sies å være noen vesentlig forskjell mellom disse to. Der ikke annet er begrunnet, vil jeg i denne oppgaven først og fremst holde meg til ordet brutalisme da det er dette som oftest blir brukt i norsk sammenheng. 12 Kapittel 1

14 Uttrykket béton brut kommer fra fransk, og kan enkelt oversettes til rå betong. Jeanneret ( ), bedre kjent som Le Corbusier, og hans arkitekturprosjekter et ærlig resultat som uttrykte betongens egentlige vesen. I boken Vers Une Architecture (1932) antyder Le Corbusier at dette er en sentral grunnholdning i all arkitektur, og videre at idealet ikke bare gjelder for betong: L architecture, c est, avec des matiéres brut, établir des rapports émouvants [6]. Det vanligste arkitektureksemplet som refererer [7] som praksis, men også til den samlede mengden historiefremstillinger som foreligger innenfor et gitt felt. Det er med andre ord et begrep som innbefatter det totale antallet disiplin innebærer dermed fremstillingen av fagenes egen historie, og brukes om kunnskapen eller studier av et slikt sett med tekster. Innenfor arkitekturfeltet har blant andre forskere som Anthony Vidler og Panayotis Tournikiotis kommet med vesentlige bidrag. [8] I oppgaven anvender jeg også begrepet diskurs. Diskursbegrepet er sentralt innenfor kultur- og samfunnsfagene, og blir her forstått som en pågående diskusjon innenfor gitte kulturelle felt, med bestemte sett av begreper, problemstillinger og formuleringer som ligger innenfor disse. Jeg forholder meg til begrepet slik det framkommer hos den franske sosiologen Michel Foucault, som understreker sammenhengen mellom språk og makt. Ifølge Foucault kontrolleres diskursene eksternt av institusjonelle faktorer og internt gjennom prosedyrer som organisering og fordeling i kategorier og grupper. En tekst forstås som del av en diskursiv praksis, heller enn en bærer av absolutt sannhet. [9] 6 Arkitektur handler om å vekke følelser gjennom bruk av råe materialer. Sitert i Reyner Banham essay The New Brutalism Architectural Review desember 1955, s Se bla. Arne Gunnarsjaa Arkitekturleksikon, s.95 8 Se bla. Panayotis Tournikiotis The historiography of modern architecture og Anthony Vidler Histories of the immediate Present. Inventing Architectural Modernism 9 Se bla. Michel Foucault Diskursens Orden Innledning 13

15 1.2 Tilnærming, materiale og oppbygging av oppgaven Dette er en oppgave som omhandler resepsjon og formidling av arkitektur vel så mye som arkitekturen i seg selv, derfor vil mine viktigste kilder være omtaler, byggpresentasjoner og arkitekturhistorier. Illustrasjoner og bilder som benyttes i oppgaven er stort sett hentet fra de samme tekstene. Det er ikke min hensikt å presentere fullstendige analyser av utvalgte arkitekturverk, jeg vender istedet oppmerksomheten mot fortellingene som allerede foreligger om de enkelte verkene. Begrepsdannelser i arkitekturhistorien er konstruerte, og det er viktig å ha et kritisk blikk på anvendelsen av disse. i boken The historiography of modern architecture (1999), der han forsøker å avdekke praksis konstruerer objektene den snakker om, og begrepene kommer til uttrykk på ulikt bør ikke vurderes uavhengig av forfatterens egen agenda, og hvordan fremstillingen blir brukt til å fremheve bestemte idealer som samtidsarkitekturen bør etterstrebe. [10] I likhet med Tournikiotis forsøker jeg ikke å fortelle den endelige sannheten om innholdet i de tekstene jeg undersøker, mitt hovedmål er snarere å undersøke hvordan sentrale forfattere plasserer brutalismebegrepet i den norske etterkrigsmodernismen. På denne måten presenterer jeg fortellingene om norsk brutalisme, framfor sannheten om norsk brutalisme. Disse fortellingene danner grunnlaget for den almenne forestillingen av brutalismens innhold, og jeg vil vise at denne kommer til uttrykk på ulike måter. Jeg er opptatt av den reelle diskusjonen som foreligger, og erkjenner at meningsinnhold produseres av de skiftende resepsjonene av skrevne historier. Den avgjørende faktoren her er forholdet som etableres mellom tekst og mottaker. Gjennom å undersøke tekster jeg anser for å være autoritative når det gjelder fremstillingen av norsk ståsteder og med ulik agenda. bakgrunnen for brutalismediskursen, og gir leseren en oversikt over hvilke aktører, institusjoner og arkitekturprosjekter som plasseres innenfor denne. I kapittel 3 Ved å studere hvordan begrepet kommer til uttrykk hos disse forsøker jeg å danne meg et bilde av den norske forståelsen av begrepet. Deretter drøfter jeg i kapittel 4 hvordan 10 Se bla. Panayotis Tournikiotis Introduction i The historiography of modern architecture, ss Kapittel 1

16 historikernes fortolkning forholder seg til måten brutalisme ble formidlet i magasiner på 50- og 60-tallet, og videre hva dette har å si for dagens oppfatning av begrepet. Avslutningsvis løfter jeg blikket mot dagens situasjon, og undersøker hvordan brutalisme har blitt diskutert og forstått i den norske dagspressen de siste 30 årene. Innledning 15

17 HUNSTANTONSKOLEN I NORFOLK STO FERDIG I 1954 OG REGNES SOM DET FØRSTE EKSEMPLET PÅ BRUTALISTISK ARKITEKTUR. NOTHING IN THE SCHOOL WAS DESIGNED BY US UTTALTE PETER OG ALISON SMITHSON, SOM TEGNET BYGGET OG LANSERTE THE NEW BRUTALISM

18 2. Historisk bakgrunn new brutalism i England I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for hvordan begrepet new brutalism opprinnelig kom til uttrykk, og gi leseren en oversikt over de viktigste aktørene, institusjonene og prosjektene i denne historien. Brutalismens opprinnelige tankegods er uløselig knyttet til etterkrigstidens trange økonomiske kår, og enorme behov for gjenreisning. Den britiske arkitekturhistorikeren og -kritikeren Kenneth Frampton avgrenser brutalismediskursen i England til årene , og knytter det direkte til velferdsstatens gjenreisningsproblematikk. [11] Jeg velger å skille arkitekturkritiker Reyner Banhams fortelling om brutalisme og arkitektene Alison og Peter Smithsons versjon i forskjellige delkapitler, da deres forståelse av brutalisme ikke er fullstendig sammenfallende. Avstanden mellom disse to fortellingene, er også noe av hovedårsaken til at historikere [12] Det er likevel i 2.1 Alison og Peter Smithsons new brutalism Begrepet new brutalism knyttes først og fremst til de britiske arkitektene Alison og Peter Smithson, som både gjennom arkitekturprosjekter, kunstinstallasjoner og tekster ga dette begrepet innhold. Som vi skal se inneholdt deres nybrutalistiske tankegods både tilnærminger til konkrete byggeoppgaver og større byplanteorier, og prosjektene deres spenner fra enkle installasjoner og paviljonger til store boligkomplekser. Dette brutalismen var en bestemt etikk snarere enn en formalistisk estetikk: Any discussion of Brutalism will miss the point if it does not take into account Brutalism s attempt to be objective about reality the cultural objectives of society, its urges, and so on. Brutalism tries to face up to a mass-production society, and drag a rough poetry out of the confused and powerful forces which are at work. Up to now Brutalism has been discussed stylistically, whereas its essence is ethical. [13] danner disse sammen med deres konkurranseprosjekter fra samme periode avgjørende bidrag i den videre fortellingen om brutalisme. Ved siden av disse utdypet paret sine 11 Kenneth Frampton New Brutalism and the architecture of the Welfare State: England i Modern Architecture. A critical history, 4th edition, ss at the time designing a house at Uppsala. Judging from their drawings I called them in a mildly sarcastic way Neo- Brutalists. (The Swedish word for New Brutalists!) Dette er et utdrag fra Hans Asplund brev til Eric de Maré, som ble publisert i Architectural Review august Ibid., s Alison & Peter Smithson The New Brutalism i Architectural Design (April 1957) gjengitt i Hal Foster& Alex Kitnick (red.) October Magazine nr. 136 spring 2011, s.37 Historisk bakgrunn 17

19 2.1.1 Anti-design og pre-fabrikasjon Alison Smithson lanserte termen new brutalism første gang i magasinet Architectural Design [14] Bygningen skulle oppføres med bærende yttervegger i teglstein og eksponerte etasjeskillere i betong, og det mest slående i denne presentasjonen er arkitektenes beskrivelser av detaljering og materialbruk. Alison Smithson forklarer den overordnede intensjonen slik: It was decided It is our wherever practicable. The Constructor should aim at a high standard of basic construction as in a small warehouse. [15] Med denne beskrivelsen var brutalismen lansert i England, og det tok ikke lang tid før formale utgangspunkt i industrielle lagerbygninger. En annen ting som er verdt å legge merke til med denne beskrivelsen er bruken av ordene shelter og environment, da nettopp dette begrepsparet går igjen i det meste av parets senere retorikk. Det samme året holdt paret en kunstutstilling ved Institute for Contemporary Art (ICA) i London som en del av den løst organiserte gruppen The Independent Group. Denne bestod av unge arkitekter, kunstnere og kritikere, og blant gruppens medlemmer var kritiker Reyner Banham. Utstillingen ved ICA hadde tittelen Parallell of Life and og vinkler rundt omkring i rommet. Resultatet var et uoversiktlig miljø med bilder av Pollock og Jean Dubbuffet, side om side med røntgenbilder av en Jeep og oversikt Smithsonparet, omtalte seg selv som editors og fungerte i større grad som kuratorer enn som kunstnere. Bildene på utstillingen var hentet fra deres private arkiv med utklipp fra magasiner og aviser, og kunstnernes bidrag var dermed heller redaksjonell enn produktskapende. Bildene eksisterte med andre ord som medierte motiv allerede forut for utstillingen, men ble rekontekstualisert som del av en større collage. Denne strategien, 14 Parets nære venn, Theo Crosby, var redaktør i dette magasinet mellom , og i denne perioden fungerte magasinet mer eller mindre som et rent talerør for Smithsonparet. Dette gagnet ikke bare arkitektene; også Architectural Review. Presentasjonen av Smithsonparets bolig i SoHo sto på trykk i det aller første nummeret Crosby hadde redaktøransvaret for, og gjennom hele 50-tallet gav han Smithsonparet fritt leide fram til å dele sine tanker nettopp her. Se bla. Steve Parnells essay Reputations: Alison and Peter Smithson tilgjengelig på: www. architectural-review.com/essays/reputations-alison-and-peter-smithson/ article 15 Alison & Peter Smithson House in SoHo i Architectural Design dec 1953 s.342, gjengitt i Hal Foster& Alex Kitnick (red.) October Magazine nr. 136 spring s Kapittel 2

20 der det kunsteriske resultatet springer utifra en sammenstilling av allerede produserte midler, foregriper på sett og vis 60-tallets popkunst. Utstillingens grovkornede visualitet lå likevel fjernt fra popkunstens mer glatte uttrykk, og nærmet seg heller utstillingen slik:...the novelty of Parallell of Life and Art was it s as found quality, it s proposition that art could result from an act of choice rather than an act of design. [16] Secondary School i Norfolk ferdigstilles. Bygget, som ble tegnet av Alison og Peter Ekteparet hadde vunnet konkurransen for skolen så tidlig som i 1949, men på grunn av materialrasjonering og en sterkt presset byggebransje sto ikke skolen ferdig før fem år senere. Prosjektet ble altså påbegynt før brutalismebegrepet var tatt i bruk, og arkitektene forandret lite på designet gjennom den lange prosessen. Skolen har en utpreget geometrisk grunnplan, og hovedbygningens komposisjon dannes av en rekke med tre like store kvadrater som omslutter tre indre atrier. To av atriene er uten overbygg, mens det midterste ligger innendørs og huser skolens matsal og aula. I tillegg til hovedbygningen er enkelte funksjoner plassert i eksterne bygninger, slik som gymsal og verksteder. Skolen er preget av en gjennomgående logikk og en klar arkitektonisk idé, hvor det i all hovedsak er konstruksjonsprinsippet som bestemmer den formale disposisjonen. Bæresystemet er satt sammen av identiske og delvis prefabrikerte metallrammer, som ble reist og montert på byggeplassen. Glasset ble festet direkte på rammeverket, noe som foruten klimatiske utfordringer også forutsatte en særdeles nøyaktig monteringsprosess. [17] Betongdekkene, også de prefabrikerte, er eksponert i fasadene med byggets indre organer som rørføringer og vanntårn. Prefabrikasjonen, den direkte monteringen av glassene og de upussede fasadene, medfører naturlig nok at materialkostnadene holdes nede på et minimum, noe som var et særdeles viktig hensyn i de første årene etter 2. verdenskrig. Betydningen av økonomiske besparelser stål. Koblingene til tankegodset fra utstillingen Parallell of Life and Art er åpenbare, og begge eksemplene demonstrerer hva som lå i brutalismens as found -karakter. Vanntårnet kan i så måte leses som den tydeligste understrekingen av nettopp dette, der den utildekket løftes opp i all sin industrielle prakt framfor og gjemmes i en kjeller eller bak utsparinger. Smithsonparet kommenterte senere bygget som et utfall av antidesign, der alle bygningsdeler kun var satt sammen slik de allerede forelå fra den 16 Irénée Scalbert Architecture as a Way of Life: The New Brutalism , s Arkitektene stolte kanskje i overkant mye på stålets plastiske egenskaper, og både vinduer og enkelte av teglveggene har vært utsatt for skader på grunn av bevegelse i konstruksjonen. Idag er det satt inn nye vinduer, med en ekstra ramme som ivaretar en godkjent toleranse Se bla. Dan Cruickshank Hunstanton School i RIBA Journal January 1997, ss Historisk bakgrunn 19

21 industrielle produksjonen: Nothing in the school was designed by us not even the door frames technically it rejects elements, each part beeing indispensable structurally and architecturally [18] Det er med andre ord snakk om en prefabrikasjon av små bestanddeler, som ikke er spesialdesignet til én bestemt byggeoppgave. En påfallende likhet i valg av strategi stålprodusenter, som en ferdigsydd konfeksjonsarkitektur. Det arkitektoniske resultatet er en geometrisk komposisjon i tradisjonen etter Mies van der Rohe, ikke ulikt komposisjon til tross, er materialpaletten. Eamesparets hus har en fasade som består av malte felter i primærfargene rødt, blått og gult, og legger seg tett opptil estetikken til de nederlandske modernistene i kunstnergruppen de Stijl og Piet Mondrian. Fasadeuttrykket med alvorstynget teglstein, upusset og rå. Det er som om de to husene manifesterer de psykologiske forskjellene mellom et traumatisert og skadeskutt Europa og et optimistisk og fremadstormende USA, der begge to likevel eksisterer i den samme virkeligheten av industrielle ferdigvarer. Smithsonparet avviste forøvrig de Stijl som dødfødt akademisme, og trakk istedet fram LeCorbusier og hans béton brut som den nye humanistiske arkitekturen: With the completion of the Unité life has returned. In the beton brut of the Unité a new human has been born. Tecnique is seen once more as a tool: the machine as means. A new humanism has been born. The dead hand of de Stijl can be lifted from our backs. [19] Philip Johnson i magasinet Architecural Review allerede samme år. Johnson hyllet bygget for sin åpenbare relasjon til Mies van der Rohes campusbygninger for Illinois Institute of som et uttrykk for nybrutalisme, men påpeker hvordan Alison og Peter Smithson har vendt seg mot en anti-designet Adolf Loos-arkitektur i sine senere prosjekter: Now that the Smithsons have turned against such formalistic and composed designs toward an Adolf Loos type of Anti-Design which they call the New Brutalism (a phrase which is already being picked up by the Smithsons contemporaries to defend atrocities) one wonder whether their new executed work will show the same inherent elegance. I like to think of them as youngsters who utilize what they can of their elders philosophies ( ) and who then proceed, having, one hopes, digested their early lessons, to go on from there. [20] 18 Ibid., s Peter og Alison Smithson Some Notes on Architecture. 244: Journal of the University of Manchester Architecture and Planning Society 1, Summer 1954: 4. Gjengitt i October Magazine136, 2011, ss Philip Johnson School at Hunstanton Norfolk i Architectural Review September 1954, s Kapittel 2

22 Det redaksjonelle svaret på denne påstanden dukker imidlertid opp i en fotnote på samme side, der Reyner Banham kommenterer at the architects themselves would certainly se får dette avgjørende betydning også for den norske formidlingen av begrepet. I 1956 åpnet The Independent Group utstillingen This Is Tomorrow på Whitechapel Paolozzi, på en utstilling som ellers besto av 11 andre samarbeidsprosjekt mellom Patio and Pavillion, der arkitektene hadde bygd en paviljong som var innhegnet av et aluminiumsgjerde. Paviljongen antok form som et primitivt skur, lukket på tre kanter og satt sammen av diverse restmaterialer. På sett og vis var paviljongen en oppdatert, om enn pessimistisk versjon av et av den moderne arkitekturhistoriens industriell minimumsstruktur, der referanserammen tilhørte det industrialiserte forbrukersamfunnet og den primitive naturen på en og samme tid. I utstillingskatalogen skrev kunstnerne at verket representerte the fundamental necessities of the human habitat in a series of symbols. Disse fundamentale nødvendighetene oppsummeres the patio, the second necessity is for an enclosed space, the pavillion... [21] I en senere kommentar om paviljongen hevdet de sågar at de først her klarte å manifestere the art of the as found : With the transparent roof of the pavilion made to display Nigel s arrangement of the as found, the sand surface of the patio (ultimately) chosen to receive Nigel and Eduardo s as an inhabitant, the art of the as found was made manifest. The complete trust in our collaboration was proved by our Patio and Pavillion being built to our drawings and inhabited by Nigel and Eduardo in our absence, as we were camping on our way CIAM at Dubrovnik [22] I denne kommentaren vektlegger Alison og Peter Smithson igjen tanken om et miljø der hver besøkende er en inkludert inhabitant, og vi ser nok engang hvordan idéer om billige skur og helhetlige miljø spilte en avgjørende rolle for deres kunstneriske virksomhet. I kommentaren fremgår det også at installasjonen ikke var gjennomdesignet fra arkitektenes side, men skulle i stedet fungere som en halvferdig ramme som Nigel 21 Se Reyner Banham The New Brutalism. Ethic or Aesthetic?, s Alison og Peter Smithson The As Found and the Found i David Robbins (red.) The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of Plenty, s.201 Historisk bakgrunn 21

23 2.1.2 Intern kritikk av CIAMs modernisme Den britiske brutalismediskursen inngår som en viktig del av avantgardebevegelsen på som oppsto mellom eldre medlemmer av CIAM [23] og de yngre arkitektene som ble var en rigid og formalistisk tilnærming til arkitektur og byplanlegging i den tidligere CIAM-bevegelsen. Utbryterne kastet imidlertid ikke modernismens idealer over bord, men forsøkte å reetablere det de anså som modernismens sanne idealer i en ny tid. Det er ikke så vanskelig å forstå at modernistene etter krigen opponerte mot renhetsidealet som hersket i mellomkrigstidens funksjonalisme. I direkte opposisjon til den sonedelte byen som var ren og avklart, omfavnet den yngre generasjonen livets mange urenheter og tilfeldigheter, og Smithsonparet diskuterte i denne sammenhengen brutalisme som en direkte artikulering av det livet som allerede forelå. LeCorbusier, CIAMs foregangsperson og hovedtalsmann, hadde allerede forberedt dette bruddet da han i 1949 erklærte at den sonedelte byplanleggingen som preget se til økologien og dens habitat-begrep. I erklæringen som senere ble kjent som Chartre [24] Smithsonparets bidrag i denne sammenhengen kan leses ut fra to konkurranseprosjekt de leverte henholdvis i 1952 og Det ene var for et boligprosjekt i Golden Lane begge disse prosjektene forsøkte paret å bryte med CIAMs sonedelte byideal, ved å ta utganspunkt i det som binder bygningsdelene sammen framfor det som skiller de fra hverandre. Begge prosjektene er komponert rundt en klar idé om infrastruktur, enten i form av ramper eller som brede korridorganger. Peter og Alison Smithson ignorerte tilsynelatende formale komposisjonsprinsipper, og forsøkte å skape rasjonell arkitektur framfor skulpturelle former. Prosjektet for Golden Lane presenterer en mulig løsning for hvordan man kan bygge boliger på tettest mulig vis, men samtidig opprettholde menneskers der leilighetene ligger langs brede korridorer, eller streets in the air, og kan bedre beskrives som et arkitektonisk miljø enn som enkeltbygninger. Gatene er konsekvent lagt ut i bygningens fasade, og danner sammenhengende kommunikasjonsårer gjennom 23 CIAM (Congrès International d Architecture Moderne) var en internasjonal arkitekturorganisasjon som ble stiftet i 1928, og formelt oppløst i Gruppa arrangerte en rekke symposier, og som hadde som formål å fremme modernistisk arkitektur og byplanlegging. Se bla. Kenneth Frampton The vicisstudes of ideology i Modern Architecture. A critical history (4.utgave), ss October Magazine nr.136/2011, ss Kapittel 2

24 hele komplekset. Slik skulle prosjektet unngå mørke korridorer uten naturlig lys, som blant annet viste seg å være et problem ved LeCorbusiers boligblokk i Marseilles. Samtidig gjorde Smithsonparet korridorene så brede at de skulle kunne fungere som bygningene til de eksisterende ved hjelp av gangbruer og ramper. Ingen av disse prosjektene ble imidlertid realisert, men begge diskuterte sentrale problemstillinger med tanke på sirkulasjon og kommunikasjon i større bygningskomplekser. Idéen med de brede gatene var ikke utelukkende en Smithsonsk forfattet av Jack Lynne og Ivor Smith. Disse to arkitektene skulle senere virkeliggjøre En direkte manifestasjon av hverdagslivet as found I årene etter 2.verdenskrig manglet England både materielle ressurser og kulturell selvtillit til å rettferdigjøre noen ny form for monumentalarkitektur. Indias frigjøring i de harde 30-åra gjort seg stadig mer gjeldene. Gjenoppbyggingen etter krigen ble styrt fra 1944 som hevet skolepliktig alder til 15 år, og the New Towns Act fra Disse politiske reformene medførte at det i løpet av en tiårsperiode ble bygget 2500 skoler og planlagt 10 nye byer. Denne byggevirksomheten stilte strenge krav til økonomisk styring, noe som manifesterte seg i en forsiktig og puritansk teglsteinsarkitektur som ble kjent under navnet peoples detailing. Architectural Review var raskt ute med å gi denne arkitekturen navnet the new humanism, et begrep som hadde sin gjenklang i navnet gjennom krigsårene, spilte rollen som ledestjerne i denne perioden, og den britiske modellen var i stor grad basert på den svenske velferdsarkitekturen. Englands typiske 50-tallshus er derfor preget av en pittoresk småborgerlighet med saltak, teglsteinsvegger og små, kvadratiske vinduer. Som en motsats til denne konservative strategien skulle imidlertid den store utstillingen i 1951, Festival of Britain, markere landets progressive og skulpturer som parafraserte russisk konstruktivisme, og skulle i likhet med Stockholmsutstillingen 20 år tidligere gi inntrykk av framskritt mot en ny virkelighet. [25] Den yngre generasjonen arkitekter, deriblant Peter og Alison Smithson, reagerte imidlertid voldsomt på det de anså som ren populisme ved festivalen, og brutalismens 25 Kenneth Frampton Modern Architecture. A critical history (4.utgave), ss Historisk bakgrunn 23

25 småborgerligheten. I deres øyne var peoples detailing i virkeligheten en tildekket og forførerisk strategi for å opprettholde gamle klasseskiller, og The Festival of Britain var på sin side sirkuset som ledsaget det nyhumanistiske brødet. Smithsonparet uttrykte gjennom ærlig og usminket arkitektur som et direkte svar på hverdagslivet illustrerer nettopp en frustrasjon over tingenes tilstand. I januar 1955 publiserte Architectural Design det som nærmest kan kalles nybrutalismens manifest. Manifestet ble forfattet av Smithsonparet og Theo Crosby, og avslører brutalistenes forkjærlighet for det de omtalte som peasant dwelling forms. I motsetning til fortidens arkitektoniske stiler ønsket de at arkitekturen skulle vokse fram som en direkte og nødvendig fortsettelse av selve livet. Ved siden av Le Corbusier, trekkes også japansk arkitektur [26] fram som den viktigste premissleverandøren for brutalismebevegelsens idéer: this moment from the Modern Movement, stems not only from the knowledge that Le Corbusier is one of its practitioners (starting with the beton brut of the Unité) but because fundamentally both movements have used as their yardstick Japanese architecture, its underlying idea, principles established between building and man which is at the root of the so-called New Brutalism. past architectural style, but in peasant dwelling forms. It has nothing to do with craft. We see architecture as a direct way of life. [27] materialuttrykk, er konstruert av Banham heller enn av Peter og Alison Smithson. Den Smithsonske versjonen av brutalismen er snarere anti-monumental og tilfeldig, båret fram av et direkte ønske om å uttrykke hverdagslivet i alle dets folkelige fasetter. Deres ønske om en folkelig modernisme kan leses som et forsøk på å utviske skillene mellom innholdet i Smithsons brutalismebegrep kan dermed best forstås som et forsøk på å skape noe verdifullt gjennom å konfrontere the confused and powerful forces which are at work. [28] 26 Smithsonparets interesse for japansk arkitektur var imidlertid ikke et resultat av direkte kjennskap de hadde Gates of Hell og Bruno Tauts bok Houses and People of Japan (1937). Reyner Banham er raskt ute med å understreke dette, kanskje i et forsøk på å undergrave deres faktiske tilknytning til Japan. Senere skulle Banham innlemme den monumentale betongarkitekturen til Kenzo Tange som del av den internasjonale brutalismen. Se bla. Reyner Banham The New Brutalism. Ethic or Aesthetic?, s Theo Crosby The new Brutalism i Architectural Design (Januar 1955) gjengitt i October Magazine nr.136/2011, ss Alison & Peter Smithson The New Brutalism i Architectural Design (April 1957) gjengitt i Hal Foster& Alex Kitnick (red.) October Magazine nr. 136/2011, s Kapittel 2

26 Fig. 3. Bengt Edman og Lennart Holm; Villa Göth, Uppsala (1950). Ifølge de fleste kilder er dette prosjektet opphavet til betegnelsen new brutalism, og stammer fra den svenske arkitekten Hans Asplund som i 1950 sarkastisk omtalte huset som neo-brutalistisk. Fig Le Corbusier; Unite d Habitation, Marseille (1949) With the completion of the Unité life has return kommenterte Peter og Alison Smithson i Bildet til høyre viser Corbusiers bruk av béton brut, der betongen forblir upusset og forskalingsmerkene er synlige. Historisk bakgrunn 25

27 Fig Alison og Peter Smithson, arbeidstegninger over leilighet i Colville Place, London (1952), senere kjent under navnet SoHo house. Had this been built it would have been the first exponent of the new brutalism in England skrev Alison Smithson i Kapittel 2

28 Fig. 8. Alison og Peter Smithson, konkurranseforslag til boligkompleks i Golden Lane, London (1952). Tegningen viser en typisk etasjeplan, og viser hvordan brede korridorer streets in the air er gjennomgående trukket ut i fasadelivet. Disse gatene skulle fungere som sosiale soner og oppholdsrom istedet for tradisjonelle korridorer. Fig Alison og Peter Smithson, konkurranseforslag til utvidelse av universitet i Sheffield (1953) Aksonometri og plan. Det viktigste arkitektoniske elementet i dette prosjektet var gangbruene som skulle forbinde de ulike bygningene med hverandre. Historisk bakgrunn 27

29 Fig. 11. Alison og Peter Smithson, Hunstanton secondary school, Norfolk (1954) Situasjonsplan. Hovedbygningen har en biaksial plan, der tre like store kvadrater omslutter hvert sitt atrium. Det midterste atriet er overdekt, og huser skolen aula. Fig. 12. Alison og Peter Smithson, Hunstanton secondary school. Bildet viser vanntårnet som står plassert mellom hovedbygningen og servicebyggene. Ifølge ekteparet var dette det aller første oppførte eksemplet på brutalistisk arkitektur. 28 Kapittel 2

30 Fig. 13. Alison og Peter Smithson, Hunstanton secondary school. No mystery, no romanticism, no obscurites about function or circulation kommenterte Reyner Banham, og hevdet at de ulike feltene i fasaden direkte avslørte byggets indre organisering. Fig Alison og Peter Smithson, Hunstanton secondary school. Interiør. Til venstre: vaskene er montert rett på stålkonstruksjonen, og avløpene inngår som del av det visuelle miljøet. Til høyre: Klasserom i 2. etasje som tydelig viser hva Alison Smithson mente med the ware-house aesthetic. Historisk bakgrunn 29

31 Fig. 15. Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Alison og Peter Smithson; Fra utstillingen Parallell og life and art, ICA (1953) Utstillingen bestod av 122 bilder som var hentet fra kunstnernes private arkiv med avisutklipp, og viste alt fra kjente kunstverk til forstørrede mikroorganismer. Fig. 16. Nigel Henderson, Eduardo Paolozzi, Alison og Peter Smithson; Patio and pavillion fra utstillingen This is tomorrow ved Whitechapel Art Gallery, London (1956) Paviljongen besto av restmaterialer og var innhegnet av et aluminiumsgjerde. Smithsonparet hevdet senere at de først her klarte å manifestere the art of the as found. 30 Kapittel 2

32 2.2 Reyner Banhams new brutalism I was there, involved, and the article I wrote for the Architectural Review in December 1955 under the title, simply, of The new Brutalism seems to have been regarded as a more relevant manifesto for the movement than the Smithsons statement of January in the same year [29] arkitekturhistorien takket være Reyner Banham. Banham var tett tilknyttet Peter og Alison Smithson og resten av the Independent Group gjennom sitt virke som kurator ved den utviklet seg, og argumenterte godt for dens rett til å eksistere. Gjennom sitt virke Architectural Review over hele verden. I desember 1955 ble essayet The New Brutalism publisert i Architectural Review, og gjennom denne teksten kontekstualiserte han prosjektene til Peter og Alison Smithson som del av en større sammenheng. 11 år senere, i 1966, skrev Banham boken The New Brutalism. Ethic or Aesthetic?, der han oppsummererte bevegelsens historie. I denne boken nevnes blant annet et norsk arkitekturverk, nemlig museumsbygningen på Maihaugen tegnet av Sverre Fehn og Geir Grung i Une architecture autre Essayet The New Brutalism ble presentert som et manifest over det forfatteren leste som den nye engelske avantgarden, og her gikk Banham langt i å hevde dens historiske engelsk modernisme som kunne ha internasjonal nedslagskraft, og hans operative agenda skinner tydelig gjennom. Banham så brutalismen som del av den anti-akademiske prosjektene til Smithsonparet mot en kritikk som hevdet at disse fremførte en intern estetikk som bare arkitekter forsto. Gjennom referansene til samtidens kunstscener ville han vise at brutalismen snarere tok tidens skiftende estetiske forhold på alvor. Banham hevdet at brutalismen hadde internasjonale forgreininger, og trakk fram Louis Kahns kunstgalleri ved Yale-universitet i Connecticut (1954), samt fransk og amerikansk avantgardekunst som eksempler ved siden av de britiske prosjektene. I Banhams lesning framstår brutalismen som en fornyet modernisme, og han daterer retningens avgjørende retningens formale kjennetegn med de tre kriteriene: Memorability as an Image, Clear exhibition of Structure og Valuation of materials as found. [30] 2.verdenskrig gjennom Rudolph Wittkowers bok Architectural Principles in the Age of 29 Reyner Banham The New Brutalism. Ethic or Aesthetic, s Reyner Banham The New Brutalism i Architectural Review (Desember 1955), ss Historisk bakgrunn 31

33 Humanism (1947). Wittkowers undersøkelser ga næring til begrepet ny-humanisme. [31] Peter Smithson gikk på sin side sterkt til angrep på det han anså for å være reaksjonær akademisme, og ifølge Banham introduserte Smithson utstillingen Parallell of Life and Art ved AA med å deklarere: We are not going to talk about proportion and symmetry [32] Banham understreker at den unge avantgarden framfor alt ønsket å ta avstand fra akademisme og nostalgiske stilkopier, noe som også kan forklare hvorfor hovedpersonene valgte å sette en new foran brutalisme. Ved å lansere brutalismen som en anti-tese til Wittkowers ny-humanisme evnet de å skrive seg inn i samtidens akademiske klima. deriblant Jean Dubbuffets art brut, Jackson Pollocks drip paintings, og Pierre Schaeffers musique concrete. Maleriene til Dubuffet trekkes fram som den nærmeste analogien, og navnet art brut har også sin gjenklang i navnet brutalisme. Dubuffet samlet kunst som var produsert av mennesker utenfor den etablerte kunstverdenen, og som under rubrikken art brut ble presentert som autentiske kunstuttrykk i motsetning til det kultiverte og intellektuelle. Dette kunne f.eks være tradisjonell folkekunst eller bilder laget av psykiatriske pasienter. Den franske komponisten Pierre Schaeffer var en av pionerene innen elektronisk musikk, og baserte komposisjonene på å manipulere lydbåndopptak. Koblingen til hans musique concrete kommer fram kun i form av en fotnote, der Banham skriver: A closely analogous development is that of musique concrete, which uses real sounds, manipulated in a manner which resembles the manipulation of some of the photographs in Parallell, and does not concern itself with harmony or melody in any recognizable way. [33] Gjennom å gjøre en kobling til Jackson Pollock ønsket Banham å kontekstualisere den asymmetriske komposisjonen i Smithsonparets konkurranseprosjekter for universitetet i kastet og dryppet maling på et lerret som lå på gulvet. Det var gjerne publikum tilstede mens han malte, slik at det hele tok form som en performativ forestilling der det liggende lerretet fungerte som handlingsrom for spontan og tilfeldig skaperkraft. Ifølge Banham som en direkte analogi til Pollocks abstrakte ekspresjonisme, og hevdet at en totalt a-formal og anti-geometrisk komposisjonsmetode gjorde seg gjeldene i begge tilfellene. Det var først og fremst Smithsonparets bruk av gangbroer som et bærende kompositorisk dekke denne aformale tilnærmingen med det matematiske begrepet topologi. Gjennom 31 Rudolf Wittkower diskuterte her Palladios arkitektur og renessansens teorier om proporsjoner. Se bla. Nils-Ole Teoridannelser i Arkitekturen. Arkitekter og idéer fra 40 erne til i dag, s Ibid., s Ibid., s Kapittel 2

34 dette begrepet ønsket han å understreke at den arkitektoniske formen var avhengig av sammenhengende systemer for sirkulasjon og infrastruktur heller enn abstrakte et skifte i fokus fra det arkitektoniske objektet til det arkitektoniske systemet. Dermed reached by any Brutalist in their search for Une Architecture Autre [34] Brutalismen som a memorable image Banham kunne bare opprettholde fortellingen om brutalismen som en radikal og anti-akademisk avantgardekunst une architecture autre ved å innføre en visuell orden som hverken falt inn under Wittkowers neo-palladianske ny-humanisme eller en pittoresk tradisjon. [35] For å styre unna samtidens akademiske debatter innførte Banham begrepet image en manøver tilsvarende den Edmund Burke utførte da han byttet ut skjønnhet med det sublime for å favne det fryktinngytende som estetisk kategori: An Image - with the utterance of these two words we bridge the gap between the possible use of The New Brutalism as a descriptive label ( ) and The New Brutalism as a slogan, and we also go some way to bridge the gap between the meaning of the term applied to architecture and its meaning as applied to painting and sculpture. The word image in this sense is one of the most intractable and the most useful terms in contemporary aesthetics (...) Ultimately, however, it means something which is visually valuable, but not necessarily by the standards of classical aesthetics. (...) What pleased St.Thomas was an abstract quality, beauty what moves a New Brutalist is the thing itself, in its totality, and with all its overtones of human association. [36] Ved hjelp av dette begrepet klarte Banham å samle tilsynelatende ulike felt som Jackson Pollocks abstrakte ekspresjonisme, 1954-modellen av en Cadillac Convertible, in Parallel of Life and Art som uttrykk for samme visuelle kultur. Fokuset på tingenes verdi i seg selv, framfor en abstrakt tanke om skjønnhet, kjenner vi igjen fra Smithsons prosjekter. Når Banham overfører begrepet image til arkitekturen konkluderer han imidlertid ganske enkelt: basically it requires that the building should be an immediately apprehensible visual entity. På grunnlag av dette kravet blir blant annet boligprosjektet i Golden Lane berømmet for å opprettholde et samlet visuelt uttrykk ved hjelp av 34 Une Architecture Autre kan oversettes til en annerledes arkitektur, og Banham referer her til den franske avantgardekunstneren Michel Tapié som på samme tid brukte begrepet Art Autre om sin kunst. Ibid., s Rundt 1950 inntok diskusjoner om 1800-tallets pittoreske tradisjon en sentral plass i engelske arkitektkretser, foranlediget av arkitekturhistoriker Nikolaus Pevsners og kunsthistoriker Basil Taylor. Den pittoreske arkitekturtradisjonen representerte for Taylor en imperfect vision, og var et bedrag mot modernismen. Pevsner, som på denne tiden forleste om The Englishness of English Art, forsvarte den pittoreske tradisjonen og hevdet den snarere enn å være anti-moderne delte modernismens functional function. Dette avstedkom en heftig debatt der det blant annet ble hevdet at den pittoreske tradisjonen representerte det stikk motsatte av modernismen, da den foretrakk stil framfor komposisjon. I dette klimaet var det helt avgjørende at Banham og Smithsonparet unngikk enhver assosiasjon med den pittoreske tradisjonen, dersom de skulle innføre en fornyet modernisme som både respekterte de gamle mesterne og var utpreget engelsk på en og samme tid. Se bla. Anthony Vidler Another Brick in the Wall, s Reyner Banham The New Brutalism Architectural Review (Desember 1955), s.358 Historisk bakgrunn 33

hvor begynner demokratiet?

hvor begynner demokratiet? hvor begynner demokratiet? en analyse av sammenhengen mellom livslang læring og demokratideltakelse Skrever på oppdrag av Voksenopplæringsforbundet Humanistisk prosjektsemester Humanistisk fakultet Universitetet

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

- Retorisk analyse av omdømme

- Retorisk analyse av omdømme Kandidatavhandling ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Innlevert: 01.09.08 - Retorisk analyse av omdømme Antall tegn: 168,888 Skrevet av Torstein Hagen Veileder: Kim Lilholt Ruggaard Århus

Detaljer

Brevmaler som kommunikasjonsarena

Brevmaler som kommunikasjonsarena Merethe Thomassen Brevmaler som kommunikasjonsarena - en studie av relasjonsskapingen mellom Lindorff og debitor. Masteroppgave i språklig kommunikasjon Trondheim, juli 2011 Norges teknisk-naturvitenskaplige

Detaljer

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12

INNHOLD. Forord... 5 Sammendrag... 8 English summary... 12 INNHOLD Forord....................................................... 5 Sammendrag.................................................. 8 English summary............................................... 12

Detaljer

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Leder. Ida Habbestad Den vanskelege kritikken Leder Erlend Hammer Kritikk av nye uttrykk, nye uttrykk for kritikk Tone Hansen Kan kunstkritikken imøtekomme den nye kunnskapsproduksjonen i kunstinstitusjonen? Ida Habbestad Den vanskelege kritikken

Detaljer

For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen

For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen År: 2010 For alle spesielt interesserte - en studie av den norske støyscenen Tone Østerdal Foto: Lasse Marhaug. Oppsett på USA-turné i 2006. Master i kulturstudier, 45 studiepoeng Hallvard Eikas plass,

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Trine Nesland Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. ARK3900 Bacheloroppgave vår 2014, innlevert 15. mai via Fronter. Antall sider

Detaljer

Hvem kaster terningen?

Hvem kaster terningen? Hvem kaster terningen? En feltteoretisk studie av den norske populærmusikkritikken Ole Hovind Guldvog Masteroppgave i medievitenskap Institutt for medier og kommunikasjon UNIVERSITETET I OSLO Vår 2010

Detaljer

Masteroppgave i matematikkdidaktikk

Masteroppgave i matematikkdidaktikk Masteroppgave i matematikkdidaktikk En matematikklærers bruk av medierende redskaper i undervisning av lengde, areal og volum Svanhild Breive Veileder Martin Carlsen Masteroppgaven er gjennomført som ledd

Detaljer

Kritiker, Megler og Portvokter

Kritiker, Megler og Portvokter Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur - ISAK LiU Norrköping Kritiker, Megler og Portvokter En studie om problematikken rundt kunstkuratorens rolle og innflytelse på den samtidige kunstscenen

Detaljer

Estetikkens programmering Spilldesign mellom kunst og kode

Estetikkens programmering Spilldesign mellom kunst og kode Stine Thordarson Moltubakk Estetikkens programmering Spilldesign mellom kunst og kode Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi, kunnskap og samfunn (STS) Institutt

Detaljer

BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER

BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER BETRAKTNINGER OM OMSORG GJENNOM CAFÉDIALOGER OG TEKSTER Hanne Bekkelund Myhrvold og Anita Lilleengen 2010 Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Master i barnehagepedagogikk

Detaljer

Helge Jordheim og Tore Rem (red.)

Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge Hva skal vi med humaniora? Redaktører: Arbeidsgruppe: Helge Jordheim og Tore Rem Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

De små fikk et hjem. Filantropers oppfatninger om barn på barnehjem 1866-1920. Caroline Asbjørnsen

De små fikk et hjem. Filantropers oppfatninger om barn på barnehjem 1866-1920. Caroline Asbjørnsen De små fikk et hjem Filantropers oppfatninger om barn på barnehjem 1866-1920 Caroline Asbjørnsen Masteroppgave i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap UNIVERSITETET

Detaljer

The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1

The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1 The Museum of Modern Art, New York astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1 2 Vi har akkurat landet i New York. Det er den første dagen vår i storbyen og planen er å gå innom

Detaljer

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp

Bruk av transparente glassvegger i skoler et case studie. Use of Transparancy in Schools A Case Study. Amanda Høysæter. Masteroppgave 2014 30 stp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 2014 30 stp Bruk av transparente glassvegger i skoler

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

RhetoricaScandinavica

RhetoricaScandinavica RhetoricaScandinavica Tidskrift för skandinavisk retorikforskning Nr. 47 2008 Tema: Vitenskap og retorikk Temaredaktører: Jonas Bakken og Karl Henrik Flyum RhetoricaScandinavica Huvudredaktör Redaktion

Detaljer

In Holland we are a nice family. In Norway we are a happy family!

In Holland we are a nice family. In Norway we are a happy family! In Holland we are a nice family. In Norway we are a happy family! Om nederlandske entreprenører i bygde-norge Lillian Beate Risvaag Masteroppgave i geografi Geografisk institutt Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes

Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes Terningkast syv! Terningen mellom layout og ideologi av Yngve Eknes Hovedoppgave for cand.polit-graden Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen November 2005 Forord Denne oppgaven

Detaljer

Forretning og fornøyelser

Forretning og fornøyelser Mona Pedersen Forretning og fornøyelser Stumfilmtidens kino i Norge 1910/1925 Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske

Detaljer

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro Forord Det daglige arbeidet i Nav handler om å realisere lovens intensjoner og politiske føringer, innenfor gitte rammer, til beste for den enkelte bruker. Skjønnsutøvelse i Nav handler om å veie intensjoner,

Detaljer

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2000, Årg. 2, nr 3, 136-159 FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Abstract Understanding

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre

[1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005. Terje Nicolaisen. Henie Onstad Art Centre [1] Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals 1995 2005 Terje Nicolaisen Henie Onstad Art Centre Kolofon / Colophon [2] [3] Indeks / Index Supplementary Notes 1994 2011 on Selected Proposals

Detaljer

Jeg vil vise andre at jeg er en flink

Jeg vil vise andre at jeg er en flink Camilla Longva Larsen Jeg vil vise andre at jeg er en flink mamma En kvalitativ studie av mødres erfaringer i en hverdag med lavinntekt. Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

As The Two Towers Fell

As The Two Towers Fell Lunds Universitet Avd. For litteraturvetenskap, SOL-centrum Handledare: Elisabeth Friis 2013-01-17 Johanne Svendsen Rognlien LIVK10 As The Two Towers Fell En analyse av Don DeLillos terrorverden i Mao

Detaljer