TILSYNSRAPPORT. Opplæringsloven. Moss kommune Bytårnet skole Åvangen skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Opplæringsloven. Moss kommune Bytårnet skole Åvangen skole"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven Moss kommune Bytårnet skole Åvangen skole 2016

2 Innhold 1 Innledning Om tilsynet med Moss kommune Bytårnet og Åvangen skoler Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som skoleeier og skolene Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Opplysningsplikten til barnevernstjenesten Rettslig krav Fylkesmannens observasjoner Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Forsvarlig system Rettslig krav Fylkesmannens observasjoner Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Foreløpig rapport... 9 Oversikt over mottatt dokumentasjon - opplæringsområdet...10 Oversikt over funksjon på de som er intervjuet...10

3 Sammendrag Fylkesmannen åpnet tilsyn med opplysningsplikten til barneverntjenesten i Moss kommune. Tilsynet har vært et samordningstilsyn på lovområdene barnehageloven, opplæringsloven og barnevernloven. Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og kontroll sikrer at opplysningsplikten til barnverntjenesten overholdes, samt at barneverntjenestens arbeid med bekymringsmeldinger utføres i henhold til barnevernlovens bestemmelser på dette området. Moss kommune har hatt fokus på tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats over noe tid. Etter vår vurdering kan tverrfaglig arbeid og felles møtepunkter være gode bidrag til å sikre at barn i kommunen får oppfølging fra barnevernstjenesten der dette er nødvendig. Det fremkom ingen regelverksbrudd etter gjennomført tilsyn etter opplæringsloven med Moss kommune - Bytårnet skole og Åvangen skole. 1 Innledning Fylkesmannen har i perioden til dags dato gjennomført tilsyn med opplysningsplikten til barneverntjenesten i Moss kommune. Undersøkelsen knyttet til opplæringsloven har vært gjennomført på både skolenivå med Bytårnet skole og Åvangen skole, og på skoleeiernivå. Tilsynet omhandlet oppmerksomhetsplikten, meldingsplikten og opplysningsplikten til barneverntjenesten for personalet i skolen, jf. opplæringsloven Tilsynet omhandlet også skoleeiers system for å sikre at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. Det ble ikke konkludert med regelverksbrudd etter tilsynet på opplæringslovens områder. 2 Om tilsynet med Moss kommune Bytårnet og Åvangen skoler 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som skoleeier og skolene Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som regelverksbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsyn Temaet for tilsynet var opplysningsplikten til barneverntjenesten. Det overordnede

4 formålet med tilsynet, var å kontrollere om personalet i skolen ivaretar opplysningsplikten til barneverntjenesten og om skoleeier har et system for å sikre dette. 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Moss kommune Bytårnet og Åvangen skoler ble åpnet gjennom brev Kommunen ble pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju. Tilsynets gang Varsel om tilsyn med pålegg om å sende inn dokumentasjon, datert Brev med krav om dokumentasjon Invitasjon til veiledningssamling Veiledningssamling Dokumentasjon og redegjørelse fra Moss kommune Brev med dagsorden for tilsynet, datert Intervjuer Varsel om vedtak og foreløpig rapport Sluttmøte Frist for tilbakemelding på varsel om vedtak og foreløpig rapport Endelig rapport xxxx 3. Opplysningsplikten til barnevernstjenesten 3.1 Rettslig krav Personalet i skolen har både en oppmerksomhetsplikt og en opplysningsplikt. Oppmerksomhetsplikten fremgår av opplæringsloven 15-3 første ledd og opplysningsplikt fremgår av bestemmelsens andre ledd. Personalet i skoler skal i sitt arbeide være på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet, jf opplæringsloven 15 3 første ledd. Personalet i skolen er i den daglige kontakt med barna pålagt å være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. Oppmerksomhetsplikten utløser i seg selv verken en rett eller en plikt til at personalet må gi opplysninger til barneverntjenesten. Ved at personalet er oppmerksomme kan de oppdage forhold som kan utløse opplysningsplikten. For at personalet skal kunne oppfylle plikten sin til å være på vakt, må de ha kunnskap om hvilke situasjoner som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten og hvilke situasjoner som er som er å anse som så alvorlige at plikten til å melde fra utløses, jf. Udir Uten hinder av taushetsplikten skal personalet på eget initiativ gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det er fare for utnyttelse av barn til menneskehandel, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Også etter pålegg fra de andre instansene som er ansvarlig for å gjennomføre lov 17. Juli 1992

5 nr.100 om barneverntjenester, skal personale gi slike opplysninger, jf. opplæringsloven 15-3 andre ledd. Opplysningsplikten gjelder både meldinger som skolepersonalet gir på eget initiativ, den såkalte meldeplikten, og opplysninger de gir etter pålegg fra barneverntjenesten eller andre barnevernmyndigheter. Opplysningsplikten etter barnevernloven og opplæringsloven går foran taushetsplikten etter andre lover. Opplysningsplikten er et personlig ansvar som påhviler den enkelte ansatte ved skolen. Personalet i skolen bør dokumentere hvilke vurderinger som er gjort i vurderingen av opplysningsplikten. Dokumentasjonen kan gjøre at personalet i ettertid kan vise at de, på det tidspunktet opplysningen ble gitt, vurderte at det var grunn til å tro at situasjonen var så alvorlig at den utløste opplysningsplikten. Dette kan være viktig dersom det eventuelt i etterkant skulle bli spørsmål om taushetsplikten er brutt Opplysningsplikten oppfylles ved at skolen, enten rektor eller en ansatt, umiddelbart sender en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Meldingen bør som hovedregel være skriftlig. Det kan gjøres unntak i akutte situasjoner når det er viktig at barneverntjenesten raskt blir informert om bekymringen. Som et generelt utgangspunkt bør skolen gi foreldrene informasjon om at det vil bli sendt melding til barneverntjenesten. I enkelte situasjoner bør likevel skolen overlate til barneverntjenesten og eventuelt politiet a vurdere når og hvordan foreldrene skal bli informert. Årsaken til dette er at informasjonen til foreldrene i enkelte tilfeller hindrer barneverntjenesten og politiet i å gi barnet (eller andre) tilstrekkelig beskyttelse, jf. Udir Når skolepersonalet har sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten, har barneverntjenesten plikt til å gi tilbakemelding til den som har gitt meldingen. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at barneverntjenesten mottok meldingen, og skal bekrefte at meldingen er mottatt. Når meldingen kommer fra en som er omfattet av opplysningsplikten, slik som personalet i skolen er, så skal barneverntjenesten også opplyse om det er åpnet undersøkelsessak. Dersom det er åpnet en undersøkelsessak, skal barneverntjenesten gi en ny tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført og informere om hvorvidt saken er henlagt eller om saken følges opp videre, jf. barnevernloven 6-7a. Barneverntjenesten skal i utgangspunktet ikke gi opplysninger om hvilke tiltak som er, eller kan bli, iverksatt. De kan likevel gi en slik tilbakemelding når de skal iverksette eller har iverksatt tiltak som personalet i skolen trenger å vite av hensyn til sin videre oppfølging av barnet. Det er barneverntjenesten som i det enkelte tilfellet må vurdere om det er nødvendig a gi opplysninger til personalet i skolen om den videre oppfølgingen av barnet. 3.2 Fylkesmannens observasjoner To skoler i Moss kommune var med i tilsynet. Bytårnet skole med 1. til 10. trinn, 434 elever inneværende år og mottaksklassen Globus. Åvangen skole med 1. til 7. trinn, 191 elever inneværende år og mottaksklasse for Globus.

6 I intervjuene med personalet på begge skolene fremkom det at alle hadde kunnskap om både oppmerksomhetsplikten og opplysningsplikten til barneverntjenesten. Det ble informert om at opplysningsplikten er tema på fellessamlinger/skolenes personalmøter 1 til 2 ganger i året og at det ellers er mye drøfting på teamet eller trinnet rundt eventuelle bekymringer. Ingen av de som ble intervjuet hadde opplevd å bli stående alene med en bekymring. Samtlige informerte om at de ved en bekymring skulle gå til nærmeste leder eller rektor. Det kom frem i intervjuene at bekymringsmeldinger til barneverntjenesten skal gå gjennom rektor. Det er som regel rektor som signerer på meldingen. Samtlige hadde imidlertid kunnskap om at de hadde en selvstendig plikt til å melde ved bekymring. Ledelsen ved begge skolene opplever at de sender mange bekymringsmeldinger. Personalet ved begge skolene informerer om at barnevernstjenesten har vært på skolen og informert om hvordan de jobber, dette oppleves som veldig nyttig for personalet. Ansatte på SFO var ikke med på møtet med barneverntjenesten, men begge lederne opplevde at de ansatte hadde god kunnskap på området. I dokumentasjon som er oversendt Fylkesmannen i forbindelse med tilsynet foreligger det en rutinebeskrivelse Moss kommune Rutinebeskrivelse for melding til barnevernet, etablert I denne fremkommer kommunens felles fremgangsmåter for melding, forklaring av begreper, hva en melding skal inneholde mv. Intervjuene viste at mange var kjent med den skriftlige rutinen og alle kjente fremgangsmåten og begrepene. I Årshjul for alle virksomheter innen kommunalavdeling for kultur og oppvekst, fremkommer det at virksomhetsledere skal gjennomgå og følge opp rutinebeskrivelsen for melding til barneverntjenesten for alle ansatte i august og i januar. Det er også utarbeidet et skjema som virksomhetene kan bruke til meldinger til barnevernstjenesten. I dokumentasjonen fra kommunen foreligger også Handlingsplan mot kjønnslemlestelse og plan for Tidlig innsats for barn i risiko. Intervjuene med personalet ved begge skolene viste at de hadde jobbet med handlingsplanen for en tid tilbake, men at den kanskje ikke hadde hatt så mye oppmerksomhet den siste tiden. Det kom frem av intervjuene at personalet ved begge skolene hadde kunnskap om at de skulle gi opplysninger til barneverntjenesten når barneverntjenesten ba om det. I Intervjuene fremkom det at personalet ved skolene opplevde at barnevernet nå var blitt «flinkere» til å gi tilbakemelding til skolen om mottatt melding om bekymring. Tilbakemeldingen fra barnevernstjenesten ga også skolene informasjon om det var åpnet undersøkelses sak eller ikke. Det ble i imidlertid gitt tydelig uttrykk for en viss frustrasjon fra skolenes personale når det gjaldt manglende tilbakemelding fra barneverntjenesten etter at en sak var blitt undersøkt. Personalet opplevde det som vanskelig å ikke få tilstrekkelig informasjon om utfallet av en undersøkelse og eventuelle tiltak som ble iverksatt som følge av undersøkelsen. Skolenes personale etterlyste mer informasjon fra barnevernstjenesten for bedre å kunne jobbe for barnets beste.

7 3.3 Fylkesmannens vurderinger Etter vår vurdering har personalet ved både Bytårnet og Åvangen skoler kunnskap om at de har en oppmerksomhetsplikt. Det er også vår vurdering at personalet vet at de har en personlig plikt til å melde fra til barnevernet dersom det oppstår alvorlig bekymring for en elev. Personalet har også kunnskap om at de har en opplysningsplikt etter pålegg fra de andre instansene som er ansvarlig for å gjennomføre lov om barneverntjeneste. Skolenes personale vet også hvordan de skal gå frem for å melde fra til barnevernet. Begge skolene har implementerte fremgangsmåter for hvordan de skal melde. Skolenes personale drøfter ulike forhold rundt meldeplikten slik at personalet har en mer enhetlig forståelse av grunnlaget for å melde. Ledelsen ved begge skolene minner og informerer om opplysningsplikten overfor sitt personale. Opplysningene om at barneverntjenesten ikke gir skolene ny tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført i de sakene der det er åpnet undersøkelsessak, er videreformidlet tilsynet med barneverntjenesten. Dette er observasjoner som knyttes til barnevernloven 6-7a og vurderinger og konklusjoner er derfor å finne i rapporten fra tilsynet med barneverntjenesten. 3.4 Fylkesmannens konklusjon Det er Fylkesmannens konklusjon at Moss kommune Bytårnet og Åvangen skolers personale, som deltok i tilsynet, er på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten, jf opplæringsloven 15-3 første ledd. Moss kommune Bytårnet og Åvangen skolers personale, som deltok i tilsynet, har kunnskap om at de på eget initiativ skal gi opplysninger til barneverntjenesten, jf. opplæringsloven 15-3 andre ledd første punktum. Moss kommune Bytårnet og Åvangen skolers personale, som deltok i tilsynet, har kunnskap om at de skal gi opplysninger etter pålegg fra instanser, som utfører oppgaver etter barnevernloven. jf. opplæringsloven 15-3 andre ledd andre punktum. 4. Forsvarlig system 4.1 Rettslig krav I henhold til opplæringsloven andre ledd skal kommunen ha et forsvarlig system for vurdering av om krav i lover og forskrifter overholdes. Systemet skal også sikre oppfølging av disse vurderingene. Sentrale føringer i bestemmelsens forarbeider er at kommunen står fritt til å utforme sitt eget system, men at et forsvarlig system skal være egnet til å avdekke manglende etterlevelse av regelverket og at det skal sikre passende oppfølgingstiltak. Systemet skal etableres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av lokale forhold, risikovurderinger og organisering. Systemet skal kunne dokumenteres. Et system kan være skriftlige dokumenter eller elektronisk eller en kombinasjon av disse.

8 Skoleeier er ansvarlig for at skolepersonalet har tilstrekkelige forutsetninger for a kunne oppfylle pliktene i opplæringsloven Skoleeier har ansvar for at kravene i opplæringsloven blir fulgt opp, jf. opplæringsloven Som en del av det forsvarlige system bør skoleeier har prosedyrer for melderutiner til barnevernet og rutiner for a informere den enkelte ansatte om at opplysningsplikten er et personlig ansvar som påhviler den enkelte ansatte ved skolen, jf. Udir Skoleeier må skaffe seg informasjon om skolenes og kommunens egen praksis - Skoleeier må vurdere skolenes og egen praksis opp mot regelverket - Skoleeier må sørge for varige endringer når praksis bryter med regelverket - Skoleeier må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok til å vurdere og å følge opp praksis Skoleeier må sørge for å innhente tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere om skolenes praksis er i samsvar med regelverket. Skoleeier må også ha tilstrekkelig informasjonen til å kunne følge opp at endringer blir reelle. Hva som er tilstrekkelig informasjon vil avhenge av hvilke funn som skoleeier gjør i de ulike faser av informasjonsinnhentingen. Dersom informasjonen som er hentet inn, indikerer at praksis ikke er i samsvar med regelverket, må skoleeier skaffe seg mer informasjon for å få avklart dette. Skoleeier må innhente og vurdere informasjon om praksis jevnlig slik at brudd på regelverket ikke foregår over lang tid. Hvor ofte skoleeier skal innhente informasjon, og hvor mye informasjon som skoleeier skal innhente, kan basere seg på hvilke funn som skoleeier har gjort tidligere. Det er særlig viktig å hente inn grundig informasjon og følge opp ofte på områder der skoleeier tidligere har avdekket eller fått informasjon om brudd på regelverket. Skoleeier må også ha et system for å hente inn og vurdere informasjon ofte på områder der manglende etterlevelse av regelverket kan få store konsekvenser for elevene. For å ha et effektivt system som innhenter tilstrekkelig informasjon ofte nok, må skoleeier foreta gode risikovurderinger. Basert på avveininger av sannsynlighet og konsekvens vil risikovurderingene gi indikasjoner på hvor ofte og hvor omfattende skoleeier skal gjennomføre kontrollen av skolenes praksis på ulike områder. For å kunne foreta slike risikovurderinger må skoleeier ha et minimum av informasjon fra alle områder. Å ha et system betyr at skoleeier må arbeide systematisk og kunne dokumentere og begrunne de valg og prioriteringer som skoleeier har gjort. 4.2 Fylkesmannens observasjoner Skoleledelsen ved begge skolene informerer om at opplysningsplikten til barneverntjenesten er tema på nettverksmøter. I dokumentasjonen som foreligger i tilsynet er Årshjul for alle virksomheter innen kommunalavdeling for kultur og oppvekst utarbeidet av kommunalt nivå. I årshjulet fremkommer det tidsangivelse for når opplysningsplikten til barneverntjenesten skal gjennomgås av virksomhetslederne i kommunen. Videre har kommunen utarbeidet en felles rutine for melding til barnevernstjenesten som gjelder for alle virksomheter, Rutinebeskrivelse for melding til barnevernet, og et skjema for melding til barneverntjenesten. Kommunen holder oversikt over antall meldinger fra skolene og følger opp tallene overfor skolene og barneverntjenesten.

9 Det opplyses om at kommunen har jobbet med overgangen barnehage skole, for å få på plass overføring av informasjon om barnevernssaker med mer og det å innhente samtykke til informasjonsoverføring. Kommunen har gjennomført flere samlinger for virksomhetene når det gjelder vold i nære relasjoner, vold i oppdragelsen i ulike kulturer, herunder temaet kjønnslemlestelse. I intervjuene kom det frem at skoleeier har etablert et system for å gjennomføre kontroll med skolene på ulike tema i lovverket. Lederne for begge skolene informerer om at opplysningsplikten vil bli tema i april. I dokumentasjonen foreligger dokumentet Kommunalavdelingens oppfølgingsbesøk i skolene skoleåret 2015/ Det fremkommer at dette er en del av kommunens kvalitetssystem og at temaene hentes fra sjekkliste for opplæringsloven Sjekklisten for gir en oversikt over alle områdene av opplæringsloven, de ulike områder av opplæringsvirksomheten knyttet opp mot lov og forskrift. Den sier også noe om kommunens praksis/mål på de ulike områdene, hvem som er ansvarlig og hvilke dokumenter som knyttes til området. Det fremkommer imidlertid ikke hvordan de enkelte områdene skal kontrolleres for å få tilstrekkelig informasjon om praksis. Det fremkommer ikke om eller hvilke risikovurderinger skoleeier har gjort i prioriteringen av de ulike kontrollområdene. Det mangler også informasjon om systemets systematikk, som hvor ofte kontroller skal gjennomføres, når og på hvilke områder, jf. en risikovurdering. I intervjuene med kommunalt nivå/skoleeier informeres det om at barneverntjenesten opplever at det er litt få meldinger om bekymring fra bl.a. skolene. Skoleeier har i den forbindelse besluttet å undersøke skolenes håndtering av opplysningsplikten i saker der andre enn skolen har meldt bekymring om en elev. Skoleeier vil også undersøke skoler som har meldt få saker til barnevernstjenesten. 4.3 Fylkesmannens vurderinger Etter vår vurdering har Moss kommune etablert et forsvarlig system for å sikre at opplysningsplikten ivaretas i skolen slik at personalet i skolen har tilstrekkelige forutsetninger for å kunne oppfylle pliktene i opplæringsloven Fylkesmannens konklusjon Det er Fylkesmannens konklusjon at Moss kommune har etablert et forsvarlig system for å sikre at kravene til opplysningsplikten til barneverntjenesten blir ivaretatt, jf. opplæringsloven andre ledd. 5. Endelig rapport Fylkesmannen har ikke konstatert regelverksbrudd i denne rapporten. Tilsynet på opplæringslovens område anses med dette som avsluttet. Moss Tilsynsleder revisor Unn Elisabeth West Grete Reitan

10 Vedlegg: Oversikt over mottatt dokumentasjon - opplæringsområdet 1. Moss kommune Kommunalavdeling kultur og oppvekst (KA) a. Organisasjonskart b. Delegeringsreglement c. Handlingsplan d. Årsberetning 2. Kommunalavdeling kultur og oppvekst - forsvarlig system etter opplæringslova a. KA`s oppfølgingsbesøk b. Sjekkliste c. Årshjul skoleavdeling KA 3. Kommunalavdeling kultur og oppvekst a. Risikovurdering i forhold til opplæringslova og barnehageloven b. Årshjul for virksomhetsledere kommunalavdeling kultur og oppvekst c. Rutinebeskrivelse for melding til barnevernet d. Skjema for melding til barnevernet e. Faste møter mellom KA og barnevern/ped.senter f. Referat fra møte mellom KA og virksomhetsledere skole 4. Bytårnet skole a. Organisasjonskart Bytårnet skole b. Årshjul Bytårnet skole c. Sakslister og referater 5. Åvangen skole a. Organisasjonskart Åvangen skole b. Arbeidsområder i ledergruppa c. Årshjul Åvangen skole d. Sakslister og referater 6. Barneverntjenesten i Moss a. Handlingsplan for barneverntjenesten b. Notat til Skole- oppvekst og kulturutvalget i Moss kommune c. Forvaltningsrevisjonsrapport 7. Øvrige dokumenter a. Referat fra fellesnettverk - kursdager for ansatte i skoler og b.hager b. Handlingsplan mot kjønnslemlestelse c. Tidlig innsats for barn i risiko - TIBIR/PMTO Oversikt over funksjon på de som er intervjuet Rådmann ved kommunalsjef kultur og oppvekst Skolefaglig rådgiver Bytårnet skole: Rektor Avdelingsleder SFO Lærer 3. trinn Lærer 9. trinn Lærer mottaksklasse Globus Åvangen skole: Rektor Avdelingsleder SFO Lærer 1. trinn Lærer 5. trinn Lærer mottaksklasse Globus

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven Rakkestad kommune Kirkeng skole Os skole 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune Kirkeng skole og Os skole... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven Våler kommune Våk skole Kirkebygden skole 2016 Sammendrag Fylkesmannen i Østfold har gjennomført tilsyn med Våler kommune som skoleeier. Tilsynet etter opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplysningsplikten til barnevernstjenesten og kommunens forsvarlige system. Rana kommune NN skole

TILSYNSRAPPORT. Opplysningsplikten til barnevernstjenesten og kommunens forsvarlige system. Rana kommune NN skole TILSYNSRAPPORT Opplysningsplikten til barnevernstjenesten og kommunens forsvarlige system Rana kommune NN skole 15.12.16 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-202 Hensikten med dette rundskrivet er å gi veiledning til skoleeiere og skoleledere om skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Detaljer

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser v/ Maria Kjølberg Evensen Barn har rett til omsorg Rett til å bli tatt vare på av foreldrene Rett til beskyttelse mot misbruk Retten til å bli tatt vare

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp kravene i regelverket

Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp kravene i regelverket Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp kravene i regelverket Denne delen av tilsynet omhandler skoleeier (kommunen, fylkeskommunen eller styret for friskolene) sitt ansvar for å vurdere

Detaljer

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet

Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Sladrehank skal selv ha bank eller? Meldeplikt til barnevernet Malin Bruun rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelinga Ingunn Aronsen Brenna rådgiver sosial- og vergemålsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner

Detaljer

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Vår saksbehandler: Marianne Føyn Berge Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten. Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga

Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten. Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga Meldeplikt til barnevernet og forholdet til taushetsplikten Malin Bruun rådgiver, oppvekst- og utdanningsavdelinga «jeg tenker nok du skjønner det sjøl» - Christoffer Gjerstad Kihle (8) Barnevernet skal

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår referanse: 2016/2041 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN: Seksjonsleder Karen Grundesen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Horten kommune som barnehagemyndighet Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 2 Om tilsynet med Horten kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Synne Ose Fylkesmannen i 15. mai 2013 Taushetsplikt Forvaltningsloven 13 - den forvaltningsmessige taushetsplikten Barnehageloven 20 - den profesjonsbestemte

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø Bodø kommune Saltvern skole 25. september 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med tilsynet... 3 2. Gjennomføring av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med skolebasert vurdering Å snes kommune Jara skole Arkivkode: 2016/2016 Tidsrom: juni 2016 desember 2016

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte februar 2016 tilsyn med barnevernstjenesten i Arna. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/16106 621 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen kommune, Arna barnevernstjeneste Adressen til virksomheten:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. [Tilsynsobjektet] TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORSVARLIGE SYSTEM - ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ.

Barnehage- og utdanningsavdelingen. [Tilsynsobjektet] TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORSVARLIGE SYSTEM - ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ. Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS FORSVARLIGE SYSTEM - ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ Oppegård kommune Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Inderøy videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole Gran kommune ved Arne Skogsbakken Rådhusvegen 39 2770 Jaren TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Gran kommune - Brandbu ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Lillesand kommune Lillesand ungdomsskole. TIL: Lillesand kommune VÅR REFERANSE: 2016 / 3054

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Lillesand kommune Lillesand ungdomsskole. TIL: Lillesand kommune VÅR REFERANSE: 2016 / 3054 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillesand kommune Lillesand ungdomsskole TIL: Lillesand kommune VÅR REFERANSE: 2016 / 3054 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Kommunalsjef Arnt Jørgen Eidsaa FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2013/4818 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplysningsplikt (meldeplikt) til barneverntjenesten Larvik kommune Fylkesmannen i Vestfold Telefon: 33 37 10 00 Postadresse: Besøksadresse: Telefaks: 33 37 11 35 Postboks

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Lyngen kommune 17. desember 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune

Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Samarbeidsavtale mellom Midt-Telemark barneverntjeneste og barnehagene, skolene, PP-tjenesten og helsestasjonene i Nome kommune Innhold Formålet med samarbeidsavtalen... 3 Forpliktende samarbeidsmøter...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Ytre Namdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter. Nord-Trøndelag fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter. Nord-Trøndelag fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Trøndelag

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fosnes kommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Fosnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Homansbyen

Rapport fra tilsyn med. Familievernkontoret Homansbyen Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Familievernkontoret Homansbyen Oscars gate 20 0352 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Trøgstad kommune Skjønhaug skole Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Trøgstad kommune - Skjønhaug skole... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplysningsplikten til barneverntjenesten og barnehagemyndighetens ansvar. Rana kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplysningsplikten til barneverntjenesten og barnehagemyndighetens ansvar. Rana kommune TILSYNSRAPPORT Opplysningsplikten til barneverntjenesten og barnehagemyndighetens ansvar Rana kommune 08.02.17 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune... 4 2.1

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med familievernkontor Familievernkontor: Alta familievernkontor Dato for tilsynet: 19.06.13 20.12.13 Kontaktperson: Leder: Helge Kaspersen Innhold Innledning...

Detaljer

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik 23.11.2016 Statens helsetilsyn har gitt fylkesmannen i oppdrag (Landsomfattende

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet

BARNEVERNTJENESTER BARNETS BESTE. Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet SAMARBEID M ELLOM BARNEVERNTJENESTER O G PSYKISKE HELSETJENESTER TIL BARNETS BESTE Felles rundskriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet BAKGRUNN Samarbeid gir bedre tjenester

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer