Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene"

Transkript

1 FURUSTIKKA NR 1/2005 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år

2 Leder Det er med stor glede at vi igjen sender ut en ny klubbavis med samme kvalitet som før. Denne gangen skal vi også satse på å få den på plass på Websidene slik at alle kan lese den der. Der kan du også kopiere sider som du er interessert i og skrive dem ut eller sende dem. Det blir et nytt pluss til en fin klubbavis. Det er flere ting vi gjerne kunne ønsket oss i avisen; For det første /medlemmenes/lesernes sider. Her kan dere skrive innlegg om både det dere synes er bra og det som dere synes ikke er så bra i FIF eller i en eller flere av allianseidrettslagene. Vil også utfordre våre veteraner om å skrive og mimre litt - huske tilbake og sende inn historier som de vil dele med oss andre. Det ville vi satt stor pris på. Ved en oppsummering fra året som snart er gått vil vi trekke fram at kampen om rettferdige rammebetingelser fortsatt blir prioritert men dessverre med dårlig resultat så langt. Vi engasjerte oss både i planleggingen og tok aktivt del i årets bydelsdager. Været var ikke på vår side, men sitter allikevel igjen med et positivt inntrykk at det både er riktig og viktig å delta på dette årlige arrangementet. Det allianseidrettsforeningene vil trekke fram, finner dere på deres egne sider. Stiftelsen Furuset Tennissenter ble oppløst og Furuset Tennissenter tilbakeført Stifter, Furuset Idrettsforening. Ansvaret for driften av alle anleggene, Furuset Forum, Furuset Stadion og Furuset Tennissenter, ble fra 1. januar 2004 overført til Furuset Sportsanlegg as. De tennisinteresserte har sikkert også fått med seg at tennishallen har fått en nytt flott dekke som gjør hallen til en av de beste i Oslo. Ellers er det med en viss forventning vi avventer politikernes løfter om satsning på Groruddalen. Vi håper selvsagt at dette også skal gi seg positive utslag for idretten i vårt område. Arbeidet for uorganisert ungdom i regi av Furuset Allidrett IF må berømmes. Her tas et ansvar, som egentlig er et offentlig ansvar, men om vi kan klare dette på en positiv måte kan dette ha dobbel effekt. Både å gjøre lokalsamfunnet bedre å være i samt at alle disse ungdommene kan bidra og bli positive medspillere i FIF. En stor takk også til arrangementskomiteen Siw Rønold, Dag Foosnæs, Bård Wierli, Magne Stakvik og A laget (hockey) for gjennomføringen av årets Rock`n Roll Party i Furuset Forum. 200 medlemmer og venner av Furuset Idrettsforening storkoste seg gjennom kvelden. Videre venter vi spent på utviklingen av Furuset Aktivitetspark på sletta mellom Furuset Forum og Furuset Skole - se egen sak. Vil benytte denne anledning til å ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År med ønskene om at 2006 blir et enda bedre år for oss i FIF - både sportslig og ellers. Villy Bendiksen Har du innspill til eller meninger om klubbavisen så la oss høre fra deg! Utgiver: Furuset Idrettsforening Redaktør: Magne Stakvik Redaksjonskomitee: Rolf Stene, Bjørn Foss, Jonas Blaalid, Ronald Robertsen, Vidar H. Noreng. Besøksadresse: Furuset Idrettsforening Søren Bullsvei Oslo Postadresse: Postboks 9 Furuset 1001 Oslo E-post til redaksjonen: Layout / design: Raymond Nielsen Trykk: Merkur-Trykk AS Ferdiggjøring: Terje Nielsen og Bjørn Torre Opplag: Bladets artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis utgivers syn. Utgivelsesplan for 2006: April - Desember 2 Furustikka

3 Til Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten og Kultur og Idrettsetaten Oslo, 27. september 2005 Omregulering og opparbeiding av sletta mellom Furuset skole og Furuset senter - innspill fra lokalmiljøet Som dere sikkert er kjent med, var det et sterkt engasjement i lokalmiljøet på Furuset mot den såkalte «Sentergata» mellom Jerikoveien og Granstangen - over sletta mellom Furuset skole og Furuset senter. Dette bidro til at politiske myndigheter besluttet å legge bort planene om å anlegge en ny vei i det aktuelle området. Det var flere grunner til engasjementet mot «Sentergata». Blant annet ønsket om å bevare et trafikkseparert miljø, sikre barns skoleveier og unngå miljøulemper for Furuset skole I tillegg var det et sterkt ønske om at sletta også for fremtiden skulle være et friluftsområde, der både barn og voksne kunne møtes til lek, idrett, sosiale- og kulturelle arrangement, slik den har fungert for Furusetbygda i nærmere 100 år. For å sikre at sletta også i årene som kommer kan være et godt utgangspunkt for aktiviteter i lokalmiljøet og til glede for befolkningen, må det foretas en omregulering av området, der det aktuelle arealet fortsatt blir avsatt til friluftsformål. Det er også nødvendig å gjøre utbedringer på sletta både for å rette opp «sår» etter arbeidet med «Sentergata», bl.a. fjerne deler av fortauet, slik at sletta kan tilrettelegges for allsidig aktivitet, og at Øvre Furuset borettslag og Furustien barnehage får tilbakeført arealer. Når vi med dette henvender oss til dere, er det fordi vi ønsker at Oslo kommune nå skal komme raskt på banen og bidra til at sletta kan bli et attraktivt møtested og aktivitetssenter for befolkningen på Furuset. Vi håper i den forbindelse at kommunale myndigheter vil legge vekt på behov og ønsker vi i lokalmiljøet har for fremtidig bruk av sletta. Innspillet, som er underskrevet av personer med tilknytning til organisasjoner og institusjoner i lokalmiljøet, bygger på en bred prosess der organisasjoner, institusjoner og personer med tilknytning til sletta har vært invitert til å komme med innspill og kommentarer til fremtidig bruk av sletta, og på planskisser som er utarbeidet i sakens anledning. Nedenfor følger en kort oppsummering av noen viktige punkter det er bred enighet om i lokalmiljøet. Sletta som møtested og aktivitetspark Det bør legges opp til at aktivitetene i all hovedsak skal være uorganisert. Det bør likevel være rom for noe organisert aktivitet, f.eks. i regi av skoler, barnehager og idrettslag. Blant aktivitetene vi ønsker det skal være rom for, er ballspill og annen fysisk aktivitet, kultur og sosiale sammenkomster. Mer konkret er vi i denne sammenheng opptatt av følgende: A Oppgradering av grøntområdet Det må foretas en oppgradering av grøntområdet, slik at det legges bedre til rette for fysisk aktivitet og ballspill (fotball, cricket, håndball, sandvolleyball, basket m.m.) Det kan legges til rette for noe av dette ute på selve sletta, noe kan om sommeren knyttes opp mot aktivitetsflata som vinterstid bruk til utendørs skøytebane (se nedenfor). Vi ønsker også at det skal anlegges en løpebane (60 m), en hoppegrop og en base for ballkast i enden av sletta opp mot Furusetveien/Furuset skole. Dette vil kunne bidra til større allsidighet, blant annet i den fysiske aktiviteten som utøves i regi av skolen. Det vil f.eks. også kunne brukes som et tilbud til personer som ønsker å ta idrettsmerket. B Utendørs islagt bane Vi ønsker også å bidra til å ivareta norske skøytetradisjoner gjennom å anlegge en utendørs islagt bane. Vi tenker at denne kan være islagt ca. 4 måneder i året, og brukes til andre formål de øvrige 8 månedene. Det vil være hensiktsmessig at banen ligger nært opp til Furuset Forum, bl.a. slik at kompressor og ismaskinen, som brukes i hallen, også kan benyttes til ifm utendørsbanen. Det er viktig at utendørsbanen legges slik at ismaskinen ikke må krysse gangveier. For å ivareta dette, må Furustien legges noe om i enden ned mot Furuset Forum. De 8 månedene banen ikke er islagt bør den kunne brukes til ballspill, kulturarrangementer o.l. C Torg/Festplass/Sankt Hanshaug Vi ønsker oss også en samlingsplass på sletta der vi kan møtes til sosiale arrangementer og festligheter. I noen Furustikka 3

4 av idéskissene som er utarbeidet, er dette tenkt som en kombinasjon av et slags torg og en (Sankt Hans) haug, med muligheter for allsidig bruk, herunder også arrangementer som involverer bål/grilling. Dette fordrer løsninger med opplegg for tilførsel av vann, bl.a. av hensyn til brannvern. D Asfaltert plass trafikktrening Det ligger i dag en asfaltert flate i den ene enden av sletta (ned mot Furustien barnehage). Denne blir i dag bl.a. benyttet av barnehagen til sykkelopplæring. Det er et ønske om at det også innenfor fremtidige løsninger legges til rette for sykkel-/trafikkopplæring. E Idéskisser Som nevnt, har diskusjonene i lokalmiljøet både under aksjonene mot «Sentergata», og i ettertid, i forhold til den fremtidige opparbeidelsen og bruken av sletta, resultert i ulike idéskisser. Disse vil kunne gi utfyllende informasjon med hensyn til hvordan vi tenker oss at sletta kan se ut og brukes i fremtiden. Regulering av området avgrensning mot «naboer» I forbindelse med byggingen av «Sentergata» oppsto det noen problemer som ikke ble løst i og med beslutningen om å stoppe byggingen. Dette gjelder i første rekke parkering for Øvre Furuset Borettslag, varelevering til Furuset Senter og utearealet til Furustien barnehage. Det er viktig at også disse problemene blir løst på en tilfredsstillende måte i den videre prosessen. Det ligger i dag et avgrenset område mellom sletta, barnehagen og Øvre Furuset borettslag, som etter det vi har forstått er regulert for bygging av omsorgsboliger. Vi har også forstått det slik at bydelsutvalget har foreslått at dette omreguleres til friluftsområde. Vi håper at en omregulering av dette området kan ses i sammenheng med løsninger for sletta og de ovennevnte problemene. Finansiering Å gjøre sletta til en attraktiv møteplass og sentrum for aktiviteter i lokalmiljøet, i tråd med det lokalbefolkningen ønsker, vil koste penger. (Etter det vi forstår er) Vi vet det er avsatt noen midler til opparbeidelse av sletta i forbindelse med de tidligere planene for «Sentergata» og at disse midlene skal brukes til å imøtekomme noen av ønskene. Søkte spillemidler innvilget i 2005 kommer i tillegg til dette. Vi håper i tillegg at kommunen søker om ytterligere spillemidler i 2006 til noen av de andre konkrete «anleggene» som er nevnt ovenfor. Vi håper dessuten at Oslo kommune v/byråd Horntvedt følger opp sine lovnader om at Sletta skal utvikles i samarbeid med lokale krefter til å bli et godt park- og nærmiljøanlegg som man kan være stolte av. Videre at det bevilges «friske» penger, som et bidrag til å skape et godt miljø og trivsel for oss beboere på Furuset og bydel Alna. (i Groruddalen.) Vi vil komme tilbake med ytterligere innspill til andre konkrete aktivitetsarealer som kan tilpasses etter at reguleringsprosessen er noe mer avklart, men i god tid før søknadsfristen for nye spillemidler. Helt til slutt vil vi gi uttrykk for et håp om en velvillig oppfølging av dette innspillet fra kommunens side, og at en opparbeidelse av sletta i tråd med lokalbefolkningens ønsker kan finne sted i nær fremtid. Med vennlig hilsen Gørild Sæland Eva Rueslåtten Magne Stakvik (s) Leder - driftsstyret Furuset Vel Daglig leder Furuset v/furuset skole Idrettsforening Kelly Hunter (s) Mohammed Nasir (s) Margaretha Ingves (s) Leder - FAU Øvre Furuset borettslag Furustien barnehage Furuset skole May Grimdalen (s) Rektor - Furuset Skole Jan Lillejord (s) Aksjonsgruppa mot ny Sentergate 4 Furustikka

5 Furustikka 5

6 Hurra for Regnbuen! Hver dag trener og konkurrerer mellom 500 og 700 barn og unge i Furuset Forum. Foreldre, besteforeldre og småsøsken er med og heier. Salget fra vafler, kaffe, pølser med potetmos fra den foreldredrevne Kafe Forum går strykende og gir klingende mynt i kassa til Furuset Håndball IF og Furuset Ishockey IF. Har du noen gang stilt deg spørsmålet; Hvem er det som neste dag handler, tar i mot varer, fyller opp brusdisken og sørger for at det igjen er nok vaffelrøre i bøttene og at ny toast blir laget? Hvem er det egentlig som sørger for at kaffetraktere, kanner og potetmosmaskinen renses. At det er ryddig og reint på lager- og kjølerom og at klubbkontorer, kafelokaler med stoler og bord, inngangsparti, trapper, toaletter, ganger og møterom ryddes og vaskes. Hvem er det som fjerner hundrevis av sigarettstumper i inngangspartiet, snusklyser i toalettrenna, halve kaffekopper og «Mr. Lee begre», som er tredd inn mellom stolrekkene på tribunen. Hvem er det som sørger for utendørs stell av blomster, klipp av gress og fjerning av søppel. Svaret er «Regnbuen». Hvem er så denne «Regnbuen»? Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum drives av Furuset Idrettsforening i et nært samarbeid med Sysselsettingsseksjonen i Bydel Alna. Målgruppen er personer med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, samt ulike grupper arbeidsledige som trenger alternative arbeidsoppgaver for rehabilitering og kvalifisering. Derfor er ikke hverdagen alltid like forutsigbar og enkel. Noen dager kan det være tungt å komme på jobb. Tunge tanker sliter og river i en. Mye tid blir brukt på motivering og løsing av problemer og utfordringer som for friske mennesker kan føles små og bagatellmessige. Dette går naturligvis ut over arbeidsoppgaver som vi «burde» ha gjort. På dagtid driver Regnbuen kantine for de som jobber i Furuset Forum og for besøkende barnehager, skoleklasser, og pensjonistgrupper. Etter hvert har det blitt mer og mer av catering til bydelsmøter og kurs og seminarer i Forum. I tillegg henter og leverer Regnbuens bruker post, vasker trøyer og noe utstyr til A-laget i ishockey. Regnbuen er også en viktig brikke rundt organisering og tilrettelig av allidretts- og kulturaktiviteter for bydelens SFO`er Dette skaper reelle og gode arbeidstreningsplasser. For ovennevnte arbeid mottar Regnbuen 10 % av brutto omsetning av salg og catering på dagtid ca. kr pr. år. Dette brukes til å støtte opp turer og sosiale arrangement for Regnbuens brukere. 6 Furustikka

7 Årets klubb kveld! Torsdag 15. desember kl Dere er herved invitert til tidenes handlekveld. NB! Disse rabattene gjelder KUN denne kvelden og kun på de varer vi har i butikken, vi foretar ingen bestillinger på disse rabattene! Det blir førstemann til mølla...blir vi utsolgt - var du for sen, så møt opp tidlig dette blir ellevilt! Ill.bilde Masse kupp du ikke bør gå glipp av! Alle fritidsko og fritidsbekledning 50% Alle fotballsko 70% Klubb shorts og strømper Gjør unna de nyttige julegavene denne kvelden! 40% Klubbdress 35% Alle leggskinn og keeper hansker 60% Minimum 30% på samtlige varer denne kvelden Klubb: _ Dato/Kl. G-Sport klubb butikk og lagersalg Trondheimsveien 391 Tlf Åpningstid: Lørdag: sport er alt

8 Velkommen til Ung i Forum Hver fredag og lørdags kveld møtes ungdommer i alderen år fra bydel Alna til aktivitetstilbudet Ung i Forum. Etter at ungdomsklubben på Furuset Senter ble lagt ned for et par år siden, hadde ikke uorganisert ungdom på Furuset fast tilholdssted. Dette ønsket Furuset Allidrett IF, Furuset IF og bydelsadministrasjonen å gjøre noe med. Gatekamp I samarbeid med Oslo Idrettskrets og Storbyprosjektet ble det i fjor høst startet opp Gatekampaktiviteter på lørdagskveldene. Navnet høres fryktelig skummelt ut, men Vidar H. Noreng, leder i Furuset Allidrett IF kan fortelle at meningen med aktivitetene er å gi ungdommen et sosialt idrettstilbud, der de selv kan være med på å ta ansvar for å planlegge, utforme og arrangere sine egne aktiviteter. Målet er å ta opp kampen mot destruktiv adferd i lokalmiljøet. I håndballhallen i Furuset Forum på lørdager mellom kl til pågår det en rekke aktviteter som trampoline, basketball, bordtennis, breakdance, fotball og mye musikk. Det er fortsatt flest gutter som er aktive, men det kommer stadig flere jenter med. Ungdomsklubb Furuset Allidrett IF har også et nært samarbeid med Ungdomsrådet i bydel Alna, Gran skole, Furuhuset, Furuset Supporterklubb og Fredsduene for Ungdom. Sammen har vi startet opp en ungdomsklubb i Furuset Forum på fredager mellom kl Klubben blir stadig mer og mer besøkt. Klubben er selvsagt åpen for medlemmer fra alle alliansene. Foruten et godt diskotek med et avansert lysanlegg er det biljard, bordtennis, danse- matte, internettkafe og fotballspill. Videre er det bygd en barløsning (med murstein fra det gamle klubbhuset på Furuset Stadion), der ungdommene kan kjøpe mineralvann, toast og snacks eller bare ta en hyggelig prat med hverandre. Furuset Allidrett IF har også tatt opp landhockey på programmet. Disse trener samtidig med ungdomsklubben i håndballhallen mellom kl og Har du lyst til å prøve en ny idrett? Møt opp. Over jul starter vi opp med temakvelder og et særskilt utdanningstilbud til ungdom som ønsker å være med som hjelpeledere og instruktører. Det er viktig å skape identitet og lokaltilhørighet. Dette får vi hvis ungdommen selv er med på å ta et reelt ansvar og få innflytelse gjennom å planlegge det som skal skje. Vi ser gjerne at ungdom fra Furuset fotball, håndball, ishockey og tennis IF også blir med på dette. Så ta kontakt på tlf Jobbsøk Furuset Idrettsforening og Furuset Allidrett IF har i samarbeid med bydel Alnas Ressurssenter for Arbeid og Integrering startet et eget jobbsøketilbud i Furuset Forum på mandager og torsdager mellom kl og Her kan ungdom som sliter med å skaffe seg jobb eller som er usikre på hva som finnes av skoletilbud - få råd og veiledning. Ta kontakt med Arne Amundsen på tlf Furustikka

9 Moro med Idrett 535 barn fra 12 SFOèr fra bydelene Alna og Stovner er med på Moro med Idrett i regi av Furuset Allidrett IF. Aktivitetene foregår tirsdag til fredag mellom kl og i håndball- og ishallen i Furuset Forum. Målet er at barna i løpet av skoleåret skal få prøve seg i ulike aktiviteter; skøytelek, ulike ballspill, tennis, gymnastikk, trampoline, dans og rytmikk og sangleker. Unge medlemmer fra Furuset Ishockey, Håndball og fotball fungerer som instruktører og trenere i samarbeid med koordinatorene Anita Bovoll og Inger Wold. Med våre aktiviteter får vi glade unger, som får prøvd seg i forskjellige aktiviteter. Og det på en tid der mange idrettsanlegg står tomme, sier Vidar H. Noreng leder i Furuset Allidrett IF. I tilegg samarbeider vi med SFOène om kulturaktiviteter som Stjerner i sikte, dansekurs, forfatterbesøk, kunstutstilling, filmframvisninger, nissefest m.m. Aktivitetene støttes økonomisk av bydel Alna. Medlemskap i Furuset Allidrett gir for øvrig fordeler som gratis lån av hjelm og skøyter, og gratis adgang til frigåing hver søndag under issesongen i Furuset Forum Sommercampen en suksess! Årets sommercamp i regi av Furuset Allidrett IF, de to første ukene i skoleferien, for barn og unge i alderen 6-14 år ble en kjempesuksess. I flott sommervær hadde 95 barn utrolige idrettsopplevelser både i Furuset Forum, Furuset Tennissenter, Furuset Stadion og ikke minst på Nordre Lindeberg Gård. Dyktige instruktører ledet barna i aktiviteter som tennis, friidrett, fotball, håndball, basketball, innebandy, landhockey, lek, breakdance, trampoline, rulleskøyter, turer/friluftsliv m.m. Vi kommer tilbake neste år, sa så godt som alle ungene! Sommercampen ble økonomisk støttet av bydel Alna. Torsdagstrimmen Hver torsdag mellom kl til er det torsdagstrim i Furuset Forum for personer med psykiske problemer. Først en time med diverse gymsalaktiviteter, etterfulgt av et tilbud om kaffe og vafler i kafeen. Målet er å gi et fleksibelt og brukervennlig tilbud, der sosiale aspektet blir høyt vektlagt. Målgruppen er personer over 18 år, primært i Bydel Alna. Det er registrert ca. 20 brukere av tilbudet, med stor variasjon i alder og fysisk form. Torsdagstrimmen er et tilbud som stiller få krav til utstyr, kondisjon og økonomi. Deltakerne gir uttrykk for å være godt fornøyd. De sier det er godt å ha noe å gå til, at tilbudet er viktig både fysisk og psykisk. Tilbudet blir støttet økonomisk fra bydel Alna. Sprett og sprell Sprett og Sprell er et tilbud på tirsdager mellom kl og om lettere fysisk aktivitet til Regnbuens Arbeids- og Aktivitetsforums deltakere og ledere. Tilbudet er også åpent for beboere fra de ulike bofellesskap i bydelen med enklere ballspill, spill og leker, koordinasjonstrening, uttøyning og avspenning. 16 personer er registrert som medlem i Furuset Allidrett IF. Gjennom arbeidet og aktivitetstilbudet på dagtid kommer deltakerne i kontakt med medlemmer i Furuset IF`s allianseforeninger og kontakt etableres. For noen blir det derved naturlig å gå på ishockeykamper eller andre kveldsarrangement i Furuset Forum. To av gutta har fått jobb i utvisningsboksen på Furuset A-lags hjemmekamper. Våren 2005 ble landhockey en aktivitet i regi av Furuset Allidrett IF. Vi stiller med to lag i seriespill et junior- og et seniorlag. Det er vesentlig barn med pakistansk bakgrunn som er med. Målet er i løpet av høsten å vinteren også å rekruttere etnisk norske til aktiviteten. Vi trener hver fredag kveld fra kl til i håndballhallen. Furustikka 9

10 G15 med en strålende 2005 sesong Furuset G15 har hatt en lang og strålende sesong i Laget startet allerede i mars med deltakelse i Skjetten Cup. Etter innledende puljeseier ble det tap i kvartfinalen mot Skjetten sitt G16 interkretslag, som senere vant hele turneringen. I GM 2005 (Groruddalsmesterskapet) gikk laget helt til topps etter scoringsrekord i finalen med seier 15-0 over Romsås. I slutten av juni dro laget til Arvika for deltakelse i en av Sveriges største ungdomsturneringer. Til sammen 40 spillere og foresatte var med på turen hvor vi hadde leid 10 campinghytter til overnatting. Både sosialt og resultatmessig ble dette en strålende opplevelse. Furuset G15 gikk helt til topps i årets Arvika turnering. Deretter fulgte Adidas Cup (uoffisielt NM). Her ble det sier i puljespillet, før laget tapte 0-2 mot Teie fra Tønsberg i kvartfinalen. Teie vant forøvrig vår klasse G15. I årets Norway Cup deltok laget i klasse G16, men det så ikke ut til å påvirke gutta noe særlig. Laget vant igjen sin innledende pulje med bla. seier 1-0 over Pequininios fra Brasil. Brasilianerne har vunnet Norway Cup de siste to årene i vår årsklasse. I kvartfinalen ble det tap med 2-3 mot Odd Grenland sitt G16 interkretslag. Furuset G15 gikk ubeseiret igjennom årets seriespill i 2. divisjon og er dermed klare for 1. divisjon i Laget vant 16 og spilte 2 uavgjorte kamper med en målforskjell på Også vårt 2. lag gjorde en strålende prestasjon i årets serie med 5. plass i sin avdeling. I årets OBOS CUP (Oslomesterskapet) gikk laget helt til finalen etter seier 3-2 over Kolbotn i semifinalen. I finalen som ble spilt i Manglerudhallen søndag 30. oktober var Vålerenga motstander. I en jevn og spennende kamp tapte Furuset til slutt 1-3 mot et av landets beste 15-års lag. Stålende innsats av våre gutter Alt i alt en fantastisk sesong for laget som er resultatet av lang og god treningsinnsats. Vi gleder oss allerede til sesongen Furustikka

11 Klubb genser veil. 250,- Puma Nikkers veil. 350,- Fotball strømpe ass. veil. 100,- Totalt 700,- KLUBBPRIS 350,- Vi har en god del spennende tilbehør, vinter trenings produkter til kanonpriser! Ta turen innom deres offisielle klubb shop på Kalbakken! G-Sport klubb butikk og lagersalg Trondheimsveien 391 Tlf Åpningstid: Lørdag: sport er alt

12 Leder Furuset håndball har som målsetting å drive håndball i Furuset og områdene rundt. I vårt nærområde er det flere klubber som sogner til nesten samme geografi. Dette skaper utfordringer for alle som ønsker at klubben vår skal vokse og fremdeles være et godt sted å drive med idretten vår i. Det skaper også muligheter for å kunne samarbeide med våre naboklubber. Vi i Furuset har flere lag med få spillere og det har også flere av naboklubbene. Det blir mer vanlig å slå sammen lag over klubbgrensene, og vi bør begynne å tenke på disse mulighetene. Det beste samarbeidet har vi i Furuset med Ellingsrud og VårCup. Denne cupen er noe vi har samarbeidet om i 4-5 år og er en god og populær cup for begge klubber. Jeg ber alle foreldre og foresatte om å sette av helgen mai til VårCupen. Hvis alle viser ansvar og tar i et tak denne helgen, så vil klubben nyte godt av gode I pinsen hvert år er det Cup i Fredrikstad. Det har i mange år vært tradisjon for nesten alle lag i inntekter og mye moro for spillerne. Det er dessverre et vanlig problem at de frivillige organisasjonene sliter med å få besatt styreplassene og viktige verv med dertil ivrige personer. Vi i Furuset føler også dette problemet hos oss. Jeg ber om at flere vil velge å gjøre en innsats for våre barns klubb. Det er bra for samhold og miljø at flere deler på ansvaret. I dag er for mange oppgaver fordelt på noen få personer. Dette er å drive rovdrift på mennesker, og er absolutt ikke bra. En oppfordring til alle i Furuset : BRUK NETTSIDENE. Nettsidene er bedre oppdatert enn noen gang. Klubbens informasjon til medlemmene og foreldrene vil stadig oftere være tilgjengelig på nettsidene først. Rolf Stene Leder FredrikstadCup Furuset å reise dit. Jentene gleder seg et helt år til neste pinse. Det er ikke tvil om hva som er mest gøy med håndballen. Det er å reise på Cup! 12 Furustikka

13 J89 i TeramoCup i Italia J89 slo på den store tromma og tok turen til TeramoCup i Italia den juli i år. Etter hva vi har hørt hadde jentene og alle som var med en uforglemmelig opplevelse. Bak fra venstre: Caroline Stokke, Trine Thomassen, Maja Johansen, Henriette Kjærnli, Lene Opsiøn, og Pia Sørensen. Forran fra venstre: Jule Vissgren, Ida Holter, CecilieTsesemetis og Hanne Birkeland TeramoCup arrangerer en gedigen parade og våre jenter markerer seg.. Furustikka 13

14 Jeanette Røhmer er 17-spiller og hun spiller på K2, vårt damelag. Hun er også håndballdommer for Furuset og har en annen 17- spiller, Camilla Ekholdt som makker. Disse to er plukket ut av region Øst-Norge til en talentgruppe for spesielt lovende dommere. Jeanette har på alle måter HÅNDBALL som sin store lidenskap. Hun har hverdagen på Treiders håndballinje på andre året og har planer om å fortsette håndballutdannelsen på en skole i Viborg i Danmark. Det er et skår i gleden i skrivende stund; Jeanette røk et korsbånd i kneet i begynnelsen av november. Dette tar vanligvis mange måneder å lege, og det må en operasjon til. Med nye metoder håper man å korte ned skadetiden. Hun trener kneet helt fra starten av for at kirurgen skal ha mer å sy i når det skal opereres. Jeanette startet å spille håndball som 7-åring i Nordstrand og er Furusetspiller på andre sesongen. Pappa Sverre er også svært opptatt av håndball. Han trener flere lag i Furuset, så vi vet hva det snakkes om rundt middagsbordet der i gården. Vi ønsker Jeanette lykke til med håndballkarrieren og håper skaden blir leget fort. Portrett Håndballskolen er i full gang, men vi ønsker flere spillere! Vi trener hver tirsdag på LINDEBERG SKOLE klokken Håndballskolen er for barn født i 1997 og Når du møter opp får du en ball og en t-skjorte. Det koster 900 kroner frem til sommeren, og vi skal være med på flere cuper og LOPPETASSEN, som er en svært morsom serie med mini-cuper. Veldig populært for de små håndballspillerne. Har du spørsmål, så ring Grete Brandt på tlf Styret og ledere Oppgaver Navn Tlf. p Mobil: E-post Leder Rolf Stene Nestleder Grete Brandt Styremedl. Berit «Mimi» Larsen Styremedl. Tove-Mette Barbo Styremedl. Sverre Robertsen Styremedl. Anne Jørgensen Styremedl. Elisabeth Heitmann Varamedl. Henning Kristiansen Kontrollkomiteen AnneKarine Stensvik Kontrollkomiteen Per Møller Axelsen Furustikka

15 Leder Et idretts-departement i 5 divisjon! Av J. Blaalid, styremedlem i FIIF Monopol til norsk tipping. I 2003 vedtok Stortinget en reform som gir Norsk Tipping enerett til å drifte spilleautomater. Etter en overgangsperiode der de gamle automatene fases ut skulle overskuddet fra Norsk Tippings automater kanaliseres tilbake til idretten mv. Alle lag som har automatinntekter fra de gamle automatene skulle få en kompensasjon for å sikre at overgangen ble så knirkefri som mulig. For Furuset Ishockey ville vi gå ned fra inntekter på nær 1,5 mill kr fra spilleautomater til å få kr i kompensasjon. Krevende overgangsår For klubben ville det bli en krevende overgang fra solide inntekter, via et litt magert overgangsår, og til et nytt system med forhåpentligvis bra uttelling fra de nye automatene. Men et akseptabelt opplegg fordi det var tatt rimelig hensyn til klubbene i overgangsåret. Omleggingen ble imidlertid sterkt forsinket fordi operatørene av de gamle spilleautomatene tok saken til retten. I sommer forelå dommen fra lagmannsretten. Kultur- og kirkedepartementet bestemmer så at alle gamle automater skal fjernes pr Første normalår med inntekter fra de nye automatene til idretten blir i Det oppsiktsvekkende Departementet bestemmer at det ikke skal gis kompensasjon i overgangsåret 2006 likevel. Argumentasjonen er mer enn merkelig: siden 2004 og 2005 var gode år med solide automatinntekter, er det ikke nødvendig å gi idrettslag kompensasjon i 2006! Denne beslutningen treffes i slutten av september Departementet ber samtidig idrettslagene være sparsomme i 2005 slik at vi har noe å tære på i Hallo???? Departementet med ansvar for idrett har åpenbart null peiling på grasrota. Ethvert idrettslag av noe størrelse har selvsagt planlagt aktiviteten flere måneder fremover. En beskjed i slutten av september om å salte ned penger er meningsløs. Og i Norge er det jo faktisk er en del idrettslag som driver vinteridrett på sesongbasis! Furuset Ishockey har for eksempel inngått avtaler med trenere, isleie etc etc som strekker seg til mars Ikke bare var det umulig med en vesentlig reduksjon av utgiftene i de få månedene som gjensto av 2005; vi har også betydelige forpliktelser (inngått basert på løfter om kompensasjon) for resten av sesongen inn i 2006 som vi må oppfylle. Et departement i tåkeheimen En overraskende beslutning i slutten av september 2005 om å kutte kompensasjonen for 2006 er uhyre krevende, både for vår klubb og for hundrevis av andre klubber som driver på sesongbasis. Konklusjonen må bli at departementet med ansvar for idrett mangler grunnleggende innsikt om idretten. Hadde departementet vært en idrettsforening ville laget vært i 5 divisjon; uten snarlige utsikter til opprykk. Heldigvis har saken foreløpig en lykkelig slutt. Den nye regjeringen skar gjennom tøvet og besluttet at automatene først skal fjernes Dette er ingen ideell løsning, men klubben får mulighet til å håndtere denne sesongen på en akseptabel måte. Så får vi komme tilbake til økonomien i fremtidige sesonger senere. Furustikka 15

16 Furuset Ishockey IF A lag sett igjennom en lagleders øyne. Foto: Akers Avis Foto: Akers Avis Foto: Akers Avis Vårt A-lag i ishockey har hatt en kjempefin start på sesongen med at de i skrivende stund etter 13 serierunder er ubeseiret. Det er allerede 7 poeng ned til de 2 argeste konkurrentene Gjøvik og Grüner. Årsaken til dette er målbevisst trening og satsing som om vi var et UPC liga lag. Jeg sitter på kontoret mitt å ser rett på lagbildet fra i fjor, det er faktisk 11 spillere fra dette laget som er borte i år. Noen har valgt å trappe litt ned og trene mindre, noen satser på skolen andre har skader de ikke blir kvitt. 2 av spillerne har gått til UPC liga lag Sami til M/S og Kristian Forsberg til Storhamar. Kristian har hatt en kjempefin start på sin UPC liga karriere på Hamar noe vi alle gleder oss stort over. Selvfølgelig har jeg ikke glemt en klippe på laget som er blitt borte; Christian Nyborg han satser fullt på barnevogn trilling. Vi savner han men skjønner hans avgjørelse meget godt. Vår alltid nærværende spillende/sportslig leder/trener Anders Skaslien satser i år på å være sportslig leder i klubben og trener for sitt G 15 (90) lag og G 10 (95) lag. Alle vet jo hvilken jobb han gjør for klubben, han er den viktigste brikken i det positive som har skjedd og kommer til å skje i klubben i framtiden. Men vi har fylt opp med nye spennende spillere Jussi og Hannes er våre nye Finske innslag de har jo allerede vist oss hva de står for. David har falt naturlig inn i laget som en toppscorer og bringer en god porsjon rutine inn i laget. Fargeklatten Kenneth P og trekkspill virtuosen Patrik H fra lengre ned i gata (VIF). Teddy M har kommet fra Storhamar, en annen lang mann som har kommet til oss fra Ski er Lage K. Danièl K er tilbake fra NTG/ Lillehammer. Magnus U.G, Christopher H og Lars Erik F har valgt å ikle seg litt mer kledelige draktfarger igjen, de har vært i M/S. Det samme gjelder Fredrik T. Å ta imot Fredrik ble en rar opplevelse for meg. Jeg følte meg meget gammel når han kom, ikke bare har jeg gleden av å ta han imot å se han debutere i Furuset drakten som 19 åring. Jeg var materialforvalter på Furuset a lag da hans far storscoreren Sigurd Thinn debuterte på vårt A lag som 16 åring.(er blitt for gammel til å huske årstallet) Det er en fellesnevner for alle disse nye navnene i Furuset, alle har glidd perfekt inn i det gode miljøet som er på vårt a lag. Men vi skal heller ikke glemme at det er gutter som vil noe med hockeyen sin, tror de vil glede oss i klubben i mange år fremover i UPC ligaen.jeg glemmer selvfølgelig ikke de gutta som er igjen fra sist sesong Tommer n, Glenn A, Daniel L. Steffen, Rolf-M, Leifen, Skauern, Stian K, Raymond, Bogen, Kristoffer S, Elia og Stian C. Ja da det er flere i stallen yngste mann Kristian Skoveng og sist men ikke minst Mats Selbekk (som har vært uheldig med sykdom men kommer som en kule etter jul regner jeg med). Hva er fellesnevneren for alle disse, jo det er lojalitet, miljø og målbevisst satsing. Tar vi med oss de 3 sistnevnte faktorer videre kommer Furuset til å være tilbake der vi hører hjemme på toppen av Norsk hockey i løpet av få år. Trenerne er de samme som i fjor Aki med sin fargerike og engasjerte coaching av laget. Guttene skjønner med en gang om Aki ikke er fornøyd med jobben deres når han under kampen går over på Finsk tale. Levi gjør en meget bra jobb som ass trener, det samme gjelder Eivind sin jobb som keepertrener. Perry er et kapittel for seg han er vår alt mulig mann som han liker å kalles, uten slike som han kunne vi ikke drevet klubben videre. Han gjør en uvurderlig jobb for gutta. Hva tror vi om fremtiden? Hvordan kan Furuset greie det vil mange si, da er svaret greit. Det er ikke bare på senior nivået vi er på vei tilbake! Junior avdelingen er nå på et nivå tilnærmet der vi var på vår storhetstid. Det kryr av talenter som vil noe med idretten sin, de trener målbevisst for å bli bra hockeyspillere. Men til alle de unge husk å trene riktig, så dere ikke ødelegger dere isteden for å bli hockeyspillere. At Furuset sin seriøsitet blir tatt på alvor viser vel det faktum at 3 UPC liga lag stiller opp i treningskamper mot oss i desember ( M/S 17/12 og VIF 19/12 i Forum og Sparta 20/12-05 i Sparta amfi) Konklusjonen min er at Furuset er laget for norsk hockey i fremtiden. Sportslig hilsen Jørn Amundsen Lagleder A laget 16 Furustikka

17 Furuset Cup Fredag 18. november arrangerte FIIF Furuset Cup for 6.gang. Hele helgen frem til søndag kveld var satt av til spennende kamper. Ett lag skilte seg litt ut da de hadde tatt turen helt fra Bergen for å få med seg turneringen. De ankom fredag lastet med hockeyutstyr og soveposer, da de skulle overnatte i Forum. De reiste hjem meget fornøyde både som vinnere av årets Furuset cup hvor de slo VIF 3-2 i en meget nervepirrende finale, og fordi de hadde hatt en super helg hos oss. Til sammen var det 3. lag som skulle overnatte i forum. Bergen, Stjernen og Sparta, til sammen ca personer. Heldigvis var det bare Bergenslaget som overnattet fra fredag til lørdag da det samtidig var ungdomsklubb denne kvelden. Forum ble fylt med hockey jubel og danserytmer. I tillegg til alle kampene kunne spillere og foreldre benytte seg av vinnerlykken i utlodningen vi arrangerte. Furuset team 94 hadde ikke hatt problemer med å skaffe flotte premier fra sine sponsorer og andre som ville støtte Furuset Hockey. Det ble mange vinnerlodd og glade vinnere! Kafèen i Forum var fylt stort sett hele helgen. Menyen var utvidet slik at mange valgte å ta middagen her. Til dessert kunne de kjøpe oppskåret frukt i skåler som er et pilotprosjekt i samarbeid med Ishockeyforbundet. Et godt kosthold og sport hører sammen har vi alle lært av våre toppidrettsutøvere! Derfor ble det også servert frukt i garderobene til alle lag underveis i turneringen. Furuset Ishockey endte på en 3. plass etter at vi slo Sparta 5-3 i Bronsefinalen. Vi må si oss fornøyd med dette selv om ønsket var at vi skulle klare å hale i land bøtta dette året. På premiebordet sto en premie til hver spiller + to større pokaler. Den ene er som kjent vandrepokalen der flere lag har napp allerede. Nå markerte Bergen seg med et sterkt ønske om at denne pokalen en gang skal havne på Vestlandet. Den andre var pokalen for FairPlay. I år hadde både Ski og M/S 2 utvisninger hver gjennom hele turneringen. Men Ski stakk av med det siste strået da de kom høyere opp i plasseringen enn M/S. Søndag kveld kl 20 forlot siste laget Furuset Forum. Team 94 sto igjen, slitne, men med en god følelse. Her hadde mange unger hatt en fin helg. Og mange voksne også! Vi gratulerer Bergen som vinnere av årets Furuset Cup. I januar 2005 vant G 15 - laget en større turnering i Canada. Alle på og rundt laget gledet seg selvfølgelig over dette, og sugde på karamellen i flere dager. Vel hjemme ga en av de kjente ansiktene i klubben følgende kommentar da han hørte om cup-seieren: «Ja, da deltok det vel bare kokos-lag i den turneringen». Hvorfor er det så vanskelig å glede seg over andres suksess? Hvorfor må enkelte alltid trekke frem negative forhold? Det må da være slitsomt å gå gjennom livet med et mørkt sinn der kun egen suksess teller? Jeg er ikke psykolog og vet lite om hvilke mentale mekanismer som gir seg utslag når enkelte stort sett er sure og ser negativt på tilværelsen. Men internt i en klubb burde vi i alle fall kunne glede oss over hverandres fremgang. Derfor er det særlig hyggelig når mange i klubben for eksempel trekker frem Kokos god innsats fra yngre spillere på eldre lag. Kanskje vi også kan lære litt av spillerne som går innom keeper med noen ord og et vennlig slag på leggskinnet enten han har reddet et vanskelig skudd eller sluppet inn ei lompe. Jonas Blaalid Ps: Han med referansen til kokos-lagene hadde kanskje ikke så mye rede på hockey som han trodde. G 15 - laget ble senere i sesongen nr 2 i serien og nr 2 i NM, så kommentaren hans etter Canada-turneringen var nok en kokoskommentar. Furustikka 17

18 Furusetspillere på treningsleir i Kroatia Vi har ledige squash og tennistimer, tlf.: Det var en spent gjeng med unge tennisspillere som møttes på Gardermoen tirsdag i uka før høstferien. Ti dagers trening i Kroatia sto på timeplanen. De som skulle reise var en blanding av spillere fra Furuset, Grefsen, Godlia og Bygdøy, det var sju jenter og ni gutter og det var fem voksne ledsagere, med trener og primus motor, Jan Huus i spissen. Vi ble møtt med tre biler på flyplassen i Dubrovnik og etter et par timers kjøring på vakre og delvis svært svingete veier, kom vi fram til vårt bestemmelsessted Orebic. Her ble vi innkvartert, de voksne i huset til Jan, og ungdommene rett over gata hos naboene, Vasilka og Ivan, et par som vi etter hvert ble svært godt kjent med. Været var fantastisk, og etter litt mat, ble denne første dagen brukt til å gjøre seg litt kjent med stedet, og spesielt strendene og det utrolig klare vannet i Adriaterhavet. Onsdag morgen begynte treningen. Opp klokken åtte og en lett løpetur for å vekke kroppen. Så frokost, deretter en lett joggetur på ti minutter over til de fire grusbanene, hvor all tennisen foregikk. Ivan, nabo og banemester, var grytidlig oppe og sørget hele uken for at banene var spillbare, selv om regnet gjorde spede forsøk på å sabotere treningen et par av dagene. Det ble stort sett kjørt en formiddagsøkt fra 10 til 12, og etter lunch, en ny økt fra til 18. Det var masse tennis, men også en god del fysisk trening. Blant annet ble det løpt opp til et vakkert kloster som lå oppe i fjellsiden, og hvor det var en fantastisk utsikt over området og havet rundt Orebic. Men jeg er ikke så sikker på at alle spillerne var i stand til å nyte det vakre synet. Veien var stupbratt opp i ca 1,5 km og denne turen ble løpt flere ganger. Dette klosteret vil nok bli husket lenge. Det ble også arrangert en heldagsturnering, hvor alle fikk spille minst tre kamper. Her var innsatsen på topp, og det ble noen overraskende resultater. Det ble ikke trent hele tiden. En formiddag dro vi på sightseeing til øya Korcula, et mini-dubrovnik, ca 15 minutter med båt fra Orebic og med en vakker gamleby. Det ble også litt shoppingmuligheter for spillerne. Noe som også vil bli husket fra denne turen, er all den gode maten vi fikk servert. Vi spiste alle måltidene i «kjellerbodegaen» hos Vasilka og Ivan. Her spiste vi frokost, pastalunsjer i flere varianter, og masse forskjellig hjemmelaget kroatisk mat til middag, alltid to retter, noen ganger tilberedt på den store peisen, og ofte med lokale, søte vindruer til dessert. Det ble også feiret tre fødselsdager mens vi var der, og Vasilka vartet opp med flotte bursdagskaker. Med halv stilling som lærer, var det bare imponerende hvordan hun klarte å servere 21 sultne gjester tre nydelige måltider i ti dager. Etter ti flotte dager måtte vi vende kursen hjemover. Med slitne bein, men forhåpentligvis masse gode minner fra oppholdet, gikk turen tilbake til Oslo. Noe av det jeg vil huske best fra denne turen, er det flotte samholdet, alle smilene og det gode humøret som alltid var tilstede i gruppa. Og til slutt en stor takk til Jan Huus, trener, reiseleder, problemløser og mye mer. 18 Furustikka

19 Kenneth Nordheim vant GP i Bergen Våre eldste spillere fortsetter å imponere i starten på innendørssesongen. Under Grand Prix i Bergen i slutten av september, dro Kenneth Nordheim i land sin første GP-seier. Etter en sterk turnering slo han Anders Eide i finalen med 7/6 6/4. Kenneth har også levert en rekke andre god resultater under sesongen med seire i NC u/18 og i seniorturneringer, samt en tredjeplass i GP. Dette lover svært godt for den ambisiøse spilleren. Disse sterke resultatene viser seg også på rankinglistene. Da den siste rankingen kom i november, finner vi Kenneth helt oppe på en knallsterk 6.plass blant seniorene, og på andreplass i klasse u/18. Marina og Erica vant GP Under GP i Trondheim i slutten av august var det Marina Stanimirov sin tur til å gå til topps. Hun slo Hanne Kroken, Ullern, med 6/2 6/1 i finalen. En sterk prestasjon av Marina, som har slitt med skadeproblemer. Under GP på Hamar første helgen i oktober var det vårt nyeste tilskudd i klubben, Erica Koren Halvorsen(15), som slo til med seier, etter å ha vunnet 6/3 6/1 over Ulrikke von Ubisch i finalen. Erica kommer fra Drammen, har tidligere spilt for bl.annet Asker TK, og vil klart bety en forsterkning for damelaget, som forsvarte plassen i eliteserien. Meget sterkt! Og vi gratulerer Erica og Gerd Ingrid Huus med en flott 2. plass i NM u/18 for lag. Furustikka 19

20 Kan du skaffe annonser til Furustikka? Provisjon kontakt: eller mobil D e t n a t u r l i g e v a l g AKERS AVIS - den lokale budstikke Norske Shell AS Bydel Alna

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013

G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 G&G`s Girlpower Hockeycamp juni 2013 Vi har igjen gleden av å invitere til G&G`s Girlpower sommerhockeycamp. Dette er tredje året campen arrangeres i Schjongshallen på Hønefoss. I år vil vi starte søndag

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT!

Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Arrangørklubb BASKETBALL VERDENS MORSOMSTE IDRETT! Gratulerer! Gratulerer! Dere har fått muligheten til å være en del av et fantastisk arrangement som på en unik og nyskapende måte er tilrettelagt barn

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 1 Velkommen til en ny sesong! Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! Klubben utvikler seg stadig, og denne sesongen blir nok et spennende år. Det har skjedd mye på det organisatoriske planet,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE

Invitasjon AUG. Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE Invitasjon 2017 25. - 27. AUG Gangavstand mellom alle baner Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli Scan QR-koden og se video fra Grueturneringen her! Grue Kommune GRUE KOMMUNE

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp!

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp! Treningskamp i Ryfylkehallen - MIL jr Sunde jr Ca 10 1 Tirsdag 9.mars 2010 Ingen trengte å ha med bil på denne turen...det vil si at trener og lagleder måtte det! Vi hadde med oss masse utstyr, Joachim

Detaljer

SARPSBORG BANDYKLUBB

SARPSBORG BANDYKLUBB REGLEMENT/INFO POSTBANKEN SARPSBORG CUP AUGUST 2008 Spilleravgift overnatting - bowling Spilleravgiften betales i klubbhuset ved fotballbanen. Den kan betales i sekriteriatet til vår kasserer Lene Bøhaugen

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

-Topp kvalitet Ren idrettsglede

-Topp kvalitet Ren idrettsglede VIND Idrettslag Klubben er sjef! Erfaringer fra 2015 sesongen Trener / lagledelse Treninger og gjennomføring Kamper Cuper Lagkonto Eventuelt Vår visjon Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Våre normer og

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2015 28. - 30. AUG. Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUE KOMMUNE. Invitasjon 2015 28. - 30. AUG Gangavstand Velorganisert God service Gressbaner God mat Kjempedisko Tivoli GRUETURNERINGEN 35 år! Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN I år er det 35. gangen vi har gleden

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

HEGGEDAL CUP. Program Søndag 7.april

HEGGEDAL CUP. Program Søndag 7.april HEGGEDAL CUP Program Søndag 7.april VELKOMMEN TIL HEGGEDAL CUP 2013! Heggedal IL, fotballgruppa, ønsker igjen velkommen til fotballcup på Gjellum kunstgressbane i Heggedal. Heggedalscupen ble første gang

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag Nr. 2-2013. Opplag: 750. Årgang 35 Ansvarlig redaktør: Vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Innskjæringer rammer skolen Arendal kommune kutter for å få

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014

Foreldremøte Skeid G98.2. Mandag 6. januar 2014 Foreldremøte Skeid G98.2 Mandag 6. januar 2014 Agenda Sportslig opplegg for 2014 treninger og treningshelg, vinterserie, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2014 Støtteapparat, Økonomi, Dugnader

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE.

Invitasjon 2014 GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI 29. - 31. AUG GRUE KOMMUNE. GANGAVSTAND VELORGANISERT GOD SERVICE GRESSBANER GOD MAT KJEMPEDISKO TIVOLI Invitasjon 2014 29. - 31. AUG Grue Kommune GRUE KOMMUNE VELKOMMEN Grueturneringen har igjen gleden av å invitere deres jente-

Detaljer

Sluttspill Vestlandsligaen og Oslofjordligaen Måløy 18. oktober 20. oktober 2013

Sluttspill Vestlandsligaen og Oslofjordligaen Måløy 18. oktober 20. oktober 2013 Sluttspill Vestlandsligaen og Oslofjordligaen Måløy 18. oktober 20. oktober 2013 Måløy Sportsklubb arrangerer historiens første sluttspill mellom Vestlandsligaen og Oslofjordligaen 18. 20. Oktober i Måløy.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Om Generation Handball

Om Generation Handball I... e v o l l l a b d n ha 4. August - 8. August 2015 4. August - 8. August 2015 4. August - 8. August 2015 Om Generation Handball Generation Handball er en håndballfestival for unge mellom U12 U23. Spill

Detaljer

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole

Haugen AKS. Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole Haugen AKS Kurskatalog for Haugen Aktivitetsskole HØSTEN 2016 Til alle barn, foreldre og foresatte! Sommerferien er over og vi har hatt en fin oppstart i august med fokus på barnas sosiale kompetanse.

Detaljer

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010

Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Årsrapport for Jevnaker IF Fotball 2010 Innholdsfortegnelse - Styret 2010 - Økonomi - Barn og ungdomsfotballen - JIF Budbiler - Daglig leder - Vedlegg: - Budsjett 2011 - Resultatregnskap 2010 - Balanse

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Norway Cup Rjukan IL

Norway Cup Rjukan IL Norway Cup Rjukan IL Norway Cup 2011 for Rjukan Da nærmer det seg sommer og her kommer litt info om Norway cup og trening i sommerferien. Vi trener to dager i uken i ferien for de som er hjemme ( gjelder

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015 Vestre Aker Fotball 2007 Foreldremøte 23. april 2015 Agenda foreldremøte Om oss Tilbakeblikk på forrige sesong Mål for sesongen 2015 Seriespill og cuper Treninger Akademiet Hjemmeside/Lagside Klubbutstyr/treningstøy

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet

Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet Ny seier til IFE i paradegrenen i Kuliaden IFEs volleyball-lag forsvarte gullet fra forrige Kuliaden (og forrige, og forrige, og forrige,

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB 1 Velkommen til en ny sesong! Velkommen til en ny sesong med innebandy i Brumunddal! Også i år vokser klubben, og vi håper vi alle fortsetter å spre det gode budskap, og sørger for enda flere aktive barn

Detaljer

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6

INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 2 INNHOLD INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 VANVIKAN FLERBRUKS OG FOTBALLHALL 6 LAG OG TERMINLISTER SENIOR 4. DIVISJON 8 SENIOR 5. DIVISJON 9 GUTTER 16 10 GUTTER 14 11 JENTER 12 12 GUTTER 12

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer