Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene"

Transkript

1 FURUSTIKKA NR 1/2005 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år

2 Leder Det er med stor glede at vi igjen sender ut en ny klubbavis med samme kvalitet som før. Denne gangen skal vi også satse på å få den på plass på Websidene slik at alle kan lese den der. Der kan du også kopiere sider som du er interessert i og skrive dem ut eller sende dem. Det blir et nytt pluss til en fin klubbavis. Det er flere ting vi gjerne kunne ønsket oss i avisen; For det første /medlemmenes/lesernes sider. Her kan dere skrive innlegg om både det dere synes er bra og det som dere synes ikke er så bra i FIF eller i en eller flere av allianseidrettslagene. Vil også utfordre våre veteraner om å skrive og mimre litt - huske tilbake og sende inn historier som de vil dele med oss andre. Det ville vi satt stor pris på. Ved en oppsummering fra året som snart er gått vil vi trekke fram at kampen om rettferdige rammebetingelser fortsatt blir prioritert men dessverre med dårlig resultat så langt. Vi engasjerte oss både i planleggingen og tok aktivt del i årets bydelsdager. Været var ikke på vår side, men sitter allikevel igjen med et positivt inntrykk at det både er riktig og viktig å delta på dette årlige arrangementet. Det allianseidrettsforeningene vil trekke fram, finner dere på deres egne sider. Stiftelsen Furuset Tennissenter ble oppløst og Furuset Tennissenter tilbakeført Stifter, Furuset Idrettsforening. Ansvaret for driften av alle anleggene, Furuset Forum, Furuset Stadion og Furuset Tennissenter, ble fra 1. januar 2004 overført til Furuset Sportsanlegg as. De tennisinteresserte har sikkert også fått med seg at tennishallen har fått en nytt flott dekke som gjør hallen til en av de beste i Oslo. Ellers er det med en viss forventning vi avventer politikernes løfter om satsning på Groruddalen. Vi håper selvsagt at dette også skal gi seg positive utslag for idretten i vårt område. Arbeidet for uorganisert ungdom i regi av Furuset Allidrett IF må berømmes. Her tas et ansvar, som egentlig er et offentlig ansvar, men om vi kan klare dette på en positiv måte kan dette ha dobbel effekt. Både å gjøre lokalsamfunnet bedre å være i samt at alle disse ungdommene kan bidra og bli positive medspillere i FIF. En stor takk også til arrangementskomiteen Siw Rønold, Dag Foosnæs, Bård Wierli, Magne Stakvik og A laget (hockey) for gjennomføringen av årets Rock`n Roll Party i Furuset Forum. 200 medlemmer og venner av Furuset Idrettsforening storkoste seg gjennom kvelden. Videre venter vi spent på utviklingen av Furuset Aktivitetspark på sletta mellom Furuset Forum og Furuset Skole - se egen sak. Vil benytte denne anledning til å ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År med ønskene om at 2006 blir et enda bedre år for oss i FIF - både sportslig og ellers. Villy Bendiksen Har du innspill til eller meninger om klubbavisen så la oss høre fra deg! Utgiver: Furuset Idrettsforening Redaktør: Magne Stakvik Redaksjonskomitee: Rolf Stene, Bjørn Foss, Jonas Blaalid, Ronald Robertsen, Vidar H. Noreng. Besøksadresse: Furuset Idrettsforening Søren Bullsvei Oslo Postadresse: Postboks 9 Furuset 1001 Oslo E-post til redaksjonen: Layout / design: Raymond Nielsen Trykk: Merkur-Trykk AS Ferdiggjøring: Terje Nielsen og Bjørn Torre Opplag: Bladets artikler gjenspeiler ikke nødvendigvis utgivers syn. Utgivelsesplan for 2006: April - Desember 2 Furustikka

3 Til Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten og Kultur og Idrettsetaten Oslo, 27. september 2005 Omregulering og opparbeiding av sletta mellom Furuset skole og Furuset senter - innspill fra lokalmiljøet Som dere sikkert er kjent med, var det et sterkt engasjement i lokalmiljøet på Furuset mot den såkalte «Sentergata» mellom Jerikoveien og Granstangen - over sletta mellom Furuset skole og Furuset senter. Dette bidro til at politiske myndigheter besluttet å legge bort planene om å anlegge en ny vei i det aktuelle området. Det var flere grunner til engasjementet mot «Sentergata». Blant annet ønsket om å bevare et trafikkseparert miljø, sikre barns skoleveier og unngå miljøulemper for Furuset skole I tillegg var det et sterkt ønske om at sletta også for fremtiden skulle være et friluftsområde, der både barn og voksne kunne møtes til lek, idrett, sosiale- og kulturelle arrangement, slik den har fungert for Furusetbygda i nærmere 100 år. For å sikre at sletta også i årene som kommer kan være et godt utgangspunkt for aktiviteter i lokalmiljøet og til glede for befolkningen, må det foretas en omregulering av området, der det aktuelle arealet fortsatt blir avsatt til friluftsformål. Det er også nødvendig å gjøre utbedringer på sletta både for å rette opp «sår» etter arbeidet med «Sentergata», bl.a. fjerne deler av fortauet, slik at sletta kan tilrettelegges for allsidig aktivitet, og at Øvre Furuset borettslag og Furustien barnehage får tilbakeført arealer. Når vi med dette henvender oss til dere, er det fordi vi ønsker at Oslo kommune nå skal komme raskt på banen og bidra til at sletta kan bli et attraktivt møtested og aktivitetssenter for befolkningen på Furuset. Vi håper i den forbindelse at kommunale myndigheter vil legge vekt på behov og ønsker vi i lokalmiljøet har for fremtidig bruk av sletta. Innspillet, som er underskrevet av personer med tilknytning til organisasjoner og institusjoner i lokalmiljøet, bygger på en bred prosess der organisasjoner, institusjoner og personer med tilknytning til sletta har vært invitert til å komme med innspill og kommentarer til fremtidig bruk av sletta, og på planskisser som er utarbeidet i sakens anledning. Nedenfor følger en kort oppsummering av noen viktige punkter det er bred enighet om i lokalmiljøet. Sletta som møtested og aktivitetspark Det bør legges opp til at aktivitetene i all hovedsak skal være uorganisert. Det bør likevel være rom for noe organisert aktivitet, f.eks. i regi av skoler, barnehager og idrettslag. Blant aktivitetene vi ønsker det skal være rom for, er ballspill og annen fysisk aktivitet, kultur og sosiale sammenkomster. Mer konkret er vi i denne sammenheng opptatt av følgende: A Oppgradering av grøntområdet Det må foretas en oppgradering av grøntområdet, slik at det legges bedre til rette for fysisk aktivitet og ballspill (fotball, cricket, håndball, sandvolleyball, basket m.m.) Det kan legges til rette for noe av dette ute på selve sletta, noe kan om sommeren knyttes opp mot aktivitetsflata som vinterstid bruk til utendørs skøytebane (se nedenfor). Vi ønsker også at det skal anlegges en løpebane (60 m), en hoppegrop og en base for ballkast i enden av sletta opp mot Furusetveien/Furuset skole. Dette vil kunne bidra til større allsidighet, blant annet i den fysiske aktiviteten som utøves i regi av skolen. Det vil f.eks. også kunne brukes som et tilbud til personer som ønsker å ta idrettsmerket. B Utendørs islagt bane Vi ønsker også å bidra til å ivareta norske skøytetradisjoner gjennom å anlegge en utendørs islagt bane. Vi tenker at denne kan være islagt ca. 4 måneder i året, og brukes til andre formål de øvrige 8 månedene. Det vil være hensiktsmessig at banen ligger nært opp til Furuset Forum, bl.a. slik at kompressor og ismaskinen, som brukes i hallen, også kan benyttes til ifm utendørsbanen. Det er viktig at utendørsbanen legges slik at ismaskinen ikke må krysse gangveier. For å ivareta dette, må Furustien legges noe om i enden ned mot Furuset Forum. De 8 månedene banen ikke er islagt bør den kunne brukes til ballspill, kulturarrangementer o.l. C Torg/Festplass/Sankt Hanshaug Vi ønsker oss også en samlingsplass på sletta der vi kan møtes til sosiale arrangementer og festligheter. I noen Furustikka 3

4 av idéskissene som er utarbeidet, er dette tenkt som en kombinasjon av et slags torg og en (Sankt Hans) haug, med muligheter for allsidig bruk, herunder også arrangementer som involverer bål/grilling. Dette fordrer løsninger med opplegg for tilførsel av vann, bl.a. av hensyn til brannvern. D Asfaltert plass trafikktrening Det ligger i dag en asfaltert flate i den ene enden av sletta (ned mot Furustien barnehage). Denne blir i dag bl.a. benyttet av barnehagen til sykkelopplæring. Det er et ønske om at det også innenfor fremtidige løsninger legges til rette for sykkel-/trafikkopplæring. E Idéskisser Som nevnt, har diskusjonene i lokalmiljøet både under aksjonene mot «Sentergata», og i ettertid, i forhold til den fremtidige opparbeidelsen og bruken av sletta, resultert i ulike idéskisser. Disse vil kunne gi utfyllende informasjon med hensyn til hvordan vi tenker oss at sletta kan se ut og brukes i fremtiden. Regulering av området avgrensning mot «naboer» I forbindelse med byggingen av «Sentergata» oppsto det noen problemer som ikke ble løst i og med beslutningen om å stoppe byggingen. Dette gjelder i første rekke parkering for Øvre Furuset Borettslag, varelevering til Furuset Senter og utearealet til Furustien barnehage. Det er viktig at også disse problemene blir løst på en tilfredsstillende måte i den videre prosessen. Det ligger i dag et avgrenset område mellom sletta, barnehagen og Øvre Furuset borettslag, som etter det vi har forstått er regulert for bygging av omsorgsboliger. Vi har også forstått det slik at bydelsutvalget har foreslått at dette omreguleres til friluftsområde. Vi håper at en omregulering av dette området kan ses i sammenheng med løsninger for sletta og de ovennevnte problemene. Finansiering Å gjøre sletta til en attraktiv møteplass og sentrum for aktiviteter i lokalmiljøet, i tråd med det lokalbefolkningen ønsker, vil koste penger. (Etter det vi forstår er) Vi vet det er avsatt noen midler til opparbeidelse av sletta i forbindelse med de tidligere planene for «Sentergata» og at disse midlene skal brukes til å imøtekomme noen av ønskene. Søkte spillemidler innvilget i 2005 kommer i tillegg til dette. Vi håper i tillegg at kommunen søker om ytterligere spillemidler i 2006 til noen av de andre konkrete «anleggene» som er nevnt ovenfor. Vi håper dessuten at Oslo kommune v/byråd Horntvedt følger opp sine lovnader om at Sletta skal utvikles i samarbeid med lokale krefter til å bli et godt park- og nærmiljøanlegg som man kan være stolte av. Videre at det bevilges «friske» penger, som et bidrag til å skape et godt miljø og trivsel for oss beboere på Furuset og bydel Alna. (i Groruddalen.) Vi vil komme tilbake med ytterligere innspill til andre konkrete aktivitetsarealer som kan tilpasses etter at reguleringsprosessen er noe mer avklart, men i god tid før søknadsfristen for nye spillemidler. Helt til slutt vil vi gi uttrykk for et håp om en velvillig oppfølging av dette innspillet fra kommunens side, og at en opparbeidelse av sletta i tråd med lokalbefolkningens ønsker kan finne sted i nær fremtid. Med vennlig hilsen Gørild Sæland Eva Rueslåtten Magne Stakvik (s) Leder - driftsstyret Furuset Vel Daglig leder Furuset v/furuset skole Idrettsforening Kelly Hunter (s) Mohammed Nasir (s) Margaretha Ingves (s) Leder - FAU Øvre Furuset borettslag Furustien barnehage Furuset skole May Grimdalen (s) Rektor - Furuset Skole Jan Lillejord (s) Aksjonsgruppa mot ny Sentergate 4 Furustikka

5 Furustikka 5

6 Hurra for Regnbuen! Hver dag trener og konkurrerer mellom 500 og 700 barn og unge i Furuset Forum. Foreldre, besteforeldre og småsøsken er med og heier. Salget fra vafler, kaffe, pølser med potetmos fra den foreldredrevne Kafe Forum går strykende og gir klingende mynt i kassa til Furuset Håndball IF og Furuset Ishockey IF. Har du noen gang stilt deg spørsmålet; Hvem er det som neste dag handler, tar i mot varer, fyller opp brusdisken og sørger for at det igjen er nok vaffelrøre i bøttene og at ny toast blir laget? Hvem er det egentlig som sørger for at kaffetraktere, kanner og potetmosmaskinen renses. At det er ryddig og reint på lager- og kjølerom og at klubbkontorer, kafelokaler med stoler og bord, inngangsparti, trapper, toaletter, ganger og møterom ryddes og vaskes. Hvem er det som fjerner hundrevis av sigarettstumper i inngangspartiet, snusklyser i toalettrenna, halve kaffekopper og «Mr. Lee begre», som er tredd inn mellom stolrekkene på tribunen. Hvem er det som sørger for utendørs stell av blomster, klipp av gress og fjerning av søppel. Svaret er «Regnbuen». Hvem er så denne «Regnbuen»? Regnbuen Arbeids- og Aktivitetsforum drives av Furuset Idrettsforening i et nært samarbeid med Sysselsettingsseksjonen i Bydel Alna. Målgruppen er personer med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser, samt ulike grupper arbeidsledige som trenger alternative arbeidsoppgaver for rehabilitering og kvalifisering. Derfor er ikke hverdagen alltid like forutsigbar og enkel. Noen dager kan det være tungt å komme på jobb. Tunge tanker sliter og river i en. Mye tid blir brukt på motivering og løsing av problemer og utfordringer som for friske mennesker kan føles små og bagatellmessige. Dette går naturligvis ut over arbeidsoppgaver som vi «burde» ha gjort. På dagtid driver Regnbuen kantine for de som jobber i Furuset Forum og for besøkende barnehager, skoleklasser, og pensjonistgrupper. Etter hvert har det blitt mer og mer av catering til bydelsmøter og kurs og seminarer i Forum. I tillegg henter og leverer Regnbuens bruker post, vasker trøyer og noe utstyr til A-laget i ishockey. Regnbuen er også en viktig brikke rundt organisering og tilrettelig av allidretts- og kulturaktiviteter for bydelens SFO`er Dette skaper reelle og gode arbeidstreningsplasser. For ovennevnte arbeid mottar Regnbuen 10 % av brutto omsetning av salg og catering på dagtid ca. kr pr. år. Dette brukes til å støtte opp turer og sosiale arrangement for Regnbuens brukere. 6 Furustikka

7 Årets klubb kveld! Torsdag 15. desember kl Dere er herved invitert til tidenes handlekveld. NB! Disse rabattene gjelder KUN denne kvelden og kun på de varer vi har i butikken, vi foretar ingen bestillinger på disse rabattene! Det blir førstemann til mølla...blir vi utsolgt - var du for sen, så møt opp tidlig dette blir ellevilt! Ill.bilde Masse kupp du ikke bør gå glipp av! Alle fritidsko og fritidsbekledning 50% Alle fotballsko 70% Klubb shorts og strømper Gjør unna de nyttige julegavene denne kvelden! 40% Klubbdress 35% Alle leggskinn og keeper hansker 60% Minimum 30% på samtlige varer denne kvelden Klubb: _ Dato/Kl. G-Sport klubb butikk og lagersalg Trondheimsveien 391 Tlf Åpningstid: Lørdag: sport er alt

8 Velkommen til Ung i Forum Hver fredag og lørdags kveld møtes ungdommer i alderen år fra bydel Alna til aktivitetstilbudet Ung i Forum. Etter at ungdomsklubben på Furuset Senter ble lagt ned for et par år siden, hadde ikke uorganisert ungdom på Furuset fast tilholdssted. Dette ønsket Furuset Allidrett IF, Furuset IF og bydelsadministrasjonen å gjøre noe med. Gatekamp I samarbeid med Oslo Idrettskrets og Storbyprosjektet ble det i fjor høst startet opp Gatekampaktiviteter på lørdagskveldene. Navnet høres fryktelig skummelt ut, men Vidar H. Noreng, leder i Furuset Allidrett IF kan fortelle at meningen med aktivitetene er å gi ungdommen et sosialt idrettstilbud, der de selv kan være med på å ta ansvar for å planlegge, utforme og arrangere sine egne aktiviteter. Målet er å ta opp kampen mot destruktiv adferd i lokalmiljøet. I håndballhallen i Furuset Forum på lørdager mellom kl til pågår det en rekke aktviteter som trampoline, basketball, bordtennis, breakdance, fotball og mye musikk. Det er fortsatt flest gutter som er aktive, men det kommer stadig flere jenter med. Ungdomsklubb Furuset Allidrett IF har også et nært samarbeid med Ungdomsrådet i bydel Alna, Gran skole, Furuhuset, Furuset Supporterklubb og Fredsduene for Ungdom. Sammen har vi startet opp en ungdomsklubb i Furuset Forum på fredager mellom kl Klubben blir stadig mer og mer besøkt. Klubben er selvsagt åpen for medlemmer fra alle alliansene. Foruten et godt diskotek med et avansert lysanlegg er det biljard, bordtennis, danse- matte, internettkafe og fotballspill. Videre er det bygd en barløsning (med murstein fra det gamle klubbhuset på Furuset Stadion), der ungdommene kan kjøpe mineralvann, toast og snacks eller bare ta en hyggelig prat med hverandre. Furuset Allidrett IF har også tatt opp landhockey på programmet. Disse trener samtidig med ungdomsklubben i håndballhallen mellom kl og Har du lyst til å prøve en ny idrett? Møt opp. Over jul starter vi opp med temakvelder og et særskilt utdanningstilbud til ungdom som ønsker å være med som hjelpeledere og instruktører. Det er viktig å skape identitet og lokaltilhørighet. Dette får vi hvis ungdommen selv er med på å ta et reelt ansvar og få innflytelse gjennom å planlegge det som skal skje. Vi ser gjerne at ungdom fra Furuset fotball, håndball, ishockey og tennis IF også blir med på dette. Så ta kontakt på tlf Jobbsøk Furuset Idrettsforening og Furuset Allidrett IF har i samarbeid med bydel Alnas Ressurssenter for Arbeid og Integrering startet et eget jobbsøketilbud i Furuset Forum på mandager og torsdager mellom kl og Her kan ungdom som sliter med å skaffe seg jobb eller som er usikre på hva som finnes av skoletilbud - få råd og veiledning. Ta kontakt med Arne Amundsen på tlf Furustikka

9 Moro med Idrett 535 barn fra 12 SFOèr fra bydelene Alna og Stovner er med på Moro med Idrett i regi av Furuset Allidrett IF. Aktivitetene foregår tirsdag til fredag mellom kl og i håndball- og ishallen i Furuset Forum. Målet er at barna i løpet av skoleåret skal få prøve seg i ulike aktiviteter; skøytelek, ulike ballspill, tennis, gymnastikk, trampoline, dans og rytmikk og sangleker. Unge medlemmer fra Furuset Ishockey, Håndball og fotball fungerer som instruktører og trenere i samarbeid med koordinatorene Anita Bovoll og Inger Wold. Med våre aktiviteter får vi glade unger, som får prøvd seg i forskjellige aktiviteter. Og det på en tid der mange idrettsanlegg står tomme, sier Vidar H. Noreng leder i Furuset Allidrett IF. I tilegg samarbeider vi med SFOène om kulturaktiviteter som Stjerner i sikte, dansekurs, forfatterbesøk, kunstutstilling, filmframvisninger, nissefest m.m. Aktivitetene støttes økonomisk av bydel Alna. Medlemskap i Furuset Allidrett gir for øvrig fordeler som gratis lån av hjelm og skøyter, og gratis adgang til frigåing hver søndag under issesongen i Furuset Forum Sommercampen en suksess! Årets sommercamp i regi av Furuset Allidrett IF, de to første ukene i skoleferien, for barn og unge i alderen 6-14 år ble en kjempesuksess. I flott sommervær hadde 95 barn utrolige idrettsopplevelser både i Furuset Forum, Furuset Tennissenter, Furuset Stadion og ikke minst på Nordre Lindeberg Gård. Dyktige instruktører ledet barna i aktiviteter som tennis, friidrett, fotball, håndball, basketball, innebandy, landhockey, lek, breakdance, trampoline, rulleskøyter, turer/friluftsliv m.m. Vi kommer tilbake neste år, sa så godt som alle ungene! Sommercampen ble økonomisk støttet av bydel Alna. Torsdagstrimmen Hver torsdag mellom kl til er det torsdagstrim i Furuset Forum for personer med psykiske problemer. Først en time med diverse gymsalaktiviteter, etterfulgt av et tilbud om kaffe og vafler i kafeen. Målet er å gi et fleksibelt og brukervennlig tilbud, der sosiale aspektet blir høyt vektlagt. Målgruppen er personer over 18 år, primært i Bydel Alna. Det er registrert ca. 20 brukere av tilbudet, med stor variasjon i alder og fysisk form. Torsdagstrimmen er et tilbud som stiller få krav til utstyr, kondisjon og økonomi. Deltakerne gir uttrykk for å være godt fornøyd. De sier det er godt å ha noe å gå til, at tilbudet er viktig både fysisk og psykisk. Tilbudet blir støttet økonomisk fra bydel Alna. Sprett og sprell Sprett og Sprell er et tilbud på tirsdager mellom kl og om lettere fysisk aktivitet til Regnbuens Arbeids- og Aktivitetsforums deltakere og ledere. Tilbudet er også åpent for beboere fra de ulike bofellesskap i bydelen med enklere ballspill, spill og leker, koordinasjonstrening, uttøyning og avspenning. 16 personer er registrert som medlem i Furuset Allidrett IF. Gjennom arbeidet og aktivitetstilbudet på dagtid kommer deltakerne i kontakt med medlemmer i Furuset IF`s allianseforeninger og kontakt etableres. For noen blir det derved naturlig å gå på ishockeykamper eller andre kveldsarrangement i Furuset Forum. To av gutta har fått jobb i utvisningsboksen på Furuset A-lags hjemmekamper. Våren 2005 ble landhockey en aktivitet i regi av Furuset Allidrett IF. Vi stiller med to lag i seriespill et junior- og et seniorlag. Det er vesentlig barn med pakistansk bakgrunn som er med. Målet er i løpet av høsten å vinteren også å rekruttere etnisk norske til aktiviteten. Vi trener hver fredag kveld fra kl til i håndballhallen. Furustikka 9

10 G15 med en strålende 2005 sesong Furuset G15 har hatt en lang og strålende sesong i Laget startet allerede i mars med deltakelse i Skjetten Cup. Etter innledende puljeseier ble det tap i kvartfinalen mot Skjetten sitt G16 interkretslag, som senere vant hele turneringen. I GM 2005 (Groruddalsmesterskapet) gikk laget helt til topps etter scoringsrekord i finalen med seier 15-0 over Romsås. I slutten av juni dro laget til Arvika for deltakelse i en av Sveriges største ungdomsturneringer. Til sammen 40 spillere og foresatte var med på turen hvor vi hadde leid 10 campinghytter til overnatting. Både sosialt og resultatmessig ble dette en strålende opplevelse. Furuset G15 gikk helt til topps i årets Arvika turnering. Deretter fulgte Adidas Cup (uoffisielt NM). Her ble det sier i puljespillet, før laget tapte 0-2 mot Teie fra Tønsberg i kvartfinalen. Teie vant forøvrig vår klasse G15. I årets Norway Cup deltok laget i klasse G16, men det så ikke ut til å påvirke gutta noe særlig. Laget vant igjen sin innledende pulje med bla. seier 1-0 over Pequininios fra Brasil. Brasilianerne har vunnet Norway Cup de siste to årene i vår årsklasse. I kvartfinalen ble det tap med 2-3 mot Odd Grenland sitt G16 interkretslag. Furuset G15 gikk ubeseiret igjennom årets seriespill i 2. divisjon og er dermed klare for 1. divisjon i Laget vant 16 og spilte 2 uavgjorte kamper med en målforskjell på Også vårt 2. lag gjorde en strålende prestasjon i årets serie med 5. plass i sin avdeling. I årets OBOS CUP (Oslomesterskapet) gikk laget helt til finalen etter seier 3-2 over Kolbotn i semifinalen. I finalen som ble spilt i Manglerudhallen søndag 30. oktober var Vålerenga motstander. I en jevn og spennende kamp tapte Furuset til slutt 1-3 mot et av landets beste 15-års lag. Stålende innsats av våre gutter Alt i alt en fantastisk sesong for laget som er resultatet av lang og god treningsinnsats. Vi gleder oss allerede til sesongen Furustikka

11 Klubb genser veil. 250,- Puma Nikkers veil. 350,- Fotball strømpe ass. veil. 100,- Totalt 700,- KLUBBPRIS 350,- Vi har en god del spennende tilbehør, vinter trenings produkter til kanonpriser! Ta turen innom deres offisielle klubb shop på Kalbakken! G-Sport klubb butikk og lagersalg Trondheimsveien 391 Tlf Åpningstid: Lørdag: sport er alt

12 Leder Furuset håndball har som målsetting å drive håndball i Furuset og områdene rundt. I vårt nærområde er det flere klubber som sogner til nesten samme geografi. Dette skaper utfordringer for alle som ønsker at klubben vår skal vokse og fremdeles være et godt sted å drive med idretten vår i. Det skaper også muligheter for å kunne samarbeide med våre naboklubber. Vi i Furuset har flere lag med få spillere og det har også flere av naboklubbene. Det blir mer vanlig å slå sammen lag over klubbgrensene, og vi bør begynne å tenke på disse mulighetene. Det beste samarbeidet har vi i Furuset med Ellingsrud og VårCup. Denne cupen er noe vi har samarbeidet om i 4-5 år og er en god og populær cup for begge klubber. Jeg ber alle foreldre og foresatte om å sette av helgen mai til VårCupen. Hvis alle viser ansvar og tar i et tak denne helgen, så vil klubben nyte godt av gode I pinsen hvert år er det Cup i Fredrikstad. Det har i mange år vært tradisjon for nesten alle lag i inntekter og mye moro for spillerne. Det er dessverre et vanlig problem at de frivillige organisasjonene sliter med å få besatt styreplassene og viktige verv med dertil ivrige personer. Vi i Furuset føler også dette problemet hos oss. Jeg ber om at flere vil velge å gjøre en innsats for våre barns klubb. Det er bra for samhold og miljø at flere deler på ansvaret. I dag er for mange oppgaver fordelt på noen få personer. Dette er å drive rovdrift på mennesker, og er absolutt ikke bra. En oppfordring til alle i Furuset : BRUK NETTSIDENE. Nettsidene er bedre oppdatert enn noen gang. Klubbens informasjon til medlemmene og foreldrene vil stadig oftere være tilgjengelig på nettsidene først. Rolf Stene Leder FredrikstadCup Furuset å reise dit. Jentene gleder seg et helt år til neste pinse. Det er ikke tvil om hva som er mest gøy med håndballen. Det er å reise på Cup! 12 Furustikka

13 J89 i TeramoCup i Italia J89 slo på den store tromma og tok turen til TeramoCup i Italia den juli i år. Etter hva vi har hørt hadde jentene og alle som var med en uforglemmelig opplevelse. Bak fra venstre: Caroline Stokke, Trine Thomassen, Maja Johansen, Henriette Kjærnli, Lene Opsiøn, og Pia Sørensen. Forran fra venstre: Jule Vissgren, Ida Holter, CecilieTsesemetis og Hanne Birkeland TeramoCup arrangerer en gedigen parade og våre jenter markerer seg.. Furustikka 13

14 Jeanette Røhmer er 17-spiller og hun spiller på K2, vårt damelag. Hun er også håndballdommer for Furuset og har en annen 17- spiller, Camilla Ekholdt som makker. Disse to er plukket ut av region Øst-Norge til en talentgruppe for spesielt lovende dommere. Jeanette har på alle måter HÅNDBALL som sin store lidenskap. Hun har hverdagen på Treiders håndballinje på andre året og har planer om å fortsette håndballutdannelsen på en skole i Viborg i Danmark. Det er et skår i gleden i skrivende stund; Jeanette røk et korsbånd i kneet i begynnelsen av november. Dette tar vanligvis mange måneder å lege, og det må en operasjon til. Med nye metoder håper man å korte ned skadetiden. Hun trener kneet helt fra starten av for at kirurgen skal ha mer å sy i når det skal opereres. Jeanette startet å spille håndball som 7-åring i Nordstrand og er Furusetspiller på andre sesongen. Pappa Sverre er også svært opptatt av håndball. Han trener flere lag i Furuset, så vi vet hva det snakkes om rundt middagsbordet der i gården. Vi ønsker Jeanette lykke til med håndballkarrieren og håper skaden blir leget fort. Portrett Håndballskolen er i full gang, men vi ønsker flere spillere! Vi trener hver tirsdag på LINDEBERG SKOLE klokken Håndballskolen er for barn født i 1997 og Når du møter opp får du en ball og en t-skjorte. Det koster 900 kroner frem til sommeren, og vi skal være med på flere cuper og LOPPETASSEN, som er en svært morsom serie med mini-cuper. Veldig populært for de små håndballspillerne. Har du spørsmål, så ring Grete Brandt på tlf Styret og ledere Oppgaver Navn Tlf. p Mobil: E-post Leder Rolf Stene Nestleder Grete Brandt Styremedl. Berit «Mimi» Larsen Styremedl. Tove-Mette Barbo Styremedl. Sverre Robertsen Styremedl. Anne Jørgensen Styremedl. Elisabeth Heitmann Varamedl. Henning Kristiansen Kontrollkomiteen AnneKarine Stensvik Kontrollkomiteen Per Møller Axelsen Furustikka

15 Leder Et idretts-departement i 5 divisjon! Av J. Blaalid, styremedlem i FIIF Monopol til norsk tipping. I 2003 vedtok Stortinget en reform som gir Norsk Tipping enerett til å drifte spilleautomater. Etter en overgangsperiode der de gamle automatene fases ut skulle overskuddet fra Norsk Tippings automater kanaliseres tilbake til idretten mv. Alle lag som har automatinntekter fra de gamle automatene skulle få en kompensasjon for å sikre at overgangen ble så knirkefri som mulig. For Furuset Ishockey ville vi gå ned fra inntekter på nær 1,5 mill kr fra spilleautomater til å få kr i kompensasjon. Krevende overgangsår For klubben ville det bli en krevende overgang fra solide inntekter, via et litt magert overgangsår, og til et nytt system med forhåpentligvis bra uttelling fra de nye automatene. Men et akseptabelt opplegg fordi det var tatt rimelig hensyn til klubbene i overgangsåret. Omleggingen ble imidlertid sterkt forsinket fordi operatørene av de gamle spilleautomatene tok saken til retten. I sommer forelå dommen fra lagmannsretten. Kultur- og kirkedepartementet bestemmer så at alle gamle automater skal fjernes pr Første normalår med inntekter fra de nye automatene til idretten blir i Det oppsiktsvekkende Departementet bestemmer at det ikke skal gis kompensasjon i overgangsåret 2006 likevel. Argumentasjonen er mer enn merkelig: siden 2004 og 2005 var gode år med solide automatinntekter, er det ikke nødvendig å gi idrettslag kompensasjon i 2006! Denne beslutningen treffes i slutten av september Departementet ber samtidig idrettslagene være sparsomme i 2005 slik at vi har noe å tære på i Hallo???? Departementet med ansvar for idrett har åpenbart null peiling på grasrota. Ethvert idrettslag av noe størrelse har selvsagt planlagt aktiviteten flere måneder fremover. En beskjed i slutten av september om å salte ned penger er meningsløs. Og i Norge er det jo faktisk er en del idrettslag som driver vinteridrett på sesongbasis! Furuset Ishockey har for eksempel inngått avtaler med trenere, isleie etc etc som strekker seg til mars Ikke bare var det umulig med en vesentlig reduksjon av utgiftene i de få månedene som gjensto av 2005; vi har også betydelige forpliktelser (inngått basert på løfter om kompensasjon) for resten av sesongen inn i 2006 som vi må oppfylle. Et departement i tåkeheimen En overraskende beslutning i slutten av september 2005 om å kutte kompensasjonen for 2006 er uhyre krevende, både for vår klubb og for hundrevis av andre klubber som driver på sesongbasis. Konklusjonen må bli at departementet med ansvar for idrett mangler grunnleggende innsikt om idretten. Hadde departementet vært en idrettsforening ville laget vært i 5 divisjon; uten snarlige utsikter til opprykk. Heldigvis har saken foreløpig en lykkelig slutt. Den nye regjeringen skar gjennom tøvet og besluttet at automatene først skal fjernes Dette er ingen ideell løsning, men klubben får mulighet til å håndtere denne sesongen på en akseptabel måte. Så får vi komme tilbake til økonomien i fremtidige sesonger senere. Furustikka 15

16 Furuset Ishockey IF A lag sett igjennom en lagleders øyne. Foto: Akers Avis Foto: Akers Avis Foto: Akers Avis Vårt A-lag i ishockey har hatt en kjempefin start på sesongen med at de i skrivende stund etter 13 serierunder er ubeseiret. Det er allerede 7 poeng ned til de 2 argeste konkurrentene Gjøvik og Grüner. Årsaken til dette er målbevisst trening og satsing som om vi var et UPC liga lag. Jeg sitter på kontoret mitt å ser rett på lagbildet fra i fjor, det er faktisk 11 spillere fra dette laget som er borte i år. Noen har valgt å trappe litt ned og trene mindre, noen satser på skolen andre har skader de ikke blir kvitt. 2 av spillerne har gått til UPC liga lag Sami til M/S og Kristian Forsberg til Storhamar. Kristian har hatt en kjempefin start på sin UPC liga karriere på Hamar noe vi alle gleder oss stort over. Selvfølgelig har jeg ikke glemt en klippe på laget som er blitt borte; Christian Nyborg han satser fullt på barnevogn trilling. Vi savner han men skjønner hans avgjørelse meget godt. Vår alltid nærværende spillende/sportslig leder/trener Anders Skaslien satser i år på å være sportslig leder i klubben og trener for sitt G 15 (90) lag og G 10 (95) lag. Alle vet jo hvilken jobb han gjør for klubben, han er den viktigste brikken i det positive som har skjedd og kommer til å skje i klubben i framtiden. Men vi har fylt opp med nye spennende spillere Jussi og Hannes er våre nye Finske innslag de har jo allerede vist oss hva de står for. David har falt naturlig inn i laget som en toppscorer og bringer en god porsjon rutine inn i laget. Fargeklatten Kenneth P og trekkspill virtuosen Patrik H fra lengre ned i gata (VIF). Teddy M har kommet fra Storhamar, en annen lang mann som har kommet til oss fra Ski er Lage K. Danièl K er tilbake fra NTG/ Lillehammer. Magnus U.G, Christopher H og Lars Erik F har valgt å ikle seg litt mer kledelige draktfarger igjen, de har vært i M/S. Det samme gjelder Fredrik T. Å ta imot Fredrik ble en rar opplevelse for meg. Jeg følte meg meget gammel når han kom, ikke bare har jeg gleden av å ta han imot å se han debutere i Furuset drakten som 19 åring. Jeg var materialforvalter på Furuset a lag da hans far storscoreren Sigurd Thinn debuterte på vårt A lag som 16 åring.(er blitt for gammel til å huske årstallet) Det er en fellesnevner for alle disse nye navnene i Furuset, alle har glidd perfekt inn i det gode miljøet som er på vårt a lag. Men vi skal heller ikke glemme at det er gutter som vil noe med hockeyen sin, tror de vil glede oss i klubben i mange år fremover i UPC ligaen.jeg glemmer selvfølgelig ikke de gutta som er igjen fra sist sesong Tommer n, Glenn A, Daniel L. Steffen, Rolf-M, Leifen, Skauern, Stian K, Raymond, Bogen, Kristoffer S, Elia og Stian C. Ja da det er flere i stallen yngste mann Kristian Skoveng og sist men ikke minst Mats Selbekk (som har vært uheldig med sykdom men kommer som en kule etter jul regner jeg med). Hva er fellesnevneren for alle disse, jo det er lojalitet, miljø og målbevisst satsing. Tar vi med oss de 3 sistnevnte faktorer videre kommer Furuset til å være tilbake der vi hører hjemme på toppen av Norsk hockey i løpet av få år. Trenerne er de samme som i fjor Aki med sin fargerike og engasjerte coaching av laget. Guttene skjønner med en gang om Aki ikke er fornøyd med jobben deres når han under kampen går over på Finsk tale. Levi gjør en meget bra jobb som ass trener, det samme gjelder Eivind sin jobb som keepertrener. Perry er et kapittel for seg han er vår alt mulig mann som han liker å kalles, uten slike som han kunne vi ikke drevet klubben videre. Han gjør en uvurderlig jobb for gutta. Hva tror vi om fremtiden? Hvordan kan Furuset greie det vil mange si, da er svaret greit. Det er ikke bare på senior nivået vi er på vei tilbake! Junior avdelingen er nå på et nivå tilnærmet der vi var på vår storhetstid. Det kryr av talenter som vil noe med idretten sin, de trener målbevisst for å bli bra hockeyspillere. Men til alle de unge husk å trene riktig, så dere ikke ødelegger dere isteden for å bli hockeyspillere. At Furuset sin seriøsitet blir tatt på alvor viser vel det faktum at 3 UPC liga lag stiller opp i treningskamper mot oss i desember ( M/S 17/12 og VIF 19/12 i Forum og Sparta 20/12-05 i Sparta amfi) Konklusjonen min er at Furuset er laget for norsk hockey i fremtiden. Sportslig hilsen Jørn Amundsen Lagleder A laget 16 Furustikka

17 Furuset Cup Fredag 18. november arrangerte FIIF Furuset Cup for 6.gang. Hele helgen frem til søndag kveld var satt av til spennende kamper. Ett lag skilte seg litt ut da de hadde tatt turen helt fra Bergen for å få med seg turneringen. De ankom fredag lastet med hockeyutstyr og soveposer, da de skulle overnatte i Forum. De reiste hjem meget fornøyde både som vinnere av årets Furuset cup hvor de slo VIF 3-2 i en meget nervepirrende finale, og fordi de hadde hatt en super helg hos oss. Til sammen var det 3. lag som skulle overnatte i forum. Bergen, Stjernen og Sparta, til sammen ca personer. Heldigvis var det bare Bergenslaget som overnattet fra fredag til lørdag da det samtidig var ungdomsklubb denne kvelden. Forum ble fylt med hockey jubel og danserytmer. I tillegg til alle kampene kunne spillere og foreldre benytte seg av vinnerlykken i utlodningen vi arrangerte. Furuset team 94 hadde ikke hatt problemer med å skaffe flotte premier fra sine sponsorer og andre som ville støtte Furuset Hockey. Det ble mange vinnerlodd og glade vinnere! Kafèen i Forum var fylt stort sett hele helgen. Menyen var utvidet slik at mange valgte å ta middagen her. Til dessert kunne de kjøpe oppskåret frukt i skåler som er et pilotprosjekt i samarbeid med Ishockeyforbundet. Et godt kosthold og sport hører sammen har vi alle lært av våre toppidrettsutøvere! Derfor ble det også servert frukt i garderobene til alle lag underveis i turneringen. Furuset Ishockey endte på en 3. plass etter at vi slo Sparta 5-3 i Bronsefinalen. Vi må si oss fornøyd med dette selv om ønsket var at vi skulle klare å hale i land bøtta dette året. På premiebordet sto en premie til hver spiller + to større pokaler. Den ene er som kjent vandrepokalen der flere lag har napp allerede. Nå markerte Bergen seg med et sterkt ønske om at denne pokalen en gang skal havne på Vestlandet. Den andre var pokalen for FairPlay. I år hadde både Ski og M/S 2 utvisninger hver gjennom hele turneringen. Men Ski stakk av med det siste strået da de kom høyere opp i plasseringen enn M/S. Søndag kveld kl 20 forlot siste laget Furuset Forum. Team 94 sto igjen, slitne, men med en god følelse. Her hadde mange unger hatt en fin helg. Og mange voksne også! Vi gratulerer Bergen som vinnere av årets Furuset Cup. I januar 2005 vant G 15 - laget en større turnering i Canada. Alle på og rundt laget gledet seg selvfølgelig over dette, og sugde på karamellen i flere dager. Vel hjemme ga en av de kjente ansiktene i klubben følgende kommentar da han hørte om cup-seieren: «Ja, da deltok det vel bare kokos-lag i den turneringen». Hvorfor er det så vanskelig å glede seg over andres suksess? Hvorfor må enkelte alltid trekke frem negative forhold? Det må da være slitsomt å gå gjennom livet med et mørkt sinn der kun egen suksess teller? Jeg er ikke psykolog og vet lite om hvilke mentale mekanismer som gir seg utslag når enkelte stort sett er sure og ser negativt på tilværelsen. Men internt i en klubb burde vi i alle fall kunne glede oss over hverandres fremgang. Derfor er det særlig hyggelig når mange i klubben for eksempel trekker frem Kokos god innsats fra yngre spillere på eldre lag. Kanskje vi også kan lære litt av spillerne som går innom keeper med noen ord og et vennlig slag på leggskinnet enten han har reddet et vanskelig skudd eller sluppet inn ei lompe. Jonas Blaalid Ps: Han med referansen til kokos-lagene hadde kanskje ikke så mye rede på hockey som han trodde. G 15 - laget ble senere i sesongen nr 2 i serien og nr 2 i NM, så kommentaren hans etter Canada-turneringen var nok en kokoskommentar. Furustikka 17

18 Furusetspillere på treningsleir i Kroatia Vi har ledige squash og tennistimer, tlf.: Det var en spent gjeng med unge tennisspillere som møttes på Gardermoen tirsdag i uka før høstferien. Ti dagers trening i Kroatia sto på timeplanen. De som skulle reise var en blanding av spillere fra Furuset, Grefsen, Godlia og Bygdøy, det var sju jenter og ni gutter og det var fem voksne ledsagere, med trener og primus motor, Jan Huus i spissen. Vi ble møtt med tre biler på flyplassen i Dubrovnik og etter et par timers kjøring på vakre og delvis svært svingete veier, kom vi fram til vårt bestemmelsessted Orebic. Her ble vi innkvartert, de voksne i huset til Jan, og ungdommene rett over gata hos naboene, Vasilka og Ivan, et par som vi etter hvert ble svært godt kjent med. Været var fantastisk, og etter litt mat, ble denne første dagen brukt til å gjøre seg litt kjent med stedet, og spesielt strendene og det utrolig klare vannet i Adriaterhavet. Onsdag morgen begynte treningen. Opp klokken åtte og en lett løpetur for å vekke kroppen. Så frokost, deretter en lett joggetur på ti minutter over til de fire grusbanene, hvor all tennisen foregikk. Ivan, nabo og banemester, var grytidlig oppe og sørget hele uken for at banene var spillbare, selv om regnet gjorde spede forsøk på å sabotere treningen et par av dagene. Det ble stort sett kjørt en formiddagsøkt fra 10 til 12, og etter lunch, en ny økt fra til 18. Det var masse tennis, men også en god del fysisk trening. Blant annet ble det løpt opp til et vakkert kloster som lå oppe i fjellsiden, og hvor det var en fantastisk utsikt over området og havet rundt Orebic. Men jeg er ikke så sikker på at alle spillerne var i stand til å nyte det vakre synet. Veien var stupbratt opp i ca 1,5 km og denne turen ble løpt flere ganger. Dette klosteret vil nok bli husket lenge. Det ble også arrangert en heldagsturnering, hvor alle fikk spille minst tre kamper. Her var innsatsen på topp, og det ble noen overraskende resultater. Det ble ikke trent hele tiden. En formiddag dro vi på sightseeing til øya Korcula, et mini-dubrovnik, ca 15 minutter med båt fra Orebic og med en vakker gamleby. Det ble også litt shoppingmuligheter for spillerne. Noe som også vil bli husket fra denne turen, er all den gode maten vi fikk servert. Vi spiste alle måltidene i «kjellerbodegaen» hos Vasilka og Ivan. Her spiste vi frokost, pastalunsjer i flere varianter, og masse forskjellig hjemmelaget kroatisk mat til middag, alltid to retter, noen ganger tilberedt på den store peisen, og ofte med lokale, søte vindruer til dessert. Det ble også feiret tre fødselsdager mens vi var der, og Vasilka vartet opp med flotte bursdagskaker. Med halv stilling som lærer, var det bare imponerende hvordan hun klarte å servere 21 sultne gjester tre nydelige måltider i ti dager. Etter ti flotte dager måtte vi vende kursen hjemover. Med slitne bein, men forhåpentligvis masse gode minner fra oppholdet, gikk turen tilbake til Oslo. Noe av det jeg vil huske best fra denne turen, er det flotte samholdet, alle smilene og det gode humøret som alltid var tilstede i gruppa. Og til slutt en stor takk til Jan Huus, trener, reiseleder, problemløser og mye mer. 18 Furustikka

19 Kenneth Nordheim vant GP i Bergen Våre eldste spillere fortsetter å imponere i starten på innendørssesongen. Under Grand Prix i Bergen i slutten av september, dro Kenneth Nordheim i land sin første GP-seier. Etter en sterk turnering slo han Anders Eide i finalen med 7/6 6/4. Kenneth har også levert en rekke andre god resultater under sesongen med seire i NC u/18 og i seniorturneringer, samt en tredjeplass i GP. Dette lover svært godt for den ambisiøse spilleren. Disse sterke resultatene viser seg også på rankinglistene. Da den siste rankingen kom i november, finner vi Kenneth helt oppe på en knallsterk 6.plass blant seniorene, og på andreplass i klasse u/18. Marina og Erica vant GP Under GP i Trondheim i slutten av august var det Marina Stanimirov sin tur til å gå til topps. Hun slo Hanne Kroken, Ullern, med 6/2 6/1 i finalen. En sterk prestasjon av Marina, som har slitt med skadeproblemer. Under GP på Hamar første helgen i oktober var det vårt nyeste tilskudd i klubben, Erica Koren Halvorsen(15), som slo til med seier, etter å ha vunnet 6/3 6/1 over Ulrikke von Ubisch i finalen. Erica kommer fra Drammen, har tidligere spilt for bl.annet Asker TK, og vil klart bety en forsterkning for damelaget, som forsvarte plassen i eliteserien. Meget sterkt! Og vi gratulerer Erica og Gerd Ingrid Huus med en flott 2. plass i NM u/18 for lag. Furustikka 19

20 Kan du skaffe annonser til Furustikka? Provisjon kontakt: eller mobil D e t n a t u r l i g e v a l g AKERS AVIS - den lokale budstikke Norske Shell AS Bydel Alna

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Innebandysesongen er i full gang!

Innebandysesongen er i full gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 2 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

FIF-POSTEN NÅ I SALG SUPPORTERSKJERF. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN NÅ I SALG SUPPORTERSKJERF. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2007 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING SUPPORTERSKJERF NÅ I SALG Enda bedre til høsten! Foran fra V - Isabel

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 1-2008

KIL posten. Utgave nr. 1-2008 KIL posten Utgave nr. 1-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR Besøksadr.: Kongev.

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

KIL posten. Utgave nr. 2-2008. Stor aktivitet

KIL posten. Utgave nr. 2-2008. Stor aktivitet KIL posten Utgave nr. 2-2008 w w w. k o l b o t n i l. n o Stor aktivitet KIL posten w w w. k o l b o t n i l. n o Lederen har ordet Utgiver Kolbotn Idrettslag Sofiemyr stadion, Pb. 134, 1417 SOFIEMYR

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013

OI-AVISEN. FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15. Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 OI-AVISEN Oppegård idrettslag der alle har glede av å være Høstutgaven 2013 FAIR PLAY-PRIS TIL OPPEGÅRD-LAG UNDER NORWAY CUP Side 14-15 VIL DU BEGYNNE Å GÅ PÅ SKI? Side 31 BISLETT SPECIAL OLYMPICS Side

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2010 ISHOCKEY - VOLLEYBALL - FOTBALL - SKI - FRIIDRETT - IDRETTSSKOLE I N N H O L D : 3 Leder 3 Medlemskontingent og medlemsfordeler 4 Årsmøtet 2010 5 Opp Kantebakk

Detaljer

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015

Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Byåsenavisa 13. Utgave - Februar 2015 Junior VM Hoppskole Håndballkamp Vintersport Snøen kom tilbake i Mars Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30. oktober

Detaljer

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Vestli IL ønsker alle en god jul og et godt nytt år Redaksjonskomité: Lasse Elton Inga Bjørnsons v. 3 0969 Oslo Tlf.: 90 73 87 43 E-post: laelto@online.no Espen Østvold Rølla Vestlisvingen 70 0969 Oslo

Detaljer

Kyrre er sjefen. møt opp! Follos neste kamper:

Kyrre er sjefen. møt opp! Follos neste kamper: HÅNDBALLa v i s 1 Follo HK-gutta gikk i krigen Raasok er vår nye sisteskanse Eldin tror Follo kan overraske Folloakademiet for unge talenter SIDE 20-21 SIDE 10 SIDE 9 SIDE 24 Follo HKs HÅNDBALLa v i s

Detaljer

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26

Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Vigør-nytt Nr.1 2009 Årgang 26 Sportssjef Rolf Sagen på plass Vigørs nye sportssjef Rolf Sagen er vant til å håndtere flere baller samtidig. Den tidligere storscoreren og lagerarbeideren tok oppfordingen

Detaljer

Jardarposten. Kult klubbhus Side 3. s: 10. s: 36. Prisvinner. Ny sykkelleder. Nr 2 2015 Årgang 53 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL

Jardarposten. Kult klubbhus Side 3. s: 10. s: 36. Prisvinner. Ny sykkelleder. Nr 2 2015 Årgang 53 FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Nr 2 2015 Årgang 53 Jardarposten FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL IDRETTSKOLE SYKKEL Kult klubbhus Side 3 Prisvinner s: 10 Ny sykkelleder s: 36 JARDAR IL JARDAR Postboks 15, 1312 Slependen For liten og stor,

Detaljer

ff tballavis Nummer 2 2011

ff tballavis Nummer 2 2011 if f tballis 1 Fotball - et bud alle som vil spille ball ff tballis Nummer 2 2011 xxx IFs debut i andre divisjon har vært et eventyr så langt, med kalasseiere cupeventyr blant ingrediensene. Og nedover

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen.

Skigruppa på tur til Torsby. Fv: Kristin Benum Vestre (BVH), Julie Sofie Aas, Marthine Lindgren, Julie Meinecke, Anne Torgersen. JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2014 U14: Bv: Andre Otterstad, Sebastian Hestsveen, Anders Schumacher, Aram Yazdanparast, Bastian Jeppsson. Fv: Alexander Olofsson, Eskil Kvam, Ulrik Øverby Angel.

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer