2. Intranett tjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Intranett tjenester"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester 2. Intranett tjenester Resymé: I denne leksjonen skal vi se på den teknologien som "bærer" intranettet, altså datanettverket. Vi skal også se på noen av de tjenestene i nettet som vi bygger sammen for å bygge opp et intranett. Innhold INNLEDNING... 1 TEMA OG BAKGRUNN LÆRESTOFF... 2 TEKNOLOGI... 3 NETT, PROTOKOLLER OG PROTOKOLLSTAKKER. TCP/IP... 3 Protokoller... 3 Protokollstakker - TCP/IP... 3 NETTOPOLOGI OG NETTSTRUKTUR INTERNETTVERK, INTERNETT, INTRANETT OG EKSTRANETT OPPSUMMERING SÅ LANGT HØYERE LAGS PROTOKOLLER... 8 HTTP... 8 FTP... 9 SMTP... 9 POP... 9 TELNET/SSH... 9 ANDRE STANDARDER TJENESTER I ET INTRANETT OVERORDNET SYN TRADISJONELLE INTERNETT-TJENESTER E-post Web Chat FTP OPPSUMMERING Innledning Denne leksjonen er den mest tekniske leksjonen av alle i dette faget. Vi må ha et visst teknologisk grunnlag for at det skal være forsvarlig å gå videre med designprinsipper i intranett. Nå er det jo slik at mange av dere studenter har tatt flere ulike fag hos oss, og deler

2 Intranett tjenester side 2 av 12 av stoffet i denne leksjonen vil være overlappende med stoff fra andre fag. Se da på denne leksjonen som en repetisjon på tidligere gjennomgått stoff. Det er vanskelig å unngå overlapp fullstendig mellom fag når vi har en så stor fagportefølje. Tema og bakgrunn. Denne leksjonen består av to deler Litt om nettverksteknologi. Om tjenester i et intranett Nettverksteknologien er det som gjør at informasjon kan gjøres tilgjengelig på arbeidsstasjoner der brukerne er "uavhengige" av den geografiske plassen de har valgt som sin arbeidsplass. Nettet skal ideelt sett være usynlig for brukerne og har lite direkte med selve informasjonstjenestene å gjøre. Nettet er den plattformen vi skal legge informasjonstjenestene oppå. Hvordan nettet virker (og kanskje hvordan det ikke virker) er svært viktig for kvaliteten og funksjonaliteten til det tjenestetilbudet vi vil gi. Når vi i en senere leksjon skal se på sikkerheten i det informasjonsnettet vi bygger, finner vi at mange av de tingene vi må ta hensyn vil er rotfestet i det underliggende nettet. Når det kommer til temaet "Tjenester i et intranett", så legger vi i begrepet "tjenester" de "nettjenestene" vi benytter oss av for å få tak i informasjon. Med fagtittelen "Informasjonstjenester" har vi inkludert selve informasjonen i tjenesten - det vil si at tjenesten er å kunne samarbeide om og i et prosjekt via nettet, mens vi i denne leksjonen betrakter tjenesten som det å kunne overføre filer eller det å kunne sende og motta e-post. Dette er i så måte en viktig forskjell på hvordan teknologistoffet vinkles i dette faget i forhold til andre fag (jf det som ble sagt i innledningen om overlapp mellom fag). Tjenesten "prosjektsamarbeid", eller "gruppesamarbeid" på sin side består av en sammensetning av flere basistjenester, blant annet filoverføring og e-post. Lærestoff Hvor finner du så trykt materiale eller hva er "lærebok" i dette stoffet. Nå er det som kjent ikke noe lærebok i Lokale informasjonstjenester svaret blir derfor (som i alle de andre leksjonene) at det ikke er noe spesifikt lærestoff knyttet til leksjonen. Leksjonen står for seg selv. Hvis du har tatt fag innenfor nettverk eller datakommunikasjon (hos oss eller andre høgskoler) tidligere, vil du finne stoff i disse fagene. Det er likevel ikke så viktig. De har alle den mer tradisjonelle vinklingen på tjenestestoffet (som vi ikke vektlegger i dette faget). Den viktigste kilden til "trykt" materiale vi derfor være Denne leksjonsteksten Internett/web

3 Intranett tjenester side 3 av 12 Teknologi Nett, protokoller og protokollstakker. TCP/IP Kobler vi sammen datamaskiner med utstyr som gjør at maskinene kan utveksle data, har vi et datanett. Dette nettet kan vi bygge på flere måter, både hva teknologi angår og også når det gjelder topologi. For å sortere ut det siste - topologien først, så har vi begreper som stjernenett, ringnett og bussnett. For oss spiller det liten rolle hvilken topologi nettet har, bare det virker. En annen sak er at topologien til nettet kan ha betydning for framkommelighet og transportkapasitet for nettet. Vi skal derfor se på noen sider av nettopologi i et eget avsnitt. Protokoller Når to enheter skal kommunisere må de bruke samme "språk". Det betyr både at de må bruke samme måte å kode dataene på, og at de må bruke den samme måten å utveksle informasjon om selve datautvekslingen, for eksempel måten å angi hvem som skal motta dataene (adressering), si fra at en ny melding starter, melde fra om størrelsen på en melding, eller etterlyse manglende data i en datapakke. Disse avtalte samarbeidsreglene kaller vi protokoller. Hvis vi ser litt nærmere på nettene våre kan de bestå av en blanding av teknologier som tilsynelatende skulle gjøre det vanskelig å sette opp like regler for alle deltakere i et nett. En bærbar PC med et modem for mobilt samband skal kunne utveksle data med en tjenermaskin som står i et nett i et maskinrom med et nettverk basert på optisk fiberkabel. Vår bærbare PC skal ikke trenge å vite hvordan nettet til serveren er bygget opp. For å få til dette bygges datakommunikasjonssystemene opp ved hjelp av flere protokoller som er satt sammen i protokollstakker. 1 Protokollstakker - TCP/IP For å kunne kommunisere med "ukjente" via nettet kommuniserer enhetene via standardiserte protokoller. Når to modem kommuniserer, bruker de standardiserte protokoller og når nettkortet til en arbeidsstasjon i et lokalnett kommuniserer med nettkortet i en server på det samme nettet, bruker de standardiserte protokoller. Noen av protokollene ser data som enkelttegn uten å bry seg om hvordan tegnene er sammensatt til større grupper (for eksempel linjer, poster i en database eller websider). Andre protokoller betrakter data i enheter som for eksempel datablokker med et gitt antall tegn, med feilkontroll og med mekanismer for å rette feil eller å sikre feilfri overføring ved å sende blokker med feil på nytt. Når vi skal sende filer mellom to maskiner ved hjelp av filoverføringsprotokollen ftp, må de to maskinene begge bruke/forstå denne protokollen. Hvis den ene maskinen bruker et modem for å koble seg til nettet så vil datastrømmen gå via en kjede av overføringsledd der hvert ledd bruker en protokoll for å kontrollere datastrømmen gjennom leddet. Vi kan også tenke oss at protokollene er hierarkisk ordnet der modem til modemprotokollen ligger på et lavere lag enn filoverføringsprotokollen. Vi kan prøve å illustrere det med en figur: 1 Strengt tatt kan vi få til dette uten protokollstakker. Fordelen med en (modulær) stakkoppbygging forklares lengre ned.

4 Intranett tjenester side 4 av 12 Protokollene i maskinen bygger på hverandre idet en protokoll/et protokollprogram mottar eller sender data til et annet protokollprogram 2 En slik stabel av protokoller/protokollprogram kaller vi en protokollstakk. For ett lag i stakken på en maskin spiller det ingen rolle hvilke enheter eller protokollprogram som ligger lengre ned eller opp i stakken. Hvert program ser bare nærmeste lag over og under seg. For vårt filoverføringsprogram/protokollprogram er det usynlig om det er et modem med en modemprotokoll som ligger nærmest "kabelen" på maskinen eller om det er et nettkort med dette kortets protokollprogrammer. Det betyr altså at vi kan bygge opp nett med maskiner som bruker forskjellig teknologi og forskjellig nettilknytning så sant endeprotokollene i maskinen er de samme. Vi ønsker å ha mange tjenester i nettet vårt, for eksempel både filoverføring, e-post og weblesing. Det ville være upraktisk om vi skulle ha en full protokollstakk for hver av disse tjenestene. Vi bygger derfor opp systemet slik at vi har en felles plattform et sted i protokollstakken for alle tjenestene våre. Den vanligste plattformprotokollen i den typen nett vi skal behandle er IP eller Internett-Protokollen. IP er en av protokollene i en gruppe av protokoller som hører sammen i en protokollfamilie. Denne familien kalles TCP/IP etter to av protokollene i familien, TCP (Transmission Control Protocol) og IP. Plattformlager i stakken er IP. Det betyr at vi kan tegne en slik figur 3 2 Protokollprogrammene kan både være program vi har på harddisken, de kan være innbrent i ROM eller laget i maskinvaren, for eksempel i et modem. 3 Figuren er forenklet fordi blokkene over IP strengt tatt er bygget opp av flere lag som delvis er felles for flere av tjenestene.

5 Intranett tjenester side 5 av 12 For sluttbrukerne har det ingen betydning hav som ligger under plattformen så lenge det er installert en IP-plattform på maskinen som virker. Nettverket under skal prinsipielt være usynlig for brukeren. Vi pleier å tegne dette med en "nettsky" For administratorene, for den som skal planlegge nettet og legge informasjon ut på nettet, har utseendet av det underliggende nettet mye å bety. Det er fordi dette nettet ikke er et ideelt nett med uendelig overføringshastighet. Topologien og oppbyggingen av IP-nettet har betydning både for tilgjengelighet og sikkerhet for informasjonen.. Det er ikke likegyldig hvor vi fysisk plasserer den maskinen som skal huse informasjonen vi vil gjøre tilgjengelig i nettet. Vi skal derfor se litt på topologien og strukturen til selve nettet. Nettopologi og nettstruktur. Vi påstår altså at oppbyggingen av nettet under IP-protokollen stort sett er usynlig for brukerne av tjenestene, og skal være det. De ser resursene som resurser i nettet eller på maskiner/tjenere i nettet. Maskinene har en adresse eller et navn, men dette navnet sier lite om nettet oftest mer om hvem/hvor maskinen er plassert.

6 Intranett tjenester side 6 av 12 Hvis nå nettet var et ideelt nett, med uendelig overføringshastighet og uten andre begrensninger enn de vi bestemte for selve resursen, kunne vi plassere informasjonsbasene våre uten å tenke på nettets topologi. Slik er det ikke. Nettet er ikke "ideelt". Nettet har kapasitetsbegrensninger, flaskehalser, tilgangsbegrensninger og andre begrensninger som gjør at vi må ta trafikale hensyn når vi plasserer informasjonen. Hvis vi starter med et lokalnett eller et LAN, så er det bygd opp av kabler, sammenkoplingsenheter og protokoller som har en begrensning både i fysisk utstrekning og i transportkapasitet av data. Den enkleste måten å bygge det opp på er å knytte sammen alle maskinene slik at alle kommuniserer inn på den samme fysiske eller logiske kabelen. Hvis flere forsøker å sende data samtidig opptrer kollisjoner på kabelen, og elektronikken sørger for å sende data på nytt (retransmisjoner). Hvis datatrafikken på et slikt lokalnett blir for stor, vil det bli mange kollisjoner, mange retransmisjoner og lav transportkapasitet. Hvis informasjonstjeneren vår står på dette nettet vil de som bruker den få dårlige responstider og sein dataoverføring. Selve nettet er da blitt en flaskehals. Ved å konstruere om dette lokalnettet med for eksempel svitsjer kan vi unngå kollisjonene på nettet. En eventuell flaskehals kan da flytte seg fra selve nettet til nettkortet til tjeneren og eventuelt programvaren i tjeneren. Kablene i lokalnettet vårt har en begrensning i fysisk lengde. Årsaken er både elektrisk (kapasitans og motstand) og transporttid for datapulsene i kabelen. Det betyr at vi kan ikke bare sette på forsterkere og tøye kabelen i det uendelige. For å utvide nettet geografisk må vi dele nettet i to eller flere subnett og knytte dem sammen med spesielle enheter (broer eller rutere) og datakommunikasjonslinjer. Figuren illustrerer dette A B Disse enhetene og disse linjene har lavere dataoverføringskapasitet enn selve nettet. Det betyr at hvis informasjonskilden ligger på "nett A" og de fleste av informasjonsbrukerne på "nett B" så vil forbindelsen mellom nettene kunne være en flaskehals. Tilsvarende vil mye "annen trafikk" over forbindelseslinja enn våre informasjonstjenester kunne gjøre tilgangen til informasjonskilden dårligere. Hvis informasjonskilden befinner seg på nett B og dette nettet er overbelastet så vil brukerne på nett A oppleve informasjonskilden som treg selv om nett A har liten belastning og gode trafikkforhold. Oppdeling av nett i subnett med sammenbindende komponenter brukes ikke bare for å kunne forlenge nettet geografisk. Metoden brukes også for å dele opp nettet trafikkmessig, administrativt og sikkerhetsmessig. Den sikkerhetsmessige oppdelingen kan bety at visse deler av nettet bare er tilgjengelig for bestemte brukere, fra bestemte andre subnett eller at ikke alle tjenester slipper gjennom forbindelsen. Det siste vi skal ta med i denne topologidelen er større og mer sammensatte nettverk. Det betyr at nettverk kan være satt sammen av mange subnettverk med sammenbindende komponenter mellom, som på figuren

7 Intranett tjenester side 7 av 12 A B C D E F G Vi merker oss to ting. Datastrømmen fra ett nett, for eksempel "nett A" til et annet (nett G) må gå i transitt via flere andre nett. Transittrafikken må konkurrere med den lokale trafikken i disse nettene. Det kan gi flaskehalser for trafikken mellom informasjonstjener og bruker dersom vi plasserer informasjonstjenerne uheldig. Det kan være flere alternative ruter fra ett nett til et annet. Med riktig design av nettet kan det bety både høyere kapasitet på grunn av fordeling av trafikken, og sikring mot brudd i forbindelsen hvis en forbindelseslinje skulle gå ned. Til slutt må vi understreke at denne topologien skal være usynlig for brukeren. For de som skal plassere informasjonskildene i nettet er det viktig å ta hensyn til hvordan nettet ser ut. Det betyr at de som planlegger informasjonstjenestene og de som planlegger det fysiske nettet må samarbeide om implementasjonen av informasjonsnettverket. Vi skal komme nærmere tilbake til dette i en senere leksjon Vi skal så ta med oss noen flere begrep når det gjelder nettverket - internettverk, Internett, intranett og ekstranett. Internettverk, Internett, intranett og ekstranett. De nettverkene vi omtalte i forrige kapittel var internettverk 4. Det betyr nettverk som er bygget opp av flere subnettverk. Internett - med stor "I" 5 - er det store åpne internettverket som "alle" kan være tilknyttet. Det bruker protokollen IP som basisplattform. Internett er et globalt, åpent nettverk som de som ønsker det kan knytte seg opp mot på en eller annen måte. Definisjonene av et intranett er mange og ikke helt samsvarende. Her skal vi bare se på den fysiske basis for et intranett, nemlig et nett/internettverk som er basert på protokollplattformen IP og protokollfamilien TCP/IP. Nettet kan være helt atskilt fra Internett. I mange tilfelle er imidlertid intranettet koblet til Internett via sikkerhetssluser. Disse sikkerhetsslusene kan være av flere typer, fra enklere filtre, via brannvegger til sluser som for eksempel bare slipper gjennom e-post og da samtidig kontrollerer vedleggene til e-posten for ulovlig eller skadelig innhold. Det siste begrepet er ekstranett. Et annet begrep i forbindelse med dette er VPN eller Virtual Private Network. Det betyr at vi bruker det åpne Internett som ett av transittnettene mellom deler av vårt interne nett. I figuren over kan vi for eksempel tenke oss at nettene "A" til "F" 4 Legg merke til den lille i-en. 5 - altså et egennavn.

8 Intranett tjenester side 8 av 12 hører til vårt "firma" sitt interne nettverk mens nett "G" er det åpne Internett. Hvis nett "F" hører til firmaets kontor i Taiwan og resten ligger i Norge, så er transporten fra Taiwan til Norge via Internett nesten gratis. Vi slipper å leie linje. Prisen vi må betale er spesielle rutere med kryptering og sikkerhetsmekanismer. Dette kan gi lavere overføringskapasitet. Oppsummering så langt. Vi tar en oppsummering av det vi nå har bygget opp: De nettverkstjenestene som brukerne ser - og bruker bygger på en plattform som er en protokoll. Denne protokollen gjør at våre tjenesteprogrammer kan kommunisere med tjenesteprogrammer som befinner seg på andre maskiner og som er knyttet til nettet med samme protokoll 6. For de nett vi skal legge informasjonssystemene på er denne protokollen IP som er en del av TCP/IP-familien. Oppbyggingen og strukturen/topologien av selve nettet under IP-protokollen er stort sett usynlig for brukerne så snart de har startet IP-programvaren. De ser alle resursene som resurser i nettet (på en maskin i nettet) uten å se oppbyggingen av nettet. Når vi som planleggere og administratorer skal plassere tjenestene og informasjonskildene i det fysiske nettet, må vi ta hensyn til den fysiske oppbyggingen av nettet. Dette har betydning både for de trafikkmessige forhold, og dermed hastigheten, og for de sikkerhetsmessige forholdene. Høyere lags protokoller Vi har da en basisplattform som vi kan plassere tjenester oppå. Plattformen består av datamaskiner med et protokollprogram med protokollen IP. Under protokollen og mellom maskinene ligger et nett som er usynlig for brukerne. Hvis tjenesteprogram (tilbydere av informasjonstjenester) og brukerprogram skal kunne kommunisere må de også bruke standardiserte protokoller. Det typiske for tjenestene i et intranett er at de bruker de åpne 7 protokollene fra TCP/IP-familien. Dette er protokoller som ligger "oppå" IP-protokollen i stakken. Som eksempel så vil protokollen ftp kommunisere med protokollen tcp som så igjen kommuniserer med IP. Vi skal bruke noen ord på de vanligste av disse, og da de som ligger nærmest brukeren og er synlig for brukeren.. HTTP HTTP - (Hyper Text Transfer Protocol) er hovedprotokollen mellom en Web-leser og en Web-tjener. Selve web-sidene er skrevet i et skriptspråk (HTML). HTTP (protokollen) har som oppgave å styre overføringen av websider, data fra web-formularer (forms), forespørsler etter web-adresser og andre data. Protokollen er en "altmuligprotokoll" som kan brukes "til det meste", også til for eksempel filoverføring. Den er ikke like effektiv til ren filoverføring som spesialiserte protokoller som ftp 6 Protokollen er realisert med et protokollprogram i maskinen. Det spiller ingen rolle om programmet i de to maskinene er forskjellig (forskjellig leverandør) så lenge de følger den samme standardiserte protokollen mot nettet (og mot våre program). 7 I motsetning til proprietære.

9 Intranett tjenester side 9 av 12 FTP FTP - (File Transfer Protocol) er en protokoll som er spesielt beregnet for filoverføring. Tjenestene protokollen tilbyr er stort sett manøvrering i katalogtrær og filoverføring med feilkontroll. Protokollen brukes mellom ftp-klientprogram og ftp-tjenere. Web-lesere kan også bruke ftp for å hente filer (laste ned filer). Dette er mer effektivt enn å bruke HTTP. Hvilken protokoll som brukes bestemmes av den som skriver websiden som man "henter fra". Dette er en del av designet av informasjonstjenestene. En ftp-tjener kan tillate "anonyme" brukere å hente filer. Anonyme brukere får tilgang til et eget katalogområde, ikke til resten av tjenermaskinen. Brukere med brukerkonto på tjenermaskinen kan bruke ftp med sitt eget brukernavn og passord for å overføre filer til og fra eget katalogområde. SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er den protokollen som brukes for å overføre e-post mellom e-posttjenere/e-posthus. I mange tilfelle brukes den også for å overføre e-brev fra den klienten vi bruker for å skrive e-brevene til nærmeste e-posthus. Selve protokollen bryr seg lite om hvordan selve e-brevet ser ut, om det har vedlegg etc., så lenge avsender og mottakeradressen følger internettstandard. Kontrollen med utseendet på e-brevet gjøres av selve e-postprogrammet. Hvis en webleser brukes som e-postklient kan den bruke SMTP for å levere e-brev til sitt e- posthus. POP POP (Post Office Protocol) brukes av e-postklienter (på arbeidsstasjonene) for å hente og eventuelt levere e-brev til en posttjener. Det kreves brukernavn og passord for henting av e- brev. TELNET/SSH Telnet-protokollen brukes for å logge seg inn på en maskin fra en annen maskin. Klientmaskinen vil da få opp et vindu som er et terminalvindu på den andre maskinen. Brukerne må ha brukerkonto på den andre maskinen og logger seg inn med passord. Eksempel på bruk av telnet kan være å logge seg inn på en databasemaskin, for eksempel et biblioteksystem, og slå opp i basen. Bruk av telnet som protokoll i et moderne informasjonssystem er nå som oftest erstattet av ssh-protokollen som er mye sikrere fordi den kjører med krypterte forbindelser. Andre standarder. Hvis vi skal kunne bruke "åpne" program i intranettet vårt for å bygge et informasjonssystem må også selve dokumentene følge visse standarder. Hvis vi bare skal utveksle informasjon innenfor et lukket system, kan vi i og for seg standardisere på ett eller annet proprietært format og velge de spesielle program som passer til dette. Hvis vi skal kunne velge "billige" program blant "standard Internettprogram" og kunne utveksle informasjon med andre utenfor

10 Intranett tjenester side 10 av 12 vårt lukkede nettverk (for eksempel e-post), så må vi følge standarder for formatet av dokumentene. Andre "standarder" er for eksempel det standardspråket som beskriver en Web-side - språket HTML (HyperText Markup Language) Vi kommer tilbake til noen merknader om standarder litt lengre ned i leksjonen.. Tjenester i et intranett Som vi sikkert har sagt flere ganger, skal vi bruke et intranett til å gjøre de lokale informasjonstjenester tilgjengelige for brukerne, og som "brukerne" kan benytte for å distribuere sin del av informasjonen. Her skal vi først se litt på hvilke nettjenester vi har og hvilke prinsipielle mekanismer som brukes for å dele informasjon. Det Internettet vi har tatt protokoller og en del programvare fra, har også flere informasjonstjenester som vi har tatt inn i intranettet. Disse blir kort kommentert. Så bruker vi noen setninger til å se på mer typiske intranettjenester og tilsvarende tjenester. Overordnet syn Det intranettet skal brukes til er å gjøre informasjon tilgjengelig for deltakere i samarbeidet. Tilgjengeligheten skal være best mulig for de som skal ha tilgang. Det betyr at vi både må ha tjenester som lar oss organisere informasjonen og tjenester som lar oss velge hvem som skal få informasjonen. Når det er gjort må vi ha en tjeneste for meldingsformidling. Informasjon kan hentes og bringes. Prinsippene for "push" og "pull" blir behandlet i en senere leksjon. Det finnes tjenester for meldingsformidling og utvelgelse av mottaker som både er av type "push" og som er av type "pull". Tjeneste må velges etter hva vi ønsker å oppnå. "Hvem" som skal motta meldinger kan være en person, et fåtall utvalgte personer eller "alle". Dette betyr at tjenestene for meldingsformidling kan være av en-til-en, de kan være av type "multicast" (til en gruppe), eller de kan være av type "broadcast" til alle. Igjen må vi velge type etter behov. Så kan det være at vi ønsker å begrense tilgangen til noe av informasjonen. Slike tjenester må også finnes eller være en del av andre tjenester. Tradisjonelle Internett-tjenester Vi ramser opp de vanligste Internettjenestene og klassifiserer dem etter kriteriene over (multicast, tilgangsbegrenset, etc.) E-post E-post er godt kjent for alle. Normalt av type en-til-en. Ved å bruke grupper som mottakere kan meldingene gå til flere. Gruppelistene kan være personlige og ligge på brukers maskin eller være sentralt vedlikeholdt.

11 Intranett tjenester side 11 av 12 Tilgangen til e-brev er i utgangspunktet begrenset til mottakere, men sikkerheten er dårlig. Det betyr at det kan være nødvendig med kryptering. Dette behandler vi senere. "Alt" kan sendes med e-post ved å legge det i vedlegg. Hvis vi oppgir for eksempel e- postadresser eller Web-referanser (URL-er) i e-brev, kan mange e-postlesere hoppe direkte over fra lesing av e-brevet til å vise fram Web-sider. På den måten kan vi koble e-post og andre tjenester i et intranett. Det finnes spesielle tjenester som sender ut gruppebrev (distribusjonslister). Disse virker slik at man sender et e-brev til denne utsenderen og den sender e-brevet til alle som står på distribusjonslista. Web Web antas også godt kjent, og er mye brukt. I tillegg står det mange sider om web-teknologi i resten av kurset. Det er imidlertid svært viktig å merke seg Intranett er ikke synonymt med WWW Vi bruker en webleser som grensesnitt mot en masse forskjellige tjenester. Det er alle disse tjenestene som er intranettet. Web-leseren er grensesnittet. Vi kan for eksempel slå opp i en database med webleseren - eller vi kan bruke en databaseklient (for eksempel Access) direkte. Tjenesten er i begge tilfelle en databasetjeneste, men grensesnittet er forskjellig. Hvis vi ser på den rene Web-tjenesten, så kombineres den også med en del andre tjenester, for eksempel e-post. Vi kan melde oss på en tjeneste der vi blir varslet med e-post når det kommer endringer på en side. Etter at vi har startet webleseren, kan den motta informasjon som vi ber om ved hjelp av pushteknologi. Vi kan også ha tjenester for tilgangsbegrensning knyttet til WWW 8, for eksempel her i e-læringsfagene. Chat Chat, IRC-talk og lignende er gruppesnakk eller en-til-en-snakk via datamaskin. Kommunikasjonen er i sann tid. Utvidelser er å bruke lyd og bilde. Da får vi en videokonferanse (eller desktopkonferanse) over nettet. Vi kan også koble sammen maskinene slik at det den ene "tegner" eller peker på med musa på en maskin også tegnes eller pekes på de andre deltakernes maskin. Slik "Whiteboardprogramvare" kan være en fin sanntidstjeneste som en del (en liten del) av tjenestene i et intranett. Slik sanntidsbruk vil være et tillegg til, eller et komplement til grunnstammen av tjenestene i et intranett. 8 World Wide Web - betegnelsen på det globale informasjonsrom som gjør tekstdokumenter, bilder, multimedia og mange andre typer informasjon tilgjengelig over Internett

12 Intranett tjenester side 12 av 12 FTP FTP for filoverføring ligger gjerne under mye av de filoverføringene som gjøres via weblesere. FTP er en bedre tjeneste enn filoverføring direkte i WWW sin http-protokoll. Tilgangen til dokumenter med ftp kan begrenses med brukernavn og passord. Oppsummering Vi har gått gjennom teknologi og tjenester, og det ble en lang gjennomgang. Noe forsøk på en lang oppsummering prøver jeg ikke på. La meg heller gjøre den kort. Under et intranett må det ligge et datanettverk. Dette er ikke "perfekt". Det har blant annet begrensninger på kapasitet. Det kan forekomme flaskehalser på enkelte steder i nettet, for eksempel i en overføringslinje mellom to "lokasjoner". De som planlegger informasjonsstrukturen i intranettet og plassere informasjonen på det fysiske nettet må samarbeide med de som planlegger og driver det fysiske nettverket. bare på denne måten kan man unngå at nettets flaskehalser ødelegger for informasjonsflyten i det "logiske intranettet. Intranett er ikke WWW 9. Intranett er mange tjenester fra databaser til e-post, gruppevare 10 og WWW. Det standardiseres ofte på en webleser som brukergrensesnitt. På denne måten "ser" intranettet ut som WWW. Når vi skal velge de tjenestene som sammen bygger intranettet må vi se på hvilke egenskaper de har - og velge tjenester etter behov. 9 World Wide Web - betegnelsen på det globale informasjonsrom som gjør tekstdokumenter, bilder, multimedia og mange andre typer informasjon tilgjengelig over Internett 10 Gruppevare er en fellesbetegnelse på programvare som har til hensikt å muliggjøre samarbeid og kommunikasjon i grupper ved hjelp av informasjonsteknologi. Eksempler på dette kan være e-post, felles elektronisk kalender, arbeidsflyt-systemer og chat-systemer.

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer