KLUBBHANDBOK. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHANDBOK. Innhold"

Transkript

1 KLUBBHANDBOK Innhold 1 STRATEGIPLAN Visjon Verdigrunnlag Hødd si rolle Hødd som toppklubb Hødd som Breiddeklubb Hødd som medspelar Organisasjonen Anlegg Økonomi LOVER IL HØDD ORGANISASJON Fotballstyret Administrasjon LAGSADMINISTRASJON FIKS Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem Politiattest FAIR PLAY ØKONOMISTYRING REKRUTTERINGSPLAN UTDANNING OG KOMPETANSE... 20

2 1 STRATEGIPLAN 1.1 Visjon liten - men stor Hødd skal famne både topp og breidde, og vere ein samfunnsutviklar i Ulstein og regionen - samt vere ein del av norsk toppfotball. Hødd har vist at ein med små ressursar kan kome inn i toppfotballen og vere der over lang tid. Lokal forankring og spelarutvikling har vore og blir ein viktig suksessfaktor. Hødd-ånda Gull av gråstein. Hødd er ingen storklubb frå ein storby, men har gjennom gode prestasjonar skapt store opplevingar og tukta dei største og sterkaste. Med hardt arbeid og sterk tru er det meste mogleg. Der andre ser begrensingane ser Hødd muligheitene 1.2 Verdigrunnlag STOLT I Hødd er vi stolte av klubben, prestasjonane og aktiviteten. Vi viser dette gjennom stor entusiasme, engasjement og respekt for kvarandre. AUDMJUK Gjennom Hødd-ånda er hardt arbeid, folkeskikk og ærleg spel ein viktig del av grunnfjellet. INKLUDERANDE I Hødd tek vi vare på alle og fellesskapet gjev oss styrke. I samarbeid med andre klubbar, næringsliv og det offentlege skal vi utvikle klubben vidare. 1.3 Hødd si rolle Hødd skal vere ein open og inkluderande klubb Hødd-ånda skal styrkast. Klubben skal til ei kvar tid få optimalt ut av tilgjengelege ressursar på alle områder. Hødd skal dyrke miljøet og frivilligheitskulturen. Dette skal vere med å skape eit godt grunnlag for aktivitet både i topp og breidde, samt utvikle gode ambassadørar for klubben. Hødd skal ta samfunnsansvar og vere ein inkluderande breiddeklubb, og i Ulstein kommune vere ein viktig bidragsytar til eit godt barne og ungdomsmiljø. 2

3 Hødd skal vere ein regionalt forankra klubb og ta særleg ansvar for utviklinga av fotballen på Søre Sunnmøre i eit nært samarbeid med klubbane i området. Skape opplevingar Om det er på trening eller i kamp, om du er liten eller stor, far eller mor, publikum, supportar eller sponsor; i Hødd handlar det om å skape opplevingar for alle. Små hendingar kan vere store opplevingar for den einskilde. Skape identitet Hødd skal vere ein klubb som folk flest kan identifisere seg med. Klubben skal vere folkeleg, open og inkluderande og framstå på ein positiv måte i alle samanhengar. Skape profilar og gode forbilde Positive profilar skapar positiv identitet og merksemd. Gjennom prestasjonar og sin veremåte er Kjetil Hasund Hødd sin største profil gjennom alle tider. Hødd skal skape nye profilar som bryt barrierar og er gode rollemodellar, både på og utanfor bana. 1.4 Hødd som toppklubb HØDD SKAL VERE EIN DEL AV NORSK TOPFOTBALL Hødd er den klubben i norsk fotball som sidan 1963 har spelt flest kampar i 1. divisjon. Sidan Hødd slo gjennom i norsk toppfotball på 60-talet har ein vidareført kompetanse til nye generasjonar og epokar. Klubben har hatt viktige kontinuitetsberarar i alle ledd. Hødd skal vere muligheitenes klubb og utvikle spelarar, trenarar og leiarar gode nok for norsk toppfotball. Hødd skal vere ein ressursklubb for klubbane i regionen. Hødd skal vidareutvikle samarbeidet med skuleverket for å legge best mulig til rette for kombinasjonen fotball og studie. Hødd skal tilstrebe å utvikle minst ein spelar pr. år god nok til å bli teken opp i A- stallen frå rekruttstallen. Hødd skal vere eit lag i norsk toppfotball med stor grad av regional identitet. 1.5 Hødd som Breiddeklubb HØDD SKAL VERE EIN STOR OG INKLUDERANDE BREIDDEKLUBB Hødd satsar både på topp og breidde, jenter og gutar. Uansett interesse, ambisjonsnivå eller dugleik ser vi på kvar enkelt som ein unik ressurs. 3

4 Hødd vil legge til rette for å gi eit tilpassa tilbod for alle, og skape ein trygg og god arena. Hødd skal rekruttere frivillige og foreldre som trenarar og leiarar. Hødd skal legge til rette for at flest mogleg vil spele fotball lengst mogleg. Hødd skal vidareutvikle Hødd FotballFritidsOrdning for jenter og gutar. Hødd skal legge til rette for utvikling av spelarar, trenarar, leiarar, domarar og frivilligheita. Hødd skal utvikle seg til å bli ein sertifisert kvalitetsklubb 1.6 Hødd som medspelar Hødd skal vere Søre Sunnmøre sin mest attraktive kommersielle arena. Hødd skal vere eit knytepunkt for relasjonsbygging, utvikling og samarbeid mellom næringslivet i regionen. Hødd skal gjennom samarbeid med næringslivet og kommunane gjere Søre Sunnmøre til ein attraktiv plass å bu. Hødd skal gjennom gode resultat skape opplevingar som gir stoltheit til heile regionen. Hødd skal vere aktive i alle viktige mediekanalar. 1.7 Organisasjonen Organisasjonen og kompetansen i Hødd skal utviklast i takt med dei utfordringane som klubben møter i framtida. Styret Utarbeide strategi og overordna retningslinjer for korleis klubben skal drivast. Styret skal i saman med administrasjonen syte for at klubben vert drifta i tråd med vedtekne planar. Administrasjon Drifte klubben utifrå dei retningslinjene som er gitt frå styret. Skal ha tilstrekkeleg kompetanse for å drifte ein toppklubb. Skal vere pådrivar, skape blest, entusiasme og auka aktivitet. 4

5 Skal legge til rette på ein slik måte at mange frivillige vil delta i klubbens arbeid. Det skal vere kjekt å vere frivillig i Hødd. Frivillige Skal bistå med kunnskap og engasjement i nært og godt samarbeid med administrasjon og styre. 1.8 Anlegg Nye Høddvoll skal utviklast til ein intim og moderne fotballstadion, og ein kamparena for alle lag, der både utøvarar, publikum og andre aktørar trivast. Det skal leggast til rette slik at frivillige i saman med dei tilsette også i framtida er ein viktig del av drift og utvikling av Høddvoll-området. Sikre at klubben i framtida har tilgang på nødvendig areal til å drive den sportslege aktiviteten i Høddvoll-området. Utvikle Høddvoll-området til eit kraftigare tyngdepunkt for fotballen og for andre idrettar og aktivitetar. Banene, bygningane og uteområdet på Høddvoll skal vedlikehaldast og takast godt vare på. Ta eigaransvar av «gamle» Høddvoll Stadion og Høddvollhuset. 1.9 Økonomi Klubben skal styrast etter fornuftige og solide økonomiske prinsipp, der verdiar skal skapast før dei kan nyttast. Dette skal ligge til grunn i spelarkontraktar, trenarkontraktar og anna avtaleverk. Tilfredstille Norges Fotballforbunds klubblisenskrav. Positiv eigenkapital. God likviditet. FOS mål om grøn sone. Nøktern budsjettering og god oppfølging. Rapportering i god tid til NFF og revisor. (FOS=Finansielt oppfølgingssystem) 5

6 2 LOVER IL HØDD Idrottslaget Hødd skipa Lov vedteken på årsmøtet Målsetting IL Hødd skal ved samarbeid og kameratskap fremje idrett og friluftsliv i sunne former. IL Hødd er eit sjølveigande og frittståande lag med personlege medlemer. 2. Tilhøvet til andre organisasjonar IL Hødd er tilslutta Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets. Laget er tilslutta dei særforbund som årsmøtet gjer vedtak om å slutte seg til. IL Hødd held til i Ulstein kommune, og er tilslutta Idrettsrådet i kommunen. 3. Medlemskap Alle som innordnar seg lovene til laget og dei overordna idrettsinstansar, kan takast opp som medlemer i IL Hødd. Ved innmelding må det gjevast opplysningar om alder og bustad, og om vedkomande har vore eller er medlem av andre lag tilslutta NIF. Ny medlem kan ikkje takast opp dersom tilhøvet til eit anna lag ikkje er ordna. Gyldig medlemskap blir rekna frå den dagen medlemskontingenten er betalt. Alle medlemer må til ei kvar tid rette seg etter IL Hødd sine lover og vedtak, samt lovene til NIF. 4. Stemmerett og valgbarheit For å ha stemmerett i IL Hødd må ein medlem ha fylt 15 år, og ha vore medlem i minst ein månad, og ha alle sine formalitetar med laget i orden. Alle medlemer som har stemmerett, kan veljast til tillitsverv i laget og som representantar til ting eller møte i overordna idrettsorganisasjon. Arbeidstakar i laget kan ikkje veljast til hovudstyret. 5. Kontingent og treningsavgift Kontingenten blir fastsett kvart år på årsmøtet. Kontingenten skal betalast på forskot. Medlemer under 18 år betalar ein lågare kontingent. Medlemer som skuldar kontingent for meir enn eitt år, misser rettane sine i IL Hødd, og kan av styret i laget strykast som medlem. Blir eit medlem stroke, kan det ikkje takast opp att som medlem før skuldig kontingent og andre formalitetar er ordna. Styret har høve til å sette ned eller frita for kontingent ved sjukdom, arbeidsløyse, militærtjeneste eller andre gyldige grunnar. Treningsavgifta blir fastsett kvart år på årsmøtet. Treningsavgifta skal betalast på forskot. Det skal betalast treningsavgift til kvar gruppe der ein medlem er aktiv. Medlemer under 18 år 6

7 betalar ei lågare treningsavgift enn vaksne medlemer. Aktive medlemer som skuldar treningsavgift, kan nektast å ta del i treningane. 6. Godtgjering til tillitsvalde Tillitsvalde kan ta imot eit høveleg honorar for arbeidet sitt, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjering og refusjon av faktiske utgifter skal gå fram av IL Hødd sitt budsjett og rekneskap. 7. Habilitet For IL Hødd sine tillitsvalde, oppnemnde tillitspersonar og tilsette, gjeld NIF sine habilitetsreglar (jfr NIF si lov paragraf 2-7). 8. Straffesaker For alle straffesaker gjeld NIF si lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser). 9. Årsmøtet Il Hødd sitt høgste organ er årsmøtet, som blir halde kvart år i februar månad. Årsmøtet blir kalla inn av styret med minst ein månads varsel, direkte til medlemene eller ved kunngjering i pressa. Årsmøtesaker må vere styret i hende seinast to veker før årsmøtet. Fullstendig sakliste skal vere tilgjengeleg for medlemene seinast ei veke før årsmøtet. På årsmøtet skal det ikkje handsamast forslag til lovendring som ikkje er oppført på saklista ei veke før årsmøtet. Andre saker kan handsamast og avgjerast når 2/3 av dei frammøtte krev det. Slik avgjerd kan berre takast i samband med vedtak om godkjenning av saklista. 10. Leiing av årsmøtet Årsmøtet skal leiast av ein vald dirigent. Dirigenten treng ikkje vere medlem av laget. 11. Avstemming på årsmøtet Når ikkje anna er vedteke, blir årsmøtesakene avgjorde med simpelt fleirtal. Val foregår hemmeleg dersom det ligg føre meir enn eitt framlegg eller det blir fremja krav om det. Skal det veljast fleire ved same avrøysting, må røystesetlane innehalde det antal kandidatar som skal veljast. Røystesetlar som er blanke, eller som inneheld kandidatar som det ikkje er gjort framlegg om, eller eit anna antal kandidatar enn det som skal veljast, tel ikkje og røystene vert rekna som ikkje avgitt. Når eit val foregår enkeltvis, og ein kandidat oppnår mindre enn halvparten av stemmene, skal det haldast omval mellom dei to kandidatane som har fått flest stemmer. Dersom dei to 7

8 kandidatane får like mange stemmer ved omvalet, skal valet avgjerast ved loddtrekning. Når det ved val skal veljast fleire ved ei avstemming, må alle for å vere valde ha meir enn halvparten av stemmene. Dersom ikkje mange nok av kandidatane har fått dette i første omgang, er dei valde som har fått meir enn halvparten av stemmene. Ein foretek så bunde omval mellom resten av kandidatane, og etter denne avrøystinga er dei valde som har fått flest stemmer. Dersom nokon ved omvalet får like mange stemmer, blir valet avgjort ved loddtrekning. 12. Årsmøtet sine oppgåver Årsmøtet skal: 1. Handsame IL Hødd si årsmelding. 2. Handsame rekneskapen i revidert stand. 3. Handsame innkomne årsmøtesaker. 4. Fastsette kontingent. 5. Fastsette treningsavgift. 6. Godkjenne rekneskapen. 7. Gjere vedtak om budsjett. 8. Fastsetje laget sin organisasjon. 9. Gjere fylgjande val: a ) Leiar og nestleiar b) 3 til 6 styremedlemar. c) 2 revisorar d) Representantar til ting og møter i dei organisasjonar IL Hødd er tilslutta. 10. Årsmøtet kan også velje andre tillitsfolk det måtte vere behov for. 13. Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte blir halde når styret eller overordna idrettsmyndigheit gjer vedtak om det, eller når minst ein tredjedel av medlemene med stemmerett krev det. Ekstraordinært årsmøte skal kunngjerast på same måte som ordinært årsmøte, og kallast inn med minst 14 dagars varsel. 8

9 Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame den eller dei saker årsmøtet er samankalla for, og som er kunngjorde i innkallinga. 14. Styret IL Hødd blir leia av eit styre. Styret er laget sitt høgste organ mellom årsmøta. Styret er samansett av leiar og nestleiar og 3-6 styremedlemer. Styret skal: 1. Setje i verk årsmøtet og overordna idrettsmyndigheit sine vedtak. 2. Etter behov oppnemne kommitear, utval og personar for særskilde oppgåver, og utarbeide instruks for desse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med laget sin økonomi etter dei instruksar som til ei kvar tid gjeld for idretten. 4. Representere laget utover. 5. Etter beste evne arbeide for laget, og løyse problem som måtte oppstå. Styret held møte når leiaren eller eit fleirtal av medlemene krev det. Eit styremøte er vedtaksført når fleirtalet av medlemene er tilstades. Alle vedtak blir gjorde med simpelt fleirtal. Får eit forslag like mange stemmer, har møteleiaren dobbeltstemme. Det skal førast protokoll over møta i styret. 15. Gruppene i IL Hødd. Grupper som årsmøtet i IL Hødd har gjort vedtak om å opprette, skal leiast av eit styre på minst 3 personar. Gruppestyra skal veljast på årsmøtet til IL Hødd, eller på gruppene sine eigne årsmøte. Gruppene sine årsmeldingar og rekneskap skal godkjennast på IL Hødd sitt årsmøte i februar. Gruppestyra har det økonomiske ansvaret for drifta i gruppa. Heile laget heftar for den einskilde gruppe sine økonomiske forpliktingar. Den einskilde gruppa kan ikkje inngå avtalar eller representere laget utover utan styret si godkjenning. Gruppestyra skal handsame alle faglege saker som gjeld idrettsgreina til gruppa. Det skal gjere framlegg for hovedstyret om stemne og idrettsarrangement. I idrettstekniske spørsmål som berre vedgår gruppa, handlar gruppestyra sjølvstendig. Gruppestyra skal syte for å få fram medlemene til idrettsarrangement, og syte for god disiplin og at lovene i laget blir fylgde. Brot på lovene skal rapporterast til styret. Alle avtalar med næringslivet skal godkjennast av styret eller den dei gir mynde til dette. 16. Haldningar til alkohol 9

10 Deltakarar i aldersbestemte klasser skal møte eit fullstendig alkoholfritt miljø i IL Hødd. Dette inneber at dei ikkje skal sjå leiarar, trenarar eller andre vaksne medhjelparar drikke alkohol eller opptre rusa i samband med reiser, turneringar eller andre idrettsarrangement. 17. Lovendring Endringar i denne lova kan berre gjerast på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til lovendring må vere oppførd på saklista og krev 2/3 fleirtal. Lovendringar må godkjennast av Idrettsstyret, og dei trer ikkje i kraft før dei er godkjende. Paragraf 17 kan ikkje endrast. 18. Oppløysing Oppløysing av IL Hødd kan berre vedtakast på ordinært årsmøte. Vert oppløysing vedteke med minst 2/3 fleirtal, skal det haldast ekstraordinært årsmøte 3 månader seinare. For at laget skal oppløysast, må vedtaket gjentakast med 2/3 fleirtal. Samanslåing med andre lag vert ikkje sett på som oppløysing av laget. Vedtak om samanslåing og nødvendige lovendringar i samband med dette, vert gjort i samsvar med lover og lovendring i laget. I tilfelle oppløysing tilfell eignelutane i laget NIF eller formål godkjende av idrettskretsstyret. Ved oppløysing av laget skal arkivet sendast til idrettskretsen. 3 ORGANISASJON 3.1 Fotballstyret Bård Dalen Leiar Jogeir Romestrand Nestleiar Ingebjørg Rønning Arne Heltne Per Ivar Roald Leiar 10

11 3.2 Administrasjon Sindre Eid MARKED OG MEDIA Lars Petter Rønnestad Andre Gardshol Geir Hansen Sindre Eid Hovudtrenar Trenarforum 12 år -> Arnfinn Ingjerd DAGLEG LEDAR Andrè Nevstad SPORT OG UTVIKLING: Steinar Lein Assistent-trenar Manuell Torres Fysisk trener Ronny Osnes Keeper trenar Trenarforum 6-12 år Vidar Ertesvåg Sportsleg utval Andre Nevstad Leiar Kenneth Moldskred Trenar rekrutt Trenarar aldersbestemt ANLEGG Tom Vågen Anleggs-komiteen Per Arve Moldskred, Leiar BREIDDE Per Arve Moldskred ØKONOMI PERSONAL Kari Mette Sundgot Dagleg leiar Skal sørgje for at IL Hødd Fotball har ein godt tilrettelagt aktivitet både i forhold til sportslege og administrative forhold. Sørgje for å gjennomføre den strategi som er vedteke i Fotballstyre og på klubbens årsmøte. 11

12 Marknad og Media Sponsordialog Leverandørkonferansen Sponsorcup Kamparrangement Sosiale mediar Kommunikasjon med andre medier, som TV, aviser m.m TV-kampar Sport og utvikling Spelarutvikling og rekruttering Trenarutvikling og rekruttering Samarbeid naboklubbar på spelar- og treningsutvikling Samarbeid med Ulstein Vidaregåande skule FotballFritidsOrdning Breidde Styrke breiddeaktivitet Kommunikasjon lag og foreldre FairPlay FIKS Kvalitetsklubbkonseptet Treningstider og banefordeling Anlegg Drift og vedlikehald baner og bygningsmasse Maskinpark Ansvarleg for banemannskapet Økonomi og personal Rekneskapsføring, fakturering og rapportering Opplæring og oppfølging økonomirutinar lagleiarar Lønn og rapportering Oppfølging sjukemeldte Forsikring 12

13 4 LAGSADMINISTRASJON Namneliste eige lag Lagleiar har ansvar for å utarbeide liste over alle spelarar på laget og sende kopi av denne til administrasjonen. Aktivitetshjul Det er utarbeidd eit årshjul der du finn ei oversikt over dei mest relevante aktivitetane i løpet av året. Årshjulet ligg oppdatert på Hødd fotball sine heimesider, under Breiddefotball og våre lag. Aktivitetsplan Alle lag skal i starten av sesongen lage ein aktivitetsplan. Denne skal innehalde kort informasjon om laget, sportslege mål, sosiale/haldningsmessige mål, støtteapparat, økonomi med eige budsjett og oversikt over planlagde sportslege aktivitetar som treningar, serie og turneringar. Ei oversikt over turneringar finn ein vanlegvis på Sunnmøre fotballkrets si nettside. Kopi av årsplanen skal sendast administrasjonen før 1. april. Budsjett /rekneskap Alle lag i Hødd fotball breidde skal ha eige budsjett og alle lag skal ha ein økonomiansvarleg. Budsjetta til breiddelaga er ein del av breiddekomiteen sitt totale budsjett. Det er utarbeidd to malar som skal nyttast, eit for barnefotballen og eit for alle andre lag. I malen finn du satsar for treningsavgift, administrasjonshonorar og nokre eigenandelar for cupar. Budsjettet skal ligge som vedlegg til laget sin aktivitetsplan. Det skal sendast administrasjonen og leiaren i breiddekomiteen før 1. april. Link til: Budsjettskjema for barnefotballen. Budsjettskjema for øvrige lag i breidde. Administrasjonen fører rekneskapen for kvart lag. Rekningar med tilhøyrande dokumentasjon sendast fortløpande til administrasjonen. Dette gjeld også reiserekningar og dommarrekningar. Det er viktig at rekneskapen til ei kvar tid er mest mogleg oppdatert. Skjema for reiserekning og dommarrekningar finn du på Hødd sine heimesider under Breiddefotball og skjema. 13

14 I september vil kvart lag få utsendt ein status på rekneskapen så langt. Er der behov for å korrigere budsjettet bør dette gjerast. Eit lag som eit år går med overskot vil få med seg dette til neste år. Eit underskot skal dekkast inn av laget. Foreldremøte Alle lag skal ha min. eit foreldremøte ved sesongoppstart der det skal orienterast om årsplan og andre relevante saker. Deretter kan det haldast møte ved behov. Fair Play Alle lag i Hødd fotball skal vere ein del av Fair Play konseptet. Sjå kapittel 5. Årsmelding Ved sesongslutt skal alle lag levere ei enkel årsmelding. Det er utarbeidd eige skjema for denne. Årsmeldinga skal sendast administrasjonen 10. november. Treningsplan Kvart lag skal ha ein treningsplan. Planen skal innehalde ei overordna oversikt over målsettingane på treningane, type teknisk og taktisk trening, haldningar som skal fremmast frå leiarar og blant spelarar etc. Det er forøvrig utarbeidd ein spelarutviklingsplan for Hødd sine barne- og ungdomslag. Denne ligg på Hødd sine nettsider. Link til Spelarutviklingsplan. På Norges fotballforbund sine nettsider finn du ein øvingsbank med mange øvingar som kan nyttast i treninga. Link til øvingsbank. 4.1 FIKS Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem Per Arve Moldskred er Hødd Fotball sin Fiks-ansvarleg. Alle spelarar frå 12 år og oppover skal vere innregistrert i Fiks. Lagleiarane er ansvarleg for å melde sine spelarar inn til Fiksansvarleg. FIKS ansvarleg i Hødd Fotball Ansvarleg for at klubbens trenarar og leiarar kjenner til alle nødvendige FIKSoppgåver Ansvarleg for at personar med tilgang til FIKS har kompetanse til å utføre påkrevde Skal sørgje for at alle spelarar frå 12 år og oppover er registrert i FIKS. Ansvarleg for påmelding av lag til serie og turneringar. Ansvarleg for spelarovergang og forsikringar. Sørgje for rolletildeling/oppdatering av roller i FIKS. 4.2 Politiattest Politiattest ansvarleg i Hødd Fotball er Per Arve Moldskred. Ansvarleg skal sørgje for at alle tilsette og frivillige som skal utføre oppgåver for klubben som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personar med utviklings hemming, skal levere godkjent politiattest. 14

15 Hødd Fotball har rutinar for å hente inn, registrere og følgje opp politiattestar. Personar med leiaransvar blir opplyst om krav til politiattest, og pålagt å rette seg etter lovbestemte rutinar: Rutinar Formål politiattest er dokument som skal signerast av politiattestansvarleg i Hødd Fotball Elektronisk søknad Dersom klubben ber om ein politiattest, og den aktuelle personen ikkje ynskjer å innhente den, skal idrettslaget ikkje nytte vedkommande til oppgåver som inneber eit tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige / personar med utviklings hemming. Hødd Fotball fører oversikt over dei som har søkt og levert godkjent politiattest. 5 FAIR PLAY Hødd Fotball er opptekne av å utvikle kvar enkelt både som fotballspelar og som menneske. Skal vi lukkast med dette, er det avgjerande at vi har eit trygt og godt miljø der små og store trivst saman. Samspelet mellom dei aktive, trenarar, leiarar og føresette, er avgjerande for å få dette til. Eit godt miljø er inkluderande og viser respekt og toleranse. Vi har valt å sette ord på dei krav og plikter som må ligge til grunn for å få samspelet til å fungere best mogleg. Både dei aktive, trenarar, leiarar og føresette kan gjennom dette dokumentet sette seg inn i kva klubben legg til grunn for at alle skal trivast i eit utviklande og spennande fotballmiljø. Samtidig er det i alle si interesse at Hødd står fram som ein klubb der alle involverte representerer klubben på ein verdig måte i alle samanhengar, både på og utanfor bana. Alle aktive, foreldre, trenarar og lagleiarar i Hødd Breidde skal motta Hødd Breidde sitt Fair Play program. Gjennom dette skal alle gjere seg kjende med dei retningslinjene klubben jobbar etter. Målsetting IL Hødd fotball har ein tradisjon for å utvikle gode fotballspelarar frå eigne rekker. Denne tradisjonen skal førast vidare. Hødd Breidde skal: Skape ein trygg og god arena til glede og utvikling for alle aktive. Ha kvalifiserte trenarar og leiarar på alle lag. 15

16 Drive aktiv rekruttering og skulering av trenarar og leiarar. Utvikle og ivareta anlegg som tilfredstiller krav til breiddefotball, talentutvikling og toppfotball. Spele ei naturleg rolle i oppvekstmiljøet i Ulstein kommune. Så fotballkompetanse i aktuelle naboklubbar (spelarar, trenarar og leiarar). Ta aktivt del i utviklinga av dei beste spelarane på Sunnmøre i alderen år, saman med naboklubbar, Sunnmøre Fotballkrets og NFF. Trenar og lagleiar sitt ansvar Som trenar eller lagleiar skal du vere eit forbilde overfor alle om korleis vi oppfører oss og korleis vi vil framstå både på og utanfor bana. Gode og positive haldningar vil over tid smitte over på spelarar og føresette. Du skal gjennom di framferd stimulere til at spelarar respekterer kvarandre og viser ei sportsleg haldning overfor medspelarar, motspelarar, dommarar og motstandaren sine leiarar og føresette. Du skal legge til rette for at spelarane trivst med sin idrett, og kan utvikle sine ferdigheiter gjennom rettleiing og læring. Du skal, både på trening og i kampsituasjon, legge vekt på læringseffekta både for laget og enkeltspelarar, og søke å oppnå dette utan at enkeltspelarar blir unødig tilsidesette ved manglande prestasjon eller resultat. Hald god kontakt med føresette og informer om evt. negative/positive episodar. Dersom spelarar ikkje oppfører seg i samsvar med Hødd Breidde sitt Fair Play program, så har du som trenar eller lagleiar plikt til å sanksjonere. Vis FAIR PLAY Spelaren sitt ansvar Eiga innstilling til trening er avgjerande for resultatet. Læring er aktiv innsats vèr 100% med. Talent er viktig, men hardt arbeid er nødvendig for utvikling. Gled deg over eigen og andre sin suksess og framgang. Møt presis til treningar. Meld frå om du ikkje kan møte og kvifor du ikkje kan møte. Du er sjølv ansvarleg for å få tak i informasjon viss du ikkje har vore på trening, kamp eller møte. Du har ansvar for å vere med å ta vare på Hødd fotball sitt utstyr. Vis gode haldningar på og utanfor bana. Ha respekt for laguttak og spelarbyte. Du har ansvar for å skape trivsel og humør i laget. Alle som er på laget ditt skal føle tilhøyrigheit. Vis respekt for klubb, medspelarar, motspelarar, trenar, lagleiar og dommar. Vis respekt for andre sine følelsar og meiningar. Vis god folkeskikk. Banning og mobbing vert ikkje godtatt. God framferd gjeld også på laget sine reiser. Då er du ein ambassadør for Hødd fotball. Ha kontroll over eige temperament. 16

17 Avstå frå bruk av alkohol, tobakk, snus og andre rusmiddel. Delta på inntektsbringande tiltak som laget ditt utfører. Sørg for at treningsavgift, kontingent og eigenandelar blir betalte til rett tid. Manglande betaling kan føre til at du ikkje får spele. Ta ansvar for å rydde i garderobe og på bana etter trening og kamp. Dette gjeld også på bortekampar. Sei frå til trenar eller lagleiar om du er misnøgd med noko. Vis FAIR PLAY Ved brot på nokre eller fleire av punkta ovanfor vil det bli reagert. 1. Første trinn er at du får tilsnakk av trenar/lagleiar. 2. Betrar det seg ikkje, kan du bli bortvist frå trening. 3. Er det framleis ikkje betring, kan du bli utestengd frå trening/kamp. Foreldra si rolle Ein av våre viktigaste ressursar er du som føresett. Det er difor spesielt viktig at vi har deg med på laget. Legg til rette for at barnet ditt kan møte opplagt til trening og kamp. Sørg for riktig og fornuftig utstyr. Møt fram på trening og kamp om barnet ditt ynskjer det. Gi oppmuntring til alle spelarane, ikkje berre din eigen håpefulle. Forsterk det som er bra i staden for å fokusere på det som ikkje gjekk bra. Oppmuntre i medgang og motgang. Ikkje stå på sidelinja og kritiser. Respekter trenaren sin bruk av spelarar. Ikkje forsøk å påverke trenar under kamp. Ikkje kritiser dommaravgjersler. Stimuler og oppmuntre barnet ditt til å delta, ikkje press det. Spør barna om kampen var kjekk og spennande, fokuser ikkje alltid på resultat og prestasjon. Tenk på at det er ditt barn som spelar fotball og ikkje du. Blir det kalla inn til foreldremøte, ver vennleg og møt opp. Vèr i dialog med trenar/lagleiar. Sørg for at treningsavgift, kontingent og eigenandelar blir betalte til rett tid. Manglande betaling vil medføre at barnet ikkje får delta på trening og i kamp. Vis FAIR PLAY 6 ØKONOMISTYRING IL Hødd fotball har ein bankkonto som skal nyttast av alle lag, både topp og breidde. Alle inntekter (kontantar) skal setjast inn på denne kontoen. Det er ikkje høve for det enkelte lag å opprette eigne konti. Økonomiansvarleg i Hødd fotball har ansvar for all fakturering, bokføring, lønnsrapportering, betalingar og purringar. Kvart lag har sitt eige rekneskap. På den måten har ein full oversikt alle inntekter og utgifter på det enkelte lag. Det vert sendt ut rekneskapsrapport til alle lag to gongar i året, pr og pr Kvart lag har ansvar for at rekneskapet er i balanse. Er 17

18 det underskot i drifta, må laget dekke dette inn. Eit overskot vert sett av og vil følgje laget vidare til neste år. Budsjett Overordna budsjett for påfølgjande år for Il Hødd Fotball vert utarbeidd kvar haust. Budsjettet vert utarbeidd på kontonivå og så detaljert så mogleg. Det er vanskeleg å utarbeide detaljerte budsjett for aldersbestemte lag på dette tidspunktet. Frist for innsending av detaljert budsjett for desse vert sett rett etter oppstart av ny sesong. Alle lag skal då utarbeide eigne budsjett og sende dette inn til økonomiansvarleg. Godkjenning av rekningar Dagleg leiar for Hødd Fotball har mynde til å godkjenne alle rekningar. Dagleg leiar i Hødd fotball, breiddeavdeling har mynde til å godkjenne rekningar som gjeld breiddeavdelinga. Økonomiansvarleg har mynde til å godkjenne rekningar som dommarutgifter, reisekostnadar knytt til kampar/turneringar, kostnadar som er etter avtalar og påmeldingar til m.a turnering. Innkjøp Det er berre lagleiar og trenar eller den som har fullmakt frå desse, som kan kjøpe inn utstyr til laget. Alle vareuttak skal signerast, og faktura skal sendast til IL Hødd Fotball. Reiseutgifter Lag som har mange bortekampar frå utdelt ferjekort. Det er lagleiar som har ansvaret for kortet, og dersom dette forsvinn er lagleiar ansvarleg for å erstatte det. Det skal fyllast ut reiserekning for bruk av kortet, der formålet med reisa får fram av oversikta. Kvitteringar skal leggast ved. Reiserekningar skal som eit minimum sendast til økonomiansvarleg to gongar i året. Etter vårsesong og haustsesong er ferdig. Ved på fyll av kort skal kvittering sendast inn rett i etterkant. Dommarutgifter Dommarrekningar skal leverast til økonomiansvarleg så raskt som mogleg etter gjennomført kamp, slik at dommarane får honorar utbetalt så raskt som mogleg. Betalar ein ut kontant til dommar, skal dommar signere på å ha mottatt pengane. Dersom lokale dommarar vert brukt til turneringar og kampar, bør økonomiansvarleg få informasjon om kven som har dømt, slik at vi veit dette når dommarane kjem for å få utbetalt honoraret. Treningsavgift Treningsavgifta skal dekkje kostnadar med den daglege drifta av laget, seriekampar, utstyr m.m. Faktura på treningsavgift vert sendt ut til spelarane etter oversikt som lagleiar er ansvarleg for å utarbeide. I oversikta skal epostadresse til føresette gå fram, slik at vi kan sende faktura på epost. Treningsavgift vert sendt ut i mai/juni. Vert ikkje avgifta betalt innan rimeleg tid, vert det sendt ut purring. 18

19 Administrasjonshonorar Kvart lag vert belasta for administrasjonshonorar. Desse satsane er fastsette av styret/breiddekomiteen. Felleskostnadar Kostnadar til trenarar, baneleige, lønn, administrasjonskostnadar, draktsett osv, vert ikkje belasta det enkelte lag, men går inn i eit fellesrekneskap for Hødd Fotball breiddeavdeling. Cupar og turneringar Kvar enkelt lag skal finansiere cupar og turneringar som dei deltek på. Dette må gjerast enten med eigenandelar eller dugnadstiltak. Økonomiansvarleg sender rekning til deltakarane på eigenandel eller faktura på dugnadstiltak. Lagleiar er ansvarleg for intern oversikt på dugnadsarbeid. Lønn og kilometergodtgjersle For alle fast tilsette vert det køyrt lønn kvar månad, med utbetaling den 15. Det er styret i IL Hødd som godkjenner lønnsjusteringar. Melding om endringar sendast økonomiansvarleg. Trenarhonorar vert utbetalt ein gong i året, om ikkje anne er avtalt. Ved krav om kilometergodtgjersle skal trenarar og andre tillitsvalde levere inn reiserekningar som skal vere utfylt og dokumentert i samsvar med dei reglane som gjeld til ei kvar tid. Kiosksal Det er utarbeidd eige oppgjersskjema for kiosksal på kampar og turneringar. Pengane skal teljast opp av to personar, som også fyller ut oppgjersskjema og signerer dette. Oppgjeret leverast til økonomiansvarleg som set pengane på konto. Altinn Økonomiansvarleg har fullmakt til å sende inn og signere på aktuelle skjema som skal sendast inn via Altinn. 7 REKRUTTERINGSPLAN Hødd fotball vil gi eit fotballtilbud til alle gutar og jenter frå året dei fyller 6 år. Oppstartsansvarleg for Hødd Fotball er Per Arve Moldskred. Annonsering av oppstart: Annonse i lokalavisa Informasjonsskriv til barnehager / skular Informasjon på klubben si heimeside. Etter skulestart vert det halde eit informasjonsmøte leia av klubben sin oppstartsansvarlig. På dette møtet skal nye lag konstituerer seg med trenarar og lagleiarar. Det skal også gis informasjon om: 19

20 Spelarregistrering Økonomirutiner Klubbens retningslinjer for barnefotball Informasjon om miniturneringer og andre cuper. Klubben skal sikre at laget får tilbod om: Treningstider Tilstrekkelig med utstyr, herunder baller, vester, kjegler o.l. Relevant kursing til støtteapparat i løpet av fyrste år (Barnefotballkurset o.l) 8 UTDANNING OG KOMPETANSE Hødd Fotball har eit mål om auka kompetansenivå i alle ledd. I dette ligg å følgje NFF sine mål gjennom Kvalitetsklubb konseptet. Hødd Fotball vil oppmode representantar i styret til å gjennomføre Lederkurs i regi av Sunnmøre Fotballkrets. Hødd Fotball vil kvart år arrangere Barnefotballkveld og Ungdomsfotballkveld for trenarar og lagleiarar. Hødd Fotball tek sikte på å gjennomføre C-lisenskurs med jamne mellomrom for å sikre seg at trenarar med hovudansvar på kvart alderstrinn har dette. 20

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 Godkjent av Hordaland Idrettskrets 20.03.2013 ref. 611829v1 Dokument nr.: 01-001 side 2 av 9 REVISJONAR OG TILLEGG

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

VEDTEKTER. (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) HØYDALSMO IL VEDTEKTER (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Høydalsmo Idrottslag 1, skipa 1921, godkjend av Telemarkidrettskrets i 2012. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Idrettslaget

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG

LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG LOV FOR VALLDAL IDRETTSLAG Lov for Valldal Idrettslag, skipa 18.11.1919 med seinare endringar, seinast av 23.04.2012, godkjend av Møre og Romsdal idrettskrets (dato/år). I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål Idrettslaget

Detaljer

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015

Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Saksfremlegg til årsmøtet til Selbjørn idrettslag 22 mars 2015 Generelt om lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen.

Detaljer

Alle lag i krinsen pliktar å rette seg etter NIF og særkrinsen sine lover og retningslinjer.

Alle lag i krinsen pliktar å rette seg etter NIF og særkrinsen sine lover og retningslinjer. LOV FOR SOGN OG FJORDANE ORIENTERINGSKRINS Lov for Sogn og Fjordane Orienteringskrins skipa 22.11.1964 Vedteken den 27.11.1965 med seinare endringar av 05.12.1981, 02.12.95 og 14.11.98. Godkjend av idrettsstyret

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901

Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag skipa 28.juni 1901 Lov for Rosendal Turnlag 1, skipa 28.06.1901, med seinare endringar, seinast av 22.03.2015, godkjend av Hordaland idrettskrets 29.04.2015. I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG

LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG LOV FOR LÆRDAL IDRETTSLAG Lov for Lærdal idrettslag 1, skipa 20.mai 1937 med seinare endringar, seinast av 03.03.2015, godkjend av Sogn og Fjordane idrettskrets 19.05.2015. (DM743596) I. INNLEIANDE REGLAR

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Stord Orienterg 1, skipa 13.04.2010, med seinare endringar, seinast av 19.02.2013, godkjend av Hordaland idrettskrets

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB

LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB LOV FOR VOSS HANG OG PARAGLIDERKLUBB Lov for Voss Hang og Paragliderklubb (Voss HPK), skipa 01.04.1974, med seinare endringar, seinast av 01.03.2013. I. INNLEIANDE REGLAR 1 Formål (1) Voss HPK sitt formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og 2

DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og 2 DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og 2 representantar til å skrive under protokollen 4. Behandla Rosendal

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Innhold 1 Sportsplan... 2 1.1 Norges Fotballforbund sin handlingsplan... 2 2 Visjonen til Bulken Fotball... 3 3 Den Raude tråden i Bulken IL... 4 3.1 Hovudtiltaka for

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget.

LOVER. 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. LOVER 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er Naustdal Båtlag, forkorta N.B.L 2 Formål Laget sitt formål er å opparbeide, vedlikehalde og utvikle ei trygg og funksjonell båthamn for medlemmane i laget. Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane

Vedtekter. For. NBF Sogn & Fjordane Vedtekter For NBF Sogn & Fjordane Vedteke og gjort gjeldande av krinsting den 28. april 2002. Endra kretsting 18. april 2004 1 INNHALD 2 Kapittel 1 Basisvedtekter 3 Verkeområde, 1-1 3 Organisering, formål

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Økonomiplan. Stranda Fotball

Økonomiplan. Stranda Fotball Økonomiplan Stranda Fotball Innleiing: Det finst berre to gradar av kontroll og det er null eller full. Ein organisasjon som ikkje har full kontroll og som slit med sine økonomiske plikter vil aldri verte

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer