Året 2013 i korte trekk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 2013 i korte trekk"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Året 2013 i korte trekk hadde en omfattende tjenesteproduksjon og de fleste vedtatte mål og resultatkrav ble nådd. Befolkningen i Akershus har gode levekår og bedre helsesituasjon enn landsgjennomsnittet, og fylkeskommunen har et lovpålagt ansvar for folkehelse. I mange år har vi hatt positive netto driftsresultat og regnskapsmessige overskudd, og det var også tilfellet i Sterk befolkningsvekst, elevtallsutvikling og utvikling av transportsystemet gir imidlertid store utfordringer framover. HVA GIKK PENGENE TIL? Av fylkeskommunens driftsutgifter brukes størstedelen på utdanning og kompetanse (videregående opplæring). Samferdsel, dvs. kollektivtrafikk og fylkesveier, utgjør sammen med utdanning og kompetanse hele 84 prosent av fylkeskommunens totale driftsutgifter. FORDELING AV DRIFTSUTGIFTER PÅ TJENESTEOMRÅDER Sentral styring (5,2%) Utdanning og kompetanse (59,0%) Samferdsel og transport (25,0%) Plan, næring og miljø (2,3%) Kultur, frivillighet og folkehelse (5,3%) Tannhelse (3,2%) Akershus Energi er heleid av. I 2013 åpnet Norges første storskala solfangeranlegg i Akershus Energipark i Lillestrøm.

2 Årsrapport 2013 HVA OPPNÅDDE VI? NØKKELTALL FOR FYLKESKOMMUNENS TJENESTEYTING Utdanning Tannhelse Elever i videregående skoler Antall personer under tilsyn i prioriterte grupper Antall videregående skoler 34 Antall behandlede pasienter i Andel fullført og bestått i skoleåret ,6 % Andel under tilsyn av barn og ungdom 1-18 år 95,2 % Antall utdanningsprogrammer 12 Andel 5-åringer med kariesfrie tenner 83,8 % Løpende lærekontrakter pr Antall ordinære tannklinikker 26 Antall beståtte fag- og svenneprøver 912 Voksne i opplæring 751 Kultur Utførte arkeologiske registreringsprosjekter 170 Samferdsel Antall forestillinger og tiltak Den kulturelle skolesekken Fylkesveier km Utlån fra bokbussen Antall påstigende passasjerer båt, buss, tog i Akershus 77,4 mill. Kollektivtrafikkens markedsandel 21 % Miljøfokus Rutekilometer for bussruter 31,8 mill. Andel videregående skoler med alternativ oppvarming 2) 79 % Antall drosjeløyver 627 Antall reserveløyver 147 Organisasjon Antall brukere med TT-transport pr Antall ansatte i Antall elever med skoleskyss 1) Kjønnsfordeling, andel kvinner 61,4 % 1) Tallet inkluderer elever både i grunnskoler og videregående skoler i Akershus som fylkeskommunen har ansvar for. 2) Med alternativ oppvarming menes fjernvarme, flisfyring og grunnvarme Fylkesordfører Anette Solli og varaordfører i Bærum, Ole Kristian Udnes, åpnet stasjonene Haslum og Avløs på Kolsåsbanen.

3 Årsrapport 2013 HVA SKJEDDE? Et utvalg hendelser og aktiviteter for i /13 04/13 08/13 11/ Nytt IT-system for elektronisk pasientjournal innføres for tannhelsetjenesten. Seks fylkeskommuner har gått sammen om prosjektet «etann». 02/13 Bygget som huser det nye Oslofjordmuseet i Vollen ble 15. februar overlevert til Asker kommune. Fylkeskommunen bekostet godt og vel halvparten av bygget, og bidrar med årlige driftstilskudd til museet. 03/13 Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, hadde søkt om opplæring i videregående skole i Akershus. Lærlinger og praksiskandidater var samlet til fag- og svennebrevutdeling på Oslo kongressenter 14. mars. I alt 333 fag- og svennebrev i 88 forskjellige fag ble utdelt. Sandvika videregående skole ble kåret til Årets Entreprenørskapsskole under GründerExpo 2013 på Lillestrøm 13. mars. 15. mars fikk elevene på Mailand videregående skole besøk av stortingspresident Dag Terje Andersen, som snakket om demokrati, befolkningsvekst, arealplanlegging og samferdselsutfordringer. Ungdomsbedriften ProSleeve UB fra Ski videregående skole tok sølv under NM for ungdomsbedrifter i kategorien Beste Ungdomsbedrift. Akershus var det mestvinnende fylket i mesterskapet i /13 Det nye Son torg ble åpnet 16. mai. Gateløp og andre strukturer tilbake til 1600-tallet er gravd fram og integrert i det nye Son torg. 28. mai åpnet Hynor Lillestrøm forsknings- og utviklingsavdelingen «Innovation Zone» i hydrogenanlegget på Akershus EnergiPark. Avdelingen skal demonstrere norsk teknologi av ypperste klasse, samt bidra til lokal næringsutvikling. 06/13 Norges første solfangeranlegg ble åpnet av daværende fylkesordfører Nils Aage Jegstad 20. juni. Anlegget ligger i Akershus EnergiPark i Lillestrøm. 07/13 9. juli fikk elever tilbud om plass på et av de utdanningsprogrammene de hadde søkt. Nesten alle (93,4 prosent) fikk sitt førstevalg oppfylt. 15. august var første skoledag for elevene ved fylkets 34 videregående skoler. 09/13 Nye Dønski tannklinikk og det nye auditoriet ved Dønski videregående skole i Bærum ble åpnet 5. september. 23. september ble Anette Solli (H) valgt som fylkesordfører på høstens første fylkesting. fikk prisen for årets kommunale nettsted 24. september. En ny versjon av nettsiden var lansert, med helt ny design og informasjonsstruktur. konkurrerte også om Farmandprisen, og fikk andreplass for beste årsrapport 2012, i klassen for kommuner og fylkeskommuner. 10/ og 31. oktober arrangerte i samarbeid med HyER den internasjonale konferansen «Regional Power for Clean Transport», om grønne drivstoffalternativer. Rune Heiestad og Per Erik Brunsberg fra Mailand videregående skole ble kåret til Årets entreprenørskapslærere Lærerne har i tre av de fire siste årene utmerket seg med beste ungdomsbedrift i Akershus. kom på tredjeplass under kåringen av årets klimatiltak på Zero-konferansen i november. Prisen ble gitt for fylkets satsing på klimasmart energiproduksjon ved Akershus EnergiPark. 12/13 Avdeling for tilrettelagt opplæring på Bleiker videregående skole i Asker flyttet inn i nye og tilpassede lokaler 21. november, og ny flerbrukshall på Skedsmo videregående skole ble åpnet 5. desember. Flere hundre bærumsbeboere hadde tatt turen da Haslum og Avløs stasjoner på Kolsåsbanen gjenåpnet 15. desember. Dette er som en tidlig julegave, sa fylkesordfører Anette Solli i sin åpningstale.

4 Årsrapport 2013 HVEM ER VI? I slutten av 2013 hadde ansatte og totalt ca årsverk. Dette er noe færre enn i Årsverk inkluderer både fast ansatte og vikariater/engasjementer, men lærlinger er ikke med. Andelen kvinner var 61,4 prosent, og dette er det samme som året før. Differansen mellom antall personer og antall årsverk har sammenheng med at ikke alle ansatte har full stilling. Hovedårsaken til deltidsarbeid er familiehensyn, overgang til delvis avtalefestet pensjon (AFP), delvis uførepensjon m.m. Deltidsstillinger i videregående skole kommer også av at enkelte lærere underviser i fag med lavt timeantall. Veiledningssentra omfatter bl.a. tidligere pedagogisk-psykologisk tjeneste/ oppfølgingstjeneste (PPT/OT). ANSATTE I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE PR Kjønnsfordeling Virksomheter Personer Årsverk Antall kvinner Antall menn Sentraladministrasjonen , Fylkesrevisjon 5 4,8 3 2 Lønn og regnskap 47 46, Fylkeskommunale skoler , hvorav pedagogisk personale , hvorav ikke-pedagogisk personale , Veiledningssentra 99 93, Tannhelsetjenesten , kultur.akershus 43 38, Totalt , Fylkeskommunen oppfyller kommunelovens krav til kjønnsfordeling i folkevalgte organer med minimum 40 prosent av begge kjønn. Kjønnsfordelingen blant de ansatte i fylkeskommunen er ca. 60 prosent kvinner og 40 prosent menn. Blant virksomhetsledere og ledere i sentraladministrasjonen er det i 2013 en kvinneandel på 45,2 prosent, som er en økning fra 2012, da den var på 42,2 prosent. Blant mellomlederne er det 56,8 prosent kvinner. Dette gir et godt rekrutteringsgrunnlag av kvinner til framtidige topplederstillinger. Likestilling inngår i fylkeskommunens rekrutteringsveileder og vurderes ved rekruttering av toppledere LEDERSTILLINGER Kvinner Menn Totalt Prosent kvinner Prosent menn Virksomhetsledere, rektorer og ledere i sentraladminstrasjonen ,2 % 54,8 % Overtannleger, assisterende rektorer og avdelingsledere i skolen ,8 % 43,2 % Andelen kvinner på deltid i har gått ned til 33,9 prosent fra 35,3 prosent i Omfanget av ufrivillig deltid er ikke kartlagt, men vi vet at det blant annet finnes ufrivillig deltid blant enkelte lærere med smal undervisningskompetanse og elevassistenter. GJENNOMSNITTSLØNN 2013 Gjennomsnittslønn menn Gjennomsnittslønn kvinner Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn 95,8

5 Årsrapport 2013 Kvinners gjennomsnittslønn er i dag 95,8 prosent av menns, en økning på 0,4 prosent fra året før. Forholdet mellom menns og kvinners gjennomsnittslønn er jevnlig redusert de siste årene og det jobbes systematisk med å minske forskjellen ytterligere. Forskjellene gjenspeiler i hovedsak at det er flere kvinner i yrkeskategorier med lavere lønnsinnplassering. De fleste ansatte i fylkeskommunen følger lønnsstiger innenfor den kommunale hovedtariffavtalen. Dette er med på å sikre lik lønn for likt arbeid. Målsetningen om likelønn er blant annet å forhindre diskriminering knyttet til både kjønn og øvrige diskrimineringsgrunnlag. I sentraladministrasjonen fikk avdeling for videregående opplæring i 2013 på plass tre regiondirektører som skal være tettere på virksomhetene innenfor sin region. Lønn og regnskap ble fra 1. januar 2014 inkludert som en seksjon i administrasjonsavdelingen i sentraladministrasjonen. Hensikten var å gi mer effektiv drift gjennom tettere samarbeid mellom lønns- og regnskapsfunksjonen, HR-, økonomi- og IT-seksjonen. Omorganiseringen forventes å gi en bedre informasjonsflyt, felles utvikling av systemer, drift og organisasjon, forankring av felles standarder, og en styrking av arbeidet med intern kontroll og økonomikontroll i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen vil også øke kompetansen og kapasiteten knyttet til eierstyring. KJØNNSFORDELING I ULIKE LØNNSKATEGORIER Kr Kvinner Menn Totalt Prosent av alle kvinner Prosent av alle menn Prosent av alle < ,3 0,4 0, ,9 11,3 17, ,5 37,9 36, ,5 39,4 37, ,1 7,9 6, > ,7 3,1 2,2 Totalt ,0 100,0 100,0

6 Årsrapport Mailand videregående skole har godt over 100 ansatte. Det er totalt nesten ansatte på de videregående skolene i Akershus.

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk 13 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Innhold 04 05 06 08 Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget 2011-2015 Organisering 10 17 25 37 Året 2013 i korte trekk Sentral styring

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget

årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget årsrapport 2010 fylkesrådmannens rapport til fylkestinget INNHOLD AKERSHUS FYLKESKOMMUNES VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL... 3 Oversikt og nøkkeltall...4 Hendelser i 2010...6 Fylkesrådmannens forord...

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll

47 Tannhelse 4. forord. Økonomiske nøkkeltall. utfordringer. Styring organisasjon. Politisk styring Organisasjon Styring og kontroll Årsrapport 2014 2 Innhold 3 Fylkesrådmannens forord 47 Tannhelse 4 Økonomiske nøkkeltall 47 49 50 53 Mål og måloppnåelse Aktiviteter og resultater Endringsbehov Økonomisk analyse 7 Strategiske utfordringer

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Årsberetning 2014. Hedmark fylkeskommune

Årsberetning 2014. Hedmark fylkeskommune Årsberetning 2014 Hedmark fylkeskommune Forsiden 1. Fylkesvei 27 med Rondane i bakgrunn. Foto: Gaute Moen 2. Fra Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 2014. Foto: UKM Hedmark 3. Hedmark fylkeskommune påbegynte

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Årsrapport. www.telemark.no

Årsrapport. www.telemark.no Årsrapport 211 www.telemark.no Innhold Fylkesrådmannes forord... 3 Organisasjon...4 Personal... 5-7 Folkehelse... 8 Videregående opplæring...9 Gjennomføring...1-11 Faglige resultater, læringsmiljø...12

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 10.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap.

ÅRSRAPPORT 2008. Fylkeskommunens aktiviteter og økonomi i 2008 er beskrevet i årsrapport, årsberetning og regnskap. Innhold ÅRSRAPPORT 2008 Sammendrag.. side 1 Videregående opplæring.. side 5 Regional utvikling.. side 21 Samferdsel. side 33 Administrasjon og sentrale tjenester. side 39 Fylkeskommunens ansatte. side

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Innhold. Industriarven på UNESCOs verdensarvliste SIDE

Innhold. Industriarven på UNESCOs verdensarvliste SIDE ÅRSRAPPORT Årsrapport SIDE Innhold 2 Kilde: Norsk industriarbeidermuseum Industriarven på UNESCOs verdensarvliste I 2009 presenterte Norge byene Rjukan/Notodden og Odda/Tyssedal som kandidatområder til

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON

ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON ÅRSRAPPORT 2012 KORTVERSJON Fylkesrådmannen har ordet Vestfold fylkeskommune er inne i en periode med positiv økonomisk utvikling. Både netto driftsresultat og arbeidskapitalen har utviklet seg positivt

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer