KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015 Tilleggsutredninger bestilt av politikere i forkant av formannskapets innstillingsmøte Følger som vedlegg til offentlig høring

2 Svar på innkomne spørsmål BØP pulje Som avtalt med kommunestyret skal administrasjonen så godt det lar seg gjøre forsøke å svare på innkomne spørsmål vedr BØP Svarene gis etter hvert som de er klare og kan komme i en annen rekkefølge enn innmeldte spørsmål grunnet ulikhet i tidsbehov for å finne svar og tilgjengelighet på mannskap. Denne puljen besvarer noen av spørsmålene fra AP sin gruppe, jf mailer av 3.11 og 4.11 (spørsmålene klippet fra mailer): 1.Organisasjonskart etter siste omorganisering, med de endringer som er gjort etter at kommunestyret vedtok 2-nivå. Inkludert endringer i Helse-og sosial etaten. Viser til vedlegg med oppdatert orgplan pr i dag. 2. Oversikt over overtidsbruken Viser til vedlagte excelark som inneholder utdrag av regnskapet pr i dag for i alt 5 spørsmål. Det presiseres og påminnes om at vi praktiserer rammebudsjettering og det betyr at kommunestyret også for 2015 skal vedta netto driftsrammer for hver enhet. Som en del av opplegget med rammebudsjettering er det delegert til rådmannen/enhetsleder å fordele ramma ned på detlajert artsnivå. Kommunestyret kan dermed heller ikke «plukke vekk» penger ned på et så detaljert nivå som det er spurt om i disse aktuelle spørsmålene. Dere må derfor bare ta svarene som en generell informasjon som gjelder for Det vises også enkelte steder større forbruk i regnskap enn i budsjett. Dette er ikke noe sikkert tegn på at det er noe galt eller overskridelser. Enhetene rapporterer jo til k-styret ift total ramme og det gjenstår enda en rapporteringsrunde i høst. Alle oversiktene viser sum pr ansvar i regnskapet. Vi vil spesielt kommentere at det som varslet er mye overtid innenfor pleie og omsorg. Dette har noe sammenheng med overbelegg i påvente av de nye avdelingene på sykehjemmet og er dermed tenkt redusert fra neste år. I tillegg kommer at ved en døgnkontinuerlig drift går det ikke an å berges helt uten overtid. Ansatte som er satt opp på vakt kan jo bli plutselig syke og da må pleien utføres av andre som i stedet for å dra hjem etter vakt må gå overtid til annen løsning kan ordnes. Altså dekkes noe av overtiden også av sykepenger. 3. Oversikt over ekstrahjelp Viser til vedlagt excel-ark. Generell kommentar om rammebudsjett som ovenfor. Som for overtid er det mye i pleie og omsorg og ekstra mye i påvente av de nye sykehjemsavdelingene. Også en del ekstrahjelp må påregnes som helt normalt ved døgnkontinuerlig drift, jf overtid. 4. Oversikt over det totale reisebudsjettet Viser til vedlagt excel-ark. Generell kommentar om rammebudsjett som ovenfor. Har her tatt med utgifter til skyss og kost (statens regulativ) og billettutgifter. Alle typer reiser inngår; politiske møter, reiser til møter og kurs, hjemmetjenestens kjøring til brukere, barnevernets reiser for oppfølging av fosterhjem over hele landet, osv. Det er ikke noe krav i Kostra om splitting på type reise og heller ikke noe behov for det. 2

3 Kan du gi en oversikt over bruken av eksterne konsulenter Viser til vedlagt excel-ark. Generell kommentar om rammebudsjett som ovenfor. Kan du gi en oversikt over bruken av advokatutgifter Viser til vedlagt excel-ark. Generell kommentar om rammebudsjett som ovenfor. Gjelder mange typer konsulenter, alt fra spesialistvurderinger i barnevernsaker via arkitektbistand i reguleringsplaner til bistand ved innkjøp og utarbeidelse av logo for reiselivsprosjektet. Ikke noe krav i Kostra om ytterligere oppsplitting. 5. Oversikt over midlertidige stillinger. Omstillingsprosjektet, pr nå 3 årsverk som går ut på ulike tidspunkt i Finansieres av eksterne midler. Skoleprosjekt Ungdomsskole i Utvikling, pr nå 0,8 årsverk foreløpig dette skoleåret. Finansiert med eksterne midler. Ca 1 årsverk i flere prosjekter innenfor pleie og omsorg finansiert med eksterne midler i 2014 og 2015 Totalt da ca 5 årsverk i midlertidige stillinger. Ingen av dem finansiert over ordinært driftsbudsjett. Svar på innkomne spørsmål BØP pulje Denne puljen besvarer noen av spørsmålene AP sin gruppe, jf mail av 9.11 og møte 4.11 (spørsmålene klippet fra mailer): AP: En enhetsleder i administrasjonen ( 1. Etg.på rådhuset ) - hvor mye spares da? Generelt for alle spørsmålene om reduksjon i ledelse: Som omtalt i BØP-dokumentet, side 18, er det igangsatt en evaluering av omorganiseringen som ble vedtatt i fjor med virkning fra Den skal være ferdig i mars etter at det er gjennomført innhenting av erfaringer/synspunkt på bred basis, herunder også intervju med representanter fra alle politiske parti/grupper. Ut fra dette vil det ikke være naturlig å gjøre noen store grep på enkeltområder mens evalueringen pågår. Vedlagt følger nærmere beskrivelse med framdriftsplan. Rådmannen vil i stedet oversende de innkomne spørsmålene som innspill til evalueringsgruppa. Karlsøy er organisert med 8 resultatenheter, 2 stabsavdelinger og 4 avdelinger i helse og sosial. Til sammen 14 organiserte virksomheter i hele kommunen. Dette er ikke høyt antall sammenlignet med andre kommuner og særlig når det tas hensyn til geografi og desentralisert struktur i Karlsøy. Det vil også være slik at ved en evt reduksjon i antall ledere vil det ikke umiddelbart kunne hentes ut noen økonomisk effekt. Tariffbestemmelsene sikrer jo at ansatte som blir omplassert eller får vesentlig endret sine arbeidsoppgaver som i et slikt tilfelle får behold lønnen også i ny stilling. Den økonomiske effekten vil da ikke komme før vedkommende slutter i jobb og en ny ansettes med saksbehandlerlønn i stedet for lederlønn. Sparingen blir da 3

4 mellomlegget, men det er ikke store penger uansett og tidspunktet kan verken rådmannen eller kommunestyret påvirke og da kan det ikke budsjetteres med det. Det bemerkes også at ledelse og administrasjon er to forskjellige ting. Hvis ledelsesressurs blir så redusert at ledelsen kun får tid til å drive med løpende administrasjon så blir en støttende, motiverende ledelse fraværende og dette kan få negative konsekvenser for tjenestekvaliteten til brukerne. Som en repetisjon/oppfrisking til politikerne som arbeidsgiver vedlegges to hefter fra KS som tar for seg bl.a. skillet mellom ledelse og administrasjon. Vi synes generelt å registrere at det er noen uklarheter rundt dette med ledelse. I omorganiseringen fikk vi etablert et nivå to med enhetsledere som har fullt personal-, økonomiansvar og fagansvar samt nødvendige fullmakter til den daglige drift av sine tjenester. I tillegg til dette har vi fortsatt en del andre ansatte med en lederbetegnelse i sin stillingstittel, men med et mye mer begrenset ansvarsområde og færre fullmakter. Dette er typiske fagledere, teamledere, arbeidsledere med ansvar begrenset til det som går direkte på tjenesteproduksjonen. Til dette konkrete spørsmålet er svaret at det ikke vil bli noen innsparing på kort sikt om det endres til en felles leder for de to stabsavdelingene samt plan og utvikling og bygg og anlegg. På sikt kan det hende man får en liten besparing når de tre omplasserte lederne slutter, men det går ikke an å ta noen budsjetteffekt av dette. I tillegg innebærer forslaget en sammenslåing som innebærer at den nye enheten vil få nesten 50 årsverk. Dette er et alt for stort antall til at en leder kan ha ansvaret og det vil fort kunne bli behov for et mellomledd med avdelingsledere eller lignende og da kan det fort bli dyrere heller enn at man sparer penger. Man vil jo fort også få en ny enhet som da mer ligner på en etat og som nevnt ovenfor anbefales ikke å gjøre slike grep nå i år. Innspillet sendes over til evalueringsgruppa som et innspill som kan ses på i en noe mer modifisert versjon. AP: Innsparing av 2 enhetslederne i Helse- og sosialadministrasjonen i (2 etg.på rådhuset) - hvor mye spares på det? Innledningsvis vises til den generelle omtalen i første spørsmål ovenfor. Til dette konkrete spørsmålet må det oppklares at det ikke er enhetsledere i helse og sosialetaten. De har avdelingsledere som sammen med etatssjef til sammen utgjør 6 årsverk ledere for over 100 faste årsverk og et betydelig høyere antall ansatte grunnet mye deltid og vikarer. Det må også oppklares at selv om det er en samlokalisering av ansatte i 2. etg på rådhuset er det ikke slik at alle disse naturlig kan utgjøre en felles enhet. Eksempelvis har leder og merkantil ressurs for hjemmetjenesten kontor her, men flesteparten av de ansatte jobbe jo helt andre steder. Skulle det bli en reduksjon av to avdelinger med en sammenslåing av hjemmetjenesten, helse og familie og Tunet ville vi få en ny avdeling med ca 50 årsverk, og det vil bli en alt for stor avdeling for kun en leder. Det vises her også til utredning bestilt av formannskapet som er inntatt i vedleg til BØP-dokumentet. Konklusjonen her er et forslag om halvering av merkantil ressurs og det er fulgt opp som tiltak i rådmannens forslag. For øvrig vises til den pågående evaluering og det anbefales ikke gjort noen i år, men innspillet oversendes til evalueringsgruppa. 4

5 AP: En enhetsleder for alle skolene - innsparing hvor mye? En felles rektor vil da si en leder for nesten 50 årsverk fordelt på 3 lokasjoner på 2 øyer. Dette vil være alt for mange ansatte på en leder, for stor geografisk avstand til å få en tilfredsstillende oppfølging av ansatte og gi en dårligere tjenestekvalitet. Opplæringslovens bestemmelse om rektor ( 9-1) sier at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen. Rådmannens vurdering er at forslaget om en rektor for 3 skoler høyst sannsynlig vil være i strid med denne bestemmelsen. Forslaget blir dermed ikke mer utredet og det anbefales på det sterkeste at det legges bort. (jf også likelydende svar til nesten identisk spørsmål fra SP) AP: En enhetsleder for alle barnehagene? - innsparing hvor mye? Innledningsvis vises til den generelle omtalen i første spørsmål ovenfor. Hvis det her tenkes på en leder for alle 5 barnehagene vil det bli en utfordrende enhet å lede med 5 lokasjoner spredt på 3 øyer og det kan ikke anbefales gjennomført. Som for de andre oversendes dette som innspill til evalueringsgruppa for vurdering i en modifisert form. AP: Småskole to plasser og resten sammenslått på Vannøya Sammenlignet med rådmannens forslag vil det i starten bli en gruppe/klasse mer ved at småtrinnet blir delt i to. I tillegg kommer drift av to bygg. En klasse/gruppe er grovt sett 2,5 3 årsverk, utgift ca 1,5 mill på helårsbasis. Besparelse på drift av bygget er beregnet med helårseffekt på 1,2 mill. Delingen vil da koste ca 2,5 mill mer når vi gjør et fratrekk for at ikke hele den andre skolen blir i bruk. Men bruk til en klasse/gruppe småskole utløser en forholdsmessige større del av bygget i bruk da ikke all undervisning kan foregå bare på ett klasserom rett innenfor ytterdøra og resten låses av. Viser for øvrig til nærmere redegjørelse på nesten identiske spørsmål fra SP. AP: Småtrinnet på en skole og resten på den andre på Vannøya Dette vil gi like mange grupper/klasser som i rådmannens forslag, men behov for å øke utgiftene til et ekstra bygg. Helårseffekt ca 1 mill, med ,- i AP: Skoleskyss pris pr elev pr år. For skoleskyss betaler vi egenandel tilsvarende ordinær bussbillett. Troms fylkestrafikk sine takster henger sammen med reiseavstand etter et sonesystem de har der det blir dyrere dess flere soner man er innom. For oss er det aktuelt med 1, 2 eller 3 soner. Sone 2 er mest brukt, eksempelvis for elever fra Gamnes, Grunnfjord, Hamre og Bekkestranda. Sone 1 er noen få i eksempelvis Torsvåg, Burøysund, Kristoffervalen og retning Hessfjord. Sone 3 blir da Dåfjord, Steinnes, Skogsfjordvannet, Mikkelvika og evt Vannareid Vannvåg. Satsene er pr tur: 17,- i sone 1, 25 i sone 2 og 33 i sone 3. Omregnet til årspris med 190 skoledager blir det 6.460,-, 9.500,- og ,-. AP: Kontorjustering eiendomsskatt fra 2017 regler og maksbeløp. Alle eiendommer ble taksert i 2007 da eiendomsskatt ble innført i hele kommunen. Hovedregelen i loven er at ny taksering da kan skje tidligst etter 10 år, altså i Vi kan da velge mellom en fullstendig nytaksering av alle eiendommer. Eller vi kan foreta en kontorjustering som innebærer at vi med ett vedtak øker verdien 5

6 på alle eiendommer uten taksering. Maksimal økning ett enkelt år er 10 %. KS har laget en håndbok for eiendomsskatt. Der framgår at i teorien kan vi da øke med 10 % i et uendelig antall år og dermed unngå utgifter til en ny taksering. Men de gjør oppmerksom på at lovens hovedregel om at verdien skal fastsettes til det som eiendommen kan selges for ved fritt salg blir å slå inn som en øvre grense. Slik som eiendomsmarkedet er akkurat nå er det ingen tvil om at et påslag på 10 % kan gjøres flere år på rad før vi er på maks, men det er vanskelig nå å si noe eksakt om boligmarkedet i Rådmannens forslag inneholder ingen økning fra 2017 av to grunner. Den ene er at eiendomsskattens framtid i Karlsøy må avklares nærmere og den andre er at det er for tidlig å si noe om markedspriser i 2017 nå. Vi har i forslaget (vedlegg om utredninger) sagt at det er naturlig å ta stilling til valget mellom nytaksering eller kontorjustering i 2016 og budsjetteffekt utsettes til da. AP: Innføring av havnedistrikt I gjeldende havnelov er det ikke lenger noe krav om vedtak av havnedistrikt så vidt vi kan se i farten. I stedet er det sagt at: Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven, med mindre noe annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Havneavgifter kreves da inn etter lokal forskrift. Vår gjeldende er ikke oppdatert etter ny lov og det er i rådmannens forslag tatt med at dette anbefales gjort i I tillegg framgår det av vedlegget til rådmannens forslag at vi skal lage selvkost-regnskap for havn fra 2014 i tråd med anbefaling fra revisor. Pr nå ser det ut for at vi har noe å gå på inntektsmessig og det er foreslått en økning p 30 % i 2015 og så ser vi på resten når selvkostgrunnlaget og ny forskrift er på plass før neste budsjettbehandling. Evt samarbeid med Tromsø Havn får også komme på et senere tidspunkt. TILLEGG: Svar på innkomne spørsmål BØP pulje Etter utsending av svar har vi fått følgende tilbakemelding med presisering fra AP og SP i mail 13.11: Fra AP: Ja vi vil ha tall på å spare flg.: 3 enhetslederstillinger i 1.etg. Rådhuset 1 stilling i rådmannens ledergruppe 3 enhetslederstillinger i HSU + skoler og barnehageledere slik vi har skissert tidligere. Fra SP: Mange av svarene er bare tekst og vurderinger. 6

7 Dere kan ikke la være å komme med tall, uansett hvor dårlig forslagene høres ut for dere/ adm. Det er følgelig bra med deres vurdering av forslagene, men vi vil ha tall. Vi lever godt med at det oppfattes som at opprinnelig svar var laget ut fra at vi synes forslagene var dårlige. Nå var det imidlertid ikke det som lå til grunn. Det vi forsøkte å påpeke er at dagens organisering er slik: 8 resultatenheter, 2 stabsavdelinger og 4 avdelinger i helse og sosial. Ledelse av disse er i utgangspunktet 1 leder pr enhet, med unntak av sykehjemmet som har 2. I tillegg er det 1 helse- og sosialsjef og 2 i rådmannens overordnede ledelse: Oversikten over bemanning i hver enhet er slik, jf også det som er omtalt i BØP-dokumentet: Oversikt administrative ledere med personalansvar Tjenesteområde Årsverk ledelse Faste årsverk Rådmann/kommunalsjef 2 2 Helse-sosialetaten: Helse- og sosial adm. 1,4 1,4 Karlsøy sykehjem 1,6 41,4 Hjemmetjenesten 1,5 32 Helse- og familie 0,5 8 Tunet PU-tjeneste 1 12 Legekontor 0 5,7 Sum helse- og sosialetaten 6 100,5 Stab service 1 12,1 Stab personal/økonomi 1 6,8 Hansnes skole 1,4 26,3 Vannvåg skole 1 11,7 Vannvåg barnehage 1 4 Vannareid oppvekstsenter 1 15,3 Hansnes barnehage 1 8,5 Gamnes/Stakkvik barnehage 1 9,3 Bygg og anlegg 1 18 Plan og utvikling 1 8,1 NAV 2 Sum kommunen 18,4 224,6 Totalt 18,4 ledere, herav 3 overordnet og 15,4 i tjenesteproduksjon. Med 225 årsverk blir det i snitt 15 årsverk pr tjenesteleder, og et snitt på drøyt 20 ansatte i og med 7

8 mange deltidsstillinger og vikarer/prosjektstillinger. Med et sykefravær på rundt 10 % har vi årsverk som må erstattes med vikar og så utløser jo ferieloven vikarbehov særlig innenfor pleie og omsorg. Begge disse gir mange ekstra ansatte så det er over 300 som får lønn hver mnd og faktiske årsverk er over 250. Dette er ikke et høyt antall ledere i og med at vi ligger helt på toppen ift anbefalinger om antall ansatte tilhørende hver leder. De innmeldte spørsmål vil gi følgende org.modell: Oversikt administrative ledere med personalansvar - Ny modell Tjenesteområde Årsverk ledelse Faste årsverk Årsverk ledelse Faste årsverk FØR ETTER Rådmann/kommunalsjef Helse-sosialetaten: Helse- og sosial adm. 1,4 1,4 0 0 Karlsøy sykehjem 1,6 41,4 2 41,8 Legekontor 0 5,7 0 5,7 Hjemmetjenesten 1, Helse- og familie 0, Tunet PU-tjeneste SUM ny enhet 1 57,7 Stab service 1 12,1 1 12,1 Stab personal/økonomi 1 6,8 0 6,8 Bygg og anlegg Plan og utvikling 1 8,1 0 8,1 NAV 2 2 Sum ny enhet 1 47 Hansnes skole 1,4 26,3 1 26,3 Vannvåg skole 1 11,7 0 11,7 Vannareid oppvekstsenter 1 15,3 0 15,3 Sum ny enhet 1 53,3 Vannvåg barnehage Hansnes barnehage 1 8,5 1 8,5 Gamnes/Stakkvik barnehage 1 9,3 0 9,3 Sum ny enhet 1 21,8 Sum kommunen 18,4 224, ,6 8

9 Dette vil altså gi 5 veldig store enheter pluss rådmannen i overordnet ledelse. De 6 tjenestelederne vil da i snitt få 37 årsverk og rundt 50 ansatte hver. Dette hvis alle forslag tas i bruk. Oversikten vil uansett illustrere virkningen av hvert enkelt forslag og størrelsen/omfanget av de nye enhetene hver for seg. To av dem vil da være på over 50 årsverk. For rådmannen er det åpenbart umulig å gjennomføre noe slikt verken delvis eller samlet da det ikke vil være mulig å gjennomføre følgende viktige ledelsesoppgaver i de nye enheten: Oppfølging av ansatte, eksempelvis sykefravær og medarbeidersamtaler Faglig oppfølging og veiledning av ansatte for å sikre kvalitet i tjenestene Rekruttering Utviklingsarbeid Planlegging Målstyring og resultatoppfølging Som eksempel tas med at det må beregnes minst 3 timer pr ansatt til medarbeidersamtale og annen oppfølging. Med over 50 årsverk blir det fort ansatte og 250 timer til oppfølging. Altså går 2 månedsverk bare til dette. Faren er overhengende for at all tid vil gå med til å administrere mest mulig. I tillegg blir det mer tid brukt til farting i mellom når flere får ansatte på mange steder og flere øyer. Med så store enheter vil det også være fare for at tiden ikke strekker til for nødvendig administrering og det kan bety utgifter/tapte inntekter som følge av eksempelvis: Frister på tilskudd etc overholdes ikke Sykefravær øker grunnet dårlig oppfølging Lavere kvalitet gir flere klager og avvik på tilsyn og fare for bøter/erstatning/tapt inntekt Dette er grunnen til at opprinnelig svar ikke inneholdt noen beregning av «inntjening» ved kutt i antall ledere. For å kunne ha en forsvarlig drift vil det etter rådmannens oppfatning måtte komme inn et ledernivå under de nye enhetslederne slik at vi totalt sett er tilbake til noe som ligner veldig på den tidligere etatsmodellen. Reduksjon i enhetslederlønn må derfor påregnes brukt til enten å ansette underledere eller dekke potensielle tap/utgiftsøkninger. Rådmannen må også påpeke at det kan bli store problemer å rekruttere ledere til de nye enhetene enten det blir en eller flere av dem iverksatt. Tromsø kommune har nylig gjort en omorganisering for deler av sin virksomhet og fra hjemmesiden hentes følgende oppsummering som fokuserer på sammenhengen mellom ledelse og tjenestekvalitet. (utredningen som ligger til grunn for endringen følger som vedlegg): Går for etatsmodell for byrådsavdeling for helse og omsorg 26. juni vil byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm legge frem forslag til ny organisering av byrådsavdeling for helse og omsorg i Tromsø kommune. Dagens tonivåmodell erstattes av en etatsmodell. Etatslederne vil bli et nytt nivå mellom kommunaldirektøren og enhetsleder. 9

10 Ledernivået styrkes for at tjenesteområdene skal koordineres bedre, og for å sikre større likhet på tjenestene. Dette skal bidra til å øke kvalitet og spisskompetanse samt gi en styrket økonomisk oppfølging av sektoren, sier Kristian P. Wilsgård, politisk rådgiver for helse og omsorg. De siste ti årene har tjenestene som ytes av byrådsavdelingen vokst mye, uten at det har ført til ansettelse av flere enhetsledere eller økt ledertetthet på avdelingsledernivå. Endringene gjøres for å gi mest mulig og best mulig tjenester til brukerne. Gjennomsnittlig lønn for lederne i oversikten er ,- inkl pensjon pr årsverk. Svar på innkomne spørsmål BØP pulje Denne puljen besvarer noen av spørsmålene fra SP (mailer 4.11 og 10.11) (spørsmålene klippet fra mailer): SP: Hva bli den økonomiske effekten av følgende: SP: Begge skolene driftes videre. (en må tht til at byggene i sin helhet ikke kan stenges da det er barnehage og gymsal) Generell kommentar: Alle svarene relateres til rådmannens forslag. Økonomisk effekt blir dermed angitt som differansen mellom foreslått utgiftsnivå med kun en skole og alternativene som framgår av spørsmålene. I tillegg mener vi at et fullgodt svar også må si noe om effekt for tjenestekvaliteten og evt personalet. Til dette spørsmålet: Hvis videre drift av begge skolene betyr to ganger 1-10 skole som nå blir effekten at hele beløpet i rådmannens forslag må nulles. Dvs det vil mangle 2,3 mill i 2015 og 5,5 mill hvert år fra Hvis det menes bare bygningsdriften mangler det en helårseffekt på 1,2 mill fra 2016 og da 0,5 mill i SP: Sammenslåing av ungdomsskolen Generell kommentar som ovenfor. Sammenslåing av ungdomsskolen vil bety at vi endrer fra dagens 6 grupper/klasser (2x3) og til 5. Dette vil bli en gruppe mer enn i rådmannens forslag samt drift av to bygg fortsatt. En gruppe vil i gjennomsnitt bety ca 2,5 årsverk. Ca fordi det er vanskelig å si noe om ekstrabehov til spesped og særskilt norskopplæring vil slå ut da det varierer fra gruppe til gruppe fra år til år. Så er det slik at ungdomsskolen utløser mest ressurser slik at her vil det være drøyt 3 årsverk. Den foreslåtte løsningen vil i helårseffekt gi ca 1,5-2 mill mer til lærere og 1,2 til drift av to bygg, altså 2,7-3 mill dyrere enn rådmannens forslag. For 2015 en merutgift på drøyt 1 mill. For tjenestekvaliteten vil alle løsninger med deling av grupper/klasser mellom to skoler gi en betydelig utfordring i disponeringen av lærerne. Det er jo forskriftsfestet at lærere i basisfagene på ungdomsskolen skal ha en spesialisering tilsvarende ett år. Pr i dag blir det da i noen tilfeller praktisert at den som eksempelvis har 10

11 tilleggsutdanning i matte i tillegg til ungdomsskolen også underviser i matte i de to yngste gruppene. Denne muligheten vil bli svekket med alle forslag som innebære delt løsning og dermed vil det i noen tilfeller blir lærere med lavere kompetanse enn i dag i noen fag. Altså er det åpenbart sannsynlig at den pedagogiske kvaliteten svekkes ved delt løsning. SP: Sammenslåing av mellomtrinnet Generelle kommentarer som til første spørsmål. Ellers mye likt som på forrige spørsmål om ungdomsskolen, med forskjell at ressursen til mellomtrinnet er noe lavere med anslag på merutgift på helårsbasis med 2,5 mill og merutgift i 2015 på 1 mill. SP: Regner med at det er fullt mulig å skole vekselsvis på skolene, f.eks at ungdomsskolen er 14 d på hver skole. Skyssen ligger jo til rette allerede i dag. Denne løsningen gir ingen innsparing og det blir da en merutgift på 2,3 mill i 2015 og 5,5 mill fra Dette har også vært prøvd før og erfaringene fra den gang var at det ikke var en god løsning. I praksis må da elever og lærere starte på nytt 20 ganger i løpet av ett år og en slik oppstykking gir et mye dårligere læringsmiljø enn alle andre forslag. I tillegg opplevde de den gangen mye plunder og heft med ulikt utstyr, læremateriell som ble gjenglemt på den andre skolen og da at mye tid gikk bort til opp og nedrigging ved hver flytting. Dette forslaget er det absolutt dårligste både for kvaliteten på opplæringen og også for de ansatte som må delta i samme turnus. Rådmannen vil på det sterkeste advare mot å gå videre med dette. SP: Hvis f.eks mellomtrinnet går på en skole, og ungdomsskolen på den andre skolen, må en da ha 4 nivå modellen? Vi oppfatter spørsmålet til å være at mellomtrinn og ungdomstrinn slås sammen mens det fortsatt skal være småtrinn på begge skoler. Det vil da fortsatt være 4 grupper/klasser med to på hver skole. I forhold til rådmannens forslag tilkommer da merutgifter til to bygg som omtalt ovenfor. I tillegg vil det bli mer pendling for lærerne og dårligere utnyttelse av kompetansen. SP: Hvor mye kan spares på å kjøre ett felles opplegg på alle skolene? Spørsmålet er presisert til å gjelde mulighetene for samkjøring av lærebøker, planlegging med mer på alle skolene. Til det er å si at det allerede pr i dag er betydelig mer samarbeid enn det spørsmålet gir inntrykk av. Lærebøker er i stor grad samkjørt og det samarbeides også på andre områder der det er naturlig og samarbeidet utvikles stadig. Overordnede læreplaner er jo like for alle skoler i landet og den planleggingen som må gjøres lokalt består for det meste i å lage daglige opplegg tilpasset hver elev. Dette må av naturlige årsaker gjøres ute på den enkelte skole av den som kjenner eleven så her er det ikke noe å hente. Oppsummert er det altså stadig økende samarbeid der det er naturlig, men det er samtidig ikke noe grunnlag for å hente ut noen økonomisk effekt av dette i budsjettsammenheng. 11

12 SP: Hvor mye kan spares på å ha en rektor for alle skolene En felles rektor vil da si en leder for nesten 50 årsverk fordelt på 3 lokasjoner på 2 øyer. Dette vil være alt for mange ansatte på en leder, for stor geografisk avstand til å få en tilfredsstillende oppfølging av ansatte og gi en dårligere tjenestekvalitet. Opplæringslovens bestemmelse om rektor ( 9-1) sier at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen. Rådmannens vurdering er at forslaget om en rektor for 3 skoler høyst sannsynlig vil være i strid med denne bestemmelsen. Forslaget blir dermed ikke mer utredet og det anbefales på det sterkeste at det legges bort. (jf også svar til AP på nesten identisk spørsmål). SP: Hvor mye kan spares på å ha en rektor på Vannøya når begge skolene består. I utgangspunktet spares ett årsverk rektor. Men så tilkommer at med en delt rektor må det tas høyde for en viss styrking av den øvrige administrasjonen på skolene i den tiden rektor er på den andre. Grovt anslått blir netto besparelse ,- på helårsbasis, og da ,- i Så vil jo noe av rektorens tid gå vekk i bilkjøring slik at netto tilstedeværelse blir litt mer enn halvert ift dagens ordning. SP: Er det tenkt på konsekvensutredning for skolene. Vi bør få kjennskap til konsekvensene før vedtak skal fattes. Det er ikke noe generelt krav om konsekvensutredning. Til grunn for rådmannens forslag ligger at det blir laget en egen sak om regulering av kretsgrenser. Denne og det øvrige rundt den foreslåtte omleggingen vil jo også bli lagt fram for SU og FAU på skolene. I 2012/2013 behandlet KO-utvalget skolestruktur i flere møter. Vinteren 2013 ble det laget og sendt ut et høringsnotat om framtidig struktur som i form tilsvarer mye av den konsekvensutredningen som etterlyses. Denne vedlegges sammen med siste saksframlegg der det framgår at høringen ble stoppet politisk. SP: Hvor mye kan en tjene på mottak av f.eks 10 flyktninger? Forutsatt at det er 10 enslige gjøres følgende anslag på inntekter/utgifter Inntekter: 2016: kr ,- 2017: kr ,- 2018: kr ,- Fra 2021 opphører tilskudd. Kommunestyret har nylig vedtatt at mottak skal ikke gjøres i 2015 ut fra boligtilgang, derfor er 2015 ikke medtatt: Utgifter: Opprette stilling som flyktningekonsulent: kr ,- Opprette stilling som miljøarbeider: kr ,- Styrket helsetjeneste: kr ,- Engangskostnader første år plan/forarbeid: kr ,- Sum årlige merutgifter: kr ,

13 Dette betyr at inntekter/utgifter i liten grad påvirker kommunens netto driftsresultat, særlig når forbehold nedenfor vedr. boligetablering hensyntas. Hvis det er enslige mindreårige vil det i tillegg bli merutgifter skole, barnehage språkopplæring. Men disse merutgifter dekkes av særtilskudd for enslige mindreårige under 20 år som er kr ,- pr. år. Dette regnestykket forutsetter at særtilskudd fra Husbanken dekker utgiftene til etablering bolig. Det er ikke gjort beregninger på hvorvidt denne forutsetning holder. Når det må nyetableres boligtilbud som pr. i dag ikke finnes blir det erfaringsmessig kostbart og det er usikkert om tilskuddene vil kunne dekke dette fullt ut. Både staten og KS har laget oversikt over de ulike tilskuddene. Overskriften på disse oversiktene er: "Tilskudd til kommunenes arbeid med flyktninger og innvandrere". Denne overskriften viser hva midlene er ment til, altså ikke ment til å saldere et kommunebudsjett. Forøvrig har en saksbehandler denne uka påbegynt arbeid med å lage en plan for mottak flyktninger jfr. kommunestyrets vedtak i saken. SP: Hvor mye tjener kommunen på at det er privat skole på Vannøya? Det vil ikke være noen fortjeneste for kommunen med en privatskole. Det økonomiske opplegget med privatskoler er at de mottar driftstilskudd fra Staten direkte etter satser som fastsettes i statsbudsjettet hvert år. For kommunens del vil det bli gjort et etteroppgjør der vi blir trukket for en egenandel som teoretisk sett skal tilsvare det vi «sparer» på at elever går på skole hos andre enn oss. Dette gjøres opp ved et direkte trekk i rammetilskuddet basert på antall elever i private skoler og med en sats fastsatt av Staten. Grovt kan vi regne ,- pr elev i trekk. Altså 2 2,5 mill for ca elever. Dette medfører da at den anslåtte sparingen i rådmannens forslag blir tilsvarende lavere og vi får da på helårseffekt en besparelse på 3 3,5 mill i stedet for 5,5 mill hvis alle elevene starter på privatskole. Så er det altså slik at trekket baseres på faktisk antall elever på skolen etterskuddsvis. I praksis er det da slik at hvis det startes en privatskole i 2015 vil første trekk bli i SP: Hvor mye kan spares ved å stenge bassenget i Vannvåg, og Vannøyungene benytter bassenget på Hansnes? Til teknisk drift av bassenget og badevakter brukes ca ,- pr år. Ved bruk av bassenget på Hansnes vil det jo påløpe skyssutgifter med størrelse avhengig av hvor ofte man reiser. Grovt kan det beregnes en årlig innsparing på vel ,-. SP: Er det god plass for alle barna i Vannvåg skole når det etableres barnehage? JA. Det er tilstrekkelig antall klasserom og grupperom samt spesialrom med kapasitet til å huse drøyt 60 elever. SP: Ber om å få tilsendt det totale budsjettet. Kommunestyret har i flere år praktisert rammebudsjettering og dette er ytterligere presisert som en del av omorganiseringen i fjor. Rådmannen har fullmakt og fordeler sammen med enhetsleder rammen ned på detaljbudsjett etter at rammen er vedtatt i kommunestyret i desember. Dette betyr at det ikke er noe totalt budsjett ferdig enda. Og uansett er det jo slik at endringer til rådmannens forslag bør være koblet mot endring i tjenestekvalitet og redusert utgifter derav. 13

14 Kutt i enkeltposter eller generelle prosentkutt i rammene er ikke å anbefale. For 2015 er det også slik at sånne kutt vil være helt i grenseland for å kunne bli godtatt av fylkesmannen når han skal sjekke oss etter jul. 14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann FE - 150, FA - X06. Saksnr Utvalg Type Dato Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Merete I. Ludmann 27.10.2016 FE - 150, FA - X06 16/3121 Saksnr Utvalg Type Dato 026/16 Levekårsutvalget PS 08.11.2016 Utredning av bestilling til budsjettarbeid

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN MM

SAKSFRAMLEGG ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN MM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Stifjell Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/596 BØP-RAPPORT NR. 3-2015 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Formannskapet gjør følgende vedtak:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT

STRATEGIDOKUMENT STRATEGIDOKUMENT 2017-2020 Spørsmål til rådmannens forslag. Rådmannens svar. Utgave pr 25. november 2016 2 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Spørsmål kommet inn til 25. november 2016.... 4 1) Spørsmål:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING TORSKEN KOMMUNE HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING Bakgrunn Torsken kommune har over flere år hatt en negativ økonomisk utvikling og har ikke avlagt regnskap siden 2000. Kommunen jobber ut fra

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2012-2015, ÅRSBUDSJETT 2012 - SETTING AV RAMMER Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/844 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 06/00929 ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE 1. Skolene i Båtsfjord slås sammen til en virksomhet med en virksomhetsleder.

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre:

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: 29.05.2013 Tid: 18.30 Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT INVESTERING DESEMBER

ØKONOMIRAPPORT INVESTERING DESEMBER Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Saksbehandler: Christian Weisæth Monsbakken Dato: Til: Dokument nr.: 17/ Kopi til:

Saksbehandler: Christian Weisæth Monsbakken Dato: Til: Dokument nr.: 17/ Kopi til: NOTAT Saksbehandler: Christian Weisæth Monsbakken Dato: 10.11.2017 Til: Dokument nr.: 17/00926-4 Kopi til: Bevilgningsbehov ved ulike alternativer for pedagog og bemanningsnorm- Brev fra KS I dette notatet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Tidligere reduksjoner

Tidligere reduksjoner Tidligere reduksjoner Oppbemanning Kjerjaneset 1997 og Lundeåne 2002 gjennomført med reduksjoner i andre avdelinger. Reduksjonsrunde i 2000 Sparepakke 1 og 2 i 2003/2004 Ingen inflasjonskompensasjon i

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift Arkivsak. Nr.: 2014/1076-18 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Hovedutvalg Folk Administrasjonsutvalget Formannskapet Økonomi- og kvalitetsutredningen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Styringssystem Sandnes kommune

Styringssystem Sandnes kommune Styringssystem Sandnes kommune Politisk struktur Administrativ organisering Rammer for skoledriften Sandnes kommune - Organisasjonen Sandnes kommune har ca 3700 årsverk, av disse er ca. 1100 i skole og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

NORE OG UVDAL Kontrollutvalget

NORE OG UVDAL Kontrollutvalget NORE OG UVDAL Kontrollutvalget PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 24.04.08 KL 09.00-11.30 Til stede: Medlemmer: Halvard Glesne (leder), Evy Abrahamsen og Per Lassegård Varamedlemmer: Forfall: Fra kontrollutvalgssekretariatet:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer