KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015"

Transkript

1 KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2015 Tilleggsutredninger bestilt av politikere i forkant av formannskapets innstillingsmøte Følger som vedlegg til offentlig høring

2 Svar på innkomne spørsmål BØP pulje Som avtalt med kommunestyret skal administrasjonen så godt det lar seg gjøre forsøke å svare på innkomne spørsmål vedr BØP Svarene gis etter hvert som de er klare og kan komme i en annen rekkefølge enn innmeldte spørsmål grunnet ulikhet i tidsbehov for å finne svar og tilgjengelighet på mannskap. Denne puljen besvarer noen av spørsmålene fra AP sin gruppe, jf mailer av 3.11 og 4.11 (spørsmålene klippet fra mailer): 1.Organisasjonskart etter siste omorganisering, med de endringer som er gjort etter at kommunestyret vedtok 2-nivå. Inkludert endringer i Helse-og sosial etaten. Viser til vedlegg med oppdatert orgplan pr i dag. 2. Oversikt over overtidsbruken Viser til vedlagte excelark som inneholder utdrag av regnskapet pr i dag for i alt 5 spørsmål. Det presiseres og påminnes om at vi praktiserer rammebudsjettering og det betyr at kommunestyret også for 2015 skal vedta netto driftsrammer for hver enhet. Som en del av opplegget med rammebudsjettering er det delegert til rådmannen/enhetsleder å fordele ramma ned på detlajert artsnivå. Kommunestyret kan dermed heller ikke «plukke vekk» penger ned på et så detaljert nivå som det er spurt om i disse aktuelle spørsmålene. Dere må derfor bare ta svarene som en generell informasjon som gjelder for Det vises også enkelte steder større forbruk i regnskap enn i budsjett. Dette er ikke noe sikkert tegn på at det er noe galt eller overskridelser. Enhetene rapporterer jo til k-styret ift total ramme og det gjenstår enda en rapporteringsrunde i høst. Alle oversiktene viser sum pr ansvar i regnskapet. Vi vil spesielt kommentere at det som varslet er mye overtid innenfor pleie og omsorg. Dette har noe sammenheng med overbelegg i påvente av de nye avdelingene på sykehjemmet og er dermed tenkt redusert fra neste år. I tillegg kommer at ved en døgnkontinuerlig drift går det ikke an å berges helt uten overtid. Ansatte som er satt opp på vakt kan jo bli plutselig syke og da må pleien utføres av andre som i stedet for å dra hjem etter vakt må gå overtid til annen løsning kan ordnes. Altså dekkes noe av overtiden også av sykepenger. 3. Oversikt over ekstrahjelp Viser til vedlagt excel-ark. Generell kommentar om rammebudsjett som ovenfor. Som for overtid er det mye i pleie og omsorg og ekstra mye i påvente av de nye sykehjemsavdelingene. Også en del ekstrahjelp må påregnes som helt normalt ved døgnkontinuerlig drift, jf overtid. 4. Oversikt over det totale reisebudsjettet Viser til vedlagt excel-ark. Generell kommentar om rammebudsjett som ovenfor. Har her tatt med utgifter til skyss og kost (statens regulativ) og billettutgifter. Alle typer reiser inngår; politiske møter, reiser til møter og kurs, hjemmetjenestens kjøring til brukere, barnevernets reiser for oppfølging av fosterhjem over hele landet, osv. Det er ikke noe krav i Kostra om splitting på type reise og heller ikke noe behov for det. 2

3 Kan du gi en oversikt over bruken av eksterne konsulenter Viser til vedlagt excel-ark. Generell kommentar om rammebudsjett som ovenfor. Kan du gi en oversikt over bruken av advokatutgifter Viser til vedlagt excel-ark. Generell kommentar om rammebudsjett som ovenfor. Gjelder mange typer konsulenter, alt fra spesialistvurderinger i barnevernsaker via arkitektbistand i reguleringsplaner til bistand ved innkjøp og utarbeidelse av logo for reiselivsprosjektet. Ikke noe krav i Kostra om ytterligere oppsplitting. 5. Oversikt over midlertidige stillinger. Omstillingsprosjektet, pr nå 3 årsverk som går ut på ulike tidspunkt i Finansieres av eksterne midler. Skoleprosjekt Ungdomsskole i Utvikling, pr nå 0,8 årsverk foreløpig dette skoleåret. Finansiert med eksterne midler. Ca 1 årsverk i flere prosjekter innenfor pleie og omsorg finansiert med eksterne midler i 2014 og 2015 Totalt da ca 5 årsverk i midlertidige stillinger. Ingen av dem finansiert over ordinært driftsbudsjett. Svar på innkomne spørsmål BØP pulje Denne puljen besvarer noen av spørsmålene AP sin gruppe, jf mail av 9.11 og møte 4.11 (spørsmålene klippet fra mailer): AP: En enhetsleder i administrasjonen ( 1. Etg.på rådhuset ) - hvor mye spares da? Generelt for alle spørsmålene om reduksjon i ledelse: Som omtalt i BØP-dokumentet, side 18, er det igangsatt en evaluering av omorganiseringen som ble vedtatt i fjor med virkning fra Den skal være ferdig i mars etter at det er gjennomført innhenting av erfaringer/synspunkt på bred basis, herunder også intervju med representanter fra alle politiske parti/grupper. Ut fra dette vil det ikke være naturlig å gjøre noen store grep på enkeltområder mens evalueringen pågår. Vedlagt følger nærmere beskrivelse med framdriftsplan. Rådmannen vil i stedet oversende de innkomne spørsmålene som innspill til evalueringsgruppa. Karlsøy er organisert med 8 resultatenheter, 2 stabsavdelinger og 4 avdelinger i helse og sosial. Til sammen 14 organiserte virksomheter i hele kommunen. Dette er ikke høyt antall sammenlignet med andre kommuner og særlig når det tas hensyn til geografi og desentralisert struktur i Karlsøy. Det vil også være slik at ved en evt reduksjon i antall ledere vil det ikke umiddelbart kunne hentes ut noen økonomisk effekt. Tariffbestemmelsene sikrer jo at ansatte som blir omplassert eller får vesentlig endret sine arbeidsoppgaver som i et slikt tilfelle får behold lønnen også i ny stilling. Den økonomiske effekten vil da ikke komme før vedkommende slutter i jobb og en ny ansettes med saksbehandlerlønn i stedet for lederlønn. Sparingen blir da 3

4 mellomlegget, men det er ikke store penger uansett og tidspunktet kan verken rådmannen eller kommunestyret påvirke og da kan det ikke budsjetteres med det. Det bemerkes også at ledelse og administrasjon er to forskjellige ting. Hvis ledelsesressurs blir så redusert at ledelsen kun får tid til å drive med løpende administrasjon så blir en støttende, motiverende ledelse fraværende og dette kan få negative konsekvenser for tjenestekvaliteten til brukerne. Som en repetisjon/oppfrisking til politikerne som arbeidsgiver vedlegges to hefter fra KS som tar for seg bl.a. skillet mellom ledelse og administrasjon. Vi synes generelt å registrere at det er noen uklarheter rundt dette med ledelse. I omorganiseringen fikk vi etablert et nivå to med enhetsledere som har fullt personal-, økonomiansvar og fagansvar samt nødvendige fullmakter til den daglige drift av sine tjenester. I tillegg til dette har vi fortsatt en del andre ansatte med en lederbetegnelse i sin stillingstittel, men med et mye mer begrenset ansvarsområde og færre fullmakter. Dette er typiske fagledere, teamledere, arbeidsledere med ansvar begrenset til det som går direkte på tjenesteproduksjonen. Til dette konkrete spørsmålet er svaret at det ikke vil bli noen innsparing på kort sikt om det endres til en felles leder for de to stabsavdelingene samt plan og utvikling og bygg og anlegg. På sikt kan det hende man får en liten besparing når de tre omplasserte lederne slutter, men det går ikke an å ta noen budsjetteffekt av dette. I tillegg innebærer forslaget en sammenslåing som innebærer at den nye enheten vil få nesten 50 årsverk. Dette er et alt for stort antall til at en leder kan ha ansvaret og det vil fort kunne bli behov for et mellomledd med avdelingsledere eller lignende og da kan det fort bli dyrere heller enn at man sparer penger. Man vil jo fort også få en ny enhet som da mer ligner på en etat og som nevnt ovenfor anbefales ikke å gjøre slike grep nå i år. Innspillet sendes over til evalueringsgruppa som et innspill som kan ses på i en noe mer modifisert versjon. AP: Innsparing av 2 enhetslederne i Helse- og sosialadministrasjonen i (2 etg.på rådhuset) - hvor mye spares på det? Innledningsvis vises til den generelle omtalen i første spørsmål ovenfor. Til dette konkrete spørsmålet må det oppklares at det ikke er enhetsledere i helse og sosialetaten. De har avdelingsledere som sammen med etatssjef til sammen utgjør 6 årsverk ledere for over 100 faste årsverk og et betydelig høyere antall ansatte grunnet mye deltid og vikarer. Det må også oppklares at selv om det er en samlokalisering av ansatte i 2. etg på rådhuset er det ikke slik at alle disse naturlig kan utgjøre en felles enhet. Eksempelvis har leder og merkantil ressurs for hjemmetjenesten kontor her, men flesteparten av de ansatte jobbe jo helt andre steder. Skulle det bli en reduksjon av to avdelinger med en sammenslåing av hjemmetjenesten, helse og familie og Tunet ville vi få en ny avdeling med ca 50 årsverk, og det vil bli en alt for stor avdeling for kun en leder. Det vises her også til utredning bestilt av formannskapet som er inntatt i vedleg til BØP-dokumentet. Konklusjonen her er et forslag om halvering av merkantil ressurs og det er fulgt opp som tiltak i rådmannens forslag. For øvrig vises til den pågående evaluering og det anbefales ikke gjort noen i år, men innspillet oversendes til evalueringsgruppa. 4

5 AP: En enhetsleder for alle skolene - innsparing hvor mye? En felles rektor vil da si en leder for nesten 50 årsverk fordelt på 3 lokasjoner på 2 øyer. Dette vil være alt for mange ansatte på en leder, for stor geografisk avstand til å få en tilfredsstillende oppfølging av ansatte og gi en dårligere tjenestekvalitet. Opplæringslovens bestemmelse om rektor ( 9-1) sier at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen. Rådmannens vurdering er at forslaget om en rektor for 3 skoler høyst sannsynlig vil være i strid med denne bestemmelsen. Forslaget blir dermed ikke mer utredet og det anbefales på det sterkeste at det legges bort. (jf også likelydende svar til nesten identisk spørsmål fra SP) AP: En enhetsleder for alle barnehagene? - innsparing hvor mye? Innledningsvis vises til den generelle omtalen i første spørsmål ovenfor. Hvis det her tenkes på en leder for alle 5 barnehagene vil det bli en utfordrende enhet å lede med 5 lokasjoner spredt på 3 øyer og det kan ikke anbefales gjennomført. Som for de andre oversendes dette som innspill til evalueringsgruppa for vurdering i en modifisert form. AP: Småskole to plasser og resten sammenslått på Vannøya Sammenlignet med rådmannens forslag vil det i starten bli en gruppe/klasse mer ved at småtrinnet blir delt i to. I tillegg kommer drift av to bygg. En klasse/gruppe er grovt sett 2,5 3 årsverk, utgift ca 1,5 mill på helårsbasis. Besparelse på drift av bygget er beregnet med helårseffekt på 1,2 mill. Delingen vil da koste ca 2,5 mill mer når vi gjør et fratrekk for at ikke hele den andre skolen blir i bruk. Men bruk til en klasse/gruppe småskole utløser en forholdsmessige større del av bygget i bruk da ikke all undervisning kan foregå bare på ett klasserom rett innenfor ytterdøra og resten låses av. Viser for øvrig til nærmere redegjørelse på nesten identiske spørsmål fra SP. AP: Småtrinnet på en skole og resten på den andre på Vannøya Dette vil gi like mange grupper/klasser som i rådmannens forslag, men behov for å øke utgiftene til et ekstra bygg. Helårseffekt ca 1 mill, med ,- i AP: Skoleskyss pris pr elev pr år. For skoleskyss betaler vi egenandel tilsvarende ordinær bussbillett. Troms fylkestrafikk sine takster henger sammen med reiseavstand etter et sonesystem de har der det blir dyrere dess flere soner man er innom. For oss er det aktuelt med 1, 2 eller 3 soner. Sone 2 er mest brukt, eksempelvis for elever fra Gamnes, Grunnfjord, Hamre og Bekkestranda. Sone 1 er noen få i eksempelvis Torsvåg, Burøysund, Kristoffervalen og retning Hessfjord. Sone 3 blir da Dåfjord, Steinnes, Skogsfjordvannet, Mikkelvika og evt Vannareid Vannvåg. Satsene er pr tur: 17,- i sone 1, 25 i sone 2 og 33 i sone 3. Omregnet til årspris med 190 skoledager blir det 6.460,-, 9.500,- og ,-. AP: Kontorjustering eiendomsskatt fra 2017 regler og maksbeløp. Alle eiendommer ble taksert i 2007 da eiendomsskatt ble innført i hele kommunen. Hovedregelen i loven er at ny taksering da kan skje tidligst etter 10 år, altså i Vi kan da velge mellom en fullstendig nytaksering av alle eiendommer. Eller vi kan foreta en kontorjustering som innebærer at vi med ett vedtak øker verdien 5

6 på alle eiendommer uten taksering. Maksimal økning ett enkelt år er 10 %. KS har laget en håndbok for eiendomsskatt. Der framgår at i teorien kan vi da øke med 10 % i et uendelig antall år og dermed unngå utgifter til en ny taksering. Men de gjør oppmerksom på at lovens hovedregel om at verdien skal fastsettes til det som eiendommen kan selges for ved fritt salg blir å slå inn som en øvre grense. Slik som eiendomsmarkedet er akkurat nå er det ingen tvil om at et påslag på 10 % kan gjøres flere år på rad før vi er på maks, men det er vanskelig nå å si noe eksakt om boligmarkedet i Rådmannens forslag inneholder ingen økning fra 2017 av to grunner. Den ene er at eiendomsskattens framtid i Karlsøy må avklares nærmere og den andre er at det er for tidlig å si noe om markedspriser i 2017 nå. Vi har i forslaget (vedlegg om utredninger) sagt at det er naturlig å ta stilling til valget mellom nytaksering eller kontorjustering i 2016 og budsjetteffekt utsettes til da. AP: Innføring av havnedistrikt I gjeldende havnelov er det ikke lenger noe krav om vedtak av havnedistrikt så vidt vi kan se i farten. I stedet er det sagt at: Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven, med mindre noe annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Havneavgifter kreves da inn etter lokal forskrift. Vår gjeldende er ikke oppdatert etter ny lov og det er i rådmannens forslag tatt med at dette anbefales gjort i I tillegg framgår det av vedlegget til rådmannens forslag at vi skal lage selvkost-regnskap for havn fra 2014 i tråd med anbefaling fra revisor. Pr nå ser det ut for at vi har noe å gå på inntektsmessig og det er foreslått en økning p 30 % i 2015 og så ser vi på resten når selvkostgrunnlaget og ny forskrift er på plass før neste budsjettbehandling. Evt samarbeid med Tromsø Havn får også komme på et senere tidspunkt. TILLEGG: Svar på innkomne spørsmål BØP pulje Etter utsending av svar har vi fått følgende tilbakemelding med presisering fra AP og SP i mail 13.11: Fra AP: Ja vi vil ha tall på å spare flg.: 3 enhetslederstillinger i 1.etg. Rådhuset 1 stilling i rådmannens ledergruppe 3 enhetslederstillinger i HSU + skoler og barnehageledere slik vi har skissert tidligere. Fra SP: Mange av svarene er bare tekst og vurderinger. 6

7 Dere kan ikke la være å komme med tall, uansett hvor dårlig forslagene høres ut for dere/ adm. Det er følgelig bra med deres vurdering av forslagene, men vi vil ha tall. Vi lever godt med at det oppfattes som at opprinnelig svar var laget ut fra at vi synes forslagene var dårlige. Nå var det imidlertid ikke det som lå til grunn. Det vi forsøkte å påpeke er at dagens organisering er slik: 8 resultatenheter, 2 stabsavdelinger og 4 avdelinger i helse og sosial. Ledelse av disse er i utgangspunktet 1 leder pr enhet, med unntak av sykehjemmet som har 2. I tillegg er det 1 helse- og sosialsjef og 2 i rådmannens overordnede ledelse: Oversikten over bemanning i hver enhet er slik, jf også det som er omtalt i BØP-dokumentet: Oversikt administrative ledere med personalansvar Tjenesteområde Årsverk ledelse Faste årsverk Rådmann/kommunalsjef 2 2 Helse-sosialetaten: Helse- og sosial adm. 1,4 1,4 Karlsøy sykehjem 1,6 41,4 Hjemmetjenesten 1,5 32 Helse- og familie 0,5 8 Tunet PU-tjeneste 1 12 Legekontor 0 5,7 Sum helse- og sosialetaten 6 100,5 Stab service 1 12,1 Stab personal/økonomi 1 6,8 Hansnes skole 1,4 26,3 Vannvåg skole 1 11,7 Vannvåg barnehage 1 4 Vannareid oppvekstsenter 1 15,3 Hansnes barnehage 1 8,5 Gamnes/Stakkvik barnehage 1 9,3 Bygg og anlegg 1 18 Plan og utvikling 1 8,1 NAV 2 Sum kommunen 18,4 224,6 Totalt 18,4 ledere, herav 3 overordnet og 15,4 i tjenesteproduksjon. Med 225 årsverk blir det i snitt 15 årsverk pr tjenesteleder, og et snitt på drøyt 20 ansatte i og med 7

8 mange deltidsstillinger og vikarer/prosjektstillinger. Med et sykefravær på rundt 10 % har vi årsverk som må erstattes med vikar og så utløser jo ferieloven vikarbehov særlig innenfor pleie og omsorg. Begge disse gir mange ekstra ansatte så det er over 300 som får lønn hver mnd og faktiske årsverk er over 250. Dette er ikke et høyt antall ledere i og med at vi ligger helt på toppen ift anbefalinger om antall ansatte tilhørende hver leder. De innmeldte spørsmål vil gi følgende org.modell: Oversikt administrative ledere med personalansvar - Ny modell Tjenesteområde Årsverk ledelse Faste årsverk Årsverk ledelse Faste årsverk FØR ETTER Rådmann/kommunalsjef Helse-sosialetaten: Helse- og sosial adm. 1,4 1,4 0 0 Karlsøy sykehjem 1,6 41,4 2 41,8 Legekontor 0 5,7 0 5,7 Hjemmetjenesten 1, Helse- og familie 0, Tunet PU-tjeneste SUM ny enhet 1 57,7 Stab service 1 12,1 1 12,1 Stab personal/økonomi 1 6,8 0 6,8 Bygg og anlegg Plan og utvikling 1 8,1 0 8,1 NAV 2 2 Sum ny enhet 1 47 Hansnes skole 1,4 26,3 1 26,3 Vannvåg skole 1 11,7 0 11,7 Vannareid oppvekstsenter 1 15,3 0 15,3 Sum ny enhet 1 53,3 Vannvåg barnehage Hansnes barnehage 1 8,5 1 8,5 Gamnes/Stakkvik barnehage 1 9,3 0 9,3 Sum ny enhet 1 21,8 Sum kommunen 18,4 224, ,6 8

9 Dette vil altså gi 5 veldig store enheter pluss rådmannen i overordnet ledelse. De 6 tjenestelederne vil da i snitt få 37 årsverk og rundt 50 ansatte hver. Dette hvis alle forslag tas i bruk. Oversikten vil uansett illustrere virkningen av hvert enkelt forslag og størrelsen/omfanget av de nye enhetene hver for seg. To av dem vil da være på over 50 årsverk. For rådmannen er det åpenbart umulig å gjennomføre noe slikt verken delvis eller samlet da det ikke vil være mulig å gjennomføre følgende viktige ledelsesoppgaver i de nye enheten: Oppfølging av ansatte, eksempelvis sykefravær og medarbeidersamtaler Faglig oppfølging og veiledning av ansatte for å sikre kvalitet i tjenestene Rekruttering Utviklingsarbeid Planlegging Målstyring og resultatoppfølging Som eksempel tas med at det må beregnes minst 3 timer pr ansatt til medarbeidersamtale og annen oppfølging. Med over 50 årsverk blir det fort ansatte og 250 timer til oppfølging. Altså går 2 månedsverk bare til dette. Faren er overhengende for at all tid vil gå med til å administrere mest mulig. I tillegg blir det mer tid brukt til farting i mellom når flere får ansatte på mange steder og flere øyer. Med så store enheter vil det også være fare for at tiden ikke strekker til for nødvendig administrering og det kan bety utgifter/tapte inntekter som følge av eksempelvis: Frister på tilskudd etc overholdes ikke Sykefravær øker grunnet dårlig oppfølging Lavere kvalitet gir flere klager og avvik på tilsyn og fare for bøter/erstatning/tapt inntekt Dette er grunnen til at opprinnelig svar ikke inneholdt noen beregning av «inntjening» ved kutt i antall ledere. For å kunne ha en forsvarlig drift vil det etter rådmannens oppfatning måtte komme inn et ledernivå under de nye enhetslederne slik at vi totalt sett er tilbake til noe som ligner veldig på den tidligere etatsmodellen. Reduksjon i enhetslederlønn må derfor påregnes brukt til enten å ansette underledere eller dekke potensielle tap/utgiftsøkninger. Rådmannen må også påpeke at det kan bli store problemer å rekruttere ledere til de nye enhetene enten det blir en eller flere av dem iverksatt. Tromsø kommune har nylig gjort en omorganisering for deler av sin virksomhet og fra hjemmesiden hentes følgende oppsummering som fokuserer på sammenhengen mellom ledelse og tjenestekvalitet. (utredningen som ligger til grunn for endringen følger som vedlegg): Går for etatsmodell for byrådsavdeling for helse og omsorg 26. juni vil byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm legge frem forslag til ny organisering av byrådsavdeling for helse og omsorg i Tromsø kommune. Dagens tonivåmodell erstattes av en etatsmodell. Etatslederne vil bli et nytt nivå mellom kommunaldirektøren og enhetsleder. 9

10 Ledernivået styrkes for at tjenesteområdene skal koordineres bedre, og for å sikre større likhet på tjenestene. Dette skal bidra til å øke kvalitet og spisskompetanse samt gi en styrket økonomisk oppfølging av sektoren, sier Kristian P. Wilsgård, politisk rådgiver for helse og omsorg. De siste ti årene har tjenestene som ytes av byrådsavdelingen vokst mye, uten at det har ført til ansettelse av flere enhetsledere eller økt ledertetthet på avdelingsledernivå. Endringene gjøres for å gi mest mulig og best mulig tjenester til brukerne. Gjennomsnittlig lønn for lederne i oversikten er ,- inkl pensjon pr årsverk. Svar på innkomne spørsmål BØP pulje Denne puljen besvarer noen av spørsmålene fra SP (mailer 4.11 og 10.11) (spørsmålene klippet fra mailer): SP: Hva bli den økonomiske effekten av følgende: SP: Begge skolene driftes videre. (en må tht til at byggene i sin helhet ikke kan stenges da det er barnehage og gymsal) Generell kommentar: Alle svarene relateres til rådmannens forslag. Økonomisk effekt blir dermed angitt som differansen mellom foreslått utgiftsnivå med kun en skole og alternativene som framgår av spørsmålene. I tillegg mener vi at et fullgodt svar også må si noe om effekt for tjenestekvaliteten og evt personalet. Til dette spørsmålet: Hvis videre drift av begge skolene betyr to ganger 1-10 skole som nå blir effekten at hele beløpet i rådmannens forslag må nulles. Dvs det vil mangle 2,3 mill i 2015 og 5,5 mill hvert år fra Hvis det menes bare bygningsdriften mangler det en helårseffekt på 1,2 mill fra 2016 og da 0,5 mill i SP: Sammenslåing av ungdomsskolen Generell kommentar som ovenfor. Sammenslåing av ungdomsskolen vil bety at vi endrer fra dagens 6 grupper/klasser (2x3) og til 5. Dette vil bli en gruppe mer enn i rådmannens forslag samt drift av to bygg fortsatt. En gruppe vil i gjennomsnitt bety ca 2,5 årsverk. Ca fordi det er vanskelig å si noe om ekstrabehov til spesped og særskilt norskopplæring vil slå ut da det varierer fra gruppe til gruppe fra år til år. Så er det slik at ungdomsskolen utløser mest ressurser slik at her vil det være drøyt 3 årsverk. Den foreslåtte løsningen vil i helårseffekt gi ca 1,5-2 mill mer til lærere og 1,2 til drift av to bygg, altså 2,7-3 mill dyrere enn rådmannens forslag. For 2015 en merutgift på drøyt 1 mill. For tjenestekvaliteten vil alle løsninger med deling av grupper/klasser mellom to skoler gi en betydelig utfordring i disponeringen av lærerne. Det er jo forskriftsfestet at lærere i basisfagene på ungdomsskolen skal ha en spesialisering tilsvarende ett år. Pr i dag blir det da i noen tilfeller praktisert at den som eksempelvis har 10

11 tilleggsutdanning i matte i tillegg til ungdomsskolen også underviser i matte i de to yngste gruppene. Denne muligheten vil bli svekket med alle forslag som innebære delt løsning og dermed vil det i noen tilfeller blir lærere med lavere kompetanse enn i dag i noen fag. Altså er det åpenbart sannsynlig at den pedagogiske kvaliteten svekkes ved delt løsning. SP: Sammenslåing av mellomtrinnet Generelle kommentarer som til første spørsmål. Ellers mye likt som på forrige spørsmål om ungdomsskolen, med forskjell at ressursen til mellomtrinnet er noe lavere med anslag på merutgift på helårsbasis med 2,5 mill og merutgift i 2015 på 1 mill. SP: Regner med at det er fullt mulig å skole vekselsvis på skolene, f.eks at ungdomsskolen er 14 d på hver skole. Skyssen ligger jo til rette allerede i dag. Denne løsningen gir ingen innsparing og det blir da en merutgift på 2,3 mill i 2015 og 5,5 mill fra Dette har også vært prøvd før og erfaringene fra den gang var at det ikke var en god løsning. I praksis må da elever og lærere starte på nytt 20 ganger i løpet av ett år og en slik oppstykking gir et mye dårligere læringsmiljø enn alle andre forslag. I tillegg opplevde de den gangen mye plunder og heft med ulikt utstyr, læremateriell som ble gjenglemt på den andre skolen og da at mye tid gikk bort til opp og nedrigging ved hver flytting. Dette forslaget er det absolutt dårligste både for kvaliteten på opplæringen og også for de ansatte som må delta i samme turnus. Rådmannen vil på det sterkeste advare mot å gå videre med dette. SP: Hvis f.eks mellomtrinnet går på en skole, og ungdomsskolen på den andre skolen, må en da ha 4 nivå modellen? Vi oppfatter spørsmålet til å være at mellomtrinn og ungdomstrinn slås sammen mens det fortsatt skal være småtrinn på begge skoler. Det vil da fortsatt være 4 grupper/klasser med to på hver skole. I forhold til rådmannens forslag tilkommer da merutgifter til to bygg som omtalt ovenfor. I tillegg vil det bli mer pendling for lærerne og dårligere utnyttelse av kompetansen. SP: Hvor mye kan spares på å kjøre ett felles opplegg på alle skolene? Spørsmålet er presisert til å gjelde mulighetene for samkjøring av lærebøker, planlegging med mer på alle skolene. Til det er å si at det allerede pr i dag er betydelig mer samarbeid enn det spørsmålet gir inntrykk av. Lærebøker er i stor grad samkjørt og det samarbeides også på andre områder der det er naturlig og samarbeidet utvikles stadig. Overordnede læreplaner er jo like for alle skoler i landet og den planleggingen som må gjøres lokalt består for det meste i å lage daglige opplegg tilpasset hver elev. Dette må av naturlige årsaker gjøres ute på den enkelte skole av den som kjenner eleven så her er det ikke noe å hente. Oppsummert er det altså stadig økende samarbeid der det er naturlig, men det er samtidig ikke noe grunnlag for å hente ut noen økonomisk effekt av dette i budsjettsammenheng. 11

12 SP: Hvor mye kan spares på å ha en rektor for alle skolene En felles rektor vil da si en leder for nesten 50 årsverk fordelt på 3 lokasjoner på 2 øyer. Dette vil være alt for mange ansatte på en leder, for stor geografisk avstand til å få en tilfredsstillende oppfølging av ansatte og gi en dårligere tjenestekvalitet. Opplæringslovens bestemmelse om rektor ( 9-1) sier at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen. Rådmannens vurdering er at forslaget om en rektor for 3 skoler høyst sannsynlig vil være i strid med denne bestemmelsen. Forslaget blir dermed ikke mer utredet og det anbefales på det sterkeste at det legges bort. (jf også svar til AP på nesten identisk spørsmål). SP: Hvor mye kan spares på å ha en rektor på Vannøya når begge skolene består. I utgangspunktet spares ett årsverk rektor. Men så tilkommer at med en delt rektor må det tas høyde for en viss styrking av den øvrige administrasjonen på skolene i den tiden rektor er på den andre. Grovt anslått blir netto besparelse ,- på helårsbasis, og da ,- i Så vil jo noe av rektorens tid gå vekk i bilkjøring slik at netto tilstedeværelse blir litt mer enn halvert ift dagens ordning. SP: Er det tenkt på konsekvensutredning for skolene. Vi bør få kjennskap til konsekvensene før vedtak skal fattes. Det er ikke noe generelt krav om konsekvensutredning. Til grunn for rådmannens forslag ligger at det blir laget en egen sak om regulering av kretsgrenser. Denne og det øvrige rundt den foreslåtte omleggingen vil jo også bli lagt fram for SU og FAU på skolene. I 2012/2013 behandlet KO-utvalget skolestruktur i flere møter. Vinteren 2013 ble det laget og sendt ut et høringsnotat om framtidig struktur som i form tilsvarer mye av den konsekvensutredningen som etterlyses. Denne vedlegges sammen med siste saksframlegg der det framgår at høringen ble stoppet politisk. SP: Hvor mye kan en tjene på mottak av f.eks 10 flyktninger? Forutsatt at det er 10 enslige gjøres følgende anslag på inntekter/utgifter Inntekter: 2016: kr ,- 2017: kr ,- 2018: kr ,- Fra 2021 opphører tilskudd. Kommunestyret har nylig vedtatt at mottak skal ikke gjøres i 2015 ut fra boligtilgang, derfor er 2015 ikke medtatt: Utgifter: Opprette stilling som flyktningekonsulent: kr ,- Opprette stilling som miljøarbeider: kr ,- Styrket helsetjeneste: kr ,- Engangskostnader første år plan/forarbeid: kr ,- Sum årlige merutgifter: kr ,

13 Dette betyr at inntekter/utgifter i liten grad påvirker kommunens netto driftsresultat, særlig når forbehold nedenfor vedr. boligetablering hensyntas. Hvis det er enslige mindreårige vil det i tillegg bli merutgifter skole, barnehage språkopplæring. Men disse merutgifter dekkes av særtilskudd for enslige mindreårige under 20 år som er kr ,- pr. år. Dette regnestykket forutsetter at særtilskudd fra Husbanken dekker utgiftene til etablering bolig. Det er ikke gjort beregninger på hvorvidt denne forutsetning holder. Når det må nyetableres boligtilbud som pr. i dag ikke finnes blir det erfaringsmessig kostbart og det er usikkert om tilskuddene vil kunne dekke dette fullt ut. Både staten og KS har laget oversikt over de ulike tilskuddene. Overskriften på disse oversiktene er: "Tilskudd til kommunenes arbeid med flyktninger og innvandrere". Denne overskriften viser hva midlene er ment til, altså ikke ment til å saldere et kommunebudsjett. Forøvrig har en saksbehandler denne uka påbegynt arbeid med å lage en plan for mottak flyktninger jfr. kommunestyrets vedtak i saken. SP: Hvor mye tjener kommunen på at det er privat skole på Vannøya? Det vil ikke være noen fortjeneste for kommunen med en privatskole. Det økonomiske opplegget med privatskoler er at de mottar driftstilskudd fra Staten direkte etter satser som fastsettes i statsbudsjettet hvert år. For kommunens del vil det bli gjort et etteroppgjør der vi blir trukket for en egenandel som teoretisk sett skal tilsvare det vi «sparer» på at elever går på skole hos andre enn oss. Dette gjøres opp ved et direkte trekk i rammetilskuddet basert på antall elever i private skoler og med en sats fastsatt av Staten. Grovt kan vi regne ,- pr elev i trekk. Altså 2 2,5 mill for ca elever. Dette medfører da at den anslåtte sparingen i rådmannens forslag blir tilsvarende lavere og vi får da på helårseffekt en besparelse på 3 3,5 mill i stedet for 5,5 mill hvis alle elevene starter på privatskole. Så er det altså slik at trekket baseres på faktisk antall elever på skolen etterskuddsvis. I praksis er det da slik at hvis det startes en privatskole i 2015 vil første trekk bli i SP: Hvor mye kan spares ved å stenge bassenget i Vannvåg, og Vannøyungene benytter bassenget på Hansnes? Til teknisk drift av bassenget og badevakter brukes ca ,- pr år. Ved bruk av bassenget på Hansnes vil det jo påløpe skyssutgifter med størrelse avhengig av hvor ofte man reiser. Grovt kan det beregnes en årlig innsparing på vel ,-. SP: Er det god plass for alle barna i Vannvåg skole når det etableres barnehage? JA. Det er tilstrekkelig antall klasserom og grupperom samt spesialrom med kapasitet til å huse drøyt 60 elever. SP: Ber om å få tilsendt det totale budsjettet. Kommunestyret har i flere år praktisert rammebudsjettering og dette er ytterligere presisert som en del av omorganiseringen i fjor. Rådmannen har fullmakt og fordeler sammen med enhetsleder rammen ned på detaljbudsjett etter at rammen er vedtatt i kommunestyret i desember. Dette betyr at det ikke er noe totalt budsjett ferdig enda. Og uansett er det jo slik at endringer til rådmannens forslag bør være koblet mot endring i tjenestekvalitet og redusert utgifter derav. 13

14 Kutt i enkeltposter eller generelle prosentkutt i rammene er ikke å anbefale. For 2015 er det også slik at sånne kutt vil være helt i grenseland for å kunne bli godtatt av fylkesmannen når han skal sjekke oss etter jul. 14

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest pr mail magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser NÆRØY KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp

Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Økonomisk sosialhjelp Audit & Advisory Mai 2012 Sammendrag Formålet med forvaltningsrevisjonen var å kartlegge og vurdere årsaker til budsjettoverskridelsene for

Detaljer

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING TREDJE ØKONOMISAMLING 23. OKTOBER 2013 Innholdsfortegnelse 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett... 3 Driftsinntekter - samlede

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. 1. Målstyring jfr. tidligere utsendte notat 2. Tilskudd til boligbygging notat sendes ut senere 3. Bygdeboka SAKSLISTE Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienterings-/drøftingssaker:

Detaljer

Undervisningstjenestene i Grimstad

Undervisningstjenestene i Grimstad Grimstad skole Undervisningstjenestene i Grimstad Med innsparingstiltak fra 2010-2011 SLUTTRAPPORT 1.oktober 2009 Oppdragsgiver: Grimstad kommune Rapportnr: 6657 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune

Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Pleie- og omsorgssektoren i Nord-Aurdal kommune Område: Pleie- og omsorgssektoren Kommune: Nord-Aurdal Utført i perioden: Juni-September 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer