Dokument 16 ( ) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokument 16 (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven"

Transkript

1 Dokument 16 ( ) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011

2

3 Innhold Side Del I Innledning Sammendrag Utvalgets forslag til grunnlovsendringer Oppbygging av rapporten Om utvalget Utvalgets oppnevning og sammensetning Utvalgets mandat Utvalgets arbeid Bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget Del II Menneskerettigheter i Grunnloven og internasjonalt Innledning Grunnloven Den grunnlovgivende forsamling Grunnlovens symbolske, politiske og rettslige betydning Samlet oversikt over rettighetsvernet i Grunnloven Rettighetsvernet i Grunnloven fra Rettighetsvernet i Grunnloven i tiden etter Kort om begrunnelsene for rettighetsvernet i Grunnloven Kort om kontrollen med rettighetsvernet i Grunnloven Internasjonalt menneskerettighetsvern Innledende bemerkninger Verdenserklæringen om menneskerettigheter Oversikt over menneskerettighetskonvensjoner Internasjonale overvåkningsmekanismer Nærmere om rettighetenes karakter De internasjonale menneskerettighetenes stilling i norsk rett Generelt om konvensjonenes stilling i norsk rett Side 6.2 Menneskerettsloven Bakgrunnen for menneskerettsloven Nærmere om menneskerettsloven og dens anvendelse Andre lover som viser til menneskerettighetskonvensjoner Menneskerettighetsvernet i andre konstitusjoner Innledende bemerkninger Oversikt over menneskerettigheter i OECD-landenes konstitusjoner Nærmere om konstitusjonene i de nordiske land, Tyskland og Sveits Danmark Sverige Island Finland Tyskland Sveits EU Del III Generelle problemstillinger Innledning Hva menes med menneskerettigheter? Innledende bemerkninger Ulike tilnærminger til forståelsen av menneskerettigheter En kort historisk oversikt Forståelsen av menneskerettighetene i Grunnloven Forståelsen av menneskerettigheter i de internasjonale konvensjonene Forståelsen av menneskerettigheter i Norge i dag Særlig om plikt- og rettighetssubjekter Problemstillingene Borgerrettigheter eller menneskerettigheter? Juridiske personer som rettighetssubjekt? Kollektive rettigheter Offentlige myndigheter som rettighetssubjekt? Hvem er pliktsubjekt?... 46

4 Side 9.4 Utvalgets forståelse av menneskerettigheter Bør menneskerettigheter grunnlovsfestes? Innledende bemerkninger Behov for flere menneskerettigheter i Grunnloven? Rettslig behov? Behov for en oppdatering? Grunnloven som uttrykk for statens verdigrunnlag Verdigrunnlaget samlet i Grunnloven Ny verdi- og formålsbestemmelse i Grunnloven Norges internasjonale forpliktelser Forholdet mellom rett og politikk Innledende om menneskerettighetenes politiske dimensjon Demokrati og domstolskontroll Rettsliggjøring og rettsstat Utvalgets konklusjon Hvilke rettigheter er sentrale eller allmenngyldige? Innledende bemerkninger Generelt om å velge ut de sentrale rettighetene Skepsis til mandatets forutsetning om en utvelgelse av rettigheter Utvalgets syn på utvelgelse av rettigheter Vurdering av hvilke rettigheter som er sentrale Rettigheter i Verdenserklæringen Ulike inndelinger av rettigheter Særlig om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Aktuelle rettigheter i Norge i dag Utvalgets syn på hvilke rettigheter som er sentrale Flertallets konklusjoner Særmerknad fra Carl I. Hagen Generell bestemmelse om menneskerettigheter Innledende bemerkninger Grunnloven 110c Generelle bestemmelser i menneskerettighetskonvensjonene Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Grunnloven 110c første ledd Grunnloven 110c annet ledd Side Styrking av menneskerettighetskonvensjonenes stilling i norsk rett? Forholdet til menneskerettsloven Utvalgets forslag Begrensning av menneskerettigheter Innledende bemerkninger Begrensninger i Grunnloven Begrensninger i menneskerettighetskonvensjonene Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Grunnlovsfesting av generell begrensningshjemmel Når kan rettighetene i Grunnloven begrenses? Hvilke rettigheter kan det ikke gjøres begrensninger i? Utvalgets forslag Håndheving og kontroll av menneskerettigheter Innledende bemerkninger Oversikt over kontrollmekanismer i norsk rett Forhåndskontroll med grunnlovsmessighet Dagens rettstilstand Utvalgets kommentarer Domstolenes prøvingsrett Dagens rettstilstand Bør domstolenes prøvingsrett grunnlovsfestes? Utforming av grunnlovsbestemmelse om prøvingsrett Domstolenes prøving ut fra internasjonale menneskerettighetskonvensjoner Dagens rettstilstand Utvalgets kommentarer «Effective remedy» Oversikt «Effective remedy» i menneskerettighetskonvensjonene «Effective remedy» i Norge «Effective remedy» etter andre lands konstitusjoner Grunnlovsfesting av «effective remedy»? Øvrige overvåkings- og kontrollmekanismer Utvalgets forslag... 86

5 Side 15. Tolkning av rettighetsbestemmelsene i Grunnloven Innledende bemerkninger Gjeldende tolkningsprinsipper Teksttolkning, dynamisk tolkning og internasjonal påvirkning Nærmere om forholdet mellom folkerett og nasjonal rett presumsjonsprinsippet Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Derogasjon fra menneskerettigheter Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Konstitusjonell nødrett Beredskapslov Internasjonale bestemmelser om derogasjon Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Bør Grunnloven inneholde en bestemmelse om derogasjon? Når kan rettighetene i Grunnloven fravikes? Hvilke rettigheter kan aldri fravikes? Utvalgets forslag Menneskerettighetenes plassering i Grunnloven To modeller for plassering av menneskerettighetene Nærmere om Modell Bestemmelser som bør flyttes fra Grunnloven del E til ny del F Særlig om Grunnloven Særlig om Grunnloven Særlig om Grunnloven Utvalgets forslag Del IV Sentrale menneskerettigheter Innledning Oversikt Nye grunnlovsbestemmelser Revidering av eksisterende grunnlovsbestemmelser Rett til liv og forbud mot dødsstraff Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Side 19.3 Grunnlovsforslag som ligger til behandling i Stortinget Internasjonalt menneskerettighetsvern Bestemmelser om retten til liv og forbud mot dødsstraff Nærmere om EMDs tolkning av rett til liv Livets begynnelse Livets avslutning Utvisning og utlevering Positive plikter Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Grunnlovsfesting av rett til liv og forbud mot dødsstraff Utforming av grunnlovsbestemmelse Utvalgets forslag Frihet fra tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Grunnlovsforslag som ligger til behandling i Stortinget Internasjonalt menneskerettighetsvern Bestemmelser om forbud mot tortur og alvorlige integritetskrenkelser Nærmere om EMDs tolkning av forbud mot tortur Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Forbud mot slaveri og tvangsarbeid Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Forbud mot slaveri og tvangsarbeid som individuell rettighet Statens handlingsplikt Utvalgets forslag Frihetsberøvelse Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand

6 Side 22.3 Grunnlovsforslag som ligger til behandling i Stortinget Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Rettferdig rettergang og uavhengige domstoler Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Bør retten til rettferdig rettergang grunnlovsfestes? Rettferdig rettergang som et generelt prinsipp Domstolenes uavhengighet og upartiskhet Krav til domstolsbehandling innen rimelig tid Særlig om Grunnloven Utvalgets forslag Vernet på strafferettens område Innledende bemerkninger Lovskravet i strafferetten Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Uskyldspresumsjonen Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Utvalgets vurdering Forbud mot dobbeltstraff Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Utvalgets vurdering Vern mot full eiendomsavståelse Grunnloven Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Side 25. Forbud mot tilbakevirkende lover Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Likhetsprinsippet og ikkediskrimineringsprinsippet Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Likhetsprinsippet Ikke-diskrimineringsprinsippet Grunnlovsforslag som ligger til behandling i Stortinget Internasjonalt menneskerettighetsvern Oversikt over konvensjonsvernet Nærmere om innholdet i konvensjonsvernet Hva menes med diskriminering? Diskrimineringsgrunnlag Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Likhetsprinsippet Grunnlovsfesting av likhetsprinsippet Særlig om Grunnloven Særlig om Grunnloven Ikke-diskrimineringsprinsippet Diskrimineringslovutvalgets innstilling Grunnlovsfesting av ikkediskrimineringsprinsippet Individuelle rettigheter eller plikt for staten? Hvem bør være pliktsubjekt? Diskriminering eller usaklig forskjellsbehandling? Om diskrimineringsgrunnlag i Grunnloven Hvilke diskrimineringsgrunnlag kunne være aktuelle? Hvem bør være rettssubjekt? Utvalgets forslag Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Grunnloven Stat/kirke-forliket og bestemmelsen om religionsfrihet

7 Side Ordinær lovgivning Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Ytringsfrihet og offentlighet Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Grunnlovsforslag som ligger til behandling i Stortinget Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Forenings- og forsamlingsfrihet Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Grunnlovsfesting av forenings- og forsamlingsfrihet Utforming av foreningsfrihet Generelt Fagforeninger og politiske partier Utforming av forsamlingsfrihet Generelt Fredelige forsamlinger og andre begrensninger i forsamlingsfriheten Demonstrasjonsfrihet Videreføring av Grunnloven 99 annet ledd Utvalgets forslag Personvern og personopplysningsvern Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Oversikt Nærmere om Grunnloven Grunnlovsforslag som ligger til behandling i Stortinget Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Aktualitet Side Begrepene privatlivets fred, personvern og personopplysningsvern Personvernkommisjonens vurdering av grunnlovsfesting Høringsuttalelser vedrørende grunnlovsfesting Utvalgets syn på grunnlovsfesting Utforming av grunnlovsbestemmelse Husinkvisisjoner Privatlivets fred og personvern Personopplysningsvern Utvalgets forslag Ektefellers rettigheter og vern om familien Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Bør det være en bestemmelse om familie og ekteskap i Grunnloven? Ekteskap, skilsmisse og retten til å stifte familie Like rettigheter i ekteskapet og beskyttelse mot oppsigelse i arbeidslivet Støtte til barnefamilier Familien som en grunnleggende enhet i samfunnet Særmerknad fra Kari Nordhem- Larsen Utvalgets forslag Barns rettigheter Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Bør barns rettigheter grunnlovsfestes? Likeverd og ikke-diskriminering Medbestemmelse Det beste for barnet Beskyttelse av barnets personlige integritet Tilrettelegging for barns utvikling og kontakt med foreldre Særlig om forbud mot barnearbeid Utvalgets forslag

8 Side 33. Eiendomsvern og ekspropriasjonserstatningsvern Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Bevegelsesfrihet og asylrettigheter Innledende bemerkninger Bevegelsesfrihet Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Asylrett Dagens rettstilstand Grunnlovsforslag som ligger til behandlng i Stortinget Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Kultur, åndsverk og vitenskap Innledende bemerkninger Kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv Dagens rettstilstand Tidligere vurderinger av grunnlovsspørsmål Internasjonalt menneskerettighetsvern Verdenskerklæringen og konvensjonsbestemmelser Nærmere om ØSK-komiteens forståelse av kulturrettigheter Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Rett til å nyte godt av vitenskapelige fremskritt Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Retten til åndsverk Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Side 35.5 Kunstens og forskningens frihet Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Samisk språk, kultur og samfunnsliv Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Generelt Samer som urfolk Utvalgets forslag Rett til utdanning Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Oversikt over konvensjonsvernet Nærmere om respekt for religiøs og filosofisk overbevisning Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Grunnlovsfesting av retten til utdanning Utforming av en bestemmelse om rett til utdanning Rett og plikt til grunnleggende opplæring Innholdet i retten til grunnleggende opplæring Særlig om respekt for foreldrenes religion og filosofiske overbevisning Videregående opplæring Høyere utdanning Utvalgets forslag Arbeid og næring Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Rett til arbeid Fritt valg av yrke Rett til rettferdige og gode arbeidsforhold Næringsfrihet Internasjonalt menneskerettighetsvern

9 Side 38.4 Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Rett til arbeid Fritt valg av yrke Rett til rettferdige og gode arbeidsforhold Næringsfrihet Utvalgets forslag Sosial trygghet, helse og tilfredsstillende levestandard Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Grunnlovsforslag som ligger til behandling i Stortinget Internasjonalt menneskerettighetsvern Oversikt over konvensjonsvernet Innholdet i konvensjonsrettighetene Tilfredsstillende levestandard Best mulig helse Sosial trygghet Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Grunnlovsfesting av sosial trygghet, levestandard og helse Utforming av grunnlovsbestemmelser Sosial trygghet Tilfredsstillende levestandard og best mulig helse Utvalgets forslag Rett til et sunt miljø Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Internasjonalt menneskerettighetsvern Side 40.4 Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Legalitetsprinsippet generelt Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Andre lands konstitusjoner Internasjonalt menneskerettighetsvern Utvalgets vurdering Utvalgets forslag Deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser Innledende bemerkninger Dagens rettstilstand Stemmerett og valg Politiske partier Frie og hemmelige valg Internasjonalt menneskerettighetsvern Andre lands konstitusjoner Utvalgets vurdering Frie og hemmelige valg Politiske partier Stemmerett og valg Utvalgets forslag Del V Del VI Økonomiske og administrative konsekvenser Forslag til endringer i Grunnloven

10

11 Dokument 16 ( ) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011 Til Stortinget Som et ledd i Stortingets forberedelser av grunnlovsjubileet i 2014 nedsatte Stortingets presidentskap 18. juni 2009 et utvalg med det oppdrag å «utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang.» Mandatet pålegger videre utvalget å legge de grunnlovsforslag som følger av det tverrpolitiske forlik om stat/kirke fra 2008 til grunn for sin utredning, jf. Dokument nr. 12 ( ), grunnlovsforslag nr. 10. Utvalget har i den sammenheng lagt særlig vekt på den foreslåtte formålsbestemmelse i ny 2: «Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighederne.» Utredningsoppdraget er fullført, og Stortingets menneskerettighetsutvalg legger med dette frem sine forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven. Oslo, 19. desember 2011 Inge Lønning (leder) Carl I. Hagen Jan E. Helgesen Hilde Indreberg Pål W. Lorentzen Janne Haaland Matlary Kari Nordheim-Larsen Benedikte Moltumyr Høgberg Mari Mæland

12

13 Dokument Del I Innledning 1. Sammendrag 1.1 Utvalgets forslag til grunnlovsendringer Stortingets menneskerettighetsutvalg ble opprettet for å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. Utvalget har drøftet på hvilke måter menneskerettighetsvernet i Grunnloven kan styrkes. 1 Flere av rettighetsbestemmelsene i Grunnloven ble utarbeidet i Enkelte av disse bestemmelsene har den samme aktualitet i dag, mens andre har mindre eller ingen betydning. Noen bestemmelser er også svært vanskelige å forstå. Samfunnet har endret seg på den tiden som er gått siden Grunnloven ble vedtatt. Bare i beskjeden grad er dette blitt møtt med nye menneskerettighetsbestemmelser. Disse forholdene gjør at menneskerettighetsvernet i dagens grunnlov er fragmentert, i den forstand at det bare er noen av de sentrale menneskerettighetene som er kommet til uttrykk i Grunnloven. Grunnloven gir ikke et helhetlig bilde av det menneskerettighetsvern som faktisk eksisterer i norsk lovgivning. Det er dermed fare for at den som leser Grunnloven, vil danne seg et skjevt og mangelfullt bilde av hvilke verdier det norske samfunn er tuftet på. I forbindelse med stat/kirke-forliket er det etablert en tverrpolitisk enighet om at Grunnloven skal få en ny formålsbestemmelse i 2, der det heter at Grunnlovens formål er å verne om demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. 2 Dette taler for at Grunnlovens menneskerettighetsvern revideres og suppleres, slik at disse verdiene synliggjøres og formålsbestemmelsen i ny 2 kan oppfylles. Dagens fragmentering vil videre kunne lede til at det oppstår rettslig uklarhet om de verdiene som er kommet til uttrykk i Grunnloven, er viktigere eller av mer overordnet karakter enn menneskerettigheter i annen lovgivning. I så fall vil anvendelsen av Grunnloven i domstoler og forvaltning kunne føre til at noen menneskerettigheter fremheves særskilt til fortrengsel for andre, uten at dette har vært tilsiktet. I tillegg ser man at det i hver stortingsperiode har vært fremsatt flere forslag til endringer i rettighetsbestemmelsene i Grunnloven. Dette viser at det generelt er liten tilfredshet med omfanget av dagens grunnlovsrettigheter. De siste årene har også større offentlige utredninger om diskrimineringsvern og personvern konkludert med at rettighetsvernet i Grunnloven må styrkes For spørsmålet om Grunnlovens menneskerettighetsvern bør styrkes, se kapittel For mer om stat/kirke-forliket, se punkt Se NOU 2009: 1 og NOU 2009: 14. Utvalget finner at Grunnlovens rettighetsvern minst bør dekke de sentrale menneskerettighetene som ligger til grunn for de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene som Norge har sluttet seg til. Det er en forutsetning for det internasjonale menneskerettighetsarbeidet at disse spørsmål først og fremst finner en hensiktsmessig og effektiv løsning nasjonalt, slik at internasjonale organer opprettet av FN og Europarådet ikke unødig belastes med rettsspørsmål eller konflikter som kunne ha vært løst på nasjonalt nivå. Selv om Norge i liten grad belaster disse organene, er det likevel viktig at Norge tar det samme ansvar som andre medlemsland for å finne gode nasjonale løsninger på menneskerettighetsspørsmål. Fordi Grunnloven er vanskeligere og mer tidkrevende å endre enn annen lovgivning, jf. Grunnloven 112, vil grunnlovsfesting av de sentrale menneskerettighetene bidra til stabilitet og forutsigbarhet i det norske samfunn. Etter utvalgets oppfatning vil grunnlovsfesting av de sentrale menneskerettighetene ikke lede til det som ofte omtales som rettsliggjøring av samfunnet. 4 Menneskerettighetenes funksjon er først og fremst ivaretakelse av den enkeltes frihet, likhet og menneskeverd, jf. fortalen til Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra I historien finnes utallige eksempler på at frihet, likhet og menneskeverd har blitt neglisjert og krenket på det groveste. De sentrale menneskerettighetene er skranker for den lovgivende og den utøvende makt, og domstolene har bl.a. til oppgave å sikre disse rettighetene slik at individene ikke lider overlast. Denne balansen mellom statsmaktene er nødvendig i enhver rettsstat. Det er derfor vanskelig å se for seg en troverdig rettsstat og et godt demokrati uten at de mest fundamentale rettighetene blir ivaretatt. For de rettighetene som skal ivareta den enkeltes frihet, likhet og menneskeverd blir det således lite treffende å tale om at grunnlovsfesting kan lede til økt rettsliggjøring i samfunnet. Det kan føyes til at disse rettighetene uansett er en del av norsk rett, gjennom inkorporeringen av flere internasjonale konvensjoner i menneskerettsloven av Grunnlovsfesting av sentrale menneskerettigheter vil således ikke lede til at det blir flere rettigheter i lovverket. Ved utarbeidelsen av konkrete forslag til hvordan menneskerettighetsvernet bør styrkes i Grunnloven, har utvalget tatt utgangspunkt i mandatets forutsetning om at det er de «sentrale» menneskerettighetene eller de «allmenngyldige prinsipper» som skal løftes inn i Grunnloven. Ved identifiseringen av de sentrale menneskerettighetene har utvalget tatt flere hensyn i betraktning. Utvalget har bl.a. tatt hensyn til det minimumsvern som er utviklet globalt og i Europa: 4. For en nærmere vurdering av rettsliggjøring, se særlig punkt

14 14 Dokument Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra 1948 og senere FN-konvensjoner, har hatt stor betydning for hvilke menneskerettigheter som er å anse som «sentrale» i en internasjonal kontekst. Dernest har Europarådets konvensjoner, særlig Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950 slik den er tolket av Den europeiske menneskerettighetsdomstol, spilt en betydelig rolle for utviklingen og ivaretakelsen av sentrale menneskerettigheter i Europa. Utvalget har videre tatt hensyn til hvordan menneskerettighetene er kommet til uttrykk i moderne konstitusjoner i Vest-Europa, spesielt konstitusjonene til våre nordiske naboland og EUs Charter of fundamental rights. Samtidig har utvalget lagt betydelig vekt på norsk tradisjon og norske verdier, både med tanke på å synliggjøre de verdiene det norske samfunn er tuftet på og med tanke på at Grunnloven skal være bedre egnet i møte med Norges fremtidige utfordringer. Utvalget har bestrebet seg på å oppnå enighet om hvilke verdier og hvilke rettigheter som bør følge av Grunnloven, og hvordan disse rettighetene bør utformes. Alternative utforminger finnes i utvalgets løpende vurderinger. To ulike modeller fremstår som aktuelle for plassering av menneskerettigheter i Grunnloven. 5 Den første modellen innebærer at nye grunnlovsbestemmelser plasseres innimellom de eksisterende grunnlovsbestemmelser, mens den andre modellen innebærer at menneskerettighetene i Grunnloven samles i en ny del E som bare omhandler menneskerettigheter. I denne siste modellen foreslås det at bestemmelser som i dag står i del E, og som ikke er menneskerettigheter, flyttes til en ny del F med alminnelige bestemmelser. Utvalget har enstemmig kommet frem til at den andre modellen best vil synliggjøre menneskerettighetene i Grunnloven og dermed virkeliggjøre den nye 2 på en god måte. Samtidig vil en egen del om menneskerettighetene både ha en klargjørende og en pedagogisk funksjon, sammenliknet med en innskriving av menneskerettighetene innimellom de eksisterende bestemmelsene i Grunnloven. En slik klargjøring vil igjen kunne bidra til økt folkelig forståelse av og interesse for Grunnloven. Utvalget foreslår på denne bakgrunn en ny del E om menneskerettigheter og en ny del F med alminnelige bestemmelser. I dette sammendraget er utvalgets forslag til ny del E i Grunnloven fremsatt i dagens grunnlovsspråk. I rapportens siste del er de konkrete voteringsforslag fremsatt både i en alminnelig språkform og i dagens grunnlovsspråk For en nærmere utdyping av disse to modellene, se kapittel 17. Kari Nordheim-Larsen slutter seg ikke til utvalgets forslag til ny 103 første punktum, jf. punkt Carl I. Hagen slutter seg ikke til utvalgets forslag om ny 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115 og 116, jf. punkt Ny del E i Grunnloven vil etter utvalgets forslag se ut som følger (endringene er fremhevet i kursiv): «E. Menneskerettighederne. 92 Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. 93 Ethvert Menneske har en iboende Ret til Liv. Ingen kan dømmes til Døden. Ingen maa udsættes for Tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende Behandling eller Straf. Ingen skal holdes i Slaveri eller Tvangsarbeide. Det paaligger Statens Myndigheder at beskytte Retten til Liv og bekjæmpe Tortur, Slaveri, Tvangsarbeide og andre Former for umenneskelig eller nedværdigende Behandling. 94 Ingen maa fængslig anholdes eller paa anden Maade berøves Friheden, uden i lovbestemt Tilfælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. Frihedsberøvelsen maa være nødvendig og ikke udgjøre et uforholdsmessigt Indgreb. Anholdte skulle snarest mulig fremstilles for en Domstol. Andre som ere berøvede deres Frihed, kunne faa Frihedsberøvelsen prøvet for Domstoler uden ugrundet Ophold. For ubeføiet Arrest eller ulovligt Ophold staa Vedkommende den Fængslede til Ansvar. 95 Enhver har Ret til at faa sin Sag afgjort af en uafhængig og upartisk Domstol inden rimelig Tid. Rettergangen skal være retfærdig og offentlig. Retten kan imidlertid lukke Retsmødet dersom Hensynet til Parternes Privatliv eller tungtveiende almene Interesser gjøre det nødvendigt. 96 Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. 6. For eksisterende bestemmelser som foreslås flyttet til annet paragrafnummer, har utvalget lagt til grunn enten dagens grunnlovsspråk eller den språklige fornyelsen av Grunnloven som følger av grunnlovsforslag nr. 16 i Dokument nr. 12 ( ), og som skal behandles i inneværende stortingsperiode.

15 Dokument Enhver har Ret til at blive anset som uskyldig indtil Skyld er bevist efter Loven. Ingen kan straffes mere end een Gang for samme Handling. Ingen kan dømmes til at afstaa fast Eiendom eller samlet Formue, medmindre Værdierne ere benyttede til eller ere Udbytte fra en strafbar Handling. 97 Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft. 98 Alle ere lige for Loven. Intet Menneske maa udsættes for usaglig eller uforholdsmæssig Forskelsbehandling. 99 Enhver har Frihed for Tanke, Samvittighed, Religion og Livsanskuelse. Denne Frihed omfatter Ret til at ændre Religion eller Livssyn efter eget Valg og til at praktisere sin Religion eller sit Livssyn alene eller i Fællesskab med Andre. 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov. Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser. Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter. Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. 101 Enhver har Ret til at danne, slutte sig til og melde sig ud af Foreninger, herunder Fagforeninger og politiske Partier. Alle kunne mødes i fredelige Forsamlinger og Demonstrationer. Regjeringen er ikke berettiget til militær Magts Anvendelse mod Statens Medlemmer, uden efter de i Lovgivningen bestemte Former, medmindre nogen Forsamling maatte forstyrre den offentlige Rolighed og den ikke øieblikkelig adskilles, efterat de Artikler i Landsloven, som angaa Oprør, ere den trende Gange lydelig forelæste af den civile Øvrighed. 102 Enhver har Ret til Respekt for sit Privatliv og Familieliv, sit Hjem og sin Kommunikation. Det paaligger Statens Myndigheder at sikre et Værn om den personlige Integritet og om personlige Oplysninger. Systematisk Indhenting, Opbevaring og Brug af Oplysninger om Andres personlige Forhold kan kun finde Sted i Henhold til Lov. 103 Familien er en grundlæggende Enhed i Samfundet. Enhver, som har opnaaet giftefærdig Alder, har Ret til at stifte Familie, indgaa Ægteskab og opløse Ægteskab i Henhold til nærmere Bestemmelser givne ved Lov. Ægteskab kan kun indgaaes med Ægtefællernes Samtykke og frie Vilje. 104 Børn have Krav paa Respekt for deres Menneskeværd. De have Ret til at blive hørt i Spørgsmaal som gjælde dem selv, og deres Mening skal tillægges Vægt i Overensstemmelse med deres Alder og Udvikling. Ved Afgjørelser som berøre Børn, skal Barnets Bedste være et grundlæggende Hensyn. Børn have Ret til Værn om deres personlige Integritet. Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for Barnets Udvikling, herunder at sikre at Barnet faar den nødvendige økonomiske, sociale og sundhedsmæssige Tryghed, fortrinsvis i egen Familie. 105 Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eiendom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen. 106 Enhver, som opholder sig lovlig i Riget, kan frit bevæge sig indenfor Rigets Grænser og vælge sit Bosted der. Ingen kan negtes at forlade Riget, medmindre det er nødvendigt af Hensyn til en effektiv Retsforfølgelse eller for Aftjening af Værnepligt. Norske Statsborgere kunne ikke negtes Adgang til Riget.

16 16 Dokument Det paaligger Statens Myndigheder at respektere den Enkeltes kulturelle Identitet og lægge Forholdene til Rette for at den Enkelte kan deltage i Kulturaktiviteter og opleve et Mangfold af Kulturudtryk. Videnskabens og Kunstens Frihed skal respekteres. 108 Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at Samerne, som Urfolk, kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv. 109 Enhver har Ret til Uddannelse. Børn have Pligt til at modtage grundlæggende oplæring. Oplæringen skal ivaretage den Enkeltes Evner og Behov, og fremme Respekt for Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne. Det paaligger Statens Myndigheder at sikre Adgang til videregaaende Oplæring og lige Muligheder til høiere Uddannelse på Grundlag af Kvalifikationer. 110 Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved Arbeide eller Næring. Den, som ikke selv kan sørge for sit Livsophold, har Ret til Støtte fra det Offentlige. Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved Lov. 111 Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Retten til en tilfredsstillende Levestandard. Ligeledes paaligger det Statens Myndigheder at fremme Befolkningens Helbred og sikre Retten til nødvendig Helbredshjelp. 112 Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten. For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen. Det paaligger Statens Myndigheder at træffe Foranstaltninger der gjennemføre disse Grundsætninger. 113 Myndighedernes Indgrep overfor den Enkelte maa have Grundlag i Lov. 114 I Sager som reises for Domstolerne, have Domstolerne Ret og Pligt til at prøve hvorvidt Love og andre Beslutninger trufne af Statens Myndigheder stride mod Grundloven. 115 Enhver Begrænsning i Rettigheder, som ere anerkjendte i denne Grundlov, maa være fastsatte ved Lov og respektere Kjernen i Rettighederne. Begrænsningen må være forholdsmæssig og nødvendig for at ivaretage almene Interesser eller Andres Menneskerettigheder. Der kan i intet Tilfælde gjøres slige Begrænsninger i 93, 94, 95, 96, 99 første Punktum og 105. Tilsvarende gjælder for 97 ved Spørgsmaal om Straf. 116 Rettighederne i denne Grundlov kunne ikke fraviges, medmindre der træffes Beslutning om midlertidige Undtagelser naar en bekjendtgjort Krigs- eller Krisetilstand gjør det aabenbart nødvendigt for at sikre Demokratiet, Retsstaten eller Rigets Existens. Der kan i intet Tilfælde træffes Beslutning om at fravige 93, 96 og 99 første Punktum. Tilsvarende gjælder for 97 ved Spørgsmaal om Straf.» I tillegg foreslår utvalget at dagens 49 suppleres med en formulering om frie og hemmelige valg. Utvalgets forslag er fremhevet i kursiv: «49 Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget. Storthingets Ræpresentanter vælges gjennem frie og hemmelige Valg.» 1.2 Oppbygging av rapporten Utvalget har delt rapporten inn i seks deler, med løpende underkapitler. De seks delene tar for seg ulike temaer, mens underkapitlene går nærmere inn i enkelte problemstillinger. I rapportens del I fremkommer et sammendrag av utvalgets konklusjoner og forslag, samt denne oversikten i kapittel 1. I kapittel 2 redegjøres for utvalgets sammensetning og mandat, utvalgets arbeid, og bakgrunnen for nedsettelsen av utvalget.

17 Dokument I rapportens del II gis en oversikt over rettslige utgangspunkter og forutsetninger for utvalgets arbeid. Kapittel 3 innleder denne delen. I kapittel 4 gis en nærmere innføring i Grunnlovens forhistorie, dens rolle og funksjoner, samt hvilke rettigheter som fremkom av bestemmelsen i 1814 og hvilke rettigheter som har kommet til senere. I kapittel 5 gis en oversikt over utviklingen av de internasjonale menneskerettighetene. I kapittel 6 gis en oversikt over de internasjonale menneskerettighetenes stilling i norsk rett. I det siste kapitlet i del II gis en oversikt over menneskerettighetene i andre lands konstitusjoner, jf. kapittel 7. I rapportens del III trekker utvalget opp generelle problemstillinger som utvalgets mandat reiser. I denne delen har utvalget vurdert og tatt stilling til flere grunnleggende spørsmål som må besvares før det kan tas nærmere stilling til hvilke rettigheter som eventuelt bør grunnlovsfestes. I denne delen reises også de generelle problemstillinger som relaterer seg til samtlige rettigheter i Grunnloven. Innledningsvis i del III reiser utvalget i kapittel 9 spørsmål om hva som menes med menneskerettigheter. I kapittel 10 vurderer utvalget det grunnleggende spørsmålet om det bør gjøres endringer i menneskerettighetsbestemmelsene i Grunnloven. I kapittel 11 vurderes hvilke rettigheter som må anses som sentrale eller allmenngyldige. Dette etterfølges av kapittel 12, som omhandler Grunnlovens generelle bestemmelse til vern om menneskerettighetene. I kapittel 13 ser utvalget nærmere på om det bør grunnlovsfestes en generell hjemmel som setter vilkår for når det kan foretas begrensninger i de enkelte rettighetsbestemmelsene. Dette etterfølges av kapittel 14 om håndheving og kontroll med menneskerettigheter. I dette kapitlet vises til ulike måter å ivareta menneskerettighetene på, og det blir bl.a. vurdert om domstolenes prøvingsrett bør grunnlovsfestes. Dernest tar utvalget i kapittel 15 opp spørsmål om hvordan Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser skal fortolkes, herunder spørsmålet om det bør grunnlovsfestes en tolkningsbestemmelse. Videre behandler utvalget i kapittel 16 spørsmålet om menneskerettighetene kan fravikes i en krigs- eller krisesituasjon, såkalt derogasjon. I den forbindelse vurderes om det vil være hensiktsmessig å grunnlovsfeste vilkår for når menneskerettighetene kan fravikes. Avslutningsvis i del III har utvalget vurdert plasseringen av eventuelle nye menneskerettigheter i Grunnloven, jf. kapittel 17. I rapportens del IV tar utvalget opp til vurdering spørsmålet om grunnlovsfesting av enkeltrettigheter. I kapitlene 19 til 42 behandles fortløpende de rettigheter som utvalget i kapittel 11 har identifisert som sentrale eller allmenngyldige. I disse kapitlene går utvalget gjennom hver enkelt rettighet og viser til hva som er rettstilstanden på området i dag, hvilke forpliktelser som hviler på Norge gjennom de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene, og hvordan rettigheten eventuelt er kommet til uttrykk i andre lands konstitusjoner, særlig i våre nordiske naboland. Dernest foretar utvalget en vurdering av om rettigheten bør grunnlovsfestes, og hvordan dette eventuelt bør skje. I rapportens del V går utvalget kort igjennom hvilke økonomiske og administrative konsekvenser en eventuell vedtakelse av utvalgets forslag vil få. I rapportens del VI fremsettes utvalgets konkrete voteringsforslag. Disse forslagene vil bli fremsatt både i en moderne språkform og i dagens grunnlovsspråk. Dette har sammenheng med at det i inneværende periode skal voteres over et forslag om fornyelse av Grunnlovens språk, se grunnlovsforslag nr. 16 i Dokument nr. 12 ( ). 2. Om utvalget 2.1 Utvalgets oppnevning og sammensetning Stortingets presidentskap besluttet den 18. juni 2009 å nedsette et utvalg til å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalget har hatt følgende sammensetning: Inge Lønning (leder), professor emeritus i teologi ved Universitetet i Oslo og tidligere president i Lagtinget. Carl I. Hagen, rådgiver og tidligere visepresident i Stortinget. Jan E. Helgesen, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hilde Indreberg, høyesterettsdommer. Kari Nordheim-Larsen, fylkesmann i Telemark. Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat, Bergen. Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Kari Nordheim-Larsen erstattet tidligere utvalgsmedlem Grete Faremo etter at Faremo ble utnevnt til forsvarsminister høsten Nordheim-Larsen ble oppnevnt av Stortingets presidentskap den 3. desember Utvalgets sekretariat har bestått av ph.d. Benedikte Moltumyr Høgberg, som har fungert som utvalgets fagsekretær i hele utredningsperioden. Sekretariatet har i tillegg vært styrket ved at utvalgets medlem Hilde Indreberg hadde permisjon fra Høyesterett for å bistå med arbeidet i perioden fra 1. oktober 2010 til 31. mars I tillegg har seniorkonsulent Mari Mæland ved Stortingets administrasjon gitt utvalget praktisk og teknisk bistand.

18 18 Dokument Utvalgets mandat Utvalget ble gitt følgende mandat: «Stortingets presidentskap oppnevner et utvalg som skal utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang. Utvalgets arbeid inngår som en del av Stortingets forberedelser i anledning Grunnlovens 200-årsjubileum i Grunnloven regulerer enkelte grunnleggende menneskerettigheter. Dagens tradisjon med enkeltrevisjoner av bestemmelser gjør at både tema og innfallsvinkel kan virke nokså tilfeldig. For behandling i kommende periode foreligger det flere grunnlovsforslag blant annet om diskriminering, retten til bolig og rett til asyl. Det er derfor nødvendig å se de ulike grunnlovsbestemmelsene om menneskerettigheter i en sammenheng med tanke på en opprydding i og tilpassing av Grunnloven til dagens forhold. Grunnloven 110 c lyder. 'Det paaligger Statens myndigheder at respektere og sikre menneskerettighederne. Nærmere bestemmelser om gjennomførelsen af Traktater herom fastsættes ved lov.' Norge har inkorporert en rekke internasjonale menneskerettskonvensjoner i sin lovgivning som i dag har forrang i forhold til annen lovgivning, hvis det er motsetning. Det er derfor viktig at det blir foretatt en prinsipiell og samlet vurdering av menneskerettighetenes plass i Grunnloven, hvor også forholdet til menneskerettslovens forrangsregel og spørsmålet om rettighetene skal kunne påberopes for domstolene, trekkes inn. Hensikten med gjennomgangen vil være å sikre de allmenngyldige menneskerettsprinsippene i Grunnloven, og ikke få en opplisting av enkeltrettigheter, som naturlig hører hjemme i ordinær lovgivning. Utvalget vurderer på dette grunnlag hvordan Grunnlovens vern av menneskerettighetene bør utformes. Det forutsettes at den politiske avtalen som ble inngått mellom de sju partiene på Stortinget 10. april 2008 om staten og Den norske kirke (jf. Innst. S. nr. 287 ( )) ligger til grunn for utvalgets arbeid Ḟorslag til nye bestemmelser skal ta utgangspunkt i norsk grunnlovstradisjon, og dagens grunnlov skal være retningsgivende med hensyn til tekstens omfang, utforming, struktur og inndeling. Utvalget kan foreslå nødvendige redigeringsmessige endringer som følge av de materielle endringer som foreslås. Utvalgets rapport avgis til Stortingets presidentskap innen 1. januar 2012.» 2.3 Utvalgets arbeid Utvalget har i alt hatt 23 møter, herunder 6 toeller tredagers møter. Utvalget har mot slutten av sitt arbeid fått hjelp av professor emeritus Finn-Erik Vinje til å formulere forslagene i dagens grunnlovsspråk. I sitt arbeid har utvalget vært klar over og har forsøkt å ta hensyn til at utvalget har vært sammensatt av få personer, samtidig som det rettsområdet utvalget har utredet, er av stor betydning for både enkeltindivider og statsmaktene. Utvalget har i tillegg vært klar over at utfordringene med å endre Grunnloven er mange og sammensatte. Av den grunn har utvalget forsøkt å oppmuntre både faglig ekspertise, media, interessegrupper og andre interesserte til å komme med innspill underveis i arbeidet med denne rapporten med tanke på å sikre et størst mulig tilfang av argumenter. Utvalget har også innhentet informasjon om hvordan menneskerettighetsspørsmål er forsøkt løst i andre land. Innhenting av innspill til utvalgets arbeid har skjedd på ulike måter: Utvalget har for det første invitert alle interesserte til å komme med synspunkter og debattere menneskerettigheter i Grunnloven i det offentlige rom. Dette er gjort av utvalgets leder, Inge Lønning, i en kronikk i Aftenposten og i et debattinnlegg i Dagsavisen. I tillegg har Lønning, Matlary og Lorentzen deltatt i flere debatter i media om menneskerettigheter i Grunnloven. Det har også innkommet skriftlige innspill til utvalgets arbeid, enten til utvalget direkte eller gjennom media, som alle er lest og tatt i betraktning under arbeidet. De formelle henvendelser utvalget har mottatt vedrørende forslag til grunnlovsendringer, er følgende: Brev fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg av 23. november I brevet argumenteres det for at Grunnloven bør inneholde én generell bestemmelse om menneskerettigheter som henviser til de internasjonale konvensjonene. Brevet er nærmere kommentert av utvalget i punkt 11.2 og punkt Brev fra Utenriksdepartementets team for utredning av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter av 13. september I brevet vises til gruppens innstilling til Utenriksdepartementet, der det foreslås at Nasjonal institusjon enten lovfestes eller grunnlovsfestes. Brevet er nærmere kommentert av utvalget i punkt Brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet av 28. oktober I brevet argumenteres det for at det bør grunnlovsfestes en bestemmelse til vern mot diskriminering, der ulike diskrimineringsgrunnlag listes opp. Brevet er nærmere kommentert av utvalget i punkt Brev fra Advokatforeningen og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) av 23. november I brevet argumenteres primært for én generell menneskerettighetsbestemmelse i Grunnloven, sekundært for at Grunnloven bør inneholde en bestemmelse om rett til asyl. Brevet er nærmere kommentert av utvalget i punkt

Dokument 16. (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dokument 16. (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Dokument 16 (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven,

Detaljer

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn Grunnlovsforslag 30 (20112012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold

Detaljer

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen

Dokument nr. 19. (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Dokument nr. 19 (2003-2004) Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede alternativer til riksrettsordningen Avgitt 1. juni 2004 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til

Detaljer

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett

De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Norges Høyesterett De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett Nordisk høyesterettsdommerseminar,

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

Pressefrihetens kår i 2014:

Pressefrihetens kår i 2014: Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem og to tilbake? Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ord ISF FAFO UiO TNS Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ords monitorprosjekt

Detaljer

Dokument 12 (2011 2012) Grunnlovsforslag. Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov

Dokument 12 (2011 2012) Grunnlovsforslag. Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov Dokument 12 (20112012) Grunnlovsforslag Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges grunnlov Dokument 12 (20112012) Grunnlovsforslag Grunnlovsforslag fremsatt på det 156. storting samt Norges

Detaljer

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I GRIMSTAD KOMMUNE Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2009: 14

Norges offentlige utredninger 2009: 14 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr.

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

(2002 2003) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Avgitt til Stortingets presidentskap 30.

(2002 2003) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon. Avgitt til Stortingets presidentskap 30. Dokument nr. 14 (2002 2003) Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon Avgitt til Stortingets presidentskap 30. september 2002 Stortingets kontroll med regjering og forvaltning

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N- Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INN L E DNIN G... 4 1.1 BAKGRUNN FOR MELDINGEN...

Detaljer

For deg som behandler saker etter vergemålsloven

For deg som behandler saker etter vergemålsloven For deg som behandler saker etter vergemålsloven Læringshefte for saksbehandlere i vergemålsforvaltningen Utarbeidet av sentral vergemålsmyndighet Sist oppdatert: 28.03.2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE KIRKE

Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE KIRKE Til: Den norske kirkes presteforening/ Ruth-Line Walle-Hansen Fra: Ansv. advokat: / Jan Fougner og Inger Skeimo Jan Fougner Dato: 26. september 2012 NY ORGANISERING AV ARBEIDSGIVERANSVARET I DEN NORSKE

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke

Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke KIRKEMØTET 2006 Kirkemøtets høringsuttalelse til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke Vedtatt 18. november på Kirkemøtet på Øyer Sammendrag - Hovedsynspunkter 1. Kirkemøtets flertall mener at det er på

Detaljer

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 70 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Hvorda an bruke FNs kv inne e konven n sjon? Ra p port fr a J URKs og NKJ Fs de esember 2012 seminar Av Lene Løvdal Innhold Innhold...

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 03/10 Grunnloven 93 og unntaket for lite inngripende myndighetsoverføring Av Fredrik Lied Lilleby STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Først og fremst barn

Først og fremst barn NGOU med medvirkning fra Barneombudet Non-governmental organisations utredninger 2006:1 Først og fremst barn Overføring av omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere til barnevernet Avgitt til

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer