Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 5/2011 Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: HMJE HFs inntektsrammer og handlingsrom i langtidsperspektiv Et sentralt spørsmål for HF i nåværende situasjon er om det kan gjennomføres tiltak for å øke det økonomiske handlingsrommet sett over flere år. Vi vil med utgangspunkt i det foreliggende langtidsbudsjettet belyse noen muligheter. Vi vil gjennom eksempler peke på områder hvor det foreligger muligheter for å øke inntekter eller redusere kostnader, uten at det i denne omgang er trukket konklusjoner. Vi inviterer styret til å komme med synspunkter til det videre i arbeidet med økonomiske og styringsmessige prioriteringer. Langtidsbudsjett for basisvirksomheten HF står nå i en krevende økonomisk situasjon. Handlingsrommet har de senere årene blitt redusert som følge av stadige rammekutt og lønnsvekst som ikke er fullt ut kompensert i budsjettet. Summen av rammekuttene de siste fem år utgjør for eksempel 35 mill. kr. Samtidig er aktivitetsnivået innenfor utdanning og forskning forutsatt opprettholdt. UiOs budsjettpraksis og fordelingsmodell medvirker i tillegg til en intern omfordeling av ressurser i HFs disfavør. HFs langtidsbudsjett pr 2. tertial bekrefter at den økonomiske situasjonen er krevende, jf tabell 1 neste side. Hovedbildet er følgende: Fakultetet har i utgangspunktet større kostnader enn inntekter og årlig driftsunderskudd i 2011 og 2012 utgjør ca. 15 mill. kr Fakultetet akkumulerer et underskudd på 21 mill. kr i 2013 før utviklingen snus Fra 2014 etableres det et årlig driftsoverskudd som medfører at det akkumulerte underskuddet bygges ned igjen i Utviklingen fra underskudd til overskudd skyldes i hovedsak reduksjon av personalkostnader Prognosen er basert på videreføring av HFs nåværende fordelingsmodell og videreføring av nåværende basistildeling fra UiO. Vi vurderer at inntektssiden samlet sett er basert på realistiske forutsetninger. Samtidig foreligger det risiko for at inntektene kan bli lavere, for eksempel som følge

2 2 av bevilgningskutt, fall i studenttilstrømning eller redusert ekstern finansiering. De vitenskapelig ansatte er fakultetets viktigste innsatsfaktor og det er risiko for at fortsatt reduksjon av vitenskapelige årsverk i forbindelse med avganger kan svekke finansieringsgrunnlaget. En slik svekkelse er i liten grad reflektert i nåværende langtidsbudsjett. Tabell 1 HFs langtidsbudsjett Beløp i mill kr. Fortegn: - betyr inntekt/overskudd, + betyr kostnad/underskudd Artsklasse Overført fra i fjor -14,9 0,7 15,2 21,1 20,0 6,8 Inntekter -518,9-534,7-530,1-530,9-535,0-534,7 Personalkostnader 424,5 430,5 421,5 416,5 410,3 405,1 Driftskostnader 110,0 118,7 114,5 113,3 111,5 110,3 Resultat inkl overført 0,7 15,2 21,1 20,0 6,8-12,4 Driftsresultat isolert 15,5 14,6 5,9-1,1-13,2-19,2 Det er vedlagt en oversikt over langtidsbudsjettet brutt ned på institutter. Den økonomiske situasjonen på instituttnivå er ulik. Instituttene IMV, ILN og til dels IFIKK og IKOS står overfor en krevende økonomisk situasjon, jf nærmere omtale i notatet til forrige FS. De øvrige instituttene har etter vår vurdering ikke vesentlige økonomiske problemer. ILN, IKOS og IFIKK greier å snu utviklingen og komme i balanse, i hovedsak ved reduksjon i vitenskapelige årsverk i forbindelse med avganger. Dette medfører imidlertid risiko for at inntektsgrunnlaget svekkes ved at fagmiljøene blir mindre bærekraftige. IMV vil forsøke å stabilisere situasjonen slik at driften går i tilnærmet balanse i 2015, men antas uten ytterligere tiltak å akkumulere et underskudd på 8-9 mill. kr som det vil ta mange år å bygge ned gjennom redusert bemanning i det vitenskapelige personalet. For HF samlet forutsettes følgende utvikling i årsverk fordelt på stillingskategorier slik det er definert i langtidsbudsjettet 1 : 1 Stillingene som dekan og instituttleder er her tatt med som vitenskapelige stillinger, mens de i DBH er definert som administrative stillinger. Defineres disse som administrative flyttes 8 årsverk fra vitenskapelige til administrative stillinger.

3 3 Tabell 2 Budsjetterte årsverk Endring Undervisnings- og forskerstillinger 322,1 324,4 324,2 313,9 310,1 304,6-5 % Tekniske stillinger 25,9 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6-13 % Administrative stillinger 157,1 152,5 149,8 148,6 147,5 147,9-6 % Rekrutteringsstillinger 167,8 155,3 144,0 143,3 139,7 139,0-17 % Professor II 2,0 2,7 3,2 3,0 2,8 2,3 12 % Hjelpestillinger (vit. assistent) 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2-86 % Grand Total 676,4 657,6 644,0 631,7 622,9 616,5-9 % I perioden reduseres vitenskapelige ansatte med 20 årsverk og teknisk-administrative stillinger med 4,5 årsverk. (Prognosen for 2011 omfatter for TA-stillinger både vikarer og personer med lønnet permisjon, antall årsverk blir derfor kunstig høyt.) I forhold til historiske tall for 2005, da fakultetet var tilført midler til nye vitenskapelige stillinger i forbindelse med kvalitetsreformen, er antallet årsverk i faste undervisnings- og forskerstillinger redusert med over 60 årsverk. Muligheter for å øke det interne handlingsrommet Dersom HF skal unngå reduksjon i vitenskapelig bemanning og klare å styrke prioriterte områder trengs en økning av fakultetets økonomiske handlingsrom. Innledningsvis vil vi peke på at HF som virksomhet med høyt spesialisert kompetanse undergitt statens regelverk har begrensede muligheter for intern omdisponering av ressurser. Som nevnt tidligere er den økonomiske situasjonen for instituttene svært varierende. Forskjellene i økonomisk situasjon henger blant annet sammen med ulik utnyttelsen av kapasiteten i vitenskapelig stab. HF har et stort og ganske stabilt antall fag. Over tid fluktuerer imidlertid studenttilstrømningen til de ulike fagene, og ofte i betydelig grad. Dette fører til en situasjon der en del fagmiljøer har ledig kapasitet, mens andre fag opplever stort press på ressursene og dannelse av flaskehalser. Samtidig er de vitenskapelige ressursene i liten grad flyttbare som følge av høyt spesialisert kompetanse. UiO har heller ikke praktisert oppsigelser i forbindelse med neddimensjonering eller nedleggelse av fag. Fakultetet er derfor forhindret fra å ta ut overflyttingsgevinster som ville blitt realisert i andre typer virksomhet. Gitt disse forutsetningene, hvilke reelle muligheter har HF til å styrke økonomien gjennom økning av inntekter og kutt i kostnader som ikke rammer kjernevirksomheten? Med utgangspunkt i det foreliggende langtidsbudsjettet vil vi peke på noen muligheter som foreligger og gjennom eksempler antyde potensialet. Vi vil se nærmere på følgende muligheter for å øke handlingsrommet i forhold til det foreliggende langtidsbudsjettet: 1) Økning av inntekter A) Økning i resultatbaserte inntekter

4 4 B) Økt bidrag til basisvirksomheten fra eksternt finansiert virksomhet C) Politisk arbeid for å øke inntektsrammene 2) Reduksjon av kostnader A) Reduksjon i løslønn knyttet til undervisning B) Reduksjon i teknisk-admistrative lønnskostnader C) Andre tiltak 1) Økning av inntekter A) Økning i resultatbaserte inntekter Det er for det første nærliggende er å se på om det er realistisk å øke inntektene gjennom resultatdelen av UiOs finansieringsmodell utover det som nå er budsjettert. De resultatbaserte inntektene i langtidsbudsjettet er nå basert på instituttenes resultatprognoser. Flere tiltak og mål i HFs årsplan og strategiplan er forutsatt å medføre positiv effekt for indikatorer som inngår i finansieringsmodellen. For eksempel mål om bedring av studiekvalitet og studiegjennomføring, styrket ekstern finansiering av forskning, bedre gjennomføring på ph.d.- programmet, mer planmessig arbeid med vitenskapelig publisering mv. Inntektene er basert på resultatindikatorer og vi vil innledningsvis vise disse. Langtidsbudsjettet inneholder følgende summerte inputverdier for resultatindikatorer (både historiske tall og prognoser): Tabell 3 LTB Inputverdier resultatindikatorer Utdanning Resultat Prognose Studiepoeng kat D Studiepoeng kat E Studiepoeng kat F Utvekslingsstudenter Forskning Avlagte Dr.grader NFR-midler EU-midler Publikasjonspoeng

5 5 Den økonomiske uttellingen for disse resultatelementene er basert på gjennomsnitt for siste tre år multiplisert med en stykkpris. Det tar derfor tid før resultatendringer gir budsjettmessig effekt. Tabell 4 nedenfor viser budsjetterte inntekter fra resultater i utdanning og forskning i langtidsbudsjettet. Samlet utgjør denne inntekten i 2011 ca. 125 mill. kr som øker til ca. 136 mill. kr i Det ligger inne en økning fra 2011 til 2016 på 3 % på midler fra studiepoeng, en økning på 23 % på midler fra forskningsresultater og en samlet økning for resultatdelen på 8 %. Tabell 4 Resultatbaserte inntekter langtidsbudsjett beløp i mill. kr Resultater Utdanning 93,6 92,9 94,3 95,3 96,4 96,4 Forskning 31,9 32,2 32,3 34,5 37,9 39,4 Sum resultatdel 125,5 125,1 126,6 129,8 134,3 135,8 I tabell 5 nedenfor er de resultatbaserte inntektene spesifisert på indikatorer. Tabell 5 LTB Resultatbaserte inntekter utdanning beløp i mill. kr Resultater utdanning Studiepoeng kat D 27,2 25,8 26,6 27,3 27,3 27,3 Studiepoeng kat E 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 Studiepoeng kat F 64,3 64,6 65,3 65,8 67,1 67,0 Sum studiepoeng 92,0 91,0 92,4 93,5 94,6 94,6 Utvekslingsstudenter 1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 Sum utdanning 93,6 92,9 94,3 95,3 96,4 96,4 På utdanningssiden er resultatprognosene for studiepoeng nøkterne med videreføring av nåværende nivå, dog med en viss økning fra 2010 til 2011 på lavere grad. Dette resulterer i at inntektene fra studiepoengsenheter på masternivå (kategori D) er stabile, mens det ligger inne en svak økning i midler fra studiepoeng på bachelornivå (kat. F). HF har som mål å øke antall studiepoeng pr student. Det er antakelig størst mulighet for økning på masternivå, hvor HF satser spesielt og har mål om 10 % økning i gjennomføringsgrad innen Også på forskningssiden er instituttenes summerte resultatprognoser relativt nøkterne, selv om det er regnet med en økning på avlagte doktorgrader, EU-midler og publikasjonspoeng. Det synes ikke realistisk å øke inntektene vesentlig utover det som nå er budsjettert på forskningssiden, hvor det er forutsatt en viss effekt av gjennomførte og planlagte tiltak knyttet til de enkelte resultatelementer. Det måtte i så fall være i forbindelse med et scenario hvor antall vitenskapelige årsverk kan økes som følge av andre tiltak for å øke handlingsrommet.

6 6 Tabell 6 LTB Resultatbaserte inntekter forskning beløp i mill. kr Resultater forskning Avlagte Dr.grader 11,6 10,7 9,9 11,1 13,1 14,0 NFR-midler 3,9 4,5 5,1 5,1 5,1 4,9 EU-midler 0,6 0,5 0,9 1,6 2,7 3,6 Publikasjonspoeng 15,9 16,4 16,4 16,6 16,9 16,9 Sum forskning 31,9 32,2 32,3 34,5 37,9 39,4 Dersom HF lykkes med tiltak for å bedre studiegjennomføringen og fortsatt rekruttere godt kvalifiserte studenter til humanistiske fag er det potensial for økte inntekter på grunnlag av avlagte studiepoeng. Vi viser to alternativer for å illustrere inntektsøkning knyttet til økning av avlagte studiepoeng. Tabell 7 Alternativ 1: 4 % årlig resultatforbedring på master fra og med 2011 Resultater utdanning Sum Studiepoeng kat D Forbedringen gjelder i forhold til nåværende resultatprognose for 2011 i langtidsbudsjettet. Dette er et relativt ambisiøst påslag som gir 1220 avlagte studiepoengsenheter i 2015, ca. 200 over resultatprognosen i nåværende langtidsbudsjett. På grunn av etterslepet i tid kommer budsjetteffekten først fra Tabell 8 Alternativ 2: 4 % resultatforbedring på master og 2 % på bachelor Resultater utdanning Sum Studiepoeng kat D Studiepoeng kat F Sum studiepoeng Dersom vi også forutsetter 2 % årlig økning i studiepoeng på lavere grads nivå gir det en samlet inntektsøkning på 16 mill kr for Også denne forbedringen gjelder i forhold til nåværende resultatprognose for 2011 i langtidsbudsjettet. B) Økt bidrag til basisvirksomheten fra eksternt finansierte prosjekter (EFP) Eksterne prosjekter vil normalt tilføre ressurser til basisvirksomheten både faglig og økonomisk. For alle større prosjekter benyttes nå en overheadsats som forutsettes å dekke samtlige lokale og

7 7 sentrale indirekte kostnader ved UiO. Dersom ikke ekstern finansiører dekker alle kostnader, beregnes en egenandel/egenfinansiering fra det ansvarlige institutt som sikrer fullfinansiering av prosjektet. Dersom fast vitenskapelig personale deltar i prosjekter skal den benyttede arbeidstid kompenseres fullt ut ved refusjon fra prosjektet til grunnbudsjettet ("frikjøp"). Prosjektenes økonomiske nettobidrag til basisvirksomheten kan noe forenklet beregnes som overheadinntekt pluss refusjon ved frikjøp minus egenfinansiering. Ved vekst i EFP-virksomheten vil dette "nettobidraget" normalt øke. En slik vekst vil samtidig medføre ekstra ressursbruk ved instituttet til administrasjon, infrastruktur mv og ekstra vikarutgifter ved frikjøp av undervisningstid. Normalt vil belastningen ved økt prosjektvirksomhet i stor grad kunne ivaretas av eksisterende personale og eksisterende infrastruktur, slik at økte eksterne prosjektinntekter kan medføre vesentlige tilleggsressurser til basisvirksomheten. Beregningen av "netto bidrag er derfor en interessant indikator. Tabell 9 nedenfor viser at netto bidrag fra EFP er budsjettert relativt forsiktig i langtidsbudsjettet. Netto bidrag utgjør ca. 20 mill. kr årlig i , deretter synkende til ca. 15 mill. i Beløpets størrelse avhenger både av HFs samlede prosjektinntekter og graden av finansiering som oppnås. HF har som strategisk mål både å øke den eksterne finansieringen av forskning vesentlig og å oppnå en høyere ekstern finansieringsandel pr prosjekt. Dersom dette lykkes vil det økonomiske bidraget til basisvirksomheten øke vesentlig. Et eksempel som illustrerer mulighetene: Dersom det faktiske nivået fra 2010 opprettholdes i perioden (et moderat mål), gir dette et årlig tilleggsbidrag som øker fra 2,5 mill. i 2012 til 7,6 mill. i 2016, til sammen 23,6 mill. i perioden. Effekten er vist i nest nederste rad i tabell 9. Dersom det plusses på ytterligere 10 % i forhold til 2010 øker bidraget med til sammen ca. 35 mill. kr for perioden samlet, jf. nest nederste rad i tabellen. På nederste rad er det angitt et alternativ med 15 % økning i forhold til 2010, noe som gir et økt bidrag på 41 mill. kr for hele perioden. Det synes realistisk å kunne oppnå en styrking av basisbudsjettet på denne måten, men det forutsetter planmessig arbeid ved instituttene.. Fakultetet vil prioritere tiltak for å forbedre rutiner og praksis knyttet til den eksternt finansierte prosjektvirksomheten. Tabell 9 Netto bidrag fra EFP beløp i mill. kr Art Regnskap Progn Prog/LTB Prog/LTB Prog/LTB Prog/LTB Prog/LTB sum Overheadinntekter 18,2 23,3 25,6 23,1 18,8 16,6 15,7 Egenandel -13,7-17,6-16,8-14,9-11,7-10,4-9,9 Refusjon frikjøp 18,6 12,7 11,8 12,7 11,0 10,6 9,6 Sum 23,1 18,3 20,5 20,9 18,0 16,9 15,4 Tillegg 2010-nivå: 2,5 2,2 5,1 6,2 7,6 23, nivå pluss 10 % 4,8 4,5 7,4 8,5 9,9 35, nivå pluss 15 % 6,0 5,6 8,5 9,7 11,1 40,9

8 8 C) Politisk arbeid for å påvirke inntektsrammen Fakultetet arbeider for å påvirke inntektsrammen på ulike måter og har tatt opp den økonomiske situasjonen med UiOs ledelse. Rektor har bedt HF forberede et innspill med sikte på diskusjon ved UiO om HFs situasjon. 1) Reduksjon av kostnader A) Reduksjon i løslønn knyttet til undervisning Timebetalt undervisningspersonale kostet 14 mill. kr i I langtidsbudsjettet er det forutsatt en kostnad på ca. 12 mill. kr årlig, jf. tabellen på neste side. Det er behov for bruk av timelærere i forbindelse med permisjoner, frikjøp mv. som reduserer de faste lærernes tid til undervisning. Det er imidlertid mulig å redusere disse kostnadene gjennom bedre husholdering og utnyttelse av eksisterende undervisningsressurser, bl.a. gjennom bedre systemer for undervisningsplanlegging og -regnskap. Dette er fulgt opp i årsplanen. Konsekvensene av større kutt må utredes i de enkelte tilfellene. Som illustrasjon på mulighetene er det i tabell 10 nedenfor lagt inn 10 % reduksjon i 2012 og 25 % kutt fra 2013 i forhold til eksisterende budsjett. Dette eksemplet gir en kostnadsreduksjon på ca. 3 mill. kr årlig, til sammen 13 mill. for perioden Tabell 10 Løslønn undervisning. Beløp i mill. kr Sum Regnskap Prog/LTB Prog/LTB Prog/LTB Prog/LTB Prog/LTB Prog/LTB Løslønn undervisn 14,0 12,6 12,0 11,9 11,8 11,8 11,8 Reduksjon % -10 % -25 % -25 % -25 % -25 % Reduksjon beløp -1,2-3,0-2,9-2,9-2,9-13,0 B) Reduksjon i teknisk-administrative lønnskostnader (IHR-prosjektet) Prosjektet Internt handlingsrom (IHR-prosjektet) har blant annet som mål å redusere de samlede kostnadene til støttefunksjoner gjennom bedre samlet organisering, mer effektive rutiner, økt spesialisering, bedre utnyttelse av IKT- systemer mv. Forventede resultater av prosjektet er foreløpig ikke innarbeidet i langtidsbudsjettet. De samlede lønnskostnadene til årsverk i TA-stillinger ved HF utgjør ca. 100 mill. kr årlig, jf. tabellen nedenfor. Prosjektet IHR har antydet et mål om % reduksjon i kostnader.

9 9 For eksempel vil en reduksjon i årsverk på 10 % i forhold til 2012 vil gi en årlig innsparing på ca. 10 mill. kr. Med en gradvis nedbygging fra 2012 vil det i så fall oppnås en kostnadsreduksjon på over 40 mill. kr for 5-årsperioden , jf. tabellen nedenfor. De to øverste rader i tabellen viser antall årsverk med tilhørende lønnskostnader i nåværende langtidsbudsjett, de tre nederste radene effekten av ovennevnte eksempel på reduksjon i personalforbruk. Tabell 11 Teknisk-administrative årsverk i langtidsbudsjettet Alternativ Sum TA-stillinger årsverk 175,1 172,4 171,2 170,1 170,5 859,2 Lønnskostnad Eksempel % innsparing -5 % -8 % -10 % -10 % -10 % Reduksjon årsverk -8,8-13,1-17,5-17,5-17,5-74,4 Reduksjon kostnad Dersom ambisjonene økes til 10 % reduksjon i 2013 og 15 % reduksjon fra 2014 gir det en årlig kostnadsreduksjon på 15 mill. kr fra 2014 og en samlet innsparing for på 61 mill. kr. Dette illustrerer at potensialet for kostnadsreduksjon er stort dersom IHR-prosjektet lykkes. Samtidig vil HF også på dette området ha store utfordringer knyttet til en økt aktivitet med redusert bemanning. Tabell 12 Teknisk-administrative årsverk i langtidsbudsjettet Alternativ Sum Eksempel % innsparing -5 % -10 % -15 % -15 % -15 % Reduksjon årsverk -8,8-17,5-26,3-26,3-26,3-105,0 Reduksjon kostnad C) Andre tiltak Fakultetet arbeider med flere saker som kan bidra til mer effektiv ressursutnyttelse. På studiesiden gjelder det opprydding i emneportefølje, gjennomgang av praksiselementer og studentoppfølging. Videre prosjekter ved institutter finansiert av SAK-midler ("Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon") til fagstrategisk samarbeid og koordinering. Vi arbeider også med vurdering av aktiviteter vi ikke får inntekter for (for eksempel samlinger). Disse sakene vil vi komme tilbake til. Vedlegg: HFs langtidsbudsjett spesifisert på institutter

10 10 Vedlegg Langtidsbudsjett HF spesifisert på enheter Fortegn: - inntekt/overskudd, + kostnad/underskudd Institutt Artsklasse HF Felles Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Det humanistiske fakultet Total IMK Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Institutt for medier og kommun Roma-inst.Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Det norske institutt i Roma Tota IAKH Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Institutt for arkeologi, konserve IKOS Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Institutt for kulturstudier og orie IFIKK Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Institutt for filosofi, klassiske sp ILOS Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Institutt for litteratur, områdest ILN inkl IbsOverført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Institutt for lingvistiske og nordi IMV Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Institutt for musikkvitenskap, IM Sum årsresultat isolert Sum akkumulert resultat HF( inkl ove

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vedlegg. Tabell 1 ILNs regnskap for perioden

Vedlegg. Tabell 1 ILNs regnskap for perioden Vedlegg Tabell 1 ILNs regnskap for perioden 2007-2011 Tabell 1a ILN ekskl Senter for Ibsenstudier Artsklasse 2007 2008 2009 2010 2011 Overført fra i fjor -3 438 831-6 960 386-3 415 108-1 688 134 2 157

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 66/2016 Møtenr. 08/2016 Møtedato: 17. 11.2016 Notatdato: 10.11.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 6/5/2013 Møtenr. : 5 Møtedato: 09.12.13 Notatdato: 02.12.13 Saksbehandler: grosa/janun

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 28.10.16 Notatdato: 21.10.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Dag Roar Nielsen/Niels

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 61/2015 Møtenr. 07/2015 Møtedato: 15.10.15 Notatdato: 08.10.15 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 9/4/213 Møtedato: 28.1.13 Notatdato: 21.1.13 Saksbehandler: DRN /JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF, 03.11.2016 Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IAKH. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IAKH 212-217,

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Rapportert av: Dekanen

Rapportert av: Dekanen Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2014 1. Innledning Gjennom prosessen med faglige prioriteringer i 2013 vedtok fakultetsstyret

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon

ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon 1 Notat 17.8.2012 ILNs økonomiske og driftsmessige situasjon Innledning ILN har bedt fakultetet om bistand til å gå gjennom økonomi og ressursbruk. Instituttet ønsker assistanse for å få fram et godt beslutningsgrunnlag

Detaljer

LANGTIDSBUDSJETT IMK

LANGTIDSBUDSJETT IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 45/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 13.12.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen LANGTIDSBUDSJETT

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 20/2009 Fra: Dekanen Møtedato: 23.10.2009 Sakstype: Vedtakssak Notat: 15.10.2009/Harald Mohn Jenssen/Thorbjørn Nordbø Ny budsjettmodell

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 HF mottok i juni det foreløpige disponeringsskrivet for 2018 fra UiO. Dette viser en tildeling på 611,599 mill. kroner, noe som er en økning på

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter

En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter En relativ kort innføring i HFs budsjettmodell, budsjett og langtidsbudsjett for nyvalgte styrerepresentanter 14.02.2014 Økonomi Av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning Leonardo

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 58/14 Møtedato: 16. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Forslag til budsjett 2016

Forslag til budsjett 2016 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24.11.2015 Notatdato: 18.11.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr. 4/2013 Møtedato: 20.09.2013 Notatdato: 11.09.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-3 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 15. april 2011 Notatdato: 31. mars 2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Budsjett og fordeling for 2011

Budsjett og fordeling for 2011 Saksnotat 19.10.2010 Budsjett og fordeling for 2011 Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte 24.09.2010. Universitetsstyret vedtok 24. juni økonomisk ramme for HF for 2011. Fordelingsbrev

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 g) J.nr: 2010/5355 Møtenr: /2010 Møtedato: 29.04.2010 Notatdato:20.04.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: Justert

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Budsjett og fordeling for 2012

Budsjett og fordeling for 2012 Saksnotat 21.10.2011 Budsjett og fordeling for 2012 1 Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte 30.09.2011, notat 19.8.11 vedlagt brosjyre om HFs budsjett- og fordelingsmodell og

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Institutt for medier

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Fra: Sakstype: Styret Senterleder Vedtakssak Saksnr: V-sak 17/2013 Møtedato: 3. desember 2013 Notatdato: 28. november 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 38/2016 Møtenr.: 9/2016 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 1. desember 2016 Saksbehandler:

Detaljer

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 56/2015 Møtedato: 1.12.2015 Notatdato: 24.11.2015 Sakstype: Vedtakssak Sakstittel: IMKs strategiske tiltak

Detaljer

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020

Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 2016 underlag for fordeling 2017 og langtidsbudsjettet frem mot 2020 Hovedtrekk i HFs utvikling frem til 216 underlag for fordeling 217 og langtidsbudsjettet frem mot 22 HFs resultatutvikling de siste årene har vært preget av en oppbygging av ubrukte midler. Ved utgangen

Detaljer

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer:

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Notat 04.06.2009 Ny budsjettmodell HF kort beskrivelse 1) Oversikt over foreslått modell Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Basisdel Studieplasser (forskningsbasert utdanning)

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 4/2013 Møtedato: 31.10.2013 Dato: 10.10.2013 Saksnr: 4 J.nr: 2013/ 12658 Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret 17.06.2013

Detaljer

Forslag til budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018 U N I V E R S I T E T E T I O S L O DET TEOLOGISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 12.desember 2013 Sak: V-3 i møte 17.desember 2013 Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett

Detaljer

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

Virksomhetsrapport til universitetsstyret Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Notat Virksomhetsrapport til universitetsstyret 1. tertial 2015 Behandles i universitetsstyret 23. juni 2015 Virksomhetsrapport 1. tertial 2015 Side 1 1.0 Innledning

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 8. desember 2016 Notatdato: 30. november 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang

Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang Fakultets- og instituttøkonomien en innledende gjennomgang 14.02.2017 Fordelingsprosessen - basis Rammer vedtas i UiOs styre i juni Drøfting fakultetsstyret i september Drøfting i instituttstyret i september/oktober

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 5/2014 Møtedato: 15.12.2014 Saksnr: 3 - vedtakssak Dato: 24.11.2014 Jnr..: 2014/11007 TRONSK Tidligere vedtak/behandling:

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 5/2011 Møtedato: 08.12.2011 Saksnr..: 2 Dato: 28.11.2011 Jnr.: 2011/14511TRONSK Budsjett 2012 og LTB 2012-2016 Tidligere vedtak/behandling:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: 21.10.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Rasmus Gelting Andresen

Detaljer

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre

Budsjettforslag innspill fra institutt og sentre U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Senter for vitenskapsteori Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: sak 54/16 Møtenr. Møtedato: 7.12.2016 Notatdato: 29.11.2016 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 1. Innledning UiO har bedt fakultetene vurdere oppnådde resultater og utviklingstrekk

Detaljer

NB. Følgeskriv som ikke er utfyllende nok vil bli send i retur med krav om bedre kommentarer.

NB. Følgeskriv som ikke er utfyllende nok vil bli send i retur med krav om bedre kommentarer. Følgeskriv Langtidsbudsjett 2010-2014. Enhetens navn: Fysisk institutt Stedkode: 150400 Veiledning til følgeskrivet: Det skal i (tillegg til kvalitetsvurderingen i excelmalen) for hvert av punktene under

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer