Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf Mob Kontonr Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf. 72831139 Mob. 41409363 Kontonr. 4358.13.16926 Org.nr. 993 508 500"

Transkript

1 Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf Mob Kontonr Org.nr Klæbu, [KLÆ,E3U IKOONA I imbune 3 Klæbu Kommune v/ Økonomisjef Frode Haugskott 7540 KLÆBU OF - 2 DES E't..\ KLAGE PÅ TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR 2010 For 2010 tildeles Jonettaplassen Gårdsbarnehage kr ,- i driftstilskudd fra Klæbu Kommune. Fordelingsnøklene kommunen benytter gir, etter våre vurderinger, et urettferdig resultat for vår barnehage, sett i sammenheng med de andre barnehagene i Klæbu. Har forståelse for at ikke hvert enkelt førskolebarn med barnehageplass, skal ha driftstilskudd av samme størrelsesorden fra kommunen. Men når hvert barn ved Jonettaplassen kun får ca 7% av det hvert barn ved en annen privat barnehage i Klæbu får i driftsmidler, blir fordelingen noe vanskelig å forstå. Foreldre ønsker det alternative bamehagetilbud Jonettaplassen representerer. Uttalelser fra foreldregruppa, og antallet søkere som prioriterer oss, underbygger den påstanden. Kommunen bidrar imidlertid til å vanskeliggjøre driften av vår barnehage ved å benytte fordelingsnøkler for driftstilskudd som gir svært dårlig uttelling for vår gårdsbarnehage. Det forventes ikke at barna "våre"skal ha likt tilskudd med barn i storbarnehagene. Men kanskje det ville vært rimelig å operere med ei nedre grense for hvor mye hvert enkelt barn kan tildeles? Undertegnede har tro for at spesielt Klæbu Kommune har forståelse for fordelingsnøkler som fører til urettferdig tildeling av offentlige tilskudd, og at kommunen med den bakgrunn kan gjøre en god skjønnsvurdering i denne saken. Med vennlig hilsen Eva Borgen Leder ved Jonettaplassen

2 pf s, Klæbu kommune Rådmannen Jonettaplassen famlliebamehage v/eva Borgen B orgen 7540 KLÆBU Vår ref 10/ A 1 I Saksbehandler/enhet Deres ref Data FHA/RÅD Vedtak om kommunalt driftstilskudd 2010 Grunnlaget for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private bamehager er Lov om barnehager 7b, som sier at "godkjente bamehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd". Tildeling av driftstilskudd til private bamehager i 2010 tar utgangspunkt i "forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd". Beregningen av det kommunale driftstilskuddet for 2010 er gjort i to runder. Først er det beregnet om barnehagen er tilskuddsberettiget etter kostnadsdekningsprinsippet. Deretter er det gjort en ny beregning i forhold til kravet om at de ikke-kommunale barnehagene skal sikres en offentlig finansiering som tilsvarer minimum 85 % (i perioden ) av det som tilsvarende kommunale barnehager får i offentlige tilskudd (statstilskudd + kommunale driftsmidler). Fra 1. august og ut året er kravet økt til 88 %. Det er gjort en egen beregning på dette. Den enkelte barnehage får tilskudd etter den beregningsmodell som gir det største tilskuddet. Vedtak: Med utgangspunkt i kostnadsdekningsmodellen er Jonettaplassen familiebamehage berettiget til kr 0,- i kommunalt driftstilskudd for Beregninger gjort etter 85%/88% - modellen gir Jonettaplassen familiebarnehage krav på et tilskudd på kr ,-. Til grunn for beregningene er bamehagens regnskap for 2009, samt kommunens regnskapstall for 2009 prisjustert til 2010-nivå benyttet. Følgende korrigeringer er gjort: Foreldrebetaling er beregnet med utgangspunkt i kommunens satser for 2009 For å sikre at alle ikke-kommunale barnehager, som får tilskudd etter 85%-regelen, får beholde økningen i statstilskuddet (som kompenserer for at maksprisen holdes uendret på 2009-nivå) gjøres det en ekstra kontroll for å ivareta dette. For Jonettaplassen familiebarnehage gir denne kontrollen et krav på ytterligere kr 3 715,- i tilskudd. Samlet tilskudd for 2010 etter dette er på kr ,-. Postadresse: Bestik.sadresse: Postboks 200 Vikingvegen KLÆBU 7540 Klæbu Telefon: Telefaks: E-post:

3 Utbetalin av tilskudd: Kommunalt driftstilskudd for 2010 til utbetaling er beregnet slik: Tilskudd for 2010 på kr ,- vil bli overført snarest. Klageadgang: I følge forskrift om likeverdig behandling 6 og forvahningsloven kap. VI kan kommunens vedtak påklages. En eventuell klage sendes skriftlig til Klæbu kommune innen 3 uker fra mottaket av dette brevet. Kommunens utvalg for tjenesteyting er klageinstans i første omgang. Hvis utvalget opprettholder kommunens vedtak sendes klagen automatisk over til Fylkesmannen for avgjørelse. Vedlagt følger kun en del av hele beregningsregnearket (summeringsarket). Dette er gjort for at hele regnearket er så vidt omfattende og stort at det er lite tilgjengelig i den form det har i dag. Hvis barnehagen ønsker å se hele regnearket kan dette ettersendes. Vi beklager for øvrig at vedtaket om kommunalt driftstilskudd for 2010 er forsinket sammenlignet med tidligere år. Med vennlig hilsen Frode Haugskott økonomisjef Vedlegg: Modell for beregning av det kommunale driftstilskuddet (excel regneark)

4 - I, ; ittl ' ;1' å,,k1x Bere_gning-ayt_lls,,k,u_dd_lj, Likkelt =ko_m..,munalen,baj_nre»gerjuit ase.å,parri"ehade.hes'rerika:fdr-200-'= ""' F 1111''91.".111/4 A Fi 1 in kravet om mi - 901=E Statstilskudd småbam It Kommunalt tilskudd småbårrilht.'85%- kravet ' ' " Kommunale Ikke-kommunale barnehager barnehager 1\11:,;.'slattepFeri 85% av off ntli skudd til komm n! -;.; %llj ".; xx 11 xx _ 1 ' ' 2,0 i er.-f il ha j I '::2,, ', 4.u ' [3,1! ;,...-.,/.131ii 504,:.1,',- ;?11014r3; r-,,.,..1 ' ' ' =1,. - ' ! :Tairc»iihr -~Weiffrif67-ir - bam "k'...^ "%', --e 85% av offentlig finanskiring,av store,bam koi:firritir'ale be-mehaer,i peroill'stiolda`tirr-le) I ;. L Surniciffentiid fineneiering-;to7e 85%liråvet Statstliskudd jtore b.rn. : Kdmmunalt tliskudd store barn kravet -. I barn iht. ' ; ,561 ". I XX 'Y ' I..-k.!1 I I I IL III t f_ ;o( u 335 Sum kommunalt tilskudd Iht..85%,kravet, XX B Kostnadsdeknin ostnåa-er pr. korrigert.oppff)firstme i - reiriskrevet fra nivå 2009 ø, Antall korrigerbil oppholdsti~ Sum beregåride'kostnader Statstilskudd.og.foreldrebetaling2010-å.._ Behev for kommunalt drifts-tilsku-dd tll kostna s f kn ng, ase p os tnader prkorrigert oppholdetkne. _ 2009 ; L 7, 7 I 1 xx :1,,..,...1,...,,f11: kil" lijk I.. k,.,?., '.II....<1'.,..,, '...I,,,, 4:i 1,%.. 1.,.,.,' "..:.'. ;,.'l ' ' : {;; , t. -.';`,. I,, -;_ % - '. Ti f23,68_8.277,1å Q.; Avkorting av beregnet kommunalt driftstilskudd: Trinn 1: AvkorfinglkorrigerInglior ' kostriadivek's'"`tai3glijgwriver ''normål" kostnadeveket I kommunesektorep: Tilskudd Antall oppholdstimer (Ikke or,ge2rt småbe-01 " " - Lk % rj- 85%.av offelig fiparielering avsmåbern I kemr-runale`barnehagår,(péfoppiholdsfime); 71,63,11,0 41, 1.7 Sum offentlig finansiering småtrarn iht. 85.r kravet ).1)- basrt 13,4 rnormål kostnadsveksr (23,7%), 1:1, t Tliskudd basikt notrrtal kastnadsveffst:' Titskudd basert pø ''normai kostnadsveksr. 2005:2å10'.(15 ' [. 2rri!19'U7) , 4" " #W7oif 1 x 111 x -,_, _,?.r. #D1V/01, xx II '.11; 1r ; '

5 17FCterdWerrprhoFmarkosTniffiiiksTrj : ,.7%) I TrIskudgbasert.iiå,n6rmal kostnadsvekstl.,; - Tilskudd basert 64:normal kostnadsvekst d(4.,4%)!Ir. TrInn 2:'Reduksjøn av tffskudd sont følge II '' Tak-offenIllg:tilsudd små beint :;Viral,T55r_C - r;, Tak offentlig tilskudd stora b'arit Sum tak J".tiAN,ri90~"..r:3 in Faktisk offentlig,1)( Evt avkorting ' -1,, ' _ ---. a--,,..,, --._...,,...,,F xx. 1.-'}- #D1V/0, ri "1.14. i, i Acili':... w >.im I,. -!irl'. ' '."... :--11: n z... xx.?.' 1-` ',, -- 1,wr' - --~- -. ' #D1II/011.:,. _,,_. -- -,.,...,, l :.. Fr, -, '-t ' '-','", ', xx ' I i ; XX '".111_ 1I T, XX. r ki - Ilur, ' n. j -1!,;.` ,.1; f 01 Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning i 2010 _ Sammenstilling kommunalt tilskudd 12009, basert på barneha ns budsiett 2009 $557,; (ø., 1Enyg-3. iiårfairei,-g +T--;=',: :" - konwriiirraletierrien'egri;f21r.1:- I )0( :, ' Kostnadsdekning, e:. _ Kommunalt tilskåddri XX _ - - ' >CK I Vurdering av reduksjon avillskuddet- - pgai,utbytte og standard K5rrigutbjrti,å. pr..oppholdstirne Bamehagens egenkapital pr li403-foswrit'ev !!. Reduksjon av kommunalt tilskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostnader XX XX. " xx. XX, I ' I 4!0,69! I I!,!!!!!. z#div/01

6 rjr.i `kr, '. 7. Ḋ ;4:k4».at _ Kommunale Ikke-kommunale barnehager barnehager Jonetta lassen A Fin nsi rin iht nat 88% av i e tilskudd til k mm n I r nta I opp ol Stinner, r ke korrigert) idj -,.!! '' 1 sr-n&iiåri:~ -7,Tti-n. -...r:,,,.. :,111 --i --P.,*;r.å..:- :w',.,1 -P. r - r, qin xx,: '11_1..::.L - : b eregbinglavsil uriålå.bånleh gerii 0,149asert. :... 9 ".- - ' ' å'bå-rriehågenes3respskasrlou2009,,rf --; 88% av offentlig frnansiering,av småbarn I - I ' kommunale bamehager (per oppholdstime),- 74,1 -.. n. Vi "2=1*'. 63;3 0, r;,/,;-. 'Eli.'.'."; im- limi,"+ude~ --r-wa'"..".+:r.r.2' -' - Sum offentlionansisring småbam iht.'.88%-:..., kravet xx I ki -.._ ;.1Å I L1k-.-»ffl! StatstrIskådd småbarn ir -,.. Kommunalt tilskucid-småbarn lht. 88%=-r ;..,,,,,,ii kravet "'.'; - - xx...±...,,,:.i..-..,, ,. i., l'31 l'..t-='...1,-- _ '.j~iii.!-.1 L iii barn _ s re.1 g 4 5 ',...:,..I. i!.,.i. lirr-l,r, ',-.;m:i ; =. :c.,..li...4,3;1.j Behov.for,lcommunalt drifts-tilskudd tli '.9 - i - "IllE,.. %.8.= - C. r... rp-kr-wr-~~ `r-p--,~1--~-._,i..y. '. ' 6;911- kbsgtisdekning,'basert på kostnader.n..., " -- r' pr.'lk-o-r'riirei-t:..opilph6iii=3prne-' '"?:?',.--.".;",.. ',, 1...W :_11 :;::5:,.4.- r,, - 1,-,Iti, -ip:,.,.1u) 88% avioffpntlig finanisierbig av.store bårn.1, 1 r kommunale bårneh.agei:-(pår opptioldstime "-...;.. 31,13 I. 1"- - i"i - I. II * -.'- ::::.' -''',1, 26,46 Siirioffentirg tinansie-ringitoribarfi Iht r ;1i.....Pr '111 I,',' -..-.=1;41.1 ';-" , T "E_I'l I ini..., ;if,.. -,,, i -,., - :. 88, %.kravet,::'-:-s-''.:'-'-':' -. ir..,,',.:1-:,5$;:.; : n...i!,...9. I <.11_,a...=.: -..i=7...).-..,,,,. 1.1.,,A..::.-1"...t i ».,..1"--": :17:,..,:. : ",:...-,, 1..i., :-, s...:1,,;!-.,.!,_r_lilif:-p." - ) i ig" -.i StatstHskiiddstorebarnf'-' KOmmunalt tilskiidd store barn T,' I k'r-avein-..^ _,!! - >0( '.," i.111-= 1., ''.'li? Sum'kommunall tilskuidd iht 88%1<ravet.. ),x B Kostnadedeknin Kostnader: ipr1<-6_:5ffirt ripwle.; TWW tre'rlis-kir;vetra ni.k20091.;,--.«..-,',tuli..r44:-:::ii AniellikOrdgerte opplioldstirner. : ',-.-;.r ij..., Sum.beregånde ktriåik2xxir i i -,.-,...i.. -._.,-....,L ~[~ -All H Ståtstliskudd.. og,toreldrebetaling 2010 xx.. ' _ r xx 1F. _ r".;":: T32,56 xx ; is -,f Il :. : Avkorting av beregnet kommunalt driftstliskudd: TrinnlgAvkorting/kOfrIgering kåeiiiåctiwswstsorgliggiiii norrnal".> kostnadsvekst!kkornmunesektoren: _. TIWaiddbamiit.på.:norrnal.,... kostnadsvekst" (23,7%) 7=åk-uCid j:;:aset}rt j5å.-j7io77:-nal ki:7ilnådsveksr.1 _.2i504:2010 (19,8.%).ffl..1...iri Irj --,...k."1±".11, Tilskucb basertipaq'tnormal kbstriadsvekstk 20b5i5l'5(15 9%illITQA)2 Tilfikudii baierit.på,!'normal,kostnadsveksr ,7%):;,n, pp-r, ,=~N. Il!." - -' '::,-. 4g ' ".4., -i:j1 U. #D11// :L r#1911//01 -

7 kudd-eased prilormatrctsw.~-., :.(8,8%),I. Tilskurgbåsed på "fiorrn kostnadsit kst' (4,4%) Trinn 2:ReuksfOn Mithskiidd soiti:følge av høy samlet Offentlig'firTanikiring" W., * _ Takoffentlig tilsku-dd små barn Tak-offentlIg tils udd store ar E-urn'tal~'..**Napp FaktlskOffentli-tIlskudd Evt av orting XX XX. ; t - '.. 5.1V/ ' Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning i 2010 us e mmuna ø r 2xx Sammenstilling kommunalt tilskudd i 2009, o av owentrdvefl'itewi'åv kommunale bamehager Alligeffil1r711Z3 Kostnadsdek7iing Kommunaltitilskudd,i 2010 basert på barnehagens budsjett ,~ %"4/ "1 Vurdiring av redukslon av tliskuddet pg7.rtit-bjr"ttk.wgr tifaii-dgd. m:rig".1!` - Antall korrigerrte opp.holdstimer,pr, årsverk.-5 i.. J. _ =in [Ii, : Fersonalkostnader.. pr..år'sverk Utbytt-ei-4ifte7kortrgerj'att-f<g5Fnmur-TaTf. tilsictidd " c. -.i.;;jridve..;.,41:','.1:;. - %;., Korrigert utbkte pr.oppholdstime Bamehagens egenkapital pr ClIby t-"te 2010 i prosenilwaitat Reduksfon av kommunalt filskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostneder )0( '; I XX 1. III= _ ILf " xx xx,.z." li 0,69 '1 ' ":; n7r71-wjz-w!

8 Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu K.Ifebu, Tlf Mob Köntonr Org.nr Kkebu Kommune v/ økonomisjef Frode Haugskott 7540 KLÆBU KLAGE PÅ T1LDELING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR 200cf Hvem er vi: Jonettaplassen Familiebamehage har vært i drift siden 1.april 08. Vi er en gårds-og friluftsbamehage med 9 barn pr. i dag. Vi har 2 barn på 3 år og yngre, og 7 barn på 4 år og eldre. Kommunalt driftstilskudd: Viser til brev av hvor det opplyses at Jonettaplassen tilgodesees med kr ,- i kommunalt driftstilskudd for Undertegnede trekker ikke i tvil at beløpet er riktig ut fra matematisk eller regnskapsteknisk vinkling. Dersom Jonettaplassen Gårdsbarnehage sammenlignes med f. eks. en ordinær kommunal barnehage med store grupper barn og et inngjerdet uteområde hvor de voksne har tilsyn med barna, vil nok kostnadsrammen pr. barn vise seg å være noe videre ved Jonettaplassen. -Undertegnede kan imidlertid ikke forstå at Jonettaplassen Gårdsbarnehage ikke er berettiget til kommunale skjønnsmidler. Ut fra regnskapet for 2008, har barnehagen et driftsresultat på kr ,-. Dette er undertegnedes lønnsmidler, - som i realiteten skal være godtgjøring for nesten helstilling. Kunnskapsdepartementethar i rundskriv antydet at kommunalt driftstilskudd bør være prosentvis andel av statlig tilskudd (ca 15%). Jonettaplassen er, jfr.ovennevnte brev, tilgodesett med ca._1% av statlivilskugd. Våre kvalitetsforirinn: Ubeskjedent listes her opp noen av våre spesielle kvaliteter som kommer barna til gode: -Jonettaplassen Gårdsbarnehage er et annerledes barnehagetilbud. Vi er en liten enhet hvor vi har mulighet for å se hvert enkelt barn,- å se hvert enkelt barn ut fra barnepsykiatrisk tenkning. Barn er fra fødselen av forskjellige,- med forskjellig grad av sårbarhet. Denne vissheten innebærer at barna har forskjellige behov, med tanke på i hvor store grupper barn har de beste utvildingsmulighetene.vi må ta på alvor at for noen barn er tilstrekkelig omsorg gitt av trygge voksenpersoner de tidlige barneåra, avgjørende for framtida. Her vil jeg presisere at dette ikke er å ta et sykdomsperspektiv. -Ved Jonettaplassen har bama daglig og naturlig omgang med dyr. Vi vektlegger betydningen av at dyr er levende vesener som trenger vår omsorg, og som trenger at vi gir de mat, drikke, stell og kos. Vi har nulltoleranse for å være slem mot dyra. Barn som ikke har hatt omgang med dyr, kan ha tendens til å behandle dyr som ting eller leker. Vi kan bruke lang tid på å oppnå ei holdningsendring hos barnet. Vår tenkning omfatter at denne daglige kontakten med

9 dyra, har overføringsverdi i forhold til utvikling av empati hos det enkelte barnet. Her er det eksempelvis nærliggende å tenke effekt i forhold til å minske mobbeproblematikk på skolen. - Samtlige 3 personale i vår faste stab er høyskoleutdannet med videreutdanninger. - Jonettaplassen gårdsbamehage innehar viktige faglige kvaliteter som etter hvert vil etterspørres i større grad. Vi dekker et spesielt behov innenfor kommunens barnehagetilbud, og mener derfor det er rimelig at vi tilgodeses med kommunale skjønnsmidler. Med tanke på at barnehagefokus har vært full dekning,- og antall kvadrat pr. barn, vil det i framtida tvinges fram fokus på en annen slags kvalitetssikring. Dette fordi storparten av førskoletida for majoriteten av barna våre tilbringes i barnehager, - og vi kan ikke bestride det menneskelig mangfold Barn har forskjellige behov. Kommunen har, ved å godkjenne drift av barnehagen, sett kvalitetene ved Jonettaplassen Gårdsbamehage. Det vil vel være naturlig at kommunen bidrar noe for å gjøre barnehagen drivverdig. Dersom kommunen fastholder vedtaket, vil vi gjerne ha tilsendt regnskapstallene, eller delta ved et infomøte hvor kommunen redegjør for hvorfor barnehagen ikke skal ha skjønnsmidler. Med vennlig hilsen Eva Borgen Klinisk sosionom i barne-og ungdomspsykiatri Leder ved Jonettaplassen Gårdsbarnehage

10 Klæbu kommune Rådmannen Jonettaplassen gårdsbamehage v/eva Borgen Borgen 7540 KLÆBU Vdr ref 09/ AlO Salcsbehandlerlenhet Deres ref. Dato FHA/RÅD Vedtak om kommunalt driftstilskudd ny behandling Vi viser til vårt vedtak av vedr. beregning av kommunalt driftstilskudd Videre viser vi til deres brev av , samt vårt svar av Opprinnelig vedtak var gjort med bakgrunn i regnskapstall for 2008 omregnet til helårstall i og med at barnehagen ikke var i drift hele ket. Dette er i samsvar med forskriften om Økonomisk likeverdig behandling, samt departementets rundskriv 07/2009 vedr. utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Vi har i tråd med vårt svar i brev av gjort en ny beregning av driftstilskuddet for 2009 basert på faktisk regnskapstall for samme året. Beregningene viser at Jonettaplassen familiebarnehage ikke har noe krav på kommunalt tilskudd uavhengig om det brukes kostnadsdekningsmodellen eller beregninger etter 85%-regelen. Vi opprettholder derfor vårt vedtak i brev av , hvor Jonettaplassen familiebarnehage ble tildelt et kommunalt driftstilskudd på kr 5 105,- for Vi beklager for øvrig at det har tatt unødvendig lang tid å avgjøre saken. Med vennlig hilsen iii L -41 Frode Haugskott Økonomisjef Vedlegg: Kopi av beregninger basert på 2009-regnskap (excel-regneark) Postadresse: Besøksadresse: Postboks 200 Vikingvegen KIABU 7540 Kltebu Telefon: Telefaks: E-post:

11 Klæbu kom mune Jonettaplassen gårdsbarnehage v/eva Borgen Borgen 7540 KIABU Vår ref Saksbehandler/enflet Deres ref Dato 09/ A10 FHA/R.ÅD NY BEREGNING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD KLAGESAK Vi viser til dagens telefonsamtale. Vi bekrefter med dette at vi stiller klagesaken deres i bero, innti1 vi gjør en ny beregning av driftstilskuddet basert på 2009-regnskapet til barnehagen. Klagesaken vil bli behandlet på nytt, dersom resultatet av den nye beregningenikke slår positivt ut for dere. Vi ber om at regnskapet 6r 2009 oversendes oss så snart dette foreligger. Vennlig hils ( Frode Haugskott økonomisjef Postadresse: Besoksadresse: Postboks 200 Vikingveien Klzebu Telefon: Telefax:

12 131 Klæbu kommune Jonettaplassen Familiebarnehage v/eva Borgen Borgen 7540 KLÆBU Vår ref 09/ A10 Saksbehandler/enhet Deres ref Dato FHA/RÅD VEDTAK OM KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD 2009 Grunnlaget for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager er Lov om bamehager 7b, som sier at "godkjente bamehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd". Tildeling av driftstilskudd til private barnehager i 2009 tar utgangspunkt "forskrift om hleverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd". Beregningen av det kommunale driftstilskuddet for 2009 er gjort i to runder. Først er det beregnet om barnehagen er tilskuddsberettiget etter kostnadsdekningsprinsippet. Deretter er det gjort en ny beregning i forhold til kravet om at de Ike-kommunale barnehagene skal sficres en offentlig finansiering som tilsvarer minknum 85 % av det som tilsvarende kommunale bamehager får i offentlige tilskudd (statstilskudd + kommunale driftsmidler). Den enkelte barnehage ffir tilskudd etter den beregningsmodell som gir det største tilskuddet. Vedtak: Med utgangspunkt i kostnadsdelmingsmodellen er Jonettaplassen familiebamehage berettiget til kr 5 105,- i kommunak driftstilskudd for Beregninger gjort etter 85 %-modellen gir Jonettaplassen familiebarnehage krav på et tilskudd på kr 0,-. Til grunn for beregningene er barnehagens regnskap for 2008, samt kommunens regnskapstall for 2008 prisjustert til 2009-nivå benyttet. Følgende korrigeringer er gjort: Foreldrebetaling er beregnet med utgangspunkt i kommunens satser for 2009 Kommunens utgifter til bamehageformål er redusert tilsvarende utgifter brukt til Hesteskoen barnehage i 2008 (da barnehagen ficke er i ordimer drift far i 2009) Bamehagen var i drift fra Alle regnskapstall er derfor korrigert for dette ved å multiplisere alle tall med 1219 Utbet av tilskudd: Kommunalt driftstilskudd for 2009 til utbetaling er beregnet shic: Tilskudd kostnadsdekningsmodellen - akonto utbetaling juni 2009 For mye utbetalt tliskudd 5 105, , ,- Postadresse: Besoksadresse: Postboks 200 Vikingveien Klæhu Telefon: Telefax: E-mall:

13 For mye utbetalt tilskudd, kr ,- vil bli avregnet ved overføring av det ordinære statstilskuddet i september. K1ageadgang: I følge forskrift om likeverdig behandling 6 og forvakningsloven kap. VI kan kommunens vedtak piklages. En eventuell klage sendes skrifilig til Klæbu kommune innen 3 uker fra mottaket av dette brevet. Kommunens utvalg for tjenesteyting er klageinstans i første omgang. Hvis utvalget opprettholder kommunens vedtak sendes klagen automatisk over til Fylkesmannen for avørelse. Vedlagt følger kun en dei av hele beregningsregnearket (summeringsarket). Dette er gjort for at hele regnearket er så vidt omfattende og stort at det er lite tfigjengelig i den form det har dag. Hvis barnehagen ønsker å se hele4egnearket vil dette bli ettersendt, eventuelt gjennomgått i et felles møte. Med vennlig hilsen Frode Haugskott økonomisjef Vedlegg: Modell for beregning av det kommunale driftstilskuddet (excel regneark)

14 Beregning av tilskudd til ikke:kommunale barnehagei-j 2009, basert på fremskrivinqav kostnader i barnehatenes regnskap'i 2008 Kommunale barnehager jonett2iass;n A Finan ier minst 85 I e tilskudd til k mm I er Antall oppholdstimer.(ikke kerrigert) småbarn :'..;::::::., o " 85% av offentlig finanslering ev småbarn I kommunale barheheger (per I,, ' : 2..:-. XX 2'.1601 oppholdstime).... ". 65,28 55,48: Sum offentlig finansiering småbarn Iht. 85%-kravet -.. )oc j StatstlIskudd småbarn )oc tdd zioj -..., i. _. "... xx...l.: Kommunalt tilskudd småbern Iht. 85 /e-kravet.... I. _ Antall oppholdstimer (ikke konigert) store barn. ::-.-,. xx ' -. :1'6.288'li.... L., 85%ev offentlig flnanslering av store barn i kommunaleatiarnehager (per. i, oppholdstime) '. --, '.. _.. : -., ', Surn Offentlig finansienng ståre barn iht.85%-kravet xx :-407:231. StatstlIskudd store barn. i )o:. ' :'-'.'...-..:. L Kommunalt tilskudd eiåre barn Iht. 85%-kraVet. :.... : xx :',,',..'',' ,..,....?i,i7 Sum kommunalt tiiskù1d iit 65%-kravet B Kostnadsdeknin Kostnader pr. korrigert oppholdstlme I 2009 tremskrevet fra nivå 2008 ' - -,i _,. xx - :' -32,24 - i. Antall korrigerte oppholdstirner, xx ' Sum beregnede kostnader 2009, xx , a StatstlIskudd og foreldrebelaling 2009 xx , I,.- Behov for kommunalt dritts-tilskudd til kostnadsdekning, besert på-koitnader per korrigert OppholdstIrne Avkorting av beregnet kommunalt driftstliskudd: TrInn 1: AvkortIng/korrIgerIng for kostnadeveket som ligger over "normal" kostnadsvekst I kommunsektoren:

15 r nn 2:17aMston av titaud-cfsomtatgi'ai.r _ -hiay sarniel owen -firg TriaTarTng Tak offentllg tilskudd små barn Tak offentlig tilskudd store barn Sum tak = Faktisk offentllg - - Evt avkorting - _ 5. Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning " Justert kornrøiinalt driftstilskudd, helår 2069 " )oc ' xx j xx xx 01 xx'..: 0 Sammenstilling kommunalt tilskudd 12009, basert på fremskriving øv barnehagens kostnac 85% av offentlig finanslering-av kominun-ale,... B Kosinadsdekning Kommunalt tilskudd i 2009 ' " XX r 0 XX ' 0 xx Vurdering av reduksjon av tilskuddet pga.. ytbyttrg;standard;m:m.: i - Antall karrigerti ei. k I oppholds.timar pr. årsvårk,2009 r -':. II.. ' Personalkostnaclejj,:åryiårk,?009 ' Utbytie.efierim-FrT5a-rTn-g -åv- itorn-rnikatt,77.'-"t ; :, , 8:0301 ' :477 Korrljerl utbitfepr. o2pholdstime Barnehagens egenkapital pr tai Utbytte 2009 Tproerit a-v-egenar Reduksion av kommunalt tilskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostnader

16 Beregning av:kostnader og behov :for.korpimunålf;tilskqkld.til ikke-!k6riii-ii'uhål lhaeli': Jonettaplassen Grunnia sdata for Antall bam iht. årsmeldin år (født ), 0-8 t/uke 0-2 år (født ), 9-16 t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), 41+ t/uke 3 år (født 2005), 0-8 t/uke 3 år (født 2005), 9-16 t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), 41+ t/uke år (født ), 0-8 t/uke 4-6 år (født ), 9-16 t/uke 4-6 år (født ), t/uke 4-6 år (født ), tluke 4-6 år (født ), t/uke år (født ), 41+ t/uke 5 Earn regirnetia en 2. Antall årsverk iht. årsmeldin Arsverk, styrer 25 Arsverk, styrerassistent Arsverk, pedagogisk leder 25 Arsverk, assistent 220 Arsverk, tospråklig assistent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjøring 25 Anfail Tisverk tåteit Bameha r nsk erin Salgslnntekt og uttak, avg.pliktig 3100 Salgsinntekt og uttak, avg.fri 3200 Salgsinntekt utenfor avg.området 3300 Off, avgifter vedr. salg 3400 Statlig driftstilskudd 3400 Tilskudd til tiltak for funksjonsh. barn 3400 Tilskudd tll minoritetsspråklige barn 3400 Kommunale driftstilskudd 3400 Andre offentlige tilskudd 3600 LeleInntekt fast eiendom 3650 Leleinntekt av retligheter 3695 Andre lelelnntekter 3700 Provisjonsinntekt 3895 inntektsføring negativ saldo

17 3900 Annen driftsrelatert inntekt f:tddgurn cfnttstnntekt Varekostnad Beholdningsendring varer 4500 Fremmedytelser/underentreprise 4995 Beholdningsendring anl.midler 5000 Lønn, feriepenger n13/ Annen oppg.pliktig godtgjørelse 5400 ArbeldsgIveravgift Innberetningspliklig pensjonskostn Arbeidsgodtgjørelse til eiere 5800 Sykepengerefusjon mv. (obs negativt fortegn) 5900 Annen personalkostnad 5950 Egen pensjonsordning 6000 Avskrivning 6100 Frakt, transportkostnad vedr. salg 6200 Energi, brensel vedr. produksjon 6300 Leie lokaler Lys, varme Renovasjon, vann, aviep, renhold 6400 Andre leiekostnader 6500 Verktøy, Inventar (ikke aktivert) 6600 Reparasjon/vedlikehold bygninger 6695 Reparasjon/vedlikehold annet 6700 Fremmedtjenester (regnsk./rev.) Kontorkostnad, telefon, porto mv Drivstoff transportmidler 7020 Vedlikehold transportmldler 7040 Forsikring/avgifter transportmidler 7080 Bilkostnader, bruk av privatbil 7099 Privat bruk av næringsbil 7155 Reise, diett, bilgodtgjørelse 7165 Reise og diett, ikke oppg.pliktig 7295 Provisjonskostnad 7330 Salgs- og reklamekostnader 7350 Representasjonskostnader 7495 Kontingent og gaver 7500 Forsikringspremle t Garantl- og servicekostnad 7600 Lisens-/patentkostnad 7700 Annen kostnad Tap på fordringer 7897 Endring I skattemessig nedskriving JriffilacT 75TZ Qriftsresultat Valutagevinst 8095 Gevinst ved reallsasjon av aksjer 8099 Annen kap.inntekt (ekskl. renteinnt. og utbytte) 8160 Valutatap (negativt fortegn) 8195 Tap ved reatisasjon av aksjer (negativt fortegn) 8199 Annen kap.kostnad (ekskl. rentekostn.) (neg.) 8285 Inntektsfering fra positiv gevinst-ilapskonto 8286 Fradragsføring av negativ gevinst-/lapskonto (negativt fortegn) 8287 Avsetning tll kjøpsutbytte (negativt fortegn) 8288 Avsetning til andelskapital (negativt fortegn) 0411 Aksjeutbytte 0412 Renteinntekt 0413 Rentekostnad (negativt fortegn). _ 9940Xrs' ie-s'uvat.. hrleff. 4. Su terende o / snin e fra bameha n

18 Total støtte fra bamehageeler som ikke vises som kostnader i regnskapet Total støtte fra andre som ikke vises 1 regnskapet Ekstra kostnader knyttet til filrettelegging for barn med seedige behov Spesifikasjon av kosfnader på post 4005: Kjøp av matvarer Kjøp av andre varer Disponefing av ev. overskudd (fordeiing av positivt beløp på IInje 880): Tatt ut som utbytte Avsetning til skatt på overskudd (aksjeselskaper) La t til bamehagens nkaffial /5 831 Total støtte fra kommunen som Ikke vlses i bamehagens regnskap Herav: Støtte til tilrettelegging for barn med særlige behov Bere nin er 2008: Personalkostnader. Herav:.Penijonskostnader Varer og tjenester Herav: Avskr1vhInger : 1.1 N -Huslele. Sum næringskostnad -... Netto kaplialkostnader'(netto kapitalinnt.: neg.fort-egn) I. Utbytte ' :"- Kotneder sern Ikke er InkludertIregnskapet: < Minus kosthader til barn med s'ærlige beho; Sum _ kostnader. ordlnær drift. Har bamehagen fan kostnader akski. rn,./e? (Iii7ntA Ev. konigering av kostnader for momskompensasjon (negatnt fortegn) -stnaffir ordrnær aiknontgetrror mornstcofrip-ensasjon Antäll kørdgerte opptio. IdstIrnerl bamehagen. Kostnader pr. korrigert oppholdstime ,.. () : , : ,88) 1 BeregnInger til kontroll Ift. ev. avkorting av kornmunalt tilskudd Antall oppholdstimer/årsvark, Personalkostnader pr. årsverk Utbitie I prosent av sum driftsinntekt Obs: Har bamehagen hatt store endringer i antall barn i løpet av 2008? (jainei) Ja Buds'ett o lanla t aktivitet 2009: 1. PIanI aktivitetsnivå år (født ), 0-8 t/uke år (født ), 9- t6 t/uke 0: 0-2 år (født ), t/uke år (født ), t/uke år (født ), t/uke 0, 0-2 år (født ), 41+ t/uke 1 3 år (født 2005), 0-8 t/uke 01 3 år (født 2005), 9-16 t/uke 0: 3 år (født 2005), t7-24 t/uke 01

19 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), 41+ t/uke år (født ), 0-8 t/uke 4-6 år (født ), 9-16 t/uke 4-6 år (født ), t/uke 4-6 år (født ), t/uke år (født ), t/uke 4-6 år (født ), 41+ t/uke 51 en 10. Sum antairbarnrbarnelia 2. An å verk bam ha en Arsverk, styrer 251 Arsverk, styrerassistent Arsverk, pedagoglsk leder 25.! Arsverk, assistent 220; Arsverk, tospråkllg assistent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjøring 25 Åntair 3rsverk totajt 295'. 3. Budsetterte kostnader 2009 basert å re nska 2008 eller m ha ns buds ett Personalkostnader Herav: Pensjonskostnader Varer og tjenester Herav: Avskrivninger 01 Huslele Sum.nærin2sTcostngf Netto kapitalkostnader (netto kap.innt.: neg.fortegn) 0: Utbytte 2009 Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet (Ikke-økonomIsk støtte fra kommunen og andre) minus kostnader til bam med særlige behov 0 Sum kostnader ordinær 55:1. Ev. kordgering for momskompensasjon (negativt forlegn) Kostnarierordihawdriti ekkf. mva Budsettede inntekter 2009 Bamehagens budsjett (obs: bare for bamehager der kommunen registrerer kostnadene iht. bamehagens eget budsjett): Statstilskudd Foreldrebetaling Kommunens beregning (må beregnes/fylles ut):... tats'titsf<uda".. _ sd6 ildi Foreidrebetaiing saiser 2069-) Er barnehagene en famlliebarnehage (JA, NEI) JA BerebnInger 2009: - Antall korrigerte oppholdstimer Kostnader pr. korrlgert OP-Phol-dstime I I 30,88 t I, BeregnInger tll kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt tilskudd - Antall korrigerte'opph-oldstwnériårsvéric 8 03 Personalkostnader. årsveric. '

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2014 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene skal brukes til å sikre at tilskudd

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager Deres ref.: Vår dato: 26.09.2012 Vår ref.: 2012/6747 Arkivnr.: 611 Private Barnehagers Landsforbund Postboks 23 Stormyra 8088 BODØ Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag 16.1.2013 Trond Erik Lunder sitt arbeid med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

g LltlxtfiiiÃnlkgstli:vltluiazct

g LltlxtfiiiÃnlkgstli:vltluiazct g LltlxtfiiiÃnlkgstli:vltluiazct *"E~=.'7;"'Eg ' ;..,, y ~ "V \~". \\ l' l'.1\4a"{lafi :ZU" gvl(:&v - ' gts1 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkeakommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager

Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Oslo og Akershus 22.1.2013 Trond

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer