Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf Mob Kontonr Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf. 72831139 Mob. 41409363 Kontonr. 4358.13.16926 Org.nr. 993 508 500"

Transkript

1 Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf Mob Kontonr Org.nr Klæbu, [KLÆ,E3U IKOONA I imbune 3 Klæbu Kommune v/ Økonomisjef Frode Haugskott 7540 KLÆBU OF - 2 DES E't..\ KLAGE PÅ TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR 2010 For 2010 tildeles Jonettaplassen Gårdsbarnehage kr ,- i driftstilskudd fra Klæbu Kommune. Fordelingsnøklene kommunen benytter gir, etter våre vurderinger, et urettferdig resultat for vår barnehage, sett i sammenheng med de andre barnehagene i Klæbu. Har forståelse for at ikke hvert enkelt førskolebarn med barnehageplass, skal ha driftstilskudd av samme størrelsesorden fra kommunen. Men når hvert barn ved Jonettaplassen kun får ca 7% av det hvert barn ved en annen privat barnehage i Klæbu får i driftsmidler, blir fordelingen noe vanskelig å forstå. Foreldre ønsker det alternative bamehagetilbud Jonettaplassen representerer. Uttalelser fra foreldregruppa, og antallet søkere som prioriterer oss, underbygger den påstanden. Kommunen bidrar imidlertid til å vanskeliggjøre driften av vår barnehage ved å benytte fordelingsnøkler for driftstilskudd som gir svært dårlig uttelling for vår gårdsbarnehage. Det forventes ikke at barna "våre"skal ha likt tilskudd med barn i storbarnehagene. Men kanskje det ville vært rimelig å operere med ei nedre grense for hvor mye hvert enkelt barn kan tildeles? Undertegnede har tro for at spesielt Klæbu Kommune har forståelse for fordelingsnøkler som fører til urettferdig tildeling av offentlige tilskudd, og at kommunen med den bakgrunn kan gjøre en god skjønnsvurdering i denne saken. Med vennlig hilsen Eva Borgen Leder ved Jonettaplassen

2 pf s, Klæbu kommune Rådmannen Jonettaplassen famlliebamehage v/eva Borgen B orgen 7540 KLÆBU Vår ref 10/ A 1 I Saksbehandler/enhet Deres ref Data FHA/RÅD Vedtak om kommunalt driftstilskudd 2010 Grunnlaget for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private bamehager er Lov om barnehager 7b, som sier at "godkjente bamehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd". Tildeling av driftstilskudd til private bamehager i 2010 tar utgangspunkt i "forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd". Beregningen av det kommunale driftstilskuddet for 2010 er gjort i to runder. Først er det beregnet om barnehagen er tilskuddsberettiget etter kostnadsdekningsprinsippet. Deretter er det gjort en ny beregning i forhold til kravet om at de ikke-kommunale barnehagene skal sikres en offentlig finansiering som tilsvarer minimum 85 % (i perioden ) av det som tilsvarende kommunale barnehager får i offentlige tilskudd (statstilskudd + kommunale driftsmidler). Fra 1. august og ut året er kravet økt til 88 %. Det er gjort en egen beregning på dette. Den enkelte barnehage får tilskudd etter den beregningsmodell som gir det største tilskuddet. Vedtak: Med utgangspunkt i kostnadsdekningsmodellen er Jonettaplassen familiebamehage berettiget til kr 0,- i kommunalt driftstilskudd for Beregninger gjort etter 85%/88% - modellen gir Jonettaplassen familiebarnehage krav på et tilskudd på kr ,-. Til grunn for beregningene er bamehagens regnskap for 2009, samt kommunens regnskapstall for 2009 prisjustert til 2010-nivå benyttet. Følgende korrigeringer er gjort: Foreldrebetaling er beregnet med utgangspunkt i kommunens satser for 2009 For å sikre at alle ikke-kommunale barnehager, som får tilskudd etter 85%-regelen, får beholde økningen i statstilskuddet (som kompenserer for at maksprisen holdes uendret på 2009-nivå) gjøres det en ekstra kontroll for å ivareta dette. For Jonettaplassen familiebarnehage gir denne kontrollen et krav på ytterligere kr 3 715,- i tilskudd. Samlet tilskudd for 2010 etter dette er på kr ,-. Postadresse: Bestik.sadresse: Postboks 200 Vikingvegen KLÆBU 7540 Klæbu Telefon: Telefaks: E-post:

3 Utbetalin av tilskudd: Kommunalt driftstilskudd for 2010 til utbetaling er beregnet slik: Tilskudd for 2010 på kr ,- vil bli overført snarest. Klageadgang: I følge forskrift om likeverdig behandling 6 og forvahningsloven kap. VI kan kommunens vedtak påklages. En eventuell klage sendes skriftlig til Klæbu kommune innen 3 uker fra mottaket av dette brevet. Kommunens utvalg for tjenesteyting er klageinstans i første omgang. Hvis utvalget opprettholder kommunens vedtak sendes klagen automatisk over til Fylkesmannen for avgjørelse. Vedlagt følger kun en del av hele beregningsregnearket (summeringsarket). Dette er gjort for at hele regnearket er så vidt omfattende og stort at det er lite tilgjengelig i den form det har i dag. Hvis barnehagen ønsker å se hele regnearket kan dette ettersendes. Vi beklager for øvrig at vedtaket om kommunalt driftstilskudd for 2010 er forsinket sammenlignet med tidligere år. Med vennlig hilsen Frode Haugskott økonomisjef Vedlegg: Modell for beregning av det kommunale driftstilskuddet (excel regneark)

4 - I, ; ittl ' ;1' å,,k1x Bere_gning-ayt_lls,,k,u_dd_lj, Likkelt =ko_m..,munalen,baj_nre»gerjuit ase.å,parri"ehade.hes'rerika:fdr-200-'= ""' F 1111''91.".111/4 A Fi 1 in kravet om mi - 901=E Statstilskudd småbam It Kommunalt tilskudd småbårrilht.'85%- kravet ' ' " Kommunale Ikke-kommunale barnehager barnehager 1\11:,;.'slattepFeri 85% av off ntli skudd til komm n! -;.; %llj ".; xx 11 xx _ 1 ' ' 2,0 i er.-f il ha j I '::2,, ', 4.u ' [3,1! ;,...-.,/.131ii 504,:.1,',- ;?11014r3; r-,,.,..1 ' ' ' =1,. - ' ! :Tairc»iihr -~Weiffrif67-ir - bam "k'...^ "%', --e 85% av offentlig finanskiring,av store,bam koi:firritir'ale be-mehaer,i peroill'stiolda`tirr-le) I ;. L Surniciffentiid fineneiering-;to7e 85%liråvet Statstliskudd jtore b.rn. : Kdmmunalt tliskudd store barn kravet -. I barn iht. ' ; ,561 ". I XX 'Y ' I..-k.!1 I I I IL III t f_ ;o( u 335 Sum kommunalt tilskudd Iht..85%,kravet, XX B Kostnadsdeknin ostnåa-er pr. korrigert.oppff)firstme i - reiriskrevet fra nivå 2009 ø, Antall korrigerbil oppholdsti~ Sum beregåride'kostnader Statstilskudd.og.foreldrebetaling2010-å.._ Behev for kommunalt drifts-tilsku-dd tll kostna s f kn ng, ase p os tnader prkorrigert oppholdetkne. _ 2009 ; L 7, 7 I 1 xx :1,,..,...1,...,,f11: kil" lijk I.. k,.,?., '.II....<1'.,..,, '...I,,,, 4:i 1,%.. 1.,.,.,' "..:.'. ;,.'l ' ' : {;; , t. -.';`,. I,, -;_ % - '. Ti f23,68_8.277,1å Q.; Avkorting av beregnet kommunalt driftstilskudd: Trinn 1: AvkorfinglkorrigerInglior ' kostriadivek's'"`tai3glijgwriver ''normål" kostnadeveket I kommunesektorep: Tilskudd Antall oppholdstimer (Ikke or,ge2rt småbe-01 " " - Lk % rj- 85%.av offelig fiparielering avsmåbern I kemr-runale`barnehagår,(péfoppiholdsfime); 71,63,11,0 41, 1.7 Sum offentlig finansiering småtrarn iht. 85.r kravet ).1)- basrt 13,4 rnormål kostnadsveksr (23,7%), 1:1, t Tliskudd basikt notrrtal kastnadsveffst:' Titskudd basert pø ''normai kostnadsveksr. 2005:2å10'.(15 ' [. 2rri!19'U7) , 4" " #W7oif 1 x 111 x -,_, _,?.r. #D1V/01, xx II '.11; 1r ; '

5 17FCterdWerrprhoFmarkosTniffiiiksTrj : ,.7%) I TrIskudgbasert.iiå,n6rmal kostnadsvekstl.,; - Tilskudd basert 64:normal kostnadsvekst d(4.,4%)!Ir. TrInn 2:'Reduksjøn av tffskudd sont følge II '' Tak-offenIllg:tilsudd små beint :;Viral,T55r_C - r;, Tak offentlig tilskudd stora b'arit Sum tak J".tiAN,ri90~"..r:3 in Faktisk offentlig,1)( Evt avkorting ' -1,, ' _ ---. a--,,..,, --._...,,...,,F xx. 1.-'}- #D1V/0, ri "1.14. i, i Acili':... w >.im I,. -!irl'. ' '."... :--11: n z... xx.?.' 1-` ',, -- 1,wr' - --~- -. ' #D1II/011.:,. _,,_. -- -,.,...,, l :.. Fr, -, '-t ' '-','", ', xx ' I i ; XX '".111_ 1I T, XX. r ki - Ilur, ' n. j -1!,;.` ,.1; f 01 Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning i 2010 _ Sammenstilling kommunalt tilskudd 12009, basert på barneha ns budsiett 2009 $557,; (ø., 1Enyg-3. iiårfairei,-g +T--;=',: :" - konwriiirraletierrien'egri;f21r.1:- I )0( :, ' Kostnadsdekning, e:. _ Kommunalt tilskåddri XX _ - - ' >CK I Vurdering av reduksjon avillskuddet- - pgai,utbytte og standard K5rrigutbjrti,å. pr..oppholdstirne Bamehagens egenkapital pr li403-foswrit'ev !!. Reduksjon av kommunalt tilskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostnader XX XX. " xx. XX, I ' I 4!0,69! I I!,!!!!!. z#div/01

6 rjr.i `kr, '. 7. Ḋ ;4:k4».at _ Kommunale Ikke-kommunale barnehager barnehager Jonetta lassen A Fin nsi rin iht nat 88% av i e tilskudd til k mm n I r nta I opp ol Stinner, r ke korrigert) idj -,.!! '' 1 sr-n&iiåri:~ -7,Tti-n. -...r:,,,.. :,111 --i --P.,*;r.å..:- :w',.,1 -P. r - r, qin xx,: '11_1..::.L - : b eregbinglavsil uriålå.bånleh gerii 0,149asert. :... 9 ".- - ' ' å'bå-rriehågenes3respskasrlou2009,,rf --; 88% av offentlig frnansiering,av småbarn I - I ' kommunale bamehager (per oppholdstime),- 74,1 -.. n. Vi "2=1*'. 63;3 0, r;,/,;-. 'Eli.'.'."; im- limi,"+ude~ --r-wa'"..".+:r.r.2' -' - Sum offentlionansisring småbam iht.'.88%-:..., kravet xx I ki -.._ ;.1Å I L1k-.-»ffl! StatstrIskådd småbarn ir -,.. Kommunalt tilskucid-småbarn lht. 88%=-r ;..,,,,,,ii kravet "'.'; - - xx...±...,,,:.i..-..,, ,. i., l'31 l'..t-='...1,-- _ '.j~iii.!-.1 L iii barn _ s re.1 g 4 5 ',...:,..I. i!.,.i. lirr-l,r, ',-.;m:i ; =. :c.,..li...4,3;1.j Behov.for,lcommunalt drifts-tilskudd tli '.9 - i - "IllE,.. %.8.= - C. r... rp-kr-wr-~~ `r-p--,~1--~-._,i..y. '. ' 6;911- kbsgtisdekning,'basert på kostnader.n..., " -- r' pr.'lk-o-r'riirei-t:..opilph6iii=3prne-' '"?:?',.--.".;",.. ',, 1...W :_11 :;::5:,.4.- r,, - 1,-,Iti, -ip:,.,.1u) 88% avioffpntlig finanisierbig av.store bårn.1, 1 r kommunale bårneh.agei:-(pår opptioldstime "-...;.. 31,13 I. 1"- - i"i - I. II * -.'- ::::.' -''',1, 26,46 Siirioffentirg tinansie-ringitoribarfi Iht r ;1i.....Pr '111 I,',' -..-.=1;41.1 ';-" , T "E_I'l I ini..., ;if,.. -,,, i -,., - :. 88, %.kravet,::'-:-s-''.:'-'-':' -. ir..,,',.:1-:,5$;:.; : n...i!,...9. I <.11_,a...=.: -..i=7...).-..,,,,. 1.1.,,A..::.-1"...t i ».,..1"--": :17:,..,:. : ",:...-,, 1..i., :-, s...:1,,;!-.,.!,_r_lilif:-p." - ) i ig" -.i StatstHskiiddstorebarnf'-' KOmmunalt tilskiidd store barn T,' I k'r-avein-..^ _,!! - >0( '.," i.111-= 1., ''.'li? Sum'kommunall tilskuidd iht 88%1<ravet.. ),x B Kostnadedeknin Kostnader: ipr1<-6_:5ffirt ripwle.; TWW tre'rlis-kir;vetra ni.k20091.;,--.«..-,',tuli..r44:-:::ii AniellikOrdgerte opplioldstirner. : ',-.-;.r ij..., Sum.beregånde ktriåik2xxir i i -,.-,...i.. -._.,-....,L ~[~ -All H Ståtstliskudd.. og,toreldrebetaling 2010 xx.. ' _ r xx 1F. _ r".;":: T32,56 xx ; is -,f Il :. : Avkorting av beregnet kommunalt driftstliskudd: TrinnlgAvkorting/kOfrIgering kåeiiiåctiwswstsorgliggiiii norrnal".> kostnadsvekst!kkornmunesektoren: _. TIWaiddbamiit.på.:norrnal.,... kostnadsvekst" (23,7%) 7=åk-uCid j:;:aset}rt j5å.-j7io77:-nal ki:7ilnådsveksr.1 _.2i504:2010 (19,8.%).ffl..1...iri Irj --,...k."1±".11, Tilskucb basertipaq'tnormal kbstriadsvekstk 20b5i5l'5(15 9%illITQA)2 Tilfikudii baierit.på,!'normal,kostnadsveksr ,7%):;,n, pp-r, ,=~N. Il!." - -' '::,-. 4g ' ".4., -i:j1 U. #D11// :L r#1911//01 -

7 kudd-eased prilormatrctsw.~-., :.(8,8%),I. Tilskurgbåsed på "fiorrn kostnadsit kst' (4,4%) Trinn 2:ReuksfOn Mithskiidd soiti:følge av høy samlet Offentlig'firTanikiring" W., * _ Takoffentlig tilsku-dd små barn Tak-offentlIg tils udd store ar E-urn'tal~'..**Napp FaktlskOffentli-tIlskudd Evt av orting XX XX. ; t - '.. 5.1V/ ' Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning i 2010 us e mmuna ø r 2xx Sammenstilling kommunalt tilskudd i 2009, o av owentrdvefl'itewi'åv kommunale bamehager Alligeffil1r711Z3 Kostnadsdek7iing Kommunaltitilskudd,i 2010 basert på barnehagens budsjett ,~ %"4/ "1 Vurdiring av redukslon av tliskuddet pg7.rtit-bjr"ttk.wgr tifaii-dgd. m:rig".1!` - Antall korrigerrte opp.holdstimer,pr, årsverk.-5 i.. J. _ =in [Ii, : Fersonalkostnader.. pr..år'sverk Utbytt-ei-4ifte7kortrgerj'att-f<g5Fnmur-TaTf. tilsictidd " c. -.i.;;jridve..;.,41:','.1:;. - %;., Korrigert utbkte pr.oppholdstime Bamehagens egenkapital pr ClIby t-"te 2010 i prosenilwaitat Reduksfon av kommunalt filskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostneder )0( '; I XX 1. III= _ ILf " xx xx,.z." li 0,69 '1 ' ":; n7r71-wjz-w!

8 Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu K.Ifebu, Tlf Mob Köntonr Org.nr Kkebu Kommune v/ økonomisjef Frode Haugskott 7540 KLÆBU KLAGE PÅ T1LDELING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR 200cf Hvem er vi: Jonettaplassen Familiebamehage har vært i drift siden 1.april 08. Vi er en gårds-og friluftsbamehage med 9 barn pr. i dag. Vi har 2 barn på 3 år og yngre, og 7 barn på 4 år og eldre. Kommunalt driftstilskudd: Viser til brev av hvor det opplyses at Jonettaplassen tilgodesees med kr ,- i kommunalt driftstilskudd for Undertegnede trekker ikke i tvil at beløpet er riktig ut fra matematisk eller regnskapsteknisk vinkling. Dersom Jonettaplassen Gårdsbarnehage sammenlignes med f. eks. en ordinær kommunal barnehage med store grupper barn og et inngjerdet uteområde hvor de voksne har tilsyn med barna, vil nok kostnadsrammen pr. barn vise seg å være noe videre ved Jonettaplassen. -Undertegnede kan imidlertid ikke forstå at Jonettaplassen Gårdsbarnehage ikke er berettiget til kommunale skjønnsmidler. Ut fra regnskapet for 2008, har barnehagen et driftsresultat på kr ,-. Dette er undertegnedes lønnsmidler, - som i realiteten skal være godtgjøring for nesten helstilling. Kunnskapsdepartementethar i rundskriv antydet at kommunalt driftstilskudd bør være prosentvis andel av statlig tilskudd (ca 15%). Jonettaplassen er, jfr.ovennevnte brev, tilgodesett med ca._1% av statlivilskugd. Våre kvalitetsforirinn: Ubeskjedent listes her opp noen av våre spesielle kvaliteter som kommer barna til gode: -Jonettaplassen Gårdsbarnehage er et annerledes barnehagetilbud. Vi er en liten enhet hvor vi har mulighet for å se hvert enkelt barn,- å se hvert enkelt barn ut fra barnepsykiatrisk tenkning. Barn er fra fødselen av forskjellige,- med forskjellig grad av sårbarhet. Denne vissheten innebærer at barna har forskjellige behov, med tanke på i hvor store grupper barn har de beste utvildingsmulighetene.vi må ta på alvor at for noen barn er tilstrekkelig omsorg gitt av trygge voksenpersoner de tidlige barneåra, avgjørende for framtida. Her vil jeg presisere at dette ikke er å ta et sykdomsperspektiv. -Ved Jonettaplassen har bama daglig og naturlig omgang med dyr. Vi vektlegger betydningen av at dyr er levende vesener som trenger vår omsorg, og som trenger at vi gir de mat, drikke, stell og kos. Vi har nulltoleranse for å være slem mot dyra. Barn som ikke har hatt omgang med dyr, kan ha tendens til å behandle dyr som ting eller leker. Vi kan bruke lang tid på å oppnå ei holdningsendring hos barnet. Vår tenkning omfatter at denne daglige kontakten med

9 dyra, har overføringsverdi i forhold til utvikling av empati hos det enkelte barnet. Her er det eksempelvis nærliggende å tenke effekt i forhold til å minske mobbeproblematikk på skolen. - Samtlige 3 personale i vår faste stab er høyskoleutdannet med videreutdanninger. - Jonettaplassen gårdsbamehage innehar viktige faglige kvaliteter som etter hvert vil etterspørres i større grad. Vi dekker et spesielt behov innenfor kommunens barnehagetilbud, og mener derfor det er rimelig at vi tilgodeses med kommunale skjønnsmidler. Med tanke på at barnehagefokus har vært full dekning,- og antall kvadrat pr. barn, vil det i framtida tvinges fram fokus på en annen slags kvalitetssikring. Dette fordi storparten av førskoletida for majoriteten av barna våre tilbringes i barnehager, - og vi kan ikke bestride det menneskelig mangfold Barn har forskjellige behov. Kommunen har, ved å godkjenne drift av barnehagen, sett kvalitetene ved Jonettaplassen Gårdsbamehage. Det vil vel være naturlig at kommunen bidrar noe for å gjøre barnehagen drivverdig. Dersom kommunen fastholder vedtaket, vil vi gjerne ha tilsendt regnskapstallene, eller delta ved et infomøte hvor kommunen redegjør for hvorfor barnehagen ikke skal ha skjønnsmidler. Med vennlig hilsen Eva Borgen Klinisk sosionom i barne-og ungdomspsykiatri Leder ved Jonettaplassen Gårdsbarnehage

10 Klæbu kommune Rådmannen Jonettaplassen gårdsbamehage v/eva Borgen Borgen 7540 KLÆBU Vdr ref 09/ AlO Salcsbehandlerlenhet Deres ref. Dato FHA/RÅD Vedtak om kommunalt driftstilskudd ny behandling Vi viser til vårt vedtak av vedr. beregning av kommunalt driftstilskudd Videre viser vi til deres brev av , samt vårt svar av Opprinnelig vedtak var gjort med bakgrunn i regnskapstall for 2008 omregnet til helårstall i og med at barnehagen ikke var i drift hele ket. Dette er i samsvar med forskriften om Økonomisk likeverdig behandling, samt departementets rundskriv 07/2009 vedr. utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Vi har i tråd med vårt svar i brev av gjort en ny beregning av driftstilskuddet for 2009 basert på faktisk regnskapstall for samme året. Beregningene viser at Jonettaplassen familiebarnehage ikke har noe krav på kommunalt tilskudd uavhengig om det brukes kostnadsdekningsmodellen eller beregninger etter 85%-regelen. Vi opprettholder derfor vårt vedtak i brev av , hvor Jonettaplassen familiebarnehage ble tildelt et kommunalt driftstilskudd på kr 5 105,- for Vi beklager for øvrig at det har tatt unødvendig lang tid å avgjøre saken. Med vennlig hilsen iii L -41 Frode Haugskott Økonomisjef Vedlegg: Kopi av beregninger basert på 2009-regnskap (excel-regneark) Postadresse: Besøksadresse: Postboks 200 Vikingvegen KIABU 7540 Kltebu Telefon: Telefaks: E-post:

11 Klæbu kom mune Jonettaplassen gårdsbarnehage v/eva Borgen Borgen 7540 KIABU Vår ref Saksbehandler/enflet Deres ref Dato 09/ A10 FHA/R.ÅD NY BEREGNING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD KLAGESAK Vi viser til dagens telefonsamtale. Vi bekrefter med dette at vi stiller klagesaken deres i bero, innti1 vi gjør en ny beregning av driftstilskuddet basert på 2009-regnskapet til barnehagen. Klagesaken vil bli behandlet på nytt, dersom resultatet av den nye beregningenikke slår positivt ut for dere. Vi ber om at regnskapet 6r 2009 oversendes oss så snart dette foreligger. Vennlig hils ( Frode Haugskott økonomisjef Postadresse: Besoksadresse: Postboks 200 Vikingveien Klzebu Telefon: Telefax:

12 131 Klæbu kommune Jonettaplassen Familiebarnehage v/eva Borgen Borgen 7540 KLÆBU Vår ref 09/ A10 Saksbehandler/enhet Deres ref Dato FHA/RÅD VEDTAK OM KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD 2009 Grunnlaget for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager er Lov om bamehager 7b, som sier at "godkjente bamehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd". Tildeling av driftstilskudd til private barnehager i 2009 tar utgangspunkt "forskrift om hleverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd". Beregningen av det kommunale driftstilskuddet for 2009 er gjort i to runder. Først er det beregnet om barnehagen er tilskuddsberettiget etter kostnadsdekningsprinsippet. Deretter er det gjort en ny beregning i forhold til kravet om at de Ike-kommunale barnehagene skal sficres en offentlig finansiering som tilsvarer minknum 85 % av det som tilsvarende kommunale bamehager får i offentlige tilskudd (statstilskudd + kommunale driftsmidler). Den enkelte barnehage ffir tilskudd etter den beregningsmodell som gir det største tilskuddet. Vedtak: Med utgangspunkt i kostnadsdelmingsmodellen er Jonettaplassen familiebamehage berettiget til kr 5 105,- i kommunak driftstilskudd for Beregninger gjort etter 85 %-modellen gir Jonettaplassen familiebarnehage krav på et tilskudd på kr 0,-. Til grunn for beregningene er barnehagens regnskap for 2008, samt kommunens regnskapstall for 2008 prisjustert til 2009-nivå benyttet. Følgende korrigeringer er gjort: Foreldrebetaling er beregnet med utgangspunkt i kommunens satser for 2009 Kommunens utgifter til bamehageformål er redusert tilsvarende utgifter brukt til Hesteskoen barnehage i 2008 (da barnehagen ficke er i ordimer drift far i 2009) Bamehagen var i drift fra Alle regnskapstall er derfor korrigert for dette ved å multiplisere alle tall med 1219 Utbet av tilskudd: Kommunalt driftstilskudd for 2009 til utbetaling er beregnet shic: Tilskudd kostnadsdekningsmodellen - akonto utbetaling juni 2009 For mye utbetalt tliskudd 5 105, , ,- Postadresse: Besoksadresse: Postboks 200 Vikingveien Klæhu Telefon: Telefax: E-mall:

13 For mye utbetalt tilskudd, kr ,- vil bli avregnet ved overføring av det ordinære statstilskuddet i september. K1ageadgang: I følge forskrift om likeverdig behandling 6 og forvakningsloven kap. VI kan kommunens vedtak piklages. En eventuell klage sendes skrifilig til Klæbu kommune innen 3 uker fra mottaket av dette brevet. Kommunens utvalg for tjenesteyting er klageinstans i første omgang. Hvis utvalget opprettholder kommunens vedtak sendes klagen automatisk over til Fylkesmannen for avørelse. Vedlagt følger kun en dei av hele beregningsregnearket (summeringsarket). Dette er gjort for at hele regnearket er så vidt omfattende og stort at det er lite tfigjengelig i den form det har dag. Hvis barnehagen ønsker å se hele4egnearket vil dette bli ettersendt, eventuelt gjennomgått i et felles møte. Med vennlig hilsen Frode Haugskott økonomisjef Vedlegg: Modell for beregning av det kommunale driftstilskuddet (excel regneark)

14 Beregning av tilskudd til ikke:kommunale barnehagei-j 2009, basert på fremskrivinqav kostnader i barnehatenes regnskap'i 2008 Kommunale barnehager jonett2iass;n A Finan ier minst 85 I e tilskudd til k mm I er Antall oppholdstimer.(ikke kerrigert) småbarn :'..;::::::., o " 85% av offentlig finanslering ev småbarn I kommunale barheheger (per I,, ' : 2..:-. XX 2'.1601 oppholdstime).... ". 65,28 55,48: Sum offentlig finansiering småbarn Iht. 85%-kravet -.. )oc j StatstlIskudd småbarn )oc tdd zioj -..., i. _. "... xx...l.: Kommunalt tilskudd småbern Iht. 85 /e-kravet.... I. _ Antall oppholdstimer (ikke konigert) store barn. ::-.-,. xx ' -. :1'6.288'li.... L., 85%ev offentlig flnanslering av store barn i kommunaleatiarnehager (per. i, oppholdstime) '. --, '.. _.. : -., ', Surn Offentlig finansienng ståre barn iht.85%-kravet xx :-407:231. StatstlIskudd store barn. i )o:. ' :'-'.'...-..:. L Kommunalt tilskudd eiåre barn Iht. 85%-kraVet. :.... : xx :',,',..'',' ,..,....?i,i7 Sum kommunalt tiiskù1d iit 65%-kravet B Kostnadsdeknin Kostnader pr. korrigert oppholdstlme I 2009 tremskrevet fra nivå 2008 ' - -,i _,. xx - :' -32,24 - i. Antall korrigerte oppholdstirner, xx ' Sum beregnede kostnader 2009, xx , a StatstlIskudd og foreldrebelaling 2009 xx , I,.- Behov for kommunalt dritts-tilskudd til kostnadsdekning, besert på-koitnader per korrigert OppholdstIrne Avkorting av beregnet kommunalt driftstliskudd: TrInn 1: AvkortIng/korrIgerIng for kostnadeveket som ligger over "normal" kostnadsvekst I kommunsektoren:

15 r nn 2:17aMston av titaud-cfsomtatgi'ai.r _ -hiay sarniel owen -firg TriaTarTng Tak offentllg tilskudd små barn Tak offentlig tilskudd store barn Sum tak = Faktisk offentllg - - Evt avkorting - _ 5. Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning " Justert kornrøiinalt driftstilskudd, helår 2069 " )oc ' xx j xx xx 01 xx'..: 0 Sammenstilling kommunalt tilskudd 12009, basert på fremskriving øv barnehagens kostnac 85% av offentlig finanslering-av kominun-ale,... B Kosinadsdekning Kommunalt tilskudd i 2009 ' " XX r 0 XX ' 0 xx Vurdering av reduksjon av tilskuddet pga.. ytbyttrg;standard;m:m.: i - Antall karrigerti ei. k I oppholds.timar pr. årsvårk,2009 r -':. II.. ' Personalkostnaclejj,:åryiårk,?009 ' Utbytie.efierim-FrT5a-rTn-g -åv- itorn-rnikatt,77.'-"t ; :, , 8:0301 ' :477 Korrljerl utbitfepr. o2pholdstime Barnehagens egenkapital pr tai Utbytte 2009 Tproerit a-v-egenar Reduksion av kommunalt tilskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostnader

16 Beregning av:kostnader og behov :for.korpimunålf;tilskqkld.til ikke-!k6riii-ii'uhål lhaeli': Jonettaplassen Grunnia sdata for Antall bam iht. årsmeldin år (født ), 0-8 t/uke 0-2 år (født ), 9-16 t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), 41+ t/uke 3 år (født 2005), 0-8 t/uke 3 år (født 2005), 9-16 t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), 41+ t/uke år (født ), 0-8 t/uke 4-6 år (født ), 9-16 t/uke 4-6 år (født ), t/uke 4-6 år (født ), tluke 4-6 år (født ), t/uke år (født ), 41+ t/uke 5 Earn regirnetia en 2. Antall årsverk iht. årsmeldin Arsverk, styrer 25 Arsverk, styrerassistent Arsverk, pedagogisk leder 25 Arsverk, assistent 220 Arsverk, tospråklig assistent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjøring 25 Anfail Tisverk tåteit Bameha r nsk erin Salgslnntekt og uttak, avg.pliktig 3100 Salgsinntekt og uttak, avg.fri 3200 Salgsinntekt utenfor avg.området 3300 Off, avgifter vedr. salg 3400 Statlig driftstilskudd 3400 Tilskudd til tiltak for funksjonsh. barn 3400 Tilskudd tll minoritetsspråklige barn 3400 Kommunale driftstilskudd 3400 Andre offentlige tilskudd 3600 LeleInntekt fast eiendom 3650 Leleinntekt av retligheter 3695 Andre lelelnntekter 3700 Provisjonsinntekt 3895 inntektsføring negativ saldo

17 3900 Annen driftsrelatert inntekt f:tddgurn cfnttstnntekt Varekostnad Beholdningsendring varer 4500 Fremmedytelser/underentreprise 4995 Beholdningsendring anl.midler 5000 Lønn, feriepenger n13/ Annen oppg.pliktig godtgjørelse 5400 ArbeldsgIveravgift Innberetningspliklig pensjonskostn Arbeidsgodtgjørelse til eiere 5800 Sykepengerefusjon mv. (obs negativt fortegn) 5900 Annen personalkostnad 5950 Egen pensjonsordning 6000 Avskrivning 6100 Frakt, transportkostnad vedr. salg 6200 Energi, brensel vedr. produksjon 6300 Leie lokaler Lys, varme Renovasjon, vann, aviep, renhold 6400 Andre leiekostnader 6500 Verktøy, Inventar (ikke aktivert) 6600 Reparasjon/vedlikehold bygninger 6695 Reparasjon/vedlikehold annet 6700 Fremmedtjenester (regnsk./rev.) Kontorkostnad, telefon, porto mv Drivstoff transportmidler 7020 Vedlikehold transportmldler 7040 Forsikring/avgifter transportmidler 7080 Bilkostnader, bruk av privatbil 7099 Privat bruk av næringsbil 7155 Reise, diett, bilgodtgjørelse 7165 Reise og diett, ikke oppg.pliktig 7295 Provisjonskostnad 7330 Salgs- og reklamekostnader 7350 Representasjonskostnader 7495 Kontingent og gaver 7500 Forsikringspremle t Garantl- og servicekostnad 7600 Lisens-/patentkostnad 7700 Annen kostnad Tap på fordringer 7897 Endring I skattemessig nedskriving JriffilacT 75TZ Qriftsresultat Valutagevinst 8095 Gevinst ved reallsasjon av aksjer 8099 Annen kap.inntekt (ekskl. renteinnt. og utbytte) 8160 Valutatap (negativt fortegn) 8195 Tap ved reatisasjon av aksjer (negativt fortegn) 8199 Annen kap.kostnad (ekskl. rentekostn.) (neg.) 8285 Inntektsfering fra positiv gevinst-ilapskonto 8286 Fradragsføring av negativ gevinst-/lapskonto (negativt fortegn) 8287 Avsetning tll kjøpsutbytte (negativt fortegn) 8288 Avsetning til andelskapital (negativt fortegn) 0411 Aksjeutbytte 0412 Renteinntekt 0413 Rentekostnad (negativt fortegn). _ 9940Xrs' ie-s'uvat.. hrleff. 4. Su terende o / snin e fra bameha n

18 Total støtte fra bamehageeler som ikke vises som kostnader i regnskapet Total støtte fra andre som ikke vises 1 regnskapet Ekstra kostnader knyttet til filrettelegging for barn med seedige behov Spesifikasjon av kosfnader på post 4005: Kjøp av matvarer Kjøp av andre varer Disponefing av ev. overskudd (fordeiing av positivt beløp på IInje 880): Tatt ut som utbytte Avsetning til skatt på overskudd (aksjeselskaper) La t til bamehagens nkaffial /5 831 Total støtte fra kommunen som Ikke vlses i bamehagens regnskap Herav: Støtte til tilrettelegging for barn med særlige behov Bere nin er 2008: Personalkostnader. Herav:.Penijonskostnader Varer og tjenester Herav: Avskr1vhInger : 1.1 N -Huslele. Sum næringskostnad -... Netto kaplialkostnader'(netto kapitalinnt.: neg.fort-egn) I. Utbytte ' :"- Kotneder sern Ikke er InkludertIregnskapet: < Minus kosthader til barn med s'ærlige beho; Sum _ kostnader. ordlnær drift. Har bamehagen fan kostnader akski. rn,./e? (Iii7ntA Ev. konigering av kostnader for momskompensasjon (negatnt fortegn) -stnaffir ordrnær aiknontgetrror mornstcofrip-ensasjon Antäll kørdgerte opptio. IdstIrnerl bamehagen. Kostnader pr. korrigert oppholdstime ,.. () : , : ,88) 1 BeregnInger til kontroll Ift. ev. avkorting av kornmunalt tilskudd Antall oppholdstimer/årsvark, Personalkostnader pr. årsverk Utbitie I prosent av sum driftsinntekt Obs: Har bamehagen hatt store endringer i antall barn i løpet av 2008? (jainei) Ja Buds'ett o lanla t aktivitet 2009: 1. PIanI aktivitetsnivå år (født ), 0-8 t/uke år (født ), 9- t6 t/uke 0: 0-2 år (født ), t/uke år (født ), t/uke år (født ), t/uke 0, 0-2 år (født ), 41+ t/uke 1 3 år (født 2005), 0-8 t/uke 01 3 år (født 2005), 9-16 t/uke 0: 3 år (født 2005), t7-24 t/uke 01

19 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), 41+ t/uke år (født ), 0-8 t/uke 4-6 år (født ), 9-16 t/uke 4-6 år (født ), t/uke 4-6 år (født ), t/uke år (født ), t/uke 4-6 år (født ), 41+ t/uke 51 en 10. Sum antairbarnrbarnelia 2. An å verk bam ha en Arsverk, styrer 251 Arsverk, styrerassistent Arsverk, pedagoglsk leder 25.! Arsverk, assistent 220; Arsverk, tospråkllg assistent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjøring 25 Åntair 3rsverk totajt 295'. 3. Budsetterte kostnader 2009 basert å re nska 2008 eller m ha ns buds ett Personalkostnader Herav: Pensjonskostnader Varer og tjenester Herav: Avskrivninger 01 Huslele Sum.nærin2sTcostngf Netto kapitalkostnader (netto kap.innt.: neg.fortegn) 0: Utbytte 2009 Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet (Ikke-økonomIsk støtte fra kommunen og andre) minus kostnader til bam med særlige behov 0 Sum kostnader ordinær 55:1. Ev. kordgering for momskompensasjon (negativt forlegn) Kostnarierordihawdriti ekkf. mva Budsettede inntekter 2009 Bamehagens budsjett (obs: bare for bamehager der kommunen registrerer kostnadene iht. bamehagens eget budsjett): Statstilskudd Foreldrebetaling Kommunens beregning (må beregnes/fylles ut):... tats'titsf<uda".. _ sd6 ildi Foreidrebetaiing saiser 2069-) Er barnehagene en famlliebarnehage (JA, NEI) JA BerebnInger 2009: - Antall korrigerte oppholdstimer Kostnader pr. korrlgert OP-Phol-dstime I I 30,88 t I, BeregnInger tll kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt tilskudd - Antall korrigerte'opph-oldstwnériårsvéric 8 03 Personalkostnader. årsveric. '

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2014 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene skal brukes til å sikre at tilskudd

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

Økonomistyring i barnehagesektoren

Økonomistyring i barnehagesektoren Grimstad kommune Økonomistyring i barnehagesektoren RAPPORT 18. juni 2009 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik www.agenda.no firmapost@agenda.no Tel 67 57 57 00 Organisasjonsnr NO

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager Trond Erik Lunder TF-notat nr. 51/2011 TF-notat Tittel: Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Inntekts- og kostnadsunder-søkelsen for privatpraktiserende tannleger 1995 Dokumentasjon

Inntekts- og kostnadsunder-søkelsen for privatpraktiserende tannleger 1995 Dokumentasjon 95/43 Notater 11995 Anne Sørbråten Inntekts- og kostnadsunder-søkelsen for privatpraktiserende tannleger 1995 Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 274 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager KS Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager SLUTTRAPPORT 2. desember 2013 Oppdragsgiver: KS Rapportnr.: 8184 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Erfaringer

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Notater 1/2010 Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn og formål med

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer