Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf Mob Kontonr Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf. 72831139 Mob. 41409363 Kontonr. 4358.13.16926 Org.nr. 993 508 500"

Transkript

1 Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu Tlf Mob Kontonr Org.nr Klæbu, [KLÆ,E3U IKOONA I imbune 3 Klæbu Kommune v/ Økonomisjef Frode Haugskott 7540 KLÆBU OF - 2 DES E't..\ KLAGE PÅ TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR 2010 For 2010 tildeles Jonettaplassen Gårdsbarnehage kr ,- i driftstilskudd fra Klæbu Kommune. Fordelingsnøklene kommunen benytter gir, etter våre vurderinger, et urettferdig resultat for vår barnehage, sett i sammenheng med de andre barnehagene i Klæbu. Har forståelse for at ikke hvert enkelt førskolebarn med barnehageplass, skal ha driftstilskudd av samme størrelsesorden fra kommunen. Men når hvert barn ved Jonettaplassen kun får ca 7% av det hvert barn ved en annen privat barnehage i Klæbu får i driftsmidler, blir fordelingen noe vanskelig å forstå. Foreldre ønsker det alternative bamehagetilbud Jonettaplassen representerer. Uttalelser fra foreldregruppa, og antallet søkere som prioriterer oss, underbygger den påstanden. Kommunen bidrar imidlertid til å vanskeliggjøre driften av vår barnehage ved å benytte fordelingsnøkler for driftstilskudd som gir svært dårlig uttelling for vår gårdsbarnehage. Det forventes ikke at barna "våre"skal ha likt tilskudd med barn i storbarnehagene. Men kanskje det ville vært rimelig å operere med ei nedre grense for hvor mye hvert enkelt barn kan tildeles? Undertegnede har tro for at spesielt Klæbu Kommune har forståelse for fordelingsnøkler som fører til urettferdig tildeling av offentlige tilskudd, og at kommunen med den bakgrunn kan gjøre en god skjønnsvurdering i denne saken. Med vennlig hilsen Eva Borgen Leder ved Jonettaplassen

2 pf s, Klæbu kommune Rådmannen Jonettaplassen famlliebamehage v/eva Borgen B orgen 7540 KLÆBU Vår ref 10/ A 1 I Saksbehandler/enhet Deres ref Data FHA/RÅD Vedtak om kommunalt driftstilskudd 2010 Grunnlaget for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private bamehager er Lov om barnehager 7b, som sier at "godkjente bamehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd". Tildeling av driftstilskudd til private bamehager i 2010 tar utgangspunkt i "forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd". Beregningen av det kommunale driftstilskuddet for 2010 er gjort i to runder. Først er det beregnet om barnehagen er tilskuddsberettiget etter kostnadsdekningsprinsippet. Deretter er det gjort en ny beregning i forhold til kravet om at de ikke-kommunale barnehagene skal sikres en offentlig finansiering som tilsvarer minimum 85 % (i perioden ) av det som tilsvarende kommunale barnehager får i offentlige tilskudd (statstilskudd + kommunale driftsmidler). Fra 1. august og ut året er kravet økt til 88 %. Det er gjort en egen beregning på dette. Den enkelte barnehage får tilskudd etter den beregningsmodell som gir det største tilskuddet. Vedtak: Med utgangspunkt i kostnadsdekningsmodellen er Jonettaplassen familiebamehage berettiget til kr 0,- i kommunalt driftstilskudd for Beregninger gjort etter 85%/88% - modellen gir Jonettaplassen familiebarnehage krav på et tilskudd på kr ,-. Til grunn for beregningene er bamehagens regnskap for 2009, samt kommunens regnskapstall for 2009 prisjustert til 2010-nivå benyttet. Følgende korrigeringer er gjort: Foreldrebetaling er beregnet med utgangspunkt i kommunens satser for 2009 For å sikre at alle ikke-kommunale barnehager, som får tilskudd etter 85%-regelen, får beholde økningen i statstilskuddet (som kompenserer for at maksprisen holdes uendret på 2009-nivå) gjøres det en ekstra kontroll for å ivareta dette. For Jonettaplassen familiebarnehage gir denne kontrollen et krav på ytterligere kr 3 715,- i tilskudd. Samlet tilskudd for 2010 etter dette er på kr ,-. Postadresse: Bestik.sadresse: Postboks 200 Vikingvegen KLÆBU 7540 Klæbu Telefon: Telefaks: E-post:

3 Utbetalin av tilskudd: Kommunalt driftstilskudd for 2010 til utbetaling er beregnet slik: Tilskudd for 2010 på kr ,- vil bli overført snarest. Klageadgang: I følge forskrift om likeverdig behandling 6 og forvahningsloven kap. VI kan kommunens vedtak påklages. En eventuell klage sendes skriftlig til Klæbu kommune innen 3 uker fra mottaket av dette brevet. Kommunens utvalg for tjenesteyting er klageinstans i første omgang. Hvis utvalget opprettholder kommunens vedtak sendes klagen automatisk over til Fylkesmannen for avgjørelse. Vedlagt følger kun en del av hele beregningsregnearket (summeringsarket). Dette er gjort for at hele regnearket er så vidt omfattende og stort at det er lite tilgjengelig i den form det har i dag. Hvis barnehagen ønsker å se hele regnearket kan dette ettersendes. Vi beklager for øvrig at vedtaket om kommunalt driftstilskudd for 2010 er forsinket sammenlignet med tidligere år. Med vennlig hilsen Frode Haugskott økonomisjef Vedlegg: Modell for beregning av det kommunale driftstilskuddet (excel regneark)

4 - I, ; ittl ' ;1' å,,k1x Bere_gning-ayt_lls,,k,u_dd_lj, Likkelt =ko_m..,munalen,baj_nre»gerjuit ase.å,parri"ehade.hes'rerika:fdr-200-'= ""' F 1111''91.".111/4 A Fi 1 in kravet om mi - 901=E Statstilskudd småbam It Kommunalt tilskudd småbårrilht.'85%- kravet ' ' " Kommunale Ikke-kommunale barnehager barnehager 1\11:,;.'slattepFeri 85% av off ntli skudd til komm n! -;.; %llj ".; xx 11 xx _ 1 ' ' 2,0 i er.-f il ha j I '::2,, ', 4.u ' [3,1! ;,...-.,/.131ii 504,:.1,',- ;?11014r3; r-,,.,..1 ' ' ' =1,. - ' ! :Tairc»iihr -~Weiffrif67-ir - bam "k'...^ "%', --e 85% av offentlig finanskiring,av store,bam koi:firritir'ale be-mehaer,i peroill'stiolda`tirr-le) I ;. L Surniciffentiid fineneiering-;to7e 85%liråvet Statstliskudd jtore b.rn. : Kdmmunalt tliskudd store barn kravet -. I barn iht. ' ; ,561 ". I XX 'Y ' I..-k.!1 I I I IL III t f_ ;o( u 335 Sum kommunalt tilskudd Iht..85%,kravet, XX B Kostnadsdeknin ostnåa-er pr. korrigert.oppff)firstme i - reiriskrevet fra nivå 2009 ø, Antall korrigerbil oppholdsti~ Sum beregåride'kostnader Statstilskudd.og.foreldrebetaling2010-å.._ Behev for kommunalt drifts-tilsku-dd tll kostna s f kn ng, ase p os tnader prkorrigert oppholdetkne. _ 2009 ; L 7, 7 I 1 xx :1,,..,...1,...,,f11: kil" lijk I.. k,.,?., '.II....<1'.,..,, '...I,,,, 4:i 1,%.. 1.,.,.,' "..:.'. ;,.'l ' ' : {;; , t. -.';`,. I,, -;_ % - '. Ti f23,68_8.277,1å Q.; Avkorting av beregnet kommunalt driftstilskudd: Trinn 1: AvkorfinglkorrigerInglior ' kostriadivek's'"`tai3glijgwriver ''normål" kostnadeveket I kommunesektorep: Tilskudd Antall oppholdstimer (Ikke or,ge2rt småbe-01 " " - Lk % rj- 85%.av offelig fiparielering avsmåbern I kemr-runale`barnehagår,(péfoppiholdsfime); 71,63,11,0 41, 1.7 Sum offentlig finansiering småtrarn iht. 85.r kravet ).1)- basrt 13,4 rnormål kostnadsveksr (23,7%), 1:1, t Tliskudd basikt notrrtal kastnadsveffst:' Titskudd basert pø ''normai kostnadsveksr. 2005:2å10'.(15 ' [. 2rri!19'U7) , 4" " #W7oif 1 x 111 x -,_, _,?.r. #D1V/01, xx II '.11; 1r ; '

5 17FCterdWerrprhoFmarkosTniffiiiksTrj : ,.7%) I TrIskudgbasert.iiå,n6rmal kostnadsvekstl.,; - Tilskudd basert 64:normal kostnadsvekst d(4.,4%)!Ir. TrInn 2:'Reduksjøn av tffskudd sont følge II '' Tak-offenIllg:tilsudd små beint :;Viral,T55r_C - r;, Tak offentlig tilskudd stora b'arit Sum tak J".tiAN,ri90~"..r:3 in Faktisk offentlig,1)( Evt avkorting ' -1,, ' _ ---. a--,,..,, --._...,,...,,F xx. 1.-'}- #D1V/0, ri "1.14. i, i Acili':... w >.im I,. -!irl'. ' '."... :--11: n z... xx.?.' 1-` ',, -- 1,wr' - --~- -. ' #D1II/011.:,. _,,_. -- -,.,...,, l :.. Fr, -, '-t ' '-','", ', xx ' I i ; XX '".111_ 1I T, XX. r ki - Ilur, ' n. j -1!,;.` ,.1; f 01 Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning i 2010 _ Sammenstilling kommunalt tilskudd 12009, basert på barneha ns budsiett 2009 $557,; (ø., 1Enyg-3. iiårfairei,-g +T--;=',: :" - konwriiirraletierrien'egri;f21r.1:- I )0( :, ' Kostnadsdekning, e:. _ Kommunalt tilskåddri XX _ - - ' >CK I Vurdering av reduksjon avillskuddet- - pgai,utbytte og standard K5rrigutbjrti,å. pr..oppholdstirne Bamehagens egenkapital pr li403-foswrit'ev !!. Reduksjon av kommunalt tilskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostnader XX XX. " xx. XX, I ' I 4!0,69! I I!,!!!!!. z#div/01

6 rjr.i `kr, '. 7. Ḋ ;4:k4».at _ Kommunale Ikke-kommunale barnehager barnehager Jonetta lassen A Fin nsi rin iht nat 88% av i e tilskudd til k mm n I r nta I opp ol Stinner, r ke korrigert) idj -,.!! '' 1 sr-n&iiåri:~ -7,Tti-n. -...r:,,,.. :,111 --i --P.,*;r.å..:- :w',.,1 -P. r - r, qin xx,: '11_1..::.L - : b eregbinglavsil uriålå.bånleh gerii 0,149asert. :... 9 ".- - ' ' å'bå-rriehågenes3respskasrlou2009,,rf --; 88% av offentlig frnansiering,av småbarn I - I ' kommunale bamehager (per oppholdstime),- 74,1 -.. n. Vi "2=1*'. 63;3 0, r;,/,;-. 'Eli.'.'."; im- limi,"+ude~ --r-wa'"..".+:r.r.2' -' - Sum offentlionansisring småbam iht.'.88%-:..., kravet xx I ki -.._ ;.1Å I L1k-.-»ffl! StatstrIskådd småbarn ir -,.. Kommunalt tilskucid-småbarn lht. 88%=-r ;..,,,,,,ii kravet "'.'; - - xx...±...,,,:.i..-..,, ,. i., l'31 l'..t-='...1,-- _ '.j~iii.!-.1 L iii barn _ s re.1 g 4 5 ',...:,..I. i!.,.i. lirr-l,r, ',-.;m:i ; =. :c.,..li...4,3;1.j Behov.for,lcommunalt drifts-tilskudd tli '.9 - i - "IllE,.. %.8.= - C. r... rp-kr-wr-~~ `r-p--,~1--~-._,i..y. '. ' 6;911- kbsgtisdekning,'basert på kostnader.n..., " -- r' pr.'lk-o-r'riirei-t:..opilph6iii=3prne-' '"?:?',.--.".;",.. ',, 1...W :_11 :;::5:,.4.- r,, - 1,-,Iti, -ip:,.,.1u) 88% avioffpntlig finanisierbig av.store bårn.1, 1 r kommunale bårneh.agei:-(pår opptioldstime "-...;.. 31,13 I. 1"- - i"i - I. II * -.'- ::::.' -''',1, 26,46 Siirioffentirg tinansie-ringitoribarfi Iht r ;1i.....Pr '111 I,',' -..-.=1;41.1 ';-" , T "E_I'l I ini..., ;if,.. -,,, i -,., - :. 88, %.kravet,::'-:-s-''.:'-'-':' -. ir..,,',.:1-:,5$;:.; : n...i!,...9. I <.11_,a...=.: -..i=7...).-..,,,,. 1.1.,,A..::.-1"...t i ».,..1"--": :17:,..,:. : ",:...-,, 1..i., :-, s...:1,,;!-.,.!,_r_lilif:-p." - ) i ig" -.i StatstHskiiddstorebarnf'-' KOmmunalt tilskiidd store barn T,' I k'r-avein-..^ _,!! - >0( '.," i.111-= 1., ''.'li? Sum'kommunall tilskuidd iht 88%1<ravet.. ),x B Kostnadedeknin Kostnader: ipr1<-6_:5ffirt ripwle.; TWW tre'rlis-kir;vetra ni.k20091.;,--.«..-,',tuli..r44:-:::ii AniellikOrdgerte opplioldstirner. : ',-.-;.r ij..., Sum.beregånde ktriåik2xxir i i -,.-,...i.. -._.,-....,L ~[~ -All H Ståtstliskudd.. og,toreldrebetaling 2010 xx.. ' _ r xx 1F. _ r".;":: T32,56 xx ; is -,f Il :. : Avkorting av beregnet kommunalt driftstliskudd: TrinnlgAvkorting/kOfrIgering kåeiiiåctiwswstsorgliggiiii norrnal".> kostnadsvekst!kkornmunesektoren: _. TIWaiddbamiit.på.:norrnal.,... kostnadsvekst" (23,7%) 7=åk-uCid j:;:aset}rt j5å.-j7io77:-nal ki:7ilnådsveksr.1 _.2i504:2010 (19,8.%).ffl..1...iri Irj --,...k."1±".11, Tilskucb basertipaq'tnormal kbstriadsvekstk 20b5i5l'5(15 9%illITQA)2 Tilfikudii baierit.på,!'normal,kostnadsveksr ,7%):;,n, pp-r, ,=~N. Il!." - -' '::,-. 4g ' ".4., -i:j1 U. #D11// :L r#1911//01 -

7 kudd-eased prilormatrctsw.~-., :.(8,8%),I. Tilskurgbåsed på "fiorrn kostnadsit kst' (4,4%) Trinn 2:ReuksfOn Mithskiidd soiti:følge av høy samlet Offentlig'firTanikiring" W., * _ Takoffentlig tilsku-dd små barn Tak-offentlIg tils udd store ar E-urn'tal~'..**Napp FaktlskOffentli-tIlskudd Evt av orting XX XX. ; t - '.. 5.1V/ ' Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning i 2010 us e mmuna ø r 2xx Sammenstilling kommunalt tilskudd i 2009, o av owentrdvefl'itewi'åv kommunale bamehager Alligeffil1r711Z3 Kostnadsdek7iing Kommunaltitilskudd,i 2010 basert på barnehagens budsjett ,~ %"4/ "1 Vurdiring av redukslon av tliskuddet pg7.rtit-bjr"ttk.wgr tifaii-dgd. m:rig".1!` - Antall korrigerrte opp.holdstimer,pr, årsverk.-5 i.. J. _ =in [Ii, : Fersonalkostnader.. pr..år'sverk Utbytt-ei-4ifte7kortrgerj'att-f<g5Fnmur-TaTf. tilsictidd " c. -.i.;;jridve..;.,41:','.1:;. - %;., Korrigert utbkte pr.oppholdstime Bamehagens egenkapital pr ClIby t-"te 2010 i prosenilwaitat Reduksfon av kommunalt filskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostneder )0( '; I XX 1. III= _ ILf " xx xx,.z." li 0,69 '1 ' ":; n7r71-wjz-w!

8 Jonettaplassen gårdsbarnehage 7540 klæbu K.Ifebu, Tlf Mob Köntonr Org.nr Kkebu Kommune v/ økonomisjef Frode Haugskott 7540 KLÆBU KLAGE PÅ T1LDELING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR 200cf Hvem er vi: Jonettaplassen Familiebamehage har vært i drift siden 1.april 08. Vi er en gårds-og friluftsbamehage med 9 barn pr. i dag. Vi har 2 barn på 3 år og yngre, og 7 barn på 4 år og eldre. Kommunalt driftstilskudd: Viser til brev av hvor det opplyses at Jonettaplassen tilgodesees med kr ,- i kommunalt driftstilskudd for Undertegnede trekker ikke i tvil at beløpet er riktig ut fra matematisk eller regnskapsteknisk vinkling. Dersom Jonettaplassen Gårdsbarnehage sammenlignes med f. eks. en ordinær kommunal barnehage med store grupper barn og et inngjerdet uteområde hvor de voksne har tilsyn med barna, vil nok kostnadsrammen pr. barn vise seg å være noe videre ved Jonettaplassen. -Undertegnede kan imidlertid ikke forstå at Jonettaplassen Gårdsbarnehage ikke er berettiget til kommunale skjønnsmidler. Ut fra regnskapet for 2008, har barnehagen et driftsresultat på kr ,-. Dette er undertegnedes lønnsmidler, - som i realiteten skal være godtgjøring for nesten helstilling. Kunnskapsdepartementethar i rundskriv antydet at kommunalt driftstilskudd bør være prosentvis andel av statlig tilskudd (ca 15%). Jonettaplassen er, jfr.ovennevnte brev, tilgodesett med ca._1% av statlivilskugd. Våre kvalitetsforirinn: Ubeskjedent listes her opp noen av våre spesielle kvaliteter som kommer barna til gode: -Jonettaplassen Gårdsbarnehage er et annerledes barnehagetilbud. Vi er en liten enhet hvor vi har mulighet for å se hvert enkelt barn,- å se hvert enkelt barn ut fra barnepsykiatrisk tenkning. Barn er fra fødselen av forskjellige,- med forskjellig grad av sårbarhet. Denne vissheten innebærer at barna har forskjellige behov, med tanke på i hvor store grupper barn har de beste utvildingsmulighetene.vi må ta på alvor at for noen barn er tilstrekkelig omsorg gitt av trygge voksenpersoner de tidlige barneåra, avgjørende for framtida. Her vil jeg presisere at dette ikke er å ta et sykdomsperspektiv. -Ved Jonettaplassen har bama daglig og naturlig omgang med dyr. Vi vektlegger betydningen av at dyr er levende vesener som trenger vår omsorg, og som trenger at vi gir de mat, drikke, stell og kos. Vi har nulltoleranse for å være slem mot dyra. Barn som ikke har hatt omgang med dyr, kan ha tendens til å behandle dyr som ting eller leker. Vi kan bruke lang tid på å oppnå ei holdningsendring hos barnet. Vår tenkning omfatter at denne daglige kontakten med

9 dyra, har overføringsverdi i forhold til utvikling av empati hos det enkelte barnet. Her er det eksempelvis nærliggende å tenke effekt i forhold til å minske mobbeproblematikk på skolen. - Samtlige 3 personale i vår faste stab er høyskoleutdannet med videreutdanninger. - Jonettaplassen gårdsbamehage innehar viktige faglige kvaliteter som etter hvert vil etterspørres i større grad. Vi dekker et spesielt behov innenfor kommunens barnehagetilbud, og mener derfor det er rimelig at vi tilgodeses med kommunale skjønnsmidler. Med tanke på at barnehagefokus har vært full dekning,- og antall kvadrat pr. barn, vil det i framtida tvinges fram fokus på en annen slags kvalitetssikring. Dette fordi storparten av førskoletida for majoriteten av barna våre tilbringes i barnehager, - og vi kan ikke bestride det menneskelig mangfold Barn har forskjellige behov. Kommunen har, ved å godkjenne drift av barnehagen, sett kvalitetene ved Jonettaplassen Gårdsbamehage. Det vil vel være naturlig at kommunen bidrar noe for å gjøre barnehagen drivverdig. Dersom kommunen fastholder vedtaket, vil vi gjerne ha tilsendt regnskapstallene, eller delta ved et infomøte hvor kommunen redegjør for hvorfor barnehagen ikke skal ha skjønnsmidler. Med vennlig hilsen Eva Borgen Klinisk sosionom i barne-og ungdomspsykiatri Leder ved Jonettaplassen Gårdsbarnehage

10 Klæbu kommune Rådmannen Jonettaplassen gårdsbamehage v/eva Borgen Borgen 7540 KLÆBU Vdr ref 09/ AlO Salcsbehandlerlenhet Deres ref. Dato FHA/RÅD Vedtak om kommunalt driftstilskudd ny behandling Vi viser til vårt vedtak av vedr. beregning av kommunalt driftstilskudd Videre viser vi til deres brev av , samt vårt svar av Opprinnelig vedtak var gjort med bakgrunn i regnskapstall for 2008 omregnet til helårstall i og med at barnehagen ikke var i drift hele ket. Dette er i samsvar med forskriften om Økonomisk likeverdig behandling, samt departementets rundskriv 07/2009 vedr. utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Vi har i tråd med vårt svar i brev av gjort en ny beregning av driftstilskuddet for 2009 basert på faktisk regnskapstall for samme året. Beregningene viser at Jonettaplassen familiebarnehage ikke har noe krav på kommunalt tilskudd uavhengig om det brukes kostnadsdekningsmodellen eller beregninger etter 85%-regelen. Vi opprettholder derfor vårt vedtak i brev av , hvor Jonettaplassen familiebarnehage ble tildelt et kommunalt driftstilskudd på kr 5 105,- for Vi beklager for øvrig at det har tatt unødvendig lang tid å avgjøre saken. Med vennlig hilsen iii L -41 Frode Haugskott Økonomisjef Vedlegg: Kopi av beregninger basert på 2009-regnskap (excel-regneark) Postadresse: Besøksadresse: Postboks 200 Vikingvegen KIABU 7540 Kltebu Telefon: Telefaks: E-post:

11 Klæbu kom mune Jonettaplassen gårdsbarnehage v/eva Borgen Borgen 7540 KIABU Vår ref Saksbehandler/enflet Deres ref Dato 09/ A10 FHA/R.ÅD NY BEREGNING AV KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD KLAGESAK Vi viser til dagens telefonsamtale. Vi bekrefter med dette at vi stiller klagesaken deres i bero, innti1 vi gjør en ny beregning av driftstilskuddet basert på 2009-regnskapet til barnehagen. Klagesaken vil bli behandlet på nytt, dersom resultatet av den nye beregningenikke slår positivt ut for dere. Vi ber om at regnskapet 6r 2009 oversendes oss så snart dette foreligger. Vennlig hils ( Frode Haugskott økonomisjef Postadresse: Besoksadresse: Postboks 200 Vikingveien Klzebu Telefon: Telefax:

12 131 Klæbu kommune Jonettaplassen Familiebarnehage v/eva Borgen Borgen 7540 KLÆBU Vår ref 09/ A10 Saksbehandler/enhet Deres ref Dato FHA/RÅD VEDTAK OM KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD 2009 Grunnlaget for tildeling av kommunalt driftstilskudd til private barnehager er Lov om bamehager 7b, som sier at "godkjente bamehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd". Tildeling av driftstilskudd til private barnehager i 2009 tar utgangspunkt "forskrift om hleverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd". Beregningen av det kommunale driftstilskuddet for 2009 er gjort i to runder. Først er det beregnet om barnehagen er tilskuddsberettiget etter kostnadsdekningsprinsippet. Deretter er det gjort en ny beregning i forhold til kravet om at de Ike-kommunale barnehagene skal sficres en offentlig finansiering som tilsvarer minknum 85 % av det som tilsvarende kommunale bamehager får i offentlige tilskudd (statstilskudd + kommunale driftsmidler). Den enkelte barnehage ffir tilskudd etter den beregningsmodell som gir det største tilskuddet. Vedtak: Med utgangspunkt i kostnadsdelmingsmodellen er Jonettaplassen familiebamehage berettiget til kr 5 105,- i kommunak driftstilskudd for Beregninger gjort etter 85 %-modellen gir Jonettaplassen familiebarnehage krav på et tilskudd på kr 0,-. Til grunn for beregningene er barnehagens regnskap for 2008, samt kommunens regnskapstall for 2008 prisjustert til 2009-nivå benyttet. Følgende korrigeringer er gjort: Foreldrebetaling er beregnet med utgangspunkt i kommunens satser for 2009 Kommunens utgifter til bamehageformål er redusert tilsvarende utgifter brukt til Hesteskoen barnehage i 2008 (da barnehagen ficke er i ordimer drift far i 2009) Bamehagen var i drift fra Alle regnskapstall er derfor korrigert for dette ved å multiplisere alle tall med 1219 Utbet av tilskudd: Kommunalt driftstilskudd for 2009 til utbetaling er beregnet shic: Tilskudd kostnadsdekningsmodellen - akonto utbetaling juni 2009 For mye utbetalt tliskudd 5 105, , ,- Postadresse: Besoksadresse: Postboks 200 Vikingveien Klæhu Telefon: Telefax: E-mall:

13 For mye utbetalt tilskudd, kr ,- vil bli avregnet ved overføring av det ordinære statstilskuddet i september. K1ageadgang: I følge forskrift om likeverdig behandling 6 og forvakningsloven kap. VI kan kommunens vedtak piklages. En eventuell klage sendes skrifilig til Klæbu kommune innen 3 uker fra mottaket av dette brevet. Kommunens utvalg for tjenesteyting er klageinstans i første omgang. Hvis utvalget opprettholder kommunens vedtak sendes klagen automatisk over til Fylkesmannen for avørelse. Vedlagt følger kun en dei av hele beregningsregnearket (summeringsarket). Dette er gjort for at hele regnearket er så vidt omfattende og stort at det er lite tfigjengelig i den form det har dag. Hvis barnehagen ønsker å se hele4egnearket vil dette bli ettersendt, eventuelt gjennomgått i et felles møte. Med vennlig hilsen Frode Haugskott økonomisjef Vedlegg: Modell for beregning av det kommunale driftstilskuddet (excel regneark)

14 Beregning av tilskudd til ikke:kommunale barnehagei-j 2009, basert på fremskrivinqav kostnader i barnehatenes regnskap'i 2008 Kommunale barnehager jonett2iass;n A Finan ier minst 85 I e tilskudd til k mm I er Antall oppholdstimer.(ikke kerrigert) småbarn :'..;::::::., o " 85% av offentlig finanslering ev småbarn I kommunale barheheger (per I,, ' : 2..:-. XX 2'.1601 oppholdstime).... ". 65,28 55,48: Sum offentlig finansiering småbarn Iht. 85%-kravet -.. )oc j StatstlIskudd småbarn )oc tdd zioj -..., i. _. "... xx...l.: Kommunalt tilskudd småbern Iht. 85 /e-kravet.... I. _ Antall oppholdstimer (ikke konigert) store barn. ::-.-,. xx ' -. :1'6.288'li.... L., 85%ev offentlig flnanslering av store barn i kommunaleatiarnehager (per. i, oppholdstime) '. --, '.. _.. : -., ', Surn Offentlig finansienng ståre barn iht.85%-kravet xx :-407:231. StatstlIskudd store barn. i )o:. ' :'-'.'...-..:. L Kommunalt tilskudd eiåre barn Iht. 85%-kraVet. :.... : xx :',,',..'',' ,..,....?i,i7 Sum kommunalt tiiskù1d iit 65%-kravet B Kostnadsdeknin Kostnader pr. korrigert oppholdstlme I 2009 tremskrevet fra nivå 2008 ' - -,i _,. xx - :' -32,24 - i. Antall korrigerte oppholdstirner, xx ' Sum beregnede kostnader 2009, xx , a StatstlIskudd og foreldrebelaling 2009 xx , I,.- Behov for kommunalt dritts-tilskudd til kostnadsdekning, besert på-koitnader per korrigert OppholdstIrne Avkorting av beregnet kommunalt driftstliskudd: TrInn 1: AvkortIng/korrIgerIng for kostnadeveket som ligger over "normal" kostnadsvekst I kommunsektoren:

15 r nn 2:17aMston av titaud-cfsomtatgi'ai.r _ -hiay sarniel owen -firg TriaTarTng Tak offentllg tilskudd små barn Tak offentlig tilskudd store barn Sum tak = Faktisk offentllg - - Evt avkorting - _ 5. Kommunalt driftstilskudd til kostnadsdekning " Justert kornrøiinalt driftstilskudd, helår 2069 " )oc ' xx j xx xx 01 xx'..: 0 Sammenstilling kommunalt tilskudd 12009, basert på fremskriving øv barnehagens kostnac 85% av offentlig finanslering-av kominun-ale,... B Kosinadsdekning Kommunalt tilskudd i 2009 ' " XX r 0 XX ' 0 xx Vurdering av reduksjon av tilskuddet pga.. ytbyttrg;standard;m:m.: i - Antall karrigerti ei. k I oppholds.timar pr. årsvårk,2009 r -':. II.. ' Personalkostnaclejj,:åryiårk,?009 ' Utbytie.efierim-FrT5a-rTn-g -åv- itorn-rnikatt,77.'-"t ; :, , 8:0301 ' :477 Korrljerl utbitfepr. o2pholdstime Barnehagens egenkapital pr tai Utbytte 2009 Tproerit a-v-egenar Reduksion av kommunalt tilskudd som følge av høyt utbytte og lav standard/lave personalkostnader

16 Beregning av:kostnader og behov :for.korpimunålf;tilskqkld.til ikke-!k6riii-ii'uhål lhaeli': Jonettaplassen Grunnia sdata for Antall bam iht. årsmeldin år (født ), 0-8 t/uke 0-2 år (født ), 9-16 t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), t/uke 0-2 år (født ), 41+ t/uke 3 år (født 2005), 0-8 t/uke 3 år (født 2005), 9-16 t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), 41+ t/uke år (født ), 0-8 t/uke 4-6 år (født ), 9-16 t/uke 4-6 år (født ), t/uke 4-6 år (født ), tluke 4-6 år (født ), t/uke år (født ), 41+ t/uke 5 Earn regirnetia en 2. Antall årsverk iht. årsmeldin Arsverk, styrer 25 Arsverk, styrerassistent Arsverk, pedagogisk leder 25 Arsverk, assistent 220 Arsverk, tospråklig assistent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjøring 25 Anfail Tisverk tåteit Bameha r nsk erin Salgslnntekt og uttak, avg.pliktig 3100 Salgsinntekt og uttak, avg.fri 3200 Salgsinntekt utenfor avg.området 3300 Off, avgifter vedr. salg 3400 Statlig driftstilskudd 3400 Tilskudd til tiltak for funksjonsh. barn 3400 Tilskudd tll minoritetsspråklige barn 3400 Kommunale driftstilskudd 3400 Andre offentlige tilskudd 3600 LeleInntekt fast eiendom 3650 Leleinntekt av retligheter 3695 Andre lelelnntekter 3700 Provisjonsinntekt 3895 inntektsføring negativ saldo

17 3900 Annen driftsrelatert inntekt f:tddgurn cfnttstnntekt Varekostnad Beholdningsendring varer 4500 Fremmedytelser/underentreprise 4995 Beholdningsendring anl.midler 5000 Lønn, feriepenger n13/ Annen oppg.pliktig godtgjørelse 5400 ArbeldsgIveravgift Innberetningspliklig pensjonskostn Arbeidsgodtgjørelse til eiere 5800 Sykepengerefusjon mv. (obs negativt fortegn) 5900 Annen personalkostnad 5950 Egen pensjonsordning 6000 Avskrivning 6100 Frakt, transportkostnad vedr. salg 6200 Energi, brensel vedr. produksjon 6300 Leie lokaler Lys, varme Renovasjon, vann, aviep, renhold 6400 Andre leiekostnader 6500 Verktøy, Inventar (ikke aktivert) 6600 Reparasjon/vedlikehold bygninger 6695 Reparasjon/vedlikehold annet 6700 Fremmedtjenester (regnsk./rev.) Kontorkostnad, telefon, porto mv Drivstoff transportmidler 7020 Vedlikehold transportmldler 7040 Forsikring/avgifter transportmidler 7080 Bilkostnader, bruk av privatbil 7099 Privat bruk av næringsbil 7155 Reise, diett, bilgodtgjørelse 7165 Reise og diett, ikke oppg.pliktig 7295 Provisjonskostnad 7330 Salgs- og reklamekostnader 7350 Representasjonskostnader 7495 Kontingent og gaver 7500 Forsikringspremle t Garantl- og servicekostnad 7600 Lisens-/patentkostnad 7700 Annen kostnad Tap på fordringer 7897 Endring I skattemessig nedskriving JriffilacT 75TZ Qriftsresultat Valutagevinst 8095 Gevinst ved reallsasjon av aksjer 8099 Annen kap.inntekt (ekskl. renteinnt. og utbytte) 8160 Valutatap (negativt fortegn) 8195 Tap ved reatisasjon av aksjer (negativt fortegn) 8199 Annen kap.kostnad (ekskl. rentekostn.) (neg.) 8285 Inntektsfering fra positiv gevinst-ilapskonto 8286 Fradragsføring av negativ gevinst-/lapskonto (negativt fortegn) 8287 Avsetning tll kjøpsutbytte (negativt fortegn) 8288 Avsetning til andelskapital (negativt fortegn) 0411 Aksjeutbytte 0412 Renteinntekt 0413 Rentekostnad (negativt fortegn). _ 9940Xrs' ie-s'uvat.. hrleff. 4. Su terende o / snin e fra bameha n

18 Total støtte fra bamehageeler som ikke vises som kostnader i regnskapet Total støtte fra andre som ikke vises 1 regnskapet Ekstra kostnader knyttet til filrettelegging for barn med seedige behov Spesifikasjon av kosfnader på post 4005: Kjøp av matvarer Kjøp av andre varer Disponefing av ev. overskudd (fordeiing av positivt beløp på IInje 880): Tatt ut som utbytte Avsetning til skatt på overskudd (aksjeselskaper) La t til bamehagens nkaffial /5 831 Total støtte fra kommunen som Ikke vlses i bamehagens regnskap Herav: Støtte til tilrettelegging for barn med særlige behov Bere nin er 2008: Personalkostnader. Herav:.Penijonskostnader Varer og tjenester Herav: Avskr1vhInger : 1.1 N -Huslele. Sum næringskostnad -... Netto kaplialkostnader'(netto kapitalinnt.: neg.fort-egn) I. Utbytte ' :"- Kotneder sern Ikke er InkludertIregnskapet: < Minus kosthader til barn med s'ærlige beho; Sum _ kostnader. ordlnær drift. Har bamehagen fan kostnader akski. rn,./e? (Iii7ntA Ev. konigering av kostnader for momskompensasjon (negatnt fortegn) -stnaffir ordrnær aiknontgetrror mornstcofrip-ensasjon Antäll kørdgerte opptio. IdstIrnerl bamehagen. Kostnader pr. korrigert oppholdstime ,.. () : , : ,88) 1 BeregnInger til kontroll Ift. ev. avkorting av kornmunalt tilskudd Antall oppholdstimer/årsvark, Personalkostnader pr. årsverk Utbitie I prosent av sum driftsinntekt Obs: Har bamehagen hatt store endringer i antall barn i løpet av 2008? (jainei) Ja Buds'ett o lanla t aktivitet 2009: 1. PIanI aktivitetsnivå år (født ), 0-8 t/uke år (født ), 9- t6 t/uke 0: 0-2 år (født ), t/uke år (født ), t/uke år (født ), t/uke 0, 0-2 år (født ), 41+ t/uke 1 3 år (født 2005), 0-8 t/uke 01 3 år (født 2005), 9-16 t/uke 0: 3 år (født 2005), t7-24 t/uke 01

19 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), t/uke 3 år (født 2005), 41+ t/uke år (født ), 0-8 t/uke 4-6 år (født ), 9-16 t/uke 4-6 år (født ), t/uke 4-6 år (født ), t/uke år (født ), t/uke 4-6 år (født ), 41+ t/uke 51 en 10. Sum antairbarnrbarnelia 2. An å verk bam ha en Arsverk, styrer 251 Arsverk, styrerassistent Arsverk, pedagoglsk leder 25.! Arsverk, assistent 220; Arsverk, tospråkllg assistent Arsverk, annet personell Arsverk, vaktmester/rengjøring 25 Åntair 3rsverk totajt 295'. 3. Budsetterte kostnader 2009 basert å re nska 2008 eller m ha ns buds ett Personalkostnader Herav: Pensjonskostnader Varer og tjenester Herav: Avskrivninger 01 Huslele Sum.nærin2sTcostngf Netto kapitalkostnader (netto kap.innt.: neg.fortegn) 0: Utbytte 2009 Kostnader som ikke er inkludert i regnskapet (Ikke-økonomIsk støtte fra kommunen og andre) minus kostnader til bam med særlige behov 0 Sum kostnader ordinær 55:1. Ev. kordgering for momskompensasjon (negativt forlegn) Kostnarierordihawdriti ekkf. mva Budsettede inntekter 2009 Bamehagens budsjett (obs: bare for bamehager der kommunen registrerer kostnadene iht. bamehagens eget budsjett): Statstilskudd Foreldrebetaling Kommunens beregning (må beregnes/fylles ut):... tats'titsf<uda".. _ sd6 ildi Foreidrebetaiing saiser 2069-) Er barnehagene en famlliebarnehage (JA, NEI) JA BerebnInger 2009: - Antall korrigerte oppholdstimer Kostnader pr. korrlgert OP-Phol-dstime I I 30,88 t I, BeregnInger tll kontroll ift. ev. avkorting av kommunalt tilskudd - Antall korrigerte'opph-oldstwnériårsvéric 8 03 Personalkostnader. årsveric. '

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2004 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2003 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

danninsdirektoratcc Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2012 Utdanningsdirektoratet

danninsdirektoratcc Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2012 Utdanningsdirektoratet danninsdirektoratcc Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2012 Utdanningsdirektoratet Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune

Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune Fordelingen tar utgangspunkt i: 1. Beregning av kommunenes behov for å gi driftstilskudd til ikke-kommunale som var

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2014 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene skal brukes til å sikre at tilskudd

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd

Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd En innledende oversikt over forskrift og beregningsmodell Seminar for Fylkesmennene - KD 21.1.2009 Trond Erik Lunder 1. Likeverdig behandling

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager Deres ref.: Vår dato: 26.09.2012 Vår ref.: 2012/6747 Arkivnr.: 611 Private Barnehagers Landsforbund Postboks 23 Stormyra 8088 BODØ Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-11/

Nr. Vår ref Dato F-11/ Rundskriv Alle landets kommuner/bydeler og fylkesmenn Nr. Vår ref Dato F-11/2010 201000479 16.03.2010 Skjønnsmidler til drift av barnehager 2010 1. INNLEDNING Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget,

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag 16.1.2013 Trond Erik Lunder sitt arbeid med

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Kommunalt tilskudd til privat barnehage i Kvam kommune, AUDUN THORSTENSEN

Kommunalt tilskudd til privat barnehage i Kvam kommune, AUDUN THORSTENSEN Kommunalt tilskudd til privat barnehage i Kvam kommune, 2009. AUDUN THORSTENSEN 1.2.2010 2 Telemarksforsking telemarksforsking.no Elektroniske vedlegg: Regnearkmodellen Kvam 2009 (korr 010210).xls Kommunalt

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Analyser av kostnader i barnehager 2010

Analyser av kostnader i barnehager 2010 Analyser av kostnader i barnehager 2010 Presentasjon av prosjektresultater 11.10.2012 Trond Erik Lunder Telemarksforsking Tema Tredelt prosjekt for Kunnskapsdepartementet, høsten 2011 Kostnadsanalyser

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

Stimuleringstilskudd til nye barnehageplasser i 2002

Stimuleringstilskudd til nye barnehageplasser i 2002 Rundskriv Q-3/2002 Utgitt av Barne- og familiedepartementet Flere eksemplarer kan bestilles hos: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Distribusjon og lagring av publikasjoner Postboks 8169

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

j,,(-anne Dorothea Bergh

j,,(-anne Dorothea Bergh Hamar kommune KE) o9 JULI 2010 LZPj_00195---_ HAMAR KOMMUNE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Oversender

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/720 ØKONOMISKE SITUASJON FOR BARNEHAGENE I SIGDAL Rådmannens forslag til vedtak: Status på økonomisk situasjon i barnehagene

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2015 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene skal brukes til å sikre at tilskudd

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten

Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten Utdrag av resultatregnskap for private institusjoner innen spesialisthelsetjenesten Opplysninger om helseforetak (HF)/regionalt helseforetak (RHF) Helseregion nr Helseregion navn Foretakets navn Foretakets

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Søknadskontoret, barnehage

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Søknadskontoret, barnehage Oslo kommune Bydel Nordre Aker Søknadskontoret, barnehage Andromeda barnehage Langåsveien 22 0880 OSLO Dato: 21.12.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201600362-110 Lasse Settem, 48042818

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

HØRING - OM BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG FORELDREBETALING I IKKJE KOMMUNALE BARNEHAGER

HØRING - OM BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG FORELDREBETALING I IKKJE KOMMUNALE BARNEHAGER Ordføraren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep Dato: 19.01.2012 Arkiv: K1-223, K2-A10 Vår ref (saksnr.): 11/683-46 Journalpostid.: 12/1551 Dykkar ref.: 0032 OSLO HØRING - OM BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE Sørum kommune Barnehageseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato : 18.06.2010 Saknr. : 10/2478-6 Saksbehandler : Mona Nicolaysen Arkivkode : A10 &13 Deres ref. : / Gradering : SVAR

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager

Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager Kostnadsforskjeller og kostnadsutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Oslo og Akershus 22.1.2013 Trond

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler. Gjelder for 2011

Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler. Gjelder for 2011 Tilskudd til drift og kapital - regneeksempler Gjelder for 2011 Nasjonale tilskuddssatser 2011 I kr Satser Barnehager små barn Barnehager store barn Fam. bhag små barn Fam. bhag store barn Per time Drift

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011

FAUSKE KOMMUNE OFFENTLIG FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER FRA 2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1l/1674 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/94 I Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 01411 1 I DRIFTSUTVALG I Dato: 02.03.2011 OFFENTLIG

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 7 854 000 15 708 000 15 708 000 Skolepenger 1 584 000 3 168 000 3 168 000 Andre inntekter

Detaljer