VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, 101"

Transkript

1 8 VAKTTARNET 15.JULI2013 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE NR.14 STUDIEARTIKLER SEPTEMBER «Si oss: N ar skal disse ting skje?» SIDE 3 SANGER: 128, SEPTEMBER «Se, jeg er med dere alle dager» SIDE 9 SANGER: 30, SEPTEMBER Mange far mat gjennom noen fa SIDE 15 SANGER: 108, SEPTEMBER «Hvem er egentlig den tro og kloke slave?» SIDE 20 SANGER: 107, 116

2 STUDIEARTIKLER RWANDA FORSIDEN: Forkynnelse fra hus til hus i Bukimba, Runda, Rwanda Enfjerdedelavforkynnerneilandet utfører en eller annen form for pionertjeneste, og resten av de ivrige forkynnerne gar i gjennomsnitt 20 timer pa feltet hver maned ˇ ˇ «Si oss: Nar skal disse ting skje?» «Se, jeg er med dere alle dager» Disse artiklene drøfter deler av kapitlene 24 og 25 i Matteus. De holder fram flere justerte forstaelser i forbindelse med tidspunktet for forskjellige hendelser som Jesus nevner i profetien om de siste dager og i lignelsen om hveten og ugresset. Artiklene viser ogsa hvordan vi personlig kan ha nytte av disse klargjøringene. ˇ ˇ Mange far mat gjennom noen fa «Hvem er egentlig den tro og kloke slave?» Enten Jesus pa mirakuløst vis sørget for mat til store folkemengder eller gav andelig mat til sine etterfølgere, fulgte han et mønster han gav mange mat gjennom noen fa. Den første artikkelen handler om de fa som han brukte for a gi mat til sine salvede etterfølgere i det første arhundre. Den andre artikkelen tar opp dette viktige spørsmalet: Hvem er de fa som Kristus bruker for agiossmatidag? FORKYNNERE BIBELSTUDIER TIL STEDE P A MINNEHØYTIDEN I I DETTE NUMMERET OGS A 26 Et nytt medlem av det styrende rad 27 Ivrige etter a tjene Jehova uansett hvor 32 «Sedefinebildene!» 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE July 15, 2013 Vol. 134, No. 14 Semimonthly NORWEGIAN Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verdenoversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/ Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany.

3 «SI OSS: N AR SKAL DISSE TING SKJE?» «Hva skal være tegnet pa ditt nærvær og paavslutningenp a tingenes ordning?» MATT24:3. HVA SVARER DU? Hvilke paralleller er det mellom de to oppfyllelsene av Jesu profeti om den store trengsel? Hva har lignelsen om sauene og geitene asiforv art syn pa forkynnelsesarbeidet? Hvilken tid var det Jesus siktet tildegangenehannevnte sitt komme i Matteus, kapitlene 24 og 25? JESU tjeneste pa jorden nærmet seg slutten, og disiplene var svært interessert i afinneuthvade kunne vente seg i framtiden. Sa bare noen dager før Jesus døde, spurte fire av apostlene ham: «Nar skal disse ting skje, og hva skal være tegnet paditt nærvær og paavslutningenp a tingenes ordning?» (Matt 24:3; Mark 13:3) Jesus svarte ved a komme med en omfattende profeti, som vi finner i Matteus, kapitlene 24 og 25. I denne profetien forutsa Jesus mange hendelser som det er verdt amerke seg. Det han sa, har stor betydning for oss, for vi er ogsa veldig interessert i af a vite hva som vil skje i framtiden. 2 I arenes løp har Jehovas tjenere under bønn studert Jesu profeti om de siste dager. De har prøvd a fa en klarere forstaelse av nar Jesu ord skulle bli oppfylt. For a illustrere hvordan var forstaelse stadig blir klarere, skal vi nasep atre«n ar»-spørsmal: Nar begynner den store trengsel? Nar dømmer Jesus mennesker som sauer eller geiter? Nar er det Jesus «kommer»? Matt 24:21; 25: NAR BEGYNNER DEN STORE TRENGSEL? 3 Imangear trodde vi at den store trengsel begynte i 1914 med den første verdenskrig, og at «de dager ble forkortet» av Jehova i 1918 da krigen endte, slik at den salvede rest skulle famulighet til a forkynne det gode budskap for alle nasjoner. (Matt24:21,22)Etteratforkynnelsesarbeidetvar fullført, skulle det bli satt en stopper for Satans herredømme. Man forstod det derfor slik at den store trengsel hadde følgende tre faser: en første fase fra 1914 til 1918, et opphold i trengselen fra 1918 av og ensistefasesomvilleværeharmageddon. 1. Hva er vi i likhet med apostlene interessert i a finne ut? 2. (a) Hva har vi i arenes løp prøvd af a en klarere forstaelse av? (b) Hvilke tre spørsmal skal vi se pan a? 3. Hva mente vi for en del ar siden om den store trengsel? 3

4 DEN STORE TRENGSEL OG TIDEN DERETTER OPPFYLLELSEN IV AR TID FN ( avskyeligheten ) angriper kristenheten («et hellig sted») og all annen falsk religion ( Ap 17:16 18) Jehova forkorter angrepet pafalskreligion; Guds folk blir frelst DE SISTE DAGER ØDELEGGELSEN AV FALSK RELIGION AV UKJENT OPPFYLLELSEN I DET FØRSTE ARHUNDRE Den romerske hæren ( avskyeligheten ) angrep Jerusalem og templet («et hellig sted») Den romerske hæren forkortetsittangrep;dekristne i Jerusalem og Judea flyktet «Nar dere far se den avskyelighet som forarsakerødeleggelse...st ap aet hellig sted» (Matt 24:15, 16) (Se avsnitt 6) «P agrunnavdeutvalgte skal de dager bli forkortet» (Matt 24:22) (Se avsnitt 7) 4 Etter ahastudertjesuprofetigrundigere forstod vi imidlertid at en del av hans profeti om de siste dager far to oppfyllelser. (Matt 24:4 22) Den fikk en første oppfyllelse i Judea i det første arhundre, og den skulle faenverdens- omfattende oppfyllelse i var tid. Denne forstaelsen førte til en rekke klargjøringer. [1] 5 Vi skjønte ogsaatdenførstede- lenavdenstoretrengselikkebegynte i1914.hvorforkandenikkehabegynt da? Fordi bibelske profetier viser at det den store trengsel vil begynne med, ikke er en krig mellom nasjoner, men et angrep pa falsk religion. Sadet som skjedde i 1914, var ikke at den store 4. Hva førte til en klarere forstaelse av Jesu profeti om de siste dager? 5. (a) Hvilken vanskelig tidsperiode begynte i 1914? (b) Hvilken tidsperiode i det første arhundre tilsvarer den perioden med veer som begynte i 1914? trengsel begynte, men det var «en begynnelse til veer». (Matt 24:8) Disse veene tilsvarer det som skjedde i Jerusalem og Judea fra 33 til 66 evt. 6 Hva vil markere begynnelsen pa den store trengsel? Jesus forutsa: «Nar dere far se den avskyelighet som forar- saker ødeleggelse, den som det er talt om gjennom profeten Daniel, stap aet hellig sted (la leseren bruke skjelneevne), da ma de som er i Judea, begynne a flykte til fjellene.» (Matt 24:15, 16) Det at avskyeligheten skulle «stap aethellig sted», fikk sin første oppfyllelse i ar 66, da den romerske hæren ( avskyeligheten ) gikk til angrep pa Jerusalem og byens tempel (et hellig sted i jødenes øyne). Den større oppfyllelsen av denne profetien vil finne sted nar FN (var tids «avskyelighet») gar til angrep pakris- 6. Hva vil markere begynnelsen p adenstore trengsel? 4 VAKTT ARNET

5 Jesus dømmer mennesker av alle nasjoner som sauer eller geiter (Matt 25:31 46) Jesus setter den tro slave over «alt det han eier» (Matt 24:46, 47) Nasjonene tilintetgjøres (Ap 16:16) (Se avsnitt 18) (Se avsnittene 12, 13) LENGDE MELLOMPERIODE HARMAGEDDON KRISTI TUSEN ARIGE STYRE BEGYNNER Jerusalems ødeleggelse «Straks etter de dagers trengsel...» (Matt 24:29 31) (Se avsnitt 8) tenheten (som er hellig i navnkristnes øyne) og pa resten av Babylon den store. Det samme angrepet blir beskrevet i Apenbaringen 17: Denne hendel sen vil være begynnelsen pa den store trengsel. 7 Jesus forutsa ogsa: «De dager [skal] bli forkortet.» I den første oppfyllelsen skjedde dette i ar 66, da den romerske hæren «forkortet» sitt angrep ved a trekke seg tilbake fra Jerusalem. Da flyktet salvede kristne i Jerusalem og Judea, slik at deres «kjød», eller deres liv, kunne «bli frelst». (Les Matteus 24: 22; Mal 3:17) Hva kan vi sa vente vil skje under den kommende store treng sel? Jehova vil forkorte FNs angrep pa falsk religion han vil ikke tillate at den sanne religion blir tilintetgjort sam 7. (a) Hvordan ble kjød frelst i det første ar- hundre? (b) Hva kan vi vente vil skje i framtiden? 15. JULI 2013 men med falsk religion. Dette vil sikre at Guds folk blir frelst. 8 Hva vil skje etter at den første delen av den store trengsel er over? Det Je sus sa, tyder pa at det vil ga en tid før Harmageddon begynner. Hvilke ting vil skje i den mellomperioden? Vi finner svaret i Esekiel 38:14 16 og Matteus 24: (Les.)[2] Etter dette vil vi bli vitne til Harmageddon, den store trengsels klimaks, som utgjør en paral lell til Jerusalems ødeleggelse i ar 70. (Mal 4:1) Med Harmageddon som klimaks vil denne kommende store trengsel være uten sidestykke en begivenhet som det ikke har vært maken til «siden verdens begynnelse». (Matt 24: 21) Nar Harmageddon er over, begyn ner Kristi tusenarige styre. 8. (a) Hvilke ting vil skje etter at den første de- len av den store trengsel er over? (b) Nar vil den siste av de tydeligvis fa sin himmelske belønning? (Se sluttnoten.) 5

6 9 Denne profetien om den store trengsel styrker oss. Hvorfor? Fordi den forsikrer oss om at uansett hvilke vanskeligheter vi matte møte, vil Jehovas folk, som gruppe betraktet, komme ut av den store trengsel. ( Ap 7:9, 14) Framfor alt far profetien oss til aføleglede over at Jehova i Harmageddon vil hevde sitt overherredømme og hellige sitt store navn. Sal 83:18; Esek 38:23. NAR DØMMER JESUS MENNESKER SOM SAUER ELLER GEITER? 10 Tenk na over en annen del av Jesu profeti lignelsen om sauene og geitene og nar den blir oppfylt. (Matt 25: 31 46) En gang trodde vi at mennesker ble dømt som sauer eller geiter i løpet av hele den perioden som utgjør de siste dager, fra 1914 av. Vi trakk den konklusjon at de som forkastet budskapet om Riket og døde før den store trengsel begynte, døde som geiter uten noe hap om en oppstandelse. 11 I midten av 1990-arene redegjorde Vakttarnet for en justert forstaelse av Matteus 25:31, der det star: «Nar Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sette seg pa sin herlige trone.» Det ble forklart at selv om Jesus ble Konge i Guds rike i 1914, var det ikke padettids- punktet han satte seg pa sin herlige trone som Dommer for a dømme «alle nasjonene». (Matt 25:32; jevnfør Daniel 7:13.) Lignelsen om sauene og geitene beskriver imidlertid Jesus i første rekke som Dommer. (Les Matteus 25:31 34, 9. Hvilken virkning har Jesu profeti om den store trengsel pa oss som Jehovas folk? 10. Hva har vi tidligere ment om dømmingen av sauene og geitene? 11. Hvorfor kan ikke Jesus ha dømt menneskersomsauerellergeiterfra1914av? 41, 46.) Ettersom Jesus enna ikke var aktiv som alle nasjonenes Dommer i 1914, kan han ikke ha begynt a dømme mennesker som sauer eller geiter det aret. [3] Nar vil han sa begynne a dømme? 12 Jesu profeti om de siste dager viser at han vil fungere som alle nasjonenes Dommer først etter at falsk religion er blitt ødelagt. Som nevnt i avsnitt 8 er noe av det som vil skje padenti- den, beskrevet i Matteus 24:30, 31. Nar du undersøker de versene, ser du at Jesus der forutsier ting som ligner padem han nevner i lignelsen om sauene og geitene. For eksempel: Menneskesønnen kommer med herlighet og med engler; alle stammer og nasjoner blir samlet; de som blir dømt som sauer, løfter sitthode,fordehar«evigliv»ivente. [4] De som blir dømt som geiter, slar seg selv i jammer, for de er klar over at det som venter dem, er «evig avskjærelse». Matt 25:31 33, Hvilken konklusjon kan vi sa trekke? Jesus vil dømme mennesker av alle nasjoner som sauer eller geiter nar han kommer under den store trengsel. Sa, i Harmageddon, den store trengsels klimaks, skal de geitlignende bli avskaret fra livet for evig. Hvordan virker denne forstaelsen inn pav art syn pa tjenesten? Den hjelper oss til ase hvor viktig forkynnelsesarbeidet vart er. Framtildenstoretrengselbegynner, har folk fortsatt tid pasegtil aforandre tankegang og begynne ag ap aden smale veien som «fører til livet». (Matt 7: 12. (a) Først nar vil Jesus fungere som alle nasjonenes Dommer? (b) Hva kommer til a skje ifølge Matteus 24:30, 31 og Matteus 25: 31 33, 46? 13. (a) Nar vil Jesus dømme mennesker som sauer eller geiter? (b) Hvordan virker denne forstaelsen inn pav art syn patjenesten? 6 VAKTT ARNET

7 Fram til den store trengsel begynner, har folk fortsatt tid pasegtil a forandre tankegang (Se avsnitt 13) 13, 14) Folk kan selvfølgelig allerede na vise en sauelignende eller geitlignende holdning. Men vi bør huske at den endelige dom hvor mennesker blir dømt som sauer eller geiter, først blir avsagt under den store trengsel. Vi har derfor god grunn til afortsetteagis amange som mulig anledning til alyttetilogreagere positivt pabudskapetomriket. NAR ER DET JESUS KOMMER? 14 Viser en ytterligere undersøkelse av Jesu profeti at vi trenger ajusterev ar forstaelse av nar andre viktige hendelserfinnersted?selveprofetiengiross svaret. La oss se hvordan. 15 I den delen av profetien som star i Matteus 24:29 til 25:46, fokuserer Jesus hovedsakelig pa hva som vil skje i de siste dager og under den kommende store trengsel. Der refererer Jesus atte ganger til at han skal «komme» (gresk: erkhomai). Han sier i forbindelse med den store trengsel: «De skal se Menneskesønnen komme pa himme- 14, 15. Nevn fire skriftsteder som dreier seg om Kristi framtidige komme som Dommer. lens skyer.» «Dere vet ikke pahvilken dag deres Herre kommer.» «Menneskesønnen kommer ientimedereikketenker dere.» Og i lignelsen om sauene og geitene sier Jesus: «Menneskesønnen kommer i sin herlighet.» (Matt 24:30, 42, 44; 25:31) I alle disse fire uttalelsene er det snakk om Kristi framtidige komme som Dommer. Hvor i Jesu profeti finner vi de fire andre gangene han refererer til sitt komme? 16 I forbindelse med den tro og kloke slave sier Jesus: «Lykkelig er den slaven hvis hans herre, nar han kommer, finner ham i ferd med a gjøre dette!» I lignelsen om jomfruene sies det: «Mens de gikk av sted for akjøpe,kom brudgommen.» I lignelsen om talentene sies det: «Lang tid etter kom disse slavenes herre.» I den samme lignelsen sier slavenes herre: «Nar jeg kom, ville jeg ha fatt det som er mitt.» (Matt 24:46; 25: 10, 19, 27) Sa i disse fire tilfellene er det ogsa snakk om at Jesus kommer men nar? 16. I hvilke andre skriftsteder blir Jesu komme nevnt? 15. JULI

8 17 Tidligere har vi sagt i vare publikasjoner at Jesu komme i disse fire siste skriftstedene refererer til Ta for eksempel det Jesus sa om «den tro og kloke slave». (Les Matteus 24:45 47.) Vi har tidligere forstatt det slik at det komme som er nevnt i vers 46, gjaldt den tiden da Jesus kom for ainspisere de salvedes andelige tilstand, noe vi har trodd at han gjorde i Vi har ogsa forstatt det slik at det var i 1919 at slaven ble satt over alt det hans herre eier. (Mal 3:1) Men et grundigere studium av Jesu profeti indikerer at vi trenger ajustere var forstaelse av nar visse ting som blir nevnt i profetien, skulle skje. Hvordan det? 18 IverseneforanMatteus24:46sikter ordet «komme» eller «kommer» hver gang til den tiden da Jesus kommer for a avsi og fullbyrde dommen under den store trengsel. (Matt 24:30, 42, 44) Og som vi sa i avsnitt 12, sikter Jesu komme i Matteus 25:31 til den samme framtidige domstiden. Sa det er rimelig a trekke den konklusjon at ogsadetat Jesus kommer for asettedentroslave over alt han eier, slik det star i Matteus 24:46, 47, gjelder hans framtidige 17. Hva har vi tidligere sagt om det komme som det star om i Matteus 24:46? 18. Hvilken konklusjon kommer vi fram til nar vi ser hele Jesu profeti under ett? komme, under den store trengsel. Nar vi ser hele Jesu profeti under ett, forstar vi at alle disse atte stedene som refererer til hans komme, gjelder den framtidige domstiden under den store trengsel. 19 Hva har vi sett pa i denne artikkelen? I begynnelsen ble det reist tre «nar»-spørsm al. Først savip aatden store trengsel ikke begynte i 1914, men vil begynne nar FN gar til angrep paba- bylon den store. Sa fikk vi repetert hvor- for vi kan si at Jesus ikke kan ha begynt a dømme sauene og geitene i 1914, men vil gjøre det under den store trengsel. Til slutt lærte vi hvorfor det ikke var i 1919 at Jesus kom for asetteden tro slave over alt han eier, men at det vil skje under den store trengsel. Sa alle de tre «nar»-spørsm alene angar samme framtidige tidsperiode den store trengsel. Hvordan far vart justerte syn pa dette betydning for var forstaelse av andre sider ved denne illustrasjonen? Og hva har det asiforv ar forstaelse av andre profetiske lignelser, eller illustrasjoner, som Jesus fortalte, og som blir oppfylt na i endens tid? Disse viktige spørsmalene blir drøftet i de neste artiklene. 19. Hvilke justeringer i var forstaelse har vi drøftet, og hvilke spørsmal blir besvart i de neste artiklene? SLUTTNOTER: (Leses som fotnoter sammen med de avsnittene de hører til.) Avsnitt 4: [1] Se flere opplysninger i Vakttarnet for 15. februar 1994, sidene 8 21, og for 1. mai 1999, sidene Avsnitt 8: [2] En av de hendelsene som blir nevnt i disse versene, er at de «utvalgte» blir samlet. (Matt 24:31) Det ser derfor ut til at alle salvede som fortsatt lever pa jorden etter at den første delen av den store trengsel er over, pa et tidspunkt vil bli oppreist til himmelsk liv før Harmageddon begynner. Dette er en justering av det som ble sagt om dette emnet i «Spørsmal fra leserne» i Vakttarnet for 15. august 1990, side 30. Avsnitt 11: [3] Se Vakttarnet for 15. oktober 1995, sidene Avsnitt 12: [4] Se den parallelle beretningen i Lukas 21:28. 8 VAKTT ARNET

9 «SE, JEG ER MED DERE ALLE DAGER» «Se, jeg er med dere alle dager inntil avslutningen pa tingenes ordning.» MATT 28:20. SE ETTER SVARENE PA DISSE SPØRSMALENE: Hvordan kan vi si at det fra det første arhundre av og fram til i dag alltid har vært salvede kristne pajorden? Hvilkeninspeksjonbegynte Jesus i 1914? Hva i Jesu illustrasjon om hveten og ugresset hører fortsatt framtiden til? EN AV Jesu illustrasjoner om Riket handler om en jordbruker som sar god hvete, og en fiende som sar ugress blant hveten. Ugresset tar overhand, men jordbrukeren gir slavene sine beskjed om a«la begge deler vokse sammen inntil høsten». I høsttiden blir ugresset brent opp, og hveten blir samlet. Jesus forklarte selv hva illustrasjonen betyr. (Les Matteus 13:24 30, ) Hva forteller denne lignelsen oss? (Se oversikten «Hveten og ugresset».) 2 Det som skjer pa denne jordbrukerens aker, illustrerer hvordan og nar Jesus ville samle inn fra menneskeheten hele hveteklassen salvede kristne som skal herske sammen med ham i hans rike. Sa- ingen begynte papinsedageni ar 33. Innsamlingen blir fullført nar de salvede som lever pajordenved slutten av denne tingenes ordning, blir endelig beseglet og sa blir tatt opp til himmelen. (Matt 24: 31; Ap7:1 4)Ilikhetmedetutkikkspunktp aet fjell som gir en person god utsikt over omgivelsene, gir denne lignelsen oss et godt overblikk over ting som skulle skje i løpet av en periode paomkring 2000 ar. Hvilke hendelser som er knyttet til Riket, kan vi se fra vart utkikkspunkt? Lignelsen omtaler en tid med saing, vekst og innhøstning. I denne artikkelen skal vi først og fremst konsentrere oss om høsttiden. [1] «JEG ER MED DERE ALLE DAGER» 3 Ugresset kom til syne p a begynnelsen av (a) Gjenfortell illustrasjonen om hveten og ugresset. (b) Hva sa Jesus at illustrasjonen betyr? 2. (a) Hva blir illustrert ved det som skjer pa akeren? (b) Hvilken del av lignelsen skal vi se nærmere pa? 3. (a) Hvilken utvikling fant sted fra 100-tallet av? (b) Hvilket spørsmal ble stilt ifølge Matteus 13:28, og hvem stilte det? (Se ogsa sluttnoten.) 9

10 AR 33 SAINGEN BEGYNNER HVETEN OG UGRESSET 1914 HØSTEN BEGYNNER S AMANNEN: Jesus FIENDEN: Djevelen HVETEN: Salvede kristne SLAVENE/ HØSTFOLKENE: Engler GOD SÆD BLIR SADD: Salving med hellig and FOLK SOV: Apostlenes død UGRESSET: Falske kristne Ugresslignende kristne blir skilt fra de salvede, «rikets sønner» AKEREN: Menneskeverdenen «Enmann...s adde god sæd i akeren sin» (Matt 13:24) Mens folk sov, s adde fienden ugress (Matt 13:25) «La begge deler vokse sammen inntil høsten» (Matt 13:30) Ugresset blir sanket og buntet sammen (Matt 13:30) (Se avsnittene 10, 11) tallet, da falske kristne ble synlige i akeren, eller verden. (Matt 13:26) Pa 300- tallet var det blitt mange flere ugresslignende kristne enn salvede kristne. Du husker sikkert at slavene i lignelsenspurtesinherreomdeskullerykke opp ugresset. [2] (Matt 13:28) Hvordan reagerte herren? 4 Jesus sa om hveten og ugresset: «La begge deler vokse sammen inntil høsten.» Denne befalingen viser at det fra det første arhundre og fram til i dag alltid har vært noen salvede, hvetelignende kristne pa jorden. Noe som bekrefter denne konklusjonen, er at Jesus senere sa til disiplene: «Jeg er med dere alle dager inntil avslutningen pa 4. (a) Hvilken slutning kan vi trekke av det Herren, Jesus, svarte? (b) Nar kom de hvetelignende kristne til syne? tingenes ordning.» (Matt 28:20) SaJe- sus skulle vakeoverdesalvedekristne alle dager fram til endens tid. Men siden hveten ble overgrodd av ugresslignende kristne, vet vi ikke sikkert hvem som tilhørte hveteklassen i denne lange perioden. Noen tiar før høsttiden begynte, kom hveteklassen imidlertid til syne. Hvordan skjedde det? ET SENDEBUD RYDDER VEI 5 Flere hundre ar før Jesus fortalte illustrasjonen om hveten og ugresset, inspirerte Jehova sin profet Malaki til a forutsi begivenheter som har sammenheng med Jesu illustrasjon. (Les Malaki 3:1 4.) Døperen Johannes var det sendebudet som ryddet vei. (Matt 11:10, 5. Hvordan ble Malakis profeti oppfylt i det første arhundre? 10 VAKTT ARNET

11 1919 BLIR SAMLET I FORRADSHUSET: Salvede kristne blir samlet innidengjenopprettede menighet SKINNER KLART Kort tid før Harmageddon blir de trofaste salvede som er igjen pa jorden, samlet i himmelen HARMAGEDDON I Harmageddon blir ugresset kastet pailden HØSTTIDEN Samle hveten iforr adshuset (Matt 13:30) (Se avsnitt 12) De rettferdige skinner klart i Riket (Matt 13:43) (Seavsnittene16,17) Ugresset blir kastet i ildovnen (Matt 13:42) (Se avsnitt 15) 11) Da han stod fram i ar 29, var det like før det skulle begynne en domstid for nasjonen Israel. Jesus var det andre sendebudet som er nevnt i Malakis profeti. Han renset templet i Jerusalem to ganger først i begynnelsen av sin tjeneste og deretter i slutten av den. (Matt 21: 12, 13; Joh 2:14 17) Sa Jesu renselses- og domsarbeid strakte seg over en viss tid. 6 Hvordan har Malakis profeti fatt en større oppfyllelse? I tiarene før 1914 utførte C.T. Russell og hans nære medarbeidere et arbeid som lignet padet døperen Johannes utførte. Dette viktige arbeidet innebar a finne tilbake til bibelske sannheter. Disse bibelstuden- 6. (a) Hvordan har Malakis profeti fatt en større oppfyllelse? (b) I hvilken tidsperiode inspiserte Jesus det andelige tempel? (Se ogsa sluttnoten.) tene holdt fram den rette betydningen av Kristi gjenløsningsoffer, avslørte helveteslæren som løgn og forkynte at hedningenes tider snart skulle utløpe. Men det var mange religiøse grupper som hevdet a være Kristi etterfølgere. Saet viktig spørsmal matte besvares: Hvem blant disse gruppene var hveten? For a avgjøre det spørsmalet begynte Jesus a inspisere det andelige tempel i Inspeksjonen og renselsesarbeidet strakte seg over en viss tid fra 1914 til den første delen av [3] AR MED INSPEKSJON OG RENSING 7 Hva var det Jesus sadahanbegynte ainspisere?hans a en liten gruppe ivrige bibelstudenter som i godt 7. Hva var det Jesus sadahanbegynte ainspisere i 1914? 15. JULI

12 over 30 ar hadde brukt sine krefter og sine midler pa en imponerende forkynnelseskampanje. [4] Det mahaværten stor glede for Jesus og englene aseat disse relativt fa, men hardføre hvetestraene ikke var blitt kvalt av Satans ugress! Likevel ble det behov for a «rense Levis sønner», de salvede. (Mal 3:2, 3; 1. Pet 4:17) Hvorfor det? 8 I slutten av 1914 ble noen av bibelstudentene motløse fordi de ikke hadde kommet til himmelen. I 1915 og 1916 førte motstand fra krefter utenfra organisasjonen til at det ble gjort mindre i forkynnelsesarbeidet. Og enda verre var det at det etter bror Russells død i oktober 1916 oppstod motstand fra personer innenfor organisasjonen. Fire av de sju styremedlemmene i Watch Tower Bible and Tract Society protesterte mot avgjørelsen om at bror Rutherford skulle ta ledelsen. De prøvde askape splittelse blant brødrene, men i august 1917 forlot de Betel, noe som virkelig var en renselse! Noen av bibelstudentene sluttet ogsa atjenegudp agrunn av menneskefrykt. Men som et hele reagerte bibelstudentene positivt pajesu renselsesarbeid og gjorde de nødvendige forandringene. Jesu dom gikk derfor ut pa at de var hvete, sanne kristne, men han forkastet alle falske kristne, somomfattetalledemsomtilhørte kristenhetens kirkesamfunn. (Mal 3:5; 2. Tim 2:19) Hva skjedde videre? For a finne ut det skal vi se mer palignelsen om hveten og ugresset. HVASKJERETTERAT HØSTTIDEN HAR BEGYNT? 9 «Høstenerenavslutningp aentin- 8. Hvilken utvikling fant sted etter 1914? 9, 10. (a) Hva skal vi drøfte videre i artikkelen? (b) Hva var det første som skjedde i høsttiden? genes ordning», sa Jesus. (Matt 13:39) Denne høsttiden begynte i Vi skal nasep afemtingjesussaskulleskjei den tiden. 10 For det første: Ugresset blir sanket. Jesus sa: «I høsttiden vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter.» Etter 1914 begynte englene a sanke ugresslignende kristne ved a skille dem fra «rikets sønner», de salvede. Matt 13:30, 38, Etter hvert som sankingen fortsatte, ble skillet mellom de to gruppene stadig klarere. ( Ap 18:1, 4) I 1919 ble det tydelig at Babylon den store hadde falt. Hva var det som spesielt skilte de sanne kristne fra de falske? Forkynnelsesarbeidet. De som tok ledelsen blant bibelstudentene, begynte a legge vekt pa at det var viktig at man personlig deltok i forkynnelsesarbeidet. En brosjyre som kom ut i 1919, oppfordret for eksempel alle salvede kristne til a forkynne fra hus til hus. (To Whom the Work Is Entrusted) Den sa: «Arbeidet virker enormt, men det er Herrens arbeid, og med hans styrke vil vi utføre det. Du har det privilegium a delta i det.» Hvordan ble responsen? Fra da av trappet bibelstudentene opp forkynnelsesarbeidet, rapporterte The Watch Tower i Det gikk ikke lang tid før forkynnelsen fra hus til hus ble et kjennetegn pa disse trofaste kristne slik den er et kjennetegn padesannekristnedendagidag. 12 For det andre: Hveten blir samlet. Jesus befalte sine engler: «Ga...og samle hveten i mitt forradshus.» (Matt 13:30) Siden 1919 er salvede kristne blitt samlet inn i den gjenopprettede kristne menighet. For de salvede kristne 11. Hva er det som spesielt har skilt sanne kristne fra falske kristne helt fram til i dag? 12. Siden nar er hveteklassen blitt samlet? 12 VAKTT ARNET

13 Kristenhetens nære forbindelse med politiske ledere vil snart opphøre (Se avsnitt 13) som vil være i live pajordenvedslutten av denne tingenes ordning, vil den endelige innsamlingen finne sted nar de far sin himmelske belønning. Dan 7: 18, 22, For det tredje: De som ugresset er et bilde pa, grater og skjærer tenner. Hva skjer etter at englene har buntet sammen ugresset? Jesus sa om dem som utgjør ugresset: «De [skal] grate og skjære tenner.» (Matt 13:42) Skjer dette na? Nei. I dag sier kristenheten, som er en del av skjøgen, fremdeles om seg selv: «Jeg sitter som dronning, og jeg er ikke enke, og jeg skal aldri se sorg.» ( Ap 18:7) Ja, kristenheten føler i høy grad at den har kontroll, og ser til og med paseg selv som en «dronning» som har makt over de politiske lederne. De som ugresset er et bilde pa, føler seg overlegne degr ater ikke. Men det blir det snart en forandring pa. 14 Under den store trengsel, etter at all organisert falsk religion er blitt ødelagt, vil de som tilhørte en falsk religiøs organisasjon, søke skjul, men de vil 13. Hva forteller Apenbaringen 18:7 om den holdningen som skjøgen, eller Babylon den store, deriblant kristenheten, har i dag? 14. (a) Nar og hvorfor vil falske kristne «skjære tenner»? (b) Hvordan harmonerer var justerte forstaelse av Matteus 13:42 med det som star i Salme 112:10? (Se sluttnoten.) ikke finne et sikkert skjulested. (Luk 23: 30; Ap 6:15 17) Da, nar de innser at det ikke er mulig a unnslippe ødeleggelsen, vil de grate av fortvilelse og «skjære tenner» av sinne. Som Jesus forutsa i sin profeti om den store trengsel, vil de pa dette mørke tidspunktet «slasegselvi jammer». [5] Matt 24:30; Ap 1:7. 15 For det fjerde: Ugresset blir kastet i ildovnen. Jesus sa at englene skal kaste buntene med ugress i ildovnen. (Matt 13:42) Det betyr at de vil bli fullstendig tilintetgjort. De som tilhørte falske religiøse organisasjoner, vil altsa bli tilintetgjort i den siste delen av den store trengsel, Harmageddon. Mal 4:1. 16 For det femte: De rettferdige skinner klart. Jesus avsluttet sin profeti ved a si: «Da skal de rettferdige skinne sa klart som solen i sin Fars rike.» (Matt 13: 43) Nar og hvor vil det skje? Oppfyllelsen av dette hører fortsatt framtiden til. Jesus forutsa ikke noe som skjer pajor- den na, men noe som skal skje i him- melen i framtiden. [6] Legg merke til to grunner vi har til a trekke denne konklusjonen. 15. Hva vil skje med ugresset, og n ar vil det skje? 16, 17. (a) Hva var det siste Jesus nevnte i illustrasjonen? (b) Hvorfor trekker vi den slutning at oppfyllelsen av dette fortsatt hører framtiden til? 15. JULI

14 17 Vi kan ta «nar»-spørsm alet først. Jesus sa: «Da skal de rettferdige skinne sa klart som solen.» Ordet «da» peker tydeligvis tilbake pa den hendelsen Jesus nettopp hadde nevnt, nemligatugressetblekastetiildovnen. Dette skjer i den siste delen av den store trengsel. Det at de salvede skinner klart, maderforogs askjep aden tiden. Nar det gjelder «hvor»-spørsma- let, sa Jesus at de rettferdige skal «skinne... i sin Fars rike». Hva betyr det? Alle trofaste salvede som fremdeles er pa jorden etter at den første delen av den store trengsel er over, vil allerede ha blitt endelig beseglet. Savilde, slik det framgar av Jesu profeti om den store trengsel, bli samlet i himmelen. (Matt 24:31) Der skal de skinne «i sin Fars rike», og kort tid etter Harmageddon-krigen vil de salvede delta i «Lammets bryllup» som Jesu lykkelige brud. Ap 19:6 9. HVA DETTE BETYR FOR OSS 18 Hvordan har vi personlig ut- 18, 19. Hva har vi personlig igjen for aforst a Jesu lignelse om hveten og ugresset? bytte av det fine overblikket som denne lignelsen gir oss? Vi kan nevne tre ting. For det første gir det oss dypere innsikt. Lignelsen apenbarer en viktig grunn til at Jehova tillater det onde. Han «har tolerert vredens kar» for a berede «barmhjertighetens kar» hveteklassen. [7] (Rom 9:22 24) For det andre styrker det var tillit. Etter hvert som enden nærmer seg, vil vare fiender intensivere kampen mot oss, «men de vil ikke faovertaket».(les Jeremia 1:19.) Akkurat som Jehova opp gjennom tidene har beskyttet hveteklassen, vil var himmelske Far ved Jesus og englene være med oss «alle dager» framover. Matt 28: For det tredje hjelper lignelsen oss til aforst a hvem hveteklassen er. Hvorforerdetteviktig?Deternødvendig avitehvemdehvetelignende kristne er, for a finne svaret paet spørsmal Jesus stilte i sin omfattende profeti om de siste dager. Han spurte: «Hvemeregentligdentroogkloke slave?» (Matt 24:45) De to neste artiklene gir et godt svar pa det spørsmalet. SLUTTNOTER: (Leses som fotnoter sammen med de avsnittene de hører til.) Avsnitt 2: [1] Vi anbefaler deg afriske opp hva andre deler av lignelsen betyr, ved aleseartikkelen«derettferdige skal skinne saklartsomsolen»ivakt- tarnet for 15. mars Avsnitt 3: [2] Siden Jesu apostler var døde og de salvede som var igjen pajor- den,bleframstiltsomhvete,ikkesla- ver, er disse slavene et godt bilde pa englene. Senere i illustrasjonen blir det vist at de som sanker ugresset sammen, er engler. Matt 13:39. Avsnitt 6: [3] Dette er en justert forsta- else. Tidligere trodde vi at Jesu inspeksjon foregikk i Avsnitt 7: [4] Fra 1910 til 1914 leverte bibelstudentene nesten 4 millioner bøker og over 200 millioner traktater og brosjyrer. Avsnitt 14: [5] Dette er en justert forstaelse av Matteus 13:42. Tidligere har det statt i publikasjonene vare at falske kristne har gratt og skaret tenner iflereti ar fordi «rikets sønner» avslører dem som det de egentlig er «den ondes sønner». (Matt 13:38) Men det er verdt aleggemerketilatdet askjære tenner blir knyttet til tilintetgjørelse. Sal 112:10. Avsnitt 16: [6] Daniel 12:3 sier at «de som har innsikt [salvede kristne], skal skinne som det utstrakte roms glans». Mens de er pa jorden, gjør de dette ved a forkynne. Men Matteus 13:43 dreier seg om den tiden da de vil skinne klart i det himmelske rike. Tidligere trodde vi at begge skriftstedene sikter til det samme, nemlig forkynnelsesarbeidet. Avsnitt 18: [7] Se boken Nærm deg Jehova, sidene VAKTT ARNET

15 MANGE FAR MAT GJENNOM NOEN FA «Da [Jesus] hadde brutt brødene, delte han dem ut til disiplene, og disiplene delte dem ut til folkeskarene.» MATT14:19. HVA SVARER DU? Hvilket mønster fulgte Jesus de gangene han gav mat til folkeskarene? Hvordan brukte Jesus apostlene og de eldste i Jerusalem? Nar var tiden inne til at Jesus skulle utnevne en organisert kanal som skulle dele ut andelig mat? SE FOR deg situasjonen. (Les Matteus 14:14 21.) Det er rett før pasken i ar 32 evt. En folkemengde som bestar av omkring 5000 menn, foruten kvinner og sma barn, er sammen med Jesus og disiplene hans paet øde sted i nærheten av Betsaida, en landsby ved den nordlige bredden av Galilea-sjøen. 2 Jesus ser pa folkemengden og føler medlidenhet med alle menneskene. Han helbreder derfor de syke blant dem og lærer dem mange ting om Guds rike. Da det blir kveld, ber disiplene Jesus om a sende folkemengden bort, slik at folk kan ga til landsbyene i nærheten for akjøpesegnoe a spise. Men Jesus svarer: «Gi dere dem noe aspise.»dettem a virke forvirrende pa dem, for de har ikke mye mat tilgjengelig bare fem brød og to smafisker. 3 Jesu omtanke for folket far ham til autføreet mirakel det eneste miraklet som er omtalt av alle de fire evangelieskribentene. (Mark 6:35 44; Luk 9: 10 17; Joh 6:1 13) Jesus far disiplene sine til abefolkemengden legge seg ned i det grønne gresset, i grup- per pa 50 og 100. Etter ahauttaltenvelsignelsebegynner han a bryte brødene i mindre stykker og dele opp fiskene. Istedenfor a gi maten direkte til folket deler Jesus den sa ut til disiplene, og disiplene deler den ut til folkeskarene. Ved et mirakel blir det mer enn nok a spise for alle! Legg merke til at Jesus har gitt mat til flere tusen gjennom noen fa sine disipler. [1] 4 Jesus var enda mer opptatt av asørgefor andelig mat til sine etterfølgere. Han visste at det atatilseg andelig føde, de sannhetene som finnes i Guds Ord, fører til evig liv. (Joh 6:26, 27; 17:3) Den samme om Beskriv hvordan Jesus sørget for mat til en stor folkemengde i nærheten av Betsaida. (Se det første bildet i artikkelen.) 4. (a) Hva slags mat var Jesus enda mer opptatt av asørge for, og hvorfor? (b) Hva skal vi drøfte i denne studieartikkelen og i den neste? 15

16 tanken som fikk Jesus til asørgeforbrød og fisk til folkemengden, drev ham til personlig a bruke mange timer pa aundervisesineetterfølgere.(mark6:34) Men han var klar over at han snart skulle vende tilbake til himmelen. (Matt 16:21; Joh 14:12) Hvordan ville Jesus sørge for at hans etterfølgere pa jorden fortsatt skulle fa rikelig med andelig mat etter at han var kommet til himmelen? I trad med det han gjorde da han gav mat til folkeskarene, ville han gi mat til mange gjennom noen fa. Men hvem skulle utgjøre disse fa? Vi skal na se hvordan Jesus brukte noen fa til agi andelig mat til hans mange salvede etterfølgere i det første arhundre. I den neste artikkelen skal vi sadrøftedetfølg- ende spørsmalet, som er svært viktig for hver og en av oss: Hvordan kan vi finne ut hvem som utgjør de fa som Kristus gir oss andelig mat gjennom i dag? JESUS VELGER UT DE FA 5 Et ansvarsbevisst familieoverhode treffer tiltak for at familien hans skal fa sine behov dekket dersom han skulle dø. Jesus som skulle bli Hode for den kristne menighet traff pa lignende mate tiltak for a sørge for at hans etterfølgere skulle fa sine andelige behov dekket etter hans død. (Ef 1:22) Omkring to ar før Jesus døde, traff han for eksempel en viktig avgjørelse. Han valgte ut de første av de fa som han senere skulle bruke til agimat til de mange. Tenk over hva som skjedde. 6 Etter at Jesus hadde bedt hele natten, samlet han disiplene sine, og blant dem valgte han ut tolv apostler. (Luk 6: 12 16) I de neste to arene hadde han et spesielt nært forhold til de tolv og underviste dem bade ved det han sa, og ved sitt 5, 6. (a) Hvilken viktig avgjørelse traff Jesus for a sørge for at hans etterfølgere skulle fari- kelig med andelig mat etter hans død? (b) Hvor- dan forberedte Jesus sine apostler paatde skulle ha en nøkkelrolle etter hans død? eksempel. Han visste at de hadde mye a lære, og i trad med det ble de fortsatt kalt «disipler», det vil si elever. (Matt 11:1; 20: 17)Hangavhverenkeltavdemverdifull veiledning og grundig opplæring i tjenesten. (Matt 10:1 42; 20:20 23; Luk 8:1; 9: 52 55) Det er tydelig at han forberedte dem pa at de skulle ha en nøkkelrolle etter at han døde og vendte tilbake til himmelen. 7 Hva slags rolle var det apostlene skulle ha? Da pinsedagen i ar 33 nærmet seg, forstod man tydelig at apostlene skulle ha et «tilsynsembete». (Apg 1:20) Men hva skulle de først og fremst være opptatt av? Vi finner en ledetrad i noe Jesus sa i en samtale med apostelen Peter etter sin oppstandelse. (Les Johannes 21:1, 2, ) Mens noen av de andre apostlene var til stede, sa Jesus til Peter: «Fø mine smasauer.»jesusvistemed dette at hans apostler skulle være blant de fa som han skulle bruke til agi andelig mat til de mange. Det Jesus sa, viser ogsa hvor høyt han elsker sine «smasauer». [2] DE MANGE FAR ANDELIG MAT FRA PINSEDAGEN AV 8 Fra og med pinsedagen i ar 33 brukte den oppstandne Kristus sine apostler som en kanal for agi andelig mat til de andre av sine salvede disipler. (Les Apostlenes gjerninger 2:41, 42.) Det er tydelig at denne kanalen ble anerkjent av de jødene og de proselyttene som ble andssalvede kristne den dagen. De «fortsatte a vie seg til apostlenes lære [«undervisning», fotn.]» uten a nøle. Ifølge en bibelkommentator kan det greske verbet som er gjengitt med «fortsatte a vie seg», innebære det avise«enurokkeligogbe- 7. Hvordan viste Jesus hva apostlene først og fremst skulle være opptatt av? 8. Hvordan viste de som kom til troen papin- sedagen, at de anerkjente den kanalen Kristus brukte? 16 VAKTT ARNET

17 Flere tusen fikk mat gjennom noen fa (Se avsnitt 4) sluttsom trofasthet mot en bestemt handlemate». De nye kristne hungret etter andelig føde, og de visste nøyaktig hvor denne føden var af a. Med en urokkelig lojalitet holdt de seg til apostlene for af a forklart det Jesus hadde sagt og gjort, og for af a nytt lys over betydningen av de skriftstedene som dreide seg om ham. [3] Apg 2: Apostlene hadde hele tiden klart for seg det ansvaret de hadde for aføjesu sauer. Legg for eksempel merke til hvordan de handterte en sensitiv sak som kunne ha virket splittende pa den nyopprettede menigheten. Saken dreide seg interessant nok om mat bokstavelig mat. Gresktalende enker ble oversett ved den daglige utdelingen av mat, mens hebraisktalende enker ikke ble oversett. Hvordan taklet apostlene denne ømtalige saken? «De tolv» utnevnte sju kvalifiserte brødre til a føre tilsyn med «denne nødvendige oppgaven», utdelingen av mat. De fleste av apostlene hadde sikkert vært med pa adeleutmattildefolkeskarene Jesus hadde mettet paenmirakuløs mate. Men na forstod de at det var vikti- 9. Hvordanvisteapostleneatdeheletiden hadde klart for seg det ansvaret de hadde for a fø Jesu sauer? gere at de konsentrerte seg om asørgefor andelig mat. De viet seg derfor til «ordets tjeneste». Apg 6: I ar 49 utgjorde «apostlene og de eldste i Jerusalem» et styrende rad. Pa dette tidspunktet bestod altsadetter a- det av de apostlene som fortsatt var i live, og noen andre kvalifiserte eldste. (Les Apostlenes gjerninger 15:1, 2.) Som menighetens Hode brukte Kristus denne lille gruppen kvalifiserte menn til atreffe avgjørelser i lærespørsmal. Han brukte dem ogsatil aledeogføretilsynmed forkynnelses- og undervisningsarbeidet. Apg 15:6 29; 21:17 19; Kol 1: Velsignet Jehova den ordningen hans Sønn brukte for agi andelig mat til menighetene i det første arhundre? Absolutt! Hvordan kan vi være sikker padet? Vi leser i Apostlenes gjerninger: «Som de [apostelen Paulus og hans reisefeller] na reiste gjennom byene, overgav de dem som var der, de forordninger som var blitt 10. HvordanbrukteKristusapostleneogde eldste i Jerusalem? 11, 12. (a) Hva er det som viser at Jehova velsignet den ordningen hans Sønn brukte for agi andelig mat til menighetene i det første arhundre? (b) Hvorfor kan vi si at det var lett asehvil- ken kanal Kristus brukte for agi andelig mat? 15. JULI

18 vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem, for at de skulle overholde dem. Derfor fortsatte menighetene virkelig abli gjort faste i troen og avokseitallfradag til dag.» (Apg 16:4, 5) Legg merke til at disse menighetene blomstret som følge av at de samarbeidet lojalt med det styrende rad i Jerusalem. Er ikke dette et bevis for at Jehova velsignet den ordningen hans Sønn brukte for agi andelig mat til menighetene? Husk at andelig framgang bare er mulig med Jehovas rike velsignelse. Ordsp 10:22; 1. Kor 3:6, Vi har sett at Jesus fulgte et bestemt mønster nar han sørget for bokstavelig og andelig mat til sine etterfølgere: Han gav mat til mange gjennom noen fa. Den gangen var det lett asehvilkenkanalhan brukte for agi andelig mat. Apostlene, som var de opprinnelige medlemmene av det styrende rad, kunne jo vise til synlige beviser for at de hadde Guds og Kristi støtte. «Ved apostlenes hender fortsatte det a skje mange tegn og varsler blant folket», sies det i Apostlenes gjerninger 5: 12. [4] De som ble kristne, hadde derfor ingen grunn til a spørre: Hvem er det egentlig Kristus bruker til a gi sine sauer mat? Men mot slutten av det første arhundre forandret situasjonen seg. DA DET VAR MYE UGRESS OG LITE HVETE 13 Jesus forutsa at den kristne menighetvillebliutsattforangrep.huskatjesus i sin profetiske illustrasjon om hveten og ugresset advarte om at det ville bli sadd ugress (falske kristne) i en aker der det nylig var blitt sadd hvete (salvede kristne). Han sa at de to gruppene skulle fa vokse side om side inntil høsttiden, som ville komme i «en avslutning 13, 14. (a) Hvilken advarsel gav Jesus om et angrep, og nar begynte det han sa, ag a i oppfyllelse? (b) Pahvilketom ater ville menigheten bli angrepet? (Se sluttnoten.) pa en tingenes ordning». (Matt 13:24 30, 36 43) Det gikk ikke lang tid før Jesu ord begynte ag a i oppfyllelse. [5] 14 Frafallet begynte allerede i det første arhundre, men Jesu trofaste apostler virket «som en tilbakeholdende kraft» de demmet opp for innflytelse og besmittelse fra falsk lære. (2. Tess 2:3, 6, 7) Men da den siste av apostlene døde, slo frafallet rot, og det florerte i en lang vekstperiode, som varte i mange hundre ar. I den perioden ble det mye ugress, og det var lite hvete. Det fantes ingen organisert kanal som jevnlig delte ut andelig mat. Dette skulle endre seg med tiden. Spørsmalet er: Nar? HØSTTIDEN HVEM SKULLE SØRGE FOR ANDELIG MAT? 15 Da det gikk mot slutten av vekstperioden, var det mange som viste stor interesse for Bibelens sannhet. Husk hva som skjedde i 1870-arene. Da kom en liten gruppe oppriktige, sannhetssøkende mennesker sammen og opprettet bibelklasser som var uavhengige av ugresset (falske kristne innenfor kristenhetens kirkesamfunn og sekter). Disse bibelstudentene, som de kalte seg, gransket omhyggelig Bibelen under bønn med et ydmykt hjerte og et apent sinn. Matt 11: Bibelstudentenes grundige studium av Bibelen gav svært gode resultater. Disse lojale mennene og kvinnene avslørte falske læresetninger og forkynte andelige sannheter. Bibelstudentene utgav ogsa bibelsk litteratur, som de distribuerte vidt og bredt. Mange som hungret og tørstet etter andelige sannheter, ble overbevist av det bibelstudentene forkynte, og følte at det traff hjertet deres. 15, 16. Hvilke resultater gav bibelstudentenes grundige studium av Bibelen, og hvilket spørsmal oppstar? 18 VAKTT ARNET

19 Det oppstar derfor et interessant spørsmal: Var bibelstudentene i arene før 1914 utnevnt til a være den kanalen som Kristus skulle gi sine sauer mat gjennom? Nei. Hveten og ugresset vokste fortsatt sammen, og ordningen med en kanal som skulle sørge for andelig mat, var bare i ferd med ataform.tidenvarenn a ikke inne til at de ugresslignende, falske kristne skulle bli skilt ut fra den sanne kristne hveten. 17 Som nevnt i den foregaende artikkelen begynte høsttiden i Fra og med det aret skjedde det en rekke viktige ting. Jesus ble innsatt som Konge, og de siste dager begynte. ( Ap 11:15) Fra 1914 til første del av 1919 foretok Jesus sammen med sin Far en høyst nødvendig inspeksjon og renselse av det andelige tempel. [6] (Mal 3:1 4) Sa, fra 1919 av, var tiden inne til a begynne a samle inn hveten. Var tiden endelig kommet til at Kristus skulle utnevne en organisert kanal som skulle dele ut andelig mat? Ja! 18 I sin profeti om endens tid forutsa Jesus at han skulle utnevne en kanal 17. Hvilke viktige ting skjedde fra og med 1914? 18. Hva forutsa Jesus at han skulle utnevne, og hvilket spørsmal var sentralt i begynnelsen av de siste dager? Idetførstearhundre var det tydelig hvem Jesus brukte til agimenighetenandelig mat (Se avsnitt 12) som skulle dele ut andelig «mat i rette tid». (Matt 24:45 47) Hvilken kanal ville han bruke? I trad med det mønsteret han fulgte i det første arhundre, ville han enda en gang gi mat til mange gjennom noen fa. Helt i begynnelsen av de siste dager var det sentrale spørsmalet: Hvem kommer til a utgjøre disse fa? Dette og andre spørsmal i forbindelse med Jesu profeti vil bli behandlet i den neste artikkelen. SLUTTNOTER: (Leses som fotnoter sammen med de avsnittene de hører til.) Avsnitt 3: [1] Ved en senere anledning, da Jesus mirakuløst sørget for mat til 4000 menn, foruten kvinner og barn, gav han igjen maten «til disiplene, og disiplene delte ut til folkeskarene». Matt 15: Avsnitt 7: [2] I Peters levetid hadde alle de sma sauene som skulle fa andelig mat, det himmelske hapet. Avsnitt 8: [3] Det at det sies at nye kristne «fortsatte a vie seg til apostlenes lære», eller «undervisning», viser at apostlene underviste pa regelmessig basis. Noe av det apostlene framholdt i sin undervisning, ble nedskrevet og bevart i de inspirerte bøkene som na er en del av De kristne greske skrifter. Avsnitt 12: [4] Det var ogsaandreenn apostlene som fikk mirakuløse andens gaver. Men det ser ut til at disse gavene i de fleste tilfeller ble gitt videre til andre enten direkte av en apostel eller i nærvær av en apostel. Apg 8:14 18; 10:44, 45. Avsnitt 13: [5] Apostelen Paulus ord i Apostlenes gjerninger 20:29, 30 viser at menigheten ville bli angrepet bade utenfra og innenfra. For det første ville falske kristne («ugress») «komme inn blant» de sanne kristne. For det andre ville noen blant dem selv bli frafalne og «tale forvrengte ting». Avsnitt 17: [6] Se artikkelen «Se, jeg er med dere alle dager» i dette nummeret, side 11, avsnitt JULI

20 «HVEM ER EGENTLIG DEN TRO OG KLOKE SLAVE?» «Hvem er egentlig den tro og kloke slave, som hans herre har satt over sine tjenestefolk?» MATT 24:45. KAN DU FINNE SVARENE? Hvem er den tro og kloke slave? Hvem er tjenestefolkene, og n ar satte Jesus den tro og kloke slave over dem? N ar vil Kristus sette den tro og kloke slave over alt det han eier, og hva omfatter det han eier? «BRØDRE, jeg har ikke tall pa hvor mange ganger dere har gitt meg artikler som har inneholdt akkurat det jeg har trengt, nar jeg har trengt det som mest.» Slik uttrykte en søster sin verdsettelse i et brev til de brødrene som arbeider ved hovedkontoret vart. Kjenner du deg igjen i det hun skrev? Mange av oss gjør det. Burde det overraske oss? Egentlig ikke. 2 Den andelige maten vi far i rette tid, er et bevis for at Jesus, menighetens Hode, holder sitt løfte om agiossandeligføde.gjennomhvemgjørhandet? Da Jesus beskrev tegnet pasittnærvær,sahanathan ville bruke «den tro og kloke slave» til agisinetjenestefolk «mat i rette tid». [1] (Les Matteus 24:45 47.) Denne tro slaven er den kanalen Jesus bruker for agi andelig mat til sine sanne etterfølgere naiendens tid. Det er svært viktig at vi forstar hvem den tro slaven er. Vi er helt avhengige av denne kanalen for aha god andelig helse og et godt forhold til Gud. Matt 4:4; Joh 17:3. 3 Hvordan skal vi saforst a Jesu illustrasjon om den tro og kloke slave? Tidligere har vare publikasjoner sagt følgende: Papinsedageni ar 33 satte Jesus den tro slaven over sine tjenestefolk. Slaven star for alle salvede kristne pa jorden som gruppe betraktet pa et hvilket som helst tidspunkt siden da. Tjenestefolkene er de samme salvede som enkeltpersoner. I 1919 satte Jesus den tro slaven over «alt det han eier» alle Rikets interesser pajorden.menytterli- gere grundig studium og meditasjon under bønn har ført til at det naernødvendig ajusterev ar forstaelse av Jesu ord om den tro og kloke slave. (Ordsp 4:18) 1, 2. Gjennom hvilken kanal gir Jesus oss andelig mat i dag? Hvorfor er det viktig at vi forstar hvem som utgjør denne kanalen? 3. Hva har vare publikasjoner sagt nar det gjelder illustrasjonen om den tro og kloke slave? 20 VAKTT ARNET

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Kap. 29 Førstegrødens høytid

Kap. 29 Førstegrødens høytid Kap. 29 Førstegrødens høytid Da Jesus drog opp til Jerusalem, tok Han de tolv disiplene til side på veien og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til ypperste-prestene

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket?

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? 8 15. DESEMBER 2013 NR. 24 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 3. 9. februar Bli ikke hurtig brakt ut av fatning! SIDE 3 SANGER: 65, 59 10. 16. februar Vil du bringe ofre for Riket? SIDE 18 SANGER: 40,

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Kap. 49 Den levende Guds segl

Kap. 49 Den levende Guds segl Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 49 Den levende Guds segl For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå? (Åp. 6, 17) Dette spørsmålet blir stilt under det sjette segl, etter at Johannes

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. ISRAEL HVOR GÅR DU? 2 GUDS OPPRINNELIGE PLAN OG HENSIKT MED ISRAEL DEL II. Israel skulle være Guds tjener. Deres tjeneste skulle bestå i å bringe den kunnskap Gud hadde gitt dem i Sitt Ord ut til alle

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket»

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket» SATAN ARRESTERT Selve ordet «tusenårsriket» finnes ikke i Bibelen, men ett sted omtales en periode på tusen år. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Daniels 70 årsuker. Israels tilmålte tid mot fullendelsen

Daniels 70 årsuker. Israels tilmålte tid mot fullendelsen Daniels 70 årsuker Israels tilmålte tid mot fullendelsen Skriftordet fra Daniel 24 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer

1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer 34567 15. DESEMBER 2015 NR. 24 1. 7. februar Jehova, en Gud som kommuniserer SIDE 3 8. 14. februar En levende oversettelse av Guds Ord SIDE 19 Utgave med stor skrift DEL 1 34567 DECEMBER 15, 2015 Vol.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

Kap. 52 Det endelige oppgjøret

Kap. 52 Det endelige oppgjøret Kap. 52 Det endelige oppgjøret Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen bolig, dem har Han bundet i evige lenker under mørke til dommen på den store dag. (Jud. 1, 6) Da Satan

Detaljer

Kap. 54 Løvhyttefesten

Kap. 54 Løvhyttefesten Kap. 54 Løvhyttefesten Avstå fra vrede, og la harmen fare! Bli ikke opprørt, så du ikke gjør det onde. For de som gjør ondt, skal utryddes. Men de som venter på Herren, de skal arve landet. Det er bare

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST 1) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DET PROFETISKE ORD 3) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP TIL JØDENES HISTORIE 2) Å KJENNE TIL OG HA

Detaljer