MA0908-EA Bruksanvisning - modul Viktig! Strøm nivåer. Hopper i 2-sekunders intervall.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MA0908-EA Bruksanvisning - modul 5089. Viktig! Strøm nivåer. Hopper i 2-sekunders intervall."

Transkript

1 MA0908-EA Bruksaisig - odul 5089 Gratulerer ed ytt ur! Dette uret ieholder ikke e bykode so korrespoderer ed UTC -3,5 tier. Dette betyr at de radiostyrte atotidsisigsfuksjoe ikke il ise korrekt tid for Newfoudlad i Caada. Viktig! His uret skal lagres oer leger tid, bør dette gjøres på et lyst sted. Dette er ed på å forhidre at strøe ikke reduseres. Lagres uret på et ørkt sted, eller brukes det på e slik åte at det sjeldet eller aldri blir ekspoert for lys, il batteriet ikke lades opp og uret slutter å fugere. Plasser uret slik at displayet er rettet ot e lyskilde år dette er ulig. Vær opperkso på at CASIO COMPUTER CO., LTD ikke ka holdes asarlig for skader eller tap so du eller tredjepart er utsatt for so et resultat a bruk a dette produktet eller pga. feil ed dette produktet. O bruksaisige z c Urets kapper ees i dee bruksaisige ed bokstaee A til D, so ist i illustrasjoee. Strø iåer z c Sekudiseres beegelser i tidisigs Mode il gi e idikasjo på strøiået. His sekudiserebeeger seg oralt i ett sekuds tri, er strøiået på iå 1. His sekudisere hopper i to-sekuders tri, er strøiået på iå 2, oe so er gaske lat. Utsett uret for lys så raskt so ulig for å lade batteriet. b Viser-fuksjoer z Tieiser Sekudiser c Miuttiser Viser i estre displaydel Idikerer ukedag og gjeldede Modus. b 24-Tiers iser: Idikerer tie for gjeldede 24-tiers tid. De lage side idikerer gjeldede tie ello 18:00 og 6:00. De korte side idikerer gjeldede tie ello 06:00 og 18:00. Høyre skieisere: Viser tide i 24-tiers forat, ahegig a gjeldee odus. Dag Dee bruksaisige beytter tallee so ist oefor til å idetifisere isere og idikatorer. Tig du bør kotrollere før bruk a uret 1. Hold ede C i to sekuder for å gå i i Tidisigs Modus, og deretter kotrollerer du beegelsee til sekudisere Beeger Sekudisere seg jet i ett-sekuds tri? NEI Hopper Sekudisere hert aet sekud eller har de stoppet helt opp? JA Batteriet er sakt. Lad opp uret ed å plassere det et sted hor det utsettes for lys. For er iforasjo, se Ladig a uret Uret er tilstrekkelig ladet. For iforasjo o ladig, se Ladig a uret. Gå til tri 2. JA NESTE 2. Kotroller hjeby og soertids istillige. Bruk fregagsåte uder Horda kofigurere bykode-istilliger for å kofigurere lokal bytid og soertid. Viktig! Korrekt ottak a sigaler for tidskalibrerig og erdestidsistilliger er ahegig a korrekt istillig a lokal bykode, tidisig og dato i Tidisigs Modus. Sørg for at disse kofigurasjoee er istilt korrekt. 3. Istill gjeldede tidisig. Å stille i riktig tid ed ottak a sigaler. Se Klargjørig for ottak a sigaler. Mauell istillig a tid. Se Mauell kofigurerig a tid- og dato-istilliger". Uret er å klart til bruk. For er iforasjo o urets radiostyrte tidisigsfuksjo, se Radiostyrt atoisk tidisig. Oppladig a uret Urskie er e solcelle so geererer strø fra lyskilder. Dee strøe lader et iebygdt batteri so gir strø til urets fuksjoer. Uret lader år det er utsatt for lys. Ladeguide Når uret ikke er i bruk bør du legge det slik at det blir utsatt for lys. Beste ladeforhold er his uret blir utsatt for så sterkt lys so ulig. (P.S. Ikke are) Sørg for at urskie ikke er blokkert for lys a eret år du har på deg uret. Uret ka gå i hileodus sel o det bare er delis blokkert. Adarsel! Vær opperkso på at uret ka bli eget art his det ligger ær e sterk lyskilde oer leger tid. Vær forsiktig så du ikke breer deg på uret. Uret blir særlig art his det utsettes for de følgede forholdee oer lag tid: På dashbordet på bil so er parkert i direkte sollys I ærhete a e glødelape I direkte sollys Niå Visers beegelse Fuksjosstatus 1 Noral. Alle fuksjoer aktiert 2 Sekudiser beeger seg i 2-sekuders iterall. Dag edres til 1 (hjeposisjo). Beeper og tidskalibrerigs sigal ottak er deaktiert. 3 Sekudiser stopper. z Tieiser og c Miuttiser stoppet Alle fuksjoer deaktiert. kl 12. Når strøiået faller til iå 3, il alle fuksjoer deaktieres, e uret il fortsette ed å ise tide itert i ca. e uke. His du lader batteriet ok opp i dee periode, il de aaloge isere beege seg autoatisk til korrekt istillig og oral tidisig il koe tilbake. Etter e uke il alle istilliger (ikludert tidisige) slettes. Opplastig a batteriet il tilbakestille alle istilliger til fabrikkes stadardistilliger. Strø gjeopprettigs Modus Uret er desiget til å skifte til strøgjeopprettigsodus so saser isere idlertidig år strøiået faller uder et bestet iå so skyldes stort forbruk a alartoe i e kort periode. Vær opperkso på at alle operasjoer il deaktieres år uret er i strøgjeopprettigsodus. Visere il flytte seg til de korrekte posisjoee og uret il gå tilbake til oral operasjo etter at strøe koer tilbake (etter ca.15 iutter). His uret plasseres et sted hor det er utsatt for lys, il gjeopprettig a strøe gå raskere. Ladetider Hopper i 2-sekuders iterall. Belysigsiå (lysstyrke) Daglig operasjo *1 Niå edrig *2 Niå 3 Niå 2 Niå 1 Sollys utedørs ( lu) 8 iutter 2 tier 23 tier Sollys utedørs ( lu) iutter 6 tier 90 tier Lys fra idu på e oerskyet dag (5,000 lu) 48 iutter 8 tier Fluorescerede lys iedørs (500 lu) 8 tier 92 tier ** 1 Ca. ekspoerigstid her dag for å geerere strø for oral daglige operasjoer. ** 2 ca. ekspoerigstid for å få strøe opp ett iå. Ekspoerigstidee so er ist i tabelle oefor, er ku for referase. Nøyaktige tall er ahegig a lysforholdee. For er iforasjo o operasjostider og daglige operasjosforhold, se Strøforbruk uder asittet Spesifikasjoer. Strøsparig Eergisparigsfuksjoe, år de er aktiert, il sette uret i hileodus o uret har ært i et ørkt oråde e stud. Tabelle edefor iser horda urets fuksjoer påirkes a hileodus. Det er to hileodus-iåer: sekudiser og fuksjo. Forløpt tid i ørke Fuksjo 60 til 70 iutter (sekudiserhileodus) adre egeskaper fugerer. Sekudiser er stoppet i kl 12-posisjo, alle Alle fuksjoer ikludert aalog tidisig er 6 eller 7 dager (fuksjos-hileodus) deaktiert. Iter tidisig fortsetter. Uret il ikke gå i hileodus ello kl og 21:59:00. Me his uret allerede er i hileodus år klokke blir 06.00, il det fortsette ed å ære det. Uret il ikke gå oer i Hileodus år uret er i Stoppeklokke Modus. Aslutt hileodus Flytt uret til et lyst oråde. Radiostyrt atoær tidisig Uret ottar et tidskalibrert sigal so oppdaterer tidisige. Me år du bruker uret utefor sigalorådet for sedere, å du stille tide auelt. Se "Mauell istillig a gjeldede tid og dato" for er iforasjo. Dette asittet forklarer horda uret oppdaterer tidsistilliger år lokal bykode befier seg i Japa, Nord-Aerika, Europa eller Kia og er e so støtter ottak a tidskalibrerigsigaler. His di hjeby kode er dee: Ka uret otta sigaler fra seere på disse stedee: LON, PAR, ATH Athor (Eglad), Maiflige (Tysklad) HKG Shagqiu City (Kia) TYO Fukushia (Japa), Fukuoka/Saga (Japa) HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC Fort Collis, Colorado (USA) Viktig! Orådee so dekkes a HNL og ANC ligger gaske lagt fra sedere, så uder bestete forhold ka det oppstå probleer ed ottak a sigalee. Når HNL eller HKG elges so lokal bykode, il bare tid og dato justeres a tidskalibrerigssigalet. Da å du auelt skifte ello oraltid og soertid, his dette er ødedig. Se Skifte ello oraltid og soertid i lokal bykode for iforasjo o horda dette gjøres. 1

2 Bruksaisig - odul 5089 Otretlig Mottaker Oråder Sigaler fra Storbritaia og Tysklad Sigaler fra Nord-Aerika Motta sigaler auelt 1. Hold ede A i Tidisigs Modus i to sekuder es Sekudisere går igjeo følgede sekes. Flytter seg til YES (eller Y for oe odeller) eller NO (N) for å idikere resultatet for siste ottak, så til READY (R). 2. Sekudisere idikerer gjeldede operasjo i uret. Athor 500 kiloeter kiloeter Athor-sigalet ka ottas i dette orådet. Sigaler fra Japa 500 kiloeter Fukuoka/Saga Maiflige Fukushia 500 kiloeter iles (3 000 kiloeter) 600 iles (1 000 kiloeter) Fort Collis Sigaler fra Kia Chagchu Beijig Shagqiu Shaghai Chegdu Hog Kog Når Sekudisere Betyr det dette: peker her: READY (R) Uret er klar til ottak. WORK (W) Mottak er i gag. JA (Y) Mottak er fullført NEI (N) Mottak islyktes a e eller ae gru. His sigal ottak er ustabilt, il Sekudiser beege seg ello WORK (W) og READY (R). 3. Mottak er fullført år Sekudisere flytter seg til JA(Y) eller NEI (N) i ca. 5 sekuder, for så å gjeoppta alig tidisig. Du ka returere til Tidisigs-odus auelt ed å trykke A år Sekudisere peker på JA (Y) eller NEI (N). Når ottaket er ellykket il uret justere tidisige i oeressteelse ed sigalee. Tidisige il ikke justeres his operasjoe islyktes. Trykk e a urets kapper for å abryte e ottakeroperasjo og returere til oralt tidisig-odus kiloeter kiloeter Sel år uret er ie orådet til e seder, ka sigalottak ære uulig pga. geografiske feoeer, strukturer, æret, tide på døget, radioforstyrrelser os. Sigalet blir sakere etter e astad på 500 k, oe so iebærer at de ete påirkigee oefor blir eda større. Sigalottak ka ære askelig ed distasee ist edefor uder bestete tider a året eller døget. Radioforstyrrelser ka også irke egatit i på ottakerforholdee. Maiflige (Tysklad) eller Athor (Eglad) sedere: 500 kiloeter (310 iles) Fort Collis (USA) seder: 600 iles (1,000 kiloeter) Fukushia eller Fukuoka/Saga (Japa) sedere: 500 kiloeter (310 iles) Shagqiu (Chia) seder: 500 kiloeter (310 iles) Fra og ed jauar 2009 beytter ikke Kia leger soertid. His Kia e gag i fretide besteer seg for å bruke soertid igje, il ekelte fuksjoer i dette uret ikke leger fugere korrekt. Klargjørig for ottak a sigaler 1. Kotroller at uret er i Tidisigs Modus. His det ikke er i tidisigs odus, holder du ede C i to sekuder. 2. Atee på dette uret fies på des kl 12-posisjo. Plasser uret so ist på bildet, ed urets 12-posisjo i retig a et idu. Sørg for at det ikke er oe etallobjekter i ærhete. Valigis er det bedre sigalforhold o atte. Klokke 12 Mottak a istilligs sigal tar fra 2 til 7 iutter, e ekelte gager tar eller det opp til 14 iutter. Uret å ikke ære i beegelse es de ottar sigalee (2-10 i.). Du å heller ikke trykke på oe a urets kapper i dee periode. Sigalottak ka ære askelig eller uulig uder forholdee so ees edefor. Ii eller ello bygiger I et kjøretøy I ærhete a kjøkkeutstyr, kotorutstyr eller obiltelefoer I ærhete a e byggeplass, flyplass eller adre steder ed elektrisk støy I ærhete a høyspet lediger Mello eller bak fjell 3. Ha du bør gjøre idere, er ahegig a o du bruker autoatisk eller auelt ottak. O autoottak: La uret ligge oer atte på det stedet du algte på tri 2. Se Autoottak for er iforasjo. Mauelt ottak: Gjeofør operasjoe i asittet Horda utføre auelt ottak". Auto Mottak Med autoottak il uret gjeoføre ottaksoperasjoe her dag autoatisk (opp til fe gager i Kia og seks gager adre steder) ello idatt og 5 a.. (ifølge tidisige i tidisigs odus). His et ottak er ellykket, il det ikke foretas flere ottaksoperasjoer sae dag. Når e kalibrerigstid er ådd, il uret otta kalibrerigssigalee ku his det er i tidisig-odus eller i erdestidodus. Mottaksoperasjoe er ikke gjeoført his e kalibrerigstid er ådd es du justerer istilligee på uret. Horda kotrollere resultatet til det siste ottaket I Tidisigs Modus trykker du A. Sekudisere flyttes til JA (Y) i ca 5 sekuder his det siste ottaket ar ellykket, eller NEI (N) his det ar islykket. Deretter il uret gå tilbake til oral tidisig. Du ka returere til Tidisigs-odus auelt ed å trykke A år Sekudisere peker på JA (Y) eller NEI (N). Sekudisere il peke på NEI (N) his du har justert tid og dato auelt side siste ottaksoperasjo. Radiostyrt atoær tidisig - forholdsregler Kraftige elektrostatiske ladiger ka føre til feilaktig istillig a tide. Sel o uret ottar sigalet på rett åte, ka isse forhold føre til at istillige blir feil ed opp til ett sekud. Uret er kostruert slik at det autoatisk oppdaterer dato og ukedag for periode 1. jauar, 2000 til 31. deseber Oppdaterig a dato ia sigalottak il ikke leger utføres f.o.. 1. jauar His du er i et oråde hor sigalottak ikke er ulig, il uret ise tide ed e presisjo so er oppgitt i asittet Spesifikasjoer. Mottaksoperasjoe er ikke akti uder følgede forhold. Ved strøiå 2 eller laere Når uret er i strø gjeopprettigs odus Når uret er i hileodus E ottaksoperasjo abrytes his e alar lyder uder operasjoe. Modus Referase guide Dette uret har fire Moduser. Valg a odus er ahegig a ha du øsker å bruke uret til. For å gjøre dette: Gå i i dette odus: Se gjeldede tid i di hjeby og i e a 29 adre byer rudt o i erde Se gjeldede dato i lokal bykode Istill lokal bykode og soertid Tidisigs Modus Gjeofør e tidskalibrerigsoperasjo Mauell istillig a tid og dato Bruk stoppeklokke til å åle forløpt tid Stoppeklokke Modus Velg e a 29 byer (tids soer) rudt o i erde og se tide i de algte bye. Verdestid Modus Velg soertid eller stadard tid for e tids soe. Still i e alar Alar Modus Velg et Modus I dette uret begyer alt Tidisigs Modus. Horda se urets åærede odus Kotroller posisjoe til Vestre skieiser so ist uder Horda elge odus. Horda gå tilbake til Tidisigs Modus fra adre odus Hold ie C i ca. 2 sekuder til Sekudisere returerer til kl

3 Bruksaisig - odul 5089 Valg a odus Trykk C for å skifte ello Modus so ist edefor. isere i estre displaydel idikerer det åærede algte odus. Tidisigs Modus Visere idikerer ukedag (SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA). Alar Modus Visere peker på ALM. C Stoppeklokke Modus Visere peker på 0. Verdestid Modus Visere peker på STD eller DST. Tidisig Bruk tidisig-odus for å se tidisig og dato. For å gå i i Tidisigs Modus fra adre odi, holder du ede C i ca. to sekuder. z b c Viser-fuksjoer z Tieiser Sekudiser c Miuttiser Viser i estre displaydel Idikerer ukedag. b 24-Tiers iser: Idikerer tie for gjeldede 24-tiers tid. De lage side idikerer gjeldede tie ello 18:00 og 6:00. De korte side idikerer gjeldede tie ello 06:00 og 18:00. Høyre skieisere: Idikerer åærede klokkeslett i Verdestid bye i 24-tiers forat. Dag Kofigurerig a lokaltid Der er 2 hjeby istilliger: Valg a aktuell hjeby og alg a ete stadard tid eller soertid (DST). Å kofigurere hjeby istilligee Dette uret har ige bykode so korrespoderer ed Newfoudlad. 1. Hold ede A i Tidisigs Modus i fe sekuder es Sekudisere går igjeo følgede sekes. Flytter seg til YES (eller Y for oe odeller) eller NO (N) for å idikere resultatet for siste ottak, så til READY (R), så til bykode for de algte hje by. Dette idikerer istilligs odus for bykode. Uret il også gå ut a istilligs-displayet autoatisk his du ikke trykker på oe a kappee ie to-tre iutter. For er iforasjo o bykoder, se "Bykodetabelle". z c 2. Edre lokal bykode ed å trykke D for å flytte Sekudisereed tide. Hold ede D itil Sekudiserepeker ot de bykode du øsker å gjøre til de lokale bykode. Her gag du edrer istilligee for bykode il z Tieiser, c Miuttiser, b 24-tiers iser og Dato flytte til gjeldede tid og dato for de bykode. Ikke utføre este operasjo før isere har stoppet. 3. Trykk B for å skifte ello oraltid og soertid på de algte bykode. b Når du elger hjeby kode il Vestre skieiseridikere o de gjeldede algte bykode er stilt i på (STD) eller soertid (DST). Vær opperkso på at du ikke ka skifte ello oraltid og soertid es koordiert uiersell tid (UTC) er algt so lokal bykode. 4. Trykk A år du er ferdig ed istilligee for å gå tilbake til Tidisigs Modus. Skifte ello alig tid og soertid i lokal bykode 1. Utfør tri 1 uder Istillig a bykoder. Her gag du elger e bykode il z Tieiser, c Miuttiser, og 24-tiers iser flyttes til gjeldede tid for de algte bykode. Ikke utføre este operasjo før isere har stoppet. Når du elger hjeby kode il Vestre skieiser idikere o de gjeldede algte bykode er stilt i på (STD) eller soertid (DST). 2. Trykk B for å skifte ello oraltid og soertid på de algte bykode. Vær opperkso på at du ikke ka skifte ello oraltid og soertid es koordiert uiersell tid (UTC) er algt so lokal bykode. 3. Når du er ferdig ed å istille tide, trykker du Afor å gå tilbake til Tidisigs Modus. Etter at du har spesifisert e bykode, il uret beytte UTC* til å berege åærede tid for adre tidssoer basert på istillige a lokal bykode. Valg a oe bykoder il autoatisk gjøre det ulig for uret å otta tidskalibrerigssigaler for det korrespoderede orådet. ** Koordiert uiersell tid (UTC) er de globale iteskapelige stadard for tidisig. Referasepuktet for UTC er Greewich i Lodo. Mauell istillig a gjeldede tid og dato Du ka kofigurere åærede tid og dato auelt år uret ikke ka otta tidskalibrerigssigaler. Horda edre istillig a tidisig auelt 1. Hold ede A i Tidisigs Modus i fe sekuder es Sekudisere går igjeo følgede sekes. Flytter seg til YES (eller Y for oe odeller) eller NO (N) for å idikere resultatet for siste ottak, så til READY (R), så til bykode for de algte hje by.. Vestre skieiser idikere o de gjeldede algte bykode er stilt i på stadard tid (STD) eller soertid (DST). 2. Edre status for soertid his dette er ødedig. For iforasjo o disse istilligee, se tri 2 og 3 uder Istillig a lokal bykode. I de følgede triee il hert trykk på C gå ello istilligee so ist edefor. Hjesteds by/dst Tier/Miutter År (10-tallet) z c b Dato År (1-tallet) Måed 3. Trykk C.. Sekudiser il flytte seg til kl. 12. Dette er istilligsdisplayet for tidisig. 4. Bruk D (+) og B ( ) for å stille tide (tier og iutter). Hert trykk på e a kappee il beege isere (z Tieisere og c Miuttisere) ett iutt fre. Hold ie D eller B for hurtig beegelse a z Tieisere og c Miuttisere. For å stoppe hurtigbeegelse trykker du på e a urets kapper.. b 24-tiers iser og z Tieiser il beege seg sykrot ed heradre Ved istillig a tide, å du sørge for at b 24-tiers iser iser korrekt a../p.. tie. His du il edre datoistillige på dette tidspuktet, trykker du C og gjeofører operasjoe fra og ed tri 3 uder Horda edre istillig a tidisig auelt. 5. Når du er ferdig ed å istille tide, trykker du A for å gå tilbake til Tidisigs Modus. Nå il Sekudisere beege seg autoatisk til 12-posisjoe og starte derfra. Horda edre istillig a dato auelt 1. Hold ede A i Tidisigs Modus i fe sekuder 00 es Sekudisere går igjeo følgede 10 sekes. 20 Flytter seg til YES (eller Y for oe odeller) 90 eller NO (N) for å idikere resultatet for siste ottak, så til READY (R), så til bykode for de algte hje by. 2. Trykk C 2 gager Sekudisere il beege seg til 10-tallet for istillig a gjeldede årstall. Dette er 70 istilligs odus for årstallet Årstall ka stilles i tidsperiode 2000 til Istillig a årstallet 3. Trykk D for 0 å flytte 1 Sekudisere 2 "ed klokke" til de peker på 10-tallet so du 9 3 øsker å edre. 4. Når du har algt 10-tallet for årstallet, trykk C. Sekudisere il beege 8 4 seg til 1-tallet for istillig a gjeldede årstall. 5. Trykk D for å flytte 7 5 Sekudisere "ed klokke" til de peker 6 på 1-tallet so du øsker å edre. Istillig a årstallet 3

4 Bruksaisig - odul 5089 Sep Okt Aug No Jul Des Ju Istillig a åed 6. Når du har algt 1-tallet for årstallet, trykk C. Ja Sekudisere il flytte seg til gjeldede Feb algte åed. Dette er istilligsdisplayet for åed. 7. Bruk D til å beege Sekudisere til aktuell Mar åed. 8. Trykk C år du er ferdig ed å skrie i Apr åed.. Sekudiser il flytte seg til kl. 12, og uret Mai går til istilligs odus for dato. 9. Bruk D (+) og B ( ) for å edre Dato istilligee. His du il edre istillige a tidisig på dette tidspuktet, trykker du C og gjeofører operasjoe fra og ed tri 3 uder Horda edre istillig a tidisig auelt. 10. Trykk A år du er ferdig ed istilligee for å gå tilbake til Tidisigs Modus. Nå il Sekudisere beege seg autoatisk til kl. 12 og starte derfra. Ukedage so idikeres a Vestre skieiser edres autoatisk i oeressteelse ed dato (år, åed og dag). Urets kaleder reger autoatisk ut skuddår og åeders legde. Når uret først er istilt, bør det ikke ære ødedig å stille det på ytt før ed skifte a batterier, eller år batteristyrke koer til iå 3. Bruk a stoppeklokke Uret åler forløpt tid og ellotider. Viser-fuksjoer Sekudiser: Idikerer stoppeklokkes 1/10-sekudtellig. Viser i estre displaydel: Idikerer stoppeklokkes 1/100-sekudtellig. Høyre skieisere Idikerer stoppeklokkes ålig a iutter og sekuder. Horda gjeoføre ålig a forløpt tid 1. Bruk C for å flytte Vestre skieiser til 0. Dette idikerer at uret er i Stoppeklokke Modus. 2. Nå ka du e a de følgede operasjoee i stoppeklokke-odus: Du il ikke ære i stad til å utføre oe stoppeklokke ålig es isere beeger seg tilbake til sie opprielige stilliger år du går i i Stoppeklokke Modus. Horda åle forløpt tid B B B B D Start Stop (Restart) (Stop) Nullstill Å pause i e ellotid B D B D Viseres orale beegelser il begye autoatisk etter fe sekuder. Start Mellotid Stop Nullstill Stoppeklokke ka idikere edgått tid opp til 23 iutter og 59,99 sekuder. I følgede tilfeller beeger urets isere seg, så å trykke D eller B il ikke utføre oe stoppeklokke ålig. Når isere beeger seg for å ise edgått tid etter at du har gått til stoppeklokke Modus Når uret skifter dato ed idatt Når stoppeklokke er startet il de fortsette itil du trykker B for å stoppe de, sel o du går ut a Stoppeklokke Modus og sel o tide år grese for ålig so er defiert oefor. Når du går i i Stoppeklokke Modus, il isere på klokke flytte til sie opprielige Stoppeklokke Modus posisjoer. His du ikke ullstilte stoppeklokke sist gag du brukte de, il isere returere til de posisjoee de ar i år du sist gikk ut a Stoppeklokke Modus. Sekudisere idikerer 1/10 -sekudtellig de første sekudee a e ålig a edgått tid. Etter det il isere stoppe på 0. 1/10-sekudtellig fortsetter itert etter de første sekudee og Sekudiser il forflyttes til åærede erdi år B (stopp) eller D (ellotid) trykkes. Sel o Vestre skieiser er stoppet es e ålig a edgått tid holder på, il uret ha kotroll på 1/100-sekud itert.. Vestre skieiser il hoppe til gjeldede 1/100-sekud år du stopper stoppeklokke eller utfører e ellotid ålig. Kotroll a gjeldede tid i e ae tidssoe Du ka bruke erdestid-odus til å se åærede tid i e a 29 tidssoer oer hele erde. Her tids soe har e "bykode" so er e 3 bokstaers forkortelse for de represetatie bye i soe. Bye so er algt i Verdestid Modus kalles for Verdestid by. Viser-fuksjoer Sekudiser: Idikerer gjeldede algte erdestid by. Viser i estre displaydel: Idikerer gjeldede STD stadard til eller DST soertid i de algte Verdestid bye. Høyre skieisere: Idikerer åærede klokkeslett i bykode for erdestid (World Tie City) i 24-tiers forat. Horda se tide i e ae tidssoe 1. Bruk C for å flytte Viser i estre displaydel til STD eller DST. Dette idikerer at uret er i Verdestid Modus. 2. Bruk D til å flytte Sekudisere til de bykode du øsker å bruke so erdestidbye.. Høyre skieisere il flytte seg til de gjeldede tid i de algte Verdestid bye. Nå il z Tieisere og c Miuttisere fortsette ed å idikere åærede lokaltid. For er iforasjo o bykoder, se "Bykodetabelle". His du tror at tide so idikeres for de algte Verdestid bye ikke er korrekt, skyldes dette est sasylig at det er oe feil ed istillige a lokal bykode (Hjeby kode). Bruk fregasåte uder Horda kofigurere bykodeistilliger for å kofigurere lokal bykode-istilliger. Å elge stadard tid eller soertid for e tids soe. 1. I Verdestid Modus brukes D til å elge de by kode so øskes å edre. Vet itil Visere i høyre displaydel koer til klokkeslettet til de algte erdestidbye. Du il ikke kue gjeoføre tri 2 i dee fregagsåte før isere stopper. 2. Hold ede A ca. to sekuder til uret piper. Dette il føre til at Visere i estre displaydel skifter ello DST (soertid) og STD (oraltid). Hold ie A i 2 sekuder Vær opperkso på at du ikke ka skifte ello STD stadard tid og DST soertid es UTC er algt so erdestid by. at STD (stadard tid)/dst (soertid) istilligee ku berører de gjeldede algte tidssoe. De adre bykodee forblir uforadret. Bytt ello lokalby og erdestidby Beytt fregagsåte edefor til å bytte ello lokaby og erdestidby. Dee egeskape ka ære praktisk år du reiser ofte ello to steder i forskjellige tidssoer. Det følgede eksepelet iser ha so skjer ed bytte a lokalby og erdestidby es lokalby er TYO (Tokyo) og erdestidby er NYC (New York). Lokalby Verdestidby Tokyo Før du bytter 10:08 p.. (Valig tid) New York Etter du har byttet 09:08 a.. (Soertid) Å bytte lokalby og erdestidby ed heradre erdestidbye so øskes. New York 09:08 a.. (Soertid) Tokyo 10:08 p.. (Valig tid) 1. I erdestid-odus brukes D til å elge de I dette ekseplet flytter du Sekudisere til NYC for å elge New York so erdestidbye. Vet itil Visere i høyre displaydel koer til klokkeslettet til de algte erdestidbye. Du il ikke kue gjeoføre tri 2 i dee fregagsåte før isere stopper. 2. Hold ede B i ca. tre sekuder til uret piper. Dette il gjøre erdestidbye (NYC i dette ekseplet) so di ye lokalby. Satidig il di lokalby so du algte i tri 2 (TYO i dette ekseplet) edres til erdestidby. Etter bytte ello lokalby og erdestidby il uret forbli i erdestidodus. Sekudisere il peke på de ye erdestidbye (TYO i dette ekseplet). Visere i høyre displaydel idikerer gjeldede tid i di ye erdestidby. His di åærede erdestidby støtter tidskalibrerigssigalottak og du gjør dee til di lokalby, il dette gjøre det ulig å otta sigaler for dee bye. 4

5 Bruksaisig - odul 5089 Bruk alare Når alare er aktiert il de lyde i ti sekuder her dag år tidisige koer til alartidspuktet. Dette il skje sel o uret ikke er i Tidisigs Modus. Viser-fuksjoer Sekudiser: Idikerer åærede alar a/påistillig (ON/OFF). Viser i estre displaydel: Peker på ALM. Høyre skieisere: Idikerer åærede alartidspukt i 24-tiersforat 1 5. Etter du har kotrollert at Viser i høyre displaydel er i korrekt utgagsposisjo trykker du C. Dette il føre Viser i estre displaydel til justerig a utgagsposisjo Visere i estre displaydels utgagsposisjo er korrekt his isere peker på kl 12-posisjoe. His de ikke gjør det, beytter du D eller B til å få de i 12-posisjo. 6. Etter du har kotrollert at Viser i estre displaydel er i korrekt utgagsposisjo trykker du C. Nå il uret gå til justerig a utgagsposisjoe for dag. Dato er i korrekt utgagsposisjo his de iser 1. His de ikke gjør det, beytter du D eller B til å få de i 1-posisjo. For å edre alaristillige 1. Bruk C for å flytte Vestre skieiser til ALM. Dette idikerer at uret er i Alar Modus. 2. Bruk D (+) og B (-) for å stille alar tide (tier og iutter). Hert trykk på e a kappee il beege Visere i høyre displaydel ett iutt fre. Holder du ede D eller B il isere beege seg i høyere hastighet i de aktuelle retige. For å stoppe hurtigbeegelse trykker du på e a urets kapper. Alare tar utgagspukt i tidisige i Tidisigs Modus. His du ikke rører urets kapper i to-tre iutter i alar-odus, il det autoatisk gå ut a istilligsodus. Slå a og på alare I alar-odus trykker du A for å skifte ello på (ON) og a (OFF). Sekudisere il idikere åærede a/på-istillig. Horda stoppe alare Trykk på e a urets kapper. Justerig a utgagsposisjoee Sterk agetise og påirkig ka føre til at isere og/eller datoisig ikke il ise korrekt, sel o uret er i stad til å otta sigaler. His dette forekoer å du gjeoføre lokalby-istilligee so ises i dette asittet. Det er ikke beho for å justere utgagsposisjoee derso tid og dato er riktig. Når du er koet i i istilligs odus for lokal tid i tri 1 i de følgede operasjoe, ka du alltid trykke A for å gå tilbake til Tidisigs Modus. Uret il gå tilbake til Tidisigs Modus autoatisk his ikke oe kapper beyttes i et par iutter es uret står i istilligs odus for lokaltid. Uasett il eher edrig so er utført før uret returerer til tidisig gjelde. Å justere utgagsposisjoee z c 1. Hold ie C i ca. 2 sekuder til Sekudisere stopper og så starter igje. 2. Hold ie D i ca. 3 sekuder. Sekudiser il begye å flytte på seg år du trykker D. Hold D ie til Sekudisere stopper. Nå er uret i odus for utgagsposisjo. Uret il også gå ut a istilligs-displayet autoatisk his du ikke trykker på oe a kappee ie to-tre iutter. Først er istillige a utgagsposisjo for b Sekudisere. His Sekudisere beeger seg til 12-posisjoe er de i korrekt utgagsposisjo. His de ikke gjør det, beytter du D til å få de i 12-posisjo. Hert trykk på C i istilligsodus for utgagsposisjoe il bla gjeo istilligsalteratiee so ist edefor. Sekud z Tier/ c Miutt/ b 24-tier Høyre skieisere Dag Vestre skieiser Når du justerer utgagsposisjoe for e iser eller datoe, abefales det at du, etter at justerig er ferdi, trykker på B for å flytte istillige ett skritt tilbake. Trykk D igje for å returere til utgagsposisjoe. Dette er ed på å sikre est ulig øyaktig justerig a utgagsposisjoee. z c 3. Etter du har kotrollert at Sekudisere er i korrekt utgagsposisjo trykker du C. Nå il uret skifte til istillig a utgagsposisjoe til z Tieiser og c Miuttiser. z Tieiser og c Miuttiser er i korrekte utgagsposisjo his de har beeget seg til 12-posisjoe.. b 24-tiers iser il også beege seg sae ed z Tieiser og ka ikke justeres alee. His isere ikke peker korrekt ei, brukes D (+) og B (-) til å flytte de til deres korrekte utgagsposisjoer. b 4. Trykk C år du er ferdig. Dette il føre Viser i høyre displaydel til justerig a utgagsposisjo. Høyre skieisere er i korrekte utgagsposisjoer his de har beeget seg til 24. His isere ikke står riktig, brukes D (+) og B ( ) til å flytte de til Trykk A for å returere til Tidisigs Modus.. Dato iser gjeldede dato, og z Tieiser og c Miuttiser iser gjeldede tid. Vet til alle beegelser er opphørt. Spørsål og sar Viseres beegelser og posisjoer Jeg et ikke leger hilke odus uret er i. Se Horda elge et odus For å gå direkte i i Tidisigs Modus fra adre odi, holder du ede C i ca. to sekuder. Sekudiser beeger seg i tri på to sekuder. Alle urets isere stopper på 12-posisjoe og ige a kappee fugerer. Batteriet ka ære sakt. Fortsett ed å utsette uret for lys itil Sekudisere begyer å beege seg oralt i tri på et sekud. Visere begyte plutselig å beege seg raskt, sel o jeg ikke har utført oe operasjoer. Årsakee ka ære e a følgede: Uasett er slik beegelse ikke e feil ed uret og bør opphøre ie kort tid Uret har ettopp ært i hileodus. Istillige a tidisig rett etter e ellykket autoatisk tidskalibrerig ed ottak a tidssigaler. Uret går autoatisk tilbake til Tidisigs Modus fra Alar Modus. Visere stoppet plutselig. Kappe-fuksjoee ka heller ikke brukes. Det ka ære at uret er i strø gjeopprettigs odus. Ikke utfør oe operasjoer itil isere har beeget seg tilbake til orale posisjoer (ca. 15 iutter). Visere bør returere til korrekte posisjoer år uret fugerer oralt igje. For å hjelpe til ed dette ka uret plasserer på et sted hor det er godt ed lys. Tide aiker ed age tier fra korrekt tid. Kaskje istillig a hjeby er feil. Kotroller istillig a lokal bykode og korriger de his ødedig. Tidisige aiker ed é tie fra korrekt tid. His du bruker uret i et oråde hor det ka otta sigaler, se Istillig a hjeby. His du bruker uret i et oråde hor det ikke ka otta sigaler, ka det ære at du å edre di lokale tidssoes oraltid STD eller soertid DST auelt. Beytt fregagsåte uder Skifte ello stadard tid og soertid for hjeby kode for å edre istillig a STD/DST. Visere og/eller dag-idikasjoer er deaktiet. Dette ka ære e idikasjo på at uret har blitt utsatt for agetise eller et kraftig støt, so så har forårsaket probleer ed korrekt posisjo a isere. Juster urets isere og istillig a utgagsposisjoe for dag. Verdestid Modus Verdestid Modus so idikeres a Høyre skieisere i Verdestid Modus er é tie feil i forhold til de riktige tide i de algte Verdestid bye. STD (stadard tid)/dst (soertid) istilligee til de algte erdestidbye ka ære feil. Velg riktig STD (stadard tid)/dst (soertid) istillig. Verdestide so idikeres a Visere i høyre displaydel i erdestid-odus er a. Kaskje de lokale bykode er feil. Kotroller istillig a lokal bykode og korriger de his ødedig. Ladig Uret går ikke tilbake til orale operasjoer etter at jeg har utsatt det for lys. Dette ka skje år strøiået faller til iå 3. Fortsett ed å utsette uret for lys itil Sekudisere begyer å beege seg oralt i tri på et sekud.. Sekud isere begyer å beege seg i ett sekuds tri, e plutselig går de tilbake og begyer ed to sekuders tri igje. Uret er est sasylig ikke ok oppladet eå. Fortsett å utsette uret for lys. Tidskalibrerigssigal Iforasjoe i dette asittet gjelder bare his LON, PAR, ATH, HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC, HKG, eller TYO er algt so hjeby. Du å justere åærede tid auelt his du har algt adre byer so lokal bykode. Sekud isere idikerer NO (N) år jeg sjekker resultatet a siste sigalottakoperasjo. Du bærer eller beeger uret eller utfører kappe-operasjoer uder sigalottakoperasjoe. Uret er i et oråde hor det er dårlig ottakerforhold. Du er i et oråde hor sigalottak ikke er ulig (a e eller ae gru). Kalibrerigssigalet er ikke sedt a e eller ae gru. Løsig La uret ære i et oråde hor ottaksforholdee er gode es sigal ottaks operasjo utføres. Se Otretlig ottakeroråde Se ettside til orgaisasjoe so edlikeholder tidskalibrerigssigalet o iforasjo o edetider. Prø igje seere. Nåærede tidsistillig edrer seg etter at jeg istiller de auelt. Du ka ha uret kofigurert for autoottak for tidskalibrerigssigalet, oe so il føre til at tide justeres autoatisk etter lokal bykode. His dette fører til feil tidsistillig å du kotrollere de algte lokale bykode og edre de o ødedig. 5

6 Bruksaisig - odul 5089 Tidisige aiker ed é tie fra korrekt tid. Sigalottak på e dag hor skifte ello STD (alig tid)/dst (soertid) a e eller ae gru ikke har lykkes. Løsig Utfør operasjoe uder Klargjørig for ottak a sigaler. Tidsistillige il justeres autoatisk så sart sigalottaket er ellykket. His du ikke er i stad til å otta tids kalibrerigs sigalet, edrer du STD (stadard tid)/dst (soertid) auelt. Autoottak utføres ikke eller jeg ka ikke utføre auelt ottak. Løsig Autoottak utføres ikke es uret er i Uret er i stoppeklokke odus. Stoppeklokke Modus. His det ikke er i Tidisigs Modus, holder du ede C i to sekuder. Lokal bykode er feil. Kotroller istillig a lokal bykode og korriger de his ødedig. Det er ikke ok strø for sigalottak. Utsett uret for lys for å lade det opp. Sigalottak blir utført e tid og/eller dag er feil. Lokal bykode er feil. Dette ka ære e idikasjo på at uret har blitt utsatt for agetise eller et kraftig støt, so så har forårsaket probleer ed korrekt posisjo a isere. Løsig Kotroller istillig a lokal bykode og korriger de his ødedig. Juster utgagsposisjoe for urets isere og dag. Bykodetabelle Bykode By UTC forskjell/ GMT differase PPG Pago Pago -11 HNL Hoolulu -10 ANC Achorage -9 LAX Los Ageles -8 DEN Deer -7 CHI Chicago -6 NYC New York -5 SCL Satiago -4 RIO Rio De Jaeiro -3 FEN Ferado de Noroha -2 RAI Praia -1 UTC LON Lodo 0 PAR Paris +1 ATH Athe +2 Bykode By UTC forskjell/ GMT differase JED Jeddah +3 THR Tehra +3,5 DXB Dubai +4 KBL Kabul +4,5 KHI Karachi +5 DEL Delhi +5,5 DAC Dhaka +6 RGN Yago +6,5 BKK Bagkok +7 HKG Hog Kog +8 TYO Tokyo +9 ADL Adelaide +9,5 SYD Sydey +10 NOU Nouea +11 WLG Welligto +12 Basert på data fra deseber Reglee for kotroll a globale tider (GMT-forskjeller og UTC) i forhold til soertid bestees a det ekelte lad. Spesifikasjoer Nøyaktighet ed oralteperatur: ±15 sekuder i åede (ute sigal kalibrerig) Tidisig: Tie, iutter (iser beeger seg hert 10. sekud), sekuder, 24-tiers forat, ukedag Kaledersyste: Full autokaleder forhåds prograert for periode 2000 til Aet: Lokal bykode (elg ello 29 bykoder og koordiert uiersell tid (UTC), soertid/oraltid Tidsistillig sigalottak: Autoottak opp til seks tier o dage (fe gager for kiesiske kalibrerigssigaler, år et ottak lykkes il de resterede ikke fie sted), auelt ottak Hor tidskalibrerigssigaler ka ottas fra: Maiflige, Tysklad (Kall Sig: DCF77, Frekes: 77.5 khz); Athor, Eglad (Kall Sig: MSF, Frekes: 60.0 khz); Fukushia, Japa (Kall Sig: JJY, Frekes: 40,0 khz); Fukuoka/Saga, Japa (Kall Sig: JJY, Frekes: 60.0 khz); Fort Collis, Colorado, USA (Kall Sig: WWVB, Frekes: 60.0 khz); Shagqiu By, Hea Prois, Kia (Kall Sig: BPC, Frekes: 68.5 khz) Stoppeklokke: Målekapasitet: Måle ehet: 1/100 sekud Måle odus: Forløpt tid, ellotid Verdestid: 29 byer (29 tids soer) og koordiert uiersell tid Aet: Skifte ello oraltid og soertid, skifte ello lokal bykode og erdestidby Alar: Daglig alar Aet: Strøsparig Strø: Solceller og et oppladbart batteri Et fulladet batteris ca. operasjostid: 5 åeder (ute at det utsettes for lys etter full ladig; 10 sekuders alar og et sigalottak so arer ca. 4 iutter per dag) 6

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Bruksanvisning - modul xxxx

Bruksanvisning - modul xxxx Modul Nr. 3427 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3419

Bruksanvisning - modul 3419 Gratulerer med nytt ur! Bluetooth er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. i USA. N-1 Mobil Link Funksjon ette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Metdedkuet Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige SSØ 01/2008, 2. pplag 3000 eks. Risikstyrig i state Hådterig av risik i ål- g resultatstyrige Frrd Ka du s leder svare på følgede

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver,

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3425

Bruksanvisning - modul 3425 ASIO OMPUTER O., LT. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 3425 Modu Nr. 3425 Norsk Brukermanua 5 E Bi kjent med uret Gratuerer med nytt ur! u får størst utbytte av uret hvis du eser

Detaljer

en av de sprekeste Side 12 og 13 en av de billigste Side 16 og 17 strengere eu-kontroll Side 15

en av de sprekeste Side 12 og 13 en av de billigste Side 16 og 17 strengere eu-kontroll Side 15 Bil og motor e av de sprekeste Side 12 og 13 e av de billigste Side 16 og 17 stregere eu-kotroll Side 15 12 B I L O G M O T O R KRAGERØ BLAD VESTMAR TORSDAG 27. FEBRUAR 2014 Her går det bokstave talt over

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: 1 97045001 3 mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier

GEIGER-GJ56..e med elektronisk endebryter for persienner og sjalusier Persieemotor: GEGER-GJ56..e med elektroisk edebryter for persieer og sjalusier DE EN CZ NL Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu Origiele motage-

Detaljer

iseries Innføring i iseries

iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries iseries Innføring i iseries Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. All rights resered. Innhold Kapittel 1. Innføring i iseries 400..........................

Detaljer

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, versjon 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Distribusjonshåndbok, ersjon 1.1 Resirkulering a maskinare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for afallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON BRUKSANVISNING NO idect M1 System DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON Nr: - BRUKSANVISNING idect M1 System Digital og trådløs telefon Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Brukerhåndbok i Query/400

Brukerhåndbok i Query/400 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 iseries Brukerhåndbok i Query/400 Versjon 5 Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. All rights resered. Innhold Om Brukerhåndbok i

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer