MA0908-EA Bruksanvisning - modul Viktig! Strøm nivåer. Hopper i 2-sekunders intervall.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MA0908-EA Bruksanvisning - modul 5089. Viktig! Strøm nivåer. Hopper i 2-sekunders intervall."

Transkript

1 MA0908-EA Bruksaisig - odul 5089 Gratulerer ed ytt ur! Dette uret ieholder ikke e bykode so korrespoderer ed UTC -3,5 tier. Dette betyr at de radiostyrte atotidsisigsfuksjoe ikke il ise korrekt tid for Newfoudlad i Caada. Viktig! His uret skal lagres oer leger tid, bør dette gjøres på et lyst sted. Dette er ed på å forhidre at strøe ikke reduseres. Lagres uret på et ørkt sted, eller brukes det på e slik åte at det sjeldet eller aldri blir ekspoert for lys, il batteriet ikke lades opp og uret slutter å fugere. Plasser uret slik at displayet er rettet ot e lyskilde år dette er ulig. Vær opperkso på at CASIO COMPUTER CO., LTD ikke ka holdes asarlig for skader eller tap so du eller tredjepart er utsatt for so et resultat a bruk a dette produktet eller pga. feil ed dette produktet. O bruksaisige z c Urets kapper ees i dee bruksaisige ed bokstaee A til D, so ist i illustrasjoee. Strø iåer z c Sekudiseres beegelser i tidisigs Mode il gi e idikasjo på strøiået. His sekudiserebeeger seg oralt i ett sekuds tri, er strøiået på iå 1. His sekudisere hopper i to-sekuders tri, er strøiået på iå 2, oe so er gaske lat. Utsett uret for lys så raskt so ulig for å lade batteriet. b Viser-fuksjoer z Tieiser Sekudiser c Miuttiser Viser i estre displaydel Idikerer ukedag og gjeldede Modus. b 24-Tiers iser: Idikerer tie for gjeldede 24-tiers tid. De lage side idikerer gjeldede tie ello 18:00 og 6:00. De korte side idikerer gjeldede tie ello 06:00 og 18:00. Høyre skieisere: Viser tide i 24-tiers forat, ahegig a gjeldee odus. Dag Dee bruksaisige beytter tallee so ist oefor til å idetifisere isere og idikatorer. Tig du bør kotrollere før bruk a uret 1. Hold ede C i to sekuder for å gå i i Tidisigs Modus, og deretter kotrollerer du beegelsee til sekudisere Beeger Sekudisere seg jet i ett-sekuds tri? NEI Hopper Sekudisere hert aet sekud eller har de stoppet helt opp? JA Batteriet er sakt. Lad opp uret ed å plassere det et sted hor det utsettes for lys. For er iforasjo, se Ladig a uret Uret er tilstrekkelig ladet. For iforasjo o ladig, se Ladig a uret. Gå til tri 2. JA NESTE 2. Kotroller hjeby og soertids istillige. Bruk fregagsåte uder Horda kofigurere bykode-istilliger for å kofigurere lokal bytid og soertid. Viktig! Korrekt ottak a sigaler for tidskalibrerig og erdestidsistilliger er ahegig a korrekt istillig a lokal bykode, tidisig og dato i Tidisigs Modus. Sørg for at disse kofigurasjoee er istilt korrekt. 3. Istill gjeldede tidisig. Å stille i riktig tid ed ottak a sigaler. Se Klargjørig for ottak a sigaler. Mauell istillig a tid. Se Mauell kofigurerig a tid- og dato-istilliger". Uret er å klart til bruk. For er iforasjo o urets radiostyrte tidisigsfuksjo, se Radiostyrt atoisk tidisig. Oppladig a uret Urskie er e solcelle so geererer strø fra lyskilder. Dee strøe lader et iebygdt batteri so gir strø til urets fuksjoer. Uret lader år det er utsatt for lys. Ladeguide Når uret ikke er i bruk bør du legge det slik at det blir utsatt for lys. Beste ladeforhold er his uret blir utsatt for så sterkt lys so ulig. (P.S. Ikke are) Sørg for at urskie ikke er blokkert for lys a eret år du har på deg uret. Uret ka gå i hileodus sel o det bare er delis blokkert. Adarsel! Vær opperkso på at uret ka bli eget art his det ligger ær e sterk lyskilde oer leger tid. Vær forsiktig så du ikke breer deg på uret. Uret blir særlig art his det utsettes for de følgede forholdee oer lag tid: På dashbordet på bil so er parkert i direkte sollys I ærhete a e glødelape I direkte sollys Niå Visers beegelse Fuksjosstatus 1 Noral. Alle fuksjoer aktiert 2 Sekudiser beeger seg i 2-sekuders iterall. Dag edres til 1 (hjeposisjo). Beeper og tidskalibrerigs sigal ottak er deaktiert. 3 Sekudiser stopper. z Tieiser og c Miuttiser stoppet Alle fuksjoer deaktiert. kl 12. Når strøiået faller til iå 3, il alle fuksjoer deaktieres, e uret il fortsette ed å ise tide itert i ca. e uke. His du lader batteriet ok opp i dee periode, il de aaloge isere beege seg autoatisk til korrekt istillig og oral tidisig il koe tilbake. Etter e uke il alle istilliger (ikludert tidisige) slettes. Opplastig a batteriet il tilbakestille alle istilliger til fabrikkes stadardistilliger. Strø gjeopprettigs Modus Uret er desiget til å skifte til strøgjeopprettigsodus so saser isere idlertidig år strøiået faller uder et bestet iå so skyldes stort forbruk a alartoe i e kort periode. Vær opperkso på at alle operasjoer il deaktieres år uret er i strøgjeopprettigsodus. Visere il flytte seg til de korrekte posisjoee og uret il gå tilbake til oral operasjo etter at strøe koer tilbake (etter ca.15 iutter). His uret plasseres et sted hor det er utsatt for lys, il gjeopprettig a strøe gå raskere. Ladetider Hopper i 2-sekuders iterall. Belysigsiå (lysstyrke) Daglig operasjo *1 Niå edrig *2 Niå 3 Niå 2 Niå 1 Sollys utedørs ( lu) 8 iutter 2 tier 23 tier Sollys utedørs ( lu) iutter 6 tier 90 tier Lys fra idu på e oerskyet dag (5,000 lu) 48 iutter 8 tier Fluorescerede lys iedørs (500 lu) 8 tier 92 tier ** 1 Ca. ekspoerigstid her dag for å geerere strø for oral daglige operasjoer. ** 2 ca. ekspoerigstid for å få strøe opp ett iå. Ekspoerigstidee so er ist i tabelle oefor, er ku for referase. Nøyaktige tall er ahegig a lysforholdee. For er iforasjo o operasjostider og daglige operasjosforhold, se Strøforbruk uder asittet Spesifikasjoer. Strøsparig Eergisparigsfuksjoe, år de er aktiert, il sette uret i hileodus o uret har ært i et ørkt oråde e stud. Tabelle edefor iser horda urets fuksjoer påirkes a hileodus. Det er to hileodus-iåer: sekudiser og fuksjo. Forløpt tid i ørke Fuksjo 60 til 70 iutter (sekudiserhileodus) adre egeskaper fugerer. Sekudiser er stoppet i kl 12-posisjo, alle Alle fuksjoer ikludert aalog tidisig er 6 eller 7 dager (fuksjos-hileodus) deaktiert. Iter tidisig fortsetter. Uret il ikke gå i hileodus ello kl og 21:59:00. Me his uret allerede er i hileodus år klokke blir 06.00, il det fortsette ed å ære det. Uret il ikke gå oer i Hileodus år uret er i Stoppeklokke Modus. Aslutt hileodus Flytt uret til et lyst oråde. Radiostyrt atoær tidisig Uret ottar et tidskalibrert sigal so oppdaterer tidisige. Me år du bruker uret utefor sigalorådet for sedere, å du stille tide auelt. Se "Mauell istillig a gjeldede tid og dato" for er iforasjo. Dette asittet forklarer horda uret oppdaterer tidsistilliger år lokal bykode befier seg i Japa, Nord-Aerika, Europa eller Kia og er e so støtter ottak a tidskalibrerigsigaler. His di hjeby kode er dee: Ka uret otta sigaler fra seere på disse stedee: LON, PAR, ATH Athor (Eglad), Maiflige (Tysklad) HKG Shagqiu City (Kia) TYO Fukushia (Japa), Fukuoka/Saga (Japa) HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC Fort Collis, Colorado (USA) Viktig! Orådee so dekkes a HNL og ANC ligger gaske lagt fra sedere, så uder bestete forhold ka det oppstå probleer ed ottak a sigalee. Når HNL eller HKG elges so lokal bykode, il bare tid og dato justeres a tidskalibrerigssigalet. Da å du auelt skifte ello oraltid og soertid, his dette er ødedig. Se Skifte ello oraltid og soertid i lokal bykode for iforasjo o horda dette gjøres. 1

2 Bruksaisig - odul 5089 Otretlig Mottaker Oråder Sigaler fra Storbritaia og Tysklad Sigaler fra Nord-Aerika Motta sigaler auelt 1. Hold ede A i Tidisigs Modus i to sekuder es Sekudisere går igjeo følgede sekes. Flytter seg til YES (eller Y for oe odeller) eller NO (N) for å idikere resultatet for siste ottak, så til READY (R). 2. Sekudisere idikerer gjeldede operasjo i uret. Athor 500 kiloeter kiloeter Athor-sigalet ka ottas i dette orådet. Sigaler fra Japa 500 kiloeter Fukuoka/Saga Maiflige Fukushia 500 kiloeter iles (3 000 kiloeter) 600 iles (1 000 kiloeter) Fort Collis Sigaler fra Kia Chagchu Beijig Shagqiu Shaghai Chegdu Hog Kog Når Sekudisere Betyr det dette: peker her: READY (R) Uret er klar til ottak. WORK (W) Mottak er i gag. JA (Y) Mottak er fullført NEI (N) Mottak islyktes a e eller ae gru. His sigal ottak er ustabilt, il Sekudiser beege seg ello WORK (W) og READY (R). 3. Mottak er fullført år Sekudisere flytter seg til JA(Y) eller NEI (N) i ca. 5 sekuder, for så å gjeoppta alig tidisig. Du ka returere til Tidisigs-odus auelt ed å trykke A år Sekudisere peker på JA (Y) eller NEI (N). Når ottaket er ellykket il uret justere tidisige i oeressteelse ed sigalee. Tidisige il ikke justeres his operasjoe islyktes. Trykk e a urets kapper for å abryte e ottakeroperasjo og returere til oralt tidisig-odus kiloeter kiloeter Sel år uret er ie orådet til e seder, ka sigalottak ære uulig pga. geografiske feoeer, strukturer, æret, tide på døget, radioforstyrrelser os. Sigalet blir sakere etter e astad på 500 k, oe so iebærer at de ete påirkigee oefor blir eda større. Sigalottak ka ære askelig ed distasee ist edefor uder bestete tider a året eller døget. Radioforstyrrelser ka også irke egatit i på ottakerforholdee. Maiflige (Tysklad) eller Athor (Eglad) sedere: 500 kiloeter (310 iles) Fort Collis (USA) seder: 600 iles (1,000 kiloeter) Fukushia eller Fukuoka/Saga (Japa) sedere: 500 kiloeter (310 iles) Shagqiu (Chia) seder: 500 kiloeter (310 iles) Fra og ed jauar 2009 beytter ikke Kia leger soertid. His Kia e gag i fretide besteer seg for å bruke soertid igje, il ekelte fuksjoer i dette uret ikke leger fugere korrekt. Klargjørig for ottak a sigaler 1. Kotroller at uret er i Tidisigs Modus. His det ikke er i tidisigs odus, holder du ede C i to sekuder. 2. Atee på dette uret fies på des kl 12-posisjo. Plasser uret so ist på bildet, ed urets 12-posisjo i retig a et idu. Sørg for at det ikke er oe etallobjekter i ærhete. Valigis er det bedre sigalforhold o atte. Klokke 12 Mottak a istilligs sigal tar fra 2 til 7 iutter, e ekelte gager tar eller det opp til 14 iutter. Uret å ikke ære i beegelse es de ottar sigalee (2-10 i.). Du å heller ikke trykke på oe a urets kapper i dee periode. Sigalottak ka ære askelig eller uulig uder forholdee so ees edefor. Ii eller ello bygiger I et kjøretøy I ærhete a kjøkkeutstyr, kotorutstyr eller obiltelefoer I ærhete a e byggeplass, flyplass eller adre steder ed elektrisk støy I ærhete a høyspet lediger Mello eller bak fjell 3. Ha du bør gjøre idere, er ahegig a o du bruker autoatisk eller auelt ottak. O autoottak: La uret ligge oer atte på det stedet du algte på tri 2. Se Autoottak for er iforasjo. Mauelt ottak: Gjeofør operasjoe i asittet Horda utføre auelt ottak". Auto Mottak Med autoottak il uret gjeoføre ottaksoperasjoe her dag autoatisk (opp til fe gager i Kia og seks gager adre steder) ello idatt og 5 a.. (ifølge tidisige i tidisigs odus). His et ottak er ellykket, il det ikke foretas flere ottaksoperasjoer sae dag. Når e kalibrerigstid er ådd, il uret otta kalibrerigssigalee ku his det er i tidisig-odus eller i erdestidodus. Mottaksoperasjoe er ikke gjeoført his e kalibrerigstid er ådd es du justerer istilligee på uret. Horda kotrollere resultatet til det siste ottaket I Tidisigs Modus trykker du A. Sekudisere flyttes til JA (Y) i ca 5 sekuder his det siste ottaket ar ellykket, eller NEI (N) his det ar islykket. Deretter il uret gå tilbake til oral tidisig. Du ka returere til Tidisigs-odus auelt ed å trykke A år Sekudisere peker på JA (Y) eller NEI (N). Sekudisere il peke på NEI (N) his du har justert tid og dato auelt side siste ottaksoperasjo. Radiostyrt atoær tidisig - forholdsregler Kraftige elektrostatiske ladiger ka føre til feilaktig istillig a tide. Sel o uret ottar sigalet på rett åte, ka isse forhold føre til at istillige blir feil ed opp til ett sekud. Uret er kostruert slik at det autoatisk oppdaterer dato og ukedag for periode 1. jauar, 2000 til 31. deseber Oppdaterig a dato ia sigalottak il ikke leger utføres f.o.. 1. jauar His du er i et oråde hor sigalottak ikke er ulig, il uret ise tide ed e presisjo so er oppgitt i asittet Spesifikasjoer. Mottaksoperasjoe er ikke akti uder følgede forhold. Ved strøiå 2 eller laere Når uret er i strø gjeopprettigs odus Når uret er i hileodus E ottaksoperasjo abrytes his e alar lyder uder operasjoe. Modus Referase guide Dette uret har fire Moduser. Valg a odus er ahegig a ha du øsker å bruke uret til. For å gjøre dette: Gå i i dette odus: Se gjeldede tid i di hjeby og i e a 29 adre byer rudt o i erde Se gjeldede dato i lokal bykode Istill lokal bykode og soertid Tidisigs Modus Gjeofør e tidskalibrerigsoperasjo Mauell istillig a tid og dato Bruk stoppeklokke til å åle forløpt tid Stoppeklokke Modus Velg e a 29 byer (tids soer) rudt o i erde og se tide i de algte bye. Verdestid Modus Velg soertid eller stadard tid for e tids soe. Still i e alar Alar Modus Velg et Modus I dette uret begyer alt Tidisigs Modus. Horda se urets åærede odus Kotroller posisjoe til Vestre skieiser so ist uder Horda elge odus. Horda gå tilbake til Tidisigs Modus fra adre odus Hold ie C i ca. 2 sekuder til Sekudisere returerer til kl

3 Bruksaisig - odul 5089 Valg a odus Trykk C for å skifte ello Modus so ist edefor. isere i estre displaydel idikerer det åærede algte odus. Tidisigs Modus Visere idikerer ukedag (SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA). Alar Modus Visere peker på ALM. C Stoppeklokke Modus Visere peker på 0. Verdestid Modus Visere peker på STD eller DST. Tidisig Bruk tidisig-odus for å se tidisig og dato. For å gå i i Tidisigs Modus fra adre odi, holder du ede C i ca. to sekuder. z b c Viser-fuksjoer z Tieiser Sekudiser c Miuttiser Viser i estre displaydel Idikerer ukedag. b 24-Tiers iser: Idikerer tie for gjeldede 24-tiers tid. De lage side idikerer gjeldede tie ello 18:00 og 6:00. De korte side idikerer gjeldede tie ello 06:00 og 18:00. Høyre skieisere: Idikerer åærede klokkeslett i Verdestid bye i 24-tiers forat. Dag Kofigurerig a lokaltid Der er 2 hjeby istilliger: Valg a aktuell hjeby og alg a ete stadard tid eller soertid (DST). Å kofigurere hjeby istilligee Dette uret har ige bykode so korrespoderer ed Newfoudlad. 1. Hold ede A i Tidisigs Modus i fe sekuder es Sekudisere går igjeo følgede sekes. Flytter seg til YES (eller Y for oe odeller) eller NO (N) for å idikere resultatet for siste ottak, så til READY (R), så til bykode for de algte hje by. Dette idikerer istilligs odus for bykode. Uret il også gå ut a istilligs-displayet autoatisk his du ikke trykker på oe a kappee ie to-tre iutter. For er iforasjo o bykoder, se "Bykodetabelle". z c 2. Edre lokal bykode ed å trykke D for å flytte Sekudisereed tide. Hold ede D itil Sekudiserepeker ot de bykode du øsker å gjøre til de lokale bykode. Her gag du edrer istilligee for bykode il z Tieiser, c Miuttiser, b 24-tiers iser og Dato flytte til gjeldede tid og dato for de bykode. Ikke utføre este operasjo før isere har stoppet. 3. Trykk B for å skifte ello oraltid og soertid på de algte bykode. b Når du elger hjeby kode il Vestre skieiseridikere o de gjeldede algte bykode er stilt i på (STD) eller soertid (DST). Vær opperkso på at du ikke ka skifte ello oraltid og soertid es koordiert uiersell tid (UTC) er algt so lokal bykode. 4. Trykk A år du er ferdig ed istilligee for å gå tilbake til Tidisigs Modus. Skifte ello alig tid og soertid i lokal bykode 1. Utfør tri 1 uder Istillig a bykoder. Her gag du elger e bykode il z Tieiser, c Miuttiser, og 24-tiers iser flyttes til gjeldede tid for de algte bykode. Ikke utføre este operasjo før isere har stoppet. Når du elger hjeby kode il Vestre skieiser idikere o de gjeldede algte bykode er stilt i på (STD) eller soertid (DST). 2. Trykk B for å skifte ello oraltid og soertid på de algte bykode. Vær opperkso på at du ikke ka skifte ello oraltid og soertid es koordiert uiersell tid (UTC) er algt so lokal bykode. 3. Når du er ferdig ed å istille tide, trykker du Afor å gå tilbake til Tidisigs Modus. Etter at du har spesifisert e bykode, il uret beytte UTC* til å berege åærede tid for adre tidssoer basert på istillige a lokal bykode. Valg a oe bykoder il autoatisk gjøre det ulig for uret å otta tidskalibrerigssigaler for det korrespoderede orådet. ** Koordiert uiersell tid (UTC) er de globale iteskapelige stadard for tidisig. Referasepuktet for UTC er Greewich i Lodo. Mauell istillig a gjeldede tid og dato Du ka kofigurere åærede tid og dato auelt år uret ikke ka otta tidskalibrerigssigaler. Horda edre istillig a tidisig auelt 1. Hold ede A i Tidisigs Modus i fe sekuder es Sekudisere går igjeo følgede sekes. Flytter seg til YES (eller Y for oe odeller) eller NO (N) for å idikere resultatet for siste ottak, så til READY (R), så til bykode for de algte hje by.. Vestre skieiser idikere o de gjeldede algte bykode er stilt i på stadard tid (STD) eller soertid (DST). 2. Edre status for soertid his dette er ødedig. For iforasjo o disse istilligee, se tri 2 og 3 uder Istillig a lokal bykode. I de følgede triee il hert trykk på C gå ello istilligee so ist edefor. Hjesteds by/dst Tier/Miutter År (10-tallet) z c b Dato År (1-tallet) Måed 3. Trykk C.. Sekudiser il flytte seg til kl. 12. Dette er istilligsdisplayet for tidisig. 4. Bruk D (+) og B ( ) for å stille tide (tier og iutter). Hert trykk på e a kappee il beege isere (z Tieisere og c Miuttisere) ett iutt fre. Hold ie D eller B for hurtig beegelse a z Tieisere og c Miuttisere. For å stoppe hurtigbeegelse trykker du på e a urets kapper.. b 24-tiers iser og z Tieiser il beege seg sykrot ed heradre Ved istillig a tide, å du sørge for at b 24-tiers iser iser korrekt a../p.. tie. His du il edre datoistillige på dette tidspuktet, trykker du C og gjeofører operasjoe fra og ed tri 3 uder Horda edre istillig a tidisig auelt. 5. Når du er ferdig ed å istille tide, trykker du A for å gå tilbake til Tidisigs Modus. Nå il Sekudisere beege seg autoatisk til 12-posisjoe og starte derfra. Horda edre istillig a dato auelt 1. Hold ede A i Tidisigs Modus i fe sekuder 00 es Sekudisere går igjeo følgede 10 sekes. 20 Flytter seg til YES (eller Y for oe odeller) 90 eller NO (N) for å idikere resultatet for siste ottak, så til READY (R), så til bykode for de algte hje by. 2. Trykk C 2 gager Sekudisere il beege seg til 10-tallet for istillig a gjeldede årstall. Dette er 70 istilligs odus for årstallet Årstall ka stilles i tidsperiode 2000 til Istillig a årstallet 3. Trykk D for 0 å flytte 1 Sekudisere 2 "ed klokke" til de peker på 10-tallet so du 9 3 øsker å edre. 4. Når du har algt 10-tallet for årstallet, trykk C. Sekudisere il beege 8 4 seg til 1-tallet for istillig a gjeldede årstall. 5. Trykk D for å flytte 7 5 Sekudisere "ed klokke" til de peker 6 på 1-tallet so du øsker å edre. Istillig a årstallet 3

4 Bruksaisig - odul 5089 Sep Okt Aug No Jul Des Ju Istillig a åed 6. Når du har algt 1-tallet for årstallet, trykk C. Ja Sekudisere il flytte seg til gjeldede Feb algte åed. Dette er istilligsdisplayet for åed. 7. Bruk D til å beege Sekudisere til aktuell Mar åed. 8. Trykk C år du er ferdig ed å skrie i Apr åed.. Sekudiser il flytte seg til kl. 12, og uret Mai går til istilligs odus for dato. 9. Bruk D (+) og B ( ) for å edre Dato istilligee. His du il edre istillige a tidisig på dette tidspuktet, trykker du C og gjeofører operasjoe fra og ed tri 3 uder Horda edre istillig a tidisig auelt. 10. Trykk A år du er ferdig ed istilligee for å gå tilbake til Tidisigs Modus. Nå il Sekudisere beege seg autoatisk til kl. 12 og starte derfra. Ukedage so idikeres a Vestre skieiser edres autoatisk i oeressteelse ed dato (år, åed og dag). Urets kaleder reger autoatisk ut skuddår og åeders legde. Når uret først er istilt, bør det ikke ære ødedig å stille det på ytt før ed skifte a batterier, eller år batteristyrke koer til iå 3. Bruk a stoppeklokke Uret åler forløpt tid og ellotider. Viser-fuksjoer Sekudiser: Idikerer stoppeklokkes 1/10-sekudtellig. Viser i estre displaydel: Idikerer stoppeklokkes 1/100-sekudtellig. Høyre skieisere Idikerer stoppeklokkes ålig a iutter og sekuder. Horda gjeoføre ålig a forløpt tid 1. Bruk C for å flytte Vestre skieiser til 0. Dette idikerer at uret er i Stoppeklokke Modus. 2. Nå ka du e a de følgede operasjoee i stoppeklokke-odus: Du il ikke ære i stad til å utføre oe stoppeklokke ålig es isere beeger seg tilbake til sie opprielige stilliger år du går i i Stoppeklokke Modus. Horda åle forløpt tid B B B B D Start Stop (Restart) (Stop) Nullstill Å pause i e ellotid B D B D Viseres orale beegelser il begye autoatisk etter fe sekuder. Start Mellotid Stop Nullstill Stoppeklokke ka idikere edgått tid opp til 23 iutter og 59,99 sekuder. I følgede tilfeller beeger urets isere seg, så å trykke D eller B il ikke utføre oe stoppeklokke ålig. Når isere beeger seg for å ise edgått tid etter at du har gått til stoppeklokke Modus Når uret skifter dato ed idatt Når stoppeklokke er startet il de fortsette itil du trykker B for å stoppe de, sel o du går ut a Stoppeklokke Modus og sel o tide år grese for ålig so er defiert oefor. Når du går i i Stoppeklokke Modus, il isere på klokke flytte til sie opprielige Stoppeklokke Modus posisjoer. His du ikke ullstilte stoppeklokke sist gag du brukte de, il isere returere til de posisjoee de ar i år du sist gikk ut a Stoppeklokke Modus. Sekudisere idikerer 1/10 -sekudtellig de første sekudee a e ålig a edgått tid. Etter det il isere stoppe på 0. 1/10-sekudtellig fortsetter itert etter de første sekudee og Sekudiser il forflyttes til åærede erdi år B (stopp) eller D (ellotid) trykkes. Sel o Vestre skieiser er stoppet es e ålig a edgått tid holder på, il uret ha kotroll på 1/100-sekud itert.. Vestre skieiser il hoppe til gjeldede 1/100-sekud år du stopper stoppeklokke eller utfører e ellotid ålig. Kotroll a gjeldede tid i e ae tidssoe Du ka bruke erdestid-odus til å se åærede tid i e a 29 tidssoer oer hele erde. Her tids soe har e "bykode" so er e 3 bokstaers forkortelse for de represetatie bye i soe. Bye so er algt i Verdestid Modus kalles for Verdestid by. Viser-fuksjoer Sekudiser: Idikerer gjeldede algte erdestid by. Viser i estre displaydel: Idikerer gjeldede STD stadard til eller DST soertid i de algte Verdestid bye. Høyre skieisere: Idikerer åærede klokkeslett i bykode for erdestid (World Tie City) i 24-tiers forat. Horda se tide i e ae tidssoe 1. Bruk C for å flytte Viser i estre displaydel til STD eller DST. Dette idikerer at uret er i Verdestid Modus. 2. Bruk D til å flytte Sekudisere til de bykode du øsker å bruke so erdestidbye.. Høyre skieisere il flytte seg til de gjeldede tid i de algte Verdestid bye. Nå il z Tieisere og c Miuttisere fortsette ed å idikere åærede lokaltid. For er iforasjo o bykoder, se "Bykodetabelle". His du tror at tide so idikeres for de algte Verdestid bye ikke er korrekt, skyldes dette est sasylig at det er oe feil ed istillige a lokal bykode (Hjeby kode). Bruk fregasåte uder Horda kofigurere bykodeistilliger for å kofigurere lokal bykode-istilliger. Å elge stadard tid eller soertid for e tids soe. 1. I Verdestid Modus brukes D til å elge de by kode so øskes å edre. Vet itil Visere i høyre displaydel koer til klokkeslettet til de algte erdestidbye. Du il ikke kue gjeoføre tri 2 i dee fregagsåte før isere stopper. 2. Hold ede A ca. to sekuder til uret piper. Dette il føre til at Visere i estre displaydel skifter ello DST (soertid) og STD (oraltid). Hold ie A i 2 sekuder Vær opperkso på at du ikke ka skifte ello STD stadard tid og DST soertid es UTC er algt so erdestid by. at STD (stadard tid)/dst (soertid) istilligee ku berører de gjeldede algte tidssoe. De adre bykodee forblir uforadret. Bytt ello lokalby og erdestidby Beytt fregagsåte edefor til å bytte ello lokaby og erdestidby. Dee egeskape ka ære praktisk år du reiser ofte ello to steder i forskjellige tidssoer. Det følgede eksepelet iser ha so skjer ed bytte a lokalby og erdestidby es lokalby er TYO (Tokyo) og erdestidby er NYC (New York). Lokalby Verdestidby Tokyo Før du bytter 10:08 p.. (Valig tid) New York Etter du har byttet 09:08 a.. (Soertid) Å bytte lokalby og erdestidby ed heradre erdestidbye so øskes. New York 09:08 a.. (Soertid) Tokyo 10:08 p.. (Valig tid) 1. I erdestid-odus brukes D til å elge de I dette ekseplet flytter du Sekudisere til NYC for å elge New York so erdestidbye. Vet itil Visere i høyre displaydel koer til klokkeslettet til de algte erdestidbye. Du il ikke kue gjeoføre tri 2 i dee fregagsåte før isere stopper. 2. Hold ede B i ca. tre sekuder til uret piper. Dette il gjøre erdestidbye (NYC i dette ekseplet) so di ye lokalby. Satidig il di lokalby so du algte i tri 2 (TYO i dette ekseplet) edres til erdestidby. Etter bytte ello lokalby og erdestidby il uret forbli i erdestidodus. Sekudisere il peke på de ye erdestidbye (TYO i dette ekseplet). Visere i høyre displaydel idikerer gjeldede tid i di ye erdestidby. His di åærede erdestidby støtter tidskalibrerigssigalottak og du gjør dee til di lokalby, il dette gjøre det ulig å otta sigaler for dee bye. 4

5 Bruksaisig - odul 5089 Bruk alare Når alare er aktiert il de lyde i ti sekuder her dag år tidisige koer til alartidspuktet. Dette il skje sel o uret ikke er i Tidisigs Modus. Viser-fuksjoer Sekudiser: Idikerer åærede alar a/påistillig (ON/OFF). Viser i estre displaydel: Peker på ALM. Høyre skieisere: Idikerer åærede alartidspukt i 24-tiersforat 1 5. Etter du har kotrollert at Viser i høyre displaydel er i korrekt utgagsposisjo trykker du C. Dette il føre Viser i estre displaydel til justerig a utgagsposisjo Visere i estre displaydels utgagsposisjo er korrekt his isere peker på kl 12-posisjoe. His de ikke gjør det, beytter du D eller B til å få de i 12-posisjo. 6. Etter du har kotrollert at Viser i estre displaydel er i korrekt utgagsposisjo trykker du C. Nå il uret gå til justerig a utgagsposisjoe for dag. Dato er i korrekt utgagsposisjo his de iser 1. His de ikke gjør det, beytter du D eller B til å få de i 1-posisjo. For å edre alaristillige 1. Bruk C for å flytte Vestre skieiser til ALM. Dette idikerer at uret er i Alar Modus. 2. Bruk D (+) og B (-) for å stille alar tide (tier og iutter). Hert trykk på e a kappee il beege Visere i høyre displaydel ett iutt fre. Holder du ede D eller B il isere beege seg i høyere hastighet i de aktuelle retige. For å stoppe hurtigbeegelse trykker du på e a urets kapper. Alare tar utgagspukt i tidisige i Tidisigs Modus. His du ikke rører urets kapper i to-tre iutter i alar-odus, il det autoatisk gå ut a istilligsodus. Slå a og på alare I alar-odus trykker du A for å skifte ello på (ON) og a (OFF). Sekudisere il idikere åærede a/på-istillig. Horda stoppe alare Trykk på e a urets kapper. Justerig a utgagsposisjoee Sterk agetise og påirkig ka føre til at isere og/eller datoisig ikke il ise korrekt, sel o uret er i stad til å otta sigaler. His dette forekoer å du gjeoføre lokalby-istilligee so ises i dette asittet. Det er ikke beho for å justere utgagsposisjoee derso tid og dato er riktig. Når du er koet i i istilligs odus for lokal tid i tri 1 i de følgede operasjoe, ka du alltid trykke A for å gå tilbake til Tidisigs Modus. Uret il gå tilbake til Tidisigs Modus autoatisk his ikke oe kapper beyttes i et par iutter es uret står i istilligs odus for lokaltid. Uasett il eher edrig so er utført før uret returerer til tidisig gjelde. Å justere utgagsposisjoee z c 1. Hold ie C i ca. 2 sekuder til Sekudisere stopper og så starter igje. 2. Hold ie D i ca. 3 sekuder. Sekudiser il begye å flytte på seg år du trykker D. Hold D ie til Sekudisere stopper. Nå er uret i odus for utgagsposisjo. Uret il også gå ut a istilligs-displayet autoatisk his du ikke trykker på oe a kappee ie to-tre iutter. Først er istillige a utgagsposisjo for b Sekudisere. His Sekudisere beeger seg til 12-posisjoe er de i korrekt utgagsposisjo. His de ikke gjør det, beytter du D til å få de i 12-posisjo. Hert trykk på C i istilligsodus for utgagsposisjoe il bla gjeo istilligsalteratiee so ist edefor. Sekud z Tier/ c Miutt/ b 24-tier Høyre skieisere Dag Vestre skieiser Når du justerer utgagsposisjoe for e iser eller datoe, abefales det at du, etter at justerig er ferdi, trykker på B for å flytte istillige ett skritt tilbake. Trykk D igje for å returere til utgagsposisjoe. Dette er ed på å sikre est ulig øyaktig justerig a utgagsposisjoee. z c 3. Etter du har kotrollert at Sekudisere er i korrekt utgagsposisjo trykker du C. Nå il uret skifte til istillig a utgagsposisjoe til z Tieiser og c Miuttiser. z Tieiser og c Miuttiser er i korrekte utgagsposisjo his de har beeget seg til 12-posisjoe.. b 24-tiers iser il også beege seg sae ed z Tieiser og ka ikke justeres alee. His isere ikke peker korrekt ei, brukes D (+) og B (-) til å flytte de til deres korrekte utgagsposisjoer. b 4. Trykk C år du er ferdig. Dette il føre Viser i høyre displaydel til justerig a utgagsposisjo. Høyre skieisere er i korrekte utgagsposisjoer his de har beeget seg til 24. His isere ikke står riktig, brukes D (+) og B ( ) til å flytte de til Trykk A for å returere til Tidisigs Modus.. Dato iser gjeldede dato, og z Tieiser og c Miuttiser iser gjeldede tid. Vet til alle beegelser er opphørt. Spørsål og sar Viseres beegelser og posisjoer Jeg et ikke leger hilke odus uret er i. Se Horda elge et odus For å gå direkte i i Tidisigs Modus fra adre odi, holder du ede C i ca. to sekuder. Sekudiser beeger seg i tri på to sekuder. Alle urets isere stopper på 12-posisjoe og ige a kappee fugerer. Batteriet ka ære sakt. Fortsett ed å utsette uret for lys itil Sekudisere begyer å beege seg oralt i tri på et sekud. Visere begyte plutselig å beege seg raskt, sel o jeg ikke har utført oe operasjoer. Årsakee ka ære e a følgede: Uasett er slik beegelse ikke e feil ed uret og bør opphøre ie kort tid Uret har ettopp ært i hileodus. Istillige a tidisig rett etter e ellykket autoatisk tidskalibrerig ed ottak a tidssigaler. Uret går autoatisk tilbake til Tidisigs Modus fra Alar Modus. Visere stoppet plutselig. Kappe-fuksjoee ka heller ikke brukes. Det ka ære at uret er i strø gjeopprettigs odus. Ikke utfør oe operasjoer itil isere har beeget seg tilbake til orale posisjoer (ca. 15 iutter). Visere bør returere til korrekte posisjoer år uret fugerer oralt igje. For å hjelpe til ed dette ka uret plasserer på et sted hor det er godt ed lys. Tide aiker ed age tier fra korrekt tid. Kaskje istillig a hjeby er feil. Kotroller istillig a lokal bykode og korriger de his ødedig. Tidisige aiker ed é tie fra korrekt tid. His du bruker uret i et oråde hor det ka otta sigaler, se Istillig a hjeby. His du bruker uret i et oråde hor det ikke ka otta sigaler, ka det ære at du å edre di lokale tidssoes oraltid STD eller soertid DST auelt. Beytt fregagsåte uder Skifte ello stadard tid og soertid for hjeby kode for å edre istillig a STD/DST. Visere og/eller dag-idikasjoer er deaktiet. Dette ka ære e idikasjo på at uret har blitt utsatt for agetise eller et kraftig støt, so så har forårsaket probleer ed korrekt posisjo a isere. Juster urets isere og istillig a utgagsposisjoe for dag. Verdestid Modus Verdestid Modus so idikeres a Høyre skieisere i Verdestid Modus er é tie feil i forhold til de riktige tide i de algte Verdestid bye. STD (stadard tid)/dst (soertid) istilligee til de algte erdestidbye ka ære feil. Velg riktig STD (stadard tid)/dst (soertid) istillig. Verdestide so idikeres a Visere i høyre displaydel i erdestid-odus er a. Kaskje de lokale bykode er feil. Kotroller istillig a lokal bykode og korriger de his ødedig. Ladig Uret går ikke tilbake til orale operasjoer etter at jeg har utsatt det for lys. Dette ka skje år strøiået faller til iå 3. Fortsett ed å utsette uret for lys itil Sekudisere begyer å beege seg oralt i tri på et sekud.. Sekud isere begyer å beege seg i ett sekuds tri, e plutselig går de tilbake og begyer ed to sekuders tri igje. Uret er est sasylig ikke ok oppladet eå. Fortsett å utsette uret for lys. Tidskalibrerigssigal Iforasjoe i dette asittet gjelder bare his LON, PAR, ATH, HNL, ANC, LAX, DEN, CHI, NYC, HKG, eller TYO er algt so hjeby. Du å justere åærede tid auelt his du har algt adre byer so lokal bykode. Sekud isere idikerer NO (N) år jeg sjekker resultatet a siste sigalottakoperasjo. Du bærer eller beeger uret eller utfører kappe-operasjoer uder sigalottakoperasjoe. Uret er i et oråde hor det er dårlig ottakerforhold. Du er i et oråde hor sigalottak ikke er ulig (a e eller ae gru). Kalibrerigssigalet er ikke sedt a e eller ae gru. Løsig La uret ære i et oråde hor ottaksforholdee er gode es sigal ottaks operasjo utføres. Se Otretlig ottakeroråde Se ettside til orgaisasjoe so edlikeholder tidskalibrerigssigalet o iforasjo o edetider. Prø igje seere. Nåærede tidsistillig edrer seg etter at jeg istiller de auelt. Du ka ha uret kofigurert for autoottak for tidskalibrerigssigalet, oe so il føre til at tide justeres autoatisk etter lokal bykode. His dette fører til feil tidsistillig å du kotrollere de algte lokale bykode og edre de o ødedig. 5

6 Bruksaisig - odul 5089 Tidisige aiker ed é tie fra korrekt tid. Sigalottak på e dag hor skifte ello STD (alig tid)/dst (soertid) a e eller ae gru ikke har lykkes. Løsig Utfør operasjoe uder Klargjørig for ottak a sigaler. Tidsistillige il justeres autoatisk så sart sigalottaket er ellykket. His du ikke er i stad til å otta tids kalibrerigs sigalet, edrer du STD (stadard tid)/dst (soertid) auelt. Autoottak utføres ikke eller jeg ka ikke utføre auelt ottak. Løsig Autoottak utføres ikke es uret er i Uret er i stoppeklokke odus. Stoppeklokke Modus. His det ikke er i Tidisigs Modus, holder du ede C i to sekuder. Lokal bykode er feil. Kotroller istillig a lokal bykode og korriger de his ødedig. Det er ikke ok strø for sigalottak. Utsett uret for lys for å lade det opp. Sigalottak blir utført e tid og/eller dag er feil. Lokal bykode er feil. Dette ka ære e idikasjo på at uret har blitt utsatt for agetise eller et kraftig støt, so så har forårsaket probleer ed korrekt posisjo a isere. Løsig Kotroller istillig a lokal bykode og korriger de his ødedig. Juster utgagsposisjoe for urets isere og dag. Bykodetabelle Bykode By UTC forskjell/ GMT differase PPG Pago Pago -11 HNL Hoolulu -10 ANC Achorage -9 LAX Los Ageles -8 DEN Deer -7 CHI Chicago -6 NYC New York -5 SCL Satiago -4 RIO Rio De Jaeiro -3 FEN Ferado de Noroha -2 RAI Praia -1 UTC LON Lodo 0 PAR Paris +1 ATH Athe +2 Bykode By UTC forskjell/ GMT differase JED Jeddah +3 THR Tehra +3,5 DXB Dubai +4 KBL Kabul +4,5 KHI Karachi +5 DEL Delhi +5,5 DAC Dhaka +6 RGN Yago +6,5 BKK Bagkok +7 HKG Hog Kog +8 TYO Tokyo +9 ADL Adelaide +9,5 SYD Sydey +10 NOU Nouea +11 WLG Welligto +12 Basert på data fra deseber Reglee for kotroll a globale tider (GMT-forskjeller og UTC) i forhold til soertid bestees a det ekelte lad. Spesifikasjoer Nøyaktighet ed oralteperatur: ±15 sekuder i åede (ute sigal kalibrerig) Tidisig: Tie, iutter (iser beeger seg hert 10. sekud), sekuder, 24-tiers forat, ukedag Kaledersyste: Full autokaleder forhåds prograert for periode 2000 til Aet: Lokal bykode (elg ello 29 bykoder og koordiert uiersell tid (UTC), soertid/oraltid Tidsistillig sigalottak: Autoottak opp til seks tier o dage (fe gager for kiesiske kalibrerigssigaler, år et ottak lykkes il de resterede ikke fie sted), auelt ottak Hor tidskalibrerigssigaler ka ottas fra: Maiflige, Tysklad (Kall Sig: DCF77, Frekes: 77.5 khz); Athor, Eglad (Kall Sig: MSF, Frekes: 60.0 khz); Fukushia, Japa (Kall Sig: JJY, Frekes: 40,0 khz); Fukuoka/Saga, Japa (Kall Sig: JJY, Frekes: 60.0 khz); Fort Collis, Colorado, USA (Kall Sig: WWVB, Frekes: 60.0 khz); Shagqiu By, Hea Prois, Kia (Kall Sig: BPC, Frekes: 68.5 khz) Stoppeklokke: Målekapasitet: Måle ehet: 1/100 sekud Måle odus: Forløpt tid, ellotid Verdestid: 29 byer (29 tids soer) og koordiert uiersell tid Aet: Skifte ello oraltid og soertid, skifte ello lokal bykode og erdestidby Alar: Daglig alar Aet: Strøsparig Strø: Solceller og et oppladbart batteri Et fulladet batteris ca. operasjostid: 5 åeder (ute at det utsettes for lys etter full ladig; 10 sekuders alar og et sigalottak so arer ca. 4 iutter per dag) 6

Bruksanvisning - modul 5423

Bruksanvisning - modul 5423 Bruksavisig - modul 5423 Gratulerer med ytt ur! NORSK Dette uret ieholder ikke e ykode som korrespoderer med UT -3,5 timer. Dette etyr at de radiostyrte atomtidsvisigsfuksjoe ikke vil vise korrekt tid

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5123

Bruksanvisning - modul 5123 NORSK Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Dette uret inneholder ikke en bykode som

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5122

Bruksanvisning - modul 5122 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret".

Detaljer

Modul Nr. 5194. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 5194. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5194 Modul Nr. 5194 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen

Detaljer

Modul Nr. 3426. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 3426. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 3426 Modul Nr. 3426 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet

Detaljer

Funksjoner. Innhold. Om denne bruksanvisningen. Verdenstid Modus... Side N-20 Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden

Funksjoner. Innhold. Om denne bruksanvisningen. Verdenstid Modus... Side N-20 Se klokkeslett i en av 100 byer over hele verden Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Funksjoner Uret har de egenskaper og funksjoner

Detaljer

Modul Nr. 3422. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 3422. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 3422 Modul Nr. 3422 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3420

Bruksanvisning - modul 3420 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot

Detaljer

Bruksanvisning B Fly indikator Indikerer at uret er i Fly Modus. Kommunikasjon med mobilen er deaktivert.

Bruksanvisning B Fly indikator Indikerer at uret er i Fly Modus. Kommunikasjon med mobilen er deaktivert. MA1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Basis Operasjoer Bruksavisig 5427 Idikatorer og displayer Navigerig mellom Modus Dette avsittet gir e oversikt over uret og forklarer operasjoer som er felles for

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: WVA-430/470 M. NR. 3354/5053

BRUKSANVISNING MODELL: WVA-430/470 M. NR. 3354/5053 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn i denne bruksanvisningen. Utsett uret for sterkt lys men IKKE varme for å lade opp batteriene

Detaljer

Bruksanvisning - modul xxxx

Bruksanvisning - modul xxxx Bruksanvisning - modul xxxx Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk"

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5479

Bruksanvisning - modul 5479 Gratulerer Gratulerer med med Gratulerer nytt nytt med ur! ur! nytt med ur! nytt ur! NORSK NORSK NORSK N-1 N-1 N-1 N-1 Om Om Om bruksanvisningen Om Avhengig Avhengig av av hvilke Avhengig hvilke av modell

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3436

Bruksanvisning - modul 3436 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot

Detaljer

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi

Forelesning Elkraftteknikk 1, 17.08.2004 Oppdatert 23.08.2004 Skrevet av Ole-Morten Midtgård. HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Forelesig Elkrafttekikk, 7.08.004 Oppdatert 3.08.004 Skreet a Ole-Morte Midtgård HØGSKOEN I AGDER Fakultet for tekologi Komplekse tall og isere Komplekse tall er sært yttige i aalyse a elkraftsystemer.

Detaljer

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual

Modul Nr. 3224. Norsk Brukermanual Modul Nr. 3224 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5381

Bruksanvisning - modul 5381 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Advarsel! Målefunksjonene i dette uret

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5382

Bruksanvisning - modul 5382 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. N-1 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 Gratulerer med nytt ur! NORSK 5338 Modul Nr. 5338 5 E For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene under Operating Precautions og User Maintenance.

Detaljer

1. Egenverdiproblemet.

1. Egenverdiproblemet. Forelesigsotater i matematikk Egeerdier og egeektorer Side Egeerdiproblemet De gruleggede problemstillige Fra de gruleggede matriseregige husker du sikkert at år e ektor multipliseres med e kadratisk matrise

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5173

Bruksanvisning - modul 5173 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret

Detaljer

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 5087 Modul Nr. 5087 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette

Detaljer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual NO 65.044.30-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual NO 65.044.30-1 INNHOLD Tekisk data Side 2 Systemiformasjo, brukere Side 3-4 Legge til og slette brukere Side 5-7 Edrig av sikkerhetsivå Side 8 Programmere: Nødkode

Detaljer

Modul Nr. 5299. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Modul Nr. 5299. Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 5299 Modul Nr. 5299 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5161

Bruksanvisning - modul 5161 5161 Modul Nr. 5161 Norsk Brukermanual 5 E Utsett uret for direkte sollys Elektrisiteten som solcellene produserer lagres i urets Lys oppladbare batteri. Hvis uret er i et område som ikke utsettes for

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5398

Bruksanvisning - modul 5398 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. N-1 Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke

Detaljer

Bruksanvisning - modul xxxx

Bruksanvisning - modul xxxx Modul Nr. 3427 Norsk Brukermanual 5 E Om bruksanvisningen Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne

Detaljer

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel! Målefunksjonene i dette uret er ikke laget for å ta

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: GW-2000 MODUL NR Om bruksanvisningen. Ting du bør kontrollere før bruk av uret NORSK. Innhold. Gratulerer med nytt ur!

BRUKSANVISNING MODELL: GW-2000 MODUL NR Om bruksanvisningen. Ting du bør kontrollere før bruk av uret NORSK. Innhold. Gratulerer med nytt ur! Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret".

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5311

Bruksanvisning - modul 5311 5311 Modul Nr. 5311 Norsk Brukermanual 5 E NORSK Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene under Forholdsregler

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3419

Bruksanvisning - modul 3419 Gratulerer med nytt ur! Bluetooth er et registrert varemerke eller et varemerke for Bluetooth SIG, Inc. i USA. N-1 Mobil Link Funksjon ette produktet inkluderer funksjoner som gjør det mulig å kommunisere

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5369

Bruksanvisning - modul 5369 Gratulerer med nytt ur! NORSK Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder

Detaljer

16.8 Intensiteten forårsaket av flere uavhengige lydkiler er summen av de individuelle intensitetene.

16.8 Intensiteten forårsaket av flere uavhengige lydkiler er summen av de individuelle intensitetene. Kap 6 yd Q6.4 Med hilke aktor il iteitete øke hi trykkaplitude i e lydbølge doble? Med hilke aktor å trykkaplitude i e lydbølge øke or at iteitete kal øke ed e aktor 6. Forklar. 6. E lydbølge i lut har

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035

BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 BRUKSANVISNING MODELL BG-1001 MODUL 3035 OM BRUKSANVISNINGEN Alle display i denne bruksanvisningen viser bilder i sort/hvit. Urets knapper blir i denne bruksanvisningen gitt bokstaver som navn (se bildet).

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

Fagdag 2-3mx 24.09.07

Fagdag 2-3mx 24.09.07 Fagdag 2-3mx 24.09.07 Jeg beklager at jeg ikke har fuet oe ye morsomme spill vi ka studere, til gjegjeld skal dere slippe prøve/test dee gage. Istruks: Vi arbeider som valig med 3 persoer på hver gruppe.

Detaljer

Komme i gang med HP Media Center-PCen

Komme i gang med HP Media Center-PCen Komme i gag med HP Media Ceter-PCe De eeste garatiee for HP-produkter og -tjeester er agitt i de uttrykte garatierklærigee som følger med slike produkter og tjeester. Igetig i dette dokumetet ka tolkes

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5193

Bruksanvisning - modul 5193 Gratulerer med nytt ur! NORSK 5193 5 Modul Nr. 5193 Norsk Brukermanual 5 E For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig, spesielt avsnittene "Forholdsregler i

Detaljer

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX

CONSTANT FINESS SUNFLEX SMARTBOX Luex terrassemarkiser. Moterig- og bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX SMRTBOX 4 5 6 7 8 Markises hovedkompoeter og mål Kombikosoll og plasserig rmklokker og justerig Parallelljusterig Motordrift og programmerig

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Norges tekisk aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Side av 0 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TMA4245 STATISTIKK 6.august 2004 Oppgave Midtveiseksame a) X er e stokastisk variabel

Detaljer

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser

Leica Lino Presis selvhorisonterende punkt- og linjelaser Impex Produkter AS Verkseier Furuluds vei 15 0668 OSLO Tel. 22 32 77 20 Fax 22 32 77 25 ifo@impex.o www.impex.o Leica Lio Presis selvhorisoterede pukt- og lijelaser Still opp, slå på, klar! Med Leica Lio

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøreog kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøreog kjøretøykompetanse Tri 2 Gruleggede kjøreog kjøretøykompetase 1 Hva er miste tillatte møsterdybde på dekkee til vogtogets tilheger? 2 Hva bruker vi e mauell koplig til? 3 Hva er forskjelle på de ulike typee av automatkopliger?

Detaljer

Bruksanvisning - modul 3434

Bruksanvisning - modul 3434 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. lle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det ateatisk-aturviteskapelige fakultet Eksae i: FY 105 - Svigiger og bølger Eksaesdag: 11. jui 003 Tid for eksae: Kl. 0900-1500 Tillatte hjelpeidler: Øgri og Lia: Størrelser og eheter

Detaljer

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK

ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK Temahefte r Hvorda du reger med poteser Detaljerte forklariger Av Matthias Loretze mattegriseforlag.com Opplsig: E potes er e forkortet skrivemåte for like faktorer. E potes består

Detaljer

BRUKSANVISNING. Modell: WVQ-200/WVQ-201 Modul nr.: 4304/4305 RADIOSTYRTE UR FRA CASIO

BRUKSANVISNING. Modell: WVQ-200/WVQ-201 Modul nr.: 4304/4305 RADIOSTYRTE UR FRA CASIO RADIOSTYRTE UR FRA CASIO BRUKSANVISNING Modell: WVQ-200/WVQ-201 Modul nr.: 4304/4305 BLI KJENT MED URET Gratulerer med nytt ur! For best mulig utbytte av uret anbefales det at du setter deg grundig inn

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19

Innstilling av alarm-tid... E-34 Slå av og på en alarm E-36 Hvordan gjennomføre måling av forløpt tid... E-19 BRUKSNVISNING MODUL NR. 5229 Om bruksanvisningen vhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. lle eksempler i denne bruksanvisningen

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 2015

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 2015 NTNU Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Fakultet for aturviteskap og tekologi Istitutt for aterialtekologi TT4110 KJEI LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 1, VÅR 015 OPPGAVE 1 Vi starter ALLTID ed å

Detaljer

Om Grafiske Bruker-Grensesnitt (GUI) Hvordan gjør vi det, to typer av vinduer? GUI (Graphical User Interface)-programmering

Om Grafiske Bruker-Grensesnitt (GUI) Hvordan gjør vi det, to typer av vinduer? GUI (Graphical User Interface)-programmering Uke9. mars 2005 rafisk brukergresesitt med Swig og awt Litt Modell Utsy - Kotroll Del I Stei jessig Ist for Iformatikk Uiv. i Oslo UI (raphical User Iterface)-programmerig I dag Hvorda få laget et vidu

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778

BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778 BRUKSANVISNING MODELL: AW-590/591 MODUL NR.: 4778 GENERELL GUIDE Trykk C for å skifte fra modus til modus. I alle modus trykker du B for å lyse opp displayet (unntatt når en innstilling er i gang). OM

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag ..4 EKSAMEN Løsigsforslag Emekode: ITF75 Dato: 6. desember Eme: Matematikk for IT Eksamestid: kl 9. til kl. Hjelpemidler: To A4-ark med valgfritt ihold på begge sider. Kalkulator er ikke tillatt. Faglærer:

Detaljer

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen.

B Bakgrunnsinformasjon om ROS-analysen. RI SI KO- O G SÅRBARH ET SANALYSE (RO S) A Hva som skal utredes Beredskapog ulykkesrisiko(ros) vurderesut fra sjekklistefra Direktoratetfor samfussikkerhetog beredskap.aalyse blir utført ved vurderigav

Detaljer

Brukerhåndbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com

Brukerhåndbok. dynadock V10. computers.toshiba-europe.com dyadock V10 computers.toshiba-europe.com Ihold Iledig...11 Fuksjoer...11 Ihold i pakke...11 Datamaskikrav...12 Hurtigiførig...13 Moterig og tilkoplig...16 motere dyadock...16 Kople til strøm...16 Istallere

Detaljer

Refleksjon og brytning av bølger

Refleksjon og brytning av bølger Refleksjo og brytig a bølger Når i å skal studere oe bølgefeomeer, bruker i oerflatebølger på a som eksempel. Derfor begyer i med å gjøre oss kjet med abølger. Fotografiee edefor iser to eksempler på bølgeformer

Detaljer

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause)

1. Premonitions - Foresight (ex-rmgdn Pause) SVÆRT RUBATO - MYE VISUELLE TEGN: Dee låta har svært lite tydelig tempo Derfor må vi fokusere på å gjøre mye visuelle teg til hveradre I tillegg til visuelle teg (mest av alt felles asatser på lage toer

Detaljer

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z

OM TAYLOR POLYNOMER. f x K f a x K a. f ' a = lim x/ a. f ' a z OM TAYLOR POLYNOMER I dette otatet, som utfyller avsitt 6. i Gullikses bok, skal vi se på Taylor polyomer og illustrere hvorfor disse er yttige. Det å berege Taylor polyomer for håd er i prisippet ikke

Detaljer

Forelesning 3 mandag den 25. august

Forelesning 3 mandag den 25. august Forelesg adag de 5 august Merkad 171 For å bevse e propossjo o heltall so volverer to eller flere varabler, er det typsk ye lettere å beytte duksjo på e av varablee e duksjo på oe av de adre Det er for

Detaljer

S2 kapittel 1 Rekker Løsninger til innlæringsoppgavene

S2 kapittel 1 Rekker Løsninger til innlæringsoppgavene Løsiger til ilærigsoppgavee kapittel Rekker Løsiger til ilærigsoppgavee a Vi ser at differase mellom hvert ledd er 4, så vi får det este leddet ved å legge til 4 Det este leddet blir altså 6 + 4 = 0 b

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5444

Bruksanvisning - modul 5444 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig. Ta vare på denne manualen for seinere bruk. Vær oppmerksom på at ASIO OMPUTER O., LT

Detaljer

Høst 98 Ordinær eksamen

Høst 98 Ordinær eksamen ø 98 Ordiær ekae. Vi eker o a e parikkel beeger eg lag e re lije lag -ake. Parikkele arer i ro i origo ed ide =. ekuder. Parikkele haighe o ukjo a ide er gi ed: A B hor A. B. a Bereg parikkele akelerajo

Detaljer

Oblig 2 - MAT1120. Fredrik Meyer 26. oktober 2009 = A = P1 1 A 1 P 1 A 1 A 2 = P 1. A k+1. A k P k

Oblig 2 - MAT1120. Fredrik Meyer 26. oktober 2009 = A = P1 1 A 1 P 1 A 1 A 2 = P 1. A k+1. A k P k Oblig 2 - MAT20 Fredri Meyer 26 otober 2009 Matrisee A i er defiert sli der P er e rotasjosmatrise som defierer i oppgave 2: A A 2 A + = A = P A P = P A P Oppgave Matrisee A i+ og A i er similære det fies

Detaljer

Kommentarer til oppgaver;

Kommentarer til oppgaver; Kapittel - Algebra Versjo: 11.09.1 - Rettet feil i 0, 1 og 70 og lagt i litt om GeoGebra-bruk Kommetarer til oppgaver; 0, 05, 10, 13, 15, 5, 9, 37, 5,, 5, 59, 1, 70, 7, 78, 80,81 0 a) Trykkfeil i D-koloe

Detaljer

Påliteligheten til en stikkprøve

Påliteligheten til en stikkprøve Pålitelighete til e stikkprøve Om origiale... 1 Beskrivelse... 2 Oppgaver... 4 Løsigsforslag... 4 Didaktisk bakgru... 5 Om origiale "Zuverlässigkeit eier Stichprobe" på http://www.mathe-olie.at/galerie/wstat2/stichprobe/dee

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): 5 + 9 sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte

Detaljer

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid

Registrarseminar 1. april 2003. Ingrid Ofstad Norid Registrarsemiar 1. april 2003 Igrid Ofstad Norid Statistikk 570 har fått godkjet søkad om å bli registrar ca. 450 registrarer er aktive i dag 2 5 ye avtaler hver uke på semiaret deltar både registrarer

Detaljer

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G

M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G AvetaSolar solfager M O N T E R I N G S V E I L E D N I N G for Stebråtlia Versjo: 191113 1 Ihold 1. Kompoeter i leverase, AvetaSolar solfager... 3 2. Tegiger, mål og betegelser på kompoeter... 4 3. Forberedelse...

Detaljer

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening

Luktrisikovurdering fra legemiddelproduksjon på Fikkjebakke Screening Luktrisikovurderig fra legemiddelproduksjo på Fikkjebakke Screeig Aquateam COWI AS Rapport r: 14-046 Prosjekt r: O-14062 Prosjektleder: Liv B. Heige Medarbeidere: Lie Diaa Blytt Karia Ødegård (Molab AS)

Detaljer

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder

Løsningsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder Løsigsforslag: Deloppgave om heuristiske søkemetoder 6. mai 00 Iledig Vi skal betrakte det såkalte grafdeligsproblemet (graph partitioig problem). Problemet ka ekelt formuleres som følger: Gitt e graf

Detaljer

Reglement for fagskolestudier

Reglement for fagskolestudier Reglemet for fagskolestudier Ved Høyskole Kristiaia R Fra og med studieåret 2015/16 Ihold INNHOLD 3 Kapittel 1 Geerelle bestemmelser 4 Kapittel 2 - Studiereglemet 6 Kapittel 3 - Opptaksreglemet 8 Kapittel

Detaljer

f(x)dx = F(x) = f(u)du. 1 (4u + 1) du = 3 0 for x < 0, 2 + for x [0,1], 1 for x > 1. = 1 F 4 = P ( X > 1 2 X > 1 ) 4 X > 1 ) =

f(x)dx = F(x) = f(u)du. 1 (4u + 1) du = 3 0 for x < 0, 2 + for x [0,1], 1 for x > 1. = 1 F 4 = P ( X > 1 2 X > 1 ) 4 X > 1 ) = TMA Statistikk Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for ateatiske fag Løsigsforslag - Eksae deseber 9 Oppgave a Besteer k ved å kreve fxdx =, fxdx = De kuulative fordeligsfuksjoe Fx er gitt

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan

Modul Nr Norsk Brukermanual. CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan 5230 Modul Nr. 5230 Norsk Brukermanual 5 E CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette

Detaljer

Bruksanvisning - modul 5410

Bruksanvisning - modul 5410 Bruksanvisning - modul 540 Gratulerer med nytt ur! NORSK For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese denne manualen grundig.ta vare på denne manualen for seinere bruk. Illustrasjonene

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter

skolen som kulturarrangør -en håndbok for kulturkontakter skole som kulturarragør -e hådbok for kulturkotakter Foto: Lill C. Jacobse skole som kulturarragør kulturkotaktes rolle Gjeom De kulturelle skolesekke (DKS) får alle bar i Buskerud, uasett bosted og bakgru,

Detaljer

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da

Kraftens moment er: Om A: r Om B: r' som har vektorene r. ' fra B. Det samlede kraftmomentet om A er da yikk or igeiører. Litt tatikk. Side Litt tatikk. etigeer or ikeekt. Vi ka å ette opp etigeer or at et egeme ka ære i ro. Vi et aerede at ektorumme a de kretee om irker på egemet må ære ik u or at maeeteret

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. B. Makroøkonomi. Mundells trilemma går ut på følgende: B. Makroøkoom Oppgave: Forklar påstades hold og drøft hvlke alteratv v står overfor: Fast valutakurs, selvstedg retepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forelg på samme td. Makroøkoom Iledg Mudells trlemma

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering vinterdrift. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsistruks Mterig viterdrift Vi håper de får str glede av et Nvema kulde prdukt! www.vemakulde. w w. Ihld MONTASJE... 1 Dkumetasj... 2 Mtasje av viterdrift på mii splitter... 3 Hvrfr viterdrift....

Detaljer

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger!

Leica DISTO. Måler nøyaktig Akkurat hva du trenger! Leica DISTO Måler øyaktig Akkurat hva du treger! Målig med Leica DISTO Ekelt, hurtig og øyaktig! Hurtig og effektivt Du ka måle avstader med et tastetrykk, på oe få sekuder selv om du arbeider alee. Spar

Detaljer

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004

Positive rekker. Forelest: 3. Sept, 2004 Postve rekker Forelest: 3. Sept, 004 V skal tde utover fokusere på å teste om e rekke kovergerer, og skyve formler for summerg bakgrue. Dette er gje ford det første målet vårt er å lære hvorda v ka fe

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Kulas posisjon etter 0, 1, 2, 3 og 4 sekund

Kulas posisjon etter 0, 1, 2, 3 og 4 sekund Total rullelegde i løpet av ett sekud: L Total rullelegde i løpet av to sekud: 4 L Total rullelegde i løpet av tre sekud: 9 L Total rullelegde i løpet av fire sekud: 6 L SYSTEM HER? Kulas posisjo etter

Detaljer

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334

BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 BRUKSANVISNING EFA-119/EFA-120 MODUL NR. 4334 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel!

Detaljer

Statistikk og økonomi, våren 2017

Statistikk og økonomi, våren 2017 Statistikk og økoomi, våre 07 Obligatorisk oppgave 6 Løsigsforslag Oppgave E terig kastes 0 gager, og det registreres hvor mage 6-ere som oppås i løpet av disse 0 kastee. Vi ka kalle atall 6-ere i løpet

Detaljer

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Konfidensintervall. Notat til STK1110. Ørnulf Borgan, Ingrid K. Glad og Anders Rygh Swensen Matematisk institutt, Universitetet i Oslo. Kofidesitervall Notat til STK1110 Ørulf Borga, Igrid K. Glad og Aders Rygh Swese Matematisk istitutt, Uiversitetet i Oslo August 2007 Formål E valig metode for å agi usikkerhete til et estimat er å berege

Detaljer

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008

3MX 2007/8 - Kapittel 5: 8. januar 5. februar 2008 3MX 00/8 - Kapittel : 8. jauar. februar 008 Pla for skoleåret 00/008: Kapittel 6: 6/ /. Kapittel : / /3. Prøver på eller skoletime etter hvert kapittel. É heildagsprøve i hver termi. Repetisjo, prøver,

Detaljer

Matematikk for IT. Oblig 7 løsningsforslag. 16. oktober

Matematikk for IT. Oblig 7 løsningsforslag. 16. oktober Matematikk for IT Oblig 7 løsigsforslag. oktober 7..8 a) Vi skal dae kodeord som består av sifree,,,, 7. odeordet er gldig dersom det ieholder et like atall (partall) -ere. Dee løses på samme måte som..:

Detaljer

LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA4240, DESEMBER Anta at sann porøsitet er r. Måling med utstyret gir da X n(x; r, 0,03).

LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA4240, DESEMBER Anta at sann porøsitet er r. Måling med utstyret gir da X n(x; r, 0,03). LØSNING, EKSAMEN I STATISTIKK, TMA440, DESEMBER 006 OPPGAVE 1 Ata at sa porøsitet er r. Målig med utstyret gir da X (x; r, 0,03). a) ( ) X r P(X > r) P 0,03 > 0 P(Z > 0) 0,5. ( X r P(X r > 0,05) P 0,03

Detaljer

I den generelle situasjonen vil massen, dersom den er ute av fjæras likevekt akselerere iht. Newton 2. lov: 2 2 (0.1) dt (0.2) (0.3) (0.

I den generelle situasjonen vil massen, dersom den er ute av fjæras likevekt akselerere iht. Newton 2. lov: 2 2 (0.1) dt (0.2) (0.3) (0. HIN IBDK RA.8.6 RoMatMe Svigiger Side 1 av 8 11 Meaise svigiger 11.1 Itrodusjo Det eleste svigesyste består av e asse so er festet til e fjær. Figure viser e situasjo der fjærrafte utgjør de eeste aselererede

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

Bevegelsesmengde og kollisjoner

Bevegelsesmengde og kollisjoner eegelsesengde og kollisjoner 4.4.6 Midteisealuering: https://nettskjea.uio.no/answer/7744.htl Oblig 4: nye initialbetingelser i oppgaedel i og j FYS-MEK 4.4.6 Konseratie krefter potensiell energi: U r

Detaljer